HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD"

Transkript

1 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep OSLO HELGELAND POLICE DISTRICT Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Herøy, HØRINGSUTTALELSE - HØRINGFORSLAG FRA LUFTFARTSTILSYNET OM FORSKRIFT FOR LUFTFARTØY UTEN FØRER OMBORD Innledning Man viser til Luftfartstilsynets høringsutkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord, og til den foreslåtte forskrift. Vi har merket oss Luftfartstilsynets ønske om innspill på punkter av særlig interesse: - Forslaget om flyging i omkrets rundt en flyplass og hvor stort dette området bør være - Forslaget om et regelsett som vil innebære at RO1-og RO-2 operatører kan operere i kontrollert luftrom, men under 120 m - Forslaget om at RO 3-operatører skal kunne operere VLOS og EVLOS over 120 meter i ikke kontrollert luftrom Forkortelser som vil bli brukt i vår høringsuttalelse er i henhold til den foreslåtte forskrifts definisjoner, jf. 4. Vi er kjent med forskjellen mellom modellfly(ging) og RPAS-operasjoner, men velger her å benytte oss av RPAS-definisjonen, da det er denne type operasjoner forslaget til forskrift primært omhandler. Etter å ha studert det nevnte høringsutkast og den foreslåtte forskrift, er man enig med Luftfartstilsynet i at flyging med luftfartøy uten fører om bord må reguleres. Flyging med ubemannede luftfartøyer har foregått i mange år, egne flygermiljøer, klubber og organisasjoner er blitt dannet - hvor piloter har fått muligheter til å utveksle informasjon og kunnskap. Modellflyplasser er blitt Helgeland politidistrikt Herøy og Dønna lensmannskontor Tlf: Org. nr.: Post: Postboks 54, 8851 Herøy Faks: giro: Besøk: Herøy brygge, 8850 Herøy E-post:

2 anlagt, og operatørene har utviklet sine flygerferdigheter som RPAS-operatør, eller modellflypilot om man vil. Siden 2013 har man erfart at det er kommet et tilskudd til de tradisjonelle modellene (fly og helikopter) av flyvende ubemannede objekter nemlig folkedronene som mange velger å kalle de. Luftfartøy som har flere rotorer som løfter og beveger objektet i luften, styrt av en operatør på bakken via radiosignaler. Erfarne modellflypiloter har merket seg at det er mange nye operatører, uten tilknytning til de etablerte modellflymiljøene, som har skaffet seg ulike typer av de nye RPAS- fartøyene. Mange av de nye operatørene er uten flyvererfaring. Den siste tilveksten av RPAS og ukyndige operatører har begynt å bekymre folk, også i Helgeland politidistrikt. Fartøyene er etter forholdene billige, små og hendige, lett å manøvrere under optimale værforhold, og de kan benyttes til ulike formål. Det er etter vår mening bare folks fantasi som setter begrensninger for hva disse kan benyttes til teknologien utvikler seg raskt. Det er spesielt noen formål som bekymrer og irriterer folk folk blir filmet og fotografert i ulike sammenhenger privat. Dette har skjedd i boligstrøk, på festivalplasser, over store grupper folk i ulike settinger, ved sjøen og ute i naturen hvor folk ønsker å dyrke privatlivet, uten fare for å bli eksponert av utenforstående uten tillatelse. På steder, etter hendelser hvor nødetatene er blitt tilkalt, under skarpe aksjoner iverksatt av politiet, og ikke minst steder hvor luftbårne samarbeidspartnere bistår, er det mange utenforstående som viser stor interesse for innsatsen som ytes. Det er etter vår mening bare et tidsspørsmål for når «dronene» med kamerautstyr henger over innsatspersonellet, også i Helgeland politidistrikt. Det er ikke dronene i seg selv som er problemet, men den uerfarne og uautoriserte operatøren som med sin flyging kan skape alvorlige situasjoner uten å konferere med de som har ansvaret for tjenestehandlingene på bakken. Regulering av RPAS-flyging er blitt etterlyst av så vel offentlige etater som privatpersoner, og andre interessenter, som ønsker å verne seg mot en stigende tendens til ukontrollert flyging. Vi tenker her også på industriell virksomhet, som trenger vern mot industrispionasje, terror, og annen ulovlig aktivitet som formål. Side 2/5

3 Det er lett å forstå at RPAS- operasjoner nå må reguleres, og da spesielt med henblikk på sikkerheten for den lufttrafikken som har bemannede luftfartøy. Faren for samtidskonflikter og interessekonflikter mellom RPAS og bemannede luftfartøy er stigende. Utvikling av ulike typer og størrelser RPAS-fartøyer går raskt, de blir mere tilpasset de formål de er tenkt brukt til også av disse grunner er det viktig at et regelverk for anvendelse av RPAS kommer på plass. Forslag: - Forslaget om flyging i omkrets rundt en flyplass og hvor stort dette området bør være Flyplassene rundt om i landet har ulike størrelser og aktivitetsnivå. Vår mening er at enhver flyplass som er åpen for trafikk med bemannede luftfartøy må ha en forbudssone som klart skiller mellom luftfartøy som har pilot om bord, og RPAS-fartøy. For de største flyplassene med størst aktivitet, kan det være behov for at dette verne-/forbudsområdet er på 5 km eller mer fra flyplassen. Når det gjelder småflyplasser (kortbaneflyplasser) med liten trafikk, ser vi for oss en forbudssone på 3 km fra flyplassen, uavhengig av hvor RPAS operasjonen foregår i forhold til flyplassens nærmeste pkt. Luftfartstilsynets forslag til en høydebegrensning på 120 meter for RPAS, støttes. Når denne begrensningen for RPAS sees i sammenheng med forbudssonen rundt flyplassene, vil dette samlet gi et forutsigbart, og kontrollert luftrom for de bemannede luftfartøyene som ferdes i flyplassområdet. - Forslaget om et regelsett som vil innebære at RO 1- og RO2- operatører kan operere i kontrollert luftrom, men under 120 m Vi har ingen betenkeligheter med de to nevnte kategorier RO operatører opererer i luftrommet under 120 m, i kontrollert luftrom. Forutsetningen er at RPAS-fartøyet er utrustet med en elektronisk innretning som måler, og gir en klar informasjon tilbake til operatøren/piloten, om hvor stor avstanden er mellom fartøyet og bakken. I tillegg må fartøyet være utrustet med en "home coming" enhet, som automatisk vil lede fartøyet direkte tilbake til startstedet, hvis radiokontakten mellom operatør/pilot og luftfartøy blir brutt. Side 3/5

4 Forskriftsforslagets kapittel 3, 4, 5 og 7 er konkrete og retningsgivende, og man antar at disse vil bidra til å heve sikkerheten for framtidig lufttrafikkvirksomhet. Iflg. forskriftsforslagets 20, kategorien RO 1 har en startmassebegrensning (MTOM)på maksimalt 2,5 kg. Vi tør foreslå at denne vekten økes til 3 kg, for å imøtekomme de operatørene som har som formål å fotografere/filme. Kvalitetskamerautstyr er noe tyngre enn de tradisjonelle action kameraene, og følgelig vil startmassen bli noe høyere. Vårt forslag vil også bidra til å redusere antall søknader til kategori RO 2 (2,5 kg til 25 kg), for de som har nok med en kategori RO 1 (inntil 2,5/ 3 kg). - Forslaget om at RO 3-operatører skal kunne operere VLOS og EVLOS over 120 meter i ikke kontrollert luftrom Utfordringene for en RO 3-operatør vil bli betydelig ved å operere et luftfartøy i VLOS og EVLOS, over 120 m. Det må stilles strenge krav til de elektrotekniske, fototekniske, og kommunikasjonsmessige komponentene, i så vel luftfartøyet som i styringsenheten(e) bakkemannskapene skal benytte. Med utgangspunkt i størrelsen på de mest kjente RPAS av i dag, så vil disse bli vanskelig å oppdage i luften av piloter i bemannede luftfartøy. Selv for en erfaren pilot kan det være utfordringer å avstands-bedømme et flyvende objekter - som for eksempel en skalamodell på over 25 kg, og med en hastighet på over 80 knop. Det er betenkelig at det per dato ikke er utviklet et sensorsystem som kan monteres i RPAS, som kan fange opp informasjon om at det er andre luftfartøy i nærheten av det ubemannede luftfartøyet. Forskriftsforslaget i sin helhet, og spesielt kapitlene 6,7 og 8 setter strenge krav til operatør/pilot, selve operasjonen, og til luftfartøyet noe som må føre til en tryggere flyging for så vel bemannede luftfartøy som RPAS. 62 Under henvisning til forslagets 62, er det forutsatt at det kun er sivilt statsluftfartøy som ikke har fører om bord i forbindelse med politi- /tollvirksomhet m.m, som kan utføre disse tjenestene. Som sikkert kjent, så leier statlige etater per i dag inn private aktører til å utføre tjenester under de respektive etaters kommando. Vi anbefaler derfor at det gis adgang til at de statlige etatene, i slike oppdrag som nevnt i 62, kan leie inn private og sertifiserte aktører for oppdragsutførelse under forutsetning av at de står Side 4/5

5 under den respektive etats/avdelings direkte kommando. Vi ser for oss at flere hjelpekorps vil utdanne operatører/piloter, og gå til anskaffelse av RPAS, og at disse vil bli stilt til rådighet for bl.a. politiet. Flere politifolk med lang erfaring, er i dag RPAS-operatører/piloter, med eget avansert utstyr. Hvis disse fyller den foreslåtte forskrifts vilkår, og innehar de nødvendige tillatelser fra Luftfartstilsynet og NSM, vil disse etter det opprinnelige forskriftsforslaget ikke kunne bidra med sin kompetanse fordi de benytter privat RPAS. Med hilsen Håvard Fjærli Politimester Edvard M. Børø Lensmann Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. Saksbehandler: Edvard M. Børø Telefon: Side 5/5

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø UAV Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Innhold! "# $%"# &' ()) *)) +, -., /,

Detaljer

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v.

Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. 1 Luftfartstilsynet postmottak@caa.no Deres ref Vår ref Dato 13/03676-38 OU-95-15 Oslo 30.04.2015 Høringssvar til utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord m.v. Norsk Presseforbund (NP) er

Detaljer

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER

HØRING: FOREBYGGENDE POLITIMETODER Politiets Fellesforbund Postadr.: Storgt. 32, 0184 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Storgt. 32, 7. etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto: 1600

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke

Skisse til forbedret selvreguleringsordning. Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke Skisse til forbedret selvreguleringsordning Utarbeidet av ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke 1 ANFO, Virke og NHO Mat og Drikke har i dette dokumentet utarbeidet en skisse til forbedret selvreguleringsordning.

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN

HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: 2008/00995-13 273.1 Vår referanse: 20100217 Sted, Dato Oslo, 31.10.2012 HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING

HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING HØRING FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM EIENDOMSMEGLING OG OVERGANGSREGLER FOR NY LOV OM EIENDOMSMEGLING Vi viser til Deres brev av 25.06.07, der vi inviteres til å gi en høringsuttalelse. Generelle bemerkninger

Detaljer

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4.

Har ingen merknader. 1. Har ingen merknader. 2. Se innspill til en konkret paragraf. 3. Se kommentar til 9 4. BSL E 2-1 Høringsmatrise til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder høring gjennomført fra 3. desember 213 til 1. mars 214. Høringsinstans (dok.nr. i DocuLive og navn) 211847

Detaljer

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011

Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 Politidirektoratet Pb 8051 Dep 0031 Oslo Vår sak nr: 100/10 BA Arkivnr: 011 Deres ref: Dato:21.01.2011 HØRING - RESULTATREFORMEN - RAPPORT OM ENDRINGER I DISTRIKTSSTRUKTUREN I POLITI- OG LENSMANNSETATEN

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Regulering av genetiske selvtester

Regulering av genetiske selvtester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref.: 2015/24 Deres ref.: Dato: 24. februar 2015 Regulering av genetiske selvtester Evaluering av bioteknologiloven, kapittel 5 Bioteknologirådet

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI

HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT OPPHOLDSKORT MED ELEKTRONISK LAGRET BIOMETRI Justis- og politidepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 201101405 Vår ref: 11/828-9/ANS Oslo, 23.05.2011 HØRING - ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN - INNFØRING AV SCHENGENSTANDARDISERT

Detaljer

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI

Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI Hovedoppgave LKSK II/2 Modul VI NH-90 som utvidet våpen- og sensorplattform av Kadett Erik Svartnes Kull 54 Luftkrigsskolen 2004-05 Undertegnede vil gjerne benytte anledningen til å takke de som har hjulpet

Detaljer

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv."

ROJ 63-15 30. april 2015. Horingssvar om utkast til Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv. nnc Luftfartstilsynet Att. Hege Aalstad postboks 343 8001Bod0 Var ref.: Dato: ROJ 63-15 30. april 2015 Horingssvar om utkast til "Forskrift om fartoy som ikke har forer om bord mv." NRK Luftfoto NRK Luftfoto

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 04.09.2007 om ovennevnte JUSTISDEPARTEMENTE 01 NOV 2007 S ; 5 POLITIET MAR, POLITIDIREKTORATET Det konge lige justis- og po litidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200705911 2007/02152-10

Detaljer

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven Deres referanse Vår referanse Dato 17.02.2009 Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Høringssvar - forslag til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer