IKT - Strategiplan for. Grorud skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT - Strategiplan for. Grorud skole"

Transkript

1 IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole Innholdsfortegnelse Innledning Situasjonsbeskrivelse Kritiske suksessfaktorer Visjon Pedagogisk bruk av IKT Læringsplattform Digitale læremidler Vurdering for læring Elevenes IKT-bruk Fronter Brukerkompetanse Elevene som IKT-produsenter Lærernes kompetanse Organisering og tilrettelegging Skole/ hjem Erfaringsdeling Organisering Infrastruktur Tilgjengelighet strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 2 av 13

3 2 INNLEDNING IKT blir stadig en viktigere del av dagens samfunn. Skal skolen være en aktuell læringsarena for barn og unge, er det viktig at IKT er en naturlig og integrert del av elevenes skolehverdag. Vi har her laget en handlingsplan som skal hjelpe alle ansatte ved vår skole til å ta i bruk teknologien på en effektiv og hensiktsmessig måte. Planen skal gjøre det lettere for oss å jobbe sammen mot et felles mål. Vi har i dette dokumentet tatt utgangspunkt i InnsIKTs strategiplanmal. Vi tar først for oss skolens nåværende IKTsituasjon, skolens suksessfaktorer og eventuelle utfordringer som ligger til grunn for implementeringen av InnsIKT. Som et samlende mål for våre tanker om IKT, har vi utarbeidet en visjon. Vi tar også for oss mål og strategier for pedagogisk bruk av IKT og elevenes og lærerens IKT-bruk. Til slutt legger vi fram mål og strategier for organisering og infrastruktur. Det har under arbeidet med planen vært viktig for oss at IKT blir en naturlig og positiv del av skolens hverdag. Vi ønsker at IKT blir en selvfølgelig ressurs og berikelse i møtet mellom lærere og elever, elever og elever, i skolehjem-samarbeidet, og mellom skolens ansatte. Skriftlig vurdering, både for og av læring, vil i denne sammenhengen være et viktig redskap. Som det kommer fram av planen har Fronter en sentral plass i skolens IKTsatsning. Kunnskapsløftet har ligget som en grunnstein for vårt arbeid med å utvikle denne planen. Med IKT som en grunnleggende ferdighet, er det viktig for oss å se på skolens IKT-bruk som en helhet. Det er derfor en forutsetning at strategiplanen får betydning i alle fag. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 3 av 13

4 3 SITUASJONSBESKRIVELSE Grorud skole har i dag Smart Board på alle av skolens trinn, samt fem pc-er i hvert baserom og to datarom med henholdsvis 10 og 15 pc-er. I tillegg er det 1-2 pc-er på hvert av lærernes arbeidsrom. Alle lærerne har også bærbare pc-er. I snitt har skolen 1,00 datamaskin pr lærer, og 4 elever pr maskin. Pc-ene på skolen er koblet sammen i et nettverk, og alle lærere og øvrige ansatte er tilknyttet dette med egne brukere. Elevene har foreløpig kun trinnvise brukergrupper. Dette systemet driftes av interne krefter. Lærerundersøkelsen viste at lærerne i stor grad benytter seg av IKT i undervisningsforberedelsene (hente fagstoff på nettet, ukeplaner, periodeplaner etc.), lærerne benytter i stor grad IKT i selve undervisningssituasjonen og i vurderingen av denne. Holdningene blant lærerne er noe variert. Vi ser at det er et generasjonsskille i personalet med en liten gruppe som vegrer seg mot å ta digitale hjelpemidler i bruk i undervisningen. Den generelle holdningen i personalet er positiv. Ledelsen er pådrivere i denne prosessen. Samtidig spiller naturligvis pc- tettheten som beskrevet inn. Skolens lærere er på Fronter, og de fleste bruker plattformen i undervisning og som informasjonskanal. 7. trinns elevene har siden høsten 06 vært Fronterbrukere. Fronter fungerer da dels som informasjonskanal hjem til foreldrene, dels som pedagogisk og sosial møteplass for elever og lærere. På nyåret har alle klasser hatt et tilbud til sine foresatte på Fronter. Både lærernes og elevenes kompetanse må sies å være god og i stadig utvikling, men samtidig svært variert. Alle lærere og elever har vært og skal, i følge skolens IKT-plan, gjennom Likt. Lærerne har likevel for lite erfaring med metodikk og pedagogikk knyttet til IKT i undervisning. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 4 av 13

5 4 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Styrker Stor interesse blant lærerne for å lære mer om IKT. Har tilstrekkelig kompetanse i personalet. Ledelsen er pådrivere i IKT-arbeid. Har bygd opp en god base for å tilrettelegge for InnsIKT. Stort engasjement blant foreldre. Lærerne er i følge brukerundersøkelsen flinke til å veilede elevene. Svakheter IKT kompetansen er skjevt fordelt blant personalet. Ikke avsatt nok tid til å fordele kompetansen mellom lærerne. Muligheter Samarbeide med naboskoler om kursing. Kan bli flinkere til å dele kompetanse. Trusler Eventuelle tekniske problemer (IT-ansvarlig i full stilling kan forbedres denne situasjon). strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 5 av 13

6 5 VISJON Elevene på Grorud skole skaper den digitale framtida! Med dette mener vi at elevene skal forstå, interessere seg for, ha god kompetanse i og sette dagsorden for den nye digitale tidsalderen. Vi skal legge til rette for at de, som neste generasjons digitale konsumenter og produsenter, skal være med på å skape den digitale framtida. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 6 av 13

7 6 PEDAGOGISK BRUK AV IKT 6.1 Læringsplattform trinn introduseres for Fronter Alle skal lære å logge seg inn i Fronter. Elevene må øve seg på dette sammen med læreren trinn bruker chat og finner frem publisert stoff i Fronter. Elevene skal hente ukebrev, skrive meldinger og finne frem til stoff læreren har lagt ut (for eksempel lenker) trinn kommuniserer med lærerne gjennom Fronter. De skal hente fagstoff. Elevene skal foreta minst ti innleveringer/ arbeider, som blir kommentert av læreren i Fronter. Alle elever på trinn gjennomfører prøver i Fronter. Elevene skal ha minst tre prøver i året på Fronter. Vi gjennomfører et prosjekt med digital leksehjelp på mellomtrinnet. En gruppe lærere må være med å gjennomføre dette. De skal evaluere og legge frem dette for resten av lærerne. Det tas en beslutning om videre bruk av dette. En forutsetning er at minst fire kontaktlærere på mellomtrinnet vil være med å gjennomføre dette. 6.2 Digitale læremidler Digitale ressurser er en integrert del av læringsprosessen for både elever og lærere. Nettbasert læremidler brukt i stor grad. Bruke Fronter aktivt som et pedagogisk verktøy. Innleveringer, prøver osv. gjøres i Fronter. Lærere og elever skal bruke Ikt til både innhenting og bearbeiding av informasjon(eks. Smart Board og internett) Se skolens Ikt- plan. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 7 av 13

8 Pedagogisk programvare brukes aktivt og hensiktsmessig i undervisningen. Lærerne skal gå i grupper med hvert sitt program, sette seg inn i dette og presentere for alle. 6.3 Vurdering for læring Lærerne bruker Ikt i sitt vurderingsarbeid. Læreren skal kommentere prøver og innleveringer i Fronter. Elevens fronterbaserte portefølje skal vise utvikling. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 8 av 13

9 7 ELEVENES IKT-BRUK 7.1 Fronter Alle elever bruker Fronter aktivt i undervisningen. Ha prøve, innleveringer, bruke diskusjonsforum, hente fagstoff og benytte lenker på Fronter. Elevene fra trinn innføres gradvis i Fronter. Alle elever bruker Fronter som et kommunikasjonsverktøy med skolen. Elevene skal hente ukebrev, skrive meldinger, lese meldinger, lese periodeplaner osv. Alle elever bruker en digital Fronterbasert portefølje. Lære opp av pedagogisk personale. Skal benytte Fronterbasert skriftlig vurdering systematisk på alle trinn. 7.2 Brukerkompetanse Alle elever har grunnleggende Iktkompetanse ved utgangen av 7. trinn. Oppdatere skolens Ikt-plan etter K 06. Alle elever får opplæring etter skolens Ikt-plan. (Se eget vedlegg) Elevene finner relevant informasjon, og bruker den kritisk. Utarbeide undervisningsopplegg som øver kildekritikk. Kildekritikk er en naturlig del av det å innhente informasjon. Alle elever bruker digitale læremidler og tilbehør. Alle elever skal gjennomføre prosjekt eller temaarbeid hvor digitale læremidler og/eller tilbehør er sentralt i gjennomføringen og presentasjonen. Nødvendig utstyr må. være tilgjengelig strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 9 av 13

10 7.3 Elevene som IKT-produsenter Elevene er bevisste skapere av digitale produkter. Opplæring i nettvett. Skolen skal akseptere i større grad elevenes egne uttrykksmåter og fritidsbruk av ikt, og prøve å bruke dette til noe positivt. For eksempel mobiltelefoni, msn, hjemmesider, twitter, facebook osv. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 10 av 13

11 8 LÆRERNES KOMPETANSE Alle lærere bruker skolens digitale læremidler i undervisningen. Alle lærere kan grunnleggende filbehandling. Kurs for de lærerne som ikke forstår oppbygningen av mapper. Kurs i Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel osv.) Alle lærere bruker Fronter aktivt og hensiktsmessig. At alle trinn skal være på Fronter. Legge ut alle ukeplaner, oppgaver, lenker, beskjeder og skjemaer på Fronter. Alle lærere bruker Smart Board i undervisningen. Alle undervisningsrom har Smart Board. Kurs Alle lærere mestrer internett så godt at de kan ha utbytte av det i undervisningsplanlegging. Alle har egen pc. Idéutveksling når det gjelder nyttige sider man kan bruke. Alle lærere bruker digitalt tilbehør (skanner, digitalkamera etc.) Kurs. Utstyr skal være tilgjengelig. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 11 av 13

12 9 ORGANISERING OG TILRETTELEGGING 9.1 Skole/ hjem Skolens hjemmeside oppdateres jevnlig av IT-ansvarlig og ledelsen. Legge ut artikler på skoles hjemmeside ved større arrangementer ved skolen. Nyttige info. til foresatte. Faggruppene har ansvaret for dette. Alle foreldre har mulighet til å følge sitt barns skolehverdag. Lærene skal legge ut ukeplaner, periodeplaner og generelle beskjeder i Fronter. Dokumentere skriftlig vurdering i elevens mappe. 9.2 Erfaringsdeling Alle lærere deler digitale læreressurser. Legge ut undervisningsopplegg i lærerbiblioteket på Fronter Vise frem dette i startfasen slik at vi kommer i gang. Legge ut stoff fra kurs skal i lærerbiblioteket. Fronterrom bygd for personalet for å hente informasjon. Felles server for deling av dokumenter. 9.3 Organisering Vi har et effektivt system for romreservering. Bruke Fronter til romreservering via booking verktøyet. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 12 av 13

13 10 INFRASTRUKTUR 10.1 Tilgjengelighet Elever og lærere har tilgang til Iktutstyr og programvare i undervisings situasjoner. Smart Board i alle store baserom. Bærbar pc til alle lærere. Trådløse stasjoner over hele skolen. Minst fem pc-er i eller i tilknytning til alle baserom. Alle spesialrom skal ha minst én pc. Tilgang til relevant pedagogisk programvare. Elevene skal motiveres til bruk av eget utstyr på skolen Programvaren blir oppdatert fortløpende. Sørge at skolen har alltid moderne maskiner og utstyr. Alle elever har tilgang til pc utenom undervisningen hver dag. Bemanne etter skoletid mandag - fredag. Innføre gradvis fra starten av skoleåret. strategiplan 12 IKT-ABC 2012 Side 13 av 13