Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS"

Transkript

1 Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS torsdag 18. juni kl på selskapet sitt hovudkontor på Sandane. Saker som skal handsamast: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2014, og fastsetting av balanse pr for selskapet Sogn og Fjordane Energi AS og konsernet Sogn og Fjordane Energi. 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemer 6. Val av medlemmer til styret 7. Val av revisor. Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte. Tema i eigarmøte vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i SFE Framlegging av langtidsprognose for Mellom generalforsamlinga og eigarmøtet vert det servert lunsj. Vedlegg: 1. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5, 6 og Årsrapport 2014 Med helsing ~' Sogn og Fjordane Energi AS r"' Per Atle Kjøllesdal ~~ *~(,\_ Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO sfe.no Bankkonto:

2 SFE FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av 'A-aksjar og B aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 18. juni den 2015 Stad Underskrift Gjenta med blokkbokstavar N amn på eigar av aksjane Adresse Postnr. Stad Fullmakt sendast pr. post eller epost til Fullmakta kan også leverast på generalforsamlinga når vedkomande møter. Dok.nr /4 Sogn og Fjordane Energi AS Bukta, 6823 Sandane NO Bankkonto:

3 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling Vedtakssak Sak nr. 15/GF-004 SFE o Arsoppgjer 2014 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2014 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 10,47 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet i mor-selskapet: Overført til annan eigenkapital: Overført til fond for vurderingsforskjeller Avsett til utbytte: Sum disponert: kr kr. kr kr Generalforsamlinga tek styret si melding 2014 til etterretning. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning. Vedlegg 1. Årsrapport 2014 som inkluderer Styret si melding for 2014, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. Konsernsjef ,v3 MAHO MAHO TEGJ

4 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/005 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Genera/forsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2014 på kr ,- for morselskapet og kr ,- for konsernet totalt. Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Genera/forsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr Fast honorar på kr Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar på kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlingafølgjande godtgjersle: Leiar og medlemmer Fast honorar på kr Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av rev isj onsutval et. Endra godtgjersla gjeld frå Arkivnr. l(onsernsjef Styreleiar 12320SS,v2 ASAA PEI<J Leiar for valnemnda: ASI<J (sign.)

5 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for s~rennedlennnner Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsatnlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor og fastsetting av honorar til styremedlemmer og medletnmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor og fastset honorar for styremedlemmer. I generalforsatnlinga 20. juni 2014 vart følgande valt til valnemnd for Sogn og Fjordane Energi AS: Leiar Ashildi<.jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune) Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) Anders Ryssdal ( ordførar i Gloppen kommune). I samsvar med instruksen, skal valnemnda «gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer". Utgreiing Honorar til revisor: Revisorhonorar er dokumentert i rekneskapsnotar til rekneskapen 2014 for konsernet og morselskapet Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Revisjonshonorar Rådgj evingstenester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selska Sum K os t na d er fl 1 revisor or morses l k ape t s ogn og F. ]or dane Energi AS: ;iliia'it~.;i FAI1ll,'f:_c,<,< ~~;~.' c>t' :r..; \ +:-.. J ::;. ~... :~..,~!! 2Ifiå Revisjonshonorar Rådgj evingstenester o 26 Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjonen Tenester frå samarbeidande selskap o o Sum

6 Beløpa over viser godtgjersle til Deloitte AS og samarbeidande selskap for revisjon og revisjonsrelaterte tenester, samt godtgjersle for andre tenester. I<.ostnadane er utan moms. Styrehonorar: V alnemnda innstiller på ein auke i godtgjersla til styret, varatnedlemmer og revisjonsutvalet med 3 /o. Med verknad frå , tilrår valnemnda at godgjersla for styret vert: Sryrefeiar Nestfeiar Med/em Fast honorar på kr auka ti/ kr 'ast honorar på kr << << « Fast honorar på kr ««« Varamedlem Møtehonorar på kr ««« Godtgjersla til revig.onsutvalet: Leiar og med/em Fast honorar på kr auka ti/ kr Godtgjersla gjeld med verknad frå

7 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/006 Val av medlemmer til styret Valnemnda sitt framlegg til styre i SFE: Anne Marit Steen vert vald som '?)'tt styremedlem til erstatningfor Kristin Linnerud. Arkivnr. K.onsernsjef Styreleiar /2 ASAA PEK.J Leiar for valnemnda: ASK.J (sign.)

8 V al av medlemmer til styret Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til SFE sitt styre. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer av SFE sitt styre vart valde på generalforsamlinga i Funksjonstida for eit styremedlem er to år og følgeleg er i utgangspunktet ingen styremedlemmer på val i V alnemnda vart også valt i Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen. Følgeleg er heller ikkje valnemnda på val i Utgreiing Valnemnda består av leiar Åshild K.:.jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BKJ<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). Styret i SFE har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og FJordane fylkeskommune: Styre/eiar Per Atle I<;jøffesdaf S tyremed/em Arvid Bjarne Li/le hauge Styremedlem O/in Johanne Henden Frå BKK: Nest/eiar Bi?;ger C. S chønbe?;g S tyremedfem Kristin Linnerud };rå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt So/heim-0/sen Person/eg va/de?jaramedfemer: Varamedlem Laura Kvamme Varamedlem Nifs P. Sttryva Varamedlem Svein OttarS anda/ Person/eg va/de varamed/emer: Varamedlem Atle Nete/and Varamedlem Veronica Stor/id Kvinge Person/eg va/de?jaramedfemer: Varamedlem Anders Ryssdaf V alnemnda gir slik innstilling til generalforsamlinga: BKK ønskjer å gjere ei endring slik: Anne Marit Steen vert vald som nytt medlem i staden for Kristin Linderud. Va/nemnda innstiller samrøystes på at dette vert gjort.

9 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 18. juni 2015 Vedtakssak SFE Sak nr. 15/007 V al av revisor Styret sitt framlegg til val av revisor: Genera/forsamlinga vel Deloitte som revisor for Arkivnr. I<onserdir øk og fmans: I<onsernsj ef: Styreleiar; ,v2 MAHO ASAA PEI<J

10 V al av revisor Saksframstilling Kva saka gjeld Generalforsamlinga skal etter aksjelova 7-1 velje revisor. V al av revisor gjeld fram til nytt val vert gjort. Bakgrunn Sogn og Fjordane Energi AS har hatt Deloitte som revisor sidan Utgreiing I vår har selskapet gjennomført ein konkurranse på revisjonsoppdraget. Fem revisjonsselskap leverte tilbod. Etter ei totalvurdering der pris er vekta 50 /o og kvalitet er vekta 50 /o vert det tilrådt at Deloitte på nytt vert valt som revisor. Avtala som er framforhandla er ei fastprisavtale for tre år med opsjon på forlenging 1 år + 1 år. Generalforsamlinga står likevel fritt til å velje annan revisor i perioden dersom generalforsamlinga fmn dette rett. Vilkåra i avtala vert vurdert til å vere fordelaktige i forhold til gjeldande avtale. Konklusjon Deloitte bør veljast sotn revisor for 2015.

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS

SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS SELSKAPSAVTALE for Sunnfjord Miljøverk IKS Heimel: LOV 1999-01-29 nr 06: Lov om interkommunale selskaper I medhald av 4, er folketalet pr. 01.01.2008 oppgitt av SSB lagt inn 22.februar 2008(publiseringsdato)

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS 1 Namn Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med heimel i lov om interkommunale

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

SELSKAPSAVTALE SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS Gjeldande frå 20. mars 2014 SELSKAPSAVTALE FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS 1 Selskapet Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) er eit interkommunalt selskap skipa av kommunane Hareid, Herøy, Sande og Ulstein

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd ÅRSMELDING 2010 INNHALD 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd 9 Årsmelding for 2010 13 Årsrekneskap 2010 14 Notar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer