ROJ april Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv.""

Transkript

1 nnc Luftfartstilsynet Att. Hege Aalstad postboks Bod0 Var ref.: Dato: ROJ april 2015 Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv." NRK Luftfoto NRK Luftfoto har lang erfaring fra direktesendinger som sport og underholdning, og med opptak for andre typer program som drama, barne-tv, dokumentarer, nyheter osv. Vi opererer i byer, pa stadioner, pa landsbygda, i tettbygde strok, pa fjellet, overalt der folk ferdes og det er noe interessant a lage program om. Vare historier handler om landet og folket som bor her. Vi er redd for at forslaget til nye regler for RPAS vil hindre oss i a formidle de gode histohene til det norske folk. Vi er veldig for et klarere regelverk og klare krav til utoverne og til OM/ lisensinnehaver og er helt med pa nodvendigheten for konkrete og praktisk brukbare regler som sikrer at profesjonell RPAS virksomhet opererer med kompetanse rundt RPAS teknikk, relevant flyteori og sikkerhetstenkning. NRK Luftfotos konklusjon: Forskriften slik det foreligger i horingsutkastet vil i praksis gjore det umulig for NRK Luftfoto a fortsette sin virksomhet. Det samme vil gjelde for de aller fleste private virksomheter som flyr liknende type oppdrag som NRK Luftfoto i forbindelse med film/tv produksjoner og journalistiske oppdrag. E3 RB15, ATOM NRK, 0340 Oslo " +47 B No MVA i ; BjernstjerneBjsrnsonsplassl O +47 (.-, nrk.no

2 Det er i hovedsak sikkerhetsavstandene til folkeansamlinger, personer, motorkjoretoyer og bygninger i utkastet som i praksis vil gjore det umulig a gjennomfore oppdragene innenfor reglene. Nesten ingen RPAS operatorer i film/tv bransjen vil ha behov for a operere i RO 3 klassen vektmessig eller ha behov for a fly BVLOS. Det virker ikke hensiktsmessig a matte klassifiseres som R03 operator bare for a fa mulighet til a operere: "over eller i naerheten av folkeansamlinger" - dvs naermere enn de foreslatte sikkerhetsavstandene med RO 1 og RO 2 fartoyer. Vi foreslar justerte sikkerhetsavstander for alle RO-klassene. Eksisterende flysertifikater dekker ikke RPAS teknikk og gir dermed ikke onsket effekt i forhold til sikker RPAS operasjon. Det virker ikke hensiktsmessig a ha to ulike sertifikater for operasjon av fast-vinge RPAS systemer og RPAS multirotor. Det er usikkerhet i hvordan det er ment man skal dokumentere luftdyktighet og hva som vil vaere godkjent kompetanse for personell som skal drive vedlikehold pa fartoyer i RO 2 og RO 3. Notater til de enkelte paragrafer i utkastet til forskriftet: 4 Definisioner OR forkortelser Der er litt uklarheter i definisjonen av Pilot og Fartoysjef som er samme funksjon/person. Kapittel 2. Flyging med modellfly. Dette kapittelet har lite relevans i et RPAS forskrift. Vi mener det er ulogisk at man knytter kravene til bruken av materiale og ikke hvordan det fremskaffes.. Dessuten er denne vanskelig a praktisere: Hva skjer for eksempel om en journalist eller andre personer tar et bilde til eget bruk, men senere selger det til mediene eller bruker det redaksjonelt? Bestemmelsen kan apenbart omgas/misbrukes uten at man kan bli tatt for det, fordi man har fulgt lovens krav. Dette er uheldig og kan gi grobunn for useriose aktorer som spekulerer i a omga reglene. Modellflyving ma reguleres i en egen forskrift.

3 13 Oppvisningsflyging 20 ROl Hva er bakgrunnen for at det skal foreligge tillatelse fra tilsynet? Vi forstar ikke nodvendigheten av dette hvis oppvisningspiloten skal fly RPAS systemer som han innehar nodvendige sertifikater og kompetanse til a fly - med nye fornuftige avstandsbegrensninger. Publikum som oppsoker flyoppvisninger er ikke a anse for 3. person, men som samtykkende til at flyving skjer. Det er trolig at det vil oppsta behov for en RO-klasse for en "nano" vektklasse avstandsbegrensningene for ROl er overdrevet i forhold til fare for alvorlig skade. Det finnes allerede RPAS systemer som veier langt under loogram. Hva med en RO-mini klasse for fartoyer under 200gram? Vi ser jo at det allerede er sma lette maskiner pa markedet med utrolig gode bilder, for eksempel det norske Proxdynamics pa 18 gram! Det er et sterkt onske fra vare piloter pa Distrikskontorene at ROl grensa settes til 3.5 kg. 25 Krav til pilot (ROl) Hvordan skal dette demonstreres? Skal det forga med kontrollant fra tilsynet for tillatelse gis? NRK Luftfoto mener bestemt at det er et behov for sertifisering med prove slik vi praktiserer det internt. Vi onsker oss felles krav til opplaering, og en teoretisk og praktisk prove. Se var kommentar til Luftdyktighet (1. ledd) Hvordan skal luftdyktigheten dokumenteres? De fleste RPAS leveres ikke med informasjon eller typegodkjenning fra produsent som kan dokumentere luftdyktighet.

4 33 Krav til pilot og fartoysjef Vi mener sikker operasjon av RPAS bare trenger deler av teorieksamen PPL Dagens PPL-eksamen bestar av ni fag, hvor vi mener at fire er relevante; Meteorologi (#3), Lover og Bestemmelser (#5), Flytelefoni (#6) og Flypsykologi (#8). I tillegg bor det presenteres et spesialtilpasset RPAS-fag, som er basert pa teorikurset for A-bevis hos NLF og NRKs kompendium for RPAS. Dette inneholder bl.a. emner som: Multikopterteknikk, batterihandtering, lading, transport Radioteknikk, frekvenser, forstyrrelser Multikopternavigasjon, instrumenter Varslingsrutiner til andre brukere av luftrommet Rammeverket for eksaminering i PPL-fagene eksisterer idag. Det gjenstar a lage en eksamen i RPAS-faget. 33 Krav til pilot os fartovsief RO 2 (2. ledd) NRK mener at det er helt feil a forlange sertifikattype LAPL; PPL, CPL eller ATPL da disse teorien til disse sertifikat ikke inneholder noe som heist om multikopter relaterte temaer. Dette kravet vil IKKE gjore droneflyving mer sikkert, det vil bare fore til unodvendig merarbeid for pilotene. Se var kommentar over. NRKs erfaring er at vi med vare kurs bygd etter malen nevnt ovenfor utdanner piloter som er mye tryggere i luftrommet enn en med PPL sertifikat vil vaere bak kontrollen pa en drone. Vi har medlemmer i gruppa som har privatflygersertifikat, de har vaert med pa a utforme vare kurs og manualer. Hvordan skal "... tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i trad med regelverket." demonstreres? Skal det forga med kontrollant fra tilsynet for tillatelse gis?

5 43 Krav til pilot og fartoysjef RO 3 Hvordan skal "... tilstrekkelige ferdigheter til at flyging kan skje sikkert og i trad med regelverket." demonstreres? Skal det forga med kontrollant fra tilsynet for tillatelse gis? 33 og 43 mener NRK Luftfoto er meget viktige bestemmelser. Vi har opplevd at enheter som har godkjent OM har stilt opp med piloter som etter vare normer ikke var i naerheten av de kvalifikasjoner vi internt krever. Pilotene ma kunne dokumentere kunnskap gjennom en teoretisk og praktisk test. 47 Sikkerhetsavstander, maksimal flyhoyde Grensen for maksimal hoyde synes rimelig for de aller fleste RPAS behov i forbindelse med vanlig TV/film produksjon. De andre sikkerhetsavstandene er ikke forenlig med behovet i de fleste slike oppdrag vi utforer. Det er vanskelig a forsta behovet for avstandsbegrensninger i forhold til bygninger og motorkjoretoy i sin alminnelighet. Her bor det vaere tilstrekkelig at vanlige ansvarsregler gjelder. Det bor ogsa vaere mulighet til a fa godkjent tilpassede sikkerhetsavstander i den enkelte operators OM. Normale avstandsbehov med de vanlige begrensninger fra dagens kamera/rpas teknologi vil etter var erfaring vaere: 50 meter fra folkeansamlinger 15 meter fra personer og kjoret0yer som ikke er under pilotens kontroll. Naermere enn 5 meter fra noen person som er medvirkende som motiv for fotografering eller medvirkning pa annen mate. o Om Luftfartstilsynet onsker mer informasjon vil vi gjerne komme med konkrete videoeksempler for a vise hvordan vi opererer i dag og dokumentere vare behov.

6 48 FPV Det b0r vaere mulighet a fly FPV for piloten hvis det flys med en egen spotter som har visuell kontakt med fartoyet til enhver tid. "Fart0ysjef" er tidligere definert som den som forer fartoyet = er dets pilot. Piloten kan ikke fly FPV og samtidig ha "...visuell kontakt med fartoyet til enhver tid". 51 Omrader hvor det ikke er tillatt a fly (l.ledd) Det bor kunne sokes om tillatelse eller dispensasjon. 52 Flyging nar det har skjedd ekstra ord in as re hendelser Vi har erfaring med a forholde oss til innsatsledere og opplever at det er stor forskjell pa hvordan innsatsledere vurderer pressens behov noe som igjen gjor jobben var uforutsigbar. Vi mener at forbud mot flyvning bare bor skje om var virksomhet er til hinder for redningsarbeidet. Vi vil ogsa gjerne ha presisert uttrykket" i naerheten"? Det burde kanskje vaere "i umiddelbar naerhet" 58 Kontrolltap Dette bor vei gjelde alle RO-klasser. 62 og 51 Omrader med forbud om flyging Det bor legges til at operatorer innen kategori R01/R02 kan soke om tillatelse eller dispensasjon hos Luftfartstilsynet. Med vennlig hilsen ReidaivOtto Johnsen Operativ leder NRK Luftfoto

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg

Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Svakheter i sykehusenes risikoanalyseprosess og risikovurderinger for elektromedisinsk utstyr og elektriske anlegg Prosjektoppgave i del 2 av kurset om risikoanalyseprosessen ved Universitetet i Stavanger/

Detaljer

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven Prosjetknotat nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin

2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin Innhold 1 Dokumentasjon for sakkyndig kontroll 2 Bro- og traverskraner, dersom bruken medfører fare for skade på liv og helse. 3 Sakkyndig kontroll av kran på lastetraktor og hogstmaskin 4 Forskrifter

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

Bank og forsikring i samme konsern

Bank og forsikring i samme konsern NFT 3/1995 Bank og forsikring i samme konsern av advokatfullmektig Steven Simonsen, Bankklagenemnda Norge fikk i desember 1991 regler som regulerte selskapskonsern der flere enn ett selskap var definert

Detaljer

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport

Sikkerhetsstudie innlandshelikopter. Hovedrapport Sikkerhetsstudie innlandshelikopter Hovedrapport OPPSUMMERING Anlegg: Innlandshelikopter Kunde: Tittel: Sikkerhetsstudie Dokument nr.: Filreferanse: Hovedrapport Oppsummering: Forfatter(e): R. J. Bye,

Detaljer

Problemer i svensk arkeologi Johansen, Arne B. Fornvännen 1983(78), s. 43-47 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1983_043 Ingår i:

Problemer i svensk arkeologi Johansen, Arne B. Fornvännen 1983(78), s. 43-47 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1983_043 Ingår i: Problemer i svensk arkeologi Johansen, Arne B. Fornvännen 1983(78), s. 43-47 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1983_043 Ingår i: samla.raa.se Debatt Problemer i svensk arkeologi Arkeologene

Detaljer