Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1"

Transkript

1 Årsregnskap 2013

2

3 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 9 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 10 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 11 Hovedoversikt balanseregnskap 13 Balanseregnskap 15 Note 1: Organisering av kommunens virksomhet 23 Note 2: Endring i arbeidskapital 27 Note 3: Pensjon 29 Note 4: Garantiforpliktelser 33 Note 5: Fordring/gjeld kommunale foretak/bedrifter 35 Note 6: Aksjer og andeler 37 Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger 41 Note 8: Kommunalt utviklingsfond 43 Note 9: Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil 45 Note 10: Kapitalkonto 47 Note 11a: Spesifikasjon over regnskapsmessig mer- og mindreforbruk 49 Note 11b: Strykninger drift/investering og finansiering av 53 Investeringsregnskapet Note 12a: Selvfinansierende områder, vann 55 Note 12b: Selvfinansierende områder, avløp 57 Note 12c: Selvfinansierende områder, renovasjon 59 Note 12d: Selvfinansierende områder, slam 61 Note 12e: Selvfinansierende områder, feiing 63

4 Note 13: Anleggsmidler 65 Note 14: Tap/ avsetning til tap 67 Note 15: Momskompensasjon 69 Note 16a: Lånegjeld, oversikt 71 Note 16b: Lånegjeld, minimumsavdrag 72 Note 16c: Renteswapper 73 Note 17a: Disponering av overføringer og inntekter PPD 75 Note 17b: Disponering av overføringer og inntekter 76 Sør Troms Regionråd Note 17c: Krisesenteret 77 Note 18: Tap på utlån, startlån 79 Note 19: Oversikt større aktive investeringsprosjekt 81 Note 20: Vesentlige forpliktelser 83 Note 21: Konvertering balanse (nye konti og kommunesammenslåing) 85

5 1

6 2

7 Revisjonsberetning Vil foreligge

8 4

9 Regnskapskjema 1A Drift Regnskap 2013 Reg.bud Oppr.bud Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,12 Andre direkte eller indir. ska , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,12 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst fin. instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg. provisjoner og andre , , , ,24 Tap finansielle instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,75 Netto finansinnt./utg , , , ,68 Til dekning av tidligere regns , , , ,63 Bruk av tidligere regnsk.m. mi , ,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,63 Til fordeling drift , , , ,81 Sum fordelt drift (fra skjema 1B) , , , ,81 Regnskapsmessig mer/mindreforb ,89 0,00 0,00 0,00 5

10 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Note henv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger , , , ,43 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,48 Overføringer med krav til motytelse , , , ,62 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,90 Andre overføringer , , , ,39 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,12 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,94 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,48 Sosiale utgifter , , , ,03 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,91 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,94 Overføringer , , , ,00 Avskrivninger , , , ,59 Fordelte utgifter , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,05 Brutto driftsresultat , , , ,89 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,69 Sum eksterne finansinntekter , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,24 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,75 Utlån , , , ,53 Sum eksterne finansutgifter , , , ,52 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,52 Motpost avskrivninger , , , ,59 Netto driftsresultat , , , ,96 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 11a , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,26 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,26 Overført til investeringsregnskapet , , , ,95 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 11a , , , ,63 Avsatt til disposisjonsfond 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , , ,64 Avsatt til likviditetsreserven 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,22 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 11a ,89 0,00 0,00 0,00 6

11 Regnskapskjema 1B netto Regnskap 2013 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2012 Administrative enheter , , , ,73 Tekniske enheter , , , ,98 NAV og Barne- og ungdomstjeneste , , , ,86 Barnehageenheter , , , ,70 Skoleenheter , , , ,83 Helse og Omsorgsenheter , , , ,26 Kulturenheter , , , ,30 Fellesområdet , , , ,48 Interkommunale samarbeid 0,00 0,00 0,00-116,37 Sum , , , ,81 7

12 Driftsregnskap pr enhet Tjeneste- og støtteenheter Regn Reg.bud-13 Oppr.bud-13 Regn Avvik Ordfører/politiske styrings Rådmann Personal- og org.enheten Økonomi- og utv.enheten Administrasjonsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Fellesområdet Kemnerenheten Areal- og byggesakstjeneste Brann- og beredskapstj Bygg- og eiendomstj Drift- og utbyggingstj Helsehuset NAV/Sosial og Flyktningetj Barne- og ungdomstj Harstad bibliotek Harstadåsen barnehager Byggeklossen barnehager Fargeklatten barnehager Heggen barnehager Gangsåstoppen barnehager Hinnstein barnehager Bergsåsen barnehager Utgår - Gausvik oppvekstsen Medkila skole Sørvik skole og barnehage Kila skole Kanebogen skole Seljestad barneskole Seljestad ungdomsskole Harstad skole Hagebyen skole Bergseng skole Ervik skole Grytøy oppvekstsenter Stangnes Bjarkøy oppvekstsenter Sør Troms regionråd PPD Harstad kulturskole Harstad voksenopplæring Omsorg Stangnes Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg Øysamfunn Omsorg nord Sum

13 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,54 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger , , , ,12 Årets finansieringsbehov , , , ,66 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,54 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0, ,29 Tilskudd til investeringer ,50 0, , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,76 Andre inntekter ,64 0,00 0, ,12 Sum ekstern finansiering , , , ,71 Overført fra driftsregnskapet , , , ,95 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,66 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 9

14 Økonomisk oversikt - investering Note henv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0, ,29 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,15 Statlige overføringer ,00 0, , ,00 Andre overføringer ,50 0,00 0, ,00 Renteinntekter og utbytte ,64 0,00 0, ,12 Sum inntekter , , , ,56 Utgifter Lønnsutgifter ,25 0,00 0, ,67 Sosiale utgifter ,37 0,00 0, ,64 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,99 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger , , , ,79 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,54 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11a 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , , ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,11 0,00 0, ,12 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,12 Finansieringsbehov , , , ,10 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,54 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,61 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,95 Bruk av tidligere års udisponert 11a 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 7 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,10 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 10

15 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet 2013 Tjenesteområde 2013 Regnskap 2013 Rev budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 Regnskap Grunnskoleenheter , ,00 0, ,00 Barnehageenheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekniske enheter , , , ,97 Helse- og omsorgsenheter , ,00 0,00 0,00 Øvrige enheter , , , ,70 Sør Troms regionråd 0,00 0,00 0,00 0,00 PPD 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum investering anleggsmidler , , , ,67 11

16 12

17 Hovedoversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,91 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,45 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,99 Utlån , ,47 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,46 Herav: Kortsiktige fordringer , ,35 Konterninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,11 SUM EIENDELER , ,37 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , ,47 Bundne driftsfond , ,44 Ubundne investeringsfond , ,67 Bundne investeringsfond , ,21 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,64 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,61 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,89 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,25 Langsiktig gjeld , ,02 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,02 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,23 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,23 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,37 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,96 Herav: Ubrukte lånemidler , ,36 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,60 Motkonto for memoriakontiene , ,96 Inngående balanse i 2013 avviker fra utgående balanse Dette skyldes kommunesammenslåing mellom Harstad kommune (kommunenr. 1901) og Bjarkøy kommune (kommunenr. 1915) til Harstad kommune, kommunenr

18 14

19 Balanseregnskap Note henv. Regnskap 2013 Regnskap EIENDELER Anleggsmidler , ,91 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Boliger , , Skoler , , Barnehager , , Idrettshaller , , Forretn.-/lager- og adm.bygg , , Sykehjem, omsorgsboliger m.v , , Kulturbygg , , Brannstasjoner , , VAR:tekn.anl/p.stasj/rense-/forbr.a , , Ledningsnett (VA) , , Veger , , Pakeringsplasser, trafikklys , , Tomter/tomtefelt , ,48 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-, vare- og lastebil , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner/verktøy/inventar/utstyr , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,47 Utlån , , Grottebadet AS , , Hålogaland Kraft AS , , Rognli eiendomsselskap A/S , , Valhall Eiendom , , Valhall Eiendom Krøttøy AS , , Husbankutlån, formidlingslån , , Husbankutlån, diverse , , Husbankutlån, formidlingslån Bjarkø , ,56 Konserninterne langsiktige fordringer , , Sosiallån Felix , ,06 Aksjer og andeler , , Selvst. kommuneforetak , , Selskaper med forr.virksomhet , , Andeler i leil./oms.boliger , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Egenkapitalinnskudd KLP-PPD , , Egenkapitalinnskudd HKP ,00 0,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler PPD , ,00 15

20 Omløpsmidler , ,46 Herav: Kortsiktige fordringer , , Kommunalt utbetalingskort - diverse 0, , Kontokort PrePaid - REG 5 110,00 0, Kontokort PrePaid - Ansvar ,00 0, Kontokort PrePaid ansvar 7900/ ,00 0, Kontokort PrePaid ansv ,00 0, Kontokort PrePaid ansv ,00 0, Forskudd lønn/reise , , Interminskonto refusjon trygdeforva 0, , Oppretting lønn 6 968,89 0, Korr negativ lønn , , Kortsiktige fordringer mellom regns , , Utgår - Inng mva 11.2 sats 25% 0, , PPD 0, , PPD - Førskoleteamet 0, , PPD - Skoleteamet 0, , Påløpte renteinntekter Lindorff , , Påløpte renteinntekter Nordea , , Trygdeforvaltningen, Refusjon , , KRD, inntektsutjevning ,00 0, Ressurskrevende tjenester , , Momskompensasjon , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skatteinntekter desember , , Inng mva 11.2 sats 25% 0, , Bjarkøy - avregning inntekter/utgif 0, , Avsetning tap på fordringer , , Netpark klientkonto , , Rest faktura Bjarkøy kommune , , K1 100-Refusjoner og tilskudd , , K2-200-Barnehage/SFO , , K3-300-Husleie , , K4-Diverse fakturering , , K5-850-Areal- og byggesakstjenesten , , K6-900-Kommunale gebyrer/eiendomssk , , Hjelpekonto Avdrag sosiallån Felix , , Hjelpekonto Motpost sosiallån Felix , ,65 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , , Premieavvik , , Premieavvik PPD , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik P , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Rådhuskantina, vekslepenger 2 500, , Kemneren (Skatt), vekslepenger 1 000, , Kontantkasse -Aktivitetssenteret Jo 1 000, , Kontantkasse -Aktivitetssenteret Ka 800,00 800, Kontantkasse - Bjarkøy legekontor 1 500, , Utgår Skattetrekk 0, , Utgår Skattetrekk 0, ,00 16

21 Skatt ,00 0, Renter Nordea , , Ladekonto NAV , , Utgår Ladekonto reg 0, , Utgår Flyktning 0, , Utgår Turnusleger 0, , Brukskonto , , Ocr kommfakt , , Utgår Ocr Eik/W-ink 0,00 200, Ocr sosiallån 0,00 500, Utgår Ocrparkering 0, , Utgår Bundne drifts 0, , Utgår Bundne invest 0, , Utgår Næringsfond 0, , Utgår Fond tilflukt 0, , Utgår Viltfond 0, , Utgår Bundet fond v 0, , Utgår Bundet fond a 0, , Utgår Bundet fond r 0, , Utgår Bundet fond f 0,00 21, Utgår Monument bond 0, , Folio 0, , Brukskonto , , Ocr , , Utgår Kommunalt utv 0, , Utgår Bundne drifts 0, , Brukskonto ,32 0, Ocr fakturering ,23 0, Rentekap ,00 0, Ocr Eik/W-ink 3 497,30 0, Sosiallån ,00 0, Ocr Parkering - Netpa ,90 0, Ladekonto kontokort R ,50 0, Ladekonto kontokort N ,53 0, Bundne driftsfond ,67 0, Bundne investeringsfo ,71 0, Næringsfond ,47 0, Tilfluktsromfond ,14 0, Bundet fond avløp ,23 0, Bundet fond renovasjo ,01 0, Viltfond ,78 0, Bundet fond vann ,03 0, Turnusleger ,59 0, EIK ocr NY 5 632,97 0, Familia - remittering 4 867,56 0, Velferd - remittering ,04 0, Utgår Utlån formidl 0, , Ocr renter/avdrag for , , Utgår Boligtilskudd 0, , Startlån - innbetalin ,35 0, Boligtilskudd etabler ,93 0, Utlån - startlån ,43 0,00 SUM EIENDELER , ,37 17

22 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond 0, , Motpost prinsippendring , ,89 Bundne driftsfond , , Eldredagen 0, , Stimuleringstilskudd lærlinger ,00 0, Møbelering Generalhagen ,30 0, Prosjekt regnskap ,47 0, Viltfond , , Feiing: Overskuddsfond ,87 0, Boligtilskudd til etablering , , Monument bond og fisker 0, , Samiskopplæring i barnehager 0, , Språkprosjekt samisk , , Sør-Troms Regionråd 17b 0, , Støtte i hverdagen for pårørende ti ,00 0, Gammelstua - Harstad sykehjem 0, , Kommunesammenslåing engangskostn , , Næringsfond , , Utbedringstilskudd , , Stimuleringsmidler Hagebyen skole 0, , Sør-Troms Regionråd - Astafjordpros ,00 0, SMIL-prosjektet ,00 0, Bulls legat Kveldsol sykehjem 0, , IA-pris 2012 Olavsgården 0, , Gave til Bergsodden sykehjem , , Sikkerhet i Sør Troms ,00 0, Tapsavsetning Startlån , , Sør-Troms Regionråd - Regionalt van 17b ,76 0, Stimuleringstilskudd - rusproblemat ,00 0, Gave til Slottet Sykehjem 1 200,00 0, Fond utbedringstilskudd Bjarkøy 0, , Etableringsstøtte bolig Bjarkøy 0, , Familiens hus 0, , Den kulturelle skolesekken , , Kompetansehevende midl. kvalitetspr , , Kunnskapsløftet fremmedspråk/naturf , , Den kulturelle spaserstokken , , Voldtektsmottak , , Kurs og fagdag KVP-program 8 219, , Konferanse vedr. barnefattigdom , , Forebygging barnefattigdom - Styrk 0, , Elektronisk samhandling 0, , Testamentarv - Harstad sykehjem , , Jobbsjansen ,00 0, Kvelloprosjektet , , Komp.hevende tiltak Sosialtjenesten ,00 0,00 18

23 Satsing kommunalt barnevern , , Dette lille ekstra 0, , IP-prosjekt 0, , Takt og tone , , Implementering av Ung og Rus 0, , Koordinator - tiltak for ungdom 0, , Nettverk for barnehagesektoren i Sø 0, , Lokalmedisinsk senter og kommunesam , , Modellutprøving, psykologer i kom.h , , Psykisk helseteam for barn og unge 0, , Foreldreveiledningsprogrammet ICDP 0, , Skolehelsetjeneste , , Harstad krisesenter - legat , , Hverdagsrehabilitering , , Gården og kysten , , Diabetesprosjektet 0, , Frisklivsentral , , Rekruttering av fastleger 0, , Kommunalt utviklingsfond Bjarkøy 0, , Forskningsprosjekt Akuttberedskap , , Ny giv , , Rekruttering av fastleger ,20 0, Trygg ferdsel på den digitale arena 0, , Uønskede svangerskap ,00 0, Utdanningstilskudd psykisk helse , , Vennskap i barnehagene , , Avfall på veiene , , Kompetanseløftet - pleie og omsorg , , Komp.plan og rekrutteringsstrategi 0, , Pedagogisk utviklingsarb. i barneha ,00 0, Praksismidler ,00 0, Ungdomstrinn i utvikling ,68 0, Kompetanse for mangfold i skole og ,14 0, Vann: overskuddsfond 12a , , Avløp. overskuddsfond 12b , , Renovasjon: overskuddsfond 12c , ,01 Ubundne investeringsfond , , Ubundet investeringsfond , ,67 Bundne investeringsfond , , Oppstartingstilskudd , , Tilfluktsrom , , Frikjøp parkeringsplasser , , Aktivitetssenteret Sama - renoverin 0, , Startlån ,47 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Prinsippendring drift pr , , Endring regnskapsprinsipp drift , ,11 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 11a , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,61 Regnskapsmessig merforbruk 0, , Regnskapsmessig merforbruk 11a 0, ,89 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 11a, 11b 0,00 0,00 Likviditetsreserve 9 0,00 0,00 19

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 21.05.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 20.05.2015 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 12:00 Oppstart med fellesmøte med Utvalg for helse og omsorg i Kantina

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 22.05.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer