Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv."

Transkript

1 Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: : : 13/ Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1. Innledning Arbeidet med å utarbeide forslag til forskrift som skal regulere det som ofte omtales som «droneflyging», har vært utfordrende. På kort tid har flyging med droner utviklet seg fra å være noe som et lite antall entusiaster har arbeidet med og utforsket, til å bli en aktivitet som svært mange har tatt del i. Den raske utviklingen har bidratt til at vi på regelverkssiden har møtt utfordringer med å ha et oppdatert og relevant regelverk, tatt i betraktning den faktiske bruken av droner til enhver tid. Utviklingen i luftfarten har tradisjonelt skjedd gradvis, noe som har bidratt til at det bestående luftfartssystemet til enhver tid ikke har blitt utfordret i større grad enn systemet har kunnet takle. Det er derfor utfordringer knyttet til at sivil flyging med droner, som en ny aktivitet, på relativt kort tid har hatt en så rask utvikling. Luftfartssystemet er i sin natur konservativt, men har på den andre siden historisk sett vært velregulert og velfungerende. Når en ny aktivitet nå skal finne sin plass i dette systemet, har det brakt med seg utfordringer, men også muligheter. Den nye industrien har vist at denne type flyging har et stort potensiale og kan få stor samfunnsmessig betydning. I arbeidet har Luftfartstilsynet lagt til grunn at det er den nye aktiviteten som må tilpasse seg den etablerte luftfarten, og ikke motsatt. RPAS-flyging må altså oppfylle de ordinære sikkerhetskrav. Samtidig ønsker vi å legge til rette for at det etableres et regelverk som gjør det reelt mulig å utnytte de mange positive mulighetene som ligger i den nye teknologien. Utfordringen ligger i å finne den rette innretningen for de særregler som skal foreslås, da de fleste særreglene vil ha betydning for andre i luftfartssystemet. Problemstillingen kan også formuleres noe annerledes: hvor moden er den nye industrien? I hvor stor grad kan dagens operatører og de som ønsker å etablere seg som operatør i dag få tilgang til luftrom? Den forskriften som nå foreslås er en minimumsregulering ut fra kjente problemstillinger og den virksomheten som er aktuell per i dag. Det vil derfor være behov for oppdatering av forskriften i årene som kommer. Når et felleseuropeisk regelverk er på plass vil det til en viss grad erstatte behovet for denne forskriften. Med den raske utviklingen som er på området, og den usikkerhet som eksisterer rundt mange faktorer, vil behovet for endringer måtte vurderes mer eller mindre fortløpende. Det kan oppstå behov for Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority T: Postadresse: Besøksadresse: Fakturaadresse: Fakturamottak DFØ F: Postboks 243 Sjøgata Postboks 4104 E: 8001 BODØ 8006 BODØ 2307 HAMAR

2 Luftfartstilsynet 2 av 13 regulering av forhold som ikke er berørt i forskriften, eller det kan vise seg at sikkerhetshensyn tilsier at gjeldende bestemmelser må endres. Det viktige nå er å få en regulering på plass, og så må utviklingen videre styre behovet for revisjon. Begrepsavklaring Det har de siste årene vært benyttet en mengde begreper på området, blant annet UAS (Unmanned Aerial Systems/Unmanned Aircraft Systems), UAV (Unmanned Aerial Vehicle), RPA (Remotely Piloted Aircraft) og RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Ofte benyttes begrepene multikopter, multirotor eller quadrokopter. Innen luftfarten, og i mer offisielle tekster, har begrepet RPAS vært det dominerende de siste årene. RPAS står for Remotely Piloted Aircraft Systems og betegner strengt tatt en type luftfart/flyging. Luftfartsloven bruker begrepet «luftfartøy som ikke har fører ombord» 1. I forskriftsteksten brukes derfor dette begrepet og for øvrig kun luftfartøy. I media har begrepet droner i stor grad tatt over. Når begrepet droner benyttes i media, skilles det ikke mellom ulike typer bruk. I forskriften som nå foreslås er det nødvendig å skille mellom ulike typer flyging ut fra formålet, og det er derfor behov for å være presis i teksten. I dette notatet vil derfor for enkelthets skyld begrepet RPAS benyttes i stedet for «luftfartøy uten fører ombord». Luftfartsloven skiller mellom «luftfartøy som ikke har fører ombord» og «innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer» 2. Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly. Modellfly er ikke luftfartøy. 2. Bakgrunn Det er per 12. januar godkjente RPAS-operatører i Norge. Fra medio desember 2014 har Luftfartstilsynet mottatt 23 nye søknader om operatørtillatelse. Det er også en etablert en norsk designog produsentindustri. Den største utfordringen i øyeblikket er at det per i dag ikke foreligger teknologi av typen «Detect and Avoid». For at luftfartøy skal kunne operere i såkalt ikke-segregert luftrom (det luftrommet som sivil luftfart for øvrig benytter og har tilgjengelig), må luftfartøyet ha innebygd teknologi som gjør at det kan oppdage annen trafikk og deretter automatisk gjennomføre korrigerende tiltak. Slik teknologi er ikke tilgjengelig til bruk i RPAS. Dette er den direkte årsak til at mange begrensninger må fastsettes. Det er ikke klart når den nødvendige teknologien vil kunne foreligge. Det foregår en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til dette over hele verden. Også andre teknologiske spørsmål er uavklarte, blant annet hvordan integrasjon til lufttrafikktjenesten skal gjennomføres, hvordan verifikasjon og validering av data skal skje, forhold knyttet til datakommunikasjonslinker, frekvenser og security. Manglende instrumentering i dagens RPAS gjør det utfordrende å definere atskillelseskriterier i luftrom som av lufttrafikktjenesten overvåkes ved hjelp av teknologi som radar, ADS og lignende. I denne typen luftrom vil det derfor inntil videre være behov for 1 Luftfartsloven 15-1 første ledd 2 Luftfartsloven 15-1 andre ledd

3 Luftfartstilsynet 3 av 13 å etablere segregerte områder for RPAS-operasjoner. EU-Kommisjonen har igangsatt en rekke prosjekter som skal imøtekomme de identifiserte utfordringene 3. Ulykker og hendelser Antallet rapporter ulykker og hendelser hvor modellfly/rpas har vært involvert, er isolert sett lite i Norge. Vi har ikke noen rapporter før År Hendelser Alvorlige hendelser Ulykker SUM: Totalt innrapporterte saker Selv om omfanget er lite, så er tendensen stigende. Alle 10 ulykker er tap av kontroll i luften av ulike grunner, med ødelagt RPAS/modellfly som resultat. En alvorlig hendelse og fire av de øvrige hendelsene er særlig interessante, da det her dreide seg om RPAS/modellfly som har vært nær annen luftfart: AH: Alvorlig hendelse med nestenkollisjon mellom RPAS og et allmennfly H: Hendelse med nestenkollisjon mellom RPAS og et helikopter H: Hendelse med nærpassering mellom RPAS og et helikopter H: Hendelse med nestenkollisjon mellom stort radiokontrollert modellfly og helikopter H: Hendelse hvor et rutefly ble forstyrret av et modellfly på kort finale Det er grunn til å understreke at ingen andre luftfartøy eller personer har blitt skadet i noen av disse sakene. Per i dag har vi ikke noen sikker kunnskap om hvilken konsekvens en kollisjon mellom modellfly/rpas og et annet luftfartøy kan få, for eksempel om det kan sammenlignes med såkalt birdstrike. Fra andre land er en rekke nærpasseringer mellom modellfly/rpas og andre luftfartøy kjent. Pågående regelverksarbeid i EU EU har i sitt policydokument 4 lagt til grunn følgende: By 2050, a number of different aircraft categories are expected to be operating, diverse in size, performance and type, with some still having a pilot on board, but many remotely piloted or fully 3 For mer informasjon: A Strategic R&D Plan for the integration of civil RPAS into the European Aviation System 4 Parliament and the Council: A new era for aviation. Opening the aviation market to the civil use of remotely piloted aircraft systems in a safe and sustainable manner (Brussels, ; COM(2014) 207 final):

4 Luftfartstilsynet 4 av 13 automated. Opening the European market for remotely piloted aircraft systems (RPAS) or the civilian use of drones - is therefore an important step towards the aviation market of the future. Det uttalte målet er at RPAS skal nå en utvikling som innebærer at de flyr og opptrer som «andre luftfartøy», og integreres fullt ut i det luftrommet som sivil luftfart for øvrig benytter og har tilgjengelig. I Roadmap for the integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System fra juni , fremkommer det at målsettingen er at integrasjon for RPAS skal være nådd («file and fly») innen utløpet av EU har i 2014 forsterket arbeidet med å få på plass felleseuropeisk regulering for RPAS. I arbeidsprogrammet 6 er det lagt opp til en rekke delprosjekter knyttet til utvikling av nødvendig og relevant regelverk, hvor det første regelverksforslaget er beregnet å være ferdig utarbeidet i 2017 (luftdyktighetskrav). Delprosjektene skal deretter ferdigstilles suksessivt over flere år. EASA har varslet at de planlegger å fremme en NPA 7 (høring) ang. de minste RPAS i løpet av første kvartal For øvrig vil de prioritere å få på plass det regulatoriske rammeverket for RPAS-regulering. EASA vurderer også om det kan gjøres endringer i den fastsatte tidsplanen i arbeidsprogrammet. EU vil basere sitt regelverksarbeid på det arbeidet som er utført i JARUS. JARUS er et samarbeid som luftfartsmyndighetene i en rekke land 8 etablerte for å bidra til utvikling av et mer harmonisert regelverk for RPAS. Det ventes imidlertid at det felleseuropeiske regelverket vil kunne avvike noe fra det som JARUS frem til nå har utarbeidet, da det må legges til grunn en del særlige regelverksprinsipper for EUregelverk samtidig som regelverket må tilpasses regelverkssystemet på luftfartsområdet (EASAreguleringen). Det er i tidligere nevnte Roadmap identifisert 27 ulike regelverksprosjekter som vil være nødvendige etter hvert som RPAS suksessivt skal inn i ikke-segregert luftrom med viktige milepæler i 2018, 2023 og Per i dag foreligger kun hjemmel for at EU kan gi regelverk som omfatter RPAS som veier 150 kg eller mer. Det pågår et regelverksarbeid i EU hvor man vurderer å endre denne grensen, og da i retning av at EU skal kunne gi regelverk for RPAS som veier mindre enn 150 kg. Norge støtter at vektgrensen endres, da det vil bidra til rettsenhet på området og åpne for like konkurransevilkår for operatører innenfor EU- /EØS-området. Det er per i dag ikke klart hva som kan bli den nye vektgrensen. Dette regelverksarbeidet er planlagt sluttført i Avhengig av hva som skjer når det gjelder vektgrensen, vil det være et større eller mindre område hvor det er behov for nasjonal regulering av RPAS. Det vil være naturlig å vurdere den nasjonale forskriften når det er klart hvordan den felleseuropeiske reguleringen vil være EASA Rulemaking Program: 7 Notice of Proposed Amendment 8 Joint Authorities for Rulemeaking on Unmanned Systems: AT, Australia, BE, Brasil, DK, Canada, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, EL, Israel, IT, MT, NL, NO, Russland, Sør-Afrika, UK, USA, samt Eurocontrol og EASA 9

5 Luftfartstilsynet 5 av 13 Annet internasjonalt regelverksarbeid Flere land har vedtatt nasjonalt regelverk for RPAS 10, av mer eller mindre omfattende karakter, særlig de siste 2 årene. Innretningen på regelverket varierer imidlertid noe, noe som er knyttet til blant annet den teknologiske utviklingen, den usikkerheten som foreligger rundt den fremtidige felleseuropeiske regelverksutviklingen samt at omfang og aktivitet varierer fra land til land. Luftfartstilsynet har valgt å utarbeide en forskrift som ikke direkte kan sammenlignes med noen av de eksisterende regelverkene. ICAO (FNs luftfartsorganisasjon) nedsatte allerede i 2007 en arbeidsgruppe 11 som skulle komme med råd og standarder til medlemslandene. ICAO publiserte i 2011 dokumentet Unmanned Aircraft Systems (UAS) (Circ 328) 12, som imidlertid vil bli erstattet av Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (Doc 10019). Denne manualen vil bli publisert første kvartal Dokumentet gir medlemslandene veiledning om tekniske og operasjonelle spørsmål når det gjelder integrering av RPAS i ikke-segregert luftrom og på lufthavner. Arbeidet i ICAO har nå sin basis i en ny arbeidsgruppe 13 etablert i november Viktige hensyn i arbeidet Som det fremkommer innledningsvis har utviklingen i tilknytning til sivil bruk av RPAS skjedd raskt. Når det nå skal etableres en særregulering for RPAS, er det mange hensyn som må tas i betraktning. Basis for regelverksarbeidet har vært at det er den nye aktiviteten som må tilpasse seg den etablerte luftfarten, og ikke motsatt. Dette grunnprinsippet er lagt til grunn også av andre europeiske luftfartsmyndigheter og av EU. Dette innebærer at utgangspunktet er at RPAS-flyging må oppfylle de ordinære sikkerhetskrav slik de er fastsatt i luftfartsloven og tilhørende forskrifter. RPAS-flyging må skje med samme sikkerhetsnivå som tilsvarende flyging med bemannet luftfartøy. Samtidig er det en kjensgjerning at denne nye luftfarten slik den utøves i dag, har andre karakteristika enn tradisjonell luftfart. Et eksempel kan belyse forholdet: mindre RPAS som skal operere lavt og/eller utenfor områder med ferdsel, må kanskje ikke gjennom den samme luftdyktighetssertifiseringen som luftfartøy normalt trenger. Risikoen for skade er begrenset og det er for samfunnet uten betydning om RPAS ødelegges gjennom en ulykke. Det har i arbeidet vært et mål å fastsette nødvendige sikkerhetsregler, men at det samtidig ikke fastsettes strengere bestemmelser enn nødvendig. Dette er begrunnelsen for at det foreslås ulike krav til de ulike typene operasjoner. Videre er det slik at RPAS-flyging er i startfasen som en sivil luftfartsindustri. I dag er det nok mulighetene knyttet til fotografering og ulike typer radarteknologi som er mest aktuell, men andre bruksområder vil komme til fortløpende fremover. Vi har ansett det viktigere å få på plass en minimumsregulering nå, ut fra dagens situasjon, enn å ta høyde for en usikker fremtid. Dette innebærer at det er en rekke bestemmelser som over tid vil måtte revideres, samt at regulering som kun er relevant på lengre sikt er utelatt. Bestemmelsene som foreslås er utformet på bakgrunn av den teknologiske utviklingen som industrien har utviklet frem til nå og dermed det modenhetsnivå som industrien sett under ett befinner seg på i dag. Det er flere teknologiske utfordringer som må løses før det er aktuelt å legge til rette for ytterligere integrering av RPAS. 10 For eksempel UK, SV, CH, IT, FR, CZ, NL, DK, AT, EI 11 ICAO s Unmanned Aircraft Systems Study Group (UASSG) 12 Kun tilgjengelig gjennom bestilling hos ICAO 13 The Remotely Piloted Aircraft Systems Panel (RPASP). Leder for arbeidsgruppen fra FAA, nestleder fra CAA UK

6 Luftfartstilsynet 6 av 13 Det er også forsøkt å ta hensyn til at de administrative byrdene for mindre aktører skal begrenses, uten at sikkerhetsnivået reduseres. For de som skal drive med operasjoner som innebærer størst risiko, er kravene omfattende. Hensynet til støyreduksjon har ikke vært et primærhensyn i arbeidet. Imidlertid vil støyhensynet indirekte hensyntas gjennom en del av de bestemmelsene som foreslås, spesielt gjennom at flyging i tettbygde strøk vil være begrenset. Videre så har utviklingen de siste årene, særlig når det gjelder de mindre modellene, gått i retning av batteridrift. Dette har medført reduksjon av støyen forbundet med modellfly og RPAS. Utviklingen av nasjonalt regelverk i Europa har ikke vært entydig. Det regelverket som nå foreslås avviker på enkelte områder fra andre lands regulering. I noen tilfeller foreslås strengere bestemmelser og på andre områder mindre strenge bestemmelser. De eksisterende regelverkene i Europa er for lite ensartede til at det har vært lagt vekt på å oppnå rettsenhet med disse. Videre er det en del forhold i Norge, med områder med relativt spredt befolkning, store havområder og mye plass/luftrom, som legger til rette for at RPAS kan benyttes i endel sammenhenger hvor det for øvrig i Europa per i dag vil være vanskelig. Luftfartstilsynet har hatt som målsetning at en nasjonal, norsk forskrift ikke skal avvike for mye i forhold til fremtidig felleseuropeisk regulering. Arbeidet i EU har imidlertid ikke kommet så langt at det er klart hvordan innretningen på regelverket vil være. Det er derfor tatt noen valg som over tid vil måtte vurderes opp mot det fremtidige felleseuropeiske regelverket. EU har som mål at man i Europa gradvis og med oppstart fra 2016 skal integrere RPAS-flyging i ikkesegregert luftrom. Denne forskriften vil være et første skritt på veien mot integrering av RPAS. Det er også en rekke andre problemstillinger som har blitt aktuelle som følge av økt bruk av RPAS, særlig i tilknytning til retten til privatlivets fred, personvern og beskyttelse av data og generelt uetisk bruk av RPAS-teknologien. I stor grad er det annen regulering som her er aktuell, blant annet personopplysningsloven, åndsverkloven og straffeloven. Luftfartstilsynet har derfor ikke tillagt hensynene som skal vernes gjennom disse lovene vekt i forbindelse med dette arbeidet. 4. Om skillet mellom modellflyging og luftfartsvirksomhet Modellflyging er i forskriften definert som fjernstyrte innretninger som beveger seg i luften og der flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål. Det foreligger per i dag ikke en fast, internasjonal definisjon av hva modellfly er, men den norske definisjonen inneholder kjernen av begrepet og er i samsvar med definisjonen som benyttes av et flertall av luftfartsmyndighetene. Luftfartøy uten fører ombord, her kalt RPAS, er altså fjernstyrte innretninger som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse. Det er valgt en definisjon for «luftfartøy uten fører ombord» som kun innebærer en avgrensing mot modellfly. Flyging hvor formålet er noen annet enn det som er oppgitt for modellfly vil innebære at innretningen er et luftfartøy som er omfattet av luftfartsloven 15-1 første ledd. Dette innebærer at all flyging med ervervsmessig formål skjer med RPAS. Det samme er tilfellet for såkalt egenflyging/nytteflyging. Det er altså ikke nødvendig at man har direkte inntekt knyttet til virksomheten for at det kommer inn under reglene for luftfartøy. En eiendomsmegler som benytter RPAS til å ta bilder av eiendommer som skal selges, vil drive

7 Luftfartstilsynet 7 av 13 luftfartsvirksomhet og kommer inn under reglene for operatører. Det er ikke en betingelse at bildene selges mot betaling eller annen godtgjøring. På den andre siden kan man som modellflyger bruke modellflyet til å ta bilder fra luften. Det vil ikke bli luftfartsvirksomhet uten videre hvis man bruker modellflyet til å ta bilder fra luften. Bildene kan brukes i privat sammenheng og for eksempel publiseres på internett. Hvis man fotograferer med det formål å selge bilder mot betaling eller annen godtgjørelse, krever det at man er operatør. Flygingen går da over til å bli luftfartsvirksomhet og man må oppfylle kravene i forskriften til operatører. Forskriften omhandler flyging med modellfly og RPAS, og ikke det som må forstås som leketøy. Leketøy vil normalt være produkter som er produsert til bruk for, eller tiltenkt brukt av, barn under 14 år, uavhengig av om produktet også brukes av andre 14. Konsekvensen av at RPAS-flyging er luftfart Konsekvensen av at RPAS er luftfartøy er at denne flygingen dermed omfattes av luftfartslovens bestemmelser som regulerer luftfart. Dette innebærer at alle lovens bestemmelser som gjelder for luftfartøy og luftfartsvirksomhet, og tilhørende forskrifter, vil gjelde for flyging med RPAS. Ut fra luftfartøyenes særlige art er det imidlertid en rekke av de gjeldende bestemmelsene i loven og forskriftene som ikke uten videre kan legges til grunn. Det er derfor behov for en særforskrift hvor det gis en del særbestemmelser og unntak i forhold til gjeldende bestemmelser. Dette innebærer imidlertid at det samtidig vil være andre bestemmelser i lov eller forskrift, som ikke er særlig omtalt i særforskriften, som direkte vil gjelde for RPAS-flyging. I enkelte tilfeller er det valgt å foreslå bestemmelser i forskriften slik at det ikke skal være noen tvil om hva som gjelder, selv om det rettslig sett ikke er nødvendig. Dette gjelder for eksempel krav om forsikring, jf. 17 og fastsettelse av at de alminnelige lufttrafikkreglene gjelder, jf. 44. Oppbyggingen av forskriften Forskriften er inndelt i 10. kapitler. Kapittel 2 inneholder bestemmelser som gjelder for modellflyging. Kapittel 3 til og med 8 inneholder bestemmelser som gjelder for flyging med luftfartøy uten fører ombord, dvs. flyging som er luftfartsvirksomhet. Kapittel 9 inneholder regler for sivil statsluftfart, mens kapittel 10 inneholder sluttbestemmelsene. 5. Virkeområde særlig om Forsvaret Ett av de områdene hvor bruk av RPAS vil kunne være særlig relevant, er flyging over havområdene utenfor Norge. Det foreslås derfor at forskriften får et vidt virkeområde. Forsvaret For Forsvarets bruk av RPAS er det gitt en rekke bestemmelser i Bestemmelser for Militær Luftfart, fastsatt 10. juni Den forskriften som nå foreslås gjelder i utgangspunktet ikke for militær luftfart. Imidlertid inneholder forskriften også en del lufttrafikkbestemmelser og bestemmelser om operative 14 Direktiv 2009/48/EF artikkel 2

8 Luftfartstilsynet 8 av 13 forhold som gis med hjemmel i luftfartsloven 7-4 og 9-1 (kapitlene7 og 8 samt 14). Det følger av luftfartsloven 17-7 at forskrifter som sivile luftfartsmyndigheter gir med hjemmel i 7-3, 7-4 og 9-1 også gjelder for norsk militær luftfart, med mindre annet blir bestemt av Kongen. Verken Luftfartstilsynet eller Samferdselsdepartementet har ikke hjemmel til å fastsette i forskriften at den ikke skal gjelde for militær luftfart. Forsvaret bør derfor vurdere å igangsette arbeid med tanke på en gjennomgang av om det helt eller delvis er noen av de aktuelle bestemmelsene som det bør gjøres unntak for når det gjelder militære flyginger. Det foreslås imidlertid en bestemmelse i tilknytning til de fareområder og restriksjonsområder som Luftfartstilsynet oppretter med hjemmel i luftfartsloven, som etter Luftfartstilsynets oppfatning til en viss grad vil avklare situasjonen for mange militære flyginger. Det foreslås at forskriften ikke skal gjelde for Forsvarets bruk av luftfartøy uten fører ombord i fare- eller restriksjonsområde opprettet til Forsvarets bruk. Dette vil etter det Luftfartstilsynet forstår innebære at Forsvaret vil kunne fortsette sin virksomhet i tilknytning til trening og testing, på samme måte som tidligere. 6. Nærmere om bestemmelsene for modellflyging Det har de siste to årene vært en stor økning i antall modellflygere. Antallet typer modellfly til salgs har blitt stort, og mange har kjøpt relativt avansert utstyr til bruk som privatpersoner. I media og på internett kan man se bilder og opptak som er gjort under flyging. Det har også vært hendelser med nærpassering av andre luftfartøy. Mange vil også huske brannen i Lærdal, hvor uautorisert flyging med modellfly medførte stor usikkerhet for de aktørene som var satt inn i slokkings- og hjelpearbeidet. Det grunnleggende kravet i forskriften er at modellflyet «til enhver tid skal være godt synlig for den som fører det». For å kunne opprettholde kontrollen over modellflyet er det nødvendig at den som fører det fullt ut kan se hvordan modellflyet er posisjonert. Mange modellfly er så små at dette kravet i praksis vil innebære at modellflyet vil måtte være nært føreren i luftlinje. Utviklingen har vist at det er nødvendig å regulere privatflyging med modellfly. Av hensyn til sikkerheten for luftfarten for øvrig er det viktig at det fastsettes en absolutt maksimal flygehøyde. I områdene rundt en flyplass er det særlig stor risiko for annen luftfart, og det foreslås derfor at det ikke skal være tillatt å fly modellfly i et visst område rundt en flyplass. Luftfartstilsynet har vurdert hvor stor denne avstanden av sikkerhetsgrunner bør være, men foreslår ikke her en konkret avstand. Relevant, nødvendig avstand må minst være 5 km rundt flyplassen, og kan være opp til 10 km rundt en flyplass. Forslaget om at flyging skal være tillatt opp til 120 meter må altså sees i sammenheng med at det skal være forbudt å fly i en viss omkrets rundt en flyplass. Det foreligger et stort skadepotensiale for personer, dyr eller eiendom hvis man mister kontrollen over et modellfly. På grunn av skadepotensialet er det nødvendig å fastsette begrensinger for flygingen, jf. 5. Også av andre samfunnshensyn er det nødvendig å fastsette enkelte begrensninger. Det foreslås forbud mot flyging i tilknytning til militære installasjoner, ambassader, fengsler, restriksjonsområder eller områder hvor det er etablert innsatsområde i forbindelse med ulykker o.l., jf. 6. Gjennom at det fastsettes klare bestemmelser om hvilken flyging som er tillatt og ikke, gir det mulighet for samfunnet å følge opp ulovlig flyging. Det foreslås en straffebestemmelse i 64 som innebærer at

9 Luftfartstilsynet 9 av 13 brudd på reglene som gjelder for modellflygere vil kunne medføre straffansvar i form av bøter og/eller fengselsstraff. Hvis man gjennom modellflyging forårsaker en luftfartsulykke, kan det være straffbart i henhold til straffeloven 148. Modellfly er en populær aktivitet også for barn og unge. Foreldre har ansvar for å følge opp sine barns aktivitet og kan bli erstatningsansvarlige for skade som oppstår hvis de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. Dette følger av lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning 1-2. Særlig om modellflyklubber Det er en rekke modellflyklubber i Norge som organiserer modellflygere. Gjennom organisert opplæring og trening, holdningsskapende arbeid og sikkerhetsarbeid, har modellflyklubbene over mange år bidratt til en kultur hvor modellflyging har skjedd i en sikker ramme. Luftfartstilsynet ser ingen grunn til at de nye sikkerhetsreglene skal innebære at det må skje noen endring i denne aktiviteten. Det fastsettes derfor at de fastsatte begrensningene i 5 ikke skal gjelde for flyging som skjer på en sikker måte i regi av modellflyklubb. Modellflyklubbenes aktiviteter skjer til en viss grad på egne modellflyplasser og noen av disse kan ligge i nærheten av ordinære flyplasser. I andre tilfeller kan aktiviteten skje på en flyplass. I alle tilfeller er aktiviteten tilpasset annen luftfart og avklart med lokal lufttrafikktjeneste. Også denne aktiviteten legges det opp til skal kunne fortsette som i dag, jf. 6 tredje ledd. Modellflyforskrift Luftfartstilsynet vil vurdere om det skal gis en forskrift som regulerer modellflyging ut over det som foreslås i denne forskriften. Det vil da være aktuelt at kapittel 2 i denne forskriften overføres til en ny forskrift. Et forslag til modellflyforskrift vil bli gjenstand for en separat høringsprosess. 7. Nærmere om bestemmelsene for operatører For å drive med flyging med RPAS, dvs. flyging med annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse, må man oppfylle kravene i forskriftens kapittel 3 til 8. Operatørene er inndelt i 3 kategorier ut fra vekt på luftfartøyene og type operasjon. Operatør av type RO 1 Det følger av 20 hvilken virksomhet som kan komme inn under denne operatørkategorien. Det foreslås at RPAS skal kunne ha en maksimal startmasse opp til 2,5 kg og en maksimal hastighet på 60 knop. Vektgrensene som er lagt til grunn i ulike nasjonale forskrifter avviker relativt mye. Det foreslås en forholdsvis lav vektgrense for denne operatørkategorien, da det legges til rette for at man skal kunne drive som operatør med små RPAS uten at det medfører store administrative byrder. Det foreslås derfor at det ikke skal kreves tillatelse fra Luftfartstilsynet for å drive som RO 1-operatør, men Luftfartstilsynet skal notifiseres før virksomheten tar til. Kravene til organisasjon, operasjonsmanual, vedlikehold osv. som foreslås i kapittel 4 er svært moderate. Operatør av type RO2

10 Luftfartstilsynet 10 av 13 For å drive som operatør av type RO 2, jf. 26, kan luftfartøyet ha en maksimal startmasse opp til 25 kg og en maksimal hastighet på 80 knop. Det stilles nå strengere krav til organisasjon, operasjonsmanual, vedlikehold osv. Operatøren må kunne dokumentere at RPAS som benyttes er luftdyktige, og det stilles dokumentasjonskrav, men det stilles ikke krav til sertifisering. Pilot og eventuell fartøysjef må minimum ha bestått teorieksamen for sertifikattypene LAPL, PPL, CPL eller ATPL, enten (A) eller (H), i samsvar med om luftfartøyet som skal opereres er fixed wing eller helikopter. De særlige kravene til RO 2-operatører er fastsatt i kapittel 5. Operatør av type RO 3 Hvis luftfartøyet har en maksimal startmasse på 25 kg eller mer eller har en maksimal hastighet på 80 knop eller mer eller drives av turbinmotor, så kreves operatørtillatelse av type RO 3, jf. 34. Det kreves også operatørtillatelse av type RO 3 for flyging BVLOS eller over eller i nærheten av folkeansamlinger, uavhengig av luftfartøyets vekt eller maksimale hastighet. Det åpnes altså for at denne type flyging kan skje, på særlige vilkår, når utviklingen og teknologien er moden for dette. Kravene som stilles til organisasjon, operasjonsmanual, vedlikehold osv. er mer konkrete og til dels omfattende. Det stilles krav om at kun luftfartøy eller system godkjent av Luftfartstilsynet skal kunne brukes. Det legges opp til at sertifiseringsforskriftens bestemmelser skal brukes så langt den passer og for øvrig at godkjenning eller sertifisering av andre luftfartsmyndigheter kan anerkjennes av Luftfartstilsynet. Når det gjelder kravene til pilot og fartøysjef foreslås det også her i utgangspunktet krav om bestått teorieksamen i samsvar med type luftfartøy som skal opereres. Det foreslås imidlertid at man for visse operasjoner må inneha gyldig sertifikat og instrumentrettighet, se særlig 43 tredje ledd for BVLOS. De særlige kravene for RO 3 følger av kapittel 6. Generelle krav og begrensninger som gjelder for alle RO-operatører I kapittel 3 foreslås en del generelle krav og begrensninger som vil gjelde for alle RO-operatører. Merk spesielt at det klargjøres at kravet om forsikring som følger av luftfartsloven 11-2 gjelder for alle operatørene. Det fastsettes også en plikt til å rapportere alle ulykker og luftfartshendelser hvor det har oppstått skade på personer eller eiendom til Luftfartstilsynet. Innrapporteringen skal skje ved bruk av det systemet Luftfartstilsynet har etablert for frivillige flysikkerhetsrapportering og som finnes på vår nettside 15. Operative bestemmelser Forskriften er bygd opp slik at kapittel 7 gir operative bestemmelser som vil gjelde for alle ROoperatører, mens kapittel 8 fastsetter særlige operative bestemmelser som kun vil gjelde for RO 3- operatører. De sikkerhetsavstandene som fastsettes i 47 vil gjelde absolutt for alle RO 1- og RO 2 operatører. RO 1- operatører kan kun operere VLOS, jf. 20, mens RO 2-operatører kan opereres VLOS og EVLOS, forutsatt at tillatelsen fra Luftfartstilsynet fastsetter dette, jf. 26 og

11 Luftfartstilsynet 11 av 13 Det vil nå fastsettes at flyging FPV ikke er tillatt i andre tilfeller enn hvor flygingen faktisk oppfyller kravene til VLOS, og det er en fartøysjef som til enhver tid har visuell kontakt med luftfartøyet. Ut fra den risiko FPV-flyging representerer, og med de svakheter som dagens teknologi innehar, er det etter Luftfartstilsynets oppfatning helt nødvendig at annen FPV-flyging enn det som er beskrevet, ikke er tillatt. Merk for øvrig at det foreslås den samme bestemmelsen når det gjelder forbud mot flyging i et visst område rundt en flyplass, jf. 51. Også her legges det opp til at operatøren må avklare flygingen med lokal lufttrafikktjeneste eller trafikkinformasjonstjeneste slik at en flyging i dette området kan gjennomføres på en sikker måte. Så langt det gjelder modellflyging, så foreslås det et absolutt forbud mot flyging over eller i nærheten av et sted nødetatene eller Forsvaret har etablert et innsatsområde i forbindelse med ulykke eller annen ekstraordinær hendelse, jf. 6. Når det gjelder flyging som operatører gjennomfører, så foreslås det at flyging skal kunne skje, forutsatt at tillatelse fra innsatsleder foreligger, jf. 52. Særlig om luftromsproblematikk Forslaget innebærer at så langt det gjelder RO 1- og RO 2-operatører, så skal de kunne operere opp til 120 meter (altså i underkant av 400 fot), forutsatt at sikkerhetsavstandene i 47 overholdes, og for øvrig at flygingen ikke skjer i områder som nevnt i 51 og 52. Det er her forholdet mellom fastsatt absolutt maksimal flygehøyde på 120 meter, sammenholdt med den særlige bestemmelsen som skal sikre flyging i områder rundt en kontrollert flyplass eller flyplass med trafikkinformasjonstjeneste, som skal ivareta sikkerheten. Dette innebærer imidlertid prinsipielt et avvik fra dagens luftromsbestemmelser. Det vil være deler av kontrollert luftrom hvor det ikke vil skje klarering for flyging under 400 fot hvis forskriften vedtas slik den nå foreslås. Luftfartstilsynet har valgt å sende forslaget på høring for å få innspill til forslaget fra luftfartsaktørene. På den ene siden innebærer forslaget enkle og håndterbare bestemmelser for RO-operatørene. Det må også sies å være en kjensgjerning at i høyder under 400 fot er det i store deler av luftrommet potensielt ikke andre luftfartøy. Men forslaget griper prinsipielt inn i ett av de grunnleggende prinsippene knyttet til hva man forventer når man har mottatt klarering i kontrollert luftrom. Ett av de forholdene som det gjerne ønskes kommentarer til, er hvor stor den aktuelle sonen rundt flyplassen bør være, og om opprettelsen av en slik sone vil være tilstrekkelig til at det kan foreslås at RO 1- og RO-operatører ikke skal kunne trenge å forholde seg til noe mer enn maksimal flygehøyde. Når det gjelder RO 3-operatører, foreslås det i kapittel 8 en rekke nødvendige særregler. Det foreslås at VLOS og EVLOS i kontrollert luftrom eller i ikke-kontrollert luftrom med krav til toveis radiokommunikasjon (per i dag TIZ/TIA), høyere enn 120 meter, vil kreve klarering, jf. 54. BVLOS i kontrollert luftrom vil kreve aktivt fare- eller restriksjonsområde og klarering, jf. 57, med åpning for at det i enkelte tilfeller vil være tilstrekkelig kun med klarering. Når det gjelder ikke-kontrollert luftrom, så foreslås det også der at BVLOS skal kreve aktivt fare- eller restriksjonsområde, jf. 56, med samme åpning for at det i enkelte tilfeller kan skje utenfor aktivt fareeller restriksjonsområde.

12 Luftfartstilsynet 12 av 13 Det prinsipielle spørsmålet er hva som skal tillates i ikke-kontrollert luftrom. Det foreslås i 53 at det skal være tillatt å operere VLOS eller EVLOS høyere enn 120 meter i ikke-kontrollert luftrom. Det er ingen klarering i ikke-kontrollert luftrom og det er per i dag ikke ønskelig å etablere noen ny klareringseller tillatelsesordning. Enhver som flyr i ikke-kontrollert luftrom har ikke nødvendigvis kunnskap om det befinner seg andre luftfartøy i samme området. Det forhold at mange RPAS er så små av størrelse, gjør det imidlertid utfordrende for andre luftfartøy å oppdage at det er en RPAS i området. Det foreslås at RO 3-operatøren skal være ansvarlig for å vurdere om det er forhold knyttet til flygingen eller området som gjøre det nødvendig å utstede NOTAM med informasjon om den planlagte flygingen. Dette kan for eksempel knytte seg til størrelsen på luftfartøyene eller omfang og frekvens av annen luftfart i området. Det foreslås videre i 59 at det skal være påbudt med såkalte strobelys for all flyging som RO 3- operatører utfører i kontrollert luftrom eller over 120 meter i ikke-kontrollert luftrom eller BVLOS. Det foreslås at lyset skal være hvitt, minst 10 candela og blinkende (blink fremkalles ved roterende lys), minimum 20 blink i minuttet. Luftfartøy med slike lys kan imidlertid være vanskelig å bedømme avstand og retning for. Også når det gjelder spørsmålet om flyging i ikke-kontrollert luftrom er Luftfartstilsynet interessert i synspunkt fra luftfartsaktørene. Vil påbud om strobelys være et tilstrekkelig kompenserende tiltak til at man i Norge per i dag kan tillate denne luftfarten i ikke-kontrollert luftrom? Bør det etableres et krav om transponder for RPAS over en viss størrelse? 8. Økonomiske og administrative konsekvenser Etter Luftfartstilsynets oppfatning foreslås det balanserte krav som innebærer at man kan etablere en fungerende luftfartsorganisasjon med relativt begrenset med midler. En del av de som i dag har operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet, vil ikke trenge det for den driften virksomheten har. De vil oppleve besparelser gjennom at de ikke trenger tillatelse fra Luftfartstilsynet og det vil ikke påløpe årsgebyr mv. Det foreslås mer omfattende og krevende krav, jo mer avanserte operasjoner som virksomheten skal drive med. Kostnadene vil dermed stige betydelig for den som vil søke om godkjenning som RO 3- operatør. Dette er imidlertid noe som må påregnes av næringen da det er helt nødvendig med strenge sikkerhetskrav. Det foreslås overgangsbestemmelser når det gjelder de krav som stilles til operativ leder, pilot og fartøysjef, slik at de som i dag har disse posisjonene hos godkjente operatører, får tid til å skaffe seg den formelle utdanningen som kreves. Aktiviteten på området RPAS har økt betydelig de siste årene og ser fortsatt ut til å øke. For Luftfartstilsynet innebærer dette delvis behov for omdisponering av ressurser fra andre områder og delvis behov for en økning i antall personer som arbeider med RPAS. Det er behov for kompetanseøkning på mange felt i tilknytning til nye problemstillinger som oppstår som følge av den nye aktiviteten. Utviklingen skjer som nevnt tidligere raskt, noe som også bidrar til kontinuerlig behov for å opprettholde kompetansen. Luftfartstilsynet kan ikke per i dag sikkert si noe om hvor mye av det økte ressursbehovet som vil kunne hentes inn gjennom omdisponeringer og hvor stort behov det vil være for økte ressurser. Det som imidlertid allerede er klart er at det er behov for 1 stilling, inspektør teknisk vedlikehold, fra 2016

13 Luftfartstilsynet 13 av 13 Sikkerhetsvurdering Det foreslås en del bestemmelser som vil ha konsekvens for luftromsorganiseringen. Hvis Luftfartstilsynet etter høringen finner grunnlag for å gå videre med forslagene, vil vi gjennomføre en sikkerhetsvurdering tilsvarende det som kreves for tjenesteytere som innfører sikkerhetsrelaterte endringer, jf. forordning (EU) nr. 1034/2011. Høringssvarene som mottas vil inngå i grunnlagsmaterialet for denne sikkerhetsvurderingen. På grunn av den sikkerhetsvurderingen som må gjennomføres, er det per i dag ikke mulig å anslå mulig tidspunkt for ikrafttredelse. 9. Høring Det foreslås ny regulering og i den forbindelse er innspill fra berørte aktører generelt av stor interesse. Av de konkrete forslagene er det noen punkter hvor innspill særlig er av interesse: Forslaget om forbud mot flyging i en omkrets rundt en flyplass og hvor stor dette området bør være Forslaget om et regelsett som vil innebære at RO 1- og RO-2 operatører kan operere i kontrollert luftrom, men under 120 meter Forslaget om at RO 3-operatører skal kunne operere VLOS og EVLOS over 120 meter i ikkekontrollert luftrom Høringssvar må være mottatt senest 21. april Høringssvar bes sendt til og merkes 13/ Med vennlig hilsen Stein Erik Nodeland luftfartsdirektør Nina B. Vindvik avdelingsdirektør juridisk avdeling Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.

Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. 1 av 13 14.02.2016 09.49 Dato Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. Departement FOR-2015-11-30-1404 Samferdselsdepartementet Publisert I 2015 hefte 13 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret

Detaljer

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning

Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS - Utkast ny forskrift for regulering av flygning Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 15/01232-6 11.04.2015 Deres ref. Deres dato: 21.01.2015 Vår saksbehandler: Leif Johansen Avinor - Høring - Ubemannede luftfartøy RPAS -

Detaljer

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør

Droner, utfordringer og regelverk. Bente Heggedal flyoperativ inspektør Droner, utfordringer og regelverk Bente Heggedal flyoperativ inspektør . AIC 19/15- Oppfordring til lyttevakt for bakkenære operasjoner Det har vært rapportert inn gjentatte nærpasseringer mellom ubemannede

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD

HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO HELGELAND POLICE DISTRICT Deres referanse: 201500353 Vår referanse: 201500240-2 008 Sted, Dato Herøy, 19.03.2015 HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET

Detaljer

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Brief 29 september 2015 Maj Anders Lie Stabsoffiser UAS Luftoperativt inspektorat 03.11.2015 2015.11.03 1 Status på internasjonalt arbeid for å lovregulere

Detaljer

Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift

Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift Luftfartstilsynet Dato: 21 april 2015 Sjøgata 45-47 Vår ref: D001894 8006 Bodø Deres ref: 13/03676 Høringsinnspill til Luftfartstilsynets utkast til RPAS-forskrift Innledning Prox Dynamics ønsker velkommen

Detaljer

Hei, 2 Virkeområde. 4 Definisjoner og forkortelser

Hei, 2 Virkeområde. 4 Definisjoner og forkortelser Hei, DEFINISJON: Vi mener at definisjon mellom RPAS og Modellfly må presiseres klarere. I lovteksten må RPAS defineres som luftfartøy med styringsautomatikk, autopilot eller andre avanserte systemer som

Detaljer

Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk Luftambulanse AS

Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk Luftambulanse AS Luftfartstilsynet v/ Hege Aalstad Postboks 243 8001 Bodø Deres referanse: 13/03676-38 Vår referanse: EN Dato: 17.04.2015 Kommentarer til høringsutkast for Forskrift om luftfartøy uten fører om bord, Norsk

Detaljer

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44

Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse Tyr i uke 44 Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 15.07.2016 : 16/08214-4 Deres dato Deres referanse: Høring - Opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde ifm. øvelse

Detaljer

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv."

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv. nnc Luftfartstilsynet Att. Hege Aalstad postboks 343 8001Bod0 Var ref.: Dato: ROJ 63-15 30. april 2015 Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv." NRK Luftfoto NRK Luftfoto

Detaljer

Høring - Etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet

Høring - Etablering av restriksjonsområde Hemsedalsfjellet Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 90721372 : 21.12.2017 : 17/16961-2 Deres dato Deres referanse: Høring - Etablering

Detaljer

Høring forslag til regler om restriksjonsområder for bruk av luftbårne sensorer

Høring forslag til regler om restriksjonsområder for bruk av luftbårne sensorer Til Samferdselsdepartementet postmottak@sd.dep.no Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no Oslo, 4.1.2017 Samferdselsdepartementet ref.: 15/404 Forsvarsdepartementet ref.: 2015/3444-4/FD V 3/MHO Høring

Detaljer

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet.

Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Hvordan utøver vi vårt tilsyn? Luftfartstilsynet. Geir Hamre, Seksjonssjef Operativ helikopter Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ

Detaljer

Kommentarer fra Per Ove Torsteinsson datert 2015-04-15

Kommentarer fra Per Ove Torsteinsson datert 2015-04-15 Kommentarer fra Per Ove Torsteinsson (flygeleder ved Torp TWR) ifm. høring om ny «forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord m.v.» (LT s referanse 13/03676). Anmerkning: Kommentarene i dette dokumentet

Detaljer

Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3

Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3 Send til: postmottak@caa.no Skjema må fylles ut elektronisk Søknadskjema for RPAS operatørtillatelse RO2 og RO3 Førstegangssøknad 1 Mindre endringer/revisjoner i samme kategori Endring til ny kategori

Detaljer

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging Geomatikkdagene, Stavanger: 29-30.09.2016 Ørjan Ladsten Salgssjef orjan@aeroview.no Håkon Kjerkreit Prosjektingeniør hakon@aeroview.no Agenda Kort om Aeroview

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner

Høring ny forskrift om validerings- og kontrollflyorganisasjoner Jf. høringsliste Vår saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 Vår dato: 13. mai 2015 Vår referanse: 15/01615-1 -3/505/AFV Deres dato: Deres referanse: Høring ny forskrift om validerings-

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 14.01.2016 Vår referanse: 15/05087-2. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 14.01.2016 : 15/05087-2 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av to midlertidige restriksjonsområder

Detaljer

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse:

Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 Vår dato: 21.09.2015 Vår referanse: 15/02838-8. Deres dato Deres referanse: Adresseliste Norge Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 98261822 : 21.09.2015 : 15/02838-8 Deres dato Deres referanse: Høring - forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde

Detaljer

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 5. mars 2013 Vår referanse: 201300864-2/505/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat nytt

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev av 20. juni 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2002 16/1435-29.09.2016 Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling - Høring Vi viser til brev

Detaljer

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk

Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for bruk Adresseliste Norge Saksbehandlere: Geir Borge og Eivind Raknes Telefon direkte: 755 85000 : 22.05.2015 : 11/01999-17 Deres dato Deres referanse: Høring - endring av FUA-områder med tilhørende vilkår for

Detaljer

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Tidl. ref Vår ref 2009/02352-3/FD 115/MAN Dato HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET 1. Bakgrunn Forsvaret har gjennomgått store organisatoriske

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for ikkekommersielle luftfartsoperasjoner

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Demoflyging / Introduksjonsflyging under

Demoflyging / Introduksjonsflyging under Demoflyging / Introduksjonsflyging under Innføring av felleseuropeiske operative driftsregler (EASA OPS) medfører en del lempelser sammenlignet med tidligere gjeldene regelverk: Det tillates deling av

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 03/2009 Description: Language: [NO]-Opinion 03/2009 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 03/2009 Related NPA(s): NPA 2008-06 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet

Høringsnotat - nytt regelverk på securityområdet Publisert på Luftfartstilsynets internettside Vår saksbehandler: Åsa Markhus Telefon direkte: 98261811 Vår dato: 25. september 2012 Vår referanse: 201207056-2/501/AAM Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat

Detaljer

Høring - forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 - felles regler for ATM/ANS

Høring - forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 - felles regler for ATM/ANS Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn Owen Meling Telefon direkte: 45427874 : 14.06.2017 : 17/07088-1 Høring - forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 - felles regler for ATM/ANS 1. Innledning

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 : 22.04.2016 : 15/03021-3 Deres dato 24.08.2015 Deres referanse: 15/08532 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive

Detaljer

Uttalelse nr. 04/2013. Samkjøring av rammeverket for EASA og det felles europeiske luftrom gjennom SES2+ initiativet

Uttalelse nr. 04/2013. Samkjøring av rammeverket for EASA og det felles europeiske luftrom gjennom SES2+ initiativet Det europeiske flysikkerhetsbyrå - Regelverksdirektoratet Uttalelse nr. 04/2013 Samkjøring av rammeverket for EASA og det felles europeiske luftrom gjennom SES2+ initiativet 17.05.2013 SAMMENDRAG Denne

Detaljer

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE I FARRIS TMA 28. MAI 2014 MELLOM CESSNA AIRCRAFT COMPANY T207A, LN-PER OG UKJENT FJERNSTYRT FLY

RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE I FARRIS TMA 28. MAI 2014 MELLOM CESSNA AIRCRAFT COMPANY T207A, LN-PER OG UKJENT FJERNSTYRT FLY Avgitt mai 2015 RAPPORT SL 2015/04 RAPPORT OM LUFTTRAFIKKHENDELSE I FARRIS TMA 28. MAI 2014 MELLOM CESSNA AIRCRAFT COMPANY T207A, LN-PER OG UKJENT FJERNSTYRT FLY Statens havarikommisjon for transport (SHT)

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2010 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, XXX Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2010 av [ ] om fastsettelse av felles krav og operative prosedyrer for bruk av luftrommet (EØS-relevant

Detaljer

. POLITIET. Oslo politidistrikt. Høringsforslag - forslag om luftfartøy uten fører ombord. Politidirektoratet

. POLITIET. Oslo politidistrikt. Høringsforslag - forslag om luftfartøy uten fører ombord. Politidirektoratet . POLITIET Politidirektoratet Dtrtt rrftrallst ~OI)c;03,~3, Vårrrftwm 201501298 Dal o 26.03.2015 Høringsforslag - forslag om luftfartøy uten fører ombord Det vises til oversendt høringsforslag fra Luftfartstilsynet

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn O. Meling Telefon direkte: 45427874 : 24.07.2017 : 16/10608-11 Deres dato: 10.03.2017 Deres referanse: Bård Kjesbu Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Detaljer

Luftfartstilsynet 1 2 3

Luftfartstilsynet 1 2 3 Luftfartstilsynet 1 2 3 Jfr. adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Astrid Nordahl 201006320-4/505/ANO 7. juni 2011 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 90 05 32 38 Hørings-

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu

European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Germany - easa.europa.eu Opinion 01/2010 Description: Language: [NO]-Opinion 01/2010 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 01/2010 Related NPA(s): NPA 16-2006 European Aviation Safety Agency: Ottoplatz 1, D-50679 Cologne,

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.

Solakonferansen 2012. Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør. Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa. Solakonferansen 2012 Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006

Detaljer

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA.

AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. AVTALE OM KUNNGJØRING OG BRUK AV LUFTSPORTSOMRÅDER I OSLO TMA OG FARRIS TMA. 1. Intensjon 1.1 Denne avtale mellom Norges Luftsportforbund (NLF) og Avinor Norway ACC har til hensikt å sørge for en effektiv

Detaljer

UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ

UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ UTTALELSE NR. 02/2007 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 24.02.2016 : 15/03270-2 Deres dato 17.09.2015 Deres referanse: 15/20569-2 Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner

EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner EASA OPS Nytt regelverk for luftfartsoperasjoner Innhold: I. EASA OPS II. Tidsplan III. Overgangsregler I. Om EASA OPS EASA Oppbygging av EASA regelverket Hovedpunkter hva er nytt EASA (European Aviation

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative

Detaljer

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX

VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../.. av XXX EUROPAKOMMISJONEN Brussel, XXX [...](2013) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 07/2013 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../.. av XXX med endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2012 av 3. august 2012

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. /

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. / av [ ] om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter i forbindelse med drift av luftfartøyer

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 14.09.2017 : 17/14138-2 Høring - søknad om konsesjon for å anlegge,

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 22.02.2016 : 14/04126-4 Deres dato 20.11.2014 Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011. av 2. desember 2011 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 02.12.2011 UTTALELSE NR. 06/2011 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 2. desember 2011 om en kommisjonsforordning om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Deres ref.: 15/583 Vår ref.: SF Dato: 2. oktober 2015

Deres ref.: 15/583 Vår ref.: SF Dato: 2. oktober 2015 Samferdselsdepartementet Sendt per e-post: postmottak@sd.dep.no Deres ref.: 15/583 Vår ref.: SF37-11-673 Dato: 2. oktober 2015 Høringssvar, rapporteringsforordningen Norges Luftsportsforbund (NLF) takker

Detaljer

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7

Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen Fastsatt av Luftfartstilsynet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart 9-1, 9-2 og 13a-5, jf. 15-4 og 17-7 Kapittel 1. Innledende

Detaljer

Høringsno tat - Utkast til forskrift om Op en Skies - flyginger

Høringsno tat - Utkast til forskrift om Op en Skies - flyginger D ato R eferanse Notat 08.09.2017 17/07552-15 S aksbehandler Hege Aalstad, tlf. +47 98261680 Til Kopi til Høringsno tat - Utkast til forskrift om Op en Skies - flyginger Samferdselsdepartementet har i

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Dokka flyplass, Thomlevold Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 Vår dato: 26.10.2015 Vår referanse: 13/04492-5 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå

Det europeiske flysikkerhetsbyrå Tillegg til Uttalelse 05/2007 PreRIA 21.040 Det europeiske flysikkerhetsbyrå FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE Oppdrag nr. 21.040 Flystøy-dokumenter 1. Formål og hensikt a. Problemstilling: I de senere årene

Detaljer

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission

NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission NOR/ 310R0072.00T OJ L 23/2010, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 18. okt UTTALELSE NR. 05/2010. av 18. oktober om kommisjonsforording (EU) nr. XX/2010

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 18. okt UTTALELSE NR. 05/2010. av 18. oktober om kommisjonsforording (EU) nr. XX/2010 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 18. okt. 2010 UTTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 18. oktober 2010 om kommisjonsforording (EU) nr. XX/2010 om fastsettelse av felles krav og operative

Detaljer

Kritiske vedlikeholdsoppgaver

Kritiske vedlikeholdsoppgaver Det europeiske flysikkerhetsbyrå Uttalelse nr. 06/2013 Kritiske vedlikeholdsoppgaver RELATERT TIL NPA/CRD 2012-04 - RMT.0222 (MDM.020) - 10/06/2013 Sammendrag Denne uttalelsen omhandler en sikkerhetssak

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 25.11.2015 : 14/00741-8 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak

Ullensaker kommune - Høring av ny forskrift om støyforebygging ved Oslo lufthavn Gardermoen - melding om fylkesutvalgets vedtak FYLKESADMINISTRASJONEN Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Att. Hege Aalstad Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 03.09.2015 2015/8206-5/128263/2015 EMNE

Detaljer

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [NO]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Norwegian Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01

Detaljer

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Dato: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Bevisklasser...

Detaljer

Prosjekt lufthavnsertifisering - Hvordan jobbes det internt i Avinor?

Prosjekt lufthavnsertifisering - Hvordan jobbes det internt i Avinor? Prosjekt lufthavnsertifisering - CTIF konferanse 11. 12. mars 2013 Quality Airport Hotel Gardermoen Geir Handberg / Nils Øyvind Andersen Sammen for framtidens luftfart Regelverksstruktur fra EASA (European

Detaljer

EUROPAKOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../.. av XXX

EUROPAKOMMISJONEN VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../.. av XXX EUROPAKOMMISJONEN Brussel, XXX [ ](2012) XXX utkast VEDLEGG TIL EASA-UTTALELSE 06/2012 KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../.. av XXX med endring av forordning (EU) nr. / som fastslår tekniske krav og administrative

Detaljer

W.R. Berkley Gruppen

W.R. Berkley Gruppen W.R. Berkley Gruppen W. R. Berkley Gruppen ble etablert i 1967 i USA av nåværende styreleder William R. Berkley Bru@o premieinntekter i overkant av NOK 50 mrd. 7 000 ansa@e totalt 200 ansa@e I Europe God

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2150/2005. av 23. desember om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2150/2005. av 23. desember om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Brussel, XXX C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler

Detaljer

Høring - Etablering av midlertidig restriksjonsområde over Preikestolen etter søknad fra Nord Helikopter AS

Høring - Etablering av midlertidig restriksjonsområde over Preikestolen etter søknad fra Nord Helikopter AS Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Eivind Raknes Telefon direkte: +47 90721372 : 26.06.2017 : 17/10374-2 Deres dato Deres referanse: Høring - Etablering

Detaljer

Forordning 965/2013 (EASA OPS)

Forordning 965/2013 (EASA OPS) Workshop 1 Nytt flyoperativt regelverk Forordning 965/2013 (EASA OPS) Forsøke å forklare: - Hva forordning 965/2012 er - Hovedinnhold - Gjennomføring i Norge Regulation (forordning) 965/2012 Regulation

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx. måned 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-2, 7-3, 7-4

Detaljer

Dispensasjon for flyging i flombelyst alpinbakke.

Dispensasjon for flyging i flombelyst alpinbakke. Norges Luftsportsforbund V/Nilsen, Trond Norge Saksbehandler: Arild Rasmussen Telefon direkte: +47 98261853 Vår dato: 06.12.2016 Vår referanse: 09/00355-160 Deres dato 23.11.2016 Deres referanse: Dispensasjon

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015

Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Dato 15/01099-1/JSK 22.10.2015 Safe Harbor - Informasjon til berørte virksomheter om EU-domstolens avgjørelse om Safe Harbor-beslutningen - Konsekvensene

Detaljer

Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked

Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked Flysikkerhet og lønnsomhet i et globalt marked Stein Erik Nodeland Luftfartsdirektør Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse:

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Utkast. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Utkast Brussel,... C KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr..../... av [ ] med endring av kommisjonsforordning (EU) nr. / som fastslår tekniske krav og administrative prosedyrer

Detaljer

Utvidelse av EASAs myndighetsområde. Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD)

Utvidelse av EASAs myndighetsområde. Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD) Utvidelse av EASAs myndighetsområde Åpent møte med luftfartsnæringen 9. mai 2011 Tom Egil Herredsvela (LT) og Tomm Øvre (SD) Gjennomføring av forordning 216/2008 - prosess og status Gjennomføring har trukket

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.02.2011 2008/41698 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Trude Norevik 97 56 34 13 Tonje K. Vangen 40 24 12 05 Harald Sletten 91 76 98 04 Høringsinstanser HØRING - FORSLAG

Detaljer

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../...

Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR.../... Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Til Luftfartstilsynet Kopi til Høringsnotat - Endringer i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

Høring av utkast til endring av forskrift om arbeidstid med mer hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4)

Høring av utkast til endring av forskrift om arbeidstid med mer hos besetningsmedlemmer i sivile luftfartøyer (BSL D 2-4) Adresseliste Norge Saksbehandler: Tom Egil Herredsvela Telefon direkte: +47 98261848 : 24.09.2015 : 15/00703-4 Deres dato Deres referanse: Høring av utkast til endring av forskrift om arbeidstid med mer

Detaljer

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864

Notat 01.10.2014 14/03288-1. Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet. Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Dato Referanse Notat Saksbehandler Stine Mari Sørensen, tlf. +47 98261864 Publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside Høringsnotat endring av regelverk på securityområdet Forskrift 1. mars 2011 nr. 214

Detaljer

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk

Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Status i arbeidet med nytt EASA-regelverk Hva er EASA? European Aviation Safety Agency EUs flysikkerhets byrå (ekspertorgan innen sivil luftfart) Målsetting: Høyt og standardisert sikkerhetsnivå innen

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting COMMISSION REGULATION (EU) 2015/140 of 29 January 2015 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards sterile flight crew compartment and correcting that Regulation 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/140

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../2011 NO NO NO KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Forslag til Utferdiget i Brussel, C KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../2011 av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig

Detaljer

HØRINGSMATRISE FOR. Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november Doculive

HØRINGSMATRISE FOR. Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november Doculive HØRINGSMATRISE FOR Ny forskrift om radiotelefoniprosedyrer, BSL G 5-1. Høringsfrist 14. november 2010. Doculive 201008089. Høringsinstans Doculive id Statoil ASA (5) Fiskeri- og kystdepartementet (6) Oljedirektoratet

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer