Statens vegvesen. 2. Hvorfor kan en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i maksimalt 80 kmlt pa motorvei med tillatt hastighet 90 kmlt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. 2. Hvorfor kan en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i maksimalt 80 kmlt pa motorvei med tillatt hastighet 90 kmlt?"

Transkript

1 v Statens vegvesen Rune Nilsson fl Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Vegdirekioraia Lars-Erik Kjellesvig ! 1/ / u Spørsmål om regelverk for bobiler Vi viser til Deres e-post av 30. desember 2010 til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa hvor De stiller spørsmål om diverse regler som gjelder for bobiler. Spørsmålene De stiller kan sammenfattes til følgende: I. Hvorfor må en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg og årlig kjørelengde som ofte ligger mellom 4000 og km inn til årlig EU-kontroll pa samme måte som en lastebil/trailer/buss med årlig kjørelengde på over km? 2. Hvorfor kan en bobil med tillatt totalvekt over 3500 kg kjøre i maksimalt 80 kmlt pa motorvei med tillatt hastighet 90 kmlt? 3. Finnes det en nasjonal oversikt over vektstasjoner som er apne for bobiler og campingvogner for egenkontroll av totalvekten? 4. Når bobilen er bygget for høyere vektklasse, kan den da registreres på nytt med dokumentasjon fra fabrikanten? Og kan det innføres nye krav om minimum 500 kg lastekapasitet for nye bobiler som selges i Norge? Vi beklager innledningsvis at det har tatt noe tid å besvare Deres henvendelse. Vi vil i det følgende besvare Deres spørsmål i den rekkefølge de ble stilt i e-post av 30. desember Vegdirektoratet har i brev av 31. oktober 2008 besvart henvendelse fra Norsk Caravan CIub om kontrollintervallet for bobiler med tillatt totalvekt over 3500 kg uttalt følgende: Kontrollintervallene for de ulike kjøretøygruppene, slik disse reguleres i forskrift om periodisk kontroll, avviker - som tidligere påpekt - noe fra katalogen i vedlegg 1 til direktiv 96/96/EF ved at de først og fremst skiller på vekt og mindre på hva kjøretøyene er innrettet for (brukes til). Dette ma igjen sees i sammenheng med våre registrerings- og avgiftsbestemmelser. Det skal likevel påpekes at våre kontrollintervaller klart er innenfor rammen av det direktivet bestemmer, jf. direktivet artikkel 5. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Brynsenqfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet no 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfiordveien Oslo Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 Direktiv 96/96/EF er siden den gang erstattet av direktiv 2009/40/EF, uten at dette innebærer noen materielle endringer. Våre kontrollintervaller er således fremdeles innenfor gjeldende kontrolldirektivs rammer. Vegdirektoratet ser at det fremdeles kan være saklige grunner til å utrede nærmere hva som vil være et hensiktsmessig kontrollintervall for bobiler med tillatt totalvekt over 3500 kg. Dette vil vi komme tilbake til ved neste revisjon av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy. 2. For tyngre kjøretøy og for kjøretøy med tilhenger er det i de fleste land satt lavere maksimal fartsgrense enn den vanlige. Grunnen til dette er at slike kjøretøy trenger lengre stoppstrekning enn lettere kjøretøy. 3. Stort sett alle trafikkstasjoner har permanente kjøretøyvekter som hele døgnet er tilgjengelige for en selvbetjent og gratis prøveveiing av både bobiler og andre kjøretøy. I tillegg til trafikkstasjonene finnes det også noen få utekontrollstasjoner langs hovedveinettet hvor det er anledning til å veie kjøretøy, men slike stasjoner finnes det ingen nasjonal oversikt over. Alle vektene ligger ute og har utvendige display som viser vekten. En oversikt over alle våre trafikkstasjoner og servicekontor i hele landet finner man på våre nettsider: Vi gjør oppmerksom på at servicekontorene våre ikke har slike vekter. 4. Når det gjelder oppjustering av største tillatte totalvekt for campingbiler har Vegdirektoratet i notat av 23. mars 2010 apnet for at campingbiler kan oppjustere største totalvekt dersom fabrikanten av kjøretøyet dokumenterer for ny største totalvekt. Notat med tilhørende instruks følger vedlagt. Vegdirektoratet har ikke mulighet til å innføre krav til minimums lastekapasitet for campingbiler da dette vil kunne medføre brudd på våre forpliktelser i henhold til E0Savtalen. Vi viser i den forbindelse til at lastekapasiteten for campingbiler er regulert i direktiv 92/21/EF. Vi viser videre til at det er kjøretøyfabrikanten som bestemmer kjøretøyets lastekapasitet. 2 Seksjon for tilsyn og kontroll Med hilsen Sonja lizabeth Lin qvist avdelin.sdirektør Lars-Erik 2 Kopi: Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo

3 Statens vegvesen Notat lii: 0.Postmottak øst, 0.Postmottak sør, Saksbehandlerfinnvalgsnr: 0.Postmottak vest, O.Postmottak midt, O.Postmottak nord Vegdirektoratet, seksjon for kjøretøyteknikk Einar Alle Årdalsbakke Vår dato: Fra Vår referanse: 2010/ Kopi: U Fastsettelse/ justering av tillatt totalvekt for kjøretøy gruppe Ml - endring av praksis. Problematikken vedrørende endring av tillatt totalvekt på kjøretøy i gruppe Ml blir stadig mer aktuell. Enkelte kjøretøy i gruppe Ml kan inneha forskjellige totalvekter innen samme tekniske kategori. Eksempel på dette er campingbiler som leveres i flere vektutgaver (eks kg! 3500 kg) fra fabrikk uten at det er tekniske forskjeller på utgavene/ modellene. En konsekvens for kjøretøy som leveres med den laveste totalvekten på 3500 kg er at kjøretøyet også får lavere nyttelast. Ofte fører dette igjen til at kjøretøy som kan anses som normalt lastet likevel vil kjøre med overlast. Når dette oppdages får bileier ved kontakt med importør/fabrikant opplyst at bilen egentlig har en høyere totalvekt. Det utstedes gjerne ny dokumentasjon for høyere totalvekt slik at eieren kan få endret totalvekten på kjøretøyet. Pr i dag gir likevel ikke tolkning og praksis mulighet for å endre totalvekten uten at det foretas fysisk endring av kjøretøyet. Flere aktører, både eiere av campingbiler, importører, Norsk caravanforbund, har ytret Ønske overfor Vegdirektoratet om å kunne endre tillatt totalvekt på kjøretøy gruppe Ml uten at det som nå må foretas fysisk endring av kjøretøyet. Følgende to situasjoner illustrerer et vektendringsbehov for bl.a. kjøretøy gruppe Ml: - At tillatt totalvekt opprinnelig er satt til over 3500 kg. Dersom bileier i et slikt tilfelle ikke innehar tilstrekkelig førerkortkompetanse (klasse Cl) samt ikke vil ha behov for særlig nyttelast, vil muligheten for å kunne senke tillatt totalvekt pa en smidig måte kunne avhjelpe situasjonen. - At tillatt totalvekt opprinnelig er satt til under eller lik 3500 kg. I et slikt tilfelle vil lav nyttelast kunne medføre at man risikerer å kjøre med overlast, evt. også uten tilstrekkelig førerkortkompetanse. Tillates totalvekten økt, avhjelpes situasjonen. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens veqvesen Telefaks: Brynsengfaret 6A Statens vegvesen Vegdirektoratet 0667 OSLO Regnskap Postboks 8142 Dep Båtsfjordveien Oslo Orq.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

4 2 Rettslig grunnlag Kj øretøyforskriften Vektbegrepene generelt er definert i kjøretøyforskriftens 2-6: 5. StØrste totalvekt: Den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert og garantert for av fabrikanten eller godkjent for av godkjenningsmyndigheten når denne har endret fabrikantens oppgave. 6. Tillatt totalvekt: Den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for eller tillatt for når kjøretøyet ikke er registreringspliktig. KjØretøyforskriften kapittel 10 omhandler Vektgaranti, vektfordeling og dimensjoner for kjøretøy, der 10-1 nr. i og 2 stiller hav til hva som skal dokumenteres og hvem som kan dokumentere. Etter kjøretøyforsbiften 6-3 nr. 4 fastsetter godkjenningsmyndigheten største aksellast, boggilast og totalvekt som kjøretøyet skal godkjennes med. Disse skal være i henhold til kravene i kapittel JO. Etter bestemmelsen bokstav B) er det mulig å gjøre unntak fra dette kravet for gitte kjøretøygrupper. Gjeldende direktiver For bil og tilhenger til bil i kjøretøy gruppe Ml er vekter sammen med øvrige dimensjoner regulert i 92/21/EØF, og 97/27/EF for andre kjøretøy enn Ml. Direktiv 97/27/EF sier at fabrikanten kan dokumentere for flere vekter på ett og samme chassis, og at det videre er kontrollmyndighetene som må passe på at de tekniske kravene til kjøretøyet er innenfor det gjeldende direktiv. Direktiv 70/156IE0F og 92/21/E0F sier at største totalvekt er den vekten som fabrikanten oppgir for det enkelte kjøretøy, og tillatt totalvekt er den vekten som kjøretøyet evt. blir registrert med. Direktiv 92/21/ EØF, Bilag II, pk sier at summen av akslingenes tillatte akseltrykk ikke må være mindre enn kjøretøyets tillatte totalmasse, videre viser dette direktivet til at det er fabrikantens spesifikasjoner som bestemmer største totalvekt for kjøretøy gruppe Ml. Direktivene stiller ikke krav til ulik teknisk konfigurasjon ved forskjellige vektutførelser ved godkjenning. Vegdirektoratets vurderinger Kort om dagens praksis Etter dagens tolkning av regelverket skal et kjøretøy ved førstegangs godkjenning være dokumentert av fabrikant for største tillatte totalvekt, og godkjennes og registreres normalt denne gitte vekten. I Vegdirektoratets notat av 8. mai 2006 (2006/ dok 1) er det uttalt følgende:

5 3 Ut fra dette skal Statens vegvesen ved registrering godkjenne største totalvektfor kjøretøy. Største totalvekt er definert som den maksimale totalvekt kjøretøyet er konstruert for og garantert avfabrikanten. Dette innebærer for det første at største totalvekt ikke kan endres med mindre det har skjedd en endring i kjøretøyets konstruksjon som krever ny totalvekt. For det andre innebærer det at en teknisk konfigurasjon av en kjøretøytype kun kan ha én største totalvekt. Det har over tid utviklet seg en praksis hvor man har endret utgangspunkt for vurderingen av kravet til ny vektgaranti. Ved endring av et kjøretøy, jf kjøretøyforskriften kapittel 7, vil det i vurderingen av godkjenning være behov for også å vurdere om endringen/ombyggingen kan ha påvirket kjøretøyets yteevne, og at det derfor er behov for ny vektgaranti fra fabrikant. Regelverket har vært praktisert slik at dersom det foretas tekniske/fysiske endringer på et kjøretøy som anses å påvirke dets totalvekt, kan det være grunnlag for å be om ny fabrikantdokumentasjon. Videre har det ved endringer av kjøretøyets registrerte største totalvekt blitt krevd at det foretas en teknisk/fysisk endring av kjøretøyet. Utgangspunktet har med andre ord vært at dersom det gjennomføres teknisk endring av et kjøretøy kan endringen foranledige krav til ny fabrikantgaranti. Etter hvert har dette utviklet seg til dagens praksis hvor man krever teknisk endring for å få gjennomført en vektendring. Denne praksisen har medført at man foretar fysiske endringer av kjøretøyene for å kunne gjennomføre en vektendring uten at den fysiske endringen nødvendigvis er påkrevd av fabrikant for kjøretøyet, jf. ogsa kjøretøyforskriften kapittel 10. Ny vurdering av regelverlc I henhold til ovennevnte direktiver skal største tillatte totalvekt fastsettes av fabrikanten. Videre er det fabrikanten som skal uttale seg om det er nødvendig å foreta en teknisk endring for å endre største totalvekt på et kjøretøy. Det er ikke nevnt i noen av direktivene at det uansett kreves en teknisk endring for å endre tillatt totalvekt pa kjøretøy gruppe Ml. Som tidligere nevnt er vekt problematikken i hovedsak knyttet til kjøretøy gruppe Ml som ved førstegangsregistrering blir registrert på en lavere tillatt totalvekt enn det kjøretøyet i utgangspunktet er produsert for. En faktor som har ført til nyttelastproblematikk for kjøretøy gruppe Ml er at markedet i stor grad benytter seg av et lavere vektalternativ for å kunne selge bla. campingbiler til kunder som har førerkort kl B. Når et kjøretøy er førstegangsregistrert med en lavere tillatt totalvekt enn det fabrikanten faktisk garanterer for, oppleves dagens praksis med krav til teknisk endring som uhensiktsmessig for å få fastsatt ny høyere totalvekt. Bade kjøretøyforskriften og gjeldende vektdirektiver legger opp til at det er fabrikanten som skal garantere for største tillatte totalvekt. At fabrikanten i ettertid, etter førstegangs - godkjenning og registrering, fremlegger dokumentasjon for at et kjøretøy tåler en høyere vekt, og dermed også påtar seg ansvar for ny vekt, bør derfor kunne godtas. Dette vil også være i tråd med praksis i EUIE0S-land ellers. Vi viser til at EU ved utstedelse av EF typegodkjenninger benytter seg av flere kriterier for fastsettelse av et kjøretøys vekter.

6 4 Vegdirektoratet vil med dette initiere en praksisendring innenfor dagens regelverk i tråd med de implementerte direktiver. Vi presiserer at vi etter dette vil godta ny vektgaranti fra fabrikant uten teknisk endring ved fastsettelse av høyere vekter. Dersom fabrikanten derimot søker å endre vektene til en lavere vekt, fordrer dette fortsatt krav til teknisk endring. Alternativt vil det her kunne heves at fabrikanten viser til at godkjenning og registrering på en høyere vekt første gang var feil. Da vil vedtak om godkjenning og registrering måtte vurderes omgjort, jf. forvaltningslovens 35, med krav til eventuell utløsning av ny engangsavgift fra førstegangsregistreringsdatoen. Det vil med dette ikke være et ubetinget hav om tekniskjfysisk endring av kjøretøy gruppe Ml ved søknad om endring av største tillatte totalvekt. Vi viser til vedlagt instruks for når vekter kan endres uten at det heves fysisk endring. Instruksen omfatter kun fastsettelse av ny høyere totalvekt for kjøretøy gruppe Ml ved uforandret klassifisering. Praksisendringen gjelder både EF-typegodkjente og ikke EF-typegodkjente av klasse Ml. Endringen gjelder også søknader som ligger til behandling, samt klagesaker som ennå ikke er avgjort. Disse bes omgjort på distriktsnivå. Tidligere avgjorte saker kan gjenopptas og evt. omgjøres. Saker og eventuelle omgjøringsvedtak behandles i Sveis. Ved behandling av tidligere saker i Sveis skal det føres kryssreferanse mellom gammelt og nytt saksnummer. Konklusjon Dette notatet innebærer en praksisendring. Endringene trer i kraft straks. Vedlegg: Instruks for ny praksis.

7 Instruks for ny praksis Generelt Utgangspunktet er at kjøretøyet godkjennes og registreres med største tillatte totalvekt slik som det blir dokumentert av fabrikant. Alle etterfølgende endringer av vekt skal, som i dag, være dokumentert at fabrikanten, jf. kjøretøyforskriften Forutsetningen for en vektendring er: Dersom bilen har samme tekniske konfigurasjon/utførelse, men med forskjellig største tillatte totalvekt angitt av fabrikant, kan totalvekten settes høyere i samsvar ny fabrikantdokumentasjon uten at det foretas fysiskl teknisk endring. Dersom bilen har fabrikasjonsskilt skal angitte data være i henhold til ny fremlagt dokumentasjon. Vektendringene skal legges inn i Autosys, og det skal utstedes nytt korrigert vognkort. For EF-typegodkjente kjøretøy gjelder: Dersom sluttprodusenten dokumenterer at det aktuelle kjøretøyet omfattes av EF-typegodkjenning med nummer, f. eks *2001/116*0244*03, kan ny største tillatte totalvekt settes i henhold til dette. I denne dokumentasjonen skal det dessuten fremgå fabrikant, type, variant og versjon samt opplysning om antall sitteplasser i den aktuelle utførelsen. Øvrig prosedyre Trafikkstasjonen skal ved godkjenning kontrollere at opplysningene stemmer i forhold til de opplysningene som angis i fremlagt dokumentasjon. Ved fremstilling og godkjenning av kjøretøy som omfattes av dette notat, skal trafikkstasjonene aktivt veilede kunden om hvilken konsekvens den nye høyere største totalvekten medfører for eier/fører av kjøretøyet. - forhold til disponibel nyttelast - førerkortklasser - bompengeavgift - periodisk kontroll - krav til kjetting (vinter) - m.m.

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport)

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport) Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Magnus Kristian Mo - 22073878 2011/189674-001 20.12.2011

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Norsk Lovtidend, Lovdata ltavd1@lovdata.no Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Siri Engebretsen - 22073368 2003/20129-005

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd.

Statens vegvesen. 2. Krav til kjørbarhet Høringsnotatets punkt 6.5 og foreslått 7-3 andre og tredje ledd. Statens vegvesen Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Hilde Haugen -22073861 2013/024838-017

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015 Høring om endringer i forskrift om HMS-kort for byggeog anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser

Detaljer

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn. Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 13/7207-TFN Oslo, 22. mai.2014 HØRING endring i utlendingsforskriften-engangsløsning for lengeværende barn.

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning.

Vi er enige i den foreslåtte avgrensningen av avgiftsobjektet, som vi mener er en praktikabel avgrensning. TOLI- Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 14/103198 I Ark nr.: 008 Særavgiftsavdelingen Vår dato: 20.03.15 I Dere s dato: Særa vgiftsseksjonen Deres ref: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.

STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD. Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12. Fylkesmennene STATENSSIVILRETTSFORVAL-6\IINGFYLKEMANNLN 'u.o. I BUSKERUD I I DES2017. l2/42?.,5'_ ARK 75(e Deres dato Deres referanse Vår referanse Vår dato 2011/4821 VDA 12.12.12 Advokatskifte i fritt

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996

Endringer i forskriften vedtatt 17. november 1999. Endringer i forskriften vedtatt 31. mai 1996 Revidert kommentarutgave November 1999 side 1 Retningslinjer til forskrift om parkering for forflytningshemmede MÅ LESES AV ALLE SAKSBEHANDLERE I FØRSTEINSTANS OG AV ALLE I KLAGEINSTANSEN Dette er en revidert

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av bilførende hurtigbåt i Hadselfjordbassenget i Nordland. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten?

Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Mastergradsoppgave JUS399 Er samtykke som preferert rettsgrunnlag i forhold til nødvendighet etter personopplysningsloven 8 i tråd med EØS-retten? Kandidatnr: 173064 Veileder: Bjarne Kvam Antall ord: 12

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.10.2015 Tilsyn 1.5. Når tilsynet avdekker avvik Hvor det ved tilsyn avdekkes forhold i strid med plan- og bygningsloven og foretaket ikke viser vilje til

Detaljer