Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1"

Transkript

1 Årsregnskap 2013

2

3 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 9 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 10 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet 11 Hovedoversikt balanseregnskap 13 Balanseregnskap 15 Note 1: Organisering av kommunens virksomhet 23 Note 2: Endring i arbeidskapital 27 Note 3: Pensjon 29 Note 4: Garantiforpliktelser 33 Note 5: Fordring/gjeld kommunale foretak/bedrifter 35 Note 6: Aksjer og andeler 37 Note 7: Avsetninger og bruk av avsetninger 41 Note 8: Kommunalt utviklingsfond 43 Note 9: Endring av prinsipper, estimater og tidligere års feil 45 Note 10: Kapitalkonto 47 Note 11a: Spesifikasjon over regnskapsmessig mer- og mindreforbruk 49 Note 11b: Strykninger drift/investering og finansiering av 53 Investeringsregnskapet Note 12a: Selvfinansierende områder, vann 55 Note 12b: Selvfinansierende områder, avløp 57 Note 12c: Selvfinansierende områder, renovasjon 59 Note 12d: Selvfinansierende områder, slam 61 Note 12e: Selvfinansierende områder, feiing 63

4 Note 13: Anleggsmidler 65 Note 14: Tap/ avsetning til tap 67 Note 15: Momskompensasjon 69 Note 16a: Lånegjeld, oversikt 71 Note 16b: Lånegjeld, minimumsavdrag 72 Note 16c: Renteswapper 73 Note 17a: Disponering av overføringer og inntekter PPD 75 Note 17b: Disponering av overføringer og inntekter 76 Sør Troms Regionråd Note 17c: Krisesenteret 77 Note 18: Tap på utlån, startlån 79 Note 19: Oversikt større aktive investeringsprosjekt 81 Note 20: Vesentlige forpliktelser 83 Note 21: Konvertering balanse (nye konti og kommunesammenslåing) 85

5 1

6 2

7 Revisjonsberetning Vil foreligge

8 4

9 Regnskapskjema 1A Drift Regnskap 2013 Reg.bud Oppr.bud Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom , , , ,12 Andre direkte eller indir. ska , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,12 Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst fin. instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteutg. provisjoner og andre , , , ,24 Tap finansielle instrumenter 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,75 Netto finansinnt./utg , , , ,68 Til dekning av tidligere regns , , , ,63 Bruk av tidligere regnsk.m. mi , ,00 0,00 0,00 Netto avsetninger , , , ,63 Til fordeling drift , , , ,81 Sum fordelt drift (fra skjema 1B) , , , ,81 Regnskapsmessig mer/mindreforb ,89 0,00 0,00 0,00 5

10 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Note henv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger , , , ,43 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,48 Overføringer med krav til motytelse , , , ,62 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,90 Andre overføringer , , , ,39 Skatt på inntekt og formue , , , ,00 Eiendomsskatt , , , ,12 Andre direkte og indirekte skatter , , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,94 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,48 Sosiale utgifter , , , ,03 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,91 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,94 Overføringer , , , ,00 Avskrivninger , , , ,59 Fordelte utgifter , , , ,90 Sum driftsutgifter , , , ,05 Brutto driftsresultat , , , ,89 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , , ,31 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,69 Sum eksterne finansinntekter , , , ,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , , ,24 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , , ,75 Utlån , , , ,53 Sum eksterne finansutgifter , , , ,52 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,52 Motpost avskrivninger , , , ,59 Netto driftsresultat , , , ,96 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 11a , ,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond , , , ,26 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,26 Overført til investeringsregnskapet , , , ,95 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 11a , , , ,63 Avsatt til disposisjonsfond 7 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til bundne fond , , , ,64 Avsatt til likviditetsreserven 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,22 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 11a ,89 0,00 0,00 0,00 6

11 Regnskapskjema 1B netto Regnskap 2013 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap 2012 Administrative enheter , , , ,73 Tekniske enheter , , , ,98 NAV og Barne- og ungdomstjeneste , , , ,86 Barnehageenheter , , , ,70 Skoleenheter , , , ,83 Helse og Omsorgsenheter , , , ,26 Kulturenheter , , , ,30 Fellesområdet , , , ,48 Interkommunale samarbeid 0,00 0,00 0,00-116,37 Sum , , , ,81 7

12 Driftsregnskap pr enhet Tjeneste- og støtteenheter Regn Reg.bud-13 Oppr.bud-13 Regn Avvik Ordfører/politiske styrings Rådmann Personal- og org.enheten Økonomi- og utv.enheten Administrasjonsenheten Regnskapsenheten Tildelingsenheten Fellesområdet Kemnerenheten Areal- og byggesakstjeneste Brann- og beredskapstj Bygg- og eiendomstj Drift- og utbyggingstj Helsehuset NAV/Sosial og Flyktningetj Barne- og ungdomstj Harstad bibliotek Harstadåsen barnehager Byggeklossen barnehager Fargeklatten barnehager Heggen barnehager Gangsåstoppen barnehager Hinnstein barnehager Bergsåsen barnehager Utgår - Gausvik oppvekstsen Medkila skole Sørvik skole og barnehage Kila skole Kanebogen skole Seljestad barneskole Seljestad ungdomsskole Harstad skole Hagebyen skole Bergseng skole Ervik skole Grytøy oppvekstsenter Stangnes Bjarkøy oppvekstsenter Sør Troms regionråd PPD Harstad kulturskole Harstad voksenopplæring Omsorg Stangnes Omsorg sør Omsorg sentrum Omsorg Øysamfunn Omsorg nord Sum

13 Regnskapsskjema 2A - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Investeringer i anleggsmidler , , , ,54 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger , , , ,12 Årets finansieringsbehov , , , ,66 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,54 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 0, ,29 Tilskudd til investeringer ,50 0, , ,00 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , , , ,76 Andre inntekter ,64 0,00 0, ,12 Sum ekstern finansiering , , , ,71 Overført fra driftsregnskapet , , , ,95 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,66 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 9

14 Økonomisk oversikt - investering Note henv. Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 0, ,29 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse , , , ,15 Statlige overføringer ,00 0, , ,00 Andre overføringer ,50 0,00 0, ,00 Renteinntekter og utbytte ,64 0,00 0, ,12 Sum inntekter , , , ,56 Utgifter Lønnsutgifter ,25 0,00 0, ,67 Sosiale utgifter ,37 0,00 0, ,64 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,99 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer , , , ,45 Renteutgifter og omkostninger , , , ,79 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,54 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , , ,00 Utlån , , , ,00 Kjøp av aksjer og andeler , , , ,00 Dekning av tidligere års udekket 11a 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , , , ,00 Avsatt til bundne investeringsfond ,11 0,00 0, ,12 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,12 Finansieringsbehov , , , ,10 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,54 Salg av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , , ,61 Overført fra driftsbudsjettet , , , ,95 Bruk av tidligere års udisponert 11a 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 0,00 Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond 7 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av bundne investeringsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 9 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,10 Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 10

15 Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet 2013 Tjenesteområde 2013 Regnskap 2013 Rev budsjett 2013 Oppr. budsjett 2012 Regnskap Grunnskoleenheter , ,00 0, ,00 Barnehageenheter 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekniske enheter , , , ,97 Helse- og omsorgsenheter , ,00 0,00 0,00 Øvrige enheter , , , ,70 Sør Troms regionråd 0,00 0,00 0,00 0,00 PPD 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum investering anleggsmidler , , , ,67 11

16 12

17 Hovedoversikt - balanse Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,91 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,45 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,99 Utlån , ,47 Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,46 Herav: Kortsiktige fordringer , ,35 Konterninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,11 SUM EIENDELER , ,37 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , ,47 Bundne driftsfond , ,44 Ubundne investeringsfond , ,67 Bundne investeringsfond , ,21 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,64 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,61 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,89 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 0,00 0,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,25 Langsiktig gjeld , ,02 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,02 Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,23 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,23 Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,37 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,96 Herav: Ubrukte lånemidler , ,36 Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 Andre memoriakonti , ,60 Motkonto for memoriakontiene , ,96 Inngående balanse i 2013 avviker fra utgående balanse Dette skyldes kommunesammenslåing mellom Harstad kommune (kommunenr. 1901) og Bjarkøy kommune (kommunenr. 1915) til Harstad kommune, kommunenr

18 14

19 Balanseregnskap Note henv. Regnskap 2013 Regnskap EIENDELER Anleggsmidler , ,91 Herav: Faste eiendommer og anlegg , , Boliger , , Skoler , , Barnehager , , Idrettshaller , , Forretn.-/lager- og adm.bygg , , Sykehjem, omsorgsboliger m.v , , Kulturbygg , , Brannstasjoner , , VAR:tekn.anl/p.stasj/rense-/forbr.a , , Ledningsnett (VA) , , Veger , , Pakeringsplasser, trafikklys , , Tomter/tomtefelt , ,48 Utstyr, maskiner og transportmidler , , Person-, vare- og lastebil , , Anleggsmaskiner , , Brannbiler , , Maskiner/verktøy/inventar/utstyr , , EDB-utstyr, kontormaskiner , ,47 Utlån , , Grottebadet AS , , Hålogaland Kraft AS , , Rognli eiendomsselskap A/S , , Valhall Eiendom , , Valhall Eiendom Krøttøy AS , , Husbankutlån, formidlingslån , , Husbankutlån, diverse , , Husbankutlån, formidlingslån Bjarkø , ,56 Konserninterne langsiktige fordringer , , Sosiallån Felix , ,06 Aksjer og andeler , , Selvst. kommuneforetak , , Selskaper med forr.virksomhet , , Andeler i leil./oms.boliger , , Egenkapitalinnskudd KLP , , Egenkapitalinnskudd KLP-PPD , , Egenkapitalinnskudd HKP ,00 0,00 Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler , , Pensjonsmidler PPD , ,00 15

20 Omløpsmidler , ,46 Herav: Kortsiktige fordringer , , Kommunalt utbetalingskort - diverse 0, , Kontokort PrePaid - REG 5 110,00 0, Kontokort PrePaid - Ansvar ,00 0, Kontokort PrePaid ansvar 7900/ ,00 0, Kontokort PrePaid ansv ,00 0, Kontokort PrePaid ansv ,00 0, Forskudd lønn/reise , , Interminskonto refusjon trygdeforva 0, , Oppretting lønn 6 968,89 0, Korr negativ lønn , , Kortsiktige fordringer mellom regns , , Utgår - Inng mva 11.2 sats 25% 0, , PPD 0, , PPD - Førskoleteamet 0, , PPD - Skoleteamet 0, , Påløpte renteinntekter Lindorff , , Påløpte renteinntekter Nordea , , Trygdeforvaltningen, Refusjon , , KRD, inntektsutjevning ,00 0, Ressurskrevende tjenester , , Momskompensasjon , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Skatteinntekter desember , , Inng mva 11.2 sats 25% 0, , Bjarkøy - avregning inntekter/utgif 0, , Avsetning tap på fordringer , , Netpark klientkonto , , Rest faktura Bjarkøy kommune , , K1 100-Refusjoner og tilskudd , , K2-200-Barnehage/SFO , , K3-300-Husleie , , K4-Diverse fakturering , , K5-850-Areal- og byggesakstjenesten , , K6-900-Kommunale gebyrer/eiendomssk , , Hjelpekonto Avdrag sosiallån Felix , , Hjelpekonto Motpost sosiallån Felix , ,65 Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 Premieavvik , , Premieavvik , , Premieavvik PPD , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik P , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , , Rådhuskantina, vekslepenger 2 500, , Kemneren (Skatt), vekslepenger 1 000, , Kontantkasse -Aktivitetssenteret Jo 1 000, , Kontantkasse -Aktivitetssenteret Ka 800,00 800, Kontantkasse - Bjarkøy legekontor 1 500, , Utgår Skattetrekk 0, , Utgår Skattetrekk 0, ,00 16

21 Skatt ,00 0, Renter Nordea , , Ladekonto NAV , , Utgår Ladekonto reg 0, , Utgår Flyktning 0, , Utgår Turnusleger 0, , Brukskonto , , Ocr kommfakt , , Utgår Ocr Eik/W-ink 0,00 200, Ocr sosiallån 0,00 500, Utgår Ocrparkering 0, , Utgår Bundne drifts 0, , Utgår Bundne invest 0, , Utgår Næringsfond 0, , Utgår Fond tilflukt 0, , Utgår Viltfond 0, , Utgår Bundet fond v 0, , Utgår Bundet fond a 0, , Utgår Bundet fond r 0, , Utgår Bundet fond f 0,00 21, Utgår Monument bond 0, , Folio 0, , Brukskonto , , Ocr , , Utgår Kommunalt utv 0, , Utgår Bundne drifts 0, , Brukskonto ,32 0, Ocr fakturering ,23 0, Rentekap ,00 0, Ocr Eik/W-ink 3 497,30 0, Sosiallån ,00 0, Ocr Parkering - Netpa ,90 0, Ladekonto kontokort R ,50 0, Ladekonto kontokort N ,53 0, Bundne driftsfond ,67 0, Bundne investeringsfo ,71 0, Næringsfond ,47 0, Tilfluktsromfond ,14 0, Bundet fond avløp ,23 0, Bundet fond renovasjo ,01 0, Viltfond ,78 0, Bundet fond vann ,03 0, Turnusleger ,59 0, EIK ocr NY 5 632,97 0, Familia - remittering 4 867,56 0, Velferd - remittering ,04 0, Utgår Utlån formidl 0, , Ocr renter/avdrag for , , Utgår Boligtilskudd 0, , Startlån - innbetalin ,35 0, Boligtilskudd etabler ,93 0, Utlån - startlån ,43 0,00 SUM EIENDELER , ,37 17

22 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,12 Herav: Disposisjonsfond , , Disposisjonsfond 0, , Motpost prinsippendring , ,89 Bundne driftsfond , , Eldredagen 0, , Stimuleringstilskudd lærlinger ,00 0, Møbelering Generalhagen ,30 0, Prosjekt regnskap ,47 0, Viltfond , , Feiing: Overskuddsfond ,87 0, Boligtilskudd til etablering , , Monument bond og fisker 0, , Samiskopplæring i barnehager 0, , Språkprosjekt samisk , , Sør-Troms Regionråd 17b 0, , Støtte i hverdagen for pårørende ti ,00 0, Gammelstua - Harstad sykehjem 0, , Kommunesammenslåing engangskostn , , Næringsfond , , Utbedringstilskudd , , Stimuleringsmidler Hagebyen skole 0, , Sør-Troms Regionråd - Astafjordpros ,00 0, SMIL-prosjektet ,00 0, Bulls legat Kveldsol sykehjem 0, , IA-pris 2012 Olavsgården 0, , Gave til Bergsodden sykehjem , , Sikkerhet i Sør Troms ,00 0, Tapsavsetning Startlån , , Sør-Troms Regionråd - Regionalt van 17b ,76 0, Stimuleringstilskudd - rusproblemat ,00 0, Gave til Slottet Sykehjem 1 200,00 0, Fond utbedringstilskudd Bjarkøy 0, , Etableringsstøtte bolig Bjarkøy 0, , Familiens hus 0, , Den kulturelle skolesekken , , Kompetansehevende midl. kvalitetspr , , Kunnskapsløftet fremmedspråk/naturf , , Den kulturelle spaserstokken , , Voldtektsmottak , , Kurs og fagdag KVP-program 8 219, , Konferanse vedr. barnefattigdom , , Forebygging barnefattigdom - Styrk 0, , Elektronisk samhandling 0, , Testamentarv - Harstad sykehjem , , Jobbsjansen ,00 0, Kvelloprosjektet , , Komp.hevende tiltak Sosialtjenesten ,00 0,00 18

23 Satsing kommunalt barnevern , , Dette lille ekstra 0, , IP-prosjekt 0, , Takt og tone , , Implementering av Ung og Rus 0, , Koordinator - tiltak for ungdom 0, , Nettverk for barnehagesektoren i Sø 0, , Lokalmedisinsk senter og kommunesam , , Modellutprøving, psykologer i kom.h , , Psykisk helseteam for barn og unge 0, , Foreldreveiledningsprogrammet ICDP 0, , Skolehelsetjeneste , , Harstad krisesenter - legat , , Hverdagsrehabilitering , , Gården og kysten , , Diabetesprosjektet 0, , Frisklivsentral , , Rekruttering av fastleger 0, , Kommunalt utviklingsfond Bjarkøy 0, , Forskningsprosjekt Akuttberedskap , , Ny giv , , Rekruttering av fastleger ,20 0, Trygg ferdsel på den digitale arena 0, , Uønskede svangerskap ,00 0, Utdanningstilskudd psykisk helse , , Vennskap i barnehagene , , Avfall på veiene , , Kompetanseløftet - pleie og omsorg , , Komp.plan og rekrutteringsstrategi 0, , Pedagogisk utviklingsarb. i barneha ,00 0, Praksismidler ,00 0, Ungdomstrinn i utvikling ,68 0, Kompetanse for mangfold i skole og ,14 0, Vann: overskuddsfond 12a , , Avløp. overskuddsfond 12b , , Renovasjon: overskuddsfond 12c , ,01 Ubundne investeringsfond , , Ubundet investeringsfond , ,67 Bundne investeringsfond , , Oppstartingstilskudd , , Tilfluktsrom , , Frikjøp parkeringsplasser , , Aktivitetssenteret Sama - renoverin 0, , Startlån ,47 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , , Prinsippendring drift pr , , Endring regnskapsprinsipp drift , ,11 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 11a , , Regnskapsmessig mindreforbruk , ,61 Regnskapsmessig merforbruk 0, , Regnskapsmessig merforbruk 11a 0, ,89 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap 11a, 11b 0,00 0,00 Likviditetsreserve 9 0,00 0,00 19

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer