INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER"

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 22. oktober Møtet avholdes på Radisson SAS Hotel i Tromsø. Sak 56/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 57/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober Sak 58/2009 Resultat og tiltaksrapport per september Sak 59/2009 Evaluering ambulant team for barn og unge i Helse Finnmark HF. Sak 60/2009 Sluttrapport prosjekt Kom hit ambulante team og teknologi. Sak 61/2009 Styreinstruks og plan for styrearbeidet Sak 62/2009 Arbeidsavtale adm. direktør unntatt off., jfr. Offl. 23, 1. ledd Sak 63/2009 Referatsaker. Sak 64/2009 Evt. 1. Muntlig orientering prosjekt Nye Kirkenes Sykehus status tomteutredning og hovedfunksjonsprogram. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Dan S. Andersen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 01. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Dan Sølvfester Andersen Sak nr: 57/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 1. oktober 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Godkjenning av møteprotokoll av 1. oktober 2009

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 1. OKTOBER 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Vibeke Seierstad Hilde Søraa (til stede fra kl 1000) Meldt forfall: Ally Nyheim Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresekretær Dan S. Andersen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 50/2009 Innkalling og saksliste Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt. Sak 51/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. september 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. september 2009 Enstemmig vedtatt. 1

4 Sak 52/2009 Tertialrapport nr. 2/2009 Adm. direktør la frem følgende endrede tilrådning: Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 2. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Det vises til vedtak i styresak,44/2009 og styret ber adm. direktør om å følge opp at organisasjonen fortsetter arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak for å bringe driften i balanse. Enstemmig vedtatt. Sak 53/2009 Omdisponering av investeringsmidler 2009 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Vedtak: Styret i Helse Finnmark omdisponerer investeringsmidler i henhold til direktørens anbefaling. Styret i Helse Finnmark HF søker Helse Nord RHF om å få omdisponert investeringsmidler Styret ber om at Helse Finnmark HF får benytte 1,1 million kroner investeringsmidlene for I tillegg søkes det om å få ekstra investeringsmidler i 2009 på 2,8 millioner på grunn av at tiltaket tilførselskabler må gjennomføres av hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Alternativt søkes det om å omdisponere sysselsettingsmidler fra tiltak renovering gulbygg til dette tiltaket, tiltaket tilførselskabler er etter vår vurdering innenfor området klima og miljø. Hvis dette ikke er mulig søker Helse Finnmark HF om å få benytte ytterligere 2,8 millioner kroner av investeringsramme Enstemmig vedtatt. Sak 54/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Endelig rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatrisk senter til voksne med psykiske lidelser. 2. Protokoll fra møte i Foretaks-AMU den 24. september Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene og foretaksverneombud den 25. september Brev til Arbeidstilsynet 14. september 2009 Helse Finnmark har mottatt varsel om pålegg, sykehuskampanjen god vakt! 2

5 5. Brev fra Arbeidstilsynet 16. september 2009 Vedtak om pålegg God vakt Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Sak 55/2009 Evt. Møtet ble avsluttet klokken 10:20. Neste styremøte avholdes i Tromsø 22. oktober Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Dan S. Andersen Referent 3

6 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. oktober 2009 Møtedato: 22. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 58/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per september Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF viser til vedtak i styresakene 44/2009 og 52/2009, og presiserer kravet til å oppnå årsresultat på mellom 0-10 mill.kr. 2. Styret presiserer at det er en absolutt forutsetning at alle avdelinger har drift i hht. tildelte rammer de gjenstående måneder i Styret ber administrerende direktør følge opp iverksatt arbeid knyttet til vridning av aktivitet og vurdering av liggetid i de somatiske klinikkene. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport Helse Finnmark HF juli ØBAK økonomianalyse Eva Håheim Pedersen Adm. dir. Resultat- og tiltaksrapport per juli 2009.

7 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 58/2009 Økonomi- og tiltaksrapportering september 2009 Bakgrunn Styrets behandling av økonomi- og tiltaksrapport for september Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 0,6 mill. i september, og et akkumulert avvik på -25,3 mill. pr september. Dette representerer en resultatforbedring på 43,2 mill. sammenlignet med september Helse Finnmark har høy gjennomføringseffekt av tiltak. Det er gjennomført omstillingstiltak for 63 mill. pr. september, men driftskostnadene er likevel 20 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes avvik på lønnskostnader med 5,9 mill., gjestepasientkostnader 6 mill. samt innleie fra firma og vedlikeholdskostnader på totalt 8 mill. Driftsinntektene er pr. september betydelig lavere enn budsjettert med et avvik på 12,4 mill. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Det er imidlertid positivt at inntektsavviket ikke er forverret fra juli rapporteringen. Årsprognosen opprettholdes på 14 mill. Resultat i september med -0,6 mill. viser at Helse Finnmark er på rett vei. Men totalavviket viser at kostnadsnivået ligger betydelig over de budsjetter vi har fått tildelt. Direktøren har derfor, i tråd med styresak 52/ Tertialrapport 2009, iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagopphold og vurdering av liggetiden i de somatiske klinikkene. Dette er også helt i tråd med utviklingen generelt i spesialisthelsetjenesten. Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 31,1 mill. av et budsjett på 33,6 mill. Tiltak knyttet til sysselsettingspakken er iverksatt og arbeidet går som planlagt. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i september månedsverk høyere enn september Kostnaden pr. månedsverk er lavere enn året før, noe som skyldes at foretaket lykkes i å redusere dyre månedsverk knyttet til overtid. I tillegg har foretaket lavere innleie fra firma enn samme periode året før. Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,3%. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med august året før som var på 9,3%. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten betydelig lavere enn planlagt.

8 I Psykisk Helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger også noe under planlagt aktivitet pr. september. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. september Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Fortsatt er utfordringen å få effekt av tiltak knyttet til vikarer- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned noe som betyr at arbeidet med sykefraværet er riktig satsning. I tillegg holdes det fokus på at økt aktivitet samtidig som kostnadene ikke skal øke i andre enden, samt at klinikkene har økt innsatsen knyttet til kodeverksarbeidet.

9 HELSE FINNMARK HF September 2009 Helse Finnmark HF

10 September rapport 2009 Innhold Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Finansposter... 7 Prognose... 7 Regjeringens sysselsettingspakke... 8 Gjennomføring av tiltak... 9 Likviditet og investeringer Personal Bemanning Sykefravær Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Rusomsorg Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 2

11 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 498 DRG-poeng lavere enn planlagt. Dette er en liten bedring i forhold til august, men er likevel ikke i forhold til planlagt aktivitet. Helse Finnmark har et negativt avvik i september på ca 0,6 mill. Avviket hittil i år er på 25,4 mill. Avviket skyldes lavere ISF-inntekter samt at kostnader knyttet til overtid og innleie og gjestepasientkostnader Rus er høyere enn budsjettert.. Foretaket lykkes også i større grad med tiltaksgjennomføring. Resultat per september 2009 er på -25,3 mill noe som er en betydelig forbedring fra -68,5 mill året før. Helse Finnmark har økte kostnader knyttet til gjestepasienter rus dvs. 5,9 mill., og hittil i år har foretaket hatt gjestepasienter på totalt 6,3 mill mer en planlagt. Også kostnader i forbindelse med å leie inn leger og sykepleiere fra firma er høyere enn planlagt men er likevel lavere enn året før. Ved avslutning av 2 tertial ble prognosen vurdert og justert til -14 mill. Dette forutsatt balanse de siste månedene i Med et resultat på -0,6 i september er foretaket på rett vei. Det er imidlertid nødvendig å iverksette tiltak med større økonomisk effekt. Direktøren har derfor iverksatt et arbeid knyttet til å se på en vridning fra heldøgnsopphold til mer dagbehandling og vurdering av liggetiden. Noe som for øvrig er i tråd med utviklingen i spesialisthelsetjenesten både på landsbasis og i Helse Nord området. Sykefraværet viser fortsatt en positiv utvikling. Per august er sykefraværet 8,9%. Antall månedsverk i september økte i fht. året før, foretaket lykkes med å redusere innleie fra firma samt at antall dyre overtidsmånedsverk reduseres til fordel for flere faste og timelønns månedsverk. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 33,6 mill, 31,1 mill av rammen er benyttet. Oppsummert viser utviklingen i Helse Finnmark en positiv utvikling på flere områder. Foretaket har fortsatt en utfordring knyttet til drift i balanse. Men både regnskapstall, utvikling i sykefravær, innleie fra firma og aktivitetstall viser en positiv utvikling på flere områder. 3

12 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose per september Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. Tall i hele 1000 sept 2008 sept 2009 sept 2009 september Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Sept 2009 Pr Sept 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i september ble negativt med 0,6 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 12,2 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 25,4 mill. mot 44 mill. i Inntektene per september viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 12,5 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 10,4 mill., mens andre inntekter ligger under med 2,1 mill. Varekostnaden viser et negativt avvik per september på ca 10 mill. Dette skyldes i hovedsak høyere gjestepasient kostnader rus i forhold til budsjett med 5,9 mill. samt at kostnader knyttet til innleie fra firma er høyere enn planlagt med 4,7 mill. Det er likevel positivt å registrere at kostnader knyttet til innleie fra firma reduseres i fht. samme periode året før. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per september på 5,9 mill. Avviket skyldes vikarbruk og overtid. Andre driftskostnader viser et negativt avvik per august på 4,1 mill. Dette skyldes store tapsføringer på kunder i tillegg til høye vedlikeholdskostnader i begynnelsen av året. Positivt avvik på 7,2 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 enn forventet. 4

13 Avvikene i september fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik sept Avvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 13,6 mill hittil i år. Dette skyldes hovedsakelig lavere rentekostnader, periodisert buffer og at rekrutteringsprosjektet har et lavere forbruk enn budjsettert. Pasienttransport viser et negativt avvik hittil i år på 3,9 mill. Avviket skyldes høyere kostnader på drosjetransport i fht budsjett. For september isolert sett er imidlertid drosjetransport i balanse, mens flytransportkostnadene er høyere enn budsjettert. Klinikk Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i september på 4,1 mill, mens avviket hittil i år er positivt med 3,3 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i at ungdomspsykiatrisk avdeling i Karasjok ikke ble åpnet før i september. Klinikk Hammerfest har i september et negativt avvik på kr. 2,5 mill. og hittil i år et negativt avvik på 10,2 mill. Inntektene for september er tilnærmet i balanse, mens det hittil i år et en svikt på 4,8 mill., som i hovedsak skyldes ISF-inntektene. Varekostnadene gir et negativt avvik på 2,2 mill, som skyldes høye kostnader på innleie av leger og sykepleiere. Lønnskostnadene gir et negativt avvik denne måneden på 1,4 mill., mens hittil i år er avviket negativt med 3,1 mill. Avviket skyldes overtid og vikarkostnader for å dekke opp sykefravær og vakante vakter. Det er leger og medisinske sengeposter som gir de største avvikene ved Klinikk Hammerfest. Spesialavdelingene innen operasjon, intensiv og anestesi har i sommer mnd hatt negative avvik, dette har i september snudd og er tilnærmet i balanse i september. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på 2,3 mill i september og hittil i år et negativt avvik på 16,1 mill. Inntektene er også for Kirkenes tilnærmet i balanse, mens det hittil i år er en svikt på 4 mill, i hovedsak ISF-inntekter. Varekostnaden viser et negativt avvik på 0,7 mill i september og 2,7 mill hittil i år. Dette avviket skyldes hovedsakelig høyere innleie av leger fra firma enn planlagt. Også lønnskostnadene viser et negativt avvik på 1,4 mill denne perioden, og 8 mill hittil i år. Dette skyldes betydelig høyere forbruk av overtid og innleie av vikarer. Andre driftskostnader viser også balanse denne mnd, men hittil i år er det et overforbruk på 1,4 mill, og da i hovedsak på reisekostnader på innleie av personell. Det er både sengeposten og legeavdelingene som står for avviket. Noe av avviket på sengeposten kan forklares med høyere aktivitet på dialysen enn planlagt. Kirurgiske og medisinske leger står for 6,7 mill. av avviket, som i hovedsak skyldes overforbruk på lønn og innleie av leger fra firma. Kirurgisk og medisinske sengeposter utgjør et negativt avvik hittil i år på 4,4 mill. Prehospital avdeling har et negativt avvik i september på 1,6, mens avviket hittil i år er negativt med 8,1 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid. 5

14 Driftsavdelingen har et positivt avvik i september på 0,8 mill., mens hittil i år er avviket negativ med 2,7 mill. Avviket knyttet seg i all hovedsak til byggvedlikehold og vedlikehold/kjøp av medisinteknisk utstyr. Eiendomsforvaltningen var i september i balanse, men hittil i år er avviket negativt på 1,2 mill, som i hovedsak skyldes lavere leieinntekter enn forventet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per Andel av totale driftskostnader funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 59,0 % 58,3 % 58,9 % 59,0 % Sum Psykisk helse 16,2 % 16,4 % 17,8 % 17,8 % Sum Rusomsorg 1,7 % 2,2 % 1,7 % 1,7 % Sum Prehospitale tjenester 21,1 % 22,1 % 20,4 % 20,3 % Sum Personal 2,1 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % R = regnskap JB = justert budsjett For den somatiske virksomheten er det hittil i år budsjettert med 58,9% av brutto driftskostnader, mens resultat viser 58,3%, dvs. 0,6% under budsjett. Regnskapet hittil i år ligger under samme periode i 2008 med 0,7%. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten ikke har vært som planlagt. I Klinikk Psykisk helsevern er det budsjettert med 17,8% andel av totale driftskostnader i 2009, noe høyere enn forbruk i Dette er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket i forhold til budsjett hittil i år er negativt med 1,6%, noe som i stor grad knytter seg til at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke har vært i drift som forutsatt i budsjettene. I rusomsorgen ligger budsjettet på 1,7% hittil i år og 1,7% totalt. Hittil i år har man oppnådd 2,2%. Høyere forbruk enn budsjettert skyldes hovedsakelig at gjestepasientkostnadene ligger betydelig over budsjett til tross for økt kapasitet ved Finnmarksklinikken. Prehospitale tjenester har budsjettert med 20,4% andel av driftskostnadene hittil i år, totalt for 2009 er budsjettet 20,3%. Forbruket hittil i år er på 22,1% noe som er 1,7% over budsjett og 1% høyere enn samme periode i Dette skyldes overforbruk på personalkostnader i forhold til budsjett. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et negativt avvik i september på 0,9 mill, dette skyldes hovedsakelig svikt på ISF inntektene. Hittil i år er avviket negativt med 12,5 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i DRG-poeng i forhold til plantall, inntektene er dermed 10,4 mill. lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 498 poeng hittil i år, dette alene utgjør ca 7 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 2,4 mill lavere enn budsjettert. 6

15 Andre inntekter ligger under med 2 mill, som i hovedsak skyldes leieinntektene på bolig som har et negativt avvik på 1,9 mill. Driftskostnader I september viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt negativt avvik på 0,9 mill. Hittil i år er avviket negativt med 20 mill. Varekostnaden viser et overforbruk i september på 0,7 mill, men avviket hittil i år er negativt med 10 mill som hovedsaklig skyldes kostnader til gjestepasienter rus samt høyere kostnader knyttet til innleie av personell fra firma enn planlagt. Lønnskostnadene har et negativt avvik på 0,8 mill. i august, mens hittil i år er avviket negativt med 5,2 mill. Avviket skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Andre driftskostnader viser et positivt avvik i september på 0,2 mill. Hittil i år er avviket negativt med 4,1 mill, som i tillegg til tapsføringer, knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i september på 1,2 mill, hittil i år er avviket positivt med 7,1 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Styret i Helse Finnmark har satt prognosen til -14 mill. Som følge av at foretaket har hatt et lavere lønnsoppgjør enn antatt i 2009, at ungdomspsykiatrisk behandlingshjem ikke er i full drift før 3. tertial samt at foretaket har holdt av en reserve, vurderes en prognose på -14 mill. fortsatt å være realistisk. Direktøren har fortsatt en forventning om effekt av de implementerte tiltak samt et krav om at tiltak som enda ikke er iverksatt skal iverksettes. Helse Nord RHF har godkjent en prosgnose på -10 mill. for Helse Finnmark. Dersom Helse Finnmark ikke lykkes i å oppnå prognosen på -10 mill. vil investeringsramme på 17 mill. reduseres tilsvarende avvik fra godkjent prognose. 7

16 Regjeringens sysselsettingspakke Sysselsettingsmilder 2009 Investering Drift Forbruk Rest Etterisolering og skift av vindu sør/øst fløya Maling av søsterhjem Rehabilitering av barneavdelingen Mottakelsen Laborat Taket nordøst fløya Luftsmitteisolat Kirkenes Gulbygg- skifte vindu Tak østfløy Tak fyrrom Dren N-øst fløy Kirkenes Vindu klt.fløy Kirkenes Finnmarksklinikken Karasjok Pasienttransport Hammerfest (syssels.m.) Pasientventerom Totalt Helse Finnmark er godt i gang med å benytte regjeringens sysselsettingspakke. Alle tiltak er iverksatt parallelt og anbud vil gå ut i november. Helse Finnmark har pr. september brukt 3,2 av midlene på 28,7 mill. 8

17 Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 108,9 mill. kr. Nytt estimat av forventet gjennomføring er 80% forventet effekt. REALISERT OMSTILLING 2009 Sept Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 7 % 79 % Pr. september estimerer Helse Finnmark å ha gjennomført 79% av opprinnelig planlagte tiltak på 80 mill. Nye tiltak er utarbeidet og gjennomføringsevnen er vurdert. Det forventes at Helse Finnmark gjennomfører og får effekt av 87 mill. av utarbeidede tiltak på 108,9 mill, dvs. 70%. Enkelte tiltak med stor kostnadsmessig effekt er av ulike årsaker ikke iverksatt som planlagt. Ved klinikk Kirkenes gjelder dette særlig tiltaket knyttet til reduksjon av innleie av leger fra firma, reduksjon av senger ved kirurgisk avdeling samt turnusforbedringer ved enkelte avdelinger. Klinikk Hammerfest vil ikke ha full årseffekt av tiltak knyttet til aktivitetsøkning som følge av ombygging av operasjonsstuen og samlokalisering med ambulansestasjonen. Heller ikke her er turnusforbedring gjennomført i alle avdelinger. Klinikk Prehospital tjeneste arbeider nå med å få på plass ny turnus for ambulansestasjonene. På pasienttransport vil foretaket kun får 1/3 dels effekt av avtale på landeveistransport samtidig som maxprisene på landeveistransport har økt betydelig i I 2. Tertialrapport fremkom at dersom ikke tiltak får nødvendig effekt i 2009, må foretaket iverksette tiltak for å se på sengestruktur og øvrig ressursbruk. Det er en gjennomgående trend med økt dagbehandling og kortere liggetid, og reduksjon av liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. Statistikk for Helse Nord-området viser at denne trenden i mindre grad har slått ut i Finnmark. Dagopphold Helse Dagopphold Dagopphold Økning Antall Finnmark vs. andre foretak dag i % av døgn Helse Finnmark HF ,72 % 35,6 % UNN HF ,99 % 67,3 % NLSH HF ,48 % 59,2 % Helgelandssykehuset ,23 % 73,1 % HF Sum Helse Nord ,45 % 61,5 % Oversikten visert at veksten i dagbehandling fra 2002 til 2008 er lavest i Finnmark og at andelen pr 2008 er den laveste i foretaksgruppen. Direktøren har iverksatt arbeid knyttet til i større grad å fokusere på en vridning fra et høyt antall liggedøgn til dagbehandling og vurdering av liggetiden. 9

18 Klinikken skal legge til rette for økt dagbehandling av relevante lidelser, samt legge til rette for kortere opphold for relevante pasienter som behandles inneliggende. Arbeidet er iverksatt og skal gjennomføres i budsjettprosessen for Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 71 mill. Likviditeten er bedret, dette skyldes hovedsakelig et lavere investeringsnivå i Helse Finnmark. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr sept Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr (dig.lab mv) Egenkaptal KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logsistikk Sum omstillingsmidler Oppgradering Psykiatri bygg -3 3 Sum oppgrad Psykiatri bygg -3 3 Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Sysselsettingsmidler er ikke med i oppsettet, dette rapporteres under eget kapitel. Helse Finnmark har en total investeringsramme på 33,6 mill. (ekskl. Sysselsettingsmidler), hvorav 31,1 mill er investert per september. Som følge av høyere egenkapitalinnskudd KLP enn planlagt vil investeringsrammen på 33,6 mill. kr overskrides med ca. 1,1 mill. Dette søkes dekket med investeringsramme i

19 Personal Bemanning September Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Hittil i år Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Lønnskost 2008 er justert for 5,9% lønnsvekst. Månedsverkene for september er på 1 709, 76 høyere enn i Lønnskostnaden per ansatt ligger 9% lavere i 2009 i forhold til samme periode i Dette skyldes at foretaket lykkes i å vri bruken av dyre månedsverk, dvs. overtidsmånedsverk til mer bruk av timelønnsmånedsverk. Hittil i år ligger månedsverkene på månedsverk, dette er 268 høyere enn samme periode Lønnskostnadene ligger imidlertid ca 2,9% lavere enn nivået hittil i Overtidsmånedsverk er redusert med 13 sett i fht. samme periode året før. Det er også interessant å se at Helse Finnmark har benyttet mindre innleie fra firma, ca. 3 mill. lavere kostnader, hittil i år sammenlignet med året før. Sykefravær Sykefraværet for august viser 8,3%. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i august 9,3%. Dette viser en fortsatt god trend, og at arbeidet med å få redusert sykefraværet gir effekter. Hittil i år er sykefraværet 8,9%, ytterligere en reduksjon i forhold til tidligere. 11

20 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. sept Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgn ligger 43 opphold under plantallene. I forhold til 2008 viser heldøgn en økning på 176. Dagopphold ligger 267 opphold over plantall, og i forhold til 2008 har vi en økning på 647 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger konsultasjoner under plantall, og 463 under samme periode i DRG poeng ligger 498 poeng under plantall. Sammenlignet med samme periode i 2008 ligger vi 84 DRG-poeng etter. Utviklingen på DRG viser en positiv trend, jfr grafen over. Avviket i DRG ligger i hovedsak på Kirurgiske leger 415 poeng, og Medisinske leger med 165 poeng. Sett i forhold til 2008 ligger heldøgn og dagsoppholdene over nivået i 2008, mens øvrig aktivitet er noe redusert i forhold til Plantallene for 2009 er ikke oppnådd hittil i år, foruten på dagbehandlingen. 12

21 Psykisk helsevern OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Pr. sept OPPNÅDD 2008 Liggedøgn voksenpsykiatr i (VPP) ,95 % Polikliniske kons. Voksenpsykiat ri (VPP) ,74 % Polikliniske kons. Barneog ungd.psyk (BUP) ,00 % Antall liggedøgn VPP har en økning på 197 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med døgn. Polikliniske konsultasjoner VPP ligger 592 konsultasjoner høyere enn for samme periode i I forhold til plantall er det en svikt på 95 konsultasjoner. Polikliniske konsultasjoner BUP viser færre konsultasjoner i 2009 i forhold til Dette skyldes til dels feilregistrering av data i I forhold til plantall ligger man også under med Årsaken ligger i at foretaket har hatt mangel på psykologer/psykolog spesialister i 2009 sammenlignet med Rusomsorg Pr. sept PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per september på døgn. Noe som er 236 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 127 liggedøgn over plantall. Til tross for økt antall senger og økt antall liggedøgn ved Finnmarksklinikken, har gjestepasientkostnader rus økt betydelig i 2009 sammenlignet

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Hilde Søraa Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 14.-15. DESEBER Styreleder Ketil Holmgren 6. desember 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 03. SEPTEMBER Administrasjonen Styreleder Ketil Holmgren 27.august 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen

Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan-Erik Hansen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 4. OKTOBER 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Evy

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 3. desember 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Brukerutvalget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni 10.00-14.00. Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL

Detaljer

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27.

Vedtak: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2011 Godkjenning av møteprotokoll av 27. Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 26. OKTOBER 2011 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Viggo Karlstad Ragnhild L. Nystad Torfinn Reginiussen Mona Søndenå Staal Nilsen Evy Adamsen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI

INNKALLING TIL STYREMØTE 1.-2. JUNI Styreleder Ketil Holmgren 25. mai 2010 Nestleder Irene Skiri Ole I. Hansen Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Anita Johnsen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ane Kokkvoll Ally Nyheim Ulf Syversen Brukerutvalget

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. AUGUST 2013 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Evy Adamsen Gudrun B. Rollefsen Kristin Rajala Marit Rakfjord Ole I. Hansen Svein Størdal Torfinn

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 16. DESEMBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Adm. konsulent Astrid Balto Olsen Sak nr: 3/2012 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Torfinn Reginiussen Staal Nilsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen Evy

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Direktøren PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. SEPTEMBER 2012 Til stede: Styreleder Ulf Syversen Nestleder Irene Skiri Gudrun B. Rollefsen Mona Søndenå Odd Oskarsen Ole I. Hansen Staal Nilsen Svein Størdal (sak

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 5.12.2012 Tid: 9:00-15:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Månedsrapport 10-2012

Månedsrapport 10-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 10-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.11.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 5 Resultat... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 29. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 22.oktober 2008 Nestleder Irene Skiri Josten Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ally Nyheim Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 42/08 Budsjett 2009 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 25.11.2008 42/08 HF Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Sissel

Detaljer

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF

Virksomhetsrapport 4/2015 Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Trude Jensen, 78 42 11 14 Hammerfest, 19.5.2015 Saksnummer 32/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef Møtedato:

Detaljer