Budsjett 2015 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag

2 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

3 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE NOEN SENTRALE NØKKELTALL KONSEKVENSJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETT STATSBUDSJETTET Frie inntekter Skjønn Distriktstilskudd Andre statstilskudd Lønns- og prisvekst KOMMUNALE SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS Eiendomsskatt Kommunale betalingssatser og gebyrer Pensjon Renter, avdrag og utbytte Fond SAMARBEIDSPARTNERE BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETTET BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETTET FORDELT PÅ VIRKSOMHET ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT BUDSJETTRAMMER 2015 OG ØKONOMIPLANRAMMER RESSURSFORDELINGSMODELL GRUNNSKOLE BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT GEBYRREGULATIVET Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

4 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp de langsiktige mål og verdier for kommunen. De overordnede mål og verdier for Løten kommune er fastsatt i kommuneplanen for og lyder som følger: LØTEN -midtpunkt med mangfold OPPVEKST OG UTVIKLING: Ethvert individ er enestående. Alle skal nå så langt som mulig, i forhold til sine forutsetninger. Trivsel, trygghet og læring skal sikres gjennom kvalitet, nærhet og helhet. Det skal etableres og utvikles arenaer for kompetanseutvikling tilpasset ulik alder, bakgrunn og ferdighet. Det skal oppmuntres til og legges til rette for entreprenørskap i skole og arbeidsliv, særlig skal ung nyskaping og etablering stimuleres. DIN HVERDAG: Gjennom åpenhet, informasjon og læring skal identitet styrkes, slik at flere ønsker å engasjere seg, til beste for fellesskap og lokalsamfunn. Vi skal drive helhetlig sunnhetsbygging og styrke framtidshåp, gjennom bevisst, folkelig satsing på fysisk fostring, kultur, trivsel, humor, glede, involvering og romslighet. Vi skal ta krafttak for tilhørighet. Alle skal ha noen å forholde seg til, være sammen med og føle trygghet sammen med, både i hverdag, fest og tunge stunder. Det skal legges til rette for et aktivt liv, uansett alder og funksjonsnivå, for at hver enkelt skal kunne opprettholde et selvstendig, meningsfylt og verdig liv. Det skal være enkelt for brukerne å orientere seg og nå fram til dem som styrer i kommunen. VÅRT SAMFUNN: Vi vil legge til rette for mer enn moderat befolkningsvekst. Boligbygging legges til attraktive områder med muligheter også for valg av høystandard tomter. Veger og nett skal bygges og tilrettelegges for å fremme attraktivitet, aktivitet og utvikling. Nyskapning skal stimuleres ved aktiv tilrettelegging og styrking av miljøer for støtte og veiledning. Det skal legges særlig vekt på å sikre flere jobber og større bredde i lokalt yrkes- og næringsliv. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

5 Arealplanleggingen skal skje i likevekt mellom respekt for jordvern og kulturlandskap og tilrettelegging for sterke, sammenhengende utviklingsprosjekter for bosetting og næringsutvikling. Vi vil bygge et levende demokrati ut fra innbyggernes ønsker, behov og valg, hvor samfunnets fellesverdier blir ivaretatt og dugnadsånden er levende. Gjensidig respekt og klokskap skal gi rom for mening og god plass for refleksjon og ytring. Natur og miljø skal brukes og ivaretas for å sikre trygg, grønn atkomst og en bærekraftig utbygging og utvikling av samfunnet. Løten kommunes 12 hovedmål (med resultater over tid) framgår av tabellen nedenfor. Tabell 1: Kommunens hovedmål. Hva handler det om? 1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten 2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen 3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten Hva er hovedmålet? En moderat befolkningsvekst Et økt antall nyfødte Trygg oppvekst Målbart mål Kommunen skal i løpet av 2015 passere innbyggere Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70 Barnehagedekning > 100 % Resultat : : : : 81 barn 2012: 84 barn 2013: 72 barn 2011: 100 % 2012: 100 % 2013: 100 % 4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag Godt læringsmiljø Elevtilfredshet: ETI* > 4,0 2011: 4,1 2012: 4,1 2013: 4,2 5) Gode skoler Godt læringsutbytte Nasjonale prøver > 2 (barneskolene) Nasjonale prøver og eksamen (Uskolen) > 3,2 6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får 7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass 8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn Tilfredse brukere Brukertilfredshet BTI***> 5. God medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet MTI**** > 4,5 I 2013: Barneskolene: 1,8 (2,0) ** Ungdomsskolen: 3,1 (3,7) ** (resultater i 2012 i parentes) 2010: 5,1 2012: 4,9 *** 2011: 4,7**** 2013: 4,8 Lavt sykefravær Mål 2015: < 8,0 % 2011: 8,5%***** 2012:8,6 % 2013: 8,4 % Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

6 arbeidsplass 9) Det skal være attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Løten 10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en bærekraftig måte 11) Riktig ressursforvaltning 12) Bærekraftig ressursforvaltning Vekst i antall foretak med ansatte Samsvar mellom budsjett og regnskap God økonomistyring > 200 foretak med ansatte Netto driftsresultat > 1,5 % i 2015, 3 % som langsiktig mål Økonomisk resultat på alle ansvar < 100 % av netto budsjettramme Håndterbar gjeld Netto lånegjeld < 50 % av brutto driftsinntekt * ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5) ** Ekskl. engelsk *** BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** MTI: Medarbeidertilfredshetsindeks (skala 1-6) **** Se nærmere om resultatene i målekortene for virksomhetsområdene og seksjonene. 2011: : : : 23,0 mill, 5,4 % 2012: 8,6 mill, 1,9 % 2013: -4,7 mill, - 1 % 2012: < 100 % på 8 av 30 ansvar **** 2013: < 100 % på 12 av 30 ansvar 2. tert 2014: < 100 % på 2 av 30 ansvar 2012: 58,4 % 2013: 60 % 2014: 64,4 % Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

7 2 NOEN SENTRALE NØKKELTALL Kommunens virksomhetsstyringsmodell er blitt til gjennom en kontinuerlig utvikling over flere år. Virksomhetsstyringsmodellen har som formål å gi politikere, ledere, medarbeidere, brukere og andre interessenter innsikt i kommunens resultater og kunnskap om måloppnåelse, produktivitet og kostnader. Det betyr at modellen bygger på en forståelse av at å lykkes som organisasjon har både med resultatoppnåelse, ressursutnyttelse, kvalitet og omdømme å gjøre. En sentral faktor i så måte er at alle involverte, både politikere og medarbeidere, kjenner målene og i hvilken utstrekning vi når de. I det følgende presenteres utvalgte nøkkeltall for kommunen og sammenligninger med andre. Tabell 2: Utvikling i folketallet pr 1. juli for årene Folkemengde i alt år år år år år år og over Kilde: Statistisk Sentralbyrå. For 2014 er tallene fordelt på aldergrupper per 1. januar, og summerer seg derfor ikke til Tabell 3: Noen finansielle nøkkeltall Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Finansieringskilde for investeringene i %, overføringer fra driftsregnskapet Finansieringskilde for investeringer, bruk av lån i % Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) Løten 2012 Løten 2013 Kostragruppe Hedmark 2013 Landet uten Oslo ,8-1,0 2,2 2,4 2,4 1,3 1,5 3,1 2,9 2,9 57,8 60,6 73,0 62,9 66,9 193,9 204,0 199,5 209,9 202,0 4,9 4,6 11,9 12,0 12,6 66,5 89,4 66,5 75,5 65,1 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

8 Tabell 4: Nøkkeltall for tjenesteproduksjonen Nøkkeltall Løten 2012 Løten 2013 Netto driftsutgift pr innbygger 1 5 til barnehager Netto driftsutgifter til grunnskole pr innbygger 6 15 år Netto driftutgifter til SFO per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter pleie- og omsorg pr innbygger 67 år og over Korrigerte brutto driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker Korrigerte brutto driftsutgifter per institusjonsplass Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr stønadsmottaker Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet Brutto driftsutgifter til helsestasjonsvirksomhet mv per innbygger 0 5 år Netto driftsutgifter til kulturformål pr innbygger Brutto driftsutgifter vann pr tilknyttet innbygger Brutto driftsutgifter pr innbygger, kommunen samlet Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB Kostra) Kostragruppe Hedmark 2013 Landet uten Oslo Tall foreligger ikke Tall foreligger ikke Tall foreligger ikke Tall foreligger ikke En mer utfyllende oversikt over måltall og nøkkeltall gis i målekortene for virksomheter og seksjoner som følger i eget vedlegg på Gule sider. Målekortene er mål- og resultatindikatorer som betegner graden av måloppnåelse som lederne skal søke å oppnå gjennom sitt lederskap. Nøkkeltallene er mengdetall som kvantifiserer aktiviteten/produksjonen. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

9 Tabell 5: Oversikt over antall årsverk per virksomhetsområde Virksomhetsområde Rådmannens ledergruppe og rådgivere 14,0 14,0 Økonomiseksjonen 7,0 6,8 Administrasjonsseksjonen 6,5 6,1 Bygg- og vedlikeholdsseksjonen 10,5 10,5 Renholdsseksjonen 15,9 15,0 Hjemmebasert omsorg 38,0 38,0 Bolig, rehabilitering og aktivisering 42,5 43,1 Løten helsetun ekskl lærlinger 87 87,4 Kvalifisering 19,4 19,4 NAV 7,5 7,5 Barnevern 7,4 7,9 Helse- og familietjenesten 10,0 9,8 Jønsrud barnehage 6,9 6,9 Lund barnehage 7,2 7,2 Ryli barnehage ekskl lærling 7,7 7,5 Skøienhagan barnehage 9,3 9,3 Ådalsbruk barnehage 9,0 10,0 Jønsrud skole 12,6 13,5 Lund skole 13,0 13,0 Østvang skole 28,8 29,2 Ådalsbruk skole 13,7 14,0 Løten ungdomsskole og bibliotek 38,2 33,8 Teknisk drift 5,0 6,0 Teknisk forvaltning 5,0 5,0 Kultur, informasjon og service 14,0 14,0 Totalt antall årsverk 436,1 434,9 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

10 3 KONSEKVENSJUSTERINGER Det har i løpet av 2014 blitt fattet politiske vedtak som har økonomisk konsekvens i Tabell 6 Politiske vedtak fattet i 2014, med konsekvens for 2015 Tiltak Virksomhet 2015 Bortfall av frukt og grønt-ordningen (K-sak 1/14) LUS -473 Opphør av kulturskoletimen, helårsvirkning (K-sak 1/14) KIS -264 Rammereduksjon skolene (K-sak 1/14) -500 Regionale prosjekter for økt folketall/digitalt bildearkiv (K-sak 8/12) KIS 15 Medlemskap i samarbeidsallianse Osloregionen (F-sak 30/14) Rådmannen 11 Økt husleie HRU (F-sak 42/14) Plansjef 27 Økt festeavgift Gamle Lund skole (F-sak 84/14) NAV 6 Utviklingsprogrammet for byregioner (K-sak 43/14) Plansjef 38 Veglys FV 241/162 Ådalsbrukvegen (K-sak 46/14) Teknisk drift 40 Økt festeavgift Ånestad industriområde (F-sak 83/14) Teknisk forvaltning 34 Sum Tall i 1000 kr Videre vises oversikt over tidligere politiske vedtak som gjelder rammene for 2015: Tabell 7 Øvrige politiske vedtak med virkning for 2015 Tiltak Virksomhet 2015 Redusert flyktningemottak (K-sak 77/11) Kvalifisering -200 Medarbeiderdag i oddetallsår (K-sak 112/09) Administrasjonsseksjonen 50 Sum -150 Tall i 1000 kr Andre endringer som følger av lønnsoppgjør, særskilt og generell priskompensasjon, økte inntekter med videre. Tabell 8 Andre endringer Tiltak Virksomhet 2015 Konsekvens av lønnsoppgjøret 2014 Alle Økte gebyrinntekter/egenbetaling Alle Økte husleieinntekter Bygg- og vedlikeholdsseksjonen, Hjemmebasert omsorg, Løten helsetun, NAV og BRA -178 Kommune- og fylkestingsvalg Politisk 350 Opphør av psykologstilling Barnevern -434 Opphør av psykologstilling Helse og familietjenesten -151 Hallvard Trættebergs stipend KIS 56 Nettbrett for politikerne Politisk -20 Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

11 Julebord i fb m avsluttet valgperiode Politisk 20 Styrking av valgfag 91 Økning av ressurs til frikjøp tillitsvalgte Administrasjonsseksjonen 32 Økning interkommunale selskap/andre faste overføringer 983 Avvikling av medfinansiering/samhandlingsreformen Kommunalsjef velferd Regulering av politikergodtgjørelse, og ny godtgjørelse for medlemmer av representantskapet i HIAS Politisk 118 Økte utgifter tilskudd til ikke-kommunale barnehager Felles reserver ,1 % priskompensasjon Alle Økning frikjøp tillitsvalgte Administrasjonsseksjonen 32 Sum Tall i 1000 kr Virksomhetenes rammer er korrigert for lønnsoppgjøret i 2014 og inntektsøkninger som følger av reguleringer etter deflator og konsumprisindeks-justeringer. I tillegg er det lagt inn noen justeringer av mer teknisk art i budsjettet. Videre er virksomhetenes rammer tillagt kompensasjon for 2,1 % prisøkning. Overføringer til ikke-kommunale barnehager er økt med 3,0 millioner kroner, basert på gjeldende regelverk og forutsetninger om sammensetning av barnehageopptaket. Satsen for 2015 er stipulert til kr per hel småbarnsplass, og kr per hel plass, store barn. Ikke-kommunale barnehager får et tilskudd på 98 % av kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Det er lagt inn styrking av budsjettrammer på i alt 2,950 millioner kr til dekking av ulike formål. Dette er engangstiltak i form av løft for å dekke opp for etterslep, eller for å møte nye behov og utfordringer. Tabell 9 Engangstiltak 2015 Tiltak Virksomhet Beløp Risikoanalyse medisinsk teknisk utstyr Løten helsetun 200 Håndholdte mobile enheter Hjemmebasert omsorg 250 Engasjement, prosjekt reduserte sosialhjelpsutgifter NAV 500 Bygningsmessig vedlikehold/taktekking mv Bygg- og vedlikeholdsseksjonen Asfaltering veger Teknisk drift 500 IKT/digitalt førstevalg Stabssjef 200 Sum Tall i 1000 kr Det er videre lagt inn styrking av budsjettrammer for å følge opp noen føringer som er gitt i statsbudsjettet. Dette gjelder bl a styrkingen av BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistent) og økte ressurser til rus og psykiatri. Videre er ramma for oppvekst styrket med 1 millioner kroner, under henvisning til prioriterte tiltak i revidert plan for økt læringsutbytte og satsing på grunnleggende ferdigheter (DRI-sak 31/14). Ramma til velferdsområdet er styrket med totalt 1 millioner kr for bl a å møte økende kostnader i fb m øyeblikkelig hjelp og andre legetjenester, herunder oppretting av en ny legehjemmel i kommunen. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

12 Tabell 10 Styrking av virksomheter Tiltak Virksomhet 2015 Diverse formål helsetjenester Kommunalsjef velferd 725 Ny fastlegehjemmel Kommunalsjef velferd 200 Styrking av BPA-ordningen Hjemmebasert omsorg 300 Økte utgifter Løtensenteret (økt priskompensasjon) Hjemmebasert omsorg 75 Styrking av arbeidet med rus og psykiatri BRA 800 Styrket ramme til støttekontakter for funksjonshemmede BRA 200 Styrket ramme oppvekst Felles reserver Sum Tall i 1000 kr 19 av 25 indekser i inntektssystemet, som vedrører fordeling av innbyggertilskuddet til kommunene, er endret fra 2014 til De indeksene hvor det er størst endring som medfører økt overføring til kommunen, er antall innbyggere år, antall psykisk utviklingshemmede over 16 år og den såkalte opphopningsindeksen, som er en samleoppstilling over antall skilte og separerte, arbeidsledige og personer med lav inntekt. I tillegg til dette har Løten kommune nå blitt definert som en distriktskommune i Sør-Norge. Distriktskommune betyr i denne sammenhengen at kommunen oppfyller en del kriterier som går på kombinasjon av sentralitet, befolkningsstruktur og utvikling, status for arbeidsmarkedet, inntektsnivå i befolkningen, og svak skatteinngang. Disse endringene har ført til økte overføringer til kommunen, som brukes til å styrke områder med økt press på tjenestene. 4 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsbudsjettet for har en samlet kostnadsramme på 204,9 millioner kroner. Av dette er 42 millioner opptak av startlån som videreformidles til private låntakere. 24,9 millioner er rebudsjettering av investeringer som er påbegynt i årene , der prosjektene ikke er ferdigstilt. Samlede nye investeringer, eksklusive startlån, er dermed 138 millioner kroner i perioden. Det er satt av en samlet bevilgning på fem millioner kroner til diverse mindre prosjekter for kommunale bygg i perioden I 2015 er det budsjettert med 2 millioner kroner, som skal dekke ferdigstilling av vindusskift ved Løten Helsetun og nymontering av ventilasjonsaggregat i sløydsal på Jønsrud skole. Når det gjelder oppføring av erstatningsbygg for revet uthus på Sentralen miljøsenter, så ligger dette inne i økonomiplan , men er foreløpig lagt på is i påvente av videre prosess, jfr F-sak 70/14. Bevilgning til generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak videreføres med 2,5 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden. Bruk av bevilgningen skjer i samsvar med politisk vedtak av handlingsprogram annet hvert år for kommunale veger og hvert år for trafikksikkerhetstiltak. I 2015 er det lagt til en rebudsjettering på kr. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

13 Som følge av fylkesmannens beredskapsøvelse høsten 2013, hvor det ble avdekket behov for å styrke beredskapen, er det innarbeidet kroner i 2015 og 2016 til ulike tiltak. Nytt saksbehandlings-/arkivsystem er budsjettert med 2,5 millioner kroner i Bevilgningen til sentrumsplanen er i samsvar med gjeldende økonomiplan, med samlet bevilgning på 23,8 millioner kroner til ny undergang til og med 2015 og 4 millioner kroner til andre sentrumstiltak i Ubrukt del av tidligere bevilgning, 8,6 millioner kroner, rebudsjetteres i Ref K-sak 31/12 og K-sak 2/14. Opparbeidelse av nye boligtomter omfatter teknisk opparbeidelse av hele Norderhovskogen i 2014 og 2015, jamfør K-sak 32/12. Dette omfatter også nødvendig støyskjerming mot Budorvegen. I tillegg omfatter bevilgningen kjøp av ca 15 dekar utbyggingsgrunn sør for Bergum i tilknytning til kommunal eiendom, med tanke på framtidig regulering og utbygging av et større nytt boligområde. Opparbeiding av Norderhovskogen er påbegynt høsten 2014, dette prosjektet vil fullføres i I 2017 og 2018 vil det bli utbygging av området sør for Bergum. Nye lokaler til Løten ved og service er i samsvar med vedtak i K-sak 70/12 budsjettert med 10,3 millioner kroner i 2015 (dvs trinn 1). Forprosjekt er under utarbeidelse for riving og nye lokaler. Tiltaket er inne i økonomiplan og videreføres for byggestart Det er budsjettert med 10,250 millioner kroner til bygging av omsorgsbolig for sosialt vanskeligstilte. Tiltaket har vært foreslått før og er utsatt i påvente av boligsosial handlingsplan. Tiltaket inneholder riving av eksisterende bygg på Haugland, og bygging av ny bolig, da det viser seg at tilstanden for bygningen ikke er slik at det er regningssvarende å bygge om det huset som står der nå. Boligen forutsettes ferdigstilt med driftsstart Bygging av omsorgsbolig/avlastningsbolig for unge funksjonshemmede. Tiltaket kommer fra helse og omsorgsplan for Løten kommune og har stått i økonomiplan for inneværende periode. Det er budsjettert med en total ramme på 5 millioner kroner i ,5 millioner kroner i driftskonsekvens er innarbeidet fra Rehabilitering av trygdebolig i Grindervegen er budsjettert med 5 millioner kroner i 2018, og det er lagt inn bemanning med 0,5 millioner fra samme år. Bokollektiv (omsorgsbolig) for personer med funksjonsnedsettinger er budsjettert med forprosjekt på 0,25 millioner i 2017 og bygging, 10 millioner, i Egenkapitalinnskudd KLP er budsjettert med 1,1 millioner kroner i Dette er en kapitalbase som skal ligge i bunnen for at kommunen skal kunne delta i sin forpliktelse til sikring av pensjonsordningen. Beløpet antas å øke med ca kroner per år i perioden. Anskaffelse av boliger, jfr K-sak 14/12. Rammen er på 5 millioner kroner per år i planperioden. 3,25 millioner rebudsjetteres i Bevilgning til vann og avløp videreføres med 7,0 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden og 9 millioner i Bruk av bevilgningen skjer i samsvar med politisk vedtak av handlingsprogram annet hvert år. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

14 Nivået på startlån er nedjustert i samsvar med reelt utlån. For 2015 er det ikke behov for nye låneopptak, og man kan bruke ubrukte lånemidler fra De totale investeringene i 2015 beløper seg til 76,2 millioner. Av dette er 36,9 millioner rebudsjettert. Nye kostnader er 39,3 millioner kroner. Av dette dekkes 7 millioner av mvakompensasjon. Det samlede lånebehovet i 2015 er 32,296 millioner kroner, da rentenivået fortsatt forventes å være på et nivå hvor det lønner seg for kommunen å fullfinansiere kapitalbehovet ved bruk låneopptak, og å avsette 1/3 til avdragsfond. I økonomiplanperioden budsjetteres det med bruk av fond som er opparbeidet gjennom inntekter av tidligere års tomtesalg som finansiering av opparbeidelse av tomteområder. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

15 5 STATSBUDSJETTET 5.1. Frie inntekter Kommunenes frie inntekter består av skatt og rammetilskudd og fordeles gjennom inntektssystemet. De frie inntektene utgjør ca 80 % av kommunesektorens samlede inntekter. Tabell 11: Skatt og rammetilskudd for (i kroner) Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd Skjønnstilskudd Distriktstilskudd Sum skatt og rammetilskudd Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2015 på 6,2 mrd kr. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 mrd frie inntekter, herav 0,5 mrd til fylkeskommunene. Dette tilsvarer en realvekst på 1,4 %. Veksten er regnet i forhold til anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i mai. Veksten i frie inntekter sees i sammenheng med økte utgifter for kommunene knyttet til befolkningsutviklingen. Ut fra beregnede befolkningsframskrivinger anslås det at kommunenes utgifter øker med 2,1 mrd i 2015 som følge av endringer i befolkningen. Av dette dekker veksten i de frie inntektene om lag 1,7 mrd. Videre er det anslått at kommunenes pensjonskostnader øker med 0,4 mrd i 2015 ut over det som dekkes av deflatoren. Av den samlede veksten i de frie inntektene, 3,9 mrd, går altså 2,5 mrd til å dekke økte demografi- og pensjonskostnader i kommunene. Demografiberegningene beregner hva hver ny innbygger vil koste ut fra hva det koster å drive tjenestene i dag. Det forutsettes at tjenestene gis innenfor en konstant standard og dekningsgrad. Demografiberegningene dekker ikke vekst i utgifter per bruker eller økte dekningsgrader. Av veksten i frie inntekter til kommunene er 200 millioner kr begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 200 millioner kr er begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. 100 millioner kr er begrunnet ut fra satsing på et mer fleksibelt barnehageopptak. Regjeringen vil også innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen. Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for en heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 % av en families samlede person- og kapitalinntekt. Det tas sikte på at denne endringen kan tre i kraft 1. august Innenfor veksten i de frie inntektene er det også lagt inn et beløp på 300 millioner kr til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med stort og langvarig behov for personlig assistanse. Til styrking av dagaktivitetstilbud for demente er det lagt inn en økning på 62 millioner kr, som skal gi nye plasser. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

16 Den samlede veksten skal dekke økte kostnader som kommunesektoren får på grunn av vekst i regelstyrte ordninger, samt nye tiltak. Den samlede lønns- og prisveksten anslås til 3,0 %. For Løten er veksten i frie inntekter 13,3 millioner kr, dvs 3,8 % i fh t vedtatt statsbudsjett Det kommunale skattøret for 2015 er foreslått satt til 11,25 %, som er en reduksjon på 0,15 %-poeng fra Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (samhandlingsreformen) avvikles i Uttrekket fra kommunerammen utgjør totalt ca 5,5 mrd kr. Uttrekket baseres på et anslag for de faktiske utgiftene kommunene ville hatt til sykehusopphold i 2015 ved uendret ansvar, og korrigert for midler til øyeblikkelig hjelp. Ramma for kommunalsjef velferd er redusert med 9,6 millioner kr Skjønn For 2015 er Løten kommune tildelt 2,0 millionerioner i skjønn. Dette er 1,3 millioner mindre enn i Av fylkesmannens totale ramme til utdeling (84,5 millioner kroner) er 3,5 millioner tilbakeholdt i påvente av tildeling til Åsnes (ROBEK-kommune) og 10 millioner er holdt tilbake for utdeling til kommunale utviklingsprosjekter. 5.3 Distriktstilskudd Løten kommune mottar 3,2 millioner kr i distriktstilskudd for Det er beregnet nye distriktsindekser for kommunene, og ordningen utvides slik at ni nye kommuner kommer inn under ordningen. Tilskuddet blir tildelt kommuner i Sør-Norge som bl a har hatt en svak skatteutvikling og som i tillegg oppfyller en del kriterier som befolkningstetthet, befolkningsstruktur og utvikling, status på arbeidsmarkedet og inntektsnivå. 5.4 Andre statstilskudd Under ansvar 913 Andre statstilskudd budsjetteres andre frie disponible statstilskudd utover rammetilskuddet. Statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere er stipulert til 11,7 millioner i Anslaget for 2015 tar hensyn til det tjenestetilbudet som blir gitt og et innslagspunkt for tilskuddet på kroner per bruker, som er en økning på kroner ut over prisjustering. Kommunens egenandel er uendret, 20 % av netto utgifter over innslagspunktet. Integreringstilskudd flyktninger er budsjettert med 6,750 millioner. Det er da tatt hensyn til faktisk tilflytting i årene Det er lagt inn en bosetting på 8 personer i 2015, ettersom kommunen ligger to personer over vedtak for perioden For årene 2016 til 2018 er tilskuddsbeløpet basert på en forutsetning om at kommunen tar i mot 10 nye flyktninger hvert år. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

17 Rentekompensasjonstilskudd for sykehjem, omsorgsboliger og skole er redusert med kroner til 3,351millioner fra 2014 til 2015, og videre redusert utover i økonomiplanperioden. I tallet ligger rentekompensasjon for investering utført på Ungdomsskolen i Kompensasjonen beregnes med utgangspunkt i den til enhver tid flytende rente i Husbanken. Investeringkompensasjon for Reform 97 er budsjettert med kroner. Fra 2014 er det ikke lenger anledning til å benytte momskompensasjon fra investeringer til finansiering av driftsutgifter. 5.5 Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet for 2015 anslås prisveksten for kommunal vare- og tjenesteproduksjon (deflatoren) fra 2014 til 2015 til 3,0 %, hvorav lønnsveksten er anslått til 3,3 % og prisveksten til ca 2,1 %. Disse to komponentene vektes med henholdsvis 66 % og 34 %. I budsjettet for 2014 er budsjettrammene kompensert for virkningen av kjent lønn per dato, det vil si med helårsvirkning av det sentrale lønnsoppgjøret. Til å møte forventet lønnsvekst inklusiv sosiale utgifter i 2015 er det på ansvar 911 Felles reserver satt av 5 millioner kroner. I 2013 ble virksomhetsområdenes driftsrammer ikke kompensert for prisvekst. Dette innebar en reell innstramming på ca 2,1 millioner kroner. I 2014 ble virksomhetsområdene kompensert for 1 % prisstigning, totalt kroner. I budsjettet for 2015 er det funnet rom for å kompensere for den forventede prisøkningen. I løpet av treårsperioden er det foretatt en generell innstramming/effektivisering i virksomhetene på ca 3 millioner kr. Kommunens tilskudd til interkommunale samarbeid er justert etter en særskilt vurdering og framgår av tabell 7.12 Samarbeidspartnere. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

18 6 KOMMUNALE SKATTER OG AVGIFTER, PENSJON OG FINANS 6.1 Eiendomsskatt Inntekter fra eiendomsskatt for 2015 er anslått til 15,35 millioner kroner. Av dette utgjør inntekter fra næringseiendommer ca 1,95 millioner kroner. I økonomiplanperioden er skattesatsen økt med 0,5 promille hvert år fra En økning på 0,5 promille gir økte inntekter på 2 millioner kroner. Eiendomsskatteinntektene øker fra ca 13,350 millioner i 2014 til 19,3 millioner i Bunnfradraget er holdt uendret med kroner. 6.2 Kommunale betalingssatser og gebyrer Kommunale betalingssatser og gebyrer er gjennomsnittlig indeksregulert med 3,0 %, som tilsvarer deflator. For varer og tjenester hvor prisen fastsettes med hjemmel i lov eller forskrift (selvkost eller maksimalpris) er det lagt til grunn 100 % inndekning eller makspris. Husleieinntektene er økt med konsumprisindeksen, 2,1 %. Makspris for foreldrebetaling i barnehager er i tråd med føringene i statsbudsjettet satt til kroner per måned for hel plass, ekskl matpenger. I statsbudsjettet for 2015 er det foreslått at familier med samlet person- og kapitalinntekt på mindre enn kr vil få redusert oppholdsbetaling for hel plass, med virkning fra 1. august Det er usikkert hva dette betyr i reduserte inntekter for kommunen. Kommunestyret vil måtte komme tilbake til dette når endelig vedtak foreligger. Prisnivået på kommunens tjenester/gebyrregulativ framgår av eget vedlegg. 6.3 Pensjon Utgifter til dekning av pensjonsforpliktelser knyttet til regulering av opptjente rettigheter budsjetteres samlet under ansvar 911 Felles reserver. For 2015 er det budsjettert med 16,86 millioner til dekning av reguleringspremie til pliktig oppregulering av pensjonsmidlene som følge av neste års lønns- og G-vekst (G = grunnbeløpet i Folketrygden). Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

19 6.4 Renter, avdrag og utbytte Kommunens langsiktige gjeld går fram av tabell 12 og 13 nedenfor. Tabell 12: Lånegjeld pr *) Netto lånegjeld**) Netto lånegjeld pr innbygger Brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i % av 59,7 % 58,4 % 60 % 64,4 % driftsinntekter ***) *) Inkl. vedtatt låneopptak og betaling av avdrag på lån og brutto driftsinntekter iht budsjett **) Korrigert for pensjonskostnader, ubrukte lånemidler startlån og ansvarlige lån. ***) Handlingsregelen skal videreføres til netto lånegjeld er lavere enn 50 % av driftsinntektene. For årene er det brukt regnskapstall. I 2014 er netto lånegjeld i % av driftsinntekter i revidert budsjett per Tabell 13: Utvikling i lånegjeld iht økonomiplan SUM Nye låneopptak Avdrag Netto økning *) *) ekskl. startlån til Husbanken Investeringsbudsjettet for vil gi økende langsiktig gjeld på ca 61 millioner kroner i økonomiplanperioden. I tallene ligger låneopptak på til sammen 33,7 millioner til investeringer innenfor selvkostområdene vann og avløp. Kapitalkostnader (renter og avdrag) på disse lånene dekkes av abonnentene gjennom årsavgiftene. Legger vi til grunn at kommunesektorens inntekter nominelt vil øke med mellom 2 og 3 % hvert år framover vil netto lånegjeld i % av driftsinntektene øke noe i årene framover, og ikke nærme seg målet på 50 %. Kommunens renteutgifter er budsjettert i tråd med prinsippene i gjeldende finansforvaltningsreglement. Det er budsjettert med en rente lik markedets forventninger til nivået på flytende rente i økonomiplanperioden. Følgende rente er benyttet: 2015: 2,7 % 2016: 3,0 % 2017: 3,3 % 2018: 3,5 % Kommunens samlede lånegjeld pr dato er på 386,546 millioner, herav utgjør startlån 61,3 millioner. Kommunens renterisikofond er på 6,192 millioner. Det utgjør 1,6 % av samlet lånegjeld inkludert startlån. Etter finansreglementet kan fondet utgjøre inntil 2 % av samlet lånegjeld ved regnskapsårets utgang. Fondets størrelse reguleres ved regnskapsavslutningen. Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

20 Etter handlingsregelen for investeringer skal 1/3 av investeringskostnaden for investeringer i kategori A og B (alle andre investeringer enn de som omfatter selvkostområdene) finansieres med egenkapital. Med dagens situasjon i rentemarkedet med høyere avkastning på overskuddslikviditet enn innlånsrente gir det et positivt resultat for kommunen å ta opp maksimalt lån for å plassere overskuddslikviditeten i bank til høyere rente. I økonomiplanen for er 12,7 millioner av investeringene finansiert ved bruk av tilskudd og salg av tomter. Egenkapitalandelen ivaretas ved å avsette 1/3 til et eget avdragsfond. Dette fondet skal brukes til å dekke ekstra avdragskrav (økt minimumsavdrag), og til å nedbetale gjeld dersom rentesituasjonen skulle endre seg og det ikke lenger er lønnsomt å opprettholde lånene. For 2015 og videre i perioden er det budsjettert med et forventet aksjeutbytte fra Eidsiva på 3,8 millioner og renteinntekter fra Eidsiva på ansvarlig lån med 2,049 millioner. Budsjetterte beløp er i samsvar med inngåtte avtaler om kapitalnedsettelse og ansvarlig lån mellom Eidsiva og eierkommunene våren Fond Tabell 14: Fondsbeholdning pr *) Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Sum fondsmidler *) Fondsbeholdning pr Tabell 15: Utvikling av fondsbeholdning i økonomiplan Sum Avsetning til fond Bruk av fond Budsjettert mindreforbruk Bruk av fond til egenfinansiering av investeringer Avsetning til avdragsfond Netto avsetning Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av Kommunestyret 12. desember 2014 Innhold 1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 4 2 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 7 3 NOEN SENTRALE

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Løten kommune Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 3 2 NOEN SENTRALE NØKKELTALL... 6 3 KONSEKVENSJUSTERINGER... 9 3.1 Politiske vedtak...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 1 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 3 2 NOEN SENTRALE NØKKELTALL...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019

Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Løten kommune Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret 11. desember 2015 1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK... 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 5 3 NOEN SENTRALE NØKKELTALL...

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer