I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)."

Transkript

1 Styringsgruppens medlemmer Fagdirektør Helse Nord RHF, Jan Norum Dekan Arnfinn Sundsfjord, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Torsdag INNKALLING TIL STYRINGSGRUPPEMØTE I SKDE I samråd med styringsgruppens leder innkalles det herved til styringsgruppemøte for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Tid: 4. oktober 2012 kl til Sted: Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge Møterom C0-513 IP-nummer Vel møtt! Trine Magnus Leder SKDE 1

2 Møte i styringsgruppen for SKDE 4. oktober 2012 kl Møteplan: Kl 1000 Kl 1005 Velkommen Analyseenheten presentasjon og drøfting av aktuelle prosjekter Wennbergs teori som ramme for variasjon i forbruk av helsetjenester Storforbrukere av sykehustjenester Medisinske øyeblikkelige hjelps innleggelser i Nord Norge Kl 1230 Registerenheten presentasjon og drøfting av aktuelle prosjekter Demonstrasjon av rapporteringsløsning for registre Registerenhetens arbeid med registre innen Helse Nord Kort info om «UNN register» Kl 1400 Saksbehandling Sakstype Side 17/2012 Godkjenning innkalling og dagsorden 18/2012 Godkjenning referat forrige møte 19/2012 Budsjett /2012 Eventuelt Beslutning Beslutning Beslutning Orientering Kl 1500 Avslutning Lunsj ca kl. 11:30 2

3 Møtedato Saksnr 17/2012 Saksbehandler Sakstype Mai Lisbet Berglund Beslutning Tittel: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styringsgruppen for SKDE godkjenner innkalling og dagsorden. 3

4 Møtedato Saksnr 18/2012 Saksbehandler Sakstype Trine Magnus Beslutning Tittel: Godkjenning referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen for SKDE godkjenner møtereferat fra forrige styringsgruppemøte. Vedlegg 1: 4

5 Møtereferat Møte: Styringsgruppen for SKDE Møtedato: 18. juni 2012 kl Til stede: Finn Henry Hansen (leder), Olav Helge Førde, Einar Bugge, Odd Søreide, Philip Skau, Barthold Vonen (på video fra kl 1100) Fraværende: Jan Norum(observatør) og Arnfinn Sundsfjord (observatør) Fra ledelsen i SKDE: Trine Magnus, Lise Balteskard, Anne Høye Saksnr. Saker Godkjenning av innkalling og dagsorden Det ble foreslått å behandle sak 15 etter sak 12. Vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og dagsorden med den foreslåtte endring Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra styringsgruppemøtet 23. mars Årsrapport og årsregnskap 2011 SKDE Styringsgruppen sa seg tilfreds med form og innhold i årsmeldingen og hadde ingen kommentarer til regnskapet. Styringsgruppen var svært opptatt av resultatformidling fra medisinske kvalitetsregistre som grunnlag for klinisk forbedringsarbeid. SKDEs bidrag til å fremme dette ble drøftet. Styringsgruppen anmodet SKDE om1) å gjennomgå status for regionale registre i Helse Nord hvilke finnes og hvor er potensialet for faglig forbedringsarbeid og 2) å rette en henvendelse til de nasjonale registrene som iflg Helse Nord rapporten sier de leverer data, om å få resultatene for Helse Nord sammenliknet med resten av landet. Vedtak: Styringsgruppen godkjenner Årsrapport og årsregnskap SKDE Prosjekter 2012 Registerenheten Registerenheten forholder seg til henholdsvis nasjonale og regionale oppdrag og strategier, og har etablert en prosjektbasert arbeidsform. I denne saken la registerenheten fram en systematisk oversikt over den samlete porteføljen av pågående prosjekter, med ansvarsplassering og tidsfrister. 5

6 Saksnr. Saker Det ble også orientert om hvordan kvalitetsregisterfeltet nå er organisert i Sverige. Styringsgruppen erkjente mange likhetstrekk mellom svensk og norsk modell. Finaniseringsordningene synes imidlertid å være både bedre etablert og mer dekkende i Sverige, mens finansiering av drift av nasjonale kvalitetsregistre fortsatt er et stort og uavklart problem i Norge. Styringsgruppen ba SKDE om å adressere denne problemstillingen i en egen sak til AD møtet. Styringsgruppen var videre svært opptatt av at resultater fra norske kvalitetsregistre i større grad må både etterspørres og formidles. Vedtak: 1. Styringsgruppen tar saken til orientering med de merknader som framkom i diskusjonen. 2. Styringsgruppen ber SKDE om å fremme en sak overfor AD møtet vedr finansieringsordning for norske nasjonale kvalitetsregistre Organisering av registerarbeid UNN HF Helse Nord RHF har nylig sendt melding til Datatilsynet om at databehandlingsansvaret for hhv ryggregisteret og NMK registeret skal overføres til UNN HF. Styringsgruppen ble i den forbindelse orientert om hvordan det arbeides for å etablere en enhet for registerstøtte i UNN. Styringsgruppen var i denne forbindelsen opptatt av å understreke SKDEs pådriverrolle overfor både nasjonale og regionale kvalitetsregistre mht å øke og dokumentere dekningsgrad. Det ble også en omfattende diskusjon om hvordan resultater fra kvalitetsregistrene i større grad bør og kan formidles og komme til anvendelse. Vedtak: Styringsgruppen tar saken til orientering inkludert de momentene som framkom under diskusjonen Analyseenheten: Status og planlagt aktivitet/prosjekter Analyseenheten la i denne saken fram prosjekter og planer for arbeidet høsten Tre mulige prosjekt med arbeidstittel hhv Storforbruk, Medisinske ø hjelpsinnleggelser og Livets sluttfase ble særskilt presentert og inngående diskutert. Styringsgruppen anbefalte alle prosjektene og presiserte relevansen av disse prosjektene også i et samhandlingsperspektiv. Videre ble betydningen av å ha fokus på hvordan og i hvilken grad pasientgruppene i de ulike prosjektene overlapper hverandre understreket. Styringsgruppen kom med verdifulle synspunkter og innspill til hvert av prosjektene som vil bli vektlagt i det videre arbeidet. Vedtak: Styringsgruppen tilslutter seg med de momenter som framkom i diskusjonen planene som ble presentert for det videre arbeidet i analyseenheten. 6

7 Eventuelt 1. Anne Høye disputerte 4. juni d.å. for PhD graden ved Universitet i Tromsø med avhandlingen Schizophrenia: Gender differences in diagnosis and mortality in admitted patients. Styringsgruppen gratulerer!!! 2. Styringsgruppen anmoder SKDE om på vegne av Helse Nord RHF å arrangere et seminar med tema kvalitetsforbedringsarbeid med grunnlag i kvalitetsregistre; status, samarbeid, metoder og verktøy. Primær målgruppe må være klinikere og de som i praksis arbeider med å etablere og benytte resultater fra kvalitetsregistre, med tema Framskaffelse og bruk av kvalitetsregisterdata i Helse Nord. Hovedfokus må være hvordan resultater fra kvalitetsregistre kan og skal benyttes til kvalitetsforbedring, styring og planlegging på ulike nivå i helsetjenesten. Seminaret kan evt arrangeres i forbindelse med et styringsgruppemøte og ha varighet fra lunsj til lunsj. Det bør inviteres deltakere også fra sentralt nivå eks Helse og omsorgsdepartementet og Stortingets Helse og sosialkomite. Neste møte: Referent: Trine Magnus 7

8 Møtedato Saksnr 19/2012 Saksbehandler Sakstype Gøril Nordgård Beslutning Tittel: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styringsgruppen for SKDE tilslutter seg det framlagte budsjettforslaget og anbefaler dette overfor Helse-Nord RHF. Budsjett Innledende kommentarer Budsjettforslag 2013 for SKDE er basert på at rammene for drift videreføres på nivå for det nasjonale oppdraget (kostnadssted 3100 Nasjonalt servicemiljø). Denne rammen blir fra HODs side ikke lønns- og prisjustert, dvs beløpet på 11 millioner kroner er uendret fra Helse Nord RHF har også det regnskapsmessige ansvaret for de øremerkete midlene til fordeling mellom RHFene til felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. De siste to år har HOD justert denne rammen (kostnadssted 3150 Felles infrastruktur) med en lønns- og prisvekst på 3 %, mens det ikke legges opp til en full kompensasjon for Rammen for den Helse Nord-interne satsningen (kostnadssted 3200) økes med en lønns- og prisvekst på 3 %. Nytt i 2013 er at denne rammen reduseres i SKDE med budsjettet for Helse Nords to nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Beløpet overføres budsjettmessig fra SKDE til UNN HF som følge av at UNN HF formelt er blitt databehandlingsansvarlig. På kostnadssted 3200 er det planlagt for to nye stillinger: En analytiker (analyseenheten) En regional registerkoordinator (regional registerenhet). Gjeldende avtale med Helse Nord IKT om kjøp av utviklerkapasitet videreføres på samme nivå. Det kan vise seg å være behov for å øke denne noe i løpet av året dersom behovet for tjenester viser seg å være større enn kapasiteten. Hva gjelder innkjøp/drift er det under utarbeidelse en separat driftsavtale for SKDE med Helse Nord IKT, basert på SKDEs særskilte behov ut over standard for HFene. Denne avtalen vil medføre økte kostnader i forhold til dagens. Det er også under vurdering å styrke SKDEs analytiske IKT-infrastruktur med programspesifikke serverløsninger, bl.a. for SPSS, og det er tatt budsjettmessig høyde for dette. Nedenfor følger spesifisering av og omtale av planlagt budsjett for de enkelte kostnadsstedene. 8

9 2. Budsjett koststed 3100 Nasjonalt servicemiljø 2012 Prognose 2012 Budsjett Nasjonalt servicemiljø Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tilskudd fra HOD ( ) ( ) ( ) Salgs og driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Fast lønn Feriepenger Kollektiv ulykke/gruppeliv Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift feriepenger 764 Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjon KLP Periodisert pensjon Andre oppg.pl. godtgjørelser Kurs, seminarer, kongresser og liknende Rekrutteringskostnader, annonsering Velferdstiltak ansatte Lønnskostnad Manuelle avskrivninger Leie lokaler Leie annen lokal IKT utstyr Teknisk og elektrisk utstyr Kontorutstyr Konsulenttjenester fra firma Abonnement på tjenester Andre eksterne tjenester Kontorrekvisita Trykksak Bøker Servering v/møter Telefonabonnement og tellerskritt Mobiltelefon Annen driftskostnad Km godtgjørelse Reisekostnader oppgaveplikitg Reisekostnader Reisekostnader utenom reiseregnsyst Oppgavepliktig diett Skattepliktig diett Administrativ forpleining Kontingent Gaver eksterne Programvarelisenser Diverse lisenser Andre kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat (0) 9

10 2.1. Budsjettkommentar 3100 Nasjonalt servicemiljø Inntekter fra Helse og omsorgsdepartementet til Nasjonalt servicemiljø, koststed 3100 forutsettes videreført i statsbudsjett for 2013 uten prisjustering slik utbetaling fra Helse og omsorgsdepartementet har vært gjennomført siden Budsjett for lønnskostnader er redusert fra årets prognose, men økt fra budsjett Prognose for 2012 inkluderer dobbel lønn for leder registerenheten på grunn av innvilget permisjon med lønn september desember. Økning fra budsjett skyldes justering for lønnsvekst (3 %). Det er ikke budsjettert med nye stillinger innen nasjonalt servicemiljø i Kurs, seminarer og konferanser forventes å bli på nivå med 2012, det vil si med fratrekk for eget seminar i samarbeid med Helse Nord IKT som ikke gjentas i Rekruttering og annonsering reduseres i forhold til både prognose og budsjett for 2012 da det i 2013 ikke planlegges for nyrekruttering og annonsering av ny Kvalitetsregisterkonferanse splittes på 2013 og Leie av lokale er på nivå med budsjett 2012, mens leie av Grieghallen til Kvalitetsregisterkonferansen er inkludert i prognose for Det forventes utvidet bruk av konsulenttjenester i 2013 i forbindelse med forberedelse av konferanse 2014 og endring av nettsted. Dette vil inkludere grafiske og tekniske tjenester. Servicemiljøets datanettverk skal skilles ut fra UNN i egen nettverkssone som medfører inngåelse av egen avtale med Helse Nord IKT som driftsleverandør for vår IT infrastruktur. Dette er budsjettert på konto abonnement på tjenester. Budsjettpost andre eksterne tjenester omfattes av tidligere nodekostnader og leie av jurist fra Helse Nord IKT i tillegg til en udefinert prosjektpost på kr Budsjettpost servering ved møter er sterkt redusert fra prognose 2012 som inkluderer middag og lunsjer under Kvalitetsregisterkonferanse Reisekostnader var overbudsjettert i 2012 og budsjett for 2013 er derfor redusert til et realistisk nivå i forhold til forventet reiseaktivitet som vil økes i forbindelse prosjektene; PROM, NPR validering og dekningsgradsanalyser, offentliggjøring av resultater fra kvalitetsregistre etc.. 10

11 3. Budsjett koststed 3150 Felles infrastruktur 2012 Budsjett Felles infrastruktur Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Tilskudd fra HOD ( ) ( ) ( ) Salgs og driftsinntekter ( ) ( ) ( ) Lønnskostnad Andre eksterne tjenester Annen driftskostnad Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat 3.1. Budsjettkommentar 3150 Felles infrastruktur Den øremerkete satsningen på arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre har fra 2009 blitt tildelt midler til nasjonale felles infrastrukturmidler. Midlene har fra 2010 blitt justert for prisvekst med ca 3 %. Midlene forvaltes av Helse Nord RHF på vegne av de fire RHF og føres i eget koststed For mer informasjon om budsjetterte kostnader vises det til vedtak i interregional styringsgruppe sak 35/2012 Felles infrastrukturmidler forslag til fordeling for Forslag gjengitt i tabell under: Oppgave Beløp Ansvarlig Utbetales til Helse Sør Øst: 4,2 mill Helse Vest: 3,1 mill Regionale Helse Midt Norge: 2,1 mill De enkelte RHF De enkelte RHF nodefunksjoner Helse Nord: 1.6 mill SUM 11 mill Prosjektmidler Nasjonalt Hjerte og karregister Prosjektmidler teknisk løsning Kreftregisteret Prosjektmidler register for biologiske legemidler PROM nettverk 2 mill Helse Midt RHF 2 mill Helse Sør Øst RHF 1.5 mill Helse Midt RHF 0,5 mill Helse Nord RHF Helse Midt RHF Helse Sør Øst RHF Helse Midt RHF Helse Nord RHF Validering og dekningsgradsanalyser NPR Til sammen 1 mill 18 mill Helse Nord RHF Helsedirektoratet, NPR Helse Nord RHF 11

12 4. Budsjett koststed 3200 SKDE 2012 Art Budsjett SKDE Prognose 2012 Budsjett 2012 Budsjett Andre tilskudd/refusjoner ( ) ( ) ( ) Salgs og driftsinntekter ( ) ( ) ( ) 5000 Fast lønn Feriepenger Annen lønn Kollektiv ulykke/gruppeliv Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av pensjon Kollektiv pensjon KLP Periodisert pensjon Andre oppg.pl. godtgjørelser Kurs, seminarer, kongresser og Rekrutteringskostnader, annonsering Gaver til ansatte Velferdstiltak ansatte Lønnskostnad Manuelle avskrivninger Leie lokaler IKT utstyr Inventar Teknisk og elektrisk utstyr Kontorutstyr Vedl/rep serv IKT utstyr Konsulenttjenester fra firma Abonnement på tjenester Andre eksterne tjenester Kontorrekvisita Trykksak Bøker Servering v/møter Mobiltelefon Porto Annen driftskostnad Km godtgjørelse Reisekostnader oppgaveplikitg Reisekostnader Reisekostnader utenom reiseregnsyst Oppgavepliktig diett Skattepliktig diett Administrativ forpleining Kontingent Gaver eksterne Programvarelisenser 7690 Diverse lisenser Andre kostnader Annen driftskostnad Sum kostnader Budsjettert resultat

13 4.1. Budsjettkommentar 3200 SKDE Helse Nords to nasjonale medisinske kvalitetsregistre overføres i 2013 budsjettmessig fra SKDE til UNN som følge av endret databehandlingsansvarlig. SKDEs totale ramme for koststed 3200 er altså redusert med disse to registrenes 2013 budsjett på til sammen kr Inntektsrammen fra Helse Nord er justert for lønns og prisvekst med 3 %. Budsjett for lønnskostnader er redusert i forhold til budsjett 2011 hvor det også var planlagt nyansettelse av analytiker og lokal/regional registerkoordinator. Reduksjonen skyldes opphør og reduksjon av deltidsstillinger (Børge og Eva). Det er satt av midler til opplæring og kursing av nyansatte og til rekruttering av ny analytiker og registerkoordinator. Leie av lokale er på nivå med budsjett Også i 2013 er det tatt høyde for innkjøp av IKT og teknisk utstyr med kr for å gi rask og sikker analysekapasitet og infrastruktur for drift av databaser. Det er også tatt høyde for inngåelse av egen avtale med Helse Nord IKT som driftsleverandør for vår IT infrastruktur budsjettert på konto abonnement på tjenester. Økende produksjon av analyser og rapporter har gitt økte kostnader for trykksaker i 2012, noe som følges opp med høyere budsjett i 2013 enn i Budsjettpost abonnement på tjenester inkluderer kostnader til SAS, kjøp av tjenester fra ASL og NPR og leiekostnad for IKT utviklere fra Helse Nord IKT. Reisekostnader er økt noe i forhold til prognose 2012 på grunn av planlagt reiseaktivitet i forbindelse med deltakelse i Nasjonalt Topplederprogram for helsetjenesten. Det er budsjettert romslig for nye programvarelisenser og andre kostnader. 13

14 Møtedato Saksnr 20/2012 Saksbehandler Sakstype Tittel: Eventuelt 14

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Saksdokumenter var ettersendt.

Saksdokumenter var ettersendt. Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trine B. Amundsen, 75 51 29 48 Bodø, 22.10.2014 Styresak 117-2014 Budsjett 2015 Helse Nord RHF Saksdokumenter var ettersendt. Formål Formålet

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresak. Anne May Sønstabø BUDSJETT 2004 ADM. I HELSE VEST RHF. Styresak 008/04 B Styremøte 29.01.2004

Styresak. Anne May Sønstabø BUDSJETT 2004 ADM. I HELSE VEST RHF. Styresak 008/04 B Styremøte 29.01.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 09.01.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Anne May Sønstabø BUDSJETT 2004 ADM. I HELSE VEST RHF Styresak 008/04 B Styremøte 29.01.2004

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer