REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK"

Transkript

1 REGNSKAP Pr SETSKOG SPAREBANK

2 KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har begynt å stige igjen. Banken har bokført noe kursgevinst hittil i år. Rentenettoen hos oss er nå 2,47%. Dette er en nedgang fra , men den ser ut til å ha stabilisert seg på dette nivået. Resultatet er 0,84% av GFK. Etterspørselen etter lån hittil i år har vært forholdsvis lav, og det har vært en nedgang i lånevolum i 1. halvår. Dette har også en viss sammenheng med at en del boliglån er konvertert til Terra Boligkreditt. Det har ikke vært noen økning i netto renteinntekter sammenlignet med 2. kvartal Innskudd fra kunder har en positiv utvikling og innskuddsdekningen er nå 74 %. Eiendomsprisene har nå begynt å bevege seg opp igjen, spesielt boligprisene øker og det er god aktivitet i dette markedet. Arbeidsmarked har foreløpig ikke utviklet seg så negativt som man fryktet, og for vårt område og våre kunder er det ikke dramatisk. Banken har foretatt tapsavsetninger på utlån pr , i størrelse noe over fjoråret å samme tidspunkt. Utviklingen framover følges nøye. Bankens likvide situasjon er noe bedret med de reserver man har i kommiterte trekkrettigheter og disponible midler. Dette er et område med stor fokus i forbindelse med de usikre tidene man opplever. Området blir viet stor oppmerksomhet fra ledelsen i banken. Andre inntekter. Setskog Sparebank har klart å skape andre inntekter gjennom salg av forsikring, leasing, alternative spare og plasseringsprodukter etc. Det er krevende markeder vi arbeider i og det er viktig med kampanjer og målrettet arbeid for å oppnå resultater. Banken ligger noe etter på dette området sammenlignet med fjoråret. Kostnadssituasjonen og utviklingen Man har fokus på hele kostnadsbildet i banken for å gjøre innsparinger der det er mulig. Den daglige driften med betydelig aktivitet krever fortsatt mye personalressurser. Kravene til eksterne rapporteringer og oppfølging av offentlige krav og pålegg øker stadig og beslaglegger stadig mer tid for banken. Gjennom Terra gruppen og i samarbeid med SPAMA kompetanse er det arbeid på gang for å heve kompetansenivået til de ansatte. Vi har Terra Boligkreditt som banken bruker aktivt når det gjelder likviditet og konkurransekraft. Med den vekst banken ligger an til å få framover vil man bestrebe seg på å opprettholde en kapitaldekning på 20 % ved utgangen av DRIFTSRESULTAT Nøkkeltall / mål i % av GFK (gjennomsnitt forvaltningskapital) pr Rentenetto 2,47% 2,92% 2,86% Utvikling rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter var etter andre kvartal 2009 kr mot andre kvartal 2008 kr Pr var rentenetto kr Driftsresultat før tap Dette resultatet viser et overskudd før tap på kr mot kr på samme tidspunkt i Driftsresultat etter tap Setskog Sparebanks driftsresultat etter tapsavsetninger og før skatt pr er på kr mot kr for samme periode i Driftsresultat før skatt tilsvarer 0,84 % av GFK mot 1,04 % av GFK for samme periode i 2008.

3 BALANSEN Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen er pr på kr Dette er en vekst de siste 12 måneder på kr eller 9,94 %. Pr var forvaltningskapitalen kr Utlån og innskudd Ved utgangen av dette kvartal er brutto utlån kr Dette er en vekst de 12 siste måneder på kr eller 3,48 % Totale innskudd er på kr Dette er en økning de 12 siste måneder på kr eller 20,53 % Egenkapital og kapitaldekning. Eksklusive resultat hittil i år blir kapitaldekningsprosenten 18,54 % Pr var denne 20,30 % Kapitaldekningen pr ,25 %. Aksje- og obligasjonsbeholdning Markedsverdien av bankens aksje og aksjefondsbeholdning har økt med siden årsskiftet. MISLIGHOLDTE ENGASJEMENTER ( i hele tusen) 2.KV.09 2.KV Brutto misligholdte engasjementer Nedskrivninger på utlån = Sum netto misligholdte engasjementer Brutto tapsutavsatte, ikke misligholdte engasjementer Nedskrivninger på utlån = Sum netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjementer Misligholdte lån omfatter totalt kundeengasjement selv om det er kun en mindre konto som er misligholdt. Dette betyr f..eks at mislighold på en lønnskonto medfører at også kundens samlede utlån utrapporteres som misligholdt. Med mislighold menes overtrekk eller restanser på 90 dager eller mer. Pr pr Pr Periodens endringer i nedskrivninger på utlån 35 + Periodens endring i nedskrivninger på grupper utlån Periodens konstaterte tap som det tidl. år er avsatt nedskrivninger på utlån + Periodens konstant. Tap som det tidl. år ikke er avsatt for Periodens inngang på tidl. Periodens konstaterte tap = Periodens tapskostnader Det er ingen endring i bankens kredittrisikoprofil i forhold til tidligere perioder. Tapsutsiktene og tendensen til tap på utlån har økt noe fra tidligere år. Det er imidlertid viktig å ha fokus på dette og ha tett oppfølging, spesielt på næringslivsiden. SETSKOG SPAREBANK Setskog den 20. august 2009 Vidar Myrvold John-Ivar Udnesster Jan Chr. Heggedal Siri Hidle LivTorhild Lorentzen banksjef styreleder s t y r e m e d l e m m e r

4 SETSKOG SPAREBANK hele kroner RESULTATREGNSKAP Rtr. og lign. innt av utlån tilog fordr på kreditinst Rtr. og lign innt av utlån til og fordr. på kunder Rtr. og lign. innt av sertif. obl og a. renteb. verdip Andre renteinntekter og lignende inntekter Renteinntekter og lignende inntekter Rtr. og lign kostn på gjeld til kredittinstitusjoner Rtr og lign kostn på innsk fra og gjeld til kunder Rtr. og lign på utstedte verdipapirer Rtr. og lign på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader og lignende kostnader Rentekostnaer og lignende kostander Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med var avk Sum utbytte og a. innt av verdipapirer md var avkastn Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostn. og kostn. ved banktjenester Netto gev./-tap på sert. ob. og andre renteb. verdipap Netto gev./tap akjser oa. verdipap m/variab avkastn Netto gevinst på valuta Sum netto gev/tap av verdipapirer og valuta Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, pensjonskostader og sos. kostnader Lønn Pensjonskostnader Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle adminisrasjonskostander Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. varige driftsmidler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum driftskostnader Sum driftsresultat før tap Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Gev/tap salg anleggsaksjer Sum Gevinst salg anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt M:\FINANS\2009\2009 Månedsregnskap\0906 Juni 2009\ regnskap.xls

5 SETSKOG SPAREBANK hele kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten opps Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner med opps. Sum netto utlån og fordringer på kredittinst Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggeglån Nedbetalingslån Sum utlån før spes. og uspes. tapsavsetning Nedskrivninger på utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertif. Og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertif. Og obligasjoner utstedt av andre Sum obligasjoner og andre rentev. Verdipapir Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdipapirer Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 14.1 Gjeld til kredittinstitusjoner uten avt. løpetid Gjeld til kredittinstitusjoner med avt. løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Pål. kostn. og mottatte ikke opptj. innt Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Andre pensjonsforpliktelser Sum avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lån Annen ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Sparebankens fond Utjevningsfond Egenkapital Overskudd før skatt Sum gjeld og egenkapital Gjennomsnitt forvaltningskapital Betingede forpliktelser Garantier Pantstillelser Lånegarantier M:\FINANS\2009\2009 Månedsregnskap\0906 Juni 2009\ regnskap.xls

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING

GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING GODT RESULTAT SOLID UTVIKLING 4. KVARTAL 2014 BRAGE FINANS AS Godt resultat- Solid utvikling. Oppsummering per. 4. kvartal 2014 Resultat før skatt : tnok 21.315 (9.240) Netto driftsinntekter: tnok 66.070

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer