PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE , kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus"

Transkript

1 PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE , kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning av ekstrautgifter i forbindelse med RDA ordningen. SAK 11/09 Søknad om overføring av RDA-prosjektet The best of the Arctic SAK 12/09 Handlingsprogram for Partnerskap Ofoten SAK 13/09 Kriterier for tilsagn gjennom Partnerskap Ofoten SAK 14/09 Distribuert Inkubator SAK 15/09 Felles destinasjonsselskap SAK 16/09 Posisjonering bygg og anlegg SAK 17/09 Bygdekompass SAK 18/09 Felles aktiviteter næringslivet i Ofoten SAK 19/09 Kompetanseheving og nettverksbygging SAK 20/09 Kartlegging og kompetanseheving av ansatte i arbeidsliv og kommunene i Ofoten SAK 21/09 Samisk synliggjøring SAK 22/09 Kompetansesenter for samfunnssikkerhet SAK 23/09 Kompetanseheving, barnehager, skole og SFO SAK 24/09 Forskning og utvikling HiN-Norges Brannskole SAK 25/09 Rytmisk Instrumental Musikk SAK 26/09 Flerbrukshall, gulv SAK 27/09 Skatter i fjell SAK 28/09 Kartlegging av friluftsområder SAK 29/09 Markomeannu SAK 30/09 Bachs Juleoratorium SAK 31/09 Rallarspill SAK 32/09 Orienteringssak prosjekter på beddingen SAK 32/09 Eventuelt Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 1

2 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 09/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføring av RDA-prosjekt Forslag til vedtak: 1. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene bevilget gjennom RDA-ordningen. 2. Revidert fremdriftsplan og utgiftsfordeling godkjennes. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten ble bevilget til Ofotsamvirket av RDA-styret i 2007 med en totalramme på ,- (se vedlegg). På grunn av prosesser i forbindelse med omorganiseringen fra Ofotsamvirket til Ofoten regionråd er dette prosjektet blitt forsinket og er derfor ikke gjennomført i henhold til den opprinnelige tidsramme. Prosjektet er nå satt i gang med noen revideringer i prosjektplanen med hensyn på tid og metodikk. Prosjektet forventes imidlertid å kunne gjennomføres innen for den opprinnelige bevilgede kostnadsramme som det fremgår av den vedlagte oppsett. Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 2

3 Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse. Futurum Revidert fremdrifts- og kostnadsfordeling. Ofoten regionråd Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 3

4 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 09/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføring av RDA-prosjekt Forslag til vedtak: 1. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene bevilget gjennom RDA-ordningen. 2. Revidert fremdriftsplan og utgiftsfordeling godkjennes. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten ble bevilget til Ofotsamvirket av RDA-styret i 2007 med en totalramme på ,- (se vedlegg). På grunn av prosesser i forbindelse med omorganiseringen fra Ofotsamvirket til Ofoten regionråd er dette prosjektet blitt forsinket og er derfor ikke gjennomført i henhold til den opprinnelige tidsramme. Prosjektet er nå satt i gang med noen revideringer i prosjektplanen med hensyn på tid og metodikk. Prosjektet forventes imidlertid å kunne gjennomføres innen for den opprinnelige bevilgede kostnadsramme som det fremgår av den vedlagte oppsett. Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 4

5 Vedlegg: - Prosjektbeskrivelse. Futurum Revidert fremdrifts- og kostnadsfordeling. Ofoten regionråd Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 10/09 Søknad om dekning av ekstrautgifter i forbindelse med RDA-ordningen Forslag til vedtak: Futurum AS får dekket ekstrautgifter til administrative utgifter i forbindelse med RDAordningen som beskrevet i søknaden inntil kr. XX.XXX,- Saksopplysninger: Futurum har rettet en henvendelse til Ofoten regionråd i den anledning at de mener å ha RDA har vi funnet ut at vi har påløpt en del utgifter som ikke faller inn under sekretariatstjenester. Dette er i hovedsak utgifter knyttet til møter i styringsgruppen kjøregodtgjørelse, møtegodtgjørelse, mat og. Ettersom styringsgruppen for RDA er nedlagt og resterende midler er omdisponert er styret for Partnerskap Ofoten det kompetente organet for å behandle denne søknaden. Det finnes tilgjengelige rest-midler fra RDA til å dekke det omsøkte beløp. Vedlegg: - Prosjektregnskap Futurum - Tilsagn om ekstrabevilgning Avtale om kjøp av sekretariatstjenester 2009 Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 19

20 Fra: Frode Sommersel Til: "Eystein Markusson" Emne: SV: Ugifter RDA Dato: 22. oktober :43:54 Vedlegg: Prosjekt pdf AVTALE 2009.doc Futurum As - Adm.kostn..doc Hei Eystein, Vedlagt finner du utskrift over de utgifter som allerede er påløpt i forbindelse med for eksempel honorar til styringsgruppa osv. Jeg har også lagt ved avtalen for sekretariatstjenester for inneværende år, samt et tidligere tilsagnsbrev (2005) for å vise hvordan denne type utgifter har vært behandlet tidligere. Siste gang det var satt av penger til møte/kjøregodtgjørelse var for 2006 og de overskytende utgiftene er i hovedsak påløpt i slutten av 2007 samt I tillegg til de drøyt ,- ønsker vi å markere avslutningen/sluttrapporteringen av RDA med en middag for styringsgruppa hvor sluttrapporten presenteres. Vi anslår at de totale kostnadene da vil komme opp i ca ,-. Jeg håper dette er tilstrekkelig informasjon for at dere kan behandle saken i møtet den 20.11, men hvis du trenger ytterligere informasjon/avklaringer er det bare å ta kontakt. Med vennlig hilsen, Frode Futurum AS - Utvikling i Narvik-regionen Frode Sommersel Prosjektleder Telefon Mobil E-post: Teknologiveien Narvik Fra: Eystein Markusson Sendt: 21. oktober :53 Til: Emne: RE: Ugifter RDA Hei Frode, Av mangel på styringsgruppe tror jeg det rette organet må bli AU i Ofoten regionråd. Hvis dere kan sette opp utgiftene dere har hatt, hvordan de forholder seg til de ,- som er mottatt for sekretariatstjenester og hvorfor dere tolker de til å ligge utenfor sekretariatstjenestene som vi har avtalt tidligere skal jeg sørge for at den blir behandlet i møte Med vennlig hilsen 20

21 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten; tlf mobil: , Fra: Frode Sommersel Sendt: 20. oktober :15 Til: 'Eystein Markusson' Emne: Ugifter RDA Hei Eystein, I forbindelse med avslutningen av RDA har vi funnet ut at vi har påløpt en del utgifter som ikke faller inn under sekretariatstjenester. Dette er i hovedsak utgifter knyttet til møter i styringsgruppen kjøregodtgjørelse, møtegodtgjørelse, mat osv Jeg har snakket med Torbjørn på fylket ang hvordan vi skal få dekket dette, og siden styringsgruppa er lagt ned måtte vi ta dette med deg. Det totale beløpet det dreier seg om er ca (jeg har ikke fått en endelig oversikt fra regnskapsfører). Det jeg da lurer på er om vi kunne fått omdisponert noe av midlene som ikke utbetales fra RDA slik at vi får dekket disse utgiftene? Tror du dette kan la seg gjøre? Med vennlig hilsen Frode Futurum AS - Utvikling i Narvik-regionen Frode Sommersel Prosjektleder Telefon Mobil E-post: Teknologiveien Narvik 21

22 AVTALE om sekretariatstjenester for forvaltning av RDA-midlene Mellom Ofoten regionråd og Futurum AS er det inngått følgende avtale om sekretariatsbistand: 1. HVA SAKEN GJELDER I forbindelse med kompensasjonsordningen for økt arbeidsgiveravgift har tidligere Ofotsamvirket oppnevnt en styringsgruppe som skal forvalte de årlige rammer for Ofotregionen i samsvar med etablert regelverk. Ofoten regionråd har behov for sekretariatstjenester i forbindelse med forvaltningen av midlene og engasjerer gjennom denne avtale Futurum AS, Narvik til å ivareta dette arbeidet. 2. SEKRETARIATETS OPPGAVER Futurum AS skal ivareta følgende oppgaver: Kontroll av sluttrapporter med regnskap. Eventuelle saksforberedelser for styringsgruppen. Dette gjelder saksutredninger vedrørende forvaltningen av midlene, herunder behandling av en begrenset mengde eksterne søknader om midler, som forelegges styringsgruppen med innstilling til vedtak. Føring av referat fra møtene med vedtak i enkeltsaker. Oppfølging av vedtak i styringsgruppen med tilsagnsbrev (eventuelt avslagsbrev) til søkere, besørge foreskreven kontakt med fylkeskommunen i den enkelte sak m.m. Føring av intern prosjektregnskap for det enkelte prosjekt samt for den totale prosjektportefølje. Økonomistyring og likviditetskontroll i forbindelse med forvaltning av den årlige bevilgningsrammen. Ivaretakelse av nødvendig ekstern informasjon om kompensasjonsordningen gjennom kontakt med media, potensielle søkere/næringslivet, etablering og vedlikehold av web-sider, utarbeiding og distribusjon av informasjonsmateriale, samt veiledning til søkere om prosjektsøknader. Holde nær kontakt med fylkeskommunen om regelverk og forvaltningssystem for ordningen. Eventuelle andre oppgaver som naturlig tilhører et sekretariat. Rapportering til Fylkeskommunen 3. AVTALEPERIODE Avtalen inngås som en forlengelse av avtalen som har løpt siden Gjeldende avtaleperiode er for Da differensiert arbeidsgiveravgift er gjeninnført fra og med vil sekretariatsoppgavene i avtaleperioden hovedsaklig bestå av oppfølging og administrasjon av pågående prosjekter Side 1 av 3 22

23 4. HONORAR Engasjementet honoreres som rundsumhonorar i 2009 på NOK inkl. mva. Dette er iht. vedtak gjort i styringsgruppa for RDA Ofoten den 14. november 2008: Styringsgruppa for RDA Ofoten bevilger kr til Ofoten regionråd for administrasjon og avslutning av RDA ordningen i Honoraret dekker arbeid i forbindelse med de punkter som er listet opp under pkt 2 i denne avtale. I tillegg vil Futurum kunne utføre andre oppgaver for Ofoten regionråd etter nærmere avtale og innenfor avtalte ramme. Utgifter forbundet med annonsering i pressen, etablering og drift av websider, etablering av database over berørte bedrifter, trykningsutgifter for informasjonsmateriell samt reisekostnader utenfor Ofotenregionen dekkes av tidligere bevilgede midler til administrative kostnader. Utgifter ut over budsjett skal styregodkjennes. Dersom sekretariatet pålegges oppgaver utover det som er beskrevet i punkt 2 (jfr siste strekpunkt) avtales det i det enkelte tilfelle om dette er arbeider som inngår i gjeldende honorarramme eller om dette skal gis en særskilt tilleggsgodtgjøring. Honoraret for 2009 utbetales innen rimelig tid etter avtaleinngåelse. 5. OPPSIGELSE For Futurum AS gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder innenfor avtaleperioden. Ofoten regionråd kan ikke si opp avtalen uten å påberope seg pkt 6 nedenfor. 6. GRUNNLAG FOR OPPSIGELSE Partene kan si opp avtalen med 1 måneds varsel dersom noen av partene misligholder sine forpliktelser i følge avtalen. Ofoten regionråd kan ikke påberope seg mislighold fra sekretariatets side uten å gi en saklig begrunnelse for dette under henvisning til avtalens bestemmelser om de oppgaver som sekretariatet skal utføre, og hva som i tilfelle er misligholdt. Som mislighold fra sekretariatets side regnes for eksempel unnlatelse av å utføre de avtalefestede oppgaver, enten dette gjelder kapasitetsmessige eller andre forhold. Også kvaliteten på det utførte arbeid kan gjøres til gjenstand for en misligholdsvurdering dog med sterke krav til saklig begrunnelse og dokumentasjon. Krav om heving av avtalen på grunn av mislighold skal fremsettes skriftlig, og skal besvares av den annen part innen 2 uker etter at slik henvendelse er mottatt. Partene er også gjort kjent med at dersom dagens eierstruktur og/eller organiseringen av Futurum endres vesentlig skal avtalen opp til ny behandling. 7. TVISTER Tvister i forbindelse med forståelse av bestemmelsene i denne avtale løses ved voldgift. Det oppnevnes en voldgiftsnemd på 3 personer hvorav partene oppnevner en person hver og Ofoten tingrett det tredje medlem som også fungerer som voldgiftsnemdas leder Side 2 av 3 23

24 8. PARTENES REPRESENTANTER For Futurum AS: For Ofoten regionråd: Ragnar Krogstad, adm.dir. Bjørnar Pettersen, leder 9. UNDERTEGNING Avtalen undertegnes i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar. Narvik, den / / Tjeldsund, den / / Ragnar Krogstad Futurum AS Bjørnar Pettersen Ofoten regionråd Side 3 av 3 24

25 c/o Futurum AS 8512 Narvik Telefon: Epost: Futurum AS Teknologiveien Narvik Narvik, 03. august 2005 Tilsagn om tilskudd på inntil kr til administrative kostnader utover sekretariatets honorar. Tilsagn nr. 450/05 Konto /40004 KRDs hovedkategori 10 Administrasjon Innsatsområde/handlingsplanen --- Styringsgruppen for RDA Ofoten har fattet følgende vedtak i sak RDA 450/05: Styringsgruppa godkjenner budsjett på kr til administrative kostnader for 2004/2005 utover sekretariatets honorar, forutsatt at samlede administrative kostnader for bevilgningsperioden ikke overstiger 5 % av de totale økonomiske rammene. Tilskuddet belastes RDA Ofotens konto i Nordland fylkeskommunens regnskap - kontonr / Rapportering Rapport og regnskap for prosjektet vedlegges utbetalingsanmodningen. For RDA Ofoten Narvik, For Futurum AS AS Sted, Dato Trude L. Husjord Styreleder Ragnar Krogstad Adm. Dir. Gjenpart: Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen, Fylkeshuset, 8048 BODØ. Side 1 av 1 25

26 Altius Økonomi AS Futurum AS Avd: Spørring Prosjekt Diverse Side 1 av :14 Bilagsart Avdeling Bil.dato Motkonto Konto Bil.nr Anmerkning Beløp Prosjekt : RDA EKSTERNE KOSTNADER (Sum: Beløp ,82) 11 - Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD 7012 WEB/DOMENE/EPOST/ 7 920, Tidsavgr. 2 - PROSJEKTAVDELING NORDLAND FYLKESKOMMUNE DIR.PROSJ.FINANS.FRI 4005 SLUTTBETALING , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7041 DELIKATESSEN 375, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 100 KJELL HUGO SOLHEIM 600, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 100 KJELL HUGO SOLHEIM 600, Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING UTBETALT STYREHONORAR , Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS AVISER,TIDSSKRIFTER ETC DELIKATESSEN AS 229, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 7103 JARDAR JENSEN 3 538, Lønn 1 - ADMINISTRASJON ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7115 DELIKATESSEN 925, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD 7139 MODULNET 7 920, Bank 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 185 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Lønn 1 - ADMINISTRASJON UTBETALT STYREHONORAR , Lønn 1 - ADMINISTRASJON ARBEISGIVERAVGIFT , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING FREMOVER AS REKLAMEKOSTNADER 7160 FREMOVER 4 795, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING CI MEDIA AS REKLAMEKOSTNADER 7178 CI MEDIA AS 3 264, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7204 Ref: , Bank 2 - PROSJEKTAVDELING ANNEN KORTS.GJ BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 304 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7231 DELIKATESSEN AS 446, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DRIFT 4545,15, BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG 7229 KJELL HUGO SOLHEIM 700, Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING DELIKATESSEN AS MØTER,KURS OG OPPLÆRING 7255 DELIKATESSEN 8 850, Lønn 2 - PROSJEKTAVDELING BILGODTGJØRELSE OPPG.PLIKTIG , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Utg. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING NORDLAND FYLKESKOMMUNE DIR.PROSJ.FINANS.PLI RDA OFOTE , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING MODULNET AS WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD , Inng. fakt 2 - PROSJEKTAVDELING ANDRE FORSKB. KOSTNADER WEB/PROG.VEDLIKEHOLD ,00 Antall: 138 Antall: ,82 26

27 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak 11/09 Søknad om overføring av RDA-prosjektet The best of the Arctic Forslag til vedtak: Prosjektet The Best of the Arctic videreføres innenfor de opprinnelige kostnadsrammene på kr ,- og i henhold til den reviderte prosjektskisse. Saksopplysninger: En rekke prosjekter mottok støtte under RDA-ordningen. Denne ordningen ble avviklet med virkning fra og alle bevilgede midler til prosjekter som ikke var sluttført innen skulle i utgangspunktet dras inn og overføres til Partnerskapsordningen i den regionen midlene i utgangspunktet var tildelt i. Nordland fylkeskommune har imidlertid gjort en nyansering av dette (se vedlegg). Det er blitt åpnet for at prosjekter som ble igangsatt under RDA-ordningen, som ikke er sluttført, men likevel ligger an til å kunne sluttføres kan få sine midler overført til Partnerskapsordningen og prosjektet videreført med de samme prosjektrammer. Imidlertid krever dette et vedtak om videreføring av prosjektet av partnerskapsstyret, med tildeling av nye kontrakter og tilhørende formaliteter og eventuelle revisjoner av prosjektplanene. Prosjektet The Best of the Arctic ble bevilget til Destination Narvik av RDA-styret i 2008 med en totalramme på kr ,- (se vedlegg). På grunn av forskjellige faktorer ble ikke prosjektet startet i henhold til den opprinnelige plan. Imidlertid er samarbeidet levende og prosjektet ansees som å fortsatt ha høy nytteverdi. Vedlegg: - Brev fra Destination Narvik, Samarbeidsavtale The Best of the Arctic Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 PARTNERSKAP OFOTEN SAK 12/09 HANDLINGSPROGRAM FOR PARTNERSKAP OFOTEN Siden programsatsningen først har kommet i gang på slutten av 2009, så vil midlene for begge årene i hovedsak bli tildelt i De første tilsagn vil bli gitt av styret i desember, videre tilsagn gis utover Grunnlag Partnerskapet er et samarbeid mellom NFK og kommunene i Ofotregionen (Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord). Grunnlaget for samarbeidet er lagt ved fylkestingssak 071/08. Beveggrunnen i vedtaket er at vellykket utvikling trenger lokalt eierskap og bred medvirkning fra aktører i regionen. Regionen skal gjennom partnerskapet fordele utviklingsmidler lokalt til satsningsområder som regionen finner som viktige. Partnerskapsprogrammet er en del av den fylkeskommunale satsningen på regionbygging der man skal etablere gode BAS regioner (Fylkesplan for Nordland ). Nedfelt ligger infrastruktur, regional identitet og at regionene satser mer på fellesløsninger for å løse fremtidige utfordringer. Bysentrene i Nordland skal ta et spesielt ansvar ovenfor lokalsamfunn og nabokommuner for å bidra til vekst og utvikling. Innledende Partnerskapsmøte ble av holdt der det var invitert deltagere fra næring, kultur- og kompetansemiljøer i regionen. Vedtekter for partnerskapet ble vedtatt der organiseringen av driften er fastsatt. I styremøte ble det vedtatt å opprette tre faggrupper: næring, kultur og kompetanse. Disse tre gruppene er bare en jobbmessig inndeling, da disse samfunnsmessig sett er avhengige av hverandre for å få bra resultater innen egen sektor. Flere av prosjektene involverer elementer fra flere sektorer, men har blitt passert under en faggruppe. Faggruppene skal finne de gode prosjektene for regionen innen sitt felt. Prosjekter som styrebehandles kommer således frem gjennom forslag og kommunikasjon innen faggruppen. Faggruppene fungerer som en rådgivende instans til styret. Styret fatter endelige beslutninger om tilsagn. 35

36 Sekretariatet vil fungere som et administrativt ledd. Når prosjektene kommer i gang vil sekretariatet også følge opp prosjektene. Programsatsningen i Ofoten Grunnlaget for programsatsningen gjennom Partnerskap Ofoten er gitt gjennom fylkesplan for Nordland og Strategisk næringsplan Ofoten. Strategisk næringsplan Ofoten skisserte opp 4 innsatsområder. 1) logistikk og infrastruktur 2) Reiseliv, kultur og handel 3) Teknologi og kunnskap 4) Regionale vekstnæringer. I tillegg var det kommet forslag om 5) omdømmebygging og 6) fornying av offentlig sektor. Dannelse av 6 grupper vil bli for krevende administrativt og organisatorisk, derfor vil 3 faggrupper dekke disse seks innsatsområdene. Strategisk næringsplan er også under revisjon da den utgår i 2009, slik at det vil bli noen endringer i den. Programsatsningen legger vekt på å se på fellesløsninger for regionen, tenke helhetlig og handle enhetlig. Satsning under kompetanse Kompetanse er ansett som viktig for regionen. Regionen mangler kompetansearbeidsplasser og ligger under landsgjennomsnitt i forhold til utdanningsnivå. Regionen har et høyskoletilbud, det vil bli viktig og utvikle og styrke tilbudene på Høgskolen i Narvik (HiN) videre. HiN har tidligere medført knoppskyting av teknologibedrifter noe som er viktig for næringsutviklingen i regionen. Det vil også bli ansett som viktig å tiltrekke eller opprette nye tilbud innen utdanning og forskning. Særlig distriktskommunen kommunene sliter med å skaffe kompetanse innen enkelte yrker. Dette er en nasjonal trend i distriktsnorge og denne forventes å bli verre i fremtiden. Det vil derfor bli viktig å utvikle desentraliserte tilbud som gjør det mulig heve kompetansen hos allerede ansatte i kommunene. Også vil det bli viktig å gi tilbud om etterutdanning utvikling av realkompetansen hos ansatte i kommunene. Det vil søkes muligheter for å desentralisere enkelte utdanninger og tilbud slik at folk i distriktene kan utdanne seg samtidig med arbeid. 36

37 Satsning under kultur Man lever ikke av brød alene, kultur er ansett som en viktig ingrediens for identiteten og samhørigheten i en region. Ofoten vil derfor fortsette sitt kulturelle arbeid, men under Partnerskapsprogrammet med et større fokus imot regionale fellesprosjekter for å underbygge regionens særegne identitet. Ofoten har vært et møtested mellom det norske og det samiske, den samiske kulturen trenger å bli mer synliggjort i området og det vil jobbes videre med. Den samiske revitaliseringen har også medført flere arbeidsplasser i mindre kommuner. Andre særegenheter som kan sies å være regionale, er gruve og rallarkulturen, alle kommunene har hatt gruvedrift i historisk tid. Dette kan utvikles til en kulturell fellesnevner. Regionen har også en felles krigshistorie av internasjonalt format som det vil være viktig å ta være på. Kulturelle tilbud ønskes også å fremstå som mer regionale, med tilbud som ikke primært går ift. befolkningen i en kommune, men heller strekker seg utover regionalt. Det være seg musikkundervisning, fremheving av lokal kunst og kartlegging og merking av felles turområder. Satsning under næring Regionen ønsker å videreføre det langsiktige arbeidet under logistikk og infrastruktursatsningen, dette medfører ikke bare infrastruktur som veier og broer, men også andre mulige strukturer som fellesordninger innen kommunale innkjøp, felles informasjonsportal for Ofoten, felles destinasjonsselskap, felles næringsorganisasjon som vil kunne jobbe mer regionalt og helhetlig. Det kan bli aktuelt å se på mulighetene for flere interkommunale selskaper og samarbeidsformer. Regionen vil fortsette utviklingen av tilbud over Evenes lufthavn og Narvik Havn. Innen landbruk vil man jobbe for å etablere flere tilleggsnæringer innen reiseliv og nisjeproduksjon. Dette for å styrke det jordbruket som vi ennå har igjen. Regionen vil legge vekt på fortsatt å skape nye arbeidsplasser gjennom å gjøre det lettere å starte ny virksomhet. Dette gjelder også offentlige arbeidsplasser som gir store ringvirkninger i privat sektor. Vedlagt dette handlingsprogram vil det følge med en oversikt i tabells form, over prosjekter som er i forskjellig stadium for realisering. Vi forventer at det i løpet av neste år vil komme inn flere nye prosjekter. 37

38 PARTNERSKAP OFOTEN 2. desember 2009 Sak 13/09 Kriterier for tilsagn gjennom Partnerskap Ofoten Det har både gjennom gruppenes arbeid og tilbakemeldinger til sekretariatet vært etterlyst klarere kriterier for hvordan man skal kunne velge ut de gode regionale prosjektene. Ved klarere kriterier kan man også sortere og prioritere enklere. Kriterier: Noen formalistiske kriterier: Søknad med prosjektbeskrivelse må være utfyllende i forhold til prosjektets formål og forventede regionale effekter. Beskrivelsen må inneholde et tydelig og detaljert kostnadsoverslag. Ved senere rapportering vil kostnadsoverslag bli jamført med regnskap. Videre må det også fremgå hvem som er prosjekteier, dvs ansvarlig for gjennomføring og rapportering til partnerskapet. Det skrives kontrakt ved tilsagn. Beskrivelsen må være utfyllende nok for å danne grunnlag for enkeltvedtak. Regionale midler må gå til regionale prosjekter, for å oppnå størst mulig regional effekt må prosjekter medføre aktivitet i flere kommuner, minst to, men helst flere. Jo større geografisk område et prosjekt involverer, jo høyere på prioriteringslista. Således kan man sette karakter etter hvor mange kommuner som er involvert fra 1 til 5. Prosjekter kan bare finansieres 50 % gjennom Partnerskapet, prosjekter som skal gis tilsagn må har annen finansiering klar. Dette gjelder også institusjoners lønnede egeninnsats som må spesifiseres time for time. Regionalisering dreier seg om å integrere regionen slik at det oppstår en følelse av fellesskap, derfor er viktig at folk i periferien også knyttes til prosjekter gjennom Partnerskap Ofoten, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

39 partnerskapet. Om lag 30 % av prosjektene (grovt etter kroner) bør derfor lokaliseres utenfor Narvik, ved lokalisering snakker man om prosjektorganisasjon/ driftsorganisasjon, dette grunnes ut fra befolkningsfordelingen. Partnerskapet kan risikere tap av legitimitet ved skjev fordeling innen regionen. Prosjektene som får tilsagn frå Partnerskapet forplikter seg ved mediakontakt å opplyse om hvordan prosjektet har blitt finansiert, dvs at prosjekt er et resultat av regional satsing. 39

40 PARTNERSKAP OFOTEN Dato: Saksbehandler: Sigbjørn Astrup Sak 14/09 <Distribuert inkubator i Ofoten> Forslag til vedtak: Partnerskap Ofoten bevilger ,- over 1 år til prosjektet Saksopplysninger: Forskningsparken har fått finansiering for å drifte prosjektet fra SIVA, og søker om medfinansiering fra Partnerskapet. Inkubatoren er ment å gi et tilbud til hver av kommunene i regionen. Vedlegg: 1) søknad om samfinansiering til etablering og drift av distribuert inkubator Ofoten 2) budsjettpresisering Partnerskap Ofoten- et samarbeid om regional utvikling 40

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3

Innhold. Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innledning: Futurum for å sikre «ny giv»! 3 1.0 Virksomheten 6 1.1 Futurums visjon, hovedmål og hovedsatsningsområder 6 1.2 Eiere 8 1.3 Styret 9 1.4 Administrasjon 9 1.5 Arbeidsmiljø

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjekt Lærlingbedrift

Prosjekt Lærlingbedrift N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1004/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 24 Prosjekt nr: 1025 Prosjekt tittel:

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer