INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 22. oktober Møtet avholdes på Radisson SAS Hotel i Tromsø. Sak 56/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 57/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober Sak 58/2009 Resultat og tiltaksrapport per september Sak 59/2009 Evaluering ambulant team for barn og unge i Helse Finnmark HF. Sak 60/2009 Sluttrapport prosjekt Kom hit ambulante team og teknologi. Sak 61/2009 Styreinstruks og plan for styrearbeidet Sak 62/2009 Arbeidsavtale adm. direktør unntatt off., jfr. Offl. 23, 1. ledd Sak 63/2009 Referatsaker. Sak 64/2009 Evt. 1. Muntlig orientering prosjekt Nye Kirkenes Sykehus status tomteutredning og hovedfunksjonsprogram. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 01. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 57/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 1. OKTOBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Vibeke Seierstad Hilde Søraa (til stede fra kl 1000) Meldt forfall: Ally Nyheim Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 50/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt. Sak 51/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. september 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 52/2009 Tertialrapport nr. 2/2009 Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning: Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Enstemmig vedtatt. Sak 53/2009 Omdisponering av investeringsmidler 2009 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Vedtak: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Styret i Helse Finnmark HF søker Helse Nord RHF om å få omdisponert investeringsmidler Styret ber om at Helse Finnmark HF får benytte 1,1 million kroner investeringsmidlene for I tillegg søkes det om å få ekstra investeringsmidler i 2009 på 2,8 millioner på grunn av at tiltaket tilførselskabler må gjennomføres av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Alternativt søkes det om å omdisponere sysselsettingsmidler fra tiltak renovering gulbygg til dette tiltaket, tiltaket tilførselskabler er etter vår vurdering innenfor området klima og miljø. Hvis dette ikke er mulig søker Helse Finnmark HF om å få benytte ytterligere 2,8 millioner kroner av investeringsramme Enstemmig vedtatt. Sak 54/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Endelig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne med psykiske lidelser. 2. Protokoll fra møte i Foretaks-AMU den 24. september Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene og foretaksverneombud den 25. september Brev til Arbeidstilsynet 14. september 2009 Helse Finnmark har mottatt varsel om pålegg, sykehuskampanjen god vakt! 2

5 5. Brev fra Arbeidstilsynet 16. september 2009 Vedtak om pålegg God vakt Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Sak 55/2009 Evt. Møtet ble avsluttet klokken 10:20. Neste styremøte avholdes i Tromsø 22. oktober Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 58/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per september Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i styresakene 44/2009 og 52/2009, og presiserer kravet til å oppnå årsresultat på mellom 0-10 mill.kr. 2. Styret presiserer at det er en absolutt forutsetning at alle avdelinger har drift i hht. tildelte rammer de gjenstående måneder i Styret ber administrerende direktør følge opp iverksatt arbeid knyttet til vridning av aktivitet og vurdering av liggetid i de somatiske klinikkene. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport Helse Finnmark HF juli ØBAK økonomianalyse Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009.

7 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 58/2009 Økonomi- og tiltaksrapportering september 2009 Bakgrunn Styrets behandling av økonomi- og tiltaksrapport for september Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 0,6 mill. i september, og et akkumulert avvik på -25,3 mill. pr september. Dette representerer en resultatforbedring på 43,2 mill. sammenlignet med september Helse Finnmark har høy gjennomføringseffekt av tiltak. Det er gjennomført omstillingstiltak for 63 mill. pr. september, men driftskostnadene er likevel 20 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes avvik på lønnskostnader med 5,9 mill., gjestepasientkostnader 6 mill. samt innleie fra firma og vedlikeholdskostnader på totalt 8 mill. Driftsinntektene er pr. september betydelig lavere enn budsjettert med et avvik på 12,4 mill. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Det er imidlertid positivt at inntektsavviket ikke er forverret fra juli rapporteringen. Årsprognosen opprettholdes på 14 mill. Resultat i september med -0,6 mill. viser at Helse Finnmark er på rett vei. Men totalavviket viser at kostnadsnivået ligger betydelig over de budsjetter vi har fått tildelt. Direktøren har derfor, i tråd med styresak 52/ Tertialrapport 2009, iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagopphold og vurdering av liggetiden i de somatiske klinikkene. Dette er også helt i tråd med utviklingen generelt i spesialisthelsetjenesten. Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 31,1 mill. av et budsjett på 33,6 mill. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt og arbeidet går som planlagt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i september månedsverk høyere enn september Kostnaden pr. månedsverk er lavere enn året før, noe som skyldes at foretaket lykkes i å redusere dyre månedsverk knyttet til overtid. I tillegg har foretaket lavere innleie fra firma enn samme periode året før. Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,3%. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med august året før som var på 9,3%. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten betydelig lavere enn planlagt.

8 I Psykisk Helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger også noe under planlagt aktivitet pr. september. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. september Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Fortsatt er utfordringen å få effekt av tiltak knyttet til vikarer- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. I tillegg holdes det fokus på at økt aktivitet samtidig som kostnadene ikke skal øke i andre enden, samt at klinikkene har økt innsatsen knyttet til kodeverksarbeidet.

9 HELSE FINNMARK HF September 2009 Helse Finnmark HF

10 September rapport 2009 Innhold Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Finansposter... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 8 Gjennomføring av tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 2

11 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 498 DRG-poeng lavere enn planlagt. Dette er en liten bedring i forhold til august, men er likevel ikke i forhold til planlagt aktivitet. Helse Finnmark har et negativt avvik i september på ca 0,6 mill. Avviket hittil i år er på 25,4 mill. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter samt at kostnader knyttet til overtid og innleie og gjestepasientkostnader Rus er høyere enn budsjettert.. Foretaket lykkes også i større grad med tiltaksgjennomføring. Resultat per september 2009 er på -25,3 mill noe som er en betydelig forbedring fra -68,5 mill året før. Helse Finnmark har økte kostnader knyttet til gjestepasienter rus dvs. 5,9 mill., og hittil i år har foretaket hatt gjestepasienter på totalt 6,3 mill mer en planlagt. Også kostnader i forbindelse med å leie inn leger og sykepleiere fra firma er høyere enn planlagt men er likevel lavere enn året før. Ved avslutning av 2 tertial ble prognosen vurdert og justert til -14 mill. Dette forutsatt balanse de siste månedene i Med et resultat på -0,6 i september er foretaket på rett vei. Det er imidlertid nødvendig å iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Direktøren har derfor iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. Noe som for øvrig er i tråd med utviklingen i spesialisthelsetjenesten både på landsbasis og i Helse Nord området. Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling. Per august er sykefraværet 8,9%. Antall månedsverk i september økte i fht. året før, foretaket lykkes med å redusere innleie fra firma samt at antall dyre overtidsmånedsverk reduseres til fordel for flere faste og timelønns månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 33,6 mill, 31,1 mill av rammen er benyttet. Oppsummert viser utviklingen i Helse Finnmark en positiv utvikling på flere områder. Foretaket har fortsatt en utfordring knyttet til drift i balanse. Men både regnskapstall, utvikling i sykefravær, innleie fra firma og aktivitetstall viser en positiv utvikling på flere områder. 3

12 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose per september Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 sept 2008 sept 2009 sept 2009 september Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Sept 2009 Pr Sept 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i september ble negativt med 0,6 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 12,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 25,4 mill. mot 44 mill. i Inntektene per september viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,5 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 10,4 mill., mens andre inntekter ligger under med 2,1 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per september på ca 10 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett med 5,9 mill. samt at kostnader knyttet til innleie fra firma er høyere enn planlagt med 4,7 mill. Det er likevel positivt å registrere at kostnader knyttet til innleie fra firma reduseres i fht. samme periode året før. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per september på 5,9 mill. Avviket skyldes vikarbruk og overtid. Andre driftskostnader viser et negativt avvik per august på 4,1 mill. Dette skyldes store tapsføringer på kunder i tillegg til høye vedlikeholdskostnader i begynnelsen av året. Positivt avvik på 7,2 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. 4

13 Avvikene i september fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik sept Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 13,6 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader, periodisert buffer og at rekrutteringsprosjektet har et lavere forbruk enn budjsettert. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 3,9 mill. Avviket skyldes høyere kostnader på drosjetransport i fht budsjett. For september isolert sett er imidlertid drosjetransport i balanse, mens flytransportkostnadene er høyere enn budsjettert. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i september på 4,1 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 3,3 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke ble åpnet før i september. Klinikk Hammerfest har i september et negativt avvik på kr. 2,5 mill. og hittil i år et negativt avvik på 10,2 mill. Inntektene for september er tilnærmet i balanse, mens det hittil i år et en svikt på 4,8 mill., som i hovedsak skyldes ISF-inntektene. Varekostnadene gir et negativt avvik på 2,2 mill, som skyldes høye kostnader på innleie av leger og sykepleiere. Lønnskostnadene gir et negativt avvik denne måneden på 1,4 mill., mens hittil i år er avviket negativt med 3,1 mill. Avviket skyldes overtid og vikarkostnader for å dekke opp sykefravær og vakante vakter. Det er leger og medisinske sengeposter som gir de største avvikene ved Klinikk Hammerfest. Spesialavdelingene innen operasjon, intensiv og anestesi har i sommer mnd hatt negative avvik, dette har i september snudd og er tilnærmet i balanse i september. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 2,3 mill i september og hittil i år et negativt avvik på 16,1 mill. Inntektene er også for Kirkenes tilnærmet i balanse, mens det hittil i år er en svikt på 4 mill, i hovedsak ISF-inntekter. Varekostnaden viser et negativt avvik på 0,7 mill i september og 2,7 mill hittil i år. Dette avviket skyldes hovedsakelig høyere innleie av leger fra firma enn planlagt. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik på 1,4 mill denne perioden, og 8 mill hittil i år. Dette skyldes betydelig høyere forbruk av overtid og innleie av vikarer. Andre driftskostnader viser også balanse denne mnd, men hittil i år er det et overforbruk på 1,4 mill, og da i hovedsak på reisekostnader på innleie av personell. Det er både sengeposten og legeavdelingene som står for avviket. Noe av avviket på sengeposten kan forklares med høyere aktivitet på dialysen enn planlagt. Kirurgiske og medisinske leger står for 6,7 mill. av avviket, som i hovedsak skyldes overforbruk på lønn og innleie av leger fra firma. Kirurgisk og medisinske sengeposter utgjør et negativt avvik hittil i år på 4,4 mill. Prehospital avdeling har et negativt avvik i september på 1,6, mens avviket hittil i år er negativt med 8,1 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. 5

14 Driftsavdelingen har et positivt avvik i september på 0,8 mill., mens hittil i år er avviket negativ med 2,7 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen var i september i balanse, men hittil i år er avviket negativt på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes lavere leieinntekter enn forventet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 59,0 % 58,3 % 58,9 % 59,0 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,4 % 17,8 % 17,8 % Sum Rusomsorg 1,7 % 2,2 % 1,7 % 1,7 % Sum Prehospitale tjenester 21,1 % 22,1 % 20,4 % 20,3 % Sum Personal 2,1 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett For den somatiske virksomheten er det hittil i år budsjettert med 58,9% av brutto driftskostnader, mens resultat viser 58,3%, dvs. 0,6% under budsjett. Regnskapet hittil i år ligger under samme periode i 2008 med 0,7%. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten ikke har vært som planlagt. I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,8% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 1,6%, noe som i stor grad knytter seg til at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke har vært i drift som forutsatt i budsjettene. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 1,7% totalt. Hittil i år har man oppnådd 2,2%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett til tross for økt kapasitet ved Finnmarksklinikken. Prehospitale tjenester har budsjettert med 20,4% andel av driftskostnadene hittil i år, totalt for 2009 er budsjettet 20,3%. Forbruket hittil i år er på 22,1% noe som er 1,7% over budsjett og 1% høyere enn samme periode i Dette skyldes overforbruk på personalkostnader i forhold til budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et negativt avvik i september på 0,9 mill, dette skyldes hovedsakelig svikt på ISF inntektene. Hittil i år er avviket negativt med 12,5 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRG-poeng i forhold til plantall, inntektene er dermed 10,4 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 498 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 2,4 mill lavere enn budsjettert. 6

15 Andre inntekter ligger under med 2 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 1,9 mill. Driftskostnader I september viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt negativt avvik på 0,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 20 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i september på 0,7 mill, men avviket hittil i år er negativt med 10 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie av personell fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et negativt avvik på 0,8 mill. i august, mens hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Andre driftskostnader viser et positivt avvik i september på 0,2 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,1 mill, som i tillegg til tapsføringer, knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i september på 1,2 mill, hittil i år er avviket positivt med 7,1 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Styret i Helse Finnmark har satt prognosen til -14 mill. Som følge av at foretaket har hatt et lavere lønnsoppgjør enn antatt i 2009, at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem ikke er i full drift før 3. tertial samt at foretaket har holdt av en reserve, vurderes en prognose på -14 mill. fortsatt å være realistisk. Direktøren har fortsatt en forventning om effekt av de implementerte tiltak samt et krav om at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Helse Nord RHF har godkjent en prosgnose på -10 mill. for Helse Finnmark. Dersom Helse Finnmark ikke lykkes i å oppnå prognosen på -10 mill. vil investeringsramme på 17 mill. reduseres tilsvarende avvik fra godkjent prognose. 7

16 Regjeringens sysselsettingspakke Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Luftsmitteisolat Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark er godt i gang med å benytte regjeringens sysselsettingspakke. Alle tiltak er iverksatt parallelt og anbud vil gå ut i november. Helse Finnmark har pr. september brukt 3,2 av midlene på 28,7 mill. 8

17 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. Nytt estimat av forventet gjennomføring er 80% forventet effekt. REALISERT OMSTILLING 2009 Sept Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 7 % 79 % Pr. september estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 79% av opprinnelig planlagte tiltak på 80 mill. Nye tiltak er utarbeidet og gjennomføringsevnen er vurdert. Det forventes at Helse Finnmark gjennomfører og får effekt av 87 mill. av utarbeidede tiltak på 108,9 mill, dvs. 70%. Enkelte tiltak med stor kostnadsmessig effekt er av ulike årsaker ikke iverksatt som planlagt. Ved klinikk Kirkenes gjelder dette særlig tiltaket knyttet til reduksjon av innleie av leger fra firma, reduksjon av senger ved kirurgisk avdeling samt turnusforbedringer ved enkelte avdelinger. Klinikk Hammerfest vil ikke ha full årseffekt av tiltak knyttet til aktivitetsøkning som følge av ombygging av operasjonsstuen og samlokalisering med ambulansestasjonen. Heller ikke her er turnusforbedring gjennomført i alle avdelinger. Klinikk Prehospital tjeneste arbeider nå med å få på plass ny turnus for ambulansestasjonene. På pasienttransport vil foretaket kun får 1/3 dels effekt av avtale på landeveistransport samtidig som maxprisene på landeveistransport har økt betydelig i I 2. Tertialrapport fremkom at dersom ikke tiltak får nødvendig effekt i 2009, må foretaket iverksette tiltak for å se på sengestruktur og øvrig ressursbruk. Det er en gjennomgående trend med økt dagbehandling og kortere liggetid, og reduksjon av liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Statistikk for Helse Nord-området viser at denne trenden i mindre grad har slått ut i Finnmark. Dagopphold Helse Dagopphold Dagopphold Økning Antall Finnmark vs. andre foretak dag i % av døgn Helse Finnmark HF ,72 % 35,6 % UNN HF ,99 % 67,3 % NLSH HF ,48 % 59,2 % Helgelandssykehuset ,23 % 73,1 % HF Sum Helse Nord ,45 % 61,5 % Oversikten visert at veksten i dagbehandling fra 2002 til 2008 er lavest i Finnmark og at andelen pr 2008 er den laveste i foretaksgruppen. Direktøren har iverksatt arbeid knyttet til i større grad å fokusere på en vridning fra et høyt antall liggedøgn til dagbehandling og vurdering av liggetiden. 9

18 Klinikken skal legge til rette for økt dagbehandling av relevante lidelser, samt legge til rette for kortere opphold for relevante pasienter som behandles inneliggende. Arbeidet er iverksatt og skal gjennomføres i budsjettprosessen for Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 71 mill. Likviditeten er bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr sept Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr (dig.lab mv) Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Oppgradering Psykiatri bygg -3 3 Sum oppgrad Psykiatri bygg -3 3 Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapitel. Helse Finnmark har en total investeringsramme på 33,6 mill. (ekskl. Sysselsettingsmidler), hvorav 31,1 mill er investert per september. Som følge av høyere egenkapitalinnskudd KLP enn planlagt vil investeringsrammen på 33,6 mill. kr overskrides med ca. 1,1 mill. Dette søkes dekket med investeringsramme i

19 Personal Bemanning September Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for september er på 1 709, 76 høyere enn i Lønnskostnaden per ansatt ligger 9% lavere i 2009 i forhold til samme periode i Dette skyldes at foretaket lykkes i å vri bruken av dyre månedsverk, dvs. overtidsmånedsverk til mer bruk av timelønnsmånedsverk. Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er 268 høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger imidlertid ca 2,9% lavere enn nivået hittil i Overtidsmånedsverk er redusert med 13 sett i fht. samme periode året før. Det er også interessant å se at Helse Finnmark har benyttet mindre innleie fra firma, ca. 3 mill. lavere kostnader, hittil i år sammenlignet med året før. Sykefravær Sykefraværet for august viser 8,3%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i august 9,3%. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. Hittil i år er sykefraværet 8,9%, ytterligere en reduksjon i forhold til tidligere. 11

20 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. sept Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgn ligger 43 opphold under plantallene. I forhold til 2008 viser heldøgn en økning på 176. Dagopphold ligger 267 opphold over plantall, og i forhold til 2008 har vi en økning på 647 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger konsultasjoner under plantall, og 463 under samme periode i DRG poeng ligger 498 poeng under plantall. Sammenlignet med samme periode i 2008 ligger vi 84 DRG-poeng etter. Utviklingen på DRG viser en positiv trend, jfr grafen over. Avviket i DRG ligger i hovedsak på Kirurgiske leger 415 poeng, og Medisinske leger med 165 poeng. Sett i forhold til 2008 ligger heldøgn og dagsoppholdene over nivået i 2008, mens øvrig aktivitet er noe redusert i forhold til Plantallene for 2009 er ikke oppnådd hittil i år, foruten på dagbehandlingen. 12

21 Psykisk helsevern OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Pr. sept OPPNÅDD 2008 Liggedøgn voksenpsykiatr i (VPP) ,95 % Polikliniske kons. Voksenpsykiat ri (VPP) ,74 % Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) ,00 % Antall liggedøgn VPP har en økning på 197 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med døgn. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger 592 konsultasjoner høyere enn for samme periode i I forhold til plantall er det en svikt på 95 konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner BUP viser færre konsultasjoner i 2009 i forhold til Dette skyldes til dels feilregistrering av data i I forhold til plantall ligger man også under med Årsaken ligger i at foretaket har hatt mangel på psykologer/psykolog spesialister i 2009 sammenlignet med Rusomsorg Pr. sept PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per september på døgn. Noe som er 236 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 127 liggedøgn over plantall. Til tross for økt antall senger og økt antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken, har gjestepasientkostnader rus økt betydelig i 2009 sammenlignet

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer