Ledelse og kvalitet i skolen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledelse og kvalitet i skolen 2010"

Transkript

1 Evaluering for læring og utvikling Ledelse og kvalitet i skolen 2010

2 Innhold Evaluering utgangspunkt og bakgrunn bk Evaluering Evalueringsbegrepet Ekstern evaluering Intern evaluering Hva er hovedutfordringen Sammenhengen mellom evaluering og utvikling Evaluering og skolens målstruktur Evaluering, lærings og utviklingsstrategier tikli t t i i skolen 2

3 Bakgrunn Evalueringsutvalget l t NOU 1978:2 Argumenter og hensikt med evaluering: Utvikling i skolen kl Profesjonalisering Desentralisering i offentlig sektor Demokrati og lokal deltakelse 1982 norsk medlemskapi OECD 1987 norsk deltakelse i OECD s skolevurderinger Hvordan kan myndighetene ha oversikt og kontroll i et så desentralisert skolesystem som det norske 3

4 Bakgrunn forts NOU 1988:28 Med viten og vilje Utfordringene for norsk kunnskapspolitikk er at landet ikke får nok kompetanse ut av befolkningens talent. De resultater som nås, er ikke på høyde med de ferdigheter som kan utvikles. Utviklingen de senere år synes å ha beveget grunnskolen i en uheldig retning. St.meld 37 ( ) Om organisering i og styring i utdanningssektoren 4

5 Evalueringsbegrepet Evaluering knyttes til makronivået Vurdering knyttes til elevnivået (Kari Smith m.fl. 2009) Evalueringsbegrepets g innhold er uklart og henger sammen med evalueringens hensikt og aktørenes posisjon (Haug & Schwandt 2003) Mitt perspektiv: Evaluering i et eksternt politisk styringsperspektiv Evaluering i et internt organisatorisk utviklingsperspektiv gp p 5

6 Ekstern evaluering nasjonalt vurderingssystem St.meld 37 ( ) presenterer målstyring i offentlig sektor. St.meld 47 ( ) nasjonalt vurderingssystem presenteres Formål med nasjonalt vurderingssystem: sikre kvaliteten på opplæringa gi relevante styringsdata til statleg nivå, til kommunar og fylkeskommunar og til skolane skaffe informasjon som grunnlag for utviklingsarbeid og rettleiing gi informasjon til allmenta medverke til meir målretta ressursbruk 6

7 Ekstern evaluering nasjonalt vurderingssystem NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som skal legge hovedvekten på resultatkvaliteten Ansvaret for kvalitetsvurderingssystemet lovreguleres gjennom Opplæringsloven og Forskriftenes 2.1 Ils: Kunnskapsløftet tung ngbør å bære? kunnskapsløftet som styringsreform ser ut til å svikte 7

8 New Public Management (NPM) Samlebegrep for mye av bakgrunnsforståelsen i omstillingsarbeidet i offentlig sektor Indirekte styrings og kontrollmekanismer Målstyring Kvalitetssikring Evalueringer Konkurranseutsetting Brukerstyring Brukervalg 8

9 Intern evaluering St.meld 47 ( ) Skolebasert vurdering er den interne vurderinga av praksis og målrealisering i einskapsskolen. St.meld 30 ( ) 2004) En forutsetning for å lykkes i reformarbeidet er å sikre innsikt ik i egen virksomhet ik gjennom systematisk evaluering på den enkelte skole og gjennom det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 9

10 Internasjonal forskning: Cambridge Primary rewiev: Children, their World, their Education 2009: Decentralisation nation Government should return power to schools for the sake of education and democracy 10

11 Intern evaluering Handler blant annet om å avdekke viktige utfordringer og utviklingsområder i skolens praksis Sammenhengen mellom skolens kultur for læring, kollegialt samarbeid og elevenes læring Å knytte evaluering og utvikling sammen 11

12 David Nevo(Nevo 2002): In I many educational systems everybody seems to hate external evaluation, while nobody trusts internal evaluation. 12

13 Hva er hovedutfordringa? Sentralisering ekstern evaluering og styring av skolen? Eller Desentralisering i intern evaluering og styring i skolen? Eller Handler dt det om sammenhengen mellom evaluering og utvikling i skolen? 13

14 Evaluering mot en ny typologi Sammenhengen mellom evaluering og utvikling: tikli Evaluering av utvikling Evaluering for utvikling Evaluering som utvikling (David Hopkins 1989) 14

15 Evaluering av utvikling Handler om kartlegging, konstatering, resultat og produkt Ekstern evaluering av utvikling med utgangspunkt i felles kriterier gir grunnlag for rangering og sammenligning Intern evaluering av utvikling i forhold til lokalt definerte områder. Gir ikke grunnlag for sammenligninger mellom skoler hvordan har vi dt det egentlig her? 15

16 Evaluering for utvikling Som bidrag for utvikling tikli i praksis ki (i den enkelte klt skole) Formativ vurdering underveisvurdering Omfatter både resultat, prosess og strukturelementer Ekstern evaluering for utvikling skolevurderere kommer utenfra, ikke del av utvikling Intern evaluering for utvikling evalueringen gjennomføres av de aktørene som også skal gjennomføre utviklingsarbeidet 16

17 Evaluering som utvikling Evaluering er en del dlav alle fasene i et helhetlig utviklingsarbeid: Resultater Prosesser Strukturer Planlegging Handling, praksis Evaluering somen del av et kollektivt praksisog læringsfellesskap 17

18 Skolens målstruktur(skaalvik l & Skaalvik 2009) Evaluering er en viktig i dl del av de signalene skolens sender om hva som er viktig Målstruktur handler om hva som oppfattes som viktig og verdifullt En prestasjonsorientert målstruktur vektlegger resultater og prestasjoner, som gir grunnlag for rangering og sammenlingning En lærings og utviklingsorientert målstruktur vektlegger læring, utvikling, samarbeid, mestring og interne problemløsningsstrategier g 18

19 En læringsorientert i målstruktur vektlegger kl prosess, utvikling og læringsstrategier Lærings og utviklingsorienterte i mål gir større fokus på læringsatferd og utviklingsorientering En prestasjonsorientert målstruktur vektlegger resultat og sammenligning i (konkurranse) k Prestasjonsorientering vektlegger i mindre grad lærings og utviklingsstrategier tikli t t i 19

20 Målstruktur og skolens utviklingsstrategier Prestasjonsorientert målstruktur Ekstern evaluering (felles kriterier) Evaluering av utvikling Utviklingsstrategi: Deduktiv Implementering Lærings og utviklingsorientert målstruktur Intern evaluering ( Lokale kriterier) Evaluering av utvikling Evaluering for utvikling Evaluering som utvikling Utviklingsstrategi: Induktiv kollektivistisk Læringsorienterte strategier: Aksjonslæring, didaktisk refleksjon, 20 organisasjonslæring

21 Læringsorientert utvikling I begynnelsen var spørsmålene 1. De konstaterende spørsmålene Evaluering av utvikling 2. De evaluerende spørsmålene Evaluering for utvikling tikli 3. De konstruktive spørsmålene Evaluering som utvikling 21

22 De konstaterende spørsmålene (Evaluering av utvikling) Konstaterende spørsmål hensikt: Retrospektive opptatt av hvordan og hvorfor noe er eller var Beskrivelser, kartlegginger og forklaringer Eksterne spørsmål: Nasjonale prøver, foreldreundersøkelser, elev undersøkelser, brukerundersøkelser, ekstern evaluering osv. Interne spørsmål: Lærernes egneundersøkelser, observasjoner, elevsamtaler, logger, elevlogger De konstaterende spørsmålene er et viktig grunnlag for å gå videre med de vurderende spørsmålene 22

23 De evaluerende spørsmålene (evaluering l i for utvikling) ) Evaluerende spørsmål hensikt Opptatt av hvilken verdi et gitt forhold ldhar å vurdere bestemte forhold og sammenhenger i organisasjonen. Evaluerende spørsmål: Hvilke forhold eller trekk ved skolen kan forklare eller kaste lys over de forholdene som er beskrevet i kartlegginger eller konstateringer internt eller eksternt? Eller: Hvilke trekk eller forhold i min klasse/gruppe kan forklare eller kaste lys over de forholdene som er konstatert gjennom egne observasjoner, lærerlogger eller elevlogger? l Evaluering som utgangspunkt for refleksjoner og drøftinger individuelt, på team, på skolen eller i en offentlig debatt. Disse refleksjonene vil være utgangspunktet for den neste og løsningsorienterte fasen 23

24 De konstruktive spørsmålene (evaluering som utvikling) Konstruktive spørsmål hensikt Fremtidsorientert opptatt av å forbedre forholdene. Hva gjør vimed det vihar funnet ut? Hva kan og bør gjøres for å forbedre situasjonen? Drøftingene settes inn i planlegging l og de beslutningene en treffer om det videre arbeidet. Evaluering somgrunnlag for beslutninger og planlegging i neste fase. Evaluering sammenbindende element i aksjonslæring evaluering som utvikling Den lærende skolen 24

25 Aksjonslæring Evaluering og utviklingsprosess Nytt mål/nytt grunnlag Konstruktive spørsmål Gjennomføring Planlegging Observasjon Konstaterende spørsmål Refleksjon Evaluerende spørsmål MÅL/ UTFORDRING 25

26 Oppsummering Evaluering alene vil ikke bidra til utvikling i skolen Det handler om å kople evaluering til utviklingsarbeidet Evaluering må inngå i alle fasene i skolens kontinuerlige utviklingsarbeid Utvikling uten evaluering er aktivisme 26

27 Ledelsesutfordringer Å utvikle en samhandlingsstruktur som sikrer prosess og struktur i utviklingsprosessene. Organisere og sette av tid i fellesskapet Organisere og sikre ledelse i team og grupper Formalisere tidsbruk og grupper/team Hold fokus på felles praksisutfordringer Relater all utvikling til mandat og framtidsutfordringene (lov og plan) Kom den ensomme okkupanten av rektors kontor til unnsetning! 27

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse

Ann Oline Vuttudal. Kartleggingsprøver og skoleledelse Ann Oline Vuttudal Kartleggingsprøver og skoleledelse En fenomenologisk studie av hvordan rektor erfarer kartleggingsprøver som utgangspunkt for skolebasert kompetanseutvikling Masteroppgave i skoleledelse

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse

Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse Lederne i utdanningsfeltet, enten de er barnehage- eller skoleledere, trenger den kunnskap og kompetanse førskolelærere og lærere besitter i sine fag og om det å lede lærings- og utviklingsprosesser. Førskolelærere

Detaljer

Underveis, men i svært ulikt tempo

Underveis, men i svært ulikt tempo RAPPORT 37/2010 Underveis, men i svært ulikt tempo Et blikk inn i ti skoler etter tre år med Kunnskapsløftet Delrapport 3 Underveisanalyse av Kunnskapsløftet som styringsform Eli Ottesen og Jorunn Møller

Detaljer

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål?

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? Torleif Grønli og Henning Antonsen Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? - en fenomenologisk studie med

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap

Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap TEMA TILPASSET OPPLÆRING Tilpasset opplæring gjennom skolens profesjonsfellesskap av eirik s. jenssen og knut roald Tilpasset opplæring er et politisk begrep som må avklares og omsettes til praksis. Det

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Godt samarbeid, bedre tid

Godt samarbeid, bedre tid Godt samarbeid, bedre tid av halvdan haugsbakken og siri mordal En kvalitativ studie av organisering og tidsbruk i skolen viser at god tid til læring handler om å mestre og ha gode rutiner og praksiser

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang

Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Hva styrer lærernes pedagogiske praksis, og hvilke utfordringer gir dette skoleleder i forhold til pedagogisk ledelse? Kristoffer Forfang Master i skoleledelse NTNU 2010 Forord Med denne rapporten avslutter

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere

Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere Foto: Mopic/Fotolia Skoleledelse i en ny tid: Motstand fra lærere og krav fra skoleeiere av tor colbjørnsen Det stilles i dag større krav til at ledelsen innenfor skolen må være tydelig. Dette har kommet

Detaljer

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuner og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte

Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuner og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte Kom nærmere! Sluttrapport fra FoU-prosjektet Hvordan lykkes som skoleeier? Om kommuner og fylkeskommuners arbeid for å øke elevenes læringsutbytte Tønsberg/Oslo, 1. desember 2009 Innholdsfortegnelse FORORD

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer