PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE , kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus"

Transkript

1 PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE , kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning av ekstrautgifter i forbindelse med RDA ordningen. SAK 11/09 Søknad om overføring av RDA-prosjektet The best of the Arctic SAK 12/09 Handlingsprogram for Partnerskap Ofoten SAK 13/09 Kriterier for tilsagn gjennom Partnerskap Ofoten SAK 14/09 Distribuert Inkubator SAK 15/09 Felles destinasjonsselskap SAK 16/09 Posisjonering bygg og anlegg SAK 17/09 Bygdekompass SAK 18/09 Felles aktiviteter næringslivet i Ofoten SAK 19/09 Kompetanseheving og nettverksbygging SAK 20/09 Kartlegging og kompetanseheving av ansatte i arbeidsliv og kommunene i Ofoten SAK 21/09 Samisk synliggjøring SAK 22/09 Kompetansesenter for samfunnssikkerhet SAK 23/09 Kompetanseheving, barnehager, skole og SFO SAK 24/09 Forskning og utvikling HiN-Norges Brannskole SAK 25/09 Rytmisk Instrumental Musikk SAK 26/09 Flerbrukshall, gulv SAK 27/09 Skatter i fjell SAK 28/09 Kartlegging av friluftsområder SAK 29/09 Markomeannu SAK 30/09 Bachs Juleoratorium SAK 31/09 Rallarspill SAK 32/09 Orienteringssak prosjekter på beddingen SAK 32/09 Eventuelt Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 1

2 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 09/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføring av RDA-prosjekt Forslag til vedtak: 1. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene bevilget gjennom RDA-ordningen. 2. Revidert fremdriftsplan og utgiftsfordeling godkjennes. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten ble bevilget til Ofotsamvirket av RDA-styret i 2007 med en totalramme på ,- (se vedlegg). På grunn av prosesser i forbindelse med omorganiseringen fra Ofotsamvirket til Ofoten regionråd er dette prosjektet blitt forsinket og er derfor ikke gjennomført i henhold til den opprinnelige tidsramme. Prosjektet er nå satt i gang med noen revideringer i prosjektplanen med hensyn på tid og metodikk. Prosjektet forventes imidlertid å kunne gjennomføres innen for den opprinnelige bevilgede kostnadsramme som det fremgår av den vedlagte oppsett. Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 2

3 Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse. Futurum Revidert fremdrifts- og kostnadsfordeling. Ofoten regionråd Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 3

4 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 09/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføring av RDA-prosjekt Forslag til vedtak: 1. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene bevilget gjennom RDA-ordningen. 2. Revidert fremdriftsplan og utgiftsfordeling godkjennes. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten ble bevilget til Ofotsamvirket av RDA-styret i 2007 med en totalramme på ,- (se vedlegg). På grunn av prosesser i forbindelse med omorganiseringen fra Ofotsamvirket til Ofoten regionråd er dette prosjektet blitt forsinket og er derfor ikke gjennomført i henhold til den opprinnelige tidsramme. Prosjektet er nå satt i gang med noen revideringer i prosjektplanen med hensyn på tid og metodikk. Prosjektet forventes imidlertid å kunne gjennomføres innen for den opprinnelige bevilgede kostnadsramme som det fremgår av den vedlagte oppsett. Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 4

5 Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse. Futurum Revidert fremdrifts- og kostnadsfordeling. Ofoten regionråd Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 10/09 Søknad om dekning av ekstrautgifter i forbindelse med RDA-ordningen Forslag til vedtak: Futurum AS får dekket ekstrautgifter til administrative utgifter i forbindelse med RDAordningen som beskrevet i søknaden inntil kr. XX.XXX,- Saksopplysninger: Futurum har rettet en henvendelse til Ofoten regionråd i den anledning at de mener å ha RDA har vi funnet ut at vi har påløpt en del utgifter som ikke faller inn under sekretariatstjenester. Dette er i hovedsak utgifter knyttet til møter i styringsgruppen kjøregodtgjørelse, møtegodtgjørelse, mat og. Ettersom styringsgruppen for RDA er nedlagt og resterende midler er omdisponert er styret for Partnerskap Ofoten det kompetente organet for å behandle denne søknaden. Det finnes tilgjengelige rest-midler fra RDA til å dekke det omsøkte beløp. Vedlegg: - Prosjektregnskap Futurum - Tilsagn om ekstrabevilgning Avtale om kjøp av sekretariatstjenester 2009 Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 19

20 Fra: Frode Sommersel Til: "Eystein Markusson" Emne: SV: Ugifter RDA Dato: 22. oktober :43:54 Vedlegg: Prosjekt pdf AVTALE 2009.doc Futurum As - Adm.kostn..doc Hei Eystein, Vedlagt finner du utskrift over de utgifter som allerede er påløpt i forbindelse med for eksempel honorar til styringsgruppa osv. Jeg har også lagt ved avtalen for sekretariatstjenester for inneværende år, samt et tidligere tilsagnsbrev (2005) for å vise hvordan denne type utgifter har vært behandlet tidligere. Siste gang det var satt av penger til møte/kjøregodtgjørelse var for 2006 og de overskytende utgiftene er i hovedsak påløpt i slutten av 2007 samt I tillegg til de drøyt ,- ønsker vi å markere avslutningen/sluttrapporteringen av RDA med en middag for styringsgruppa hvor sluttrapporten presenteres. Vi anslår at de totale kostnadene da vil komme opp i ca ,-. Jeg håper dette er tilstrekkelig informasjon for at dere kan behandle saken i møtet den 20.11, men hvis du trenger ytterligere informasjon/avklaringer er det bare å ta kontakt. Med vennlig hilsen, Frode Futurum AS - Utvikling i Narvik-regionen Frode Sommersel Prosjektleder Telefon Mobil E-post: Teknologiveien Narvik Fra: Eystein Markusson Sendt: 21. oktober :53 Til: Emne: RE: Ugifter RDA Hei Frode, Av mangel på styringsgruppe tror jeg det rette organet må bli AU i Ofoten regionråd. Hvis dere kan sette opp utgiftene dere har hatt, hvordan de forholder seg til de ,- som er mottatt for sekretariatstjenester og hvorfor dere tolker de til å ligge utenfor sekretariatstjenestene som vi har avtalt tidligere skal jeg sørge for at den blir behandlet i møte Med vennlig hilsen 20

21 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten; tlf mobil: , Fra: Frode Sommersel Sendt: 20. oktober :15 Til: 'Eystein Markusson' Emne: Ugifter RDA Hei Eystein, I forbindelse med avslutningen av RDA har vi funnet ut at vi har påløpt en del utgifter som ikke faller inn under sekretariatstjenester. Dette er i hovedsak utgifter knyttet til møter i styringsgruppen kjøregodtgjørelse, møtegodtgjørelse, mat osv Jeg har snakket med Torbjørn på fylket ang hvordan vi skal få dekket dette, og siden styringsgruppa er lagt ned måtte vi ta dette med deg. Det totale beløpet det dreier seg om er ca (jeg har ikke fått en endelig oversikt fra regnskapsfører). Det jeg da lurer på er om vi kunne fått omdisponert noe av midlene som ikke utbetales fra RDA slik at vi får dekket disse utgiftene? Tror du dette kan la seg gjøre? Med vennlig hilsen Frode Futurum AS - Utvikling i Narvik-regionen Frode Sommersel Prosjektleder Telefon Mobil E-post: Teknologiveien Narvik 21

22 AVTALE om sekretariatstjenester for forvaltning av RDA-midlene Mellom Ofoten regionråd og Futurum AS er det inngått følgende avtale om sekretariatsbistand: 1. HVA SAKEN GJELDER I forbindelse med kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift har tidligere Ofotsamvirket oppnevnt en styringsgruppe som skal forvalte de årlige rammer for Ofotregionen i samsvar med etablert regelverk. Ofoten regionråd har behov for sekretariatstjenester i forbindelse med forvaltningen av midlene og engasjerer gjennom denne avtale Futurum AS, Narvik til å ivareta dette arbeidet. 2. SEKRETARIATETS OPPGAVER Futurum AS skal ivareta følgende oppgaver: Kontroll av sluttrapporter med regnskap. Eventuelle saksforberedelser for styringsgruppen. Dette gjelder saksutredninger vedrørende forvaltningen av midlene, herunder behandling av en begrenset mengde eksterne søknader om midler, som forelegges styringsgruppen med innstilling til vedtak. Føring av referat fra møtene med vedtak i enkeltsaker. Oppfølging av vedtak i styringsgruppen med tilsagnsbrev (eventuelt avslagsbrev) til søkere, besørge foreskreven kontakt med fylkeskommunen i den enkelte sak m.m. Føring av intern prosjektregnskap for det enkelte prosjekt samt for den totale prosjektportefølje. Økonomistyring og likviditetskontroll i forbindelse med forvaltning av den årlige bevilgningsrammen. Ivaretakelse av nødvendig ekstern informasjon om kompensasjonsordningen gjennom kontakt med media, potensielle søkere/næringslivet, etablering og vedlikehold av web-sider, utarbeiding og distribusjon av informasjonsmateriale, samt veiledning til søkere om prosjektsøknader. Holde nær kontakt med fylkeskommunen om regelverk og forvaltningssystem for ordningen. Eventuelle andre oppgaver som naturlig tilhører et sekretariat. Rapportering til Fylkeskommunen 3. AVTALEPERIODE Avtalen inngås som en forlengelse av avtalen som har løpt siden Gjeldende avtaleperiode er for Da differensiert arbeidsgiveravgift er gjeninnført fra og med vil sekretariatsoppgavene i avtaleperioden hovedsaklig bestå av oppfølging og administrasjon av pågående prosjekter Side 1 av 3 22

23 4. HONORAR Engasjementet honoreres som rundsumhonorar i 2009 på NOK inkl. mva. Dette er iht. vedtak gjort i styringsgruppa for RDA Ofoten den 14. november 2008: Styringsgruppa for RDA Ofoten bevilger kr til Ofoten regionråd for administrasjon og avslutning av RDA ordningen i Honoraret dekker arbeid i forbindelse med de punkter som er listet opp under pkt 2 i denne avtale. I tillegg vil Futurum kunne utføre andre oppgaver for Ofoten regionråd etter nærmere avtale og innenfor avtalte ramme. Utgifter forbundet med annonsering i pressen, etablering og drift av websider, etablering av database over berørte bedrifter, trykningsutgifter for informasjonsmateriell samt reisekostnader utenfor Ofotenregionen dekkes av tidligere bevilgede midler til administrative kostnader. Utgifter ut over budsjett skal styregodkjennes. Dersom sekretariatet pålegges oppgaver utover det som er beskrevet i punkt 2 (jfr siste strekpunkt) avtales det i det enkelte tilfelle om dette er arbeider som inngår i gjeldende honorarramme eller om dette skal gis en særskilt tilleggsgodtgjøring. Honoraret for 2009 utbetales innen rimelig tid etter avtaleinngåelse. 5. OPPSIGELSE For Futurum AS gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder innenfor avtaleperioden. Ofoten regionråd kan ikke si opp avtalen uten å påberope seg pkt 6 nedenfor. 6. GRUNNLAG FOR OPPSIGELSE Partene kan si opp avtalen med 1 måneds varsel dersom noen av partene misligholder sine forpliktelser i følge avtalen. Ofoten regionråd kan ikke påberope seg mislighold fra sekretariatets side uten å gi en saklig begrunnelse for dette under henvisning til avtalens bestemmelser om de oppgaver som sekretariatet skal utføre, og hva som i tilfelle er misligholdt. Som mislighold fra sekretariatets side regnes for eksempel unnlatelse av å utføre de avtalefestede oppgaver, enten dette gjelder kapasitetsmessige eller andre forhold. Også kvaliteten på det utførte arbeid kan gjøres til gjenstand for en misligholdsvurdering dog med sterke krav til saklig begrunnelse og dokumentasjon. Krav om heving av avtalen på grunn av mislighold skal fremsettes skriftlig, og skal besvares av den annen part innen 2 uker etter at slik henvendelse er mottatt. Partene er også gjort kjent med at dersom dagens eierstruktur og/eller organiseringen av Futurum endres vesentlig skal avtalen opp til ny behandling. 7. TVISTER Tvister i forbindelse med forståelse av bestemmelsene i denne avtale løses ved voldgift. Det oppnevnes en voldgiftsnemd på 3 personer hvorav partene oppnevner en person hver og Ofoten tingrett det tredje medlem som også fungerer som voldgiftsnemdas leder Side 2 av 3 23

24 8. PARTENES REPRESENTANTER For Futurum AS: For Ofoten regionråd: Ragnar Krogstad, adm.dir. Bjørnar Pettersen, leder 9. UNDERTEGNING Avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. Narvik, den / / Tjeldsund, den / / Ragnar Krogstad Futurum AS Bjørnar Pettersen Ofoten regionråd Side 3 av 3 24

25 c/o Futurum AS 8512 Narvik Telefon: Epost: Futurum AS Teknologiveien Narvik Narvik, 03. august 2005 Tilsagn om tilskudd på inntil kr til administrative kostnader utover sekretariatets honorar. Tilsagn nr. 450/05 Konto /40004 KRDs hovedkategori 10 Administrasjon Innsatsområde/handlingsplanen --- Styringsgruppen for RDA Ofoten har fattet følgende vedtak i sak RDA 450/05: Styringsgruppa godkjenner budsjett på kr til administrative kostnader for 2004/2005 utover sekretariatets honorar, forutsatt at samlede administrative kostnader for bevilgningsperioden ikke overstiger 5 % av de totale økonomiske rammene. Tilskuddet belastes RDA Ofotens konto i Nordland fylkeskommunens regnskap - kontonr / Rapportering Rapport og regnskap for prosjektet vedlegges utbetalingsanmodningen. For RDA Ofoten Narvik, For Futurum AS AS Sted, Dato Trude L. Husjord Styreleder Ragnar Krogstad Adm. Dir. Gjenpart: Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen, Fylkeshuset, 8048 BODØ. Side 1 av 1 25

26 Altius Økonomi AS Futurum AS Avd: Spørring Prosjekt Diverse Side 1 av :14 Bilagsart Avdeling Bil.dato Motkonto Konto Bil.nr Anmerkning Beløp Prosjekt : RDA EKSTERNE KOSTNADER (Sum: Beløp ,82) 11 - Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD 7012 WEB/DOMENE/EPOST/ 7 920, Tidsavgr. 2 - PROSJEKTAVDELING NORDLAND FYLKESKOMMUNE DIR.PROSJ.FINANS.FRI 4005 SLUTTBETALING , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7041 DELIKATESSEN 375, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 100 KJELL HUGO SOLHEIM 600, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 100 KJELL HUGO SOLHEIM 600, Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING UTBETALT STYREHONORAR , Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS AVISER,TIDSSKRIFTER ETC DELIKATESSEN AS 229, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 7103 JARDAR JENSEN 3 538, Lønn 1 - ADMINISTRASJON ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7115 DELIKATESSEN 925, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD 7139 MODULNET 7 920, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 185 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Lønn 1 - ADMINISTRASJON UTBETALT STYREHONORAR , Lønn 1 - ADMINISTRASJON ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING FREMOVER AS REKLAMEKOSTNADER 7160 FREMOVER 4 795, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING CI MEDIA AS REKLAMEKOSTNADER 7178 CI MEDIA AS 3 264, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7204 Ref: , Bank 2 - PROSJEKTAVDELING ANNEN KORTS.GJ BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 304 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7231 DELIKATESSEN AS 446, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 7229 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7255 DELIKATESSEN 8 850, Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Utg. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING NORDLAND FYLKESKOMMUNE DIR.PROSJ.FINANS.PLI RDA OFOTE , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD ,00 Antall: 138 Antall: ,82 26

27 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 11/09 Søknad om overføring av RDA-prosjektet The best of the Arctic Forslag til vedtak: Prosjektet The Best of the Arctic videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene på kr ,- og i henhold til den reviderte prosjektskisse. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet The Best of the Arctic ble bevilget til Destination Narvik av RDA-styret i 2008 med en totalramme på kr ,- (se vedlegg). På grunn av forskjellige faktorer ble ikke prosjektet startet i henhold til den opprinnelige plan. Imidlertid er samarbeidet levende og prosjektet ansees som å fortsatt ha høy nytteverdi. Vedlegg: - Brev fra Destination Narvik, Samarbeidsavtale The Best of the Arctic Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 PARTNERSKAP OFOTEN SAK 12/09 HANDLINGSPROGRAM FOR PARTNERSKAP OFOTEN Siden programsatsningen først har kommet i gang på slutten av 2009, så vil midlene for begge årene i hovedsak bli tildelt i De første tilsagn vil bli gitt av styret i desember, videre tilsagn gis utover Grunnlag Partnerskapet er et samarbeid mellom NFK og kommunene i Ofotregionen (Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord). Grunnlaget for samarbeidet er lagt ved fylkestingssak 071/08. Beveggrunnen i vedtaket er at vellykket utvikling trenger lokalt eierskap og bred medvirkning fra aktører i regionen. Regionen skal gjennom partnerskapet fordele utviklingsmidler lokalt til satsningsområder som regionen finner som viktige. Partnerskapsprogrammet er en del av den fylkeskommunale satsningen på regionbygging der man skal etablere gode BAS regioner (Fylkesplan for Nordland ). Nedfelt ligger infrastruktur, regional identitet og at regionene satser mer på fellesløsninger for å løse fremtidige utfordringer. Bysentrene i Nordland skal ta et spesielt ansvar ovenfor lokalsamfunn og nabokommuner for å bidra til vekst og utvikling. Innledende Partnerskapsmøte ble av holdt der det var invitert deltagere fra næring, kultur- og kompetansemiljøer i regionen. Vedtekter for partnerskapet ble vedtatt der organiseringen av driften er fastsatt. I styremøte ble det vedtatt å opprette tre faggrupper: næring, kultur og kompetanse. Disse tre gruppene er bare en jobbmessig inndeling, da disse samfunnsmessig sett er avhengige av hverandre for å få bra resultater innen egen sektor. Flere av prosjektene involverer elementer fra flere sektorer, men har blitt passert under en faggruppe. Faggruppene skal finne de gode prosjektene for regionen innen sitt felt. Prosjekter som styrebehandles kommer således frem gjennom forslag og kommunikasjon innen faggruppen. Faggruppene fungerer som en rådgivende instans til styret. Styret fatter endelige beslutninger om tilsagn. 35

36 Sekretariatet vil fungere som et administrativt ledd. Når prosjektene kommer i gang vil sekretariatet også følge opp prosjektene. Programsatsningen i Ofoten Grunnlaget for programsatsningen gjennom Partnerskap Ofoten er gitt gjennom fylkesplan for Nordland og Strategisk næringsplan Ofoten. Strategisk næringsplan Ofoten skisserte opp 4 innsatsområder. 1) logistikk og infrastruktur 2) Reiseliv, kultur og handel 3) Teknologi og kunnskap 4) Regionale vekstnæringer. I tillegg var det kommet forslag om 5) omdømmebygging og 6) fornying av offentlig sektor. Dannelse av 6 grupper vil bli for krevende administrativt og organisatorisk, derfor vil 3 faggrupper dekke disse seks innsatsområdene. Strategisk næringsplan er også under revisjon da den utgår i 2009, slik at det vil bli noen endringer i den. Programsatsningen legger vekt på å se på fellesløsninger for regionen, tenke helhetlig og handle enhetlig. Satsning under kompetanse Kompetanse er ansett som viktig for regionen. Regionen mangler kompetansearbeidsplasser og ligger under landsgjennomsnitt i forhold til utdanningsnivå. Regionen har et høyskoletilbud, det vil bli viktig og utvikle og styrke tilbudene på Høgskolen i Narvik (HiN) videre. HiN har tidligere medført knoppskyting av teknologibedrifter noe som er viktig for næringsutviklingen i regionen. Det vil også bli ansett som viktig å tiltrekke eller opprette nye tilbud innen utdanning og forskning. Særlig distriktskommunen kommunene sliter med å skaffe kompetanse innen enkelte yrker. Dette er en nasjonal trend i distriktsnorge og denne forventes å bli verre i fremtiden. Det vil derfor bli viktig å utvikle desentraliserte tilbud som gjør det mulig heve kompetansen hos allerede ansatte i kommunene. Også vil det bli viktig å gi tilbud om etterutdanning utvikling av realkompetansen hos ansatte i kommunene. Det vil søkes muligheter for å desentralisere enkelte utdanninger og tilbud slik at folk i distriktene kan utdanne seg samtidig med arbeid. 36

37 Satsning under kultur Man lever ikke av brød alene, kultur er ansett som en viktig ingrediens for identiteten og samhørigheten i en region. Ofoten vil derfor fortsette sitt kulturelle arbeid, men under Partnerskapsprogrammet med et større fokus imot regionale fellesprosjekter for å underbygge regionens særegne identitet. Ofoten har vært et møtested mellom det norske og det samiske, den samiske kulturen trenger å bli mer synliggjort i området og det vil jobbes videre med. Den samiske revitaliseringen har også medført flere arbeidsplasser i mindre kommuner. Andre særegenheter som kan sies å være regionale, er gruve og rallarkulturen, alle kommunene har hatt gruvedrift i historisk tid. Dette kan utvikles til en kulturell fellesnevner. Regionen har også en felles krigshistorie av internasjonalt format som det vil være viktig å ta være på. Kulturelle tilbud ønskes også å fremstå som mer regionale, med tilbud som ikke primært går ift. befolkningen i en kommune, men heller strekker seg utover regionalt. Det være seg musikkundervisning, fremheving av lokal kunst og kartlegging og merking av felles turområder. Satsning under næring Regionen ønsker å videreføre det langsiktige arbeidet under logistikk og infrastruktursatsningen, dette medfører ikke bare infrastruktur som veier og broer, men også andre mulige strukturer som fellesordninger innen kommunale innkjøp, felles informasjonsportal for Ofoten, felles destinasjonsselskap, felles næringsorganisasjon som vil kunne jobbe mer regionalt og helhetlig. Det kan bli aktuelt å se på mulighetene for flere interkommunale selskaper og samarbeidsformer. Regionen vil fortsette utviklingen av tilbud over Evenes lufthavn og Narvik Havn. Innen landbruk vil man jobbe for å etablere flere tilleggsnæringer innen reiseliv og nisjeproduksjon. Dette for å styrke det jordbruket som vi ennå har igjen. Regionen vil legge vekt på fortsatt å skape nye arbeidsplasser gjennom å gjøre det lettere å starte ny virksomhet. Dette gjelder også offentlige arbeidsplasser som gir store ringvirkninger i privat sektor. Vedlagt dette handlingsprogram vil det følge med en oversikt i tabells form, over prosjekter som er i forskjellig stadium for realisering. Vi forventer at det i løpet av neste år vil komme inn flere nye prosjekter. 37

38 PARTNERSKAP OFOTEN 2. desember 2009 Sak 13/09 Kriterier for tilsagn gjennom Partnerskap Ofoten Det har både gjennom gruppenes arbeid og tilbakemeldinger til sekretariatet vært etterlyst klarere kriterier for hvordan man skal kunne velge ut de gode regionale prosjektene. Ved klarere kriterier kan man også sortere og prioritere enklere. Kriterier: Noen formalistiske kriterier: Søknad med prosjektbeskrivelse må være utfyllende i forhold til prosjektets formål og forventede regionale effekter. Beskrivelsen må inneholde et tydelig og detaljert kostnadsoverslag. Ved senere rapportering vil kostnadsoverslag bli jamført med regnskap. Videre må det også fremgå hvem som er prosjekteier, dvs ansvarlig for gjennomføring og rapportering til partnerskapet. Det skrives kontrakt ved tilsagn. Beskrivelsen må være utfyllende nok for å danne grunnlag for enkeltvedtak. Regionale midler må gå til regionale prosjekter, for å oppnå størst mulig regional effekt må prosjekter medføre aktivitet i flere kommuner, minst to, men helst flere. Jo større geografisk område et prosjekt involverer, jo høyere på prioriteringslista. Således kan man sette karakter etter hvor mange kommuner som er involvert fra 1 til 5. Prosjekter kan bare finansieres 50 % gjennom Partnerskapet, prosjekter som skal gis tilsagn må har annen finansiering klar. Dette gjelder også institusjoners lønnede egeninnsats som må spesifiseres time for time. Regionalisering dreier seg om å integrere regionen slik at det oppstår en følelse av fellesskap, derfor er viktig at folk i periferien også knyttes til prosjekter gjennom Partnerskap Ofoten, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

39 partnerskapet. Om lag 30 % av prosjektene (grovt etter kroner) bør derfor lokaliseres utenfor Narvik, ved lokalisering snakker man om prosjektorganisasjon/ driftsorganisasjon, dette grunnes ut fra befolkningsfordelingen. Partnerskapet kan risikere tap av legitimitet ved skjev fordeling innen regionen. Prosjektene som får tilsagn frå Partnerskapet forplikter seg ved mediakontakt å opplyse om hvordan prosjektet har blitt finansiert, dvs at prosjekt er et resultat av regional satsing. 39

40 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 14/09 <Distribuert inkubator i Ofoten> Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten bevilger ,- over 1 år til prosjektet Saksopplysninger: Forskningsparken har fått finansiering for å drifte prosjektet fra SIVA, og søker om medfinansiering fra Partnerskapet. Inkubatoren er ment å gi et tilbud til hver av kommunene i regionen. Vedlegg: 1) søknad om samfinansiering til etablering og drift av distribuert inkubator Ofoten 2) budsjettpresisering Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 40

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering

Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Saknr. 15/7003-2 Saksbehandler: Espen Køhn Økt kompetanse i næringslivet Eidskog kommune Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner etter en helhetlig vurdering ikke

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: Ber om snarlig tilbakemelding og senest mandag morgen kl 08:00. Saksnummer Innhold Side

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE

FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE FRILUFTSPORTAL I DØNNA KOMMUNE Pilotprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT 2016 1 OVERORDNET MÅL Fra ord til handling (fra plan til realitet) Engasjere lokalbefolkningen i utforming og bruk av egne nærmiljø.

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad

Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold. Dato: 25. april Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Oppsummering Møte i Partnerskapet Næringsriket Østfold Dato: 25. april 2017 Sted: Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad Program Tirsdag 25. april 2017 0845-0900: Kaffe og te 0900-0915: Velkommen Velkommen

Detaljer

Byregionen Harstad Formål:

Byregionen Harstad Formål: Byregionen Harstad Formål: Øke bevisstheten om regionens muligheter Skape regionalt samspill Styrke den regionale vekstkraften Prosjekteier PE Sør-Troms regionråd (STRR) Styringsgruppe SG* ByR Byregionen

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2

Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 Byregionen Harstads prosjektmål for fase 2 På bakgrunn av samfunnsanalysen og kriterier for søknad til fase 2 i Byregionprogrammet, har styringsgruppa for fase 1 og regionrådet (ordførere i Sør-Troms)

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad

Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget. Harald Kjelstad Nordland Fylkeskommune. 12. juni 2012 Fylkestinget Harald Kjelstad SIVAs engasjement i Nordland Forsknings/-kunnskapsparker Næringshager Utviklingsselskap Eiendomsselskap/bygg Såkorn/venturefond Industri-inkubator

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune

Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Orkdalsregionen ved Orkdal kommune Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulent for organisering av møter og workshops i forbindelse med strategisk næringsplan for Orkdalsregionen Innhold

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038.

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune. Kommunehuset 3536 NORESUND. Tilsagnsnummer: 11203038. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT --- Krødsherad kommune Kommunehuset 3536 NORESUND Deres ref Vår ref 11/1304-5 KON Dato Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012

-fl- Statsbudsjettet kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd på inntil kroner til prosjektet LevVesterålen - Bolyst 2012 KOMMUNAL- -fl- DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Vesterålen regionråd Kjøpmannsgata 2 8401 SORTLAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/723-24 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - kap, 552 post 72 Tilsagn om tilskudd

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013

Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Saknr. 12/5377-9 Saksbehandler: Unni Fornæss Høgskoletilbud i Fjellregionene Støtte til avsluttende prosjektperiode våren 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

/

/ Hemnes Kommune Rolf Fjellestad Deres ref Vår ref Dato 2013-0195 13/1274-38 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 350 000 kroner til Hemnes kommune, til prosjektet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom

Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Forbedringer innen næringsutvikling og organisering av bygg og eiendom Evaluering til Narvik kommune Side 1 Oppdraget fra Narvik bystyre 1. Bystyret ønsker mer samordnet og mer direkte kommunal ledelse

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling Forside DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD! Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut. Vi anbefaler også at du har tildelingskriteriene

Detaljer

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte

Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Saknr. 15/7127-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Seterturisme i Ringsakerfjellet Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet Seterturisme i Ringsakerfjellet» forenlig med Regional

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

Avtale. Senter for fremragende forskning

Avtale. Senter for fremragende forskning Endelig avtaletekst pr 03.02.26 Avtale om Senter for fremragende forskning 1 Avtalens parter 1.1 Denne avtalen, SFF-avtalen, er inngått mellom Norges forskningsråd og.. (vertsinstitusjonens navn) som vertsinstitusjon

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2005/1249-4054/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL FOU-INKUBATOR

Detaljer