Dato kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, Anita Vindenes Birte Bjørkelo, Merete Larsen, Espen Hordvik Økonomisjef Svend-Fredrik Untiedt, Tore Solvang, rådmann Saker: 01/2015 Innkalling og saksliste 02/2015 Protokoll frå møte /2015 Orienteringssaker 04/2015 Årsregnskap for Fjell kommune for /2015 Selskapskontroll Sotra Brannvesen 06/2015 Plan for forvaltningsrevisjon 01/2015: INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste vart godkjent. 02/2015: PROTOKOLL FRÅ MØTE Kopi av møtebok er sendt møtedeltakarane. Det er ikkje kome merknader til møteboka. Det kom ikkje fram merknader til møteboka. Vedtak: Kontrollutvalet godkjenner møteboka for møtet den Leiar: Sekretariat: Jan Henrik Ludt Bratland Advokat Morten D. Haldorsen Hølmavegen 15, 5357 Fjell Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Telefon: Postboks 1213 Sentrum, 5811 Bergen E-post: Telefon / E-post:

2 03/2015: SAKER TIL ORIENTERING Skatteetaten har gjennomført kontroll av kommunen sin skatteoppkrevjarfunksjon, jf. "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar Resultatet av kontrollen er at kommunen sin internkontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldande regelverk. Det kom ikkje fram merknader til møteboka. Vedtak: Kontrollutvalet tek informasjonen til vitande. 04/2015 ÅRSREKNESKAPEN FOR FJELL KOMMUNE 2014 Etter Kommunal- og regionaldepartementet si forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding og rapportering frå kommunar og fylkeskommunar er rekneskapssjefen ansvarleg for å utarbeide årsrekneskap, medan administrasjonssjefen er ansvarleg for å lage forslag til årsmelding. Revisor reviderer årsrekneskapen, samt budsjettvedtak og disposisjonar som ligg til grunn for rekneskapen og dessutan opplysingane i årsmeldinga om årsrekneskapen. Revisor gjev uttale om resultatet av revisjonen til kommunestyret. Kontrollutvalet og formannskapet skal ha kopi av revisjonsmeldinga. Kontrollutvalet skal gje uttale om årsrekneskapen og årsmeldinga til kommunestyret før årsrekneskapen blir vedteken. Økonomisjefen gjorde greie for den økonomiske situasjonen i kommunen for året Økonomisjefen og rådmannen gjorde greie for rekneskapen, og kontrollutvalet fekk stille spørsmål til økonomisjefen og til revisjonen. Revisjonen gjorde så greie for sine merknader til rekneskapen som er gjeven i ein eigen revisjonsrapport. Sekretariatet sitt framlegg til vedtak: Kontrollutvalet vedtek å gje slik uttale til Kommunestyret: Til Kommunestyret i Fjell kommune KONTROLLUTVALET SIN UTTALE OM FJELL KOMMUNE SIN ÅRSREKNESKAP FOR 2014 Kontrollutvalet har i møte den handsama Fjell kommune sin årsrekneskap for Grunnlaget for handsaminga har vore den avlagde årsrekneskapen, Rådmannen si årsmelding og Deloitte si revisjonsmelding, som er tatt inn i årsmeldinga. Kontrollutvalet meiner at presentasjonen av årsrekneskapen med tilhøyrande spesifikasjonar og noter, tilfredsstiller brukarane sitt informasjonsbehov og gjev uttrykk for tilhøva som er 2

3 omtalt i Rådmannen si årsmelding. Kontrollutvalet har ikkje merknader til Fjell kommune sin årsrekneskap for Kontrollutvalet vil gjøre kommunestyret merksam på forhold omtalt i revisjonsrapport av Særutskrift: Kopi: Kommunestyret i Fjell kommune Formannskapet i Fjell kommune 05/2015: SELSKAPSKONTROLL SOTRA BRANNVESEN Kontrollutvalet vedtok i møte å gje revisjonsselskapet Deloitte i oppdrag å gjennomføre selskapskontroll av Sotra Brannvesen IKS. Rapporten frå Deloitte vart vedlagt innkalling til møtet. Representant for revisjonsselskapet møtte i kontrollutvalet og presenterte rapporten. Det var anledning til å stille spørsmål. Vedtak Kontorollutvalet sluttar seg til premissane og konklusjonane i revisjonen sin utgreiing. Med bakgrunn i rapporten tilrår kontrollutvalet at Fjell kommune gjennomfører tiltaka som foreslått i revisjonsrapporten. Kontorollutvalet gjer framlegg om fylgjande tiltak: Kontrollutvalet tilrår at Fjell kommune: 1. Sikrar at styrerepresentantar som ikkje er folkevalde får tilbod om opplæring, og at opplæringa for alle styrerepresentantar blir følgt opp to år etter val, i samsvar med KS sine tilrådingar 2. Utarbeider ein eigarstrategi for Sotra Brannvern IKS for å sikre at den vert i tråd med eigarane sine krav og forventningar 3. Vurderer å arrangere uformelle eigarmøte for eigarane og Sotra Brannvern IKS der sakar kan bli diskutert utan at vedtak blir fatta for å sikre tilstrekkeleg samarbeid med Sund kommune og Sotra Brannvern IKS 4. Reviderer selskapsavtalen for Sotra Brannvern IKS, mellom anna ved å inkludere krav om bruk av valnemnd for styret i Sotra Brannvern IKS 3

4 5. Utarbeider retningsliner for å sikre og kontrollere at krav i eigarskapsmeldinga blir etterlevd av selskapa 6. Avklarar korleis eigarstyringa av Sotra Brannvern IKS skal gjennomførast 7. Vurderer korleis Sotra Brannvern IKS betre kan involverast i arbeidet med krise og beredskap, og utforminga av relevante planar Kontrollutvalet tilrår at Sotra Brannvern IKS: 8. Utarbeider retningsliner for å sikre og kontrollere at krav i eigarskapsmeldinga og selskapsavtalen blir etterlevd av selskapet 9. Vurderer å innføre følgjande praksisar tilrådd av KS: a. Gjennomføre eigenevaluering for styret b. Arrangere styreseminar og ekstern styreopplæring c. Utarbeide retningsliner for handtering av habilitetsspørsmål i selskapet d. Slutte seg til KS sitt styrevervregister e. Numerisk varaordning til styret 10. Utarbeider skriftlege rutinar for budsjettering og oppfølging av budsjett, som inkluderer retningsliner for rapportering om avvik frå budsjett 06/2015: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SAKSOPPLYSNING: Kontrollutvalet vedtok i møte den plan for forvaltningsrevisjon, der aktuelle forvaltningsområde vart ført opp i prioritert rekkefylgje. Planen er godkjent av kommunestyret. Utvalet diskuterte ulike prioriterte og uprioriterte områder for forvaltingsrevisjon, også i lys av tilhøve som er endra etter Alle medlemmer fikk ordet. Vedtak Kontrollutvalet gjev revisjonsselskapet Deloitte i oppdrag å foreta: Forvaltingsrevisjon av internkontroll innan pleie og omsorg. - Organisering - System og rutinar - Regeletterleving - Kapasitet * * * 4

5 Deloitte legg frem prosjektplan med metode, omfang, tidsbruk mv. i neste møte i Kontrollutvalet 25.juni Deloitte sendar ut prosjektplan 14 dagar før møtet. Jan Bratland leiar Morten D. Haldorsen sekretær 5

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALET I KLEPP KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalet i Klepp Møtenr.: 5-2014 Møtedato: 06.11.2014 Utvalgssaksnr.: 25/14-31/14 Disse møtte: Arild Børge Skjæveland Ove Horpestad Siri Øksnevad

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer