FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan UNINETT Norid AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan 2005-2010 UNINETT Norid AS"

Transkript

1 FRA REGISTRERINGSENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR Strategiplan UNINETT Norid AS

2 FRA REGISTRERINGS- ENHET TIL KRITISK INFRASTRUKTUR STRATEGIPLAN UNINETT NORID AS

3 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN FORORD OM NORID VERDIGRUNNLAG TRENDANALYSE NYREGISTRERINGER TOTALT ANTALL REGISTRERINGER SAMMENLIGNINGER MED ANDRE TOPPNIVÅDOMENER EN NY FASE MOT 2010 STRATEGISKE MÅL FOR PERIODEN STRATEGIPLAN HENSIKTSMESSIG FOR BRUKERNE FORHOLD TIL MYNDIGHETENE EFFEKTIV DRIFT TEKNISK UTVIKLING INTERNATIONAL POLICYUTVILKING OVERSIKT OVER AKTIVITETER OM UNINETT-KONSERNET

4

5 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN FORORD I løpet av få år har Internett og domenenavn fått stadig større omfang og økende betydning for alle deler av samfunnet. Som en følge av dette øker også volumet av registrerte domenenavn. I løpet av de fem siste årene har vi hatt nesten en femdobling, fra i underkant av domenenavn våren 2000 til mer enn i For Norid som registreringsenhet innebærer dette utfordringer på en rekke områder. Denne strategiplanen svarer på disse utfordringene ved å vise retning og prioritet for utvikling av Norid de nærmeste årene. I utgangspunktet er planperioden satt til fem år; utviklingen på domeneområdet vil vise om planen holder som styringsverktøy for hele denne perioden eller om kursen må justeres underveis. Planen er resultatet av en prosess drevet av selskapets styre i samarbeid med daglig leder og de ansatte. Vi har opplevd et sterkt engasjement fra alle Norid-ansatte, og dermed håper vi at hver enkelt blir i stand til å se sin daglige innsats og sine bidrag i sammenheng med virksomhetens verdigrunnlag og de strategiske målene som er satt. Vi håper planen gir innsikt og innblikk for våre eiere og andre beslutningstakere, og at den vekker engasjement for domenespørsmål også hos andre interesserte. Trondheim, 31. mai Hilde M. Thunem daglig leder

6 Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste

7 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN OM NORID Norid er registreringsenheten for.no-domenet, noe som innebærer at alle domener direkte under.no må være registrert hos Norid. Foruten søknadsbehandling og utvikling av domenenavnsregelverket, har Norid ansvaret for teknisk drift av navnetjenesten slik at norsk Internett er globalt tilgjengelig til enhver tid. I kraft av rollen som nøytral aktør tar Norid også på seg andre nasjonale oppgaver som har naturlig sammenheng med primæroppgaven. Selskapet følger et prinsipp om å bare utføre nødvendige kjerneoppgaver selv, mens andre oppgaver settes ut til firma som driver registrarvirksomhet etter avtale med Norid. Virksomheten er sterkt internasjonalt orientert, med bred kontaktflate både mot tekniske og domeneadministrative miljøer i andre land. Tjenesten er regulert av en egen forskrift med Post- og teletilsynet som tilsynsmyndighet. Virksomheten drives ikke-kommersielt. Norid er en del av UNINETT og har kontorer i Trondheim sammen med resten av konsernet. Verdigrunnlag Norids visjon og virksomhet er forankret i et sterkt samfunnsansvar som gjenspeiler at vi forvalter en ressurs som er viktig for alle deler av samfunnet. Både teknologi og regelverk utvikles på et framtidsrettet grunnlag og med et langsiktig perspektiv. Nøytralitet i betydningen likebehandling og upartiskhet er en sentral verdi. Norid skal opptre ansvarlig i forhold til sin rolle som forvalter av en begrenset ressurs. Dette setter krav til profesjonalitet i kommunikasjon og handlinger. Som i UNINETT for øvrig er den faglige virksomheten tuftet på solid teknologikompetanse og høye kvalitetskrav. 7

8 TRENDANALYSE For en registreringsenhet er trendene knyttet til nyregistreringer og det totale antall registreringer de viktigste for å si noe om hvilke utfordringer vi må regne med å møte framover. I tillegg til å analysere egne tall, har vi gjort en sammenligning med andre toppnivådomener for å se på deres erfaringer med andelen domenenavn som fornyes fra år til år. I tillegg har vi analysert konkurransesituasjonen for Norid. Nyregistreringer Antallet nye domenenavn som registreres under.no-domenet har vokst helt siden begynnelsen (figur 1). Veksten økte eksponensielt de første årene. Ved inngangen til 1997 gikk veksten over i en ny fase. Den økte fremdeles eksponensielt, men nå med en lavere stigning. Denne stigningen har vært jevn etter 1997, med unntak av to spesielle perioder, henholdsvis (liberalisering av regelverket) og begynnelsen av 2004 (innføring av domenenavn med nasjonale tegn). I disse periodene viste veksten en kortvarig økning før den falt tilbake på det forventede nivået Første halvår Andre halvår Figur 1: Antall nyregistrerte domenenavn per halvår Framover vil antall nye registreringer avhenge av rammene som settes i regelverket. Dersom den potensielle søkermassen øker, for eksempel ved at.no åpnes for abonnenter som ikke har tilknytning til Norge, eller hvis hver søker får tilgang til flere domenenavn enn i dag, vil det ha innvirkning på veksten. Forutsatt at det ikke gjøres større endringer i regelverket, forventer vi at veksten vil fortsette å øke eksponensielt i samme tempo som den har gjort de siste årene, med en doblingshastighet for antallet nye registreringer på cirka tre år. Så lenge alle nyregistreringer krever behandling hos Norid, vil det totale volumet av nyregistreringer være direkte proposjonalt med belastningen på registreringsenheten.

9 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN Totalt antall registreringer Det samlede antallet registreringer under.no er per mars 2005 på over domener, og antallet forventes å fortsette å vokse framover Figur 2: Antall domener registrert i.no-databasen Med et økende antall domenenavn i databasen, øker også antallet oppdateringsmeldinger, slettemeldinger og beskjeder om overføringer som må behandles. Summen av slike meldinger har passert antall nyregistreringer, og det er dermed stadig viktigere å finne måter å effektivisere og rasjonalisere også disse prosessene på. Antallet slike meldinger varierer mye fra måned til måned, noe som medfører en viss usikkerhet når man skal analysere datagrunnlaget. Dataene viser likevel en klar tendens til at mengden er proposjonal med antall domenenavn som til enhver tid er registrert i databasen. Summen av oppdateringsmeldinger, slettemeldinger og beskjeder om overføringer per måned utgjør rundt 4-5 % av det totale antallet domenenavn i databasen.

10 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN Sammenligninger med andre toppnivådomener Selv om det ikke er en målsetting for Norid at.no-domenet skal være det eneste domenet som benyttes av norske brukere, er likevel utbredelsen av.no i forhold til andre toppnivådomener i Norge en indikasjon på hvorvidt det norske samfunnet mener.no er hensiktsmessig..com 22.7 %.net 6.3 %.org 3.2 %.info 2.4 %.biz 1.3 %.no 64.2 % Figur 3: Andel domenenavn blant norske brukere * 10 Det er en rekke organisasjoner som har domenenavn både under.no og under de generiske toppnivådomenene. Figuren viser ikke hvilke av disse domenene de faktisk bruker, og hvilke som bare er registrert for å hindre andre i å misbruke navnet deres. Analysen gir likevel en klar indikasjon på utbredelsen av.no-domenet i forhold til de andre toppnivådomenene i Norge. 64,2 % av domenenavn knyttet til norske brukere er.no-domener..no-domenet er altså relativt godt utbredt i Norge, også sammenliknet med tilsvarende tall for andre toppnivådomener. Danmark har en høyere utbredelsesprosent (72 %), mens Finland ligger lavere (48 %) for sitt toppnivådomene. I januar 2005 innførte Norid en modell der en domeneabonnent aktivt må fornye domenet årlig for å beholde det. I motsatt fall blir domenet slettet. Det er for tidlig å si hva som blir fornyelsesprosenten for.nodomener siden vi foreløpig kun har noen få målepunkter. Andelen for januar og februar 2005 var imidlertid oppe i henholdsvis 93,5 % og 92.7 %, noe som indikerer at.no-domener har en svært høy fornyelsesrate sammenliknet med for eksempel co.uk (62 %).com (70 %) eller.dk (83 %). Sammenligning med.comdomenet viser i tillegg at fornyelsesraten i en slik modell stiger fra og med året etter at en slik modell er innført (.com hadde en fornyelsesrate på 55 % det første året, 65 % året etter og så 70 %). Den store fornyelsesraten for.no-domener tyder på at få domener registreres etter bruk-og-kast-prinsippet. Tendensen ser ut til å være at domenene er i bruk og at abonnentene dermed ønsker å beholde dem. Antakelig er dette en effekt av det regelverket som er valgt. Selv om grensen på 20 domener per søker ser ut til å tilfredsstille de fleste søkerne, siden mer enn 98 % av abonnentene har 10 eller færre domenenavn, fører denne grensen til at søkerne nok vanligvis registrerer domenenavn med sikte på langsiktig bruk. Dette betyr igjen at vi kan forvente at det totale antall domenenavn vil fortsette å vokse. * Data per 21. februar Kilde for generiske toppnivådomener: Det norske domenet for privatpersoner (priv.no) er ikke administrert av Norid og er ikke med i tallgrunnlaget i figuren, mens privatpersoner er inkludert i tallene for de øvrige toppnivådomenene. Sammenligningsgrunnlaget mellom disse og.no er dermed ikke det samme. Det finnes også andre toppnivådomener i bruk i Norge som vi ikke har data for.

11

12 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN EN NY FASE MOT 2010 Rollen som registreringsenhet er krevende på flere plan. Norid skal betjene hele det norske samfunnet og skal administrere en sentral ressurs til samfunnets beste. I tillegg er vi ansvarlige for utformingen av regelverket som styrer bruken av denne ressursen. Det kreves av Norid at vi opptrer i forståelse med myndighetene, at vi er lydhøre overfor de behovene samfunnet har, og at Norid som organisasjon er endringsdyktig, særlig når det gjelder teknologiutvikling på domeneområdet. I tillegg møter registreringsenheten en del utfordringer som er spesifikke for den fasen som toppnivådomenet og enheten befinner seg i. Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: få navn, liten vekst eksperimentell infrastruktur stor og økende vekst viktig infrastruktur mange navn, stor vekst kritisk infrastruktur svært mange navn, jevn vekst kritisk infrastruktur 12 Liberalisering av regelverket i ? Figur 4: Faser en domeneregistreringsenhet gjennomgår I fase 1 er utfordringene i hovedsak knyttet til å skaffe erfaring med domeneteknologien og få noen til å ønske å bruke domenet. I fase 2 blir det stadig flere domenesøkere og registreringsenheten må håndtere stadig flere søknader, samt åpne en mer formell dialog med det lokale internettsamfunnet. Norid og.no-domenet har gjennomgått begge de to første fasene og er i ferd med å gå over i fase 3. Denne kjennetegnes ved at Internett får økt betydning i dagliglivet, og at det dermed blir en stadig større og mer variert gruppe som bruker Norids tjenester. Vi må regne med at nye brukergrupper har helt andre krav til brukervennlighet og forutsigbarhet enn ekspertbrukerne fra startfasene. Samtidig stilles det økte krav til robusthet og formalisering av det som utgjør kjernen i en viktig infrastruktur i Norge. Innføring av registrarmodell og automatiske verktøy har vært viktige virkemidler for å møte den eksponensielle veksten i fase 2, men det oppstår nye utfordringer knyttet til vedlikehold av toppnivådomenet

13 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN når det totale antallet registrerte domener overskrider et visst nivå. Sammen med at veksten fremdeles øker eksponensielt, betyr dette at registreringsenheten må regne med å legge betydelig innsats i å utvikle systemer og modeller for å holde følge. Det er også sannsynlig at bemanningen vil måtte forsette å øke for å møte denne veksten. Hos de virkelig store toppnivådomenene (.com,.de,.uk) ser veksten i domenenavn ut til å flate noe ut. Her er datamengdene så store at vi kan snakke om en fase 4, hvor utfordringene knyttes til at den grunnleggende programvaren, som databaseprogram og DNS, presses mot grensen av yteevnen. Det er usikkert om.no-domenet noen gang vil nå denne fasen, da den potensielle brukermassen er mindre enn for de største toppnivådomenene. Utfordringene Norid må møte de kommende fem årene er dermed til dels knyttet til de grunnleggende krav til rollen som registreringsenhet, men også i stor grad knyttet til at vi går inn i en ny fase. 13

14 Strategiske mål for perioden no-domenet skal være et hensiktsmessig domene for det norske samfunnet Norid skal ha et godt og stabilt forhold til norske myndigheter Norid skal fokusere på kjerneområdene og drive effektivt Norid skal holde seg oppdatert i forhold til den tekniske utviklingen innen domeneområdet, og.no-domenet skal være blant de fremste når det gjelder robusthet og driftskvalitet Norid skal følge med på og påvirke den internasjonale policyutviklingen innen domenenavn på viktige områder

15 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN De strategiske målene grenser opp mot og påvirker hverandre. De vanligste sammenhengene går langs de grensene som er vist i figuren under. Hensiktsmessig for brukerne Forhold til myndighetene Effektiv drift Teknisk utvikling Internasjonal policyutvikling Figur 5: Strategiske målområder for Norid Grensene mellom de ulike målområdene kan endres over tid. I planperioden vil dette først og fremst gjelde grensen mellom mål knyttet til forholdet til myndighetene og mål som hører inn under internasjonal policyutvikling. Dette skillet er under utvikling, blant annet gjennom den FN-styrte prosessen WSIS (World Summit on Information Society). 15 Det vil være nødvendig å prioritere og balansere mellom de ulike strategiske målene. En aktuell problemstilling vil være balansen mellom målet om et hensiktsmessig domene for brukerne og et godt forhold til norske myndigheter. Myndighetene kan ha krav og ønsker som vil stå i motsetning til brukernes ønsker, og eventuelle prioriteringer mellom disse områdene må begrunnes tydelig overfor begge parter. Det er også nødvendig å balansere det strategiske målet om effektiv drift opp mot ønsket om å drive omfattende aktiviteter knyttet til de andre områdene. Jo mer man oppfyller av de øvrige strategiske målene, jo vanskeligere blir det å holde organisasjonen fokusert og effektiv. Høyeste prioritet for Norid er at.no-domenet er hensiktsmessig og attraktivt for brukerne. I tillegg til dette vil Norid i første omgang prioritere effektiv drift og et godt forhold til myndighetene, da disse områdene utgjør kjernen i det vi må gjøre for å fylle oppgaven som registreringsenhet. For målområdene teknisk utvikling og internasjonal policyutvikling kan vi i større grad velge grad av involvering. Begge områdene er svært omfattende, og Norid vil derfor legge vekt på å velge enkelte aktivitetsområder og målrette ressurser til disse. Av disse prioriteres teknisk utvikling, spesielt innen aktivitetsområdet knyttet til driftskvaliteten på.no-domenet. Aktiviteter innen internasjonal policyutvikling begrenses til et minimum, med fokus på de aktivitetene som er kritiske i forhold til sentrale internasjonale aktører eller nødvendige som en del av forholdet til norske myndigheter.

16 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN no-domenet skal være et hensiktsmessig domene for det norske samfunnet Det skal være enkelt og raskt å registrere et.no-domene, og søkere og domeneabonnenter skal oppleve forutsigbarhet og korrekt saksbehandling. Norid skal ha et profesjonelt og godt forhold til registrarene for å sikre at de håndterer kontakten mot Norids kunder på en tilfredsstillende måte. For at.no-domenet skal være attraktivt for domenesøkere og tjene behovene til hele samfunnet, er det kritisk at Norid er i dialog med de ulike interessentene. Regelverket for.no skal oppdateres slik at det til enhver tid er tilpasset samfunnets behov. Norid skal ha et godt og stabilt forhold til norske myndigheter Norid har et ansvar for å utforme registreringsordningen slik at registrering av domenenavn skjer på en hensiktsmessig måte, i henhold til regelverket og innenfor de rammene reguleringsmyndigheten setter. Dette innebærer blant annet å definere grensen mellom hvilke oppgaver som skal være sentralisert hos Norid og hvilke som skal overlates til registrarene, samt å sikre konkurranse gjennom å tilby samme vilkår til alle registrarer. 16 Ved utformingen av regelverket skal Norid balansere interessene til ulike grupper slik at regelverket i størst mulig grad tar hensyn til alle, samtidig som det fyller kravene i domeneforskriften. Norid må vise ansvar i forhold til norske lover og regler, og i forhold til den spesielle posisjonen vi har som registreringsenhet. Vi vil fortsette det tette samarbeidet vi har med tilsynsmyndigheten. Norid skal fokusere på kjerneområdene og drive effektivt Norid skal tilby en effektiv og robust tjeneste av høy kvalitet. Automatisering er et viktig virkemiddel for å effektivisere saksbehandlingen. Som ikke-kommersiell virksomhet skal Norid fortsatt drive kosteffektivt, samtidig som vi sørger for å ha nødvendige økonomiske reserver for å sikre robusthet i tjenesten. Rammene for Norids oppgaver endres i takt med behovene til det samfunnet vi betjener, noe som krever at Norid som organisasjon må kunne omstille seg raskt. For å oppnå dette fokuserer Norid på kjernevirksomheten, mens andre oppgaver, som kundesenter og regnskapstjeneste, settes ut til underleverandører. I tillegg er det viktig å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse innenfor kjerneområdene. Norid må sørge for å være synlig som registreringsenhet. Det er kritisk at ansvarsfordelingen mellom Norid og søker/abonnent og mellom Norid og registrarene er klar og entydig. Det er også viktig at denne aksepteres av samfunnet.

17 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN Norid skal holde seg oppdatert i forhold til den tekniske utviklingen innen domeneområdet, og.no-domenet skal være blant de fremste når det gjelder robusthet og driftskvalitet Toppnivådomenet.no er en sentral del av internettinfrastrukturen i Norge, noe som stiller strenge krav til robusthet og stabilitet i Norids systemer. Norid skal være blant de fremste registreringsenhetene på dette området. Utviklingen av ny teknologi på domenenavnområdet skjer raskt, og Norid deltar i de nødvendige internasjonale fora for å holde seg oppdatert. Selv om vi er en liten registreringsenhet på verdensbasis, ønsker vi å være pådrivere innenfor noen områder, delvis gjennom egne utviklingsprosjekter og delvis gjennom å delta i eksterne prosjekter. Mulige nye fokusområder i planperioden er: sikkerhet på alle nivåer innføring av DNSSEC kan være aktuelt sertifikatteknologi med PKI for signering av avtaler med domeneabonnentene neste generasjon internettprotokoll IP versjon 6 for navnetjenere for.no-domenet og navnetjenerne for ordinære domenenavn under.no bedre protokoll for whois-databasen mer formaliserte protokoller for kommunikasjon mellom Norid og registrarene (EPP) ENUM telefonnummeroppslag for internettelefoni ved bruk av DNS 17 Norid skal følge med på og påvirke den internasjonale policyutviklingen innen domennavn på viktigeområder Norid ønsker et definert og godt forhold til ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Gjennom prosesser i ICANN ønsker Norid å være med på å påvirke utviklingen internasjonalt for å vinne aksept for at rammeverk for et nasjonalt toppnivådomene i hovedsak skal fastsettes i det enkelte land. For oss som et lite land er imidlertid CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) den viktigste internasjonale arenaen. Norid vil samarbeide med andre europeiske registreringsenheter gjennom aktivt arbeid i CENTR. Den internasjonale arenaen er i sterk utvikling. Myndigheter i ulike land har begynt å kreve en mer aktiv rolle, og situasjonen innen dette området kan endre seg mye i løpet av planperioden. Gjennom samarbeidet med CENTR og norske myndigheter søker Norid å holde seg orientert om denne prosessen.

18 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN Oversikt over aktiviteter Aktivitetskartet under viser hvordan de forskjellige aktivitetene fordeler seg innenfor de strategiske målområdene. Enkelte av aktivitetene vil innvirke på to eller flere av målene. Hensiktsmessig for brukerne Regelverk Forhold til myndighetene Kommunikasjon Forutsigbarhet Registrar Samarbeid Kjernefokus Effektiv drift WSIS Automatisering Avtaleverk Robusthet Ny teknologi CENTR ICANN 18 Teknisk utvikling Internasjonal policyutvikling Figur 6: Aktivitetskart

19 UNINETT NORID AS - STRATEGIPLAN OM UNINETT-KONSERNET UNINETT-konsernet driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, og håndterer andre nasjonale IKT-oppgaver. Konsernet eies av Utdannings- og forskningsdepartementet og består av morselskapet UNINETT og fire datterselskaper: UNINETT ABC, som bistår norsk utdanningssektor med råd og anbefalinger om IKT-løsninger; UNINETT FAS, som utvikler og driver felles administrative systemer for universiteter og høgskoler; UNINETT Norid, som er registreringsenheten for.no-domenet; og UNINETT Sigma, som administrerer anskaffelse og drift av nasjonalt utstyr for avanserte vitenskapelige beregninger. Morselskapet utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder norske utdannings- og forskningsinstitusjoner og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett. UNINETT-konsernet representerer et av Norges mest avanserte nettmiljøer og har bred internasjonal aktivitet gjennom forskningsprosjekter og standardiseringsarbeid innenfor internettfeltet. I tillegg til 56 fast ansatte, er et betydelig antall studenter og fagfolk fra hele universitets- og høgskolesektoren til enhver tid tilknyttet virksomheten på prosjektbasis. Virksomheten drives ikke-kommersielt. Alle selskapene holder til i Teknobyen i Trondheim. Samlet omsetning i 2004 var 148 millioner kroner. UNINETT AS Forskningsnettet i Norge 19 UNINETT Sigma AS Metasenter for norsk tungregning UNINETT Norid AS Registreringsenheten for.no-domenet UNINETT FAS AS Felles administrative systemer UNINETT ABC AS IKT-veiledning til utdanningssektoren

20

21

22

23 UNINETT Norid AS NO-7465 Trondheim Besøksadresse: Abels gt. 5, Teknobyen Telefon: Faks: E-post: Design: Trine Arntzen, Atjueén designbyrå Foto: Ida Mostad Bjørvik Figurer: Tor Gjerde og Hege Ossletten Trykkeri: Tapir Uttrykk Opplag: /2006

24

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste

VERDIGRUNNLAG. Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste .no DETTE ER NORID 02 Visjon.no-domenet skal forvaltes til samfunnets beste VERDIGRUNNLAG Norids visjon og virksomhet er forankret i et sterkt samfunnsansvar som gjenspeiler at vi forvalter en ressurs

Detaljer

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO

VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO .no VELKOMMEN SOM REGISTRAR FOR.NO Du har inngått en registraravtale med Norid. Din håndtering av oppgaven som registrar er svært viktig både for dine kunder og for oss. Vi ønsker å bidra til at du kan

Detaljer

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem

Registrarordningen i teori og praksis. Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 8. November 2006 Hilde Thunem Teori: De viktige spørsmålene Hvem lager reglene for.no? - Forvaltningsmodellen for.no - Domeneforskriften Hvem

Detaljer

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem

Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Registrarordningen i fokus Norids registrarseminar 11. november 2005 Hilde Thunem Hvem er Norid? UNINETT AS heleid av staten (UFD) Norid er heleid av UNINETT AS Privatrettslig organisert, men eid av staten

Detaljer

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem

Internasjonale aktører i domeneverden. Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Internasjonale aktører i domeneverden Registrarseminar 8. november 2006 Hilde Thunem Aktuelle aktører IANA og ICANN - Internasjonalt ansvar for koordinering av adresser og protokoller - Privatrettslig

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO-REGISTRAR? Grunnkurs Høsten 2006 Ingrid Ofstad Hvorfor grunnkurs? Kontakt og opplæring viktig for samarbeidet Sette fokus på hvordan registrarene følger opp registraravtalen

Detaljer

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem

Aktuelt fra Norid. 27. April 2011 Hilde Thunem Aktuelt fra Norid 27. April 2011 Hilde Thunem Private domenenavn Nye gtlder på vei? 2 Etter nytt registreringssystem Private domenenavn Norid overtok priv.no Evaluering av løsning for privatpersoner -

Detaljer

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem

Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Hva vil det si å være registrar i 2008? Og hva med fremtiden? Norids registrarseminar 27. november 2008 Hilde Thunem Forvaltningsmodellen for.no Registrarmodellen 2 Viktige milepæler i 2008 Planer og trender

Detaljer

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem

Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Nye tider og nye modeller Norids registrarseminar 26. oktober 2004 Hilde Thunem Innhold Forvaltningsmodell for.no Registrarmodellen Hvorfor registrarer? Rollen som registrar Registrarmodellen Parter Avtaleforhold

Detaljer

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng

HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE.NO REGISTRAR? Grunnkurs Våren 2007 Marit Østlyng Tema Registraravtalen - rettigheter og krav Aktivitetskravet Egenerklæringen 2 Rollen som registrar Registrarene er mellomleddet

Detaljer

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar

Registrarmodellen. Hilde Thunem NORID. Norids registrarseminar Registrarmodellen Hilde Thunem NORID Norids registrarseminar Innhold Hvem er Norid? Registrarmodellen Forhold mellom partene Sentrale dokumenter Ansvar og plikter Norid Registraren Søker Å være registrar

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 4 INNLEDNING 4 ADRESSESYSTEMET PÅ INTERNETT 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET

EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET EN VEILEDER FOR DOMMERE, PÅTALEMYNDIGHET, POLITI OG ADVOKATER DOMENEKONFLIKTER I RETTSSYSTEMET 1 Innholdsfortegnelse Forord 4 Innledning 4 Adressesystemet på Internett 5 Organisering av domenenavnsystemet

Detaljer

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng

Registrarundersøkelsen 2007. Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Registrarundersøkelsen 2007 Registrarseminar Oslo, 21. november 2007 Marit Østlyng Metode Undersøkelsen gjennomført av Synovate MMI Antall registrarer: 440 Antall svar: 182 (41,4 %) Skala fra 1 (Uakseptabelt

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007.

1. Innledning Vi viser til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 4, september 2007. JUSTISDEPARTE MENTET justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep NO-0030 OSLO AK3NR : 2,9 OKT 22V A ont ER WK,PR, -: ARKIVKODE: Deres ref./your ref.: 20070591 I EO MHG/bj Vår ref/our ref.: NOA47/07

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Norids registrarseminar. 21. november 2007

Norids registrarseminar. 21. november 2007 Norids registrarseminar 21. november 2007 Registrarordningen i teori og praksis Norids registrarseminar 21. November 2007 Hilde Thunem Forvaltningsmodellen for.no Registrarmodellen 3 Viktige milepæler

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

DOK-2015-17 finnogspar.no

DOK-2015-17 finnogspar.no DOK-2015-17 finnogspar.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-04-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-17 STIKKORD: finnogspar.no / Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

DOK pizbuin.no

DOK pizbuin.no DOK-2016-04 pizbuin.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-01-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-04 STIKKORD: Pizbuin.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no

DOK-2015-10 aurskogsparebank.no DOK-2015-10 aurskogsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-10 STIKKORD: aurskogsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad

Dette er meg på Internett. Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Dette er meg på Internett Domenenavn livsviktig og usynlig infrastruktur 5. oktober 2011 Elisabeth Farstad Hvem er Norid? Hva er et domenenavn? Domenenavn og nettbruk Klart for.hvasomhelst 2 Kommunikasjonsutfordringer,

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

Høring om geografiske domenenavn

Høring om geografiske domenenavn Høring om geografiske domenenavn Innhold 1. Sammendrag...1 2. Bakgrunn for høringen...2 3. Dagens regelverk...3 4. Modeller for forvaltning av geografiske navn...4 5. Forslag til valg av modell...8 6.

Detaljer

Sikkerhetsforum i UH sektoren

Sikkerhetsforum i UH sektoren Sikkerhetsforum i UH sektoren Rolf Sture Normann CSO, UNINETT 13.-14. juni 2012 Om UNINETT Det norske forskningsnettet Eid av Kunnskapsdepartementet Ca 100 ansatte, 200 mill omsetning Gir nett og tjenester

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås

Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvordan skrive en søknad? Grunnkurs Oslo, 25. april 2007 Unni Solås Hvilke søknadsskjema finnes? Registrere organisasjon Registrere person Registrere rolle Registrere navnetjener (host) 2 Registrere domenenavn

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag

Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Norske domenenavn for privatpersoner diskusjonsgrunnlag Regelen om plassering av privatpersoner i et eget kategoridomene priv.no ble sist vurdert i 2010, og er nå oppe til ny vurdering. Norpol drøftet

Detaljer

DOK-2015-11 harstadsparebank.no

DOK-2015-11 harstadsparebank.no DOK-2015-11 harstadsparebank.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-02-27 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-11 STIKKORD: harstadsparebank.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK 29/09 Klagen gjelder: luftforsvaret.no 1. Sakens parter Klager: Forsvarets logistikkorganisasjon på vegne av Luftforsvaret. Kontaktperson for klager: Bent Jostein Syversen Klagemotpart:

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014

Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning. Langtidsplan2012 2014 Utviklingavområdetgodkjenningavutenlandskutdanning Langtidsplan2012 2014 Utvikling av området godkjenning av utenlandsk utdanning Langtidsplan 2012 2014 1. Innledning Denne langtidsplanen konkretiserer

Detaljer

ICANN Internettpolitikk og nye generiske ressurser. Elise Lindeberg seniorrådgiver, Post- og teletilsynet

ICANN Internettpolitikk og nye generiske ressurser. Elise Lindeberg seniorrådgiver, Post- og teletilsynet ICANN Internettpolitikk og nye generiske ressurser Elise Lindeberg seniorrådgiver, Post- og teletilsynet ICANN - organisasjon og eierstruktur The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

JURIDISKE UTFORDRINGER

JURIDISKE UTFORDRINGER JURIDISKE UTFORDRINGER Advokat Cecilie Amdahl 11. November 2005 245252 Trender i juridisk praksis Registrarenes ansvar Nytt siste år Høring om Domeneklagenemndas (DOK) funksjon som tvisteløsningsorgan

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1

REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 REFERAT FRA MØTE I NORPOL 1 Dato og sted 29. april 2015 KS Agenda, Oslo Deltakere Norpol-medlemmer: NHO: Fredrik Mohn Lian Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD): Charlotte Thuesen IKT Norge: Torgeir

Detaljer

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før.

Verdien av design. Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Verdien av design Ny design ga en vekst i markedsandel på 54,7 % i forhold til året før. Ny design på gamle produkter økte salget i snitt med 45 %. Ett produkt økte omsetning med 370 %! Forholdet nye gtlder

Detaljer

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås

Egenerklæring uten penn og papir. 27. april 2011 Unni Solås Egenerklæring uten penn og papir 27. april 2011 Unni Solås Agenda Hvorfor er vi her? Hvorfor blir vi ikke helt kvitt egenerklæringen? Modell 1 Modell 2 2 Hva handler dette møtet om? Papir og håndsignatur

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt

Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt Norge og Internet Governance Noen tanker om Internet Governance og fremtiden sett fra et norsk myndighetsaspekt Norids Registrarseminar, 8. november 2006 Annebeth B. Lange Seksjonssjef Post- og teletilsynet

Detaljer

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Domenenavn under.no - Konkurranseanalyse Haakon Sandven Seniorrådgiver Post- og teletilsynet 11. november 2005 Bakgrunn for analysen 6 år siden registrarordningen ble innført. Norid ønsker å kartlegge:

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken?

Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Hva betyr framveksten av norske multinasjonale foretak for nærings- og innovasjonspolitikken? Næringsforeningen i Stavanger-regionen i samarbeid med Sparebanken Vest Per Heum 30. november 2012 www.snf.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro

STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn, ikke ond tro DOK-2011-23 INSTANS: DATO: 2011-06-28 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2011-23 STIKKORD: stoalegesenter.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17 1. og vedlegg H, rett til foretaksnavn,

Detaljer

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3

Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Høringssvar fra bedrifter og organisasjoner del 3 Bedriftsnavn MinHost /ikke enig Begrunnelse MnM Medieproduksjon AS Ikke enig Skaper usikkerhet rundt.no-domenet. Må i verste fall måtte registreres med

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

DOK-2014-19 audisalg.no

DOK-2014-19 audisalg.no DOK-2014-19 audisalg.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2014-04.30 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-19 STIKKORD: audisalg.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider?

Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Hvordan posisjonere seg i nedgangstider? Næringsforeningen Stavanger 29.Oktober Martin Mæland 1 MAKROBILDET Etterskjelvene etter Finanskrisen preger fortsatt den vestlige verden, delvis unntatt Norge og

Detaljer

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås

Omlegging til nytt registreringssystem. 25. august 2010 Unni Solås Omlegging til nytt registreringssystem 25. august 2010 Unni Solås Oversikt Forberedelser til omleggingen Perioden 30. september 8. oktober Etter 8. oktober Før selve omleggingen Registrarprøven - Frist

Detaljer

Digital eksamen for UH-sektoren

Digital eksamen for UH-sektoren Digital eksamen for UH-sektoren Innhold 1.0 Introduksjon... 3 2.0 Om prosjektet «Digital eksamen»... 3 2.1 Partene i prosjektet... 4 3.0 Nærmere om behovet og ønsket funksjonalitet... 4 3.1 Generelle krav...

Detaljer

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC

DNSSEC-prosjektet Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC-prosjektet 2013-12-04 Trond Haugen Prosjektleder DNSSEC DNSSEC - prosjektet Prosjektet er delt inn i to hovedfaser: - Fase 1: Automatisert sonefilproduksjon - Forutsetning for DNSSEC - Planlagt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

ET VERKTØY FOR FORSKNING

ET VERKTØY FOR FORSKNING strategi 2016 2019 ET VERKTØY FOR FORSKNING NSD Et verktøy for forskning strategi 2016 2019 «Målet med statens eierskap i NSD er å sikre dataforvaltning og tjeneste yting overfor forskningssektoren. Selskapet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo.

Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. Noen klagesaker er opplagte, som da Domeneklagenemnda fikk inn en klage fra den kjente dekkforhandleren Sharifs Dekksenter i Skedsmo. 26 UNINETT ÅRSRAPPORT 2009 Effektiv hjelp ved domenekonflikter Siden

Detaljer

DOK lovehoney.no

DOK lovehoney.no DOK-2016-42 lovehoney.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-10-04 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-42 STIKKORD: Lovehoney.no. Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng

Fakturering og fornying av domener. Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Fakturering og fornying av domener Grunnkurs Høsten 2006 Marit Østlyng Registreringsavgift 50 kr (inkludert årsavgift for det første året) Dekker avgifter i forbindelse med domenesøknaden Faktureres etterskuddsvis

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10

Utviklingsprosjekt. Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF. Nasjonalt topplederprogram kull 10 Utviklingsprosjekt Strategiprosess i Helse Møre og Romsdal HF Nasjonalt topplederprogram kull 10 Ketil Gaupset Klinikksjef Klinikk for medisinske servicefunksjoner Helse Nordmøre og Romsdal HF Bakgrunn

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2016-14 bjd.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-03-18 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-14 STIKKORD: bjd.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

Domenekonflikter i rettssystemet

Domenekonflikter i rettssystemet UNINETT Norid AS NO-7465 Trondheim Besøksadresse: Abels gt. 5, Teknobyen Telefon: 07355 E-post: info@norid.no www.norid.no September 2017 Domenekonflikter i rettssystemet Dette er en veileder laget for

Detaljer

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ

STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ STRATEGIPLAN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I TROMSØ 2006-2008 Vår visjon Universitetsbiblioteket i Tromsø skal være en aktiv partner i videreutviklingen av forskning og læring ved Universitetet, og bidra til

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Et universitetsbibliotek for fremtiden

Et universitetsbibliotek for fremtiden Et universitetsbibliotek for fremtiden Foto: UiO / Yngve Vogt 2 Et universitetsbibliotek for fremtiden Forord Et fremragende universitet krever et fremragende universitetsbibliotek. Universitetsbiblioteket

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000

Temanotat 2006/8: Pensjonering i skoleverket etter år 2000 Temanotat 2006/8: Utarbeidet av Bjarne Wik for Utdanningsforbundet Temanotat 2006/8 Utarbeidet i avdeling for utredning Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO www.utdanningsforbundet.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås

Klageordningen for.no. Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås Klageordningen for.no Grunnkurs Høsten 2006 Unni Solås I gamle dager Norids klageorgan (NOK) behandlet kun klager på Norids avgjørelser Norid sendte klagene til NOK sammen med innstilling om avgjørelse

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer.

2. Domeneklagenemnda Domeneklagenemnda har i alt ni medlemmer. Hver sak skal behandles av tre medlemmer. Saksnummer: DOK19/08 Klagen gjelder:sehvasomskjer.no 1. Sakens parter Klager: TV 2 AS Kontaktperson for klager: Bryn Aarflot AS ved advokatfullmektig Thomas Strand-Utne Klagemotpart: NET INVEST NORWAY

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Din erfaring gir riktig plaster på såret!

Din erfaring gir riktig plaster på såret! Wittusen & Jensen Foto: Shutterstock og Istockphoto Informasjonsbrosjyre til deg som prosjektdeltager Din erfaring gir riktig plaster på såret! Takk for at du tok deg tid til å være prosjektdeltager! Ditt

Detaljer

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland

NORIDs registrysystem. Jarle Greipsland NORIDs registrysystem Jarle Greipsland Innhold Kort om systemets oppbygning og virkemåte Nyttige tilleggstjenester Registrarweb, auto-test, sonesjekker Vanlige uvanlige problemer Fornying av domener Autentisering

Detaljer

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr.

Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. Dato: 4. mai 2011 Byrådssak /11 Byrådet Offentlige anskaffelser - avvikling av utlysningsplikt i Databasen for offentlige anskaffelser (Doffin) for anskaffelser under kr. 500 000 BIGU SARK-1700-201100073-3

Detaljer

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Lånekassen. gjør utdanning mulig! Lånekassen gjør utdanning mulig! Innhold kort om Lånekassen hva har vi fått til hvordan har Lånekassens oppnådd effektiv forvaltning og gode løsninger for kundene Lånekassen gjør utdanning mulig Lånekassen

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H

STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H DOK-2012-38 INSTANS: DATO: 2012-08-06 DOKNR/PUBLISERT: Domeneklagenemnda - vedtak DOK-2012-38 STIKKORD: travprat.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H SAMMENDRAG: SAKSGANG:

Detaljer