Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA"

Transkript

1 Årsmelding 2014 for Sognefrukt SA

2 Innkalling til årsmøte. Sognefrukt SA kallar inn til årsmøte på Sognefjord Hotell onsdag 20. Mai 2015 kl 17:00 Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Val av skrivar og to til å skriva under protokollen 3. Årsmelding Rekneskap Fastsetjing av godtgjersle til tillitsvalde 6. Orientering om budsjett 7. Val. Etter årsmøtet vert det følgjande informasjon. Informasjon om kommande sesong. Sognefrukt. Arne Stensvand, Bioforsk. Resistens i planevern. Det vert enkel servering. Med helsing Sognefrukt BA Styret

3 Årsmelding for Sognefrukt SA 2014 Org. nr Generelt 2014 sesongen vart det ein liten nedgang i samla volum til Sognefrukt. Eple og pære hadde auke i høve Plomme hadde ein stor nedgang i høve Til saman er det motteke 802 tonn frukt og bær. Det er 14 tonn mindre enn Det var mykje dompap som tok for seg av plommeknoppane på vinteren. Våren kom tidlig med tilbakefall med frostnatt i plommeblomstringa. Det reduserte nok avlingane mykje. Årsresultat for 2014 vart på kr Bemanning og pakking Det var 3 fast tilsette i I sesongen var det i tillegg 14 pakkarar og 1 i mottak og 1 sjåfør. I tillegg vart det leigd inn ein bil med sjåfør på det mest hektiske. Det vart pakka på 2 skift i september. I tillegg vart det nytta noko overtid i heile sesongen. Bærsesongen Me hadde ein normal sesong for bringebæra. Det vart omsett totalt 42 tonn. Av dette vart det levert 37 tonn til konsum. Me hadde nesten ingen reklamasjon og kvaliteten var god. Oppgjersprisen på konsumbæra var frå kr 53,47 til kr 83,47 pr. kg. med ein snittpris på kr 63,16. Industribæra vart oppgjort med kr 31,65 pr. kg. Innfrysing av industribæra vart gjort av Lærdal Grønt. Moreller Det vart omsett under 1 tonn moreller dette året. Alle morellene vart sende til Lærdal Grønt for pakking og vidare sal. Oppgjerspris var kr 61,44 pr. kg. Plommer Plommeavlingane vart 90 tonn brutto. Det er 78 tonn mindre enn tonn heldt kl 1 og vart selde til konsum. Kvaliteten var god og vi hadde ingen reklamasjon på plommer dette året. Omsetninga gjekk greitt og det var gjennomgåande for lite varer til å dekka etterspurnaden. Prisen var på kr 30,00 pr. kg. Vi fekk dette året levera noko utkast til Ciderhuset i Balestrand. Totalt vart det levert 1 tonn til det. Dette var Opal. Det vart planta ca plommetre i 2014 som er registrert i fruktklienten. Pærer Pærer fekk vi inn 44 tonn dette året. Det er 15 tonn meir enn Av dette held 42 t kl 1. Det meste av dette, 37 tonn er Clara Frijs. Dei første Celinatrea vart planta i 2012 og ga avling på vel 200 kg. Vi mottok og pakka tilsvarande mengd Celina frå Ullensvang i Hardanger. Prisen for pære til konsum var kr 15,10 16,50 pr. kg Det vart planta ca 3450 tre i Mesteparten er Celina. Side 1 av 4

4 Eple Samla mottok lageret 622 tonn inklusivt industri. Dette er 50 tonn meir enn fjoråret. Det vart omsatt 522 tonn Kl 1. Kvaliteten var stort sett god og salet gjekk bra. Det var ein del slagskader på vanlig Aroma som førde til meir utkast enn normalt på denne sorten. I september vart det nytta kombinasjon av 2 skift og noko overtid. Frå byrjinga av oktober var det 1 skift, men med noko bruk av overtid for å dekka etterspurnaden i marknaden. Me avslutta pakkinga 5. november. Det vart pakka 6 pk av sortane Discovery, R. Gravenstein og R. Aroma. Prisen for eple til konsum var frå kr 10,70 til kr 16,60 pr. kg. Gjennomsnittspris var kr 14,13 pr. kg. Det vart planta ca epletre i 2013, hovudsakleg raud Aroma og Discovery Vi mottok i tonn økologisk og 27 tonn av det var kl. 1. Av dette vart 24 tonn levert som økologisk konsum og resten av kl. 1 som konvensjonelt. Industrieple vart levert som økologisk til Balholm. Prisane på konsum var frå kr 13,30 til kr 17,30 pr. kg. Hausteemballasje og inntransport Me ser dessverre at ein del brukar storkassane til andre formål enn å levera frukt til Sognefrukt. Kassane er Sognefrukt sin eigedom og skal berre nyttast til frukt som vert levert til fruktlageret. Ved forventa auke i produksjon i åra framover vert dette viktigare. Det betyr at vi må gå til innkjøp av meir storkass for å ha nok til gode år. Kostnaden med hausteemballasjen er ein del av pakketrekka slik det er no. Viss kassane vert nytta til andre ting vert dermed kostnadsfordelinga feil. Dei som berre leverar til Sognefrukt betalar kostnaden for dei som nyttar kassar til andre formål. Når det gjeld inntransport av frukt er det stor forskjell på lasteplassar rundt om. Det går med mykje tid på lasting. Ein del plassar er det dårlig med oppstillingsplass. Skal vi lasta med jekketralle må pallar/ kassar stå på fast dekke og tilnærma flatt. I tillegg må bilen kunna stå flatt for å gjera lastinga effektiv. Alternativet til fast dekke er at produsenten lastar med pallegaffel ved henting. Her kunne det med fordel vore laga nokre felles lasteplassar i kvar grend. Ver også påpasselig korleis kassane vert oppbevarde. Dei må ikkje stå rett på bakken i hagen. Det fører til at det set seg jord på undersida. Dette kan komme ned i kassen under når vi stablar dei opp på kjølelager. Det kan også føra til at vi får brunsniglar med kassane inn på lageret. Medlemstalet Sognefrukt har 99 aktive produsentar og 43 passive. Tekniske endringar og investeringar. Det vart etter drøfting i årsmøtet 2014 investert i ein ny flow pack. Dette gjer at vi kan pakka fleire variantar på forbrukarpakning samtidig. Det gjer anlegget meir fleksibelt og rasjonelt. I tillegg kan vi ha 2 modningsgrader på plomme som er på kvar sin pall. Prosjekt Sognefrukt har vore deltakar på desse prosjekta: Øko prosjekt Norsk økologisk frukt til forbrukar. (Bioforsk, FMLA, Økoringen, Hardanger Fjordfrukt, Sognefrukt) Arena Frukt og Bær Bedriftsutviklingsprosjekt Eple Pluss. (Sognefrukt og Innvik Fruktlager) Øko prosjekt Auka omsetning av frukt i Sogn og Fjordane (NNU, Bama Storkjøkken Sogn, Sognefrukt) Side 2 av 4

5 Plommeprosjekt Kvalitetstap og svinn i omsetninga av plommer (Bioforsk, Hardanger Fjordfrukt, Ullensvang Fruktlager, Telefrukt, Fellespakkeriet, Innvik Fruktlager og Sognefrukt) Diverse møter og samlingar for produsentar Andre møter og samlingar: Februar: Produsentmøte grendavis. Februar: Skjeringskurs plomme, Jop Wesplate Februar: Dyrkningsmøter med beskjering grendavis April: Skjeringskurs Eple og Pære, Aad Wisse April: Samling om blomstertynning i plomme Juni: Studietur til Svelvik Juni: Skjeringskurs Eple og Pære, Aad Wisse November: Skjeringskurs Eple og Pære, Aad Wisse Desember Informasjonsmøte om dryppvatning Styre: Styret i Sognefrukt har vore samansett slik. Ivar Slinde (leiar) Odd Erik Loftesnes, Aud Halland Molvik og Terje Fosshagen. På val i år er Ivar Slinde og Odd Erik Loftesnes. Det var halde 4 styremøter i 2014 og i tillegg noko kommunikasjon på E post. Styret har handsama desse sakene: Årsmelding Rekneskap Årsmøteførebuing Økonomi (alle møta) Lønsjustering Avrekningar og pakketrekk Bedriftsutviklingsprosjekt Frukt og bærklyngja (Arena) Landbruksoppgjeret Medlems ut og innmelding Kommande investeringstrong Revisor. Laget sin revisor har vore Deloitte & Touche V/ Knut Midtun. Side 3 av 4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Notat til sak 5 og 6 til årsmøtet i Sognefrukt Sak 5 Fastsetjing av godtgjersle til tillitsvalde Styreleiar : Alle styremedlemar: Fast godtgjersle kr pr. år (årsmøteperiode) Godtgjersle på kr 500 pr. møtedeltaging Sak 6 Orientering om budsjett Driftsbudsjett for Sognefrukt vil vera vanskelig å setja opp sidan det i stor grad svingar med avlingsnivået. Høg avling gir større omsetjing og aukar utgiftene. Det vi ser no er at det går meir over til forbrukarpaknig i fleire variantar. Dette er varer som gir betre oppgjerspris, men som aukar kostnadane med pakking. Kostnadsauken vert kompensert i prisen i tillegg til meirpris for varene. I 2014 vart det investert i ny flow-pack maskin som har gjort anlegget meir fleksibelt. Me ser og ein tendens til at ikkje heile varespekteret er sal på heile tida. Det gjer at vi i store deler av sesongen må legga deler av enkelte størrelsar tilbake i storkasse. Vi ser difor no på følgjande investering. 1. Ny storkassefyller. Den storkassefyllaren vi no har er litt for lite skånsam med frukta. Det går difor vekk ein del på slagskade når den vert teken att for pakking. I tillegg vil det ved å setja inn ein dobbel fyllar kunna gå kontinuerleg utan stopp for å skifta kasse. Dette vil redusera svinn og gi betre flyt i pakkinga. Slik det er no må pakkelinja stoppa for kvar gang det skal skiftast kasse. Det tek fort eit par minutt. Det vil difor klart effektivisera pakkinga samtidig som frukta vil verta meir skånsamt handsama. Det er innhenta prisar frå 2 leverandørar. Med eurokurs på 8,60kr er desse tilboda på høvesvis kr og levert Leikanger. Med avskrivingsperiode på 10 år vert kostnaden på kr pr. år. Styret tilrår at årsmøtet godkjenner denne investeringa.

God økonomi i eple til juice

God økonomi i eple til juice God økonomi i eple til juice Ein økologisk eplehage på vel 20 daa vart etablert i Aurland i 2004. Frukta frå hagen skal i hovudsak gå til juiceproduksjon ved Balholm AS, men inntil 20 % av epla kan leverast

Detaljer

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar

Leiaren har ordet. Ola Hopperstad Styreleiar Leiaren har ordet 2009 har på mange måtar vore eit utfordrande, men spanande år for NLR Sogn og Fjordane. Styret og dagleg leiar har jobba godt og tett saman om desse utfordringane, slik som innføringa

Detaljer

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010.

Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Til Fylkesmannen landbruksavdeling Førde Rapport ABP Forprosjekt Frukt- og bær Nordfjord april 2008 oktober 2010. Prosjekteigarar: Sandane Næringshage AS saman med Innvik Fruktlager og Gloppen Produsentlag

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden

Årsmelding 2008. Ope fagmøte: Innkalling til årsmøte. Økonomi for Vestlandsbonden Årsmelding 2008 Ope fagmøte: Fredag 13. mars kl. 10.30 i møtelokalet 11. etasje i Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen rett ved Bergen Storsenter Økonomi for Vestlandsbonden Torbjørn Haukås, NILF: Virkemiddel

Detaljer

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag

Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Møtedokument til årsmøte i Lærdal Idrettslag Dato: 03.03.15 Stad: Strandsitjaren, Lærdal Sak 01/15: Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vert godkjent. Sak 02/15: Val av møteleiar

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt

Fordelane med DyrkSmart: Alle vil ha norsk frukt Alle vil ha norsk frukt I fleire år har butikkane streva med å skaffa nok norsk frukt. Etterspørselen og prisane har auka. Og butikkane vert ribba for norske eple, pærer, plommer og moreller. I Noreg et

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Referat frå fagtur til Italia for fruktprodusentar den 19. 22 oktober 2009.

Referat frå fagtur til Italia for fruktprodusentar den 19. 22 oktober 2009. GrøntProdusentenes Samarbeidsråd Org.nr. 982 063 698 GPS Avsetningstiltak: Bjørn Eidhammer Schweigaardsgt. 34 F Postboks 227, 4066 Stavanger 0191 Oslo E-post: gps.bjorn.eidhammer@ventelo.net Tlf. 23 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2013, den 4. april, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.21.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Styremøte 23-24. mai i Bergen

Styremøte 23-24. mai i Bergen Styremøte 23-24. mai i Bergen Sak 23/07 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Ingen merknader Sak 24/07 Presentasjon - arbeidsmåtar i styret. Arbeidsmåter i styret vart gjennomgått. Normalt så er

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013.

Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Sak 6. Årsmelding Årsmelding frå styret i Volda Golfklubb for perioden 1.1 til 31.12.2013. Styret Leiar Harald Indresøvde Nestleiar Svein Aasen Kasserar Peder Barstad Sekretær Tore Knivsflå Bjørkedal Styremedlem

Detaljer

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS

reint sagt Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt infoblad frå SIMAS OFFENTLEG INFORMASJON reint sagt Infoblad frå SIMAS - nr. 1. 2015 - mars Miljøvenleg påske Fretex-samarbeid Prosjekt: Omlastningshall S A IM S å r df a l b o Inf reint sagt infoblad frå SIMAS Kan du bidra

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa Johannes Idsø Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk i SA og Firda 22.11.08) Kva er årsaka til finanskrisa og kva verknader vil den ha for oss som bur i Sogn og Fjordane?

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2009 Innhald Framsida : På veg til Stavali.1 Program årsmøte 6.-7.mars.4 Tillitsvalde i HBS 2009...5 Lokallagsleiarar 2009...6 Råd og utval 2009.7 Leiaren har

Detaljer

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010

RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 RINGBLAD nr 1 15. mars 2010 2 Været 2009 Været for oss bønder var todelt i 2009. Etter ein behageleg vinter fekk vi godt vær og gode arbeidsforhold i april. Dette gode været, til tider med for lite vatn,

Detaljer