HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE TRANSPORTTJENESTEN (TT-ORDNINGEN) UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE TRANSPORTTJENESTEN (TT-ORDNINGEN) UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/15 15/993 SAKSLISTE TRANSPORTTJENESTEN (TT-ORDNINGEN) UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 12/15 15/990 BUDSJETT ØKONOMIPLAN UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 13/15 15/991 NYBYGG HELSEHUSET UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 14/15 15/915 DØRÅPNEREN FYLKES TILGJENGELIGHETSPRIS Herøy,

2 Sak 11/15 TRANSPORTTJENESTEN (TT-ORDNINGEN) UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F11 Arkivsaksnr.: 15/993 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/15 Råd for eldre og funksjonshemmede Rådets uttalelse: Saksutredning: I rådets møte ble det anmodet om at denne saken ble tatt opp og at det var ønskelig med en orientering.

3 Sak 12/15 BUDSJETT ØKONOMIPLAN UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/15 Råd for eldre og funksjonshemmede Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Morten Sandbakken (arkivsak 15/866). Saken var oppe til behandling i formannskapet og innstillingen er; 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2016 med kr. 7 pr. kr i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2016 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter 0 Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter

4 Sak 12/15 Beskrivelse Budsjett 2016 Netto Drift og anlegg Utgifter Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter 0 Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Flyktning og integreringstjenesten Utgifter Inntekter Netto 0 Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Side 4 av 18

5 Sak 12/15 Beskrivelse Budsjett 2016 Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2016 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag 0 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 0 Side 5 av 18

6 Sak 12/15 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, kr , som fordeler seg slik: Nr. Tittel Beløp 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn Nytt helsehus Herøyhallen inngangsparti/lager Utbygging av omsorgsboliger SUM Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer Egenkapitaltilskudd KLP SUM Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Herøy kommune i Nordland Utgifter Inntekter Netto Folkevalgte styringsorganer Utgifter Inntekter Netto Administrasjonsenheten Utgifter Inntekter Netto Drift og anlegg Utgifter Inntekter Netto Brannvesen Utgifter Inntekter Netto Interkommunale tjenester Utgifter Inntekter Side 6 av 18

7 Sak 12/15 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto Kultur Utgifter Inntekter Netto Herøy barnehage Utgifter Inntekter Netto Flyktning og integreringstjenesten Utgifter Inntekter Netto Herøy skole Utgifter Inntekter Netto Herøy helsesenter Utgifter Inntekter Netto Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter Inntekter Netto NAV Herøy Utgifter Inntekter Netto Herøy sykehjem Utgifter Inntekter Netto Finansforvaltning Utgifter Inntekter Side 7 av 18

8 2016 Sak 12/15 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto Ansvar tatt ut av bruk Utgifter Inntekter Netto Herøy kommunes økonomiplan for vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. Side 8 av 18

9 Sak 12/15 Bakgrunn: Kommunelovens 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2016 og økonomiplan er gjort med basis i siste revisjon av budsjett 2015 og økonomiplan , samt justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 med beregninger for Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Det er innarbeidet nødvendige tiltak for å få budsjettet og økonomiplanen i balanse. I 2014 har befolkningstallet for kommunen stabilisert seg. Per 1. januar 2015 var det innbyggere i kommunen. Dette er en økning på fire innbyggere i løpet av dette året. Herøy kommune har så langt klart å opprettholde folketallet etter den sterke økningen i befolkningstallet i perioden 2011 til Dette gjør at kommunen fremdeles har 7,4 % flere innbyggere i 2014 enn i Hovedårsaken til dette er stor arbeidsinnvandring. Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn er nær fire ganger større i 2014 enn den var i 2010, og har økt fra 3,1 % til 11,9 % i denne perioden. Fødselstallene er lave. I perioden var fødselsunderskuddet på 41 personer. Samlet sett har de yngste aldersgruppene (opp til 19 år) gått ned med ca 30% i løpet av de siste årene. Gjennomsnittsalderen i Herøy er høy; 42,6 år mot landsgjennomsnitt på 39,1 år. Derimot er utviklingen i folketallet i yrkesaktiv alder positiv. Fra 2020 og utover vil sannsynligvis antallet innbyggere over 80 år dobles i forhold 2014-nivå. Det vil derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot Herøy har noen folkehelseutfordringer som det er viktig å være klar over. Vi ligger dårligere an enn landet som helhet hva angår arbeidsledighet år, uføretrygdede år, forventet levealder menn, hjerte- og karsykdommer og tykk- og endetarmskreft. Særlig har arbeidsledigheten blant unge økt betydelig. Andelen unge sosialhjelpsmottakere er også stigende. Av positive utviklingstrekk må nevnes at frafallet i videregående skole har falt betydelig og ligger nå på gjennomsnittet for Nordland fylke. Den psykiske helsen til befolkningen i Herøy er også god. Antall sysselsatte har gått litt ned. Pendling ut og inn av kommunen holder seg stabilt. Nivåene er relativt lave, noe som nok henger sammen med kommunikasjonsforholdene. Arbeidsledigheten var høy (6,5 %) i 2013, men er nå nede på ca 4 % igjen. Herøy har over tid ligget lavt hva angår utdanning på videregående nivå og høyere. Det positive er at utdanningsnivået i aldersgruppen år er høyest i HALD-regionen. Herøy kommune har de senere år hatt et netto driftsresultat godt over kommunaldepartementets anbefaling på 3 %. I 2014 ble resultatet 2,6 %, det er likevel bedre enn både gjennomsnittet for HALD, fylket og landet. Mer bekymringsfullt er den høye lånegjelda. Netto lånegjeld pr innbygger var i 2014 på kr pr innbygger. Det gir Herøy en 22. plass nasjonalt og en 4. plass i Nordland hva angår kommuner med høy lånegjeld. Side 9 av 18

10 Sak 12/15 Rådmannens utgangspunkt for økonomiplanen og budsjettet for 2016 er en videreføring av dagens drift. Justert for lønnsutvikling, endringer i beregnet skatteinntekter, rammetilskudd m.m. viser konsekvensjustert budsjett av kommunen mangler 2,9 mill kroner for å opprettholde dagens drift. Det utgjør 1,7 % av driftsrammen. For økonomiplanperioden utgjør avviket mellom utgifter og inntekter 16,2 mill kroner. Det utgjør 2,3 %. Rådmannen vil peke på tre forhold som i vesentlig grad bidrar til denne situasjonen: 1. Dagens driftsnivå er for høyt. Vi bruker av oppsparte midler for å opprettholde drifta. 2. Vi skal integrere flyktninger. Det er opprettet en egen flyktninge- og integreringstjeneste. Virksomheten finansieres med statlige tilskudd. Vi må være oppmerksomme på at inntektene og utgiftene ikke kommer samme år. Det er derfor nødvendig i perioden å sette av ubrukte midler til flyktningefond, som kan disponeres de årene en trenger mer midler enn det som kommunen får i inntekter. 3. Det legges opp til et ambisiøst investeringsprogram hvor særlig nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger er store og tunge prosjekter. Rådmannen vil også peke på at det er betydelig usikkerhet knyttet til kommunens framtidige rammebetingelser. Innbyggerne i Herøy kommune sa klart nei til kommunesammenslåing denne høsten. Det samme gjorde innbyggerne i Dønna og Leirfjord. Kommunereformprosjektet i HALD er derfor parkert. Hva Regjerningen og senere Stortinget gjør med denne saken er uforutsigbart. Den andre usikkerhetsfaktoren er det framtidige inntektssystemet for kommunene. Regjeringen skal legge fram sitt forslag i år i form av en proposisjon. Med disse betydelige usikkerhetsmomentene som bakteppe finner rådmannen det mest fornuftig å forsøke å opprettholde dagens driftsnivå i Rådmannen ønsker å bruke 2016 til å gjøre analyser og sammenligninger for å avdekke mulige forbedringspotensial og «beste praksis» innenfor tjenesteområdene. Det er overveiende sannsynlig at Herøy kommune i løpet av noen ganske få år vil måtte foreta omfattende endringer i sin virksomhet. Også i dette budsjettdokumentet er det innarbeidet en oversikt over status for tiltakene i kommuneplanen. I tilknytning til hver enhet er det redegjort for tiltak fra kommuneplanen med økonomisk konsekvens. Rådmannen påla de fleste enheter å utrede sparetiltak tilsvarende 1 % av egen driftsramme. Disse tiltakene er tatt inn i dokumentet. Andre tiltak som enhetene har ønsket å fremme er også tatt inn. Gebyrer og priser på kommunale tjenester er generelt regulert med 2,7 %. Satsene innen planog bygningsloven er økt med 10 %. Rådmannen vil utarbeide nytt regulativ. Det er ellers foretatt noen forenklinger og tilpasninger. Under folkevalgte styringsorganer legges det inn avvikling av bygdebilen i Sør-øyene fra april Ordningen med pendlertilskudd avvikles. Under administrasjonsenheten foreslår rådmannen å fjerne papirutgaven av Herøyfjerdingen (fire sider i Helgelendingen seks ganger pr år). Sommerarbeid for ungdom reduseres og midlene øremerkes arbeidstiltak for ungdom knyttet til vedlikehold av uteanlegg. Fra 2018 reduseres bemanningen på servicekontoret med en 70 % stilling. Under interkommunale tjenester er det foreslått å endre revisjonsordning fra Side 10 av 18

11 Sak 12/15 Innen kulturområdet er det foreslått å fjerne kommunal støtte til Herøykalenderen og kutt i støtten til trossamfunn. Herøy barnehage kutter i klesgodtgjørelse, konsulenttjenester og telefonutgifter. Under Herøy skole kuttes en 30 % lærerstilling fra høsten I tillegg reduseres det noe i boksamlinger, reiseutgifter og ekstrahjelp. For Herøy helsesenter reduseres medisinsk forbruksmateriell. For NAV Herøy reduseres økonomisk sosialhjelp noe. Så foreslår rådmannen et nytt tiltak i form av et prosjekt for å imøtekomme kravet om aktivitetskrav for stønad til livsopphold som regjeringen skal iverksette fra For å balansere økonomiplanen brukes de disposisjonsfond vi har. I tillegg settes det ikke av til inndekning av premieavvik i økonomiplanperioden. Nytt av året er en vurdering av likviditet og arbeidskapital. Her fremkommer bl.a. at et stort premieavvik går ut over kommunens likviditet på sikt. Det legges opp til noen store investeringsprosjekter i perioden: Nytt helsehus påbegynnes i 2016 og fullføres i Rådmannen innstiller på å bygge nytt helsehus framfor rehabilitering av nåværende. Nye omsorgsboliger påbegynnes i 2016 og sluttføres i Det kan være betydelige beløp å spare på at helsehus og omsorgsboliger bygges samtidig. To utbygginger i Herøy vannverk; magasin på Langåsen og ny forsyningsledning til Hestøya. Dette er selvkostprosjektet. Sluttføring av inngangsparti og lager til Herøyhallen. Vedlegg: Budsjettdokument Side 11 av 18

12 Sak 13/15 NYBYGG HELSEHUSET UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/991 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/15 Råd for eldre og funksjonshemmede Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Morten Sandbakken (arkivsak 15/9539. Saken var oppe til behandling i formannskapet og innstillingen er; 1. Det bygges nytt helsehus i samsvar med vedlagte skisseprosjekt. 2. Kostnadsrammen for prosjektet er 30 millioner eks.mva 3. Rådmann gis fullmakt til å engasjere arkitekt og konsulent(er) for å utarbeide tilbudsgrunnlag og innhente tilbud, samt å engasjere byggeledelse. 4. Herøy kommune tar opp et lån på inntil kr 30 millioner til finansiering av prosjektet i perioden Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene innenfor nevnte låneramme. 6. Tilbudene legges frem for formannskapet for antagelse av leverandør. 7. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig kostnadsramme 8. Som byggekomite for bygging av legesenteret og omsorgsdelen velges arbeidsgruppen. Utredning: Bakgrunn: Saken har sitt utgangspunkt i Arbeidstilsynets pålegg fra oktober 2013 vedrørende krav om utbedring av garderobe, toalettforhold, utforming og innredning av arbeidsplasser i eksisterende helsehus. Det ble først administrativt vedtatt å gjøre mindre tilpasninger i dagens bygg for å lukke avvikene. Det viste seg å bli en dårlig løsning på grunn av at bygget har mange flere utfordringer. Ansatte klager over dårlig inneklima og oppvarming på bygget. Bygget har for få kontorer og det er dårlige romløsninger. Det mangler også akuttmottak. I sektorplanen for helse og omsorg, som er vedtatt av kommunestyret 18. mars 2014, er følgende tiltak innarbeidet i økonomiplanen. Tiltak Utrede og bygg funksjonelt helsesenter. Helsesentret har behov for nye lokaler og det har vært arbeidet med å finne en god løsning for utvidelse av arealene uten at det er kommet frem noen god løsning. Legekontoret er nedslitt og umoderne og er lite funksjonelt og har for lite kontorplasser. Helsesentret er i dag lokalisert i nær tilknytning til omsorgssentret og som omsorgsetaten synes er nødvendig og svært positivt for tjenesten. Kommunestyresak 36/14 - Økonomiplan og budsjett 2015.

13 Sak 13/15 Det er vedtatt at det skal igangsettes et forprosjekt for omsorgsboliger og helsehus Dette tiltaket innebærer at det settes i gang et forprosjekt for å utrede fremtidig løsning for utvidelse av omsorgsboliger og en ny løsning for helsehuset. Tiltaket har en ramme på 1.0 million. Det er også satt av kr til ombygging av helsehuset, for å utbedre Arbeidstilsynets pålegg. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede helsehuset og behovet for fremtidige omsorgsboliger. Denne gruppen består av: Steinar Furu Leder av arbeidsgruppen Roy Nilssen Kommunalleder teknisk Siv Nilsen Kommunalleder I Wenche Jørgensen Enhetsleder sykehjem og hjemmetjenesten Gunn Dahl enhetsleder hjemmetjenesten Geir Wold Representant for rådet for eldre og funksjonshemmede I tillegg har følgende ansatte fra helsehuset vært involvert i arbeid med helsehuset: Kommuneoverlege Inge Skauen Helsesøster Edith R. Hansen Verneombud Ola Loe Helsesekretær Mari-Ann Vang Kommunelege 2 Audun Dyrhaug Hov I forbindelse med Arbeidstilsynets tilsyn fikk kommunen flere pålegg som må utbedres for at avvikene kan lukkes. Garderober og toaletter må bygges om slik at de er handikapptilpasset. Utforming og innredning av arbeidsplasser må bedres. Legekontoret er nedslitt og har for få kontorplasser i tillegg har det dårlig funksjonalitet. Det mangler blant annet akuttmottak, handikap toalett og ekstra kontor. Ansatte klager over dårlig inneklima. Det er problemer med ventilasjonen. Det er også problemer med oppvarmingen. Bygget har gamle varmeovner som fungerer dårlig, og det klages over dårlige lysforhold. Kommunen engasjerte arkitekt (Cleve Broch AS- Arkitektur og design) og byggeteknisk bistand (Atax AS) for å se på mulighetene for å renovere eksiterende helsehus og få plass til alle kontorer/rom som det er behov for. Deres mandat er: 1. Lage budsjett og løsning for kun å imøtekomme arbeidstilsynets krav. 2. Lage et skisseprosjekt som tilfredsstiller arbeidstilsynets krav og krav fra de ansatte(romløsning). 3. Kostnadsoverslag for nytt helsehus Det er avholdt flere møter mellom arbeidsgruppen, konsulenter og brukere av helsehuset. Brukerne har kommet med ønsker og forslag til løsning som har vært viktige for dem i tillegg til arbeidstilsynets krav. Tannlegetjenesten leier kontorer i eksisterende bygg, og arbeidsgruppen har vært i kontakt med fylkestannlegen om arealbehov og funksjonalitet. Side 13 av 18

14 Sak 13/15 I første prosessen ble det innhentet teknisk vurdering av eksisterende helsehus og bunnledninger. Dette for å få et bedre grunnlag for å vurdere rehabilitering opp mot nybygg. Bygget er 35 år gammelt og dagens krav til innemiljø og plass har endret seg. Rapportene som er utarbeidet på bygg og bunnledninger tilsier en mer omfattende rehabilitering enn først antatt. Byggetekniskkonsulent har utarbeidet en rapport som beskriver de ulike alternativene med et grovt kostnadsoverslag. Alternativ 1. Bygge om dagens helsehus kun for å imøtekomme pålegg fra arbeidstilsynet. Det vil være en dårlig investering for Herøy Kommune, da bygget er i så dårlig teknisk og funksjonell tilstand at det om noen år må totalrenoveres. Det anbefales ikke å velge denne løsningen. Kostnadsramme på ca. 1.2 millioner eks. mva +/-20 til 30 % på skjulte feil og mangler. Alternativ 2. Bygge om helsehuset slik at hele bygget blir oppgradert til dagens bygningstekniske standard. Funksjonalitet på akuttrom og daglig drift blir løst. Dette er selvsagt en dyrere løsning, men vil sette bygget i stand for nye leveår. Rapportene som er laget på bunnledninger og bygg sier at det bør tas en mye grundigere rehabilitering enn først antatt. Dette har blitt avdekket underveis i denne prosessen og var ikke kjent før dette arbeidet startet. Arealet er på ca. 480m2 og priser pr.m2 som er brukt er kr eks. mva. Det blir da en kostnadsramme på ca. 12 millioner eks. mva. Usikkerheten i beregningen er på +/-25 %. Dette tilsier en kostnad mellom 8.4 millioner eks. mva. og 15.6 millioner eks. mva. I hvilken grad hele kostnaden kan regnes som en påkostning (dvs. investering) må avklares noe nærmere, men rådmannen er av den oppfatning at det meste av renoveringen følger av endrede funksjonskrav og dermed må betraktes som investering. Alternativ 3. I den opprinnelige rapporten var det ikke tegnet nytt helsehus og kostnadene er stipulert ut fra 600m2 nybygg. Kostnaden for parkeringsanlegg er tatt inn i prosjektet nye omsorgsboligene for å erstatte de parkeringsplassene som boligene bygger ned. Stipulerte kostnader var ca. kr eks. mva. pr. m2. Kostnadsramme på ca. kr ,- + mva. Saken ble oversendt til Formannskap den sak 66/15. Saken ble utsatt og rådmannen bes komme tilbake med saken når plassering og nye modeller er utredet. Med bakgrunn i dette ble det utarbeidet skisseprosjekt for alternativ 3,( nytt helsehus). Det er vurdert nytt helsehus ved siden av eksisterende helsehus. Dette krever utvidelse av tomten men prosjektet er innenfor det tomtearealet som kommunen har avklart med grunneier. Det er også tatt hensyn til naboene i den grad dette er mulig. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som viser størrelse, romprogram og trafikkareal. Skisseprosjektet har også et grovt kostnadsoverslag. Side 14 av 18

15 Sak 13/15 Det er avhold to møter med arkitekt, arbeidsgruppen og arbeidstakere for å få et best mulig skisseprosjekt der alle hensyn er vurdert, og i den grad det er mulig også ivaretatt. Det er viktig å beholde eksisterende bygg slik at driften kan gå normalt i hele byggeperioden. Det er mange spesialisert tjenester som det vil være vanskelig - om ikke umulig å finne plass for i andre lokaler- dersom eksisterende bygg skal rives før nybygget er på plass. Arbeidsgruppen godkjenner skisseprosjektet og anbefaler at det arbeides videre med å bygge nytt helsehus. Ved å bygge nytt i samsvar med skisseprosjekt vil det være tilnærmet normal drift i eksisterende helsehus i hele byggeperioden. I tillegg vil et nybygg oppfylle dagens bygningstekniske- og funksjonelle krav. Kostnadsoverslag er utarbeidet av ATAX AS med bakgrunn i skisseprosjekt levert av arkitekt: Budsjett for byggekostnader av nytt helsehus er på kr eks. mva Dette er en kostnadsøkning i forhold til den sjablongmessige kalkylen som ble utarbeidet i forkant av skisseprosjekt. Kostnadsøkningen skyldes: Økning av areal fra 600m2 til 650m2. Det er tatt med hele kostnaden på p-hus i dette budsjettet, som tidligere i prosessen var ment å være med i budsjettet til nye omsorgsboliger. Det er tatt med 10 % uforutsett i budsjettet (utgjør over 2.5mill). Det er avsatt i sanering av eksisterende helsehus. Det er tatt med komplett utomhus og veier/grøntareal. Skal dette finansieres med byggelån, så må det beregnes byggelånsrenter i 12 mnd. Dette bør tas med i budsjettet og da må ramme være på kr 30 millioner eks. mva. Følgende er ikke medtatt i budsjettet: 1. Inventar i helsehuset. 2. Internkommunikasjon, som telefon og datautstyr. 3. Kostnader til flytting. 4. Adgangskontrollsystem eller låsesystem. 5. Utelys på plasser eller i grøntareal. 6. Ladestasjoner på p-plasser. 7. Kostnader med anskaffelse av ekstra areal (som tomt). 8. Tilknytningsavgifter til kommune eller stat. 9. Kostander til saksbehandlingsgebyr eller oppmåling av nye areal(tomt). 10. Kostander til fiberkabel/datalinjer (nye). 11. skilting på fasade eller inne i bygget, som f.eks på dører og vegger. 12. Alt spesialutstyr som legekontor eller tannleger krever, da prosjektet ikke har kommet til denne fasen enda. Disse kostnadene er vanskelig å beregne da de avhenger av hva som kan gjenbrukes fra eksisterende helsehus, og hvordan eksisterende utstyr kan påbygges til nytt. Fylkestannlegen har signalisert nytt utstyr til tannhelsetjenesten. Pt 8,9,10 og 11 utgjør mindre kostander. Det er lagt inn kostnader for sprinkling av det nye helsehuset. Behovet for sprinkling vil bli vurdert under byggesaksbehandlingen. Kostnadene er vurdert til ,- Side 15 av 18

16 Sak 13/15 Budsjettet forutsetter: 1. At fjernvarme kan hentes fra omsorgssentret - det er tilstrekkelig kapasitet. 2. At vann og avløp kan tilkobles i umiddelbar nærhet vann og avløp går gjennom tomten 3. At strømkapasiteten er tilstrekkelig i trafo og oppgradering på effekten blir minimal og dermed så blir anleggsbidraget minimalt, som budsjettet viser - gammelt bygg fjernes og nytt bygg forutsettes å ha mindre strømbehov 4. At det ikke trenges sprengning- antatt å være lite eller ingen sprenging 5. At vann og avløp under p-kjeller kan ligge uten å flyttes- må sikres med varerør. 6. At bygging kan skje uavhengig i forhold til daglig drift av helsehus og omsorgssenter.- Ut fra foreslåtte løsninger er dette mulig 7. At bygging starter mars 2016 og ferdigstilles mars Beregnet 12 mnd byggetid.- Byggetiden tar 12 måneder. Det presiseres at det ikke er ferdigprosjektert! Det er lagt til grunn normal kvalitet på gulv, vegger, dører og tak. Skulle det bli ønske om andre kvaliteter, så vil dette være besparende eller kostnadsdrivende Fremdriftsplan som viser en potensiell tidslinje i prosjektet: Oktober 2015 Avklaring kommunal behandling. November 2015 Bestille arkitekt og prosjektleder. Desember 2015 Ferdigstille tegninger og beskrivelser. Januar 2016 Sendes ut Totalentreprise på Doffin. Februar 2016 Kontrahering av entreprenør (signere kontrakt) Mars 2016 Byggestart September 2016 Tett bygg. Februar 2017 Overlevering bygget (fra entreprenør til byggherren) Mars 2017 Innredning av spesialtilpassede brukere (flytting) Å innhente totalentrepriser i januar er som regel en veldig fin tid på året å få inn gode priser. Det er lagt inn prisjustering for å bygge på Herøy, f.eks dyrere betong, transportkostnader og bokostnader/reisekostnader for entreprenører. Vurdering: Alternativ 1. Bygge om dagens helsehus kun for å imøtekomme pålegg fra arbeidstilsynet. Arbeidsgruppen og ansatte er enige i at denne løsningen ikke kan velges for det vil være nødvending med en større renovering for å få et bedre arbeidsmiljø og få et funksjonelt bygg. Det er mange mangler med dagens bygg utover påleggene fra Arbeidstilsynet. Bygget har også for få kontorplasser. Alternativ 2. Bygge om helsehuset slik at hele bygget blir oppgradert til dagens standard, bedre ventilasjon som bedrer inneklima. Funksjonalitet på akuttrom og daglig drift blir løst. Det inneholder også flere kontorer som løser kontormanglene som er i dag. Arbeidsgruppen og ansatte er enige om at dette er en mulig løsning og at forslaget slik det fremkommer på skisseprosjekt for renovering inneholder mange gode romløsninger. Om det dekker de behovene som tjenesten har behov for er vanskelig å si ettersom mange av kontorene Side 16 av 18

17 Sak 13/15 er små og det er vanskelig å oppfylle kravene til universell utforming. Optimale planløsninger og tekniske løsninger vil ikke kunne gjennomføres fullt ut ved ombygging av eksisterende bygning. Det vil i byggeperioden være nødvendig å finne midlertidig løsninger i andre bygg for noen av tjenestene. Mens det vil være behov for å dele opp renoveringen slik at det kan være drift i deler av bygget. Dette vil bli en utfordring, og kan bli veldig kostnadskrevende på grunn av spesialiserte tjenester. Det er midlertidig mulig å gjennomføre dersom dette alternativet velges. Alternativ 3. I fase to er det utarbeidet et skisseprosjekt for nytt helsehus ved siden av eksisterende bygg, som vil brukes som parkeringsplass. Et nybygg vil være den optimale løsningen, og det vil oppfylle dagens bygningstekniske- og funksjonelle krav. Den daglige driften kan fungere godt mens det bygges nytt helsesenter. Det vil ikke være behov for midlertidige løsninger annet enn for parkering i byggeperioden. Ansatte kan bruke parkeringsplassen på rådhuset. Et nytt bygg vil være energi- og driftsbesparende. Det vil gi besparelse på strømutgifter. Kostnadene på parkeringshus er innarbeidet i prosjektet nytt helsehus, men var opprinnelig tenkt å ligge i prosjektet nye omsorgsboliger. Nye omsorgsboliger er prosjekter bygd på dagens parkeringsplass og utløser derfor behov for nye parkeringsplasser. Kostnadene for parkeringshus i prosjektet bør overføres til prosjektet nye omsorgsboliger dersom det realiseres. Ut fra en helhetsvurdering er det bare alternativene 2 og 3 som er aktuelle å gå videre med. Konklusjon: Rådmann har vurdert alternativ 3 som den beste løsningen. Renovering vil være veldig krevende på grunn av mange spesialiserte tjenester på helsehuset som må ivaretas i byggeperioden. Ved å bygge nytt kan den daglige driften fungere i byggeperioden, og en slipper midlertidige løsninger som kan bli kostnadskrevende. Det vil ikke være behov for midlertidige løsninger annet enn for parkering i byggeprosessen. Ulempen med dette alternativet er høyere kostnader. Side 17 av 18

18 Sak 14/15 DØRÅPNEREN FYLKES TILGJENGELIGHETSPRIS Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 15/915 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/15 Råd for eldre og funksjonshemmede Rådets uttalelse: Saksutredning: Med brev av fra Nordland fylkeskommune er det kommet anmodning om å komme med forslag til tilgjengelighetsprisen «Døråpneren» Hvert år siden 1995 har Nordland fylkeskommune tildelt tilgjengelighetsprisen «Døråpneren» Prisen tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedriften, kommuner eller offentlige etater i Nordland som har gjort spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljøet, kommunen eller fylket. Et utvidet tilgjengelighetsbegrep legges til grunn. Det er mulighet for å foreslå tidligere kandidater på nytt, samt at det også er mulig å foreslå flere kandidater. For at rådet skal få innspill i sitt arbeid med å foreslå kandidater har dette vært kunngjort på Kommunens informasjonsavis «Herøyfjeringen» med anmodning om å komme med forslag til rådet. Vedlegg: Brev fra rådet, samt retningslinjer.

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990 BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandbakken Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/953 NYBYGG HELSEHUS Rådmannens innstilling: 1. Det bygges nytt helsehus i samsvar med vedlagte skisseprosjekt. 2.

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 12/1248-34/RSK 150 21.12.2012 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET OM REVISJON

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET OM REVISJON Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12.

Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma 19.11.2015 142/15 Formannskapet 02.12.2015 Kommunestyret 16.12. Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 15/492 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnummer Utval Møtedato 019/15 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR

REFINANSIERING AV KOMMUNAL GJELD SAMT REVIDERING AV LÅNEOPPTAK FOR DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.08.2011 Tid: Kl. 10.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak

Detaljer

Planbeskrivelse. Arkivsak: 16/42 Arkivkode: RNR Sakstittel: DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ VALNESET

Planbeskrivelse. Arkivsak: 16/42 Arkivkode: RNR Sakstittel: DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ VALNESET Planbeskrivelse Arkivsak: 16/42 Arkivkode: RNR 50494 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR EIENDOMMENE GNR/BNR 5/53, 5/248, 5/249 OG 5/371 PÅ VALNESET Planbeskrivelse omregulering for deler av gjeldende reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rakkestad kommune 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG

MØTEINNKALLING. Rakkestad kommune 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Rakkestad kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Fast Byggekomite Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 24.01.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel Godkjenning av protokoll 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING

Detaljer

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018

Saksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter

Detaljer

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H).

Saksprotokoll. Mindretallet stemte for fellesforslag fra H, Bygdelista og Frp fremmet av Jon Hovland (H). Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 10.12.2010 Sak: 73/10 Saksprotokoll Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 10/1991 Tittel: BUDSJETT 2011 - ØKONOMIPLAN 2011-2014 BEHANDLING: Fellesforslag fra A, SP,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/1054 Behov for utvidelse av barnehagekapasiteten i kommunen Innstilling: Saken skal behandles i formannskapet 20. juni

Detaljer

Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag:

Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag: Behandling i Kommunestyret den 15.12.2015 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framla på vegne av Herøy AP følgende endrings-/tilleggsforslag: Lønn lærere kr. 91.000.- kr. 190.000.- kr 190.000.- kr 190.000.-

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016- Formannskapet behandlet saken, saksnr. 104/15 den 24.11.2015. Behandling: Anne Synnøve Østensen, Ap

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013 Arkivsak. Nr.: 2012/2502-25 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013 Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret Arkivsak: 2014/408-1 Arkiv: Saksbehandler: Mette Gro Iversen/Hege Holth SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst, helse og velferd Formannskapet Kommunestyret Helsehus for ØRU - status

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING

DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING DRAMMEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET - DRIFTSSTYRET FOR ØKONOMI OG PLANSAKER. EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2003 Tid: 15.30 Forfall må meldes til partiene.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 15.06.09. Sendt på mail 15.06. Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 22.09.2009 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-6

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-6 Ås kommune Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02137-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 08.10.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: - Leieavtale

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016

SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12.2013 Tid: 0930 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Wangbrygga, Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 0930 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 21.04.2015 Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 21.04.2015 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2

Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 3/08 Møtedato: 25.04.2008 Tid: 13.00 Møtested: Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien, 4050 Sola Eventuelt forfall

Detaljer

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger

Kongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 07.05.2013 018/13 RLU Kommunestyret 23.05.2013 044/13 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-H31 : Arkivsaknr.: 13/1057

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886

Saksframlegg. Trondheim kommune. VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 Saksframlegg VISTAMAR - RESULTAT ETTER FORHANDLINGER Arkivsaksnr.: 10/19886 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Rådmannen foreslår at dagens leieavtale med stiftelsen Peder

Detaljer

LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012

LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak 2012 1302 1901 LMU-SAK NR: 23/2011 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 23/2011 Læringsmiljøtiltak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.03.2016

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Linda M. Torgersen. Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.03.2016 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.03.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Karin Synnøve Bråthen Medlem Sigrid Kvisle Leder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:30-14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:30-14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:30-14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TOLGA KOMMUNE MØTEINNKALLING Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 16.01.2014 Tid: kl. 09.30 FORMANNSKAPET Program for dagen: Kl. 09.30 10.45. Formannskapsmøte på Storstua Kl. 10.45 11.15: Lunsj i

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:57 Fra saknr.: 24/14 Til saknr.: 29/14 Av utvalgets

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse

Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 5 Kontrollutvalget i Strand INNKALLES TIL MØTE 19. oktober 2009 kl. 08.30 i Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum og presse SAKLISTE Godkjenning av innkalling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-28 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fylkesveg 17, del 2 Sprova - Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Namdalseid

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av kulturbasert næringsutvikling i Hultgrengården og Øvrebyen generelt

Utfordringer knyttet til etablering av kulturbasert næringsutvikling i Hultgrengården og Øvrebyen generelt KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 15.02.2011 014/11 HNY Formannskap 14.06.2011 058/11 HNY Kommunestyret 23.06.2011 061/11 HNY Saksansv.: Hilde Nygaard

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012 Ark.: 151 Lnr.: 8082/11 Arkivsaksnr.: 11/776-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2012-2015 SAMT BUDSJETT 2012 Vedlegg: 1. Brev fra Demensforeningen i Gausdal og

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og 24.11.2015 Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.12. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset : 19.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien - oppfølging av vedtak i formannskaps sak PS 12/9

Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien - oppfølging av vedtak i formannskaps sak PS 12/9 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 11991/2012 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/38 Formannskapet 07.03.2012 Maskinering AS - Søknad om kjøp av tomt i Burøyveien

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform

Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal. Utredning i forbindelse med kommunereform Utredning - Sammenslåing mellom Selbu og Tydal Utredning i forbindelse med kommunereform Innledning Kommunestyret gjorde 11.2.2016 vedtak om å utrede et sammenslåingsalternativ mellom Selbu og Tydal: Utredning

Detaljer

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef Håpet bydel Dagens situasjon MYRHEIM III Stiftet: 1969 Antall enheter: 24 Antall 4-roms: 16 Antall 2-roms: 8 Antall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila B. Johansen Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/200 SALG AV DELER AV KASSEFABRIKKEN - NOFI Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK

SAKSFRAMLEGG OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Eldnes Arkivsaksnr.: 14/246 Arkiv: A10 OMGJØRING FRA ORDINÆR BARNEHAGE TIL FAMILIEBARNEHAGE I STAKKVIK Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: TILLEGGSSAKER:

Detaljer

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2010/1528-3 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Revidering av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud

Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Revidering av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud Verdal kommune Samlet saksframstilling Bygging av ny jernbaneundergang ved Verdal stasjon - Revidering av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret

SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: L70 Arkivsaksnr.: 01/08608-007 Dato: 15.01.02 BEREGNING AV HUSLEIE I OMSORGSBOLIGER SAK TIL: Bystyrekomité 4 / Bystyret Saksordfører : Margareth Lien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/8515 Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 08.-10.12.2014 Sak: 72/14 Resultat: Innstilling vedtatt m/tillegg Arkivsak: 14/8515 Tittel: Saksprotokoll - Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark

Detaljer

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11

Bydelsutvalgenes ledere 20.01.11 sak 1/11 Bydelsutvalgenes e 20.01.11 sak 1/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : : Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Bydelsutvalgenes e 20.01.11 1/11 Bydelsutvalgenes e behandlet saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement

KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement KM 05/16 Kirkemøtets budsjettreglement Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen stiller seg bak det framlagte dokumentet og forslag til vedtak. Komiteen drøftet hvilken rolle Kirkemøtet skal ha i budsjettsaker

Detaljer

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2.

Forslag til vedtak/endringer har som utgangspunkt rådmannens innstilling alt. 2. Saksprotokoll i Formannskap - 03.12.2013 Rådmannen informerte om uttalelser til forslag om budsjett og økonomiplan, samt signaler fra Agder Energi. Han henviste ellers til sin presentasjon for kommunestyret.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 07.02.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 14/241 KLAGE PÅ VEDTAK - PLAN OG RETNINGSLINJER FOR HANSNES HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 14/241 KLAGE PÅ VEDTAK - PLAN OG RETNINGSLINJER FOR HANSNES HAVN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KLAGENEMNDA Møtested: Rådhuset - Tofjefjord Møtedato: 05.08.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Eiendomsavdelingen Saksmappe: 2007/3694-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Organisering av eiendomsforvaltningen i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 12/7652-1 Dato: * ENDRET TILDELINGSMODELL AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteens forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering.

Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1. Rådmannens innstilling: Fremlagte organisasjonsendring i Teknikk og miljø tas til orientering. Ås kommune Organisasjonsendring i Teknikk og miljø Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 16/01019-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg 06.04.2016 Rådmannens innstilling: Fremlagte

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.12.2015 Sak: 117/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/996 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Per Kristensen

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Administrasjonsutvalget Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov

Lesja og Dovre. Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Lesja og Dovre Folkemøte økonomi Leder arbeidsgruppe Willy Sægrov Innledning Resultatet av arbeidsgruppen sitt arbeid Økonomisk oversikt Lesja & Dovre; Drift, økonomi, Fond og gjeld Forskjeller og likheter

Detaljer