Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7"

Transkript

1 Årsregnskap 2012

2

3 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema 2 A - Investering 9 Økonomisk oversikt - Investering 10 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Hovedoversikt balanse 13 Balanseoversikt pr sektor Balanseregnskap Note 1: Organisering av kommunens virksomhet 23 Note 2: Endring i arbeidskapital 27 Note 3: Pensjon 29 Note 4: Garantiforpliktelser 35 Note 5: Fordring/gjeld kommunale foretak/ bedrifter 37 Note 6: Aksjer og andeler 39 Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger 43 Note 8: Kommunalt utviklingsfond 45 Note 9: Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil. 47 Note 10: Kapitalkonto 49 Note 11a Spesifikasjon over regnskapsmessig mer og mindreforbruk 51 Note 11b Strykninger drift/investering og finansiering av investeringsregnskapet 55

4 Note 12.a: Selvfinansierende områder, vann 57 Note 12.b: Selvfinansierende områder, avløp 58 Note 12.c: Selvfinansierende områder, renovasjon 59 Note 12.d: Selvfinansierende områder, slam 60 Note 12.e: Selvfinansierende områder, feiing 61 Note 13: Anleggsmidler 63 Note 14: Tap/ avsetning til tap 65 Note 15: Momskompensasjon 67 Note 16a: Lånegjeld, oversikt 69 Note 16b: Lånegjeld, minimumsavdrag 70 Note 16c: Renteswapper 71 Note 17a: Disponering av overføringer og inntekter PPD 73 Note 17b: Sør Troms Regionråd 75 Note 17c: Krisesenteret 77 Note 18 Tap på utlån, formidlingslån 79 Note 19 Oversikt større aktive investeringsprosjekt 81 Note 20 Vesentlige forpliktelser 83

5 1

6 2

7 3

8 4

9 Regnskapskjema 1A Drift Regnskap 2012 Reg.bud Oppr.bud Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,12 Andre direkte eller indir. ska , , , ,77 Sum frie disponible inntekter , , , ,89 Renteinntekter og utbytte , , , ,32 Gevinst fin. instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg. provisjoner og andre , , , ,39 Tap finansielle instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,78 Netto finansinnt./utg , , , ,85 Til dekning av tidligere regns , , ,00 0,00 Bruk av tidligere regnsk.m. mi 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , ,00 0,00 Til fordeling drift , , , ,04 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,11 Regnskapsmessig mer/mindreforb 0,00 0,00 0, ,07 5

10 Økonomisk oversikt - drift Note henv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,68 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,01 Overføringer med krav til motytelse , , , ,41 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,82 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,12 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,77 Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,64 Sosiale utgifter , , , ,55 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,25 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,17 Overføringer , , , ,73 Avskrivninger , , , ,67 Fordelte utgifter , , , ,00 Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,32 Gevinst på finansielle instrumenter (oml.m.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,44 Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,39 Tap på finansielle instrumenter (oml.m.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,78 Utlån , , , ,68 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger , , , ,67 Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 11a 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond 7 0,00 0,00 0, ,25 Bruk av bundne fond , , , ,16 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet , , , ,54 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 11a , , ,00 0,00 Avsatt til disposisjonsfond 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , , ,32 Avsatt til likviditetsreserven 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 11a 0,00 0,00 0,

11 Regnskapskjema 1B netto Regnskap 2012 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2011 Grunnskoleenheter Barnehageenheter Tekniske enheter Helse og omsorgsenheter Administrative enheter Øvrige enheter Sør Troms regionråd (kom.lov 27) PPD (kom.lov 27) Korreksjonspost ansvar 09 Korreksjonspost enheter Sum

12 Driftsregnskap pr enhet Tjeneste- og støtteenheter Regnskap 2012 Regulert budsjett 2012 Opprinnelig budsjett 2012 Regnskap 2011 Avvik budsj/regn Ordfører/politiske styrings Rådmann Personal- og org.enheten Økonomi- og utv.enheten Administrasjonsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Fellesområdet Kemnerenheten Areal- og byggesakstjeneste Brann- og beredskapstj Bygg- og eiendomstj Drift- og utbyggingstj Helsehuset NAV/Sosial og Flyktningetj Barne- og ungdomstj Harstad bibliotek Harstadåsen barnehager Byggeklossen barnehager Fargeklatten barnehager Heggen barnehager Gangsåstoppen barnehager Hinnstein barnehager Bergsåsen barnehager Gausvik oppvekstsenter Medkila skole Sørvik skole og barnehage Kila skole Kanebogen skole Seljestad barneskole Seljestad ungdomsskole Harstad skole Hagebyen skole Bergseng skole Ervik skole Grytøy oppvekstsenter Alvestad skole Stangnes Sør Troms regionråd PPD Harstad kulturskole Harstad voksenopplæring Omsorg Stangnes Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg nord Sum

13 Regnskapsskjema 2A investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,91 Utlån og forskutteringer , , , ,27 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , ,00 0, ,77 Årets finansieringsbehov , , , ,95 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,66 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0, ,28 Tilskudd til investeringer , , , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,70 Andre inntekter ,12 0,00 0, ,77 Sum ekstern finansiering , , , ,41 Overført fra driftsregnskapet , , , ,54 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,95 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 9

14 Økonomisk oversikt investering Notehenv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 11a Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert 11a Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

15 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet 2012 Tjenesteområde 2012 Regnskap 2012 Rev budsj 2012 Oppr. budsj 2011 Regnskap Grunnskoleenheter , , , ,92 Barnehageenheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekniske enheter , , , ,59 Helse- og omsorgsenheter 0, ,00 0, ,00 Administrative enheter , , , ,00 Øvrige enheter , ,00 0, ,84 Fellesutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sør Troms regionråd 0,00 0,00 0,00 0,00 PPD 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum investering i anleggsmidler , , , ,35 11

16 12

17 Hovedoversikt - balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 0 0 Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 0 0 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån 0 0 Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene

18 Oversikt balanse pr sektor Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG SEKTOR Utstyr, maskiner og transportmidler UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER SEK Utlån UTLÅN TIL SEKTOR UTLÅN TIL SEKTOR Aksjer og andeler AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR AKSJER OG ANDELER UTSTEDT AV SEKTOR Pensjonsmidler PENSJONSMIDLER SEKTOR Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR KORTSIKTIGE FORDRINGER OVERFOR SEKTOR Premieavvik PREMIEAVVIK SEKTOR PREMIEAVVIK SEKTOR Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD I SEKTOR SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 0 0 Bundne driftsfond BUNDNE DRIFTSFOND SEKTOR Ubundne investeringsfond UBUNDNE INVESTERINGSFOND SEKTOR Bundne investeringsfond BUNDNE INVESTERINGSFOND SEKTOR Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP SOM PÅVIRK Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK SEKTOR Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap

19 Likviditetsreserve 0 0 Kapitalkonto KAPITALKONTO SEKTOR Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser PENSJONSFORPLIKTELSER SEKTOR PENSJONSFORPLIKTELSER SEKTOR Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån ANDRE LÅN FRA SEKTOR ANDRE LÅN FRA SEKTOR ANDRE LÅN FRA SEKTOR Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR ANNEN KORTSIKTIG GJELD OVERFOR SEKTOR Premieavvik 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER S MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER S ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR Herav: Ubrukte lånemidler MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER S MEMORIAKONTO FOR UBRUKTE LÅNEMIDLER S Andre memoriakonti ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR ANDRE MEMORIAKONTI SEKTOR Motkonto for memoriakontiene MOTKONTO FOR MEMORIAKONTIENE SEKTOR

20 16

21 Balanseregnskap Henv. note Regnskap 2012 Regnskap 2011 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Boliger Skoler Barnehager Idrettshaller Forretn.-/lager- og adm.bygg Sykehjem, omsorgsboliger m.v Kulturbygg Brannstasjoner VAR:tekn.anl/p.stasj/rense-/forbr.a Ledningsnett (VA) Veger Pakeringsplasser, trafikklys Tomter/tomtefelt Utstyr, maskiner og transportmidler Person-, vare- og lastebil Anleggsmaskiner Brannbiler Maskiner/verktøy/inventar/utstyr EDB-utstyr, kontormaskiner Utlån Harstad Fjellhall AS Hålogaland Kraft AS Husbankutlån, formidlingslån Husbankutlån, diverse Sosiallån Felix Aksjer og andeler Egenkapitalinnskudd KLP Egenkapitalinnskudd KLP-PPD Selvst. kommuneforetak Selskaper med forr.virksomhet Andeler i leil./oms.boliger Pensjonsmidler Pensjonsmidler Pensjonsmidler PPD Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Trygdeforvaltningen, Refusjon Ressurskrevende tjenester Skatteinntekter desember Momskompensasjon Inng mva 11.2 sats 25% Oppgjørskonto merverdiavgift PPD PPD - Førskoleteamet PPD - Skoleteamet Bjarkøy - avregning inntekter/utgif Kommunalt utbetalingskort - diverse Avsetning tap på fordringer Netpark klientkonto K1 100-Refusjoner og tilskudd K2-200-Barnehage/SFO K3-300-Husleie K4-Diverse fakturering K5-850-Areal- og byggesakstjenesten

22 K6-900-Kommunale gebyrer/eiendomssk Hjelpekonto Avdrag sosiallån Felix Hjelpekonto Motpost sosiallån Felix Påløpte renteinntekter Nordea Påløpte renteinntekter Lindorff Forskudd lønn/reise Oppretting lønn Korr negativ lønn Kortsiktige fordringer mellom regn Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik P Premieavvik Premieavvik PPD Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd Rådhuskantina, vekslepenger Kemneren (Skatt), vekslepenger Kontantkasse -Aktivitetssenteret Jo Kontantkasse -Aktivitetssenteret Ka Renter Nordea Ladekonto NAV Ladekonto regnskap Flyktning Turnusleger Brukskonto Ocr kommfakt Ocr Eik/W-ink Ocr sosiallån Ocrparkering Netpark Utlån formidlingslån Ocr renter/avdrag for Bundne driftsfond Bundne investeringsfo Næringsfond Fond tilfluktsrom Viltfond Bundet fond vann Bundet fond avløp Bundet fond renovasjo Bundet fond feiing Boligtilskudd til eta Monument bonde/fisker Skattetrekk SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Eldredagen Viltfond Samiskopplæring i barnehager Komp.heving PED Heggen BH Språkprosjekt samisk Sør-Troms Regionråd 17b PPD 17a PPD-Statsmidler 17a Bulls legat Sama sykehjem Gammelstua - Harstad sykehjem

23 Kommunesammenslåing engangskostn Næringsfond Stimuleringsmidler Hagebyen skole Komp.heving PED Finnvika BH Bulls legat Kveldsol sykehjem IA-pris 2012 Olavsgården Gave til Bergsodden sykehjem Fremmedspråk 6 og 7 trinn Aktivisering som et miljøtiltak Familiens hus Pårørendeskoler Den kulturelle skolesekken Kompetansehevende midl. kvalitetspr Drift nettverk øk. rådgivning NAV Den kulturelle spaserstokken Kurs og fagdag KVP-program Konferanse vedr. barnefattigdom Digitalt servicetorg Forebygging barnefattigdom - Styrk Hjemmekonsulent for mødre med ruspr Elektronisk samhandling Kvelloprosjektet Satsing kommunalt barnevern Etterutdanning av lærere Dette lille ekstra IP-prosjekt Takt og tone Nettverk for barnehagesektoren i Sø Eldrekonferansen Bulls legat Harstad sykehjem Helse og omsorgsplan Praksismidler HIH Tverrfaglig utd. psykisk helse Vikarmidler til vd.utd. av lærere Diabetesprosjektet Gården og kysten ART Ny giv Trygg ferdsel på den digitale arena Utdanningstilskudd psykisk helse Vennskap i barnehagene Avfall på veiene Kompetanseløftet - pleie og omsorg Komp.plan og rekrutteringsstrategi Boligtilskudd til etablering Utbedringstilskudd Tapsavsetning formidlingslån Vann: overskuddsfond 12a Avløp. overskuddsfond 12b Renovasjon: overskuddsfond 12c Monument bond og fisker Habilitering/rehabilitering (FYSAK) Voldtektsmottak Testamentarv- Harstad Sykehjem Folkehelsearbeid Implementering av Ung og Rus Koordinator - tiltak for ungdom Lokalmedisinsk senter og kommunesam Harstad krisesenter - legat Modellutprovning, psykologer i kom Psykisk helseteam for barn og unge Foreldreveiledningsprogrammet ICDP Skolehelsetjeneste Hverdagsrehabilitering

24 Frisklivsentral Rekruttering av fastleger Ubundne investeringsfond Ubundne investeringsfond avslutta p Reservefond investeringer Bundne investeringsfond Oppstartingstilskudd Tilfluktsrom Aktivitetssenteret Sama - renoverin Frikjøp parkeringsplasser Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Prinsippendring drift pr Endring regnskapsprinsipp drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 11a 0 0 Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsmessig merforbruk 11a Regnskapsmessig merforbruk slam 11a, 12d Udisponert i inv.regnskap 0 0 Udekket i inv.regnskap 11a, 11b 0 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto Kap.kto. sosiale utlån Felix Kap.kto. Husbanken -utlån Kap.kto. Diverse utlån Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Beregn. a.avg. pensj.forpl Kap.kto. sosiale utlån Felix -tap Kap.kto eksterne lån Person-/vare-/lastebiler Anleggsmaskiner Brannbiler Maskiner/verktør/inventar/utstyr EDB-utstyr, kontormaskiner Boliger Skoler Barnehager Idrettshaller Forretn.-/lager-adm.bygg Sykehjem, oms.boliger m.v Kulturbygg Brannstasjoner VAR:tekn.anl/pumpestasj/renseanl Ledningsnett (VA) Veger Parkeringsplasser, trafikklys Tomter/tomtefelt Egenkapitalinnskudd Pensjon Kommunal forretn.drift Selvst. kommuneforetak Selskaper med forr.virksomhet Andeler i leil./oms.boliger Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Beregn. a.avg. pensj.forpliktelser Beregn. a.avg. pensj.forpliktelser Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser PPD Ihendehaverobligasjonslån Innlån DnB Nor Sertifikatlån

25 Andre lån 16a Leasing Copysafe - kontrakt Innlån Husbanken ordinære Innlån Husbanken formidlingslån Innlån Kommunalbanken AS Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Påleggstrekk Arbeidsgiveravgift Forskuddstrekk Avs. av pål. feriep Avg.av.pål feriep Oppgjørskonto merv.avgift Leverandørgjeld Depositum husleie til HK Depositum Sør-Troms Hundeklubb Beløp til observasjon Avs. feriepenger Avs. feriepenger Husbanken, ordinær -påløpte renter Husbanken, formidl. -påløpte renter Sb.b. Nord-Norge -påløpte renter DnB Nor Asa. -påløpte renter Kommunalbanken -påløpte renter Nordea. -påløpte renter Estimat diverse inntekter/utgifter Estimat lønnsutgifter Premieavvik 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte lånemidler Formidlingslån Andre memoriakonti Justering MVA/kompensasjon Langtidsovervåking Inndekket underskudd slam a, 12d Inndekket underskudd slam a, 12d Underskudd slam 11a, 12d Underskudd feiing a, 12e Underskudd Feiing 11a, 12e Startlån - underskudd Motkonto til memoriakontiene Motkonto Justering MVA/kompensasjon Motkonto -avskr.krav Motkonto.UBL formidlingslån Motkonto -UBL investeringer Motkonto - fordring Selvkost Motkonto - Startlån

26 22

27 Note 1 Organisering av kommunens virksomhet Organisasjonskart, Harstad kommune 23

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer