Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2010

2 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger, profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad, øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon, medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene. 1 Ofoten regionråds vedtekter Regionbygging er et krevende og utfordrende arbeid som har mange fasetter og fordrer langsiktighet vilje til å fortsette å gå i mot vinden. Som det fremgår av vedtektene er det store og brede oppgaver Ofoten regionråd ønsker å gjøre noe med. Regionrådet har gjennom 2010 arbeidet aktivt innen de fleste av feltene nevnt ovenfor. En rekke møter at formell og uformell art har vært avhold med sentrale aktører innenfor både næringsliv og det offentlige. Både politisk og administrativ ledelse har vektlagt synligheten i det regionale og nasjonale offentlige rom. Som et ledd i dette var Ofoten vertskap for den nasjonale regionrådskonferansen i august. Regionrådet har avgitt en rekke uttalelser til høringer og andre aktuelle saker, noe som er med på å øke synlighet og samhandling. I 2010 var regionrådets andre hele driftsår etter omorganisering. Det er særlig viktig at et politisk konsensusorgan, som regionrådet er, finner konstruktive arbeidsformer. Gjennom året har regionrådet hatt et omforent fokus på flere saker; for å nevne noen: realiseringen av Hålogalandsbrua, arbeid med felles regionalt omdømme og kampflybase til Evenes. Vi ser en utvikling i saker som krever at en samlet region skal stå bak for at vi skal lykkes i nå frem med våre synspunkter. I denne sammenheng er det avgjørende at regionrådet har en sekretariatsressurs som kan gripe fatt i og koordinere krevende politiske prosesser. Mange av disse sakene er kommer i offentlighetens lys på bakgrunn av oppslag i media og krever ofte en rask respons fra et samlet politisk miljø og øvrige utviklingsaktører. 2

3 Organisering Sammensetning Regionrådet er sammensatt av ordførere, varaordførere og opposisjonsledere i de fem kommunene som deltar i Ofoten regionråd. I tillegg innkalles administrasjonssjefene med talerett til alle møter i regionrådets organer. Ofoten regionråd hadde i 2010 følgende sammensetning: Bjørnar Pettersen (leder) Ordfører Tjeldsund Karen Margrethe Kuvaas (nestleder) Ordfører Narvik Gunnhill Andreassen Opposisjonspolitiker Tjeldsund Lene Fjelldal Opposisjonspolitiker Ballangen Trude Hagland Varaordfører Evenes Bjørn Hanssen Varaordfører Tjeldsund Bjørn Israelsen Varaordfører Ballangen Jan Ivar Jakobsen Varaordfører Tysfjord Jardar Jensen Ordfører Evenes Tor Asgeir Johansen Opposisjonspolitiker Tysfjord Anne-Rita Nicklasson Ordfører Ballangen Tore Nysæter Varaordfører Narvik Anders Sæter Ordfører Tysfjord Trond Millerjord Opposisjonspolitiker Narvik Arbeidsutvalget hadde følgende sammensetning: Bjørnar Pettersen (leder) Ordfører Tjeldsund Karen Margrethe Kuvaas (nestleder) Ordfører Narvik Jardar Jensen Ordfører Evenes Anne-Rita Nicklasson Ordfører Ballangen Anders Sæter Ordfører Tysfjord Sekretariatet Sekretariatet ble i 2010 ledet av Eystein Markusson. Sigbjørn Astrup var i perioden ansatt som prosjektkoordinator med særlig ansvar for oppfølging av Partnerskap Ofoten. Friluftsrådet Anne-Margrethe Roll var i perioden ansatt som daglig leder for Ofoten friluftsråd i full stilling. Kontorforhold/Arbeidsmiljø Sekretariatet for Ofoten regionråd hadde i 2010 kontorer i leide lokaler i Bogen Servicebygg i Bogen i Ofoten. Friluftrådet var i 2010 samlokalisert med kulturetaten i Narvik kommune. 3

4 Evenes og Narvik kommuner har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for henholdsvis sekretariatet og friluftsrådet. Virksomheten i 2010 Møtevirksomhet Ofoten regionråd (hovedstyret) avholdt i 2010 fire møter hvor det ble behandlet 12 saker, i tillegg til referatsaker og orienteringer. Arbeidsutvalget behandlet i samme periode 23 saker i tillegg til forberedelse og oppfølging av regionrådets saker. Rådmannsutvalget i Ofoten avholdt et møte i løpet av året. Det er holdt en rekke møter med ulike representanter fra politiske nivåer som for eksempel Stortingets Nordlandsbenk, politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Kommunaldepartementet, Fylkesrådet i Nordland med flere. Regionalt utviklingsarbeid Samferdsel Samarbeidet rundt store samferdselsprosjekter har i 2010 trådt frem som et stadig viktigere programområde for samarbeid både innad i regionen og med naboregionene. Det er spesielt god grunn til å nevne møtet mellom regionrådslederne fra Lofoten, Ofoten, Sør-Troms og Vesterålen hvor en i en felles uttalelse gav prioriteringer innen veisektoren:.. ønsker de fire regionrådene i Midtre Hålogaland å synliggjøre et felles ståsted og prioritere følgende: 1. Realiseringen av Hålogalandsbrua har førsteprioritet. Brua vil få stor betydning for kommunikasjonen i hele regionen, og vil være viktig både for å knytte regionen tettere sammen og redusere avstanden til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og jernbaneknutepunktet Narvik. 2. Etter realiseringen av Lofast har turisttrafikken til Lofoten og Vesterålen økt jevnt. Det er derfor viktig å ha fokus på hele strekningen av E10 gjennom Midtre Hålogaland. Statens vegvesen skal igangsette konseptvalgutredningen (KVU) Sortland Evenes høsten Vegutbedring og -innkorting på denne strekningen har andreprioritet for Midtre Hålogalandsregionen, sammen med vegsjefens øvrige innkortingsforslag i Samferdselsutredning for nordre Nordland og Sør-Troms. Vi forutsetter at KVU for E10 Sortland Evenes og KVU E6 Hamarøy Ballangen sees i sammenheng slik at trafikken over Lødingen blir tatt hensyn til på best mulig måte. Vi forutsetter videre at fergefri E6 utredes. Ofotbanen har hatt en svært positiv økning når det gjelder trafikk av gods og malm. Det foreligger konkrete planer for en betydelig økning av skipning av malm over Narvik som vil kreve investeringer for å øke kapasiteten. Samarbeidet med andre utviklingsaktører innen både det offentlige og næringsliv har gjennom 2010 vært utmerket. Kampflybase Ofoten regionråd har hele tiden aktivt støttet Evenes som base for Norges nye kampfly F-35 gjennom politiske vedtak og praktisk arbeid. I 2010 valgte regionrådet å benytte betydelige administrative 4

5 ressurser på prosjektet da sekretariatsleder overtok rollen som prosjektleder i nært samarbeid med daglig leder for Sør-Troms regionråd. Prosjektet Evenes som kampflybase har også bidratt til å styrke samarbeidet mellom Sør-Troms og Ofoten gjennom å involvere ordførere og representanter for næringsforeningene i Harstad og Narvik. Forvaltet riktig, kan de styrkede samarbeidsrelasjonene vise seg å bli viktige for felles positiv utvikling i Midtre Hålogaland. Beslutningen forventes tatt av Stortinget i Strategisk næringsplan Det har også i 2010 vært lagt ned betydelige ressurser for å revidere Strategisk næringsplan for Ofoten. Strategisk næringsplan for perioden ble sendt på høring etter første gangs behandling i regionrådet med frist januar Helse Det har vært betydelig politisk aktivitet i regionale fora knyttet til spørsmål rundt regionens helsetilbud, da særlig sykehusene. Dessverre såes det stadig tvil det fremtidige helsetilbud i regionen på en slik måte at det dannes usikkerhet og frykt blant befolkningen. Dette er nødvendigvis noe som opptar regionrådet sterkt og regionrådet har arbeidet aktivt sammen med andre aktører for å opprettholde et trygt og godt helsetilbud for regionens befolkning. Partnerskap Ofoten Styret for Partnerskap Ofoten har i 2010 bestått av: Leder Bjørnar Pettersen (ordfører Tjeldsund), nestleder Karen Margrethe Kuvaas (ordfører Narvik), Jardar Jensen (ordfører Evenes), Åsunn Lyngedal (Narvik Næringsforum), Anne-Rita Nicklasson (ordfører Ballangen), Svenn Roald Nystø (Arrán), Knut Ravlo (HiN). Sekretariatet for Ofoten regionråd har levert sekretariatstjenester til Partnerskap Ofoten. Partnerskap Ofoten har for årene 2009, 2010, og 2011 totalt kr til disposisjon. Partnerskap Ofoten kom i gang med tilsagn i begynnelsen av Det ble i løpet av 2010 avholdt fire styremøter der det ble gitt 21 tilsagn for totalt I tilegg ble det sluttført 2 prosjekter fra tidligere RDA tilsagn på Av disse tilsagnene er 1 trukket tilbake grunnet manglende medfinansiering. 8 av disse er sluttført, inkludert tidligere RDA. Ellers er resten av prosjektene i forskjellige grader av ferdigstillelse. Handlingsplanen for 2010 skisserte satsninger innen tre sektorer, kompetanse, næring og kultur. Det har vært et mål at midlene skal skjønnsmessig fordeles likt mellom disse sektorer. Prosjektporteføljen viser at handlingsplanen for 2010 i stor grad oppfylt. Under de punkter den ikke oppfylles, grunnes dette i at det ikke har latt seg gjøre å finne prosjekteiere som har kapasitet eller evne til å drive gjennom tiltakene foreslått i handlingsplanen. Enkelte foreslåtte prosjekter har blitt avvist grunnet at de ikke er godt nok forankret regionalt. Det er altså et visst sprik i hva vi ønsker og hva vi er i stand til å gjennomføre. Styret har etter hvert tatt en klarere rolle som bestiller av regionalt samarbeid i Administrasjonen har først vurdert om prosjektskisser har et tilstrekkelig høyt nok innhold av regionalt samarbeid, etterpå har styret vurdert om skissen er i samsvar med de forente politiske målsetningene for regional utvikling i Ofoten. Det har vært en utvikling i styret, istedenfor å gi et klart avslag, så har styret foreslått endringer på prosjektskisser for å gjøre prosjektene mer regionale. Søker har da muligheten til å gjøre ønskede endringer for siden å komme tilbake med et modifisert prosjekt. Samarbeid er en forutsetning for å kunne få midler av 5

6 partnerskapet. De umiddelbare erfaringer fra dette er at dette både er virkningsfullt ovenfor prosjekteiere og gir positive samarbeidsmessige konsekvenser regionalt. Ofoten friluftsråd Noen hovedsaker: Arrangerte seminar Lærende nettverk læring i friluft Målgruppe ansatte ved grunnskolene i Ofoten. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i medlemskommunene, etter metode anbefalt av Direktoratet for naturforvaltning. Arrangert 20 dagsturer for barn og ungdom med tema barn og ungdom i natur. Oppfølging av barnehager som er med i prosjektet Helsefremmende barnehager. Arrangerte i den forbindelse to samlinger hvor tema var Barnehagenes uteområde på den ene samlingen, kosthold og ernæring på den andre. Deltatt aktivt i arbeid med å etablere friluftsråd i Sør-Troms region som har 8 kommuner. Bidratt økonomisk til utgivelse av den første turbok i Sør-Troms Ofoten friluftsråd har avgitt egen årsmelding, se denne for fyldigere beskrivelse av driften. Økonomi Det fremlagte regnskap viser en brutto forbruk for sekretariatet for Ofoten regionråd på kr og en inntekt på kr Arbeidet ble finansiert gjennom et bidrag på ,- fra deltagerkommunene fordelt etter en per kapita-modell. Overskytende midler kommer delvis via Nordland fylkeskommune som tilskudd til drift av partnerskapsordningen og delvis fra ekstern finansiering av ulike prosjekter. Ofoten regionråd har en drift i balanse, imidlertid har en i svært liten grad bygd opp fond, noe som gjør fremtidig drift noe sårbar. Regnskap for drift av Ofoten friluftsråd er ikke en del av dette og finnes i årsmeldingen for friluftsrådet. 6

7 Leder Nestleder Bjørnar Pettersen Ordfører i Tjeldsund Karen Margrethe Kuvaas Ordfører i Narvik Jardar Jensen Ordfører i Evenes Anne-Rita Nicklasson Ordfører i Ballangen Anders Sæter Ordfører i Tysfjord Eystein Markusson Sekretariatsleder 7

8 Regnskap Ofoten regionråd 2010 Art Budsjett Regnskap Lønn faste stillinger Annen lønn Trekkpliktige godtgjørelser Pensjon Vital Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer Matvarer Bevertning Arrangementer/tiltak Gaver Utgiftsdekning/overnatting Andre utgifter Telefon Porto Internett Markedsføring og informasjon Annonser Trykkeritjenester Kurslopplæring Kjøregodtgjørelse Kostgodtgjørelse Oppgavepliktig reisegodtgjørelse Transport-/reiseutgifter Reiseutgifter ikke oppg.plikt Strøm og brensel Forsikring leie av lokaler Diverse avgifter/lisenser Kjøp av utstyr Kjøp av EDB programvare Kjøp av EDB utstyr Renhold Konsulenltjenester Internkjøp Kjøp av tjenester fra annen kommune Kjøp fra interkommunalt samarbeid Momskompensasjon Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Avgiftsfritt salg av varer/tjenester Refusjon moms, drift Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre/private Intersalg Sum inntekter Balanse 0 1 Versjon

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Mandag 10.02.14, kl. fra 11:00-til 16:30 Stetind Hotell, Kjøpsvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Anne Rita Nicklasson, Bjørnar Pettersen,

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd mandag 17.08.09, kl. 14:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Referatsaker - Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD 2009-2013 Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2014

Årsmelding og Regnskap 2014 Årsmelding og Regnskap 2014 1 Innledning Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer