årsberetning REMITTERING melhus sparebank 2008 Dine ønsker - vår utfordring!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsberetning REMITTERING melhus sparebank 2008 Dine ønsker - vår utfordring!"

Transkript

1 N årsberetning melhus sparebank 2008 REMITTERING Dine ønsker - vår utfordring!

2 REMITTERIN innhold LÅN Årsberetning Melhus Sparebank 2008 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 18 Balanseregnskap 19 Kontantstrømanalyse 21 Noter 22 Kontrollkomitéens melding 52 Revisjonsberetning 53 Hovedtall fra morbankens regnskap 54 Tillitsvalgte i MelhusBanken 55 MelhusBanken støtter organisasjonene 55

3 styrets beretning for 2008 årsregnskap melhus sparebank

4 1. Finanskrisen Høsten 2008, ble de omfattende økonomiske problemer som USA har slitt med siden 2006 avløst av en finanskrise av global karakter. Skiftet kom ved at den amerikanske regjering, etter først å ha foretatt en redningsoperasjon av en investeringsbank, ikke foretok en tilsvarende redningsaksjon ovenfor investeringsbanken Lehman Brothers. Dette endret situasjonen totalt. Kapitaltilgangen i markedene verden over stoppet opp. Pengemarkedet sluttet å fungere, med den følge at en rekke banker, så vel i USA som i Europa fikk store problemer. Da situasjonen var på det mest alvorlige stadium, var tilliten mellom bankene så dårlig, at kun lån fra dag til dag ble omsatt. Myndighetene i de fleste land oppfattet situasjonen rimelig raskt, og sentralbankene begynte å tilføre mer likviditet i markedene. En del store banker ble reddet gjennom at det offentlige gikk inn på eiersiden med betydelig kapital. Mange land innførte også betydelige innskuddsgarantier for bankkundene slik at bankenes kunder ikke skulle trekke sine innskudd ut av bankene. Enkelte land innførte også statsgarantier for transaksjoner mellom bankene. For ytterligere stabilisering av finansmarkedene ble signalrentene rundt om i verden kuttet betydelig, i USA helt ned til null. Situasjonen i finansmarkedene er etter hvert stabilisert, men langt fra normalisert. Mange banker sliter nå med sin kapitaldekning som følge av store nedskrivninger i sine verdipapirporteføljer, samt store tap i engasjementsporteføljen. Videre er differansen mellom sentralbankenes signalrenter og markedsrentene fortsatt betydelig, og spreadene som bankene betaler over pengemarkedsrenten er fortsatt stor, dog avtakende. For lån til banker som ikke har store problemer fungerer markedene nå betydelig bedre for løpetider opp til 6 9 måneder. For løpetider ut over dette (og derved også obligasjonsmarkedet) er det betydelig tyngre å finansiere bankene. For aktører utenfor finansnæringen, som har benyttet obligasjonsmarkedet til finansiering av sin virksomhet, er markedet fortsatt tilnærmet lukket. Om finansmarkedene rundt om i verden ser ut til å bedre seg, er dette langt fra nok. Krisen i finansnæringen har raskt forplantet seg til store problemer i realøkonomien. Boligprisene går ned, nybygging stopper opp, etterspørselen etter produkter og tjenester er betydelig redusert, og frykten for arbeidsledighet er tilbake. Alt dette fører til betydelig redusert aktivitet i alle produksjonsledd, med påfølgende lav kapasitetsutnyttelse. Denne situasjonen ser ut til å forverre seg i tiden som kommer. Prognoser tyder på at arbeidsledigheten vil fordoble seg, før økonomien igjen snur. Sannsynligvis skal det meste bli betydelig verre før det snur og en økonomisk oppgang ser dagens lys. Mye tyder på, ut fra tidligere kriser, at det tar ca. et år fra finansmarkedene bedrer seg, til en fallende realøkonomi igjen begynner å ta seg opp blir et svært vanskelig og krevende år for de fleste bedrifter og en rekke enkeltpersoner. 2. Norsk økonomi Så fremt oljeprisen holder seg relativt stabil i 2008 er det mye som tyder på at vi i Norge lykkes med en myk landing, etter etterkrigstidens sterkeste sammenhengende vekstperiode de siste fire år, var styrets sluttkommentar i årsberetningen for Oljeprisen holdt seg ikke stabil i I tillegg utløste krisen i amerikansk økonomi en global finanskrise. Det blir derfor ingen myk landing i norsk økonomi. Frem til og med første halvår i 2008 viste de sentrale økonomiske nøkkeltallene positive tendenser. Unntaket var boligprisene som hadde sunket kontinuerlig fra sommeren Fra og med tredje kvartal var det en klar nedgang i privat forbruk, noe som slo spesielt hardt ut i bransjer med kostbare kapitalvarer. Årsakene til dette synes i etterkant å være innlysende. Husholdningenes gjeldsvekst hadde steget mye, og toppet ut som den høyeste siden bankkrisen på slutten av åttitallet. Dette kombinert med økende inflasjon og stadige rentehevninger fra Norges Bank medførte at husholdningenes disponible realinntekt var betydelig svekket, til tross for relativ høy lønnsvekst. Renteøkningen ble forsterket ved at markedsrenten steg mer enn rentehevningene fra Norges Bank. Fremveksten av finanskrisen i Europa ut over høsten 2008, skapte etter hvert også en kriseforståelse i husholdningene og næringslivet. Ved slutten av året var situasjonen så alvorlig at investeringer stoppet opp, og bedriftene hadde store problemer med refinansiering av rullerende lån, så vel i obligasjonsmarkedet som hos bankene. Lønningene i Norge økte i fjor med i underkant av 6%, mens inflasjonen endte på 3,8%. Reallønnsveksten ble på 2,1%, mot 4,6% i Veksten i den disponible realinntekten ble imidlertid langt svakere, som følge av økende renter. Dette medførte naturlig en lavere forbruksvekst. Dette kombinert med kriseforståelse hos publikum, medførte en vesentlig lavere forbruksvekst mot slutten av året, og en forventet negativ forbruksvekst inn i En annen viktig faktor for kriseforståelsen var at den lave arbeidsledigheten avtok, og mot slutten av året viste arbeidsledighetstallene en stigende kurve. Det økonomiske bilde som avtegner seg ved slutten av 2008 er dystert vil med overveiende sannsynlighet bli preget av ytterligere lavere boligpriser, tilnærmet full stans i investeringer i næringslivet, lav eller negativ forbruksvekst og en vesentlig økning i arbeidsledigheten. Myndighetenes varslede krisepakke som en del av motkonjunkturpolitikken vil nok avdempe krisen en del. Norge er i en enestående situasjon hvor slike tiltak kan iverksettes uten nasjonale

5 låneopptak eller økning i pengemengden. Derved vil Norge, som et av få land, kunne unngå en omfattende krise. I så måte er vi vesentlig bedre stillet enn våre handelspartnere. Den konkurranseutsatte eksportindustrien vil likevel merke en stor etterspørselssvikt, og mange bedrifter vil måtte foreta omfattende oppsigelser. Krisen vil medføre vesentlige strukturelle endringer også i Norge, før de økonomiske utsikter igjen peker oppover, forhåpentlig mot slutten av 2009 eller tidlig i Lokal og regional økonomi MelhusBanken har, med sin beliggenhet som en del av Trondheimsregionen, et eget bankkontor i Heimdal sentrum og rådgivningskontor i Trondheim sentrum, i tillegg til bankens tre kontorer i Melhus kommune, herunder hovedkontoret. Melhus kommune er en del av et felles arbeidsmarked i Trondheimsregionen og ca. 60 % av kommunens yrkesaktive har sin arbeidsplass i Trondheim. Melhus Kommune er med sine innbyggere den største landkommunen i Sør Trøndelag. Næringslivet i Melhus er dominert av landbruk, handelsbedrifter, mindre og mellomstore bedrifter innen bygg og anlegg, samt transportbedrifter. Generelt har næringslivet hatt et middels år i Det er praktisk talt ikke ledige lokaler for etableringer av nye bedrifter, og svært begrenset mulighet for å skaffe arealer til næringsbygg i sentrale deler av kommunen, bortsett fra arealer til kontor, tjenesteyting og butikkdrift. Kommunen har i flere år arbeidet med å frigjøre den gamle militærleiren på Hofstad for å kunne tilby næringsarealer. Dette arbeidet ble kronet med hell i 2007, og det første næringsbygget er allerede ferdig oppført. Området har en god beliggenhet tett opp til E6 og utgjør ca. 450 dekar. Området egner seg godt til næringer som er plasskrevende. Av ulike grunner er området ikke ytterligere bygget ut i 2008, men vil forhåpentlig i årene som kommer bli en god tilvekst for den kommunale næringsutvikling. Den nedlagte militærleiren på Fremo ble overtatt av en privat investorgruppe i Arealet er her vesentlig mindre enn i Hofstad leir, men en betydelig bygningsmasse kan huse flere bedrifter. I sum vil frigivningen av de to leirene tilføre kommunen betydelig kapasitet for næringsarealer, og kan innlede en periode med næringsutvikling som har vært sårt tiltrengt i mange år. I Melhus sentrum fullførte man i 2008 et større bygg, inneholdende en kombinasjon av leiligheter, kontorarealer og butikkdrift. Dette er et bygg av betydelig størrelse, som har satt sitt preg på Melhus Sentrum. Hovedkontoret for Norgeshus, samt noen mindre bedrifter har tatt i bruk det meste av kontorarealet, mens ulike butikker er i ferd med å etablere seg i butikkdelen av bygget. Kommunen fullførte i 2006 en omfattende ny reguleringsplan for Melhus sentrum. Det var mange som hadde synspunkter på planforslaget, og det var særlig området mot ny E6 som var gjenstand for diskusjon. Dette området er nå regulert for næringsvirksomhet, uten at dette har medført utbygging så langt. I forbindelse med bygging av ny E6 ble kommunen tildelt midler til oppgradering av sentrum, blant annet skal det bygges en ny miljøgate. Til nå har arbeidet vært konsentrert om nye vann og avløpsledninger. Arbeidet med forskjønning av sentrum vil starte for fullt i Melhus Kommune er som nabokommune til Trondheim under press for å tilrettelegge nye områder for boligbygging. Kommunen har, ut fra hensynet til eksisterende infrastruktur, spesielt skole og barnehage, ønsket en kontrollert boligutbygging i og rundt Melhus sentrum, mens det stimuleres til økt boligutbygging i kommunens øvrige tettsteder. Avstanden til Trondheim er for disse lengre, men den nye E6-forbindelsen har åpnet for betydelig raskere transport, noe som sannsynliggjør større boligutbygging sør i kommunen. Til tross for kommunens ønske om en balansert boligutbygging er presset sterkest i og nært Melhus sentrum. Som følge av den økonomiske utvikling og fallet i boligprisene er flere prosjekter stanset og lagt på is i Innenfor landbrukssektoren har det de siste årene blitt etablert flere samdriftsfjøs og det foregår en omfattende planlegging av storskala landbruk, med bruk av avansert teknologi i driftsprosessene. Også i 2008 ble det etablert et samdriftsfjøs med den mest moderne teknologi som er å oppdrive. Innenfor kyllingproduksjon har det etter hvert etablert seg betydelige aktører. Dette viser at Melhus kommune har aktive og framtidsrettete brukere. 4. Banknæringen 2008 ble et turbulent år for næringen. Året har gitt kraftig stigende rente frem til 3. kvartal, med derpå sterkt redusert rente igjen. Fjerde kvartal har vært dominert av resultatvarsler fra en rekke banker, hvor budskapet har vært store tap på verdipapirer og i låneengasjement, med påfølgende underskudd for bankene i fjerde kvartal. På struktursiden ble det i 2008 gjennomført få fusjoner. Sparebanken Vestfold og Sandsvær Sparebank har varslet fusjonsforberedelser, og vil i nær fremtid fremstå som en bank. Vi vil nok se flere fusjoner i årene som kommer, da myndighetspålagte krav til bankene har blitt svært komplisert å forholde seg til, spesielt for de minste sparebankene. På slutten av året ble det fremsatt forslag om at oppkjøp av sparebanker etter den såkalte Tingvollmodellen skulle tillates. Dette er av mange mindre banker oppfattet som en betydelig trussel mot fortsatt egen eksistens. Vi kan vanskelig forstå at dette er en alvorlig

6 trussel, da en slik løsning krever vedtektsendringer og derved tilslutning fra et stort flertall av forstanderskapets medlemmer. I praksis vil neppe et slikt oppkjøp være mulig/realistisk, uten tilslutning fra representanter fra så vel kunder, kommunalt valgte, ansatte og grunnfondsbeviseiere i forstanderskapet. Et gjenomgående trekk er at flere banker i Terragruppen har etablert seg i de større byene. Så også i vår region. Det har i 2008 ikke kommet til nye grunnfondsbevisbanker. Dette har nok sammenheng med den vanskelig situasjonen på børsen, hvor nye emisjoner har vært tilnærmet fraværende. Fremmedkapitalmarkedet har vært svært vanskelig i Som følge av finanskrisen har markedet ikke fungert, og til tider har det kun vært mulig å finansiere seg fra dag til dag. Ved låneopptak i obligasjonsmarkedet har bankene måttet betale en markedsrente som ligger langt høyere enn Norge Bank, med tillegg av betydelige risikopåslag (spread). På fem års lån har risikopåslagene vært opp i 3% over markedsrenten. Dette har igjen ført til at renten for bankkundene har økt mer enn nasjonalbankens signalrenter skulle tilsi. Bankenes egenfinansiering gjennom publikumsinnskudd har vist en økning i Et gjennomgående trekk har vært at publikum med større innskudd har ønsket å spre sine innskudd på flere banker, for å holde seg innenfor gjeldende innskuddsgarantier fra bankenes sikringsfond. Denne tendensen har avtatt mot slutten av året, noe som kan forklares av at bankenes tillit i markedet er på vei tilbake, etter en periode med frykt for at også norske banker skulle havne i problemer, slik vi har sett en rekke utenlandske banker har gjort. 5. Kommunesaken og Terragruppen En forventet vanskelig periode for bankene etter denne saken har uteblitt. Bankene i Terragruppen har ikke møtt større utfordringer i fundingmarkedet enn andre banker, og bankenes tillit hos sine kunder er fortsatt meget god. Dette bekreftes av en større landsomfattende kundeundersøkelse som ble gjennomført i 1. kvartal Eierstyring og selskapsledelse Dette kapittel følger av en norsk anbefaling vedrørende temaet eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av sentrale interesseorganisasjoner. Anbefalingen retter seg først og fremst mot selskaper notert på Oslo Børs. Formålet med anbefalingen er at børsnoterte selskaper skal ha en modell for eierstyring og selskapsledelse som klargjør rolledeling mellom eiere, styret og daglig ledelse ut over det som følger av lovgivning. Videre er formålet å styrke tilliten til selskapene og bidra til størst mulig verdiskapning over tid, til beste for grunnfondsbeviseiere, ansatte og andre interessenter. 6.1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Forstanderskapet Bankens øverste organ er forstanderskapet. Dette er sammensatt av fire grupperinger: Grunnfondsbeviseiere, innskytervalgte, offentlig oppnevnte og ansatte. Hver gruppering representeres med 8 representanter i forstanderskapet. Forstanderskapet velger styre, revisor og kontrollkomité. Forstanderskapets kontroll med virksomheten utøves av statsautorisert revisor, samt kontrollkomiteen som i henhold til Sparebankloven har en jurist som leder. Styret er forstanderskapets organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av banken. Forstan- kapitalutvikling Terra Boligkreditt Restgjeld

7 derskapet godkjenner årsregnskap og beslutter honorarer. Forstanderskapet beslutter videre egenkapitalemisjoner, erverv av egne grunnfondsbevis, opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån. Forstanderskapet beslutter også vedtektsendringer. Vedtektsendringer krever to uavhengige beslutningsmøter. Det avgies egen beretning fra revisor og egen melding fra kontrollkomiteen til forstanderskapet, i forbindelse med fremlegging og godkjennelse av årsregnskapet Styret Styret består av 6 representanter. 3 innskytervalgte representanter til styret velges av forstanderskapet. Forstanderskapet velger av og blant grunnfondsbeviseierne, offentlige oppnevnte og ansatte forstanderskapsrepresentanter, medlemmer til styret. En fra hver av gruppene. De ansatte velger sin styrerepresentant i eget møte. Alle styrerepresentanter velges for 2 år av gangen. Forstanderskapet velger styrets leder og styrets nestleder. Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoposisjonering gjennom månedlig regnskapsrapportering og kvartalsvise rapporteringer av finansielle nøkkeltall, mot definerte grenseverdier. Gjennom utarbeidelse av instrukser for risikoområder, bevilgningsfullmakter og årlig intern kontrollrapportering i henhold til egen forskrift for bankene, følger styret med bankens strategiske og operasjonelle risiko. Dette arbeidet overvåkes av revisor, som avgir en årlig erklæring vedrørende arbeidet med intern kontroll Bankens ledelse Bankens ledergruppe består av 5 ledere, samt bankens controller. Banksjef rapporterer til styret. Banksjef har det overordnede ansvar for linjelederne. Banksjef er utdannet siviløkonom og har ulik yrkesmessig bakgrunn. 4 år innen revisjon, 6 år som økonomidirektør innen bilbransjen, samt 3 år som region/markedsdirektør i finansbransjen. Banksjef ble ansatt i Assisterende banksjef rapporterer til banksjef, og er banksjefs stedfortreder. Ass. banksjef er utdannet bankøkonom, og har erfaringsbakgrunn fra de fleste områder innen bankdrift. Ass. banksjef har 35 års allsidig bankerfaring. Ansatt i banken siden Administrasjonssjef rapporterer til banksjef, og fungerer som stedfortreder for ass. banksjef i hans fravær. Administrasjonssjef har ansvar for økonomi, IT, personalfunksjonen, depot, inkasso, interne tjenester og eiendomsdrift. Administrasjonssjef er utdannet jurist og bedriftsøkonom, med erfaringsbakgrunn fra trygde- og skatteetaten. Ansatt i banken siden Kredittsjef rapporterer til banksjef. Kredittsjef har ansvar for all kredittgivning og garantistillelser innenfor personmarked, bedriftsmarked og landbruk. Kredittsjef har bred bankkompetanse, så vel fra vår bank som annen bank. Kredittsjefen er utdannet fra Trondheim Økonomiske Høyskole, med senere etterutdannelse fra Bankakademiet. Kredittsjef er også godkjent finansiell rådgiver. Han har hatt ulike posisjoner i Melhus Sparebank, senest som avdelingsleder ved bankens avdeling på Heimdal. Ansatt i banken siden Salgssjef rapporterer til banksjef. Salgssjef har forsikringsfaglig erfaringsbakgrunn og utdannelse fra forsikring. Salgssjef har ansvaret for plassering, forsikring, betalingsformidling og dagligbank, herunder bankens avdelinger. Ansatt i banken siden Controller rapporterer til banksjef. Controller har ansvaret for virksomhetsstyring og intern kontroll, regnskapsavleggelse herunder IFRS og andre større prosjekter i banken. Controller er utdannet statsautorisert revisor, med bakgrunn fra et større internasjonalt og innskudd fordelt på art 2008 Endring innskudd i mill. kr

8 UTLÅN fordelt på art 2008 Risikofordeling engasjement Bransjefordeling utlån 2008 landsdekkende revisjonsselskap. Ansatt i banken siden Bankens virksomhet Banken skal tilby et høykvalitets fullservice bankkonsept innenfor de kundesegmenter og det geografiske område som strategisk plan beskriver. Med høykvalitets fullservice konsept menes at banken skal være en totalleverandør av gode produkter og tjenester til personkundemarkedet, landbruksmarkedet og mindre/mellomstore bedrifter i Melhus Kommune med nærområder. Banken har en konservativ og forsiktig kredittpolitikk, og har definert største enkeltengasjement godt innenfor lovens krav til slike engasjement. Banken har definert krav til innskuddsdekning, kortsiktig versus langsiktig fremmedfinansiering, samt krav til kapitaldekning. Banken søker å redusere renterisiko i balansen ved bruk av sikringsforretninger, og har i instruks form definert øvre rammer for handel med verdipapirer. De interne instrukser ligger godt innenfor lovens rammekrav. Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer for medarbeiderne i banken. 6.3 Selskapskapital og utbytte Utbytte Det er utarbeidet en klar og forutsigbar utbyttepolitikk, som innebærer at banken skal tilstrebe og avsette årlig til utbytte og/eller utjevningsfond et beløp tilsvarende grunnfondskapitalens matematiske andel av bankens samlede egenkapital. Dog er det forstanderskapet som beslutter det årlige utbytte. Egenkapitalemisjoner, utstedelse av fondsobligasjoner og opptak av ansvarlige lån, må i henhold til forskrift alltid forhåndsgodkjennes av Kredittilsynet, etter positivt vedtak i forstanderskapet. Det kan ikke avgies en generell styrefullmakt til slike kapitalutvidelser. Tilsvarende behandling kreves ved fullmakter til tilbakekjøp av egne grunnfondsbevis. Slike tilbakekjøp har ikke skjedd, bortsett fra tilbakekjøp av små poster i forbindelse med utdeling til de ansatte som bonus Totalkapitalavkastningskrav (ICCAP) Grunnlaget for beregning av kapitalbehov er ihht. lov og forskrifter som Kredittilsynet har beskrevet, Pilar 2 i kapitaldekningsregelverket. Banken skal ha en prosess for å vurdere samlet kapitalbehov i forhold til risikoprofil, og en strategi for å opprettholde kapitalnivået. Det skal foretas en årlig vurdering av risikonivå og beregning av kapitalbehovet. Analyse og vurderinger av kapitalbehov skal være fremtidsrettet, og ta hensyn til planer, vekst og tilgang til egenkapitalmarkedene. Det skal også tas høyde for konjunkturer og finansieringsbehov. Tilsynsmyndighetene skal kunne evaluere denne bedømmingen av kapitalbehovet. Pilar 1 i lovverket tar hensyn til kreditt, marked og operasjonell risiko. Krav til kapitaldekning er iflg. lovverket på 8%. Pilar 2 skal være en vurdering av risikoer utover dette lovkravet, fordelt på ulike risikoområder. Vi har derfor foretatt en vurdering av risikonivået i banken utover minimumskravet på 8%. Dette er inndelt i kreditt, marked og operasjonell (utover minimumsnivå Pilar I), samt renterisiko, likviditetsrisiko, konsentrasjonsrisiko, eiendomsrisiko, forretningsrisiko, omdømmerisiko og strategisk risiko. Vi har beregnet et kapitalkrav ut fra alle disse risikoene og funnet at for vår bank må kapitalkravet være 11%. Vi har i dag en kapitaldekning på over 18%, jfr. note 29. Det vil si at vi har god margin ihht. det antatte kapitalbehovet vi har. Når kapitaldekning nærmer seg grensen, det vil si er kun 1% over kravet, skal det settes i verk tiltak for å sikre kapitaldekningen. Det skal søkes å stoppe vekst i kapitalkrevende utlån, og kun ta inn nye boliglån. Vi skal 8

9 utrede muligheten for å ta opp annen tilleggskapital, evt. på annen måte sikre at kapitalkravet sikres fremover i tid. For ytterligere finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften viser vi til våre nettsider. Styret godkjente prosessen og kapitalkravet 29. mars Likebehandling av grunnfondsbeviseiere og transaksjoner med nærstående Grunnfondsbevisene utstedt av banken har alle samme klasse. Hvert grunnfondsbevis gir en stemme i grunnfondsbeviseiermøtene og gir samme rett til utbytte. Ved emisjoner gir samtlige grunnfondsbevis samme relative tegningsrett til nye grunnfondsbevis. Dersom dette prinsipp mot formodning i en helt spesiell situasjon skal kunne fravikes, skal dette begrunnes. Banken har etablert et innsideregister med forpliktende avtaler, slik at alle transaksjoner med grunnfondsbevis til eller fra innsidere meldes til Oslo Børs i henhold til børsreglementet. 6.5 Fri omsettelighet Bankens grunnfondsbevis er fritt omsettelig og uten noen restriksjoner. 6.6 Forstanderskapsmøter Det avholdes normalt tre årlige forstanderskapsmøter, hvorav to er lovpålagte. Disse to er regnskapsmøte innen utgangen av februar hvor årsregnskap med noter godkjennes og valgmøte innen utgangen av april hvor valg til styre og komiteer foretas. Alle forstanderskapsmøter ledes av forstanderskapets leder eller nestleder. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal i henhold til vedtektene sendes ut minimum 8 dager før møtet. 6.7 Valgkomiteer grunnfondsbeviseiermøte Sparebankloven regulerer hvordan valgkomitéarbeidet skal foregå i en sparebank. Ansattes representanter og offentlig oppnevnte representanter til forstanderskapet har egne prosedyrer. Innskytervalgte velges i et eget valgmøte, etter innstilling fra en egen valgkomité. Grunnfondsbeviseierne velger 1/4 av forstanderskapets medlemmer, i alt 8 representanter. Hver representant velges for fire år. Disse valgene foregår i et eget grunnfondsbeviseiermøte etter innstilling fra en egen valgkomité, valgt av grunnfondsbeviseierne. Samtlige kjente grunnfondsbeviseiere blir tilskrevet før dette møtet, og kan selv velge å møte eller ved fullmektig. Møtet blir også annonsert i utvalgte media. Forstanderskapet har en egen valgkomité som foreslår medlemmer til styret og øvrige komiteer. Grunnfondsbeviseierne har en representant i den valgkomiteen, som for øvrig består av en representant fra hver av de fire grupperinger i forstanderskapet. Denne valgkomiteen foreslår blant annet styrerepresentanter fra de ulike grupperingene. Når det gjelder styrets sammensetning vises til pkt Styret, sammensetning og uavhengighet Banken er en fusjonsbank, bestående av tre banker fra tre tidligere kommuner. Uten at dette er nedfelt i vedtekter eller andre steder, velges de tre innskytervalgte styremedlemmene fra de tre tidligere kommuners geografiske område. Med denne sammensetning vil styret være naturlig uavhengig av de ulike gruppers særinteresser. I tillegg til gruppetilhørighet og geografisk bosted vektlegger valgkomiteen en styresammensetning med komplementær kompetanse. Alle styremedlemmer velges for 2 år av gangen. I henhold til Sparebankloven kan ingen tillitsvalgt inneha samme tillitsverv i mer enn 12 sammenhengende år, og ikke være tillitsvalgt mer enn 20 år til sammen. Styrets leder velges av forstanderskapet for ett år av gangen. Styret, foruten ansattes representant, består i dag av to næringslivsledere, en veterinær, en gårdbruker og en ligningsfunksjonær. 6.9 Styrets arbeid Styret utarbeider, og følger en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen tidfester sentrale områder som oppdatering av strategisk plan, nøkkeltallsrapporteringer, børsinformasjon, internkontroll arbeid med mer. Det utarbeides månedlige regnskaper for styret, samt kvartalsvise delårsregnskaper for presentasjon på Oslo Børs. Styret har i sitt arbeid fokus på at banken organiseres på en forsvarlig måte, bankens økonomiske stilling og formuesforvaltning. Det er ikke utarbeidet en egen instruks for styrearbeid. Instruks for banksjef og bankens ledende ansatte er utarbeidet og vedtatt i styret Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret besluttes av forstanderskapet i regnskapsmøtet i februar måned. Godtgjørelsen er todelt, med en fast del samt en del pr. møte. Godtgjørelsen fremgår av note til årsregnskapet Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til ledende ansatte består av fast lønn, samt prestasjonslønn som er definert i bedriftsoverenskomst mellom bankens tillitsvalgte og banken. Prestasjonslønn gjelder samtlige ansatte. I tillegg til lønn har ledende ansatte en fri avis, fri telefon/bredbånd, samt forsikringsordninger på linje med øvrige ansatte. Lån til gunstige betingelser gies alle ansatte innenfor samme ramme. Det er ikke gitt opsjonsavtaler eller lignende til ledende ansatte. Banksjefens lønn og godtgjørelse fremkommer i note til årsregnskapet. Endring i lønn og godtgjørelse til banksjef besluttes årlig i et styremøte.

10 SEKTORFORDELING pr innskudd utlån Kommune-fordeling pr innskudd utlån Informasjon og kommunikasjon Banken legger ut finansiell kalender på Oslo Børs, slik at alle på samme grunnlag skal kunne orientere seg om bankens regnskapsfremleggelser, utbyttedatoer og lignende. Alle transaksjoner fra innsidere meldes umiddelbart til Oslo Børs i henhold til børsens regelverk. Det gies ingen regnskapskommentarer før regnskapene er kjent og offentliggjort for allmennheten. Samtlige grunnfondsbeviseiere tilsendes delårsregnskap og årsberetning. Bankens hjemmeside benyttes til informasjon. Her legges også delårs- og årsregnskap ut Revisor Revisor legger årlig frem en plan for revisjonsarbeidet. Revisor deltar i det styremøtet hvor styret behandler årsregnskapet. Revisor deltar også i forstanderskapets møte i februar hvor årsregnskapet fremlegges for endelig godkjenning. Revisor gjennomgår den interne kontrollen og avlegger en årlig beretning om denne. Revisor fremlegger dokumentasjon på arbeid som er utført ut over ordinær revisjon. Revisors godtgjørelse fremlegges til godkjennelse i forstanderskapets møte i februar. 7. Produkter og tjenester Produkt og tjenestetilbudet ble betydelig forringet mot slutten av 2007 som følge av konkursen i Terra Securities ASA. Det var dette selskapet som leverte ulike spareprodukter og pensjonsprodukter til banken. Selskapet leverte dessuten aksjehandelsløsninger via internett til bankens kunder. Produktleverensene fra Terra Securities ASA er delvis erstattet gjennom det samarbeidet som Terragruppen har innledet med First Securities ASA. Forsikringstilbudet som banken tilbyr sine kunder har blitt en stor suksess. Leveransene skjer her fra Terra Skadeforsikring AS og Terra Livforsikring AS, begge lokalisert på Hamar. Vår portefølje (årlige premieinntekter) ved utgangen av 2008 utgjorde hhv. 23,3 mill. kr. for skadeforsikring og 1,6 mill. for personforsikring. Vi anvender betydelige ressurser på forsikringsområdet, og spesielt innen landbruks- og bedriftsforsikring er det et betydelig potensial for økte premieinntekter. Skadeforsikringsporteføljen fordelte seg med hhv. 15,6 mill. kr. fra personmarked, 4,6 mill. kr. fra næringsliv og 3,0 mill. kr. fra landbruk. Terra Boligkreditt AS er Terragruppens kredittforetak for boligfinansiering. Gjennom dette selskapet kan vår bank tilby boliglån med svært begrensede egenkapitalkrav for banken. Selskapet kom i drift medio Vår bank har benyttet selskapets tjenester fra august 2005 og har ved utgangen av året formidlet boliglån for ca. 668 mill. kr. i selskapet. Denne strukturen bidrar til at bankenes avhengighet til egenkapital- og fremmedkapitalmarkedet reduseres i betydelig grad, uten at dette går vesentlig ut over bankenes egen inntjening. For grunnfondsbeviseierne betyr dette større forvaltningsvolum og derved mulighet for bedret resultat pr. grunnfondsbevis. Terra Finans AS er et selskap som tilbyr leasingfinansiering gjennom bankene. Vår bank har benyttet seg av dette tilbudet ved flere anledninger, og ser store fordeler med et slikt produkt. Spesielt har vi sett at investeringer innenfor landbrukssektoren leases i større grad enn tidligere. Stabiliteten i nettbank og telebank har blitt bedre i 2008 og undersøkelser viser at vår nettbank har stabilitet som ligger høyere enn de fleste andre tilbydere. Banken hadde ved årsskiftet mer enn nettbankbrukere, noe som utgjør mer enn 80 % av brukerne av betalingsformidling i banken. De forventede besparelser i bankens IT-kostnader etter konverteringen til ny

2 Årsrapport 2010 MelhusBanken. Melhus banken Dyktig Imøtekommende nær

2 Årsrapport 2010 MelhusBanken. Melhus banken Dyktig Imøtekommende nær årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 MelhusBanken Melhus banken Dyktig Imøtekommende nær Årsrapport 2010 MelhusBanken 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 18 Balanseregnskap 19 Endring i egenkapital 22

Detaljer

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring!

Årsberetning. Melhus Sparebank2006. d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g. Dine ønsker - vår utfordring! Årsberetning Melhus Sparebank2006 d i n e ø n s k e r v å r u t f o r d r i n g Dine ønsker - vår utfordring! melhus sparebank innhold Årsregnskap Melhus Sparebank 2006 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap

Detaljer

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005 Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2005 2 MELHUS SPAREBANK INNHOLD Årsregnskap Melhus Sparebank 2005 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 16 Balanseregnskap 17 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012. d230amo Terra Gruppen. Kvartal 2011

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012. d230amo Terra Gruppen. Kvartal 2011 Kvartal 2011 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 d230amo Terra Gruppen Kvartal 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 1. Gjeldskrisen i Europa og USA vedvarer Ved utgangen av 2012 har fortsatt de fleste europeiske land og til

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2013. Ragnar Torland. Banksjef Arsrapport 2013 MelhusBanken i 2013 2013 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2003 STYRETS BERETNING FOR 2003 Norsk økonomi Ved inngangen til 2004 er norsk økonomi igjen i bedring. Mens vi ved inngangen til 2003 opplevde

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2013 viser et resultat før skatt på NOK 33,3 mill. Dette er NOK 10,6 mill. bedre enn i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) er resultatet

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

BANKSJEFENS KOMMENTAR

BANKSJEFENS KOMMENTAR Årsrapport 2013 BANKSJEFENS KOMMENTAR 2013 har spesielt vært preget av stor kundevekst, høy kredittvekst samt gjennomføring av en helhetlig merkevareprosess i banken. Vi kan stolt legge året 2013 bak oss

Detaljer