Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag"

Transkript

1 Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar Saka vert lagt fram utan tilråding. Sak 03/15: Val av skrivar Saka vert lagt fram utan tilråding Sak 04/15: Val av to til å skrive under møteprotokollen Saka vert lagd fram utan tilråding. Sak 05/15: Årsmeldingar Årsmøte godkjenner årsmeldingane frå gruppene. Årsmeldingane er utarbeida av gruppene og vert lest opp på møtet. Dei er også tilgjengelege på heimesida til laget/gruppene. Hovudlaget Fotball Handball Friidrett Turn og barneidrett Innebandy Skeise Ski Sak 06/15: Rekneskap 2014 Årsmøtet godkjenner rekneskapet for

2 Rekneskapsrapport vert lagt fram i møtet. Sak 07/15: Melding frå revisor Årsmøtet godkjenner melding frå revisor Melding frå revisor vert lagt fram i møtet. Sak 08/15: Medlemskontingent Årsmøtet vedtek å ikkje endre medlemskontingenten Medlemskontingenten i Lærdal Idrettslag har vore uendra i mange år. Følgjande sats gjelder for 2013, 2014 og for 2015, og er foreslått for 2016; Familiemedlem kr 500 Aktiv over 16 år kr 300 Aktiv under kr 150 Støttemedlem, kr 100 Med dette vert utsendingstidspunkt vert med dette endra til hausten frå og med i dette året. Det er viktig at gruppene har system for innkrevjing av treningsavgift. Dette på grunn av forsikring og dekning av driftsutgifter gruppa har. Sak 09/15: Fordeling av tilskot mellom gruppene For 2015 vert tilskotet laget får ikkje fordelt ut til særgruppene. Fordelinga mellom gruppene skal vurderast årlig. Noverande ordning; Styret i hovudlaget disponerer 25% av tilskot/felles midlar. Dei resterande midlane fordeles etter følgjande fordelingsfaktor; Fotball 28% Turn og barneidrett 15% Skeise 14% Handball 14% Friidrett 10% Ski 10% Innebandy 5% Symjing, etter avtale 2

3 Dette er 96 % - resten ligger til diverse. Hovudlaget disponerer resten. For 2014 vart dette samla kr som gikk til utbetaling. På grunn av attreising etter brann er det naudsynt med midlar til å dekke utgifter som ikkje vert dekka av forsikringsoppgjeret og eventuelt forskotering av utgifter som vert dekka av spelemidlar. Dette er kostnader til dømes til auken i areal der ein må inn med eigenandel for å få ut spelemidlar. Forslaget er difor at ein for 2015 ikkje deler ut midlar til gruppene, Sak 10/15: Val av styre i hovudlaget i Lærdal Idrettslag Valnemnda legg fram forslag til nytt styre i møtet Sak 11/15: Godtgjersle til styret i hovudlaget i 2015 Årsmøtet vedtek å ikkje endre godtgjersla til styret i hovudlaget Noverande ordning; Leiar i styret: kr Kasser : kr Skrivar: kr Øvrige medlemmer i styret: kr 0 Sak 12/15: Val av revisor Valnemnda legg fram forslag til 2 revisorar i møtet Sak 13/15: Godtgjersle til revisor i 2015 Årsmøtet vedtek godtgjersle på kr 500 til kvar av revisorane. Samla kr Laget har ikkje hatt godtgjersle til revisor sidan ein nytta konsulentfirma på denne tenesta. Styret i hovudlaget foreslår å gi revisor kr 500 i året. Sak 14/15: Valnemnd i Lærdal Idrettslag for 2016 Årsmøtet vel Leif Åsen (leiar), Anita Bentås og Jan Geir Solheim til valnemnd i Lærdal Idrettslag Valnemnd for år 2014 var Leif Åsen og Jan Geir Solheim. I 2015 vart denne utvida til tre personar. Det er viktig at heile bygdi og begge kjønn er representert i valnemnda. 3

4 Sak 15/15: Val av kandidat til Frivillighetssentralen Årsmøtet vel Henri Henell som kandidat til Frivillighetssentralen Inga endring i forslag til kandidat. Henri Henell var kandidat i Sak 16/15: Val av medlem til Marknadsnemnda Årsmøtet vedtek å velje NN til medlem i marknadsnemnda Forslag til medlem vert lagt fram i møtet av styret. Sak 17/15: Godkjenning av Lovnorm for Lærdal Idrettslag Årsmøtet godkjenner forslaget til ny lovform for Lærdal Idrettslag og sender denne over til endeleg godkjenning i Sogn og Fjordane Idrettskrets Utgreiing; LIL sin Lovnorm er ikkje oppdatert sidan Dette skulle vore gjennomført for mange år sidan. Forslag til ny Lovnorm er utarbeida og ligger vedlagt. Årsmøtet må godkjenna denne før endeleg godkjenning i Sogn og Fjordane Idrettskrets Sak 18/15: Godkjenning av gruppe for handbak og innmelding i Norges Bryteforbund Årsmøtet i Lærdal Idrettslaget tek Handbakgruppa i laget og melder denne inn i Norges Bryteforbund. Gruppa vert organisert inn under hovudlaget. Utgreiing; Styret i LIL har fått førespurnad frå 4 personar i laget som ønskjer å delta i NM i Handbak. For å delta i NM må laget vera medlem i Norges Bryteforbund. Dette er pr i dag ei lita gruppe, og inntil vidare bør denne organiseras under hovudlaget. Sak 19/15: Godkjenning av plan for attreising av klubbhuset etter brann a. Styret får fullmakt til å gjennomføra attreisinga av klubbhuset på skeisebana. 4

5 b. Styret får fullmakt til å nytte kr til eigenkapital frå hovudlaget sine konto til attreising av klubbhuset. c. Styret får fullmakt til å ta skaffe lånegaranti på kr til fullfinansiering av attreising av klubbhuset. d. Styret får fullmakt til å ta opp lån til mellomfinansiering av spelemidlar på kr i ca 1 år. e. Styret får fullmakt til å forhandle og avgjere oppgjersform med forsikringsselskapet Storbrannen i på Øyri resulterte at klubbhuset og skytehuset brann ned. Alt innbu gjekk tapt, saman med arkiv og liknande. Dette er klubbhus for heile laget og skal nyttas som møteplass for alle lag/grupper og, fellesarrangement. Laget har bygningsforsikring med fullverdi. Dette vil seia at forsikringa dekker attreising av tilsvarande areal av klubbhuset, og i tillegg dekker den nye offentlege krav etter Plan og bygningsloven. Forsikringa dekker ikkje; - Meirkostnader med større/anna bygg - Meirkostnader på grunn av endra plassering (f.eks ny infrastruktur på ny tomt) - Areal som går tapt på grunn av krav (endra reguleringsreglar) I prinsippet er det tre mogeleg vegar vidare; a. Styrt prosess. Gjensidige styrer oppføringa av eit likt/tilsvarande bygg. Gjensidige vel prosess og leverandør b. Kontant oppgjer. Takst vert utarbeida av selskapet, og avtale vert gjort mellom partane c. Skjønn. Skaden vert berekna av to uavhengige skjønnsmenn og resultatet er bindande for begge partar Lagets utfordringar: Klubbhuset kunne med fordel vore lokalisert i lag med dei andre anlegg som idrettslaget har. Bruken av skeiseanlegget krev varmestove og bygg for utstyr og anna treningsapparat osv. Vert skeisebana fortsatt liggande under Bergo må det byggast klubbhus her. Dette vart diskutert og vedteke på årsmøtet i Etter ein lang prosess vart det før jul bestemt at skeisebana og klubbhuset fortsatt skulle ligge under Bergo. Dette har medført svært kort tid på å få til ein god spelemiddelsøknad til prosjektet. Dette arbeidet er i sluttfasen. Det er også søkt om rammeløyve til attreisinga. Denne er godkjent I samband med attreising av klubbhuset har me også søkt om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning for prosjektet. Denne er også godkjent. Attreising av bygget vert eit forsikringsoppgjer knytt til areala som gjekk tapt, men for å få betra bruk og funksjonalitet i bygget ønskjer me å auka arealet noko. Dette er tilleggsareal knytt til; Lærdal Stadion Møterom/opphaldsrom 1.etg (60,0 m2) Lærdal Stadion Framtidig møterom/opphaldsrom 2.etg (109 m2) Lærdal Stadion Styrkerom (14,3 m2) 5

6 Bygget vert utforma med universell utforming i 1.etg. i samsvar med TEK 10, jamfør teikningar. Alle idrettsfunksjonelle funksjonar i bygget skal dekkes av arealet i 1.etg, framtidig areal i 2.etg er tilleggsareal som ikkje er naudsynt for fullverdigbruk av bygget. Området ute er flatt og lett tilgjengelig for alle brukara. Alle p-plassar er lokalisert nær bygget og kan nyttas av brukara med redusert førligheit, sjå teikningar. Enkel kostnadsoversikt og førebels plan for finansiering Førebels kostnadsoversikt og finansieringsplan for tilleggsareala. Nyttar kostnadsoverslag frå MetoPro datert som grunnlag for prising av dei ulike tilleggsareal. Kostnadsoversikt: Anlegg Kostnad Kr/m2 Tilleggsareal (m2) Sum kostnader (kr) Møterom/opphaldsrom 1.etg Framtidig møterom/opphaldsrom 2.etg Styrkerom , Totalt Førebels finansieringsplan: LIL Møterom/ opphaldsrom 1.etg Framtidig møterom/ opphaldsrom 2.etg Styrkerom Kostnadsoverslag Spelemidlar Dugnad Eigenkapital Lånegaranti Lærdal kommune Skeisegruppa og hovudstyret har sett naudsynt eigenkapital inn på prosjektkontoar som er oppretta i samband spelemiddelsøknaden til prosjektet. Praktisk gjennomføring Gjennomføring av attreisinga av klubbhuset er avhengig av avtale med forsikringsselskapet. Målet er å ha bygget opp til neste sommar. Det vidare arbeidet vert organisert som følgjer; 6

7 1. Forhandlingsutval: Ansvar for å hente inn tilbod frå entreprenørar og få avtale med forsikringsselskapet. Rolf Jerving og Finn Hauge etter fullmakt frå styret 2. Byggekomité-klubbhuset: Ann-Hege Eines, Tom Stian Nundal, Kåre Øyri, Finn Hauge, Hallvard Thomassen etter fullmakt frå styret Sak 20/15: Godkjenning av mandat for arbeidsgruppe knytt til ny organisering av Lærdal Idrettslag Årsmøtet gir styret mandat til å legge fram forslag til ny organisering av Lærdal Idrettslag Lærdal Idrettslag har mange særgrupper, og desse har ulike styrer og bemanning. Me registrerar at det er vanskeleg å rekrutere dyktige folk til alle funksjonane som er viktig for eit godt drive lag. Samtidig er det høg aktivitet i mange grupper. Dette medfører stor slitasje på eldsjeler og enkeltpersonar i laget. Styret meiner det er viktig å sjå på om det er andre modelar for organiseringa som kan gjere drifta av laget enklare, saman med at ein får organisert laget slik at drift og aktivitet får hovudfokus. Styret ønskjer å vurdere ulike løysingar for organisering av laget og legge dette fram til avgjer for årsmøtet i Det er viktig å gjennomføre ein god prosess der ein inkluderer breitt i laget. 7

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015

DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 DAGSORDEN FOR LANDSMØTET 2015 TID: 25.april kl. 14-17, 26.april kl. 9.30-13 STAD: Anker Hotel, Oslo Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Namneopprop og godkjenning av fullmakter Sak 3 Val

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA.

NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. NORDHORDLAND DIGITALT, VEGEN VIDARE. INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNAN PLAN, BYGGESAK, GEODATA. Samandrag Nordhordland Digitalt (ND) er eit organ der kommunane i regionen samarbeider om felles geografiske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer