SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS"

Transkript

1 SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt mellom Selger og Kjøper. 2. Avtaleinngåelse Tilbud om leveranse av varer mv som er fremsatt av Selger til Kjøper er uforpliktende for Selger. Forpliktende avtale inngås først når Selger har mottatt Kjøpers bestilling, og denne enten er bekreftet ved Selgers underskrevede ordrebekreftelse eller ved å sende bestilte varer mv til prisen sist fakturert Kjøper. Muntlig informasjon, produktspesifikasjoner, presentasjonsfigurer m.v. som Selger eller en annen på Selgers vegne har gitt Kjøper utgjør ikke en del av avtalen mellom partene, og har således ikke betydning for varens kvalitet eller funksjonalitet, med mindre Selger skriftlig fastsetter annet. Mindre avvik mellom leverte varer og varens produktinformasjon utgjør ikke en rettslig mangel med mindre dette vil være urimelig for Kjøper. Kjøper må bestille varer for minimum NOK Selger har en ubegrenset rett til å levere varer til andre kunder enn kjøper. 3. Pris Priser oppgitt av Selger er uforpliktende. Merverdiavgift og andre utgifter kommer i tillegg til oppgitte priser. Selger forbeholder seg retten til å oppjustere prisen dersom Selgers leverandørpriser eller andre relevante kostnader, herunder valutakurser, tollsatser og avgifter, endrer seg slik at Selgers totale innkjøpspris økes. 1

2 4. Overgang av risiko, transport Med mindre annet er avtalt, skal Selger besørge for å forsikre varen under transport. Kjøperen bærer alle transportkostnader, herunder forsikringskostnader, som oppstår i forbindelse med transporten. Transportkostnadene kommer i tillegg til prisen for varen. Levering av varen anses for å være foretatt når varen er levert til transportøren, og risikoen for varen går over på Kjøperen på dette tidspunkt. Selgeren bestemmer transportør og transportrute med mindre annet er skriftlig avtalt. 5. Leveringstidspunkt Selger skal levere varen til transportøren til avtalt tidspunkt, og i henhold til Selgers ordrebekreftelse dersom slik forefinnes. Kjøperen er inneforstått med at transportørens leveringsdato bare er en estimert dato. Selgeren forbeholder seg retten til å foreta delleveranser. Kjøperen kan ikke motsette seg delleveranser og skal betale for varene samt transporten etter hver delleveranse. Forsinkelse av en delleveranse gir ikke Kjøper rett til å heve/kansellere øvrige delleveranser. 6. Tegninger/Teknisk Informasjon Alle tegninger eller annet teknisk materiell, modeller og prøver som oversendes Kjøper forblir Selgers eiendom. Ovennevnte materiell skal anses som konfidensielt materiale, og skal ikke misbrukes eller overlates til tredjeperson. 7. Immaterielle rettigheter Dersom en bestilling omfatter programvare eller annen immateriell eiendom, er Kjøper underlagt opphavsrettighetene og lisensbestemmelsene i lisensavtalen som er vedlagt vedkommende programvare eller immaterielle eiendom. Kjøper har etter denne avtalen ikke rett til å bruke slikt programvare eller immateriell eiendom i strid med opphavsrettighetene og lisensavtalen til vedkommende programvare eller immaterielle eiendom. 2

3 8 Selgers kontraktsbrudd 8.1 Reklamasjon Ved Kjøpers mottakelse av varen skal Kjøper inspisere varen slik god skikk tilsier. Kjøper taper sin rett til å gjøre kontraktsbrudd gjeldende dersom reklamasjonen ikke fremsettes skiftlig overfor Selger senest ti dager etter at Kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet. 8.2 Forsinkelse Ved forsinket levering, som skyldes forhold på Selgers side, kan Kjøper kreve erstatning i henhold til punkt 9 nedenfor. 8.3 Mangler/garanti Garantitiden regnes fra levering og gjelder i et år. I den utstrekning Selger er dekket av en leverandørs garantibestemmelser utover forannevnte, forlenges garantitiden tilsvarende. Garantien dekker materiale og produksjonsfeil, og er begrenset til vederlagsfri reparasjon og utskiftning av deler og komponenter. Selger kan fritt velge om avhjelpen skal skje ved reparasjon eller omleveranse av deler og/eller komponenter. Garantiansvaret bortfaller hvis Kjøper eller noen han svarer for har gjort inngrep i varen, og/eller Kjøpers betalingsforpliktelser ikke oppfylles og/eller varen er skadet som følge av ukyndig behandling. Garantien omfatter ikke slitasjedeler. Selger er ikke ansvarlig for at varen passer Kjøpers bestemte formål med varen, med mindre annet er skriftlig avtalt. I tilfelle det foreligger mangel i henhold til ovennevnte, og avhjelp ikke foretas innen rimelig tid, kan Kjøper enten heve avtalen eller kreve prisavslag. Økonomisk tap erstattes etter avtalens punkt Forholdet til bakgrunnsretten Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for mangler og forsinkelser utover det som følger av disse standard salgs og leveringsbetingelser, herunder krav om prisavslag, retting, omlevering, heving og erstatning. 3

4 9. Ansvarsbegrensning Selger påtar seg ikke et erstatningsrettslig ansvar overfor Kjøper. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selger har utvist forsett eller grov uaktsomhet i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av avtalen. Selger skal i denne forbindelse ikke identifiseres med sine underleverandører. 10. Force Majeure Dersom en part på grunn av en force majeure begivenhet hindres fra å oppfylle sine forpliktelser etter Avtalen, suspenderes forpliktelsene fra parten har meddelt den annen part om hindringen og til hindringen er opphørt og dens følger helt eller delvis er overvunnet. Partene skal gjennomføre rimelige tiltak for å overvinne og minimere følgene av slike omstendigheter. Partene kan heve avtalen dersom ovennevnte omstendigheter varer lenger enn fire uker. 11. Betalingsbetingelser Fakturaer forfaller til betaling 30 dager etter fakturadatoen med mindre annet er avtalt. Dersom Selger ikke har foretatt en kredittvurdering av Kjøper, eller Kjøper er i betalingsmislighold overfor Selger eller en tredjepart, eller Selger har rimelig grunn til å tro at Kjøper mangler vilje eller evne til å betale, kan Selger kreve at avtalte leveranser og fremtidig avtaler om leveranser bare foretas mot forskuddsbetaling. I tilfelle Kjøper ikke betaler skyldig beløp ved levering, kan Selger selge varen til en tredje person for Kjøpers regning og risiko, uten å tape noen rettigheter overfor Kjøper. Kjøper vil bli fakturert for prisdifferansen mellom prisen avtalt med Kjøper og prisen avtalt med tredjeperson. Betales ikke faktura ved forfall, påløper morarente i henhold til morarenteloven. Ved ytterligere purring påløper i tillegg et purregebyr på NOK 250. Kjøper har ikke rett til å motregne mot forfalte betalingskrav av Selger, med mindre kravet er ubestridt eller det foreligger rettskraftig dom som stadfester Kjøpers krav. 12. Sikkerhet Selger forbeholder seg retten, til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet og slik sikkerhet kan også kreves etter at ordrebekreftelsen er signert og returnert. I tillegg har Selger 4

5 salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er fullt ut betalt, jf panteloven 3-14 og Retur Retur av varer skal følge Selgers til en hver tid gjeldende 'Return Material Authorization' ("RMA") prosedyrer. Varer kan ikke returneres med mindre Kjøper har et RMA-nummer. RMA-nummer utstedes av Selger etter Selgers frie skjønn. Dersom Kjøper returnerer en vare, skal Kjøper påse at varen er innpakket på slik måte at varen ikke skades. Kjøper skal forhåndsbetale fraktkostnader i samsvar med RMA-prosedyrene. Dersom Kjøper vil gjøre gjeldende at returnerte varer er mangelfulle, skal varen ledsages av en fullstendig redegjørelse for hvorledes mangelen arter seg eller viser seg. I tilfelle Kjøper returnerer varer uten å ha rett til dette, sendes varen i retur til Kjøper for Kjøpers regning og risiko. Bestilling av spesialtilpassede varer samt andre ikke-standardisert varer, herunder produktsett/verktøy, varer som ikke er angitt på Selgerens produktlister, varer under utvikling og varer som for øvrig er merket med NCNR eller Non-Cancellable og Non-Returnable ("Non-standard Produkter") kan ikke returneres. 14. Begrensinger i bruken av varen, Skadesløsholdelse Varer som er solgt av Selger bør bare brukes til de formål som vedkommende produsent har angitt. Dersom Kjøper likevel bruker eller selger varer, som er kjøpt og/eller programmert av Selger, til andre formål, gjør Kjøper dette for egen regning og risiko. Kjøper er ansvarlig for ethvert krav og enhver rettslig prosess som oppstår i denne forbindelse, og Kjøper skal holde Selger og vedkommende produsent skadesløs ved slike krav, herunder dekke alle kostnader til rettslig bistand. 15. Reeksport Dersom produkter, inkludert reservedeler, programmer og teknologi som Selger har levert er underlagt krav om autorisasjon fra myndighetene i opprinnelseslandet og/eller andre land er Kjøper ansvarlig for å innhente slike autorisasjoner ved eksport eller reeksport av produktene. 5

6 16. Personopplysninger Personopplysninger som brukes i forbindelse med forretningssamarbeidet mellom Kjøper og Selger, oppbevares av Selger, i den utstrekning dette er nødvendig, og i samsvar med gjeldende lovgivning. 17. Tvister Avtalen er underlagt norsk rett. Konvensjonen om internasjonale løsørekjøp kommer ikke til anvendelse. Partene vedtar Asker og Bærum herredsrett som verneting. AVNET NORTEC AS NORGE 6

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR MIKROS SKOTTVOLL ENK Anvendelse. Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alt salg fra Mikros Skottvoll ENK, også kalt Selger eller Mikros, såfremt

Detaljer

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS

Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Smart Connection IKT AS 1. Anvendelse 1.1. Alle Smart Connection IKT AS tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Alminnelige vilkår ved anskaffelser

Alminnelige vilkår ved anskaffelser Alminnelige vilkår ved anskaffelser Forsvaret 1 Anvendelsesområde og dokumentrang Blankett 5002 inneholder Forsvarets alminnelige avtalevilkår ved anskaffelser. De alminnelige avtalevilkårene utgjør en

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende

Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende Generelle salgsvilkår for Foundry Service GmbH overfor næringsdrivende 1 Generelt - Virkeområde 1. Disse generelle salgsvilkårene gjelder for alle nåværende og fremtidige forretningsforhold mellom Foundry

Detaljer

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort:

Registrering: Priser: Tilgjengelighet: Betaling med kort og sikkerhet: Betaling med faktura: Gavekort: Kjøpsbetingelser Registrering: For å handle i nettbutikken må du registrere deg som kunde. Dette koster ingenting og er lett å gjøre enten under Min side eller før du foretar ditt første kjøp. Du finner

Detaljer

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK

3. AKSESSLINJER, LOKALT DISTRIBUSJONSNETTVERK ABONNEMENTSBETINGELSER FOR INTERNETT Generelle avtalevilkår for levering av bredbåndstjenester fra Phonect AS. Vilkårene kommer i tillegg til Avtalen og Abonnementsbetingelser. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR SALG

GENERELLE VILKÅR FOR SALG GENERELLE VILKÅR FOR SALG 1. ANVENDELSEN AV DISSE VILKÅRENE Disse vilkår og betingelser for salg ("Vilkårene") skal gjelde for alle anbud og eventuell salgskontrakt ("Avtalen"), med mindre partene avtaler

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Betingelser for privatkunder

Betingelser for privatkunder Betingelser for privatkunder Innledning: Dette kjøpet er regulert av Cleaner.no salgsbetingelser for kjøp av varer gjennom nettbutikken www.cleaner.no Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP

OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP OPTIMERAS STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR NÆRINGSDRIVENDES VAREKJØP 2. UTGAVE 12/2012 1. PARTER I disse standard salgs-og leveringsbetingelser ( Standard salgsbetingelser ) er Optimera AS,

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DOKUMENTRANG... 2 3. RETT OG PLIKT TIL Å BENYTTE AVTALEN... 2 4. LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5. PRISBESTEMMELSER...

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer