INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 22. oktober Møtet avholdes på Radisson SAS Hotel i Tromsø. Sak 56/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 57/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober Sak 58/2009 Resultat og tiltaksrapport per september Sak 59/2009 Evaluering ambulant team for barn og unge i Helse Finnmark HF. Sak 60/2009 Sluttrapport prosjekt Kom hit ambulante team og teknologi. Sak 61/2009 Styreinstruks og plan for styrearbeidet Sak 62/2009 Arbeidsavtale adm. direktør unntatt off., jfr. Offl. 23, 1. ledd Sak 63/2009 Referatsaker. Sak 64/2009 Evt. 1. Muntlig orientering prosjekt Nye Kirkenes Sykehus status tomteutredning og hovedfunksjonsprogram. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 01. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 57/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 1. OKTOBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Vibeke Seierstad Hilde Søraa (til stede fra kl 1000) Meldt forfall: Ally Nyheim Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 50/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt. Sak 51/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. september 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 52/2009 Tertialrapport nr. 2/2009 Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning: Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Enstemmig vedtatt. Sak 53/2009 Omdisponering av investeringsmidler 2009 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Vedtak: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Styret i Helse Finnmark HF søker Helse Nord RHF om å få omdisponert investeringsmidler Styret ber om at Helse Finnmark HF får benytte 1,1 million kroner investeringsmidlene for I tillegg søkes det om å få ekstra investeringsmidler i 2009 på 2,8 millioner på grunn av at tiltaket tilførselskabler må gjennomføres av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Alternativt søkes det om å omdisponere sysselsettingsmidler fra tiltak renovering gulbygg til dette tiltaket, tiltaket tilførselskabler er etter vår vurdering innenfor området klima og miljø. Hvis dette ikke er mulig søker Helse Finnmark HF om å få benytte ytterligere 2,8 millioner kroner av investeringsramme Enstemmig vedtatt. Sak 54/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Endelig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne med psykiske lidelser. 2. Protokoll fra møte i Foretaks-AMU den 24. september Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene og foretaksverneombud den 25. september Brev til Arbeidstilsynet 14. september 2009 Helse Finnmark har mottatt varsel om pålegg, sykehuskampanjen god vakt! 2

5 5. Brev fra Arbeidstilsynet 16. september 2009 Vedtak om pålegg God vakt Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Sak 55/2009 Evt. Møtet ble avsluttet klokken 10:20. Neste styremøte avholdes i Tromsø 22. oktober Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 58/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per september Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i styresakene 44/2009 og 52/2009, og presiserer kravet til å oppnå årsresultat på mellom 0-10 mill.kr. 2. Styret presiserer at det er en absolutt forutsetning at alle avdelinger har drift i hht. tildelte rammer de gjenstående måneder i Styret ber administrerende direktør følge opp iverksatt arbeid knyttet til vridning av aktivitet og vurdering av liggetid i de somatiske klinikkene. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport Helse Finnmark HF juli ØBAK økonomianalyse Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009.

7 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 58/2009 Økonomi- og tiltaksrapportering september 2009 Bakgrunn Styrets behandling av økonomi- og tiltaksrapport for september Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 0,6 mill. i september, og et akkumulert avvik på -25,3 mill. pr september. Dette representerer en resultatforbedring på 43,2 mill. sammenlignet med september Helse Finnmark har høy gjennomføringseffekt av tiltak. Det er gjennomført omstillingstiltak for 63 mill. pr. september, men driftskostnadene er likevel 20 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes avvik på lønnskostnader med 5,9 mill., gjestepasientkostnader 6 mill. samt innleie fra firma og vedlikeholdskostnader på totalt 8 mill. Driftsinntektene er pr. september betydelig lavere enn budsjettert med et avvik på 12,4 mill. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Det er imidlertid positivt at inntektsavviket ikke er forverret fra juli rapporteringen. Årsprognosen opprettholdes på 14 mill. Resultat i september med -0,6 mill. viser at Helse Finnmark er på rett vei. Men totalavviket viser at kostnadsnivået ligger betydelig over de budsjetter vi har fått tildelt. Direktøren har derfor, i tråd med styresak 52/ Tertialrapport 2009, iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagopphold og vurdering av liggetiden i de somatiske klinikkene. Dette er også helt i tråd med utviklingen generelt i spesialisthelsetjenesten. Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 31,1 mill. av et budsjett på 33,6 mill. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt og arbeidet går som planlagt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i september månedsverk høyere enn september Kostnaden pr. månedsverk er lavere enn året før, noe som skyldes at foretaket lykkes i å redusere dyre månedsverk knyttet til overtid. I tillegg har foretaket lavere innleie fra firma enn samme periode året før. Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,3%. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med august året før som var på 9,3%. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten betydelig lavere enn planlagt.

8 I Psykisk Helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger også noe under planlagt aktivitet pr. september. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. september Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Fortsatt er utfordringen å få effekt av tiltak knyttet til vikarer- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. I tillegg holdes det fokus på at økt aktivitet samtidig som kostnadene ikke skal øke i andre enden, samt at klinikkene har økt innsatsen knyttet til kodeverksarbeidet.

9 HELSE FINNMARK HF September 2009 Helse Finnmark HF

10 September rapport 2009 Innhold Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Finansposter... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 8 Gjennomføring av tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 2

11 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 498 DRG-poeng lavere enn planlagt. Dette er en liten bedring i forhold til august, men er likevel ikke i forhold til planlagt aktivitet. Helse Finnmark har et negativt avvik i september på ca 0,6 mill. Avviket hittil i år er på 25,4 mill. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter samt at kostnader knyttet til overtid og innleie og gjestepasientkostnader Rus er høyere enn budsjettert.. Foretaket lykkes også i større grad med tiltaksgjennomføring. Resultat per september 2009 er på -25,3 mill noe som er en betydelig forbedring fra -68,5 mill året før. Helse Finnmark har økte kostnader knyttet til gjestepasienter rus dvs. 5,9 mill., og hittil i år har foretaket hatt gjestepasienter på totalt 6,3 mill mer en planlagt. Også kostnader i forbindelse med å leie inn leger og sykepleiere fra firma er høyere enn planlagt men er likevel lavere enn året før. Ved avslutning av 2 tertial ble prognosen vurdert og justert til -14 mill. Dette forutsatt balanse de siste månedene i Med et resultat på -0,6 i september er foretaket på rett vei. Det er imidlertid nødvendig å iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Direktøren har derfor iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. Noe som for øvrig er i tråd med utviklingen i spesialisthelsetjenesten både på landsbasis og i Helse Nord området. Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling. Per august er sykefraværet 8,9%. Antall månedsverk i september økte i fht. året før, foretaket lykkes med å redusere innleie fra firma samt at antall dyre overtidsmånedsverk reduseres til fordel for flere faste og timelønns månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 33,6 mill, 31,1 mill av rammen er benyttet. Oppsummert viser utviklingen i Helse Finnmark en positiv utvikling på flere områder. Foretaket har fortsatt en utfordring knyttet til drift i balanse. Men både regnskapstall, utvikling i sykefravær, innleie fra firma og aktivitetstall viser en positiv utvikling på flere områder. 3

12 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose per september Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 sept 2008 sept 2009 sept 2009 september Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Sept 2009 Pr Sept 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i september ble negativt med 0,6 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 12,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 25,4 mill. mot 44 mill. i Inntektene per september viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,5 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 10,4 mill., mens andre inntekter ligger under med 2,1 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per september på ca 10 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett med 5,9 mill. samt at kostnader knyttet til innleie fra firma er høyere enn planlagt med 4,7 mill. Det er likevel positivt å registrere at kostnader knyttet til innleie fra firma reduseres i fht. samme periode året før. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per september på 5,9 mill. Avviket skyldes vikarbruk og overtid. Andre driftskostnader viser et negativt avvik per august på 4,1 mill. Dette skyldes store tapsføringer på kunder i tillegg til høye vedlikeholdskostnader i begynnelsen av året. Positivt avvik på 7,2 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. 4

13 Avvikene i september fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik sept Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 13,6 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader, periodisert buffer og at rekrutteringsprosjektet har et lavere forbruk enn budjsettert. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 3,9 mill. Avviket skyldes høyere kostnader på drosjetransport i fht budsjett. For september isolert sett er imidlertid drosjetransport i balanse, mens flytransportkostnadene er høyere enn budsjettert. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i september på 4,1 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 3,3 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke ble åpnet før i september. Klinikk Hammerfest har i september et negativt avvik på kr. 2,5 mill. og hittil i år et negativt avvik på 10,2 mill. Inntektene for september er tilnærmet i balanse, mens det hittil i år et en svikt på 4,8 mill., som i hovedsak skyldes ISF-inntektene. Varekostnadene gir et negativt avvik på 2,2 mill, som skyldes høye kostnader på innleie av leger og sykepleiere. Lønnskostnadene gir et negativt avvik denne måneden på 1,4 mill., mens hittil i år er avviket negativt med 3,1 mill. Avviket skyldes overtid og vikarkostnader for å dekke opp sykefravær og vakante vakter. Det er leger og medisinske sengeposter som gir de største avvikene ved Klinikk Hammerfest. Spesialavdelingene innen operasjon, intensiv og anestesi har i sommer mnd hatt negative avvik, dette har i september snudd og er tilnærmet i balanse i september. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 2,3 mill i september og hittil i år et negativt avvik på 16,1 mill. Inntektene er også for Kirkenes tilnærmet i balanse, mens det hittil i år er en svikt på 4 mill, i hovedsak ISF-inntekter. Varekostnaden viser et negativt avvik på 0,7 mill i september og 2,7 mill hittil i år. Dette avviket skyldes hovedsakelig høyere innleie av leger fra firma enn planlagt. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik på 1,4 mill denne perioden, og 8 mill hittil i år. Dette skyldes betydelig høyere forbruk av overtid og innleie av vikarer. Andre driftskostnader viser også balanse denne mnd, men hittil i år er det et overforbruk på 1,4 mill, og da i hovedsak på reisekostnader på innleie av personell. Det er både sengeposten og legeavdelingene som står for avviket. Noe av avviket på sengeposten kan forklares med høyere aktivitet på dialysen enn planlagt. Kirurgiske og medisinske leger står for 6,7 mill. av avviket, som i hovedsak skyldes overforbruk på lønn og innleie av leger fra firma. Kirurgisk og medisinske sengeposter utgjør et negativt avvik hittil i år på 4,4 mill. Prehospital avdeling har et negativt avvik i september på 1,6, mens avviket hittil i år er negativt med 8,1 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. 5

14 Driftsavdelingen har et positivt avvik i september på 0,8 mill., mens hittil i år er avviket negativ med 2,7 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen var i september i balanse, men hittil i år er avviket negativt på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes lavere leieinntekter enn forventet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 59,0 % 58,3 % 58,9 % 59,0 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,4 % 17,8 % 17,8 % Sum Rusomsorg 1,7 % 2,2 % 1,7 % 1,7 % Sum Prehospitale tjenester 21,1 % 22,1 % 20,4 % 20,3 % Sum Personal 2,1 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett For den somatiske virksomheten er det hittil i år budsjettert med 58,9% av brutto driftskostnader, mens resultat viser 58,3%, dvs. 0,6% under budsjett. Regnskapet hittil i år ligger under samme periode i 2008 med 0,7%. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten ikke har vært som planlagt. I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,8% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 1,6%, noe som i stor grad knytter seg til at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke har vært i drift som forutsatt i budsjettene. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 1,7% totalt. Hittil i år har man oppnådd 2,2%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett til tross for økt kapasitet ved Finnmarksklinikken. Prehospitale tjenester har budsjettert med 20,4% andel av driftskostnadene hittil i år, totalt for 2009 er budsjettet 20,3%. Forbruket hittil i år er på 22,1% noe som er 1,7% over budsjett og 1% høyere enn samme periode i Dette skyldes overforbruk på personalkostnader i forhold til budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et negativt avvik i september på 0,9 mill, dette skyldes hovedsakelig svikt på ISF inntektene. Hittil i år er avviket negativt med 12,5 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRG-poeng i forhold til plantall, inntektene er dermed 10,4 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 498 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 2,4 mill lavere enn budsjettert. 6

15 Andre inntekter ligger under med 2 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 1,9 mill. Driftskostnader I september viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt negativt avvik på 0,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 20 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i september på 0,7 mill, men avviket hittil i år er negativt med 10 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie av personell fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et negativt avvik på 0,8 mill. i august, mens hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Andre driftskostnader viser et positivt avvik i september på 0,2 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,1 mill, som i tillegg til tapsføringer, knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i september på 1,2 mill, hittil i år er avviket positivt med 7,1 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Styret i Helse Finnmark har satt prognosen til -14 mill. Som følge av at foretaket har hatt et lavere lønnsoppgjør enn antatt i 2009, at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem ikke er i full drift før 3. tertial samt at foretaket har holdt av en reserve, vurderes en prognose på -14 mill. fortsatt å være realistisk. Direktøren har fortsatt en forventning om effekt av de implementerte tiltak samt et krav om at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Helse Nord RHF har godkjent en prosgnose på -10 mill. for Helse Finnmark. Dersom Helse Finnmark ikke lykkes i å oppnå prognosen på -10 mill. vil investeringsramme på 17 mill. reduseres tilsvarende avvik fra godkjent prognose. 7

16 Regjeringens sysselsettingspakke Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Luftsmitteisolat Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark er godt i gang med å benytte regjeringens sysselsettingspakke. Alle tiltak er iverksatt parallelt og anbud vil gå ut i november. Helse Finnmark har pr. september brukt 3,2 av midlene på 28,7 mill. 8

17 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. Nytt estimat av forventet gjennomføring er 80% forventet effekt. REALISERT OMSTILLING 2009 Sept Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 7 % 79 % Pr. september estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 79% av opprinnelig planlagte tiltak på 80 mill. Nye tiltak er utarbeidet og gjennomføringsevnen er vurdert. Det forventes at Helse Finnmark gjennomfører og får effekt av 87 mill. av utarbeidede tiltak på 108,9 mill, dvs. 70%. Enkelte tiltak med stor kostnadsmessig effekt er av ulike årsaker ikke iverksatt som planlagt. Ved klinikk Kirkenes gjelder dette særlig tiltaket knyttet til reduksjon av innleie av leger fra firma, reduksjon av senger ved kirurgisk avdeling samt turnusforbedringer ved enkelte avdelinger. Klinikk Hammerfest vil ikke ha full årseffekt av tiltak knyttet til aktivitetsøkning som følge av ombygging av operasjonsstuen og samlokalisering med ambulansestasjonen. Heller ikke her er turnusforbedring gjennomført i alle avdelinger. Klinikk Prehospital tjeneste arbeider nå med å få på plass ny turnus for ambulansestasjonene. På pasienttransport vil foretaket kun får 1/3 dels effekt av avtale på landeveistransport samtidig som maxprisene på landeveistransport har økt betydelig i I 2. Tertialrapport fremkom at dersom ikke tiltak får nødvendig effekt i 2009, må foretaket iverksette tiltak for å se på sengestruktur og øvrig ressursbruk. Det er en gjennomgående trend med økt dagbehandling og kortere liggetid, og reduksjon av liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Statistikk for Helse Nord-området viser at denne trenden i mindre grad har slått ut i Finnmark. Dagopphold Helse Dagopphold Dagopphold Økning Antall Finnmark vs. andre foretak dag i % av døgn Helse Finnmark HF ,72 % 35,6 % UNN HF ,99 % 67,3 % NLSH HF ,48 % 59,2 % Helgelandssykehuset ,23 % 73,1 % HF Sum Helse Nord ,45 % 61,5 % Oversikten visert at veksten i dagbehandling fra 2002 til 2008 er lavest i Finnmark og at andelen pr 2008 er den laveste i foretaksgruppen. Direktøren har iverksatt arbeid knyttet til i større grad å fokusere på en vridning fra et høyt antall liggedøgn til dagbehandling og vurdering av liggetiden. 9

18 Klinikken skal legge til rette for økt dagbehandling av relevante lidelser, samt legge til rette for kortere opphold for relevante pasienter som behandles inneliggende. Arbeidet er iverksatt og skal gjennomføres i budsjettprosessen for Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 71 mill. Likviditeten er bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr sept Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr (dig.lab mv) Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Oppgradering Psykiatri bygg -3 3 Sum oppgrad Psykiatri bygg -3 3 Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapitel. Helse Finnmark har en total investeringsramme på 33,6 mill. (ekskl. Sysselsettingsmidler), hvorav 31,1 mill er investert per september. Som følge av høyere egenkapitalinnskudd KLP enn planlagt vil investeringsrammen på 33,6 mill. kr overskrides med ca. 1,1 mill. Dette søkes dekket med investeringsramme i

19 Personal Bemanning September Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for september er på 1 709, 76 høyere enn i Lønnskostnaden per ansatt ligger 9% lavere i 2009 i forhold til samme periode i Dette skyldes at foretaket lykkes i å vri bruken av dyre månedsverk, dvs. overtidsmånedsverk til mer bruk av timelønnsmånedsverk. Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er 268 høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger imidlertid ca 2,9% lavere enn nivået hittil i Overtidsmånedsverk er redusert med 13 sett i fht. samme periode året før. Det er også interessant å se at Helse Finnmark har benyttet mindre innleie fra firma, ca. 3 mill. lavere kostnader, hittil i år sammenlignet med året før. Sykefravær Sykefraværet for august viser 8,3%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i august 9,3%. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. Hittil i år er sykefraværet 8,9%, ytterligere en reduksjon i forhold til tidligere. 11

20 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. sept Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgn ligger 43 opphold under plantallene. I forhold til 2008 viser heldøgn en økning på 176. Dagopphold ligger 267 opphold over plantall, og i forhold til 2008 har vi en økning på 647 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger konsultasjoner under plantall, og 463 under samme periode i DRG poeng ligger 498 poeng under plantall. Sammenlignet med samme periode i 2008 ligger vi 84 DRG-poeng etter. Utviklingen på DRG viser en positiv trend, jfr grafen over. Avviket i DRG ligger i hovedsak på Kirurgiske leger 415 poeng, og Medisinske leger med 165 poeng. Sett i forhold til 2008 ligger heldøgn og dagsoppholdene over nivået i 2008, mens øvrig aktivitet er noe redusert i forhold til Plantallene for 2009 er ikke oppnådd hittil i år, foruten på dagbehandlingen. 12

21 Psykisk helsevern OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Pr. sept OPPNÅDD 2008 Liggedøgn voksenpsykiatr i (VPP) ,95 % Polikliniske kons. Voksenpsykiat ri (VPP) ,74 % Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) ,00 % Antall liggedøgn VPP har en økning på 197 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med døgn. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger 592 konsultasjoner høyere enn for samme periode i I forhold til plantall er det en svikt på 95 konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner BUP viser færre konsultasjoner i 2009 i forhold til Dette skyldes til dels feilregistrering av data i I forhold til plantall ligger man også under med Årsaken ligger i at foretaket har hatt mangel på psykologer/psykolog spesialister i 2009 sammenlignet med Rusomsorg Pr. sept PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per september på døgn. Noe som er 236 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 127 liggedøgn over plantall. Til tross for økt antall senger og økt antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken, har gjestepasientkostnader rus økt betydelig i 2009 sammenlignet

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar foreløpig årsresultat 2010 til orientering. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Ass. dir. Jan-Erik Hansen Sak nr: 7/2011 Navn på sak: Foreløpig årsresultat 2010 Tilrådning:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 10. desember 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 2/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 3. desember 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 41/2013 Saksbehandler: Møtedato: Adminitrasjonskonsulent Astrid Balto Olsen 30. mai2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2013 Styret i Helse Finnmark

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23. og 24. mars 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23. og 24. mars 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. mai 2011 Møtedato: 25. mai 2010 Saksbehandler: Adm. sekretær Astrid Balto Olsen Sak nr: 20/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 23.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011

PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. MAI 2011 Til stede: Meldt forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen (tom sak 27/2011) Ragnhild L.

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011

Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 27. september 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. oktober 2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 53/2011 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer