Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd."

Transkript

1 Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen / / Høringssvar - forslag til endringer i forskrifter om engangsavgift, innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Vi viser til høringsbrev av 26. juni 2014 om forslag til endringer i forskrifter om engangsavgift, innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner. 1. Generelt Vegdirektoratet er positive til forskriftsendringen, og systematikken det legges opp til. Videre vil vi kommenterer de enkelte punktene i forslaget som vi anser som relevante for vårt regelverk og vår praksis. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. I forslagets punkt 6.5 foreslås det å stille minimumskrav til motorvognen, for å sikre at kun reelt sett brukbare motorvogner skal være gjenstand for refusjon. Vegdirektoratet er i utgangspunktet enige i at det bør oppstilles minimumskrav til motorvognens kjørbarhet. Vedrørende krav om gyldig PKK på tidspunkt for utførsel har vi ingen bemerkninger. Når det gjelder forslag om at det ikke må være registrert noen begjæring om avskiltning av motorvognen i Autosys må vi imidlertid påpeke at når det legges opp til at det ikke skal differensieres basert på underliggende årsak til avskiltningsbegjæring, vil det kunne medføre konsekvenser i form av forskjellsbehandling og økt saksbehandling både hos Tollvesenet og hos Statens vegvesen. Det vises i forslaget til avskiltning etter skattebetalingsloven og vegtrafikkloven 36 i tilfelle blant annet tekniske mangler. Videre vises det til at det av hensyn til en mest mulig praktisk og effektiv saksbehandling foreslås å ikke differensiere basert på underliggende årsak Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet 0667 OSLO Landsdekkende regnskap Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Org.nr: Vadsø Telefon: Telefaks:

2 2 til avskiltningsbegjæringen. Dette innebærer at alle motorvogner med begjæring vil være utestengt fra refusjonsordningen. Vegtrafikkloven 36 hjemler forbud mot bruk av motorvogn bl.a. når motorvognen ikke er i teknisk god stand, når det ikke er omregistrert i henhold til 15 og når det ikke har forsikring. Vegdirektoratet har videre kommentert forhold som vi mener kommer uheldig ut dersom det ikke differensieres basert på underliggende årsak til avskiltningsbegjæringen Begjæring på grunn av manglende omregistrering Dersom en motorvogn ikke blir omregistrert etter et eierskifte, vil det bli begjært avregistrert. At motorvognen ikke er omregistrert sier ikke nødvendigvis noe om dens brukbarhet. Bakgrunn for begjæring pga. manglende omregistrering kan bl.a. skyldes manglende innlevert vognkort del 2, at omregistreringsavgift ikke er betalt, utestående årsavgift, manglende salgsmeldingsledd i historikken eller at motorvognen ikke innehar forsikring. At det ikke skal differensieres basert på underliggende årsak til avskiltningsbegjæringen innebærer dermed i praksis at det oppstilles et krav om omregistrering for å kunne motta refusjon. Det kan være mange grunner til at noen velger å ikke omregistrere, det kan tenkes at for motorvogn som kjøpes for å eksporteres vil mange velge å ikke omregistrere for å unngå omregistreringsavgift på en motorvogn som ikke skal brukes i Norge. Videre er det i punkt 6.7 vist til at berettiget til refusjon vil være eier av motorvognen på utførselstidspunktet. Som utgangspunkt skal dette være registrert eier eller eier på fullstendig utfylt salgsmelding. Unntaksvis kan eierforholdene dokumenteres på annen måte. Når man leverer salgsmelding på en motorvogn, vil det gå begjæring om avskiltning dersom det ikke er omregistrert innen to uker. Dette innebærer at motovogneier som ikke omregistrerer, eller avregistrerer motorvognen i praksis har to uker på seg fra salgsmelding er levert til å føre motorvognen ut av landet, og søke refusjon dersom man ikke skal differensiere basert på underliggende årsak til avskiltningsbegjæringen. Det kan også medføre forskjellsbehandling av eier der salgsmelding blir innlevert, men motorvognen blir ikke omregistrert, den blir begjært avregistrert og eier blir dermed avskåret fra refusjonsordningen. Motsatt vil eier hvor salgsmelding ikke blir innlevert men eierforholdet blir dokumentert på annen måte kunne være en del av refusjonsordningen med. Dette kan medføre at det spekuleres i innlevering av salgsmelding når motorvognen kjøpes for eksport, og at Det sentrale motorvognregisteret dermed ikke oppdateres med rett eieropplysninger. Det er uvisst om dette er tilsiktet fra Tollvesenets side. Vi kan vanskelig se at det er hensiktsmessig at eier på fullstendig utfylt salgsmelding er berettiget refusjon, men at det i praksis ikke er mulig å få refusjon fordi det foreligger avskiltningsbegjæring på grunn av manglende omregistrering. Vi ser for oss at dette vil kunne medføre økt saksbehandling både hos Tollvesenet og Statens vegvesen Manglende vognkort del 2 Også i saker der det eneste som gjenstår for at motorvognen kan omregistreres er innlevering av vognkort del 2, vil motorvognen bli begjært avregistrert. Dette vil kunne medføre merarbeid både hos Tollvesenet og Statens vegvesen at det ikke differensieres basert på bakgrunnen for begjæringen.

3 3 Det er selger av en motorvogn som plikter å innlevere vognkort del 2, hvis ikke dette blir gjort kan ikke motorvognen omregistreres til ny eier. Forslaget slik det står, medfører at kjøper av en motorvogn kan bli forhindret fra å kunne motta refusjon fordi selger ikke har gjort det som kreves av han i forbindelse med salget. Vegdirektoratet er av den oppfatning at det er uheldig at kjøper på den måten i utgangspunktet utestenges fra refusjonsordningen. En måte å løse det på er at ny eier søker om dispensasjon fra kravet om innlevering av vognkort del 2. Dette vil medføre merarbeid hos Statens vegvesen og trolig forsinkelser i refusjonsprosessen da søker først må vente på saksbehandlingen hos Statens vegvesen før refusjon kan vurderes Begjæring på grunn av manglende forsikring Der motorvognen er begjært avregistrert på grunn av manglende forsikring vil dette ihht forslaget også hindre refusjon. Manglende forsikring sier heller ikke noe om motorvognens brukbarhet. Det kan tenkes at motorvogneier som skal frakte motorvogn ut av Norge på annen måte enn å kjøre det, sier opp forsikringen for å få ned utgiftene. Også eier av motorvogn som er kjøpt for å eksporteres kan tenkes å unngå å forsikre motorvognen fordi det aldri i praksis skal brukes på norske veier. Slik forslaget står i dag, vil ikke slike motorvogner være gjenstand for refusjon, da de vil ha avskiltningsbegjæring ved søknadstidspunktet. Vi vil også påpeke at begjæring på grunn av manglende forsikring i noen tilfeller skyldes feil i overføringen mellom forsikringsselskapet og Autosys, og at det derfor er uheldig at slik begjæring automatisk fører til at motorvognen ikke oppfyller vilkårene for å være en del av refusjonsordningen. Vi går ut fra at dette kan ryddes opp i en eventuell klageomgang, men vil likevel påpeke at en slik klageomgang kan unngås dersom man vurderer grunnlaget for begjæringen i første omgang, og dermed kan unngå unødvendig saksbehandling herunder ressursbruk. Konklusjon Vegdirektoratet er i utgangspunktet positive til at det stilles krav til motorvognens kjørbarhet for at det skal være gjenstand for refusjon, og at motorvognen må være i teknisk god stand. Vi er enige i at dette vil være med på å hindre at det spekuleres i eksport av motorvogner med alvorlige tekniske feil. Vi er derimot av den oppfatning at det er uheldig at det ikke foretas en vurdering av bakgrunnen for en eventuell avskiltningsbegjæring, da avskiltningsbegjæring kan foreligge uten at det sier noe om motorvognens tekniske stand. Vegdirektoratet mener at det bør gjøres en vurdering ut fra grunnlaget for avskiltningsbegjæringen og at grunnlaget bør knytte seg til motorvognens kjørbarhet før denne sperrer for at man kan være en del av refusjonsordningen. 3. Eventuell avregistrering i Norge før eksport og krav om permanent registrering i utlandet Høringsnotatets punkt 6.6 og foreslått 7-4. Det foreslås at det ikke oppstilles som absolutt krav at motorvognen avregistreres i Norge før utførsel, men at det ikke er noe i veien for at det gjøres. Videre fremheves det at forslaget om at motorvognen må være permanent registrert i utlandet uansett vil gjøre det påkrevet å

4 besørge avregistrering i Norge før refusjonssøknaden kan ferdigbehandles og refusjonsbeløpet utbetales. Vegdirektoratet påpeker at det ikke medfører riktighet at et eventuelt krav om permanent registrering i utlandet i seg selv gjør det påkrevd å besørge avregistrering i Norge. Det finnes mange tilfeller hvor motorvogner i perioder kan være registrert i to land samtidig. Vognkortdirektivet oppstiller krav om at registreringsmyndighetene i registreringslandet innen 2 måneder skal informere medlemslandet hvor motorvognen tidligere var registrert om registreringen. I denne perioden vil altså motorvognen kunne være registrert i to land samtidig. Det er også dessverre slik at ikke alle medlemsland følger direktivet, det vil si at vi fra enkelte land ikke får informasjon om norske motorvogn registrert i disse landene. Det er også mange motorvogn som eksporteres til andre deler av verden, og dermed ikke er bundet av vognkortdirektivet. I foreslått 7-4 andre ledd fremgår det at «Refusjonsbeløpet kan ikke utbetales før det er dokumentert at motorvognen er avregistrert i Norge og permanent registrert i utlandet.». Det fremstår for Vegdirektoratet som at det er et krav om avregistrering i Norge før en eventuell refusjon. Vi ser at det kan føre til økt antall søknader om administrativ avregistrering da dokumentasjonskravet for permanent avregistrering i refusjonsordningen ikke samsvarer med vilkår for endelig avregistrering i bruksforskriften Dette kan fremtvinge en praksisendring/regelverksendfing der Statens vegvesen må godta dokumentasjon på registrering i utlandet som vi i dag i utgangspunktet ikke aksepterer (f. eks. kopi av registreringsdokumenter fra utlandet), på bakgrunn av at Tollvesenet har godtatt dokumentasjonen i refusjonssammenheng. Det er nærliggende å tro at motorvogneier vil fokusere på det kravet som gir størst gevinst (refusjon), for deretter å søke om administrativ avregistrering med samme dokumentasjon. Vegdirektoratet vil her understreke at det er viktig at det formidles at vilkår for refusjon og vilkår for endelig avregistrering ihht bruksforskriften 2-12 tredje ledd ikke er sammenfallende. Det skal ikke medføre at Statens vegvesen må endre sitt regelverk om vilkår for endelig avregistrering. Vegdirektoratet anmoder om at det informeres om kravene i bruksforskriften og at motorvogneier oppfordres til å returnere kjennemerkene ved eksport og refusjonssøknad. 4. Hvem er berettiget til refusjon? Høringsnotatets punkt 6.7 og foreslått 7-5. Det foreslås at berettiget til refusjon skal være eier av motorvognen på utførselstidspunktet. I de fleste tilfeller vil dette være registrert eier, eller eier på fullstendig utfylt salgsmelding. Det foreslås at i unntakstilfeller kan eierforhold dokumenteres på annen måte, for eksempel ved fremleggelse av kjøpekontrakt eller lignende. Vi viser til kommentaren under vårt punkt 2.1 om at det fremgår noe usystematisk at eier etter salgsmelding er berettiget til refusjon, men kun i perioden før det går en begjæring om avregistrering på grunn av manglende omregistrering. 4

5 Videre er kravet knyttet til eier i henhold til fullstendig utfylt salgsmelding. For at ordningen skal omfatte utenlandske eiere, går Vegdirektoratet ut fra at det ikke er ment som et krav om at salgsmeldingen må være lagt inn i motorvognregisteret, da salgsmelding ikke lar seg legge inn i motorvognregisteret uten norsk fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer. I de unntakstilfeller der eierskap ikke kan dokumenteres gjennom motorvognregisteret, og det derfor må dokumenteres på annen måte, legger vi til grunn at Tollvesenet finner egne rutiner for vurderingen. 5. Eventuell gjeninnførsel og ny registrering i Norge Høringsnotatets punkt 6.9 og foreslått 7-3 siste ledd. I høringen fremgår det at dersom en motorvogn som det er utbetalt refusjon av engangsavgift for blir hentet tilbake, at det må svares ny engangsavgift som for en tilsvarende bruktimportert motorvogn som skal førstegangsregistreres i Norge. Vegdirektoratet stiller seg bak dette. Vi understreker at for at det skal være mulig å følge opp dette, må det gå melding fra Tollvesenets systemer til Autosys når det er utbetalt refusjon av engangsavgift for en motorvogn. 5 Seksjon for kjøretøy Med hilsen Espe Andersson avdelingsdirektør

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265

Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 '*4 TOLL CUSTOMS 4 Toll- og avgiftsdirektoratet Var ref: 2013/21064 I Ark, nr.: 423 Sravgiftsavdelingen Var dato: 28.10.2014 I Deres dato: Motorvognavgiftsseksjonen Deres ref: 11/1265 Finansdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport)

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport) Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Magnus Kristian Mo - 22073878 2011/189674-001 20.12.2011

Detaljer

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner

Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift ved eksport av motorvogner Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen, Postboks 8122 Dep, 0032 OSLO. Høringsinnspill - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift - innføring av en refusjonsordning for engangsavgift

Detaljer

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning.

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning. TOLI- Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/103198 I Ark nr.: 008 Særavgiftsavdelingen Vår dato: 20.03.15 I Dere s dato: Særa vgiftsseksjonen Deres ref: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring.

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 27. mars 2015 hvor forslag til ny folkeregisterlov sendes ut på offentlig høring. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 12/2667 15/00373-2/EOL 30.06.2015 Datatilsynets høringsuttalelse - Forslag til ny folkeregisterlov - Finansdepartementet

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: 13/3947-19.11.2014 13/09726-24 Juristene/Hilde Holme OPPSUMMERING ETTER HØRING - GODKJENNINGSFRITAK

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik

Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S Tandik M/S Hamen c/o Arne Øistein Holm John colletts alle 67 0854 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/00467-41 200503081-46/ETB 14.10.2010 Klage vedr vilkår for tildeling av tilskudd til stiftelsen M/S Hamen, ec D/S

Detaljer

Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 I nternett www.narf.no E-post: post@narf.

Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 I nternett www.narf.no E-post: post@narf. C1NARF Norges Autoriscrte Regriskapsføreres forening Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 I nternett www.narf.no E-post: post@narf.no fl Finansdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal

Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Helse- og omsorgsdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@hod.dep.no Deres ref.: 12/878 Vår ref.: 13/432 Dato: 10.04.2013 Høring Forslag til forskrift om kjernejournal Legeforeningen viser til høring

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015 Høring om endringer i forskrift om HMS-kort for byggeog anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

INNLEDNING OG BAKGRUNN

INNLEDNING OG BAKGRUNN Forslag til endring av ekteskapsloven 7h om ekteskapsattester, og forslag om å overføre oppgaver etter ekteskapsloven og brudvigjingslova til fylkesmannen 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1.1 Innledning Barne-,

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2012 Rundskriv nr. 3/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Senter for statlig økonomistyring Saksbe hand ler Nils Rydland Deres dato 04.03.2011 Vår dato 20.05.2011 Telefon 40 00 79 97 Deres referanse 10/319 SL Krj/KR Vår referanse 11/230 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening Norsk Manuellterapeutforening Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 200704383 /LF Vår ref.: pcl Dato: 05.09.2008 Vedr. høring Forslag til forskrift om pasientskadelovens

Detaljer