ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping Side Rapport prioriterte oppgaver 2007 Side Prioriterte oppgaver 2008

2 1. Åpning/Registrering. DAGSORDEN ÅRSMØTE 29. MARS 2007 KL FELLESFORBUNDET AVD Konstituering. (A) Godkjenning av dagsorden. (B) Godkjenning av forretningsorden. (C) Valg av møteleder. (D) Valg av møtesekretær. (E) Valg av medhjelper og vara. 3. Informasjon om tariffoppgjøret Målevirksomheten (A) Beretning 2007 (B) Regnskap 2007 (C) Budsjett Avdelingens beretning Innkomne forslag. (A) Forslag fra styret. Aksjekjøp i Hamar Media AS. (B) 7. Bevilgninger. (A) 8. Avdelingens regnskap/budsjett. (A) Driftsregnskap 2007 (B) Styrets økonomiske beretning. (C) Rapport kontrollkomiteen. (D) Revisjonsrapport. (E) Budsjett (i) Valgkomiteens innstilling -styrehonorar 9. Rapporter. (A) Avdelingens prioriterte oppgaver 2007 (B) Rapport prosjekt sosial dumping 10. Avdelingens prioriterte oppgaver Valg. 12. Avslutning 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Det velges en dirigent til å lede årsmøtets forhandlinger. Dersom dirigenten ønsker å delta i debatten, overlater han dirigentplassen til medhjelper. 2. Det velges en sekretær til å føre protokoll over årsmøtets forhandlinger. I protokollen innføres navn på de som har ordet, forslag og navn på forslagstillere og vedtakene med opplysning om eventuelle stemmer for og imot. 3. Det velges en medhjelper og vara til å bistå dirigenten og sekretær ved behov. 4. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og underskrives med forslagstillers navn. 5. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er begrenset til 5 minutter første gang, og 3 minutter andre og tredje gang. Innledningsforedrag er unntatt fra begrensningen, men bør holdes innenfor en tidsramme på 30 minutter. Om dirigenten finner det påkrevet, har han rett til å foreslå ytterligere begrensning i taletiden og strek med de inntegnede talere. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og underskrives med forslagstillers navn. Det kan ikke opptas nye forslag etter at det er vedtatt å sette strek med de inntegnede talere. 6. Til forretningsordenen gis ingen ordet mer enn en gang i hver sak. 7. Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Dersom det avgis like mange stemmer for og imot et forslag, forkastes forslaget. Alle avstemminger foregår med håndsopprekking Alle møtedeltakere registrerer seg på eget skjema, med navn og hvilken klubb/bedrift de representerer. 10. Valg av styret foregår etter forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter. 11. Protokollen fra møtet godkjennes av styret. 3

4 Beretning 2007 Fellesforbundet, avd. 650, Målekontoret Måleutvalget har bestått av. Peder Arne Farberg (leder) Geir Bråten Bjørn Andersen. Måleutvalget har på grunn av samarbeidsprosjektet fra med avd.103 og avd.670 også vært representert ved Geir Lund fra avd. 103 og Jonny Gundersen fra avd Roy Edvard Oppegård har møtt for de ansatte. Org.arbeider har møtt etter behov. Ansatte på Målekontoret: Roy Edvard Oppegård for tømrerfaget betongfagene taktekkerfaget. Tollef Lau ble i april 2007 ansatt som oppmåler for tømrer og taktekkerfagene. John Ingar Kristiansen på halv stilling for malerfaget og byggtapetsererfaget. Murerfaget og rørleggerfaget blir målt fra Oslo. Møter: Det er holdt 3 møter i måleutvalget valgåret Måleutvalget har med 1 representant, samt oppmåler deltatt på avd.650 s styremøter. Målegebyret: Målegebyret har i perioden vært 4,5 %. Konferanser: Måleutvalget og Målekontorets ansatte har vært representert ved landskonferansene for byggfagene. Roy og Tollef har også deltatt på målermøter for tømrer og betongfagene og diverse informasjonsmøter angående akkordtariffene. Kursvirksomheten: Målekontorets ansatte har forelest/kurset i akkordtariffene ute i bedriftene. Det er holdt et helgekurs i fellesoverenskomsten 4 og akkordtariffene for tømrer og betongfagene, samt innternkurs for entreprenørfirmaene M.M.Bakken AS og Skanska Norge AS Indre Østland. Det er gitt positive tilbakemeldinger fra disse kursene. 4

5 Målevirksomheten: Målekontoret har også i 2007 hatt et bra målevolum. Regnskapet viser til tross for dette et underskudd på kr ,- Faktureringa for samarbeidsprosjektet vil bli gjort i Gjennomsnitt på oppmålt arbeid for alle byggfagene har hatt en økning på 7,7% i forhold til Snittet for 2007 er kr.205,89. På landsbasis er snittet for 2007 kr.216,51. Målekontoret har videreført samarbeidet med avd.670 og avd.103 om måleretten for Oppland og Ringsaker. I forbindelse med samarbeidsprosjektet har det vært mange bedriftsbesøk med innformasjon om akkordlønnsystemet. Interessen er til stede hos de fleste som er besøkt. Så på sikt ser dette ut for å kunne gi resultater. Dette er viktig for alle innen byggfagene, slik at vi kan bevare lønnsnivået. 5

6 BERETNING 2007 FELLESFORBUNDET AVD 650 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Studieleder: Ungdomsleder: Styremedlem: Vara Morten Solbakken Jarle Bekkevold Gulbrand Nøkleby Fred Kristian Nordstad Geir Atle Bekkevold Harald T Jensen Torvald Skjelseth Stig W Jørgensen Peder A Farberg Erland Eriksen Bjørn Markeng Erik Palerud Roy Oppegård, Pål Sundt Finstad og Lise Graff har møtt på de fleste styremøtene i avdelingen. I tilegg ble leder av pensjonistgruppa invitert til styremøtene. Utover årsmøtet 24. mars, ble det avholdt medlemsmøter 30. april, 3. september og 25. oktober i forbindelse med landsmøte og tariffoppgjøret Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter, hvorav ett som telefonmøte. Det er behandlet 51 saker. Arbeidsutvalget (AU) har hatt 6 møter, behandlet 62 saker og 163 skriv. Studieutvalget og ungdomsutvalget har avholdt 3 møter i felleskap. Målerutvalget har avholdt 3 møter. I tilegg har det vært følgende møter eller samlinger i perioden: Faggruppemøter, samarbeidsmøter med andre avdelinger, områdemøter, møter med klubber og møter med bedrifter vi samarbeider om medlemsfordeler. Våren 2007 hadde ansatte og styret en samling fra torsdag til søndag i Bergen. Tema for samlingen var tariffoppgjøret 2008, kurs styret i arbeid og besøk hos Union fagforening. Med bakgrunn i samlingen ble det igangsatt arbeid med et prosjekt på temaet. MEDLEMSSTATISTIKK Statistikk pr viser at avdelingen har 1620 yrkesaktive medlemmer, 1034 fritatte, 21 elev/studentmedlemmer og 142 andre, totalt 2817 medlemmer. Tilsvarende tall fra forrige år var 1448 yrkesaktive, 950 fritatte, 43 elev/studentmedlemmer og 112 andre, totalt 2553 medlemmer. Snitte for betalende medlemmer i 2007 var 1511 mot 1452 i 2006, noe som er en økning på 59 yrkesaktive medlemmer. Det totale medlemsantallet er konstant, men vi har en økning på yrkesaktive medlemmer og færre fritatte/pensjonister MEDLEMSUTVIKLING Aktive medlemmer Grafen til venstre og på neste side viser medlemsutvikling de siste 10 år med tall fra 4 kvartal i respektive år Frimedlemmer/andre Elev/student medlemmer Medlemmer 6

7 Nye medlemmer Som i 2006 har vi hatt en vervekampanje blant medlemmer og 60 tillitsvalgte, med start 1. august til ut 50 året. Det ble avsatt kr til 40 vervepremier og materiell. I perioden vervet 30 personer 59 nye medlemmer til avdelingen. I 2007 har vi hatt en meget bra 10 medlemsutvikling. Det er vervet nye medlemmer, mot 211 i Vi klarte vårt mål om 190 nye med god margin. Hovedgrunnen for framgangen kan være mange. Noen av grunnene er nok at vi har klart å trimme hele organisasjonen, jobbe målrettet og å ha tilstrekkelig med ressurser. Antall Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Medlems utvikling/ kontingent inntekter Mill kr Yrkesaktive medl Korrigert for prisvekst Aktive medlemmer Medlemsutvikling sett i forhold til kontingentinntekter AVTALEFORHOLD Det er i perioden opprettet 6 trekkavtale, 6 tariffavtaler og 3 endringer av eksisterende avtaler. Ingen bedrifter er strøket i Det er tariffavtale ved 145 bedrifter og trekkavtale ved 28 berifter, totalt 173 bedrifter. KONTORET Lise Graff jobber i 100 % stilling som kontorsekretær. I tillegg til medlemshåndtering og ordinært kontorarbeid har hun regnskap og lønn for avdeling og målekontor i samarbeid med Hval regnskapskontor. Pål Sundt Finstad jobber i 100 % stilling som organisasjonsarbeider, og er daglig leder for kontoret og Målekontoret. 7

8 Morten Solbakken er frikjøpt som styreleder i 50 % stilling. Mye av frikjøpet er brukt som organsisasjonsarbeider i Nord-Østerdal. Fra april 2007 har også leder hatt prosjektansvar og jobbet med sosial dumping inntil en ½ stilling. I sammenheng med prosjektet sosial dumping har Dorota Nordli vært engasjert på timebasis som polsk tolk. Roy Oppegård jobber som oppmåler på Målekontoret i 100 % stilling og måler: Forskaling, Tømmer og Taktekking. John Ingar Kristiansen jobber som oppmåler i 50 % stiling på Målekontoret og måler: Maling og Byggtapetsering. Tollef Lau ble ansatt i april i 100 % stilling som oppmåler. Han måler i utgangspunktet tømmer, og jobber i prosjektet vi har i samarbeid med avd 103 og avd 670. Avdelingen er medeier i kontoret til LO i Trysil-Engerdal. Kontoret holder til i 2 etg. i Gammelskula, Trysil. Fane 2 (medlemshåndteringssystem) Fane 2 har etter vært blitt et godt verktøy med stadig nye og bedre funksjoner. Godt medlemshåndteringssystem og gode rutiner er en viktig faktor i verving og oppfølging av den enkelte medlem. Lise og Pål har i løpet av året deltatt på brukerseminar for Fane2. Avdelingens ansatte har arbeidet med: - Medlemsverving, bistand i tviste-saker og forhandlinger etter henvendelse fra medlemmer og klubber. - Møter med bedrifter i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler og trekkavtaler. - Representert avdelingen i ulike møter/konferanser. - Medlemshåndtering. - Regnskap/lønn - Oppsøkende virksomhet ute blant klubber og medlemmer. - Organisering og gjennomføring av kursaktiviteter. - Besøk og aktiviteter i forbindelse med tariffoppgjøret Bedriftsbesøk og aktiviteter. AVDELINGSSTRUKTUR/SAMARBEID MED ANDRE AVDELINGER Avdelingen kjører Fane 2 for Fellesforbundet avd.071 Stange fagforening, Fellesforbundet avd. 429 Rena kartongarbeiderforening fram til sammenslåingen 1. oktober og Fellesforbundet avd 061 Elverum Jern og Metall. Det har vært en del møtevirksomhet med de samarbeidende avdelingene vi kjører Fane 2 for. 1. oktober ble Fellesforbundet avd. 429 Rena kartongarbeiderforening en del av avd 650. Ca. 20 yrkesaktive medlemmer og 110 fritatte medlemmer ble overført avdelingen. Avd 429 hadde 4 aksjer i Hamar Media AS og en egenkapital på kr som ble overført avdeling. Møter og diskusjoner i forkant og den endelige sammenslutningen 1. oktober foregikk ryddig og i henhold til inngåtte avtaler. 8

9 TARIFFOPPGJØRET 2008 Tross forbundets landsmøte like før forslagsfristen for tariffoppgjøret, fikk vi til en prosess ute i klubbene og bransjegruppene som vi må si oss fornøyd med. På medlemsmøte 25. oktober ble det sendt inn 69 forslag til behandling fra avdelingen. Det var forslag fra alle de største overenskomstområdene vi har i avdelingen, og spesielt mange på FOB. Utover rene endringer i overenskomstene var bevaring av dagens AFP ordning, økt kjøpekraft og tiltak mot sosial dumping, de viktigste generelle kravene, LANDSMØTE oktober hadde Fellesforbundet sitt 5 ordinære landsmøte. Fra avdelingen var vi representert med følgende delegater: Pål Sundt Finstad, Gulbrand Nøkleby, Jarle Bekkevold, Stig Jørgensen, Harald T Jensen, Peder A Farberg og i tilegg møtte Morten Solbakken som representant fra Forbundsstyret. På medlemsmøte 30. april hadde vi 17 forslag som skulle følges opp. Delegatene gjorde en kjempeflott innsats med å følge opp og å delta i forhandlingene under Landsmøtet. Harald T Jensen ble valgt inn i valgkomiteen og gjorde en flott jobb for Hedmark. Avdelingen arrangerte en middag for alle delegater og gjester som var medlem i avdelingen. USERIØSITET OG SOSIAL DUMPING Gjennom et prosjekt med avd 654 og avd 061 har avdelingen gjort en målrettet innsats mot useriøsitet og sosial dumping. Vi fikk tilsagn på kr ,- i støtte fra forbundet til prosjektet som startet opp i april. Vi klarte å bruke opp ca kr ,- av det avsatte beløpet og vi mener vi har fått gode resultater og erfaringer fra prosjektet. Avdelingen har vedtatt å bli medlem av Oslofjordkonferansen. Konferansen blir et møtested for avdelinger som vil samordne og utnytte de ressursene avdelingene har i arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. Det første møtet var i november der organisasjonsarbeider og leder var representert. INFORMASJON I juni/juli ga avdelingen ut en utgave av medlemsavisen. En del av kostnadene ved avisen ble dekket inn med annonser fra bl.a. Eidsiva Bredbånd og SpareBank 1. Avdelingens hjemmeside er jevnlig oppdatert med nyheter og informasjon til medlemmene. Bruk av elektronisk kommunikasjon som e-post, SMS og webløsninger øker, og stadig flere av våre medlemmer og tillitsvalgte har tilgang, og kan bruke IT verktøy. Det letter arbeidet for avdelingen og gir mulighet til mer informasjon og kommunikasjon til den enkelte medlem og tillitsvalgte. Avdelingen ønsker seg en bedre samordning av post sendt fra FF sentralt som skal videre til klubber. 9

10 PENSJONISTGRUPPA Gruppa har i perioden bestått av følgende: Jarle Johansen (leder) Ottar Granheim Harald Nerem Odd Ødegård Ivar Eriksen Thor Nilsson. Det har vært avholdt to møter på høsten 2007 for planlegging av julearrangement som ble avlyst. Videre har det vært diskusjoner om tur for pensjonistene, men det ble skrinlagt siden avdelingen har over 1000 medlemmer spredt over et stort område som vanskeliggjør like behandling. Gruppa vil ta opp igjen diskusjonen i 2008 for å komme med tilbud til pensjonistene. MERKE- OG DIPLOMUTDELING Torsdag 21. juni hadde avdelingen merke - og diplomutdeling på Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk.12 jubilanter møtte opp. Tor Karseth startet kvelden med utdrag fra forestillingen arbeidsdar. 2. nesteleder i Fellesforbundet Hans Christan Garbrielsen holdt tale for jubilantene. Etter talen ble de forskjellige utmerkelsene for et langt og trofast medlemskap utdelt. Så hadde Tor Karseth en omvisning i fabrikk- lokalene. Kvelden ble avsluttet med mat, kaffe og hyggelig samvær. Det ble udelt eller ettersendt i post til sammen 62 utmerkelser. 31 forbundsnåler i sølv for 25 års medlemskap, 14 LO nåler for 40 års medlemskap og 17 diplomer for 45 års medlemskap. Bilde av deltagende jubilantene. 10

11 FAGLIGPOLITISK ARBEID Uke 17 hadde avdelingen en markering av Fellesforbundets dag. Vi hadde en rekke bedriftsbesøk med deltagelse fra listekandidater, fylkespolitikere og stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet. I tilegg hadde vi et åpent møte i Trysil med tema sosial dumping i hytteutbyggingsområder. Uken ble avsluttet med stand i Hamar og Elverum på lørdag. Vi fikk god pressedekning for noen av tiltakene. I sammenheng med kommunevalget bisto avdelingen noen av våre kandidater med profilering. MEDLEMSFORDELER Avdelingen har jobbet aktivt med å få til lokale avtaler på medlemsfordeler utover medlemsfordelene vi har gjennom LO favør. I løpet av året har mange av våre medlemmer handlet varmepumper gjennom Relacom AS. Avtalen med Relacom har også avdeling 103 i Hedmark og avd. 670 i Oppland tatt del i. Det ble på våren 2006 inngått en avtale med Eidsiva bredbånd AS om levering av bredbåndstilknytning og bredbåndstelefoni. Så langt har ikke avtalen gitt den helt store responsen, noe som skyldes Eidsiva Bredbånd manglende oppfølging av avtalen Våre medlemsfordeler gjennom LO favør har blitt bedre etter at Sparebank Hedmark kom inn i Sparebank 1 gruppen. Banktilbudet har blitt bedre og våre medlemmer har fått bedre tilgjengelighet på bank og forsikring gjennom alle filialene i SB Hedmark. REPRESENTASJON Avdelingen har vært representert ved følgende tilslutninger: LO i Hamar og Omegn, LO i Elverum, LO i Trysil/Engerdal, LO i Nord-Østerdal, Folkets Hus Hamar, Avdelingslederforum, Norsk Folkehjelp Hamar, Hamar Media A/S, Arbeidernes økonomiske fellessammenslutning i Elverum (AØF) og Ilseng Samfunnshus. Vi har deltatt på følgende bransje og landskonferanser: Byggfagene (tømrer, stein og jord, mur, rør og malerfaget), byggindustri, skogbruk og jordbruk. Avdelingen har vært representert i seksjonsrådet Bygning med Stig W Jørgensen Avdelingen er representert i Fellesforbundets forbundsstyre med Morten Solbakken Avdelingen er representert i LOs representantskap med Morten Solbakken MALERNES KONTO Utvalget har bestått av: Morten Solbakken Pål S. Finstad Frank Sannes Det har ikke vært søknader til behandling i inneværende år. KURS OG OPPLYSNINGSUTVALGET Utvalget har bestått av: Gulbrand Nøkleby, leder Geir Atle Bekkevold Bjørn Sætre 11

12 Utvalget har i perioden hatt 3 møter alle sammen med Ungdomsutvalget. At vi har hatt møtene sammen med Ungdomsutvalget, har vært positivt for begge utvalg. Vi har arrangert 2 tariffkurs med til sammen 36 deltakere. Vi har hatt kurs på overenskomstene Bil, Byggfag, Verksted og Byggeindustri, med tilsammen 42 deltakere. Vi gikk gjennom overenskomstene og lagde da forslag for å forbedre dem. På sommeren startet vi et samarbeid med avd. 670 om kurs for høsten Vi la opp til 5 felles kurs. Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, ungdomskurs, baskurs for byggfag, videregående tillitsvalgtopplæring og norsk for fremmedspråklige medlemmer. Ungdomskurset er blitt utsatt, men de andre er blitt gjennomført med tilsammen 90 deltakere. dette samarbeidet som Lise Graff kvalitetssikret og stod for den praktiske gjennomføringen. Styret har i perioden gjennomført MOTO-kurset Fagforeningen i arbeid. UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget har bestått av: Fred Kristian Nordstad, leder Per Emil Bjerke Anders Sterud Det ble avholdt 3 møter i ungdomsutvalget, alle sammen med studieutvalget, noe vi i ungdomsutvalget satte stor pris på. Ungdomsutvalget var representert ved fellesforbundets ungdomskonferanse på Thorbjørnrud i januar med en delegat. Vi deltok både på LO`s vinterpatrulje i Trysilfjellet i februar, og på LO`s sommerpatrulje i juni. I mai arrangerte vi en happening på tjuvholmen kro, i samarbeid med avd.103 og 5 lokale avd. i fagforbundet pluss handel og kontor. Gratis for medlemmer og 100 kr for ikke medlemmer. Det ble innleid standup komiker (Gustav Nilsen) og et band (Torgeir og kjendisene) til å underholde. Antall besøkende ble i overkant av 200 personer. Ungdomsutvalget ser på dette som en suksess, og håper å gjøre det til en tradisjon. Ungdomskurset som vi skulle avholde på høsten i samarbeid med avd 670 ble dessverre utsatt. Ungdomsutvalget 12

13 Rapport fra prosjekt/tiltak useriøsitet i arbeidslivet innen Fellesforbundet avd 650 sitt organisasjonsområde. Prosjekt beskrivelse Prosjektet var i utgangspunktet ment for hele Hedmark, men responsen på et felles prosjekt mellom avdelingene medførte at det ble et prosjekt mellom avd 061, avd 654 og avd Organisere utenlandske arbeidstakere, i hovedsak polske - og baltiske arbeidstakere som jobber på våre overenskomstområder, spesielt mot grønn sektor og byggfagene i hytteutbyggingsområder. - Avdekke sosial dumping og useriøse aktører innen våre overenskomstområder. - Skape tillit til Fellesforbundet blant utenlandske arbeidstakere. - Opprette tilbud på kurs gjennom samarbeid med AOF Innlandet o Norskundervisning. o Faglige kurs på deres eget morsmål. - Skape sosiale møteplasser og aktiviteter for utenlandske medlemmer. Oppstart Avdelingen startet prosjektet i slutten av mai Leder av avdelingen ble frikjøpt inntil 50 % som prosjekt leder, i tilegg skulle det engasjeres kapasitet etter behov. Styret i avdelingen var opptatt av kvalitet framfor kvantitet og det viste seg raskt at vi ikke klarte å bruke opp de bevilgede midler på et halvt år. Samtidlig mistet vi noe av den påtenkte kapasiteten når Gulbrand Nøkleby ble engasjert for avd 103 i tilsvarende prosjekt. Vi kom i gang med oppsøkende virksomhet i mai, men vi hadde allerede gjort en jobb i forkant, og hadde noe oversikt over hvilke utfordringer vi hadde. Vi engasjerte Dorota Nordli som polsk tolk på timebasis. Senere i prosjektet fikk vi avtale med andre som bisto oss med tolking. Gjennomføring I starten ble bedrifter og arbeidsplasser vi hadde en mistanke om ikke å ha alt i orden, oppsøkt. Samtidlig hadde vi fokus på hytteutbyggingsområder og store byggplasser. Etter noen runder med oppsøking og utdeling av materiell, samt samtaler med norske og utenlandske arbeidere. Tok de senere kontakt direkte, eller gjennom tolken. Etter vært som prosjektet skred fram fikk vi saker og utfordringer uten å måtte lete de opp. Vi var noe tilbakeholdne med å gi lovnader og verve utenlandsk arbeidskraft ukritisk. Det ble brukt en del tid på å bevisstgjøre/skolere våre egne tillitsvalgte om hvilke muligheter de har gjennom avtaleverket for å hindre sosial dumping. Hva har oppnådd! Vi har fått god oversikt over hvilke utfordringer vi har med useriøsitet - og sosial dumping i Hedmark. En rekke saker har vi løst for østeuropeiske medlemmer og arbeidere. Vi har opparbeidet oss god tillit blant våre nye medlemmer og en del arbeidsgivere som er blitt tatt med buksa nede. En del saker har involvert andre avdelinger i andre fylker, noe som har vært positivt og nyttig i prosjektet. Vi hadde en sak der Glommen Skog BA hadde ett lønnsystem for polakker og ett litt bedre for nordmenn. Glommen skjønte fort de ville få lite fordelaktige oppslag i pressen, hvis de ikke 13

14 endret praksis. Etter noen møter ble det til en avtale som endret praksis, og de organiserte polakkene fikk etterbetalt for hele tiden de hadde jobbet for Glommen. Avtalen resulterte i bedre lønn for alle polakkene i Glommen, samt noen medlemmer som vil gi fagbevegelsen i Norge og spesielt Fellesforbundet positiv omtale. I 2007 har avdelingen vervet ca 340 nye medlemmer, mange av de er fra Øst-Europa. Vi får ikke registrert de med opprinnelse land, men ca 80 er fra Øst- Europa, med hovedvekt på polakker. Vi vervet ca 50 medlemmer i Adecco på Hamar. På høsten bidro vi til at det valgt egen klubb for Adecco bygg/anlegg på Hamar. Vi har fått til ett Norsk kurs i samarbeid med AOF som startet forjulsvinteren på Hamar, med deltagelse fra medlemmer som er ansatt i Ham Jern konsernet. På sen høsten ble det i samarbeid med AOF og Adecco og avdelingen planlagt 3 norsk kurs med start i januar for våre medlemmer i Adecco. Vi har ikke lyktes å skape sosiale møtesteder utover noen fellesmøter på Hamar. Det er mye østeuropeisk arbeidskraft i Hedmark, men de er spredt over hele fylket. Den største konsentrasjonen har vi rundt Mjøsa. Noen betraktinger! - Vi har fått tillit blant østeuropeisk arbeidskraft og et kontaktnett med informanter. - Flere bedrifter velger å ansette utenlandsk arbeidskraft framfor å leie, spesielt innen industrien. - Vi har utfordringer i å skolere og informere våre egne tillitsvalgte. - Fane 2 er ikke tilpasset godt nok utenlandsk arbeidskraft. Det bør bl.a. være mulig å registrere de på opprinnelse land slik at vi kan sende informasjon og henvendeleser på deres morsmål. Kontingent utfordringer. - Prisnivået på en tømrer/snekker i Trysil-fjellet er så lavt at Adecco ikke er konkurransedyktig! - Stadig flere hytter kommer komplett fra Litauen og Latvia med egne montører. Vanskelig og organisere samtidlig som de omgår Allmenngjøringsloven. - Aktiviteten og kreativiteten for å utnytte utenlandsk arbeidskraft er størst i områder der vi har liten organisasjonsgrad fra før (Nord Østerdal) - Fellesforbundet har stor respekt og tillit i befolkningen for måten det arbeides mot useriøsitet og sosial dumping. - Det synes å bli flere arbeidere fra Estland, Litauen og Latvia, og mange av de gjør seg forstått på engelsk. Vi takker for det økonomiske bidraget forbundet har gitt oss i 2007 for arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. De erfaringene og resultatene vi mener å ha oppnådd, vil vi bygge videre på i Hamar 8. januar

15 RAPPORT AV AVDELINGENS PRIORTERTE OPPGAVER 2007 FELLESFORBUNDET AVD 650 Rekruttering I 2007 hadde avdelingen som mål å rekruttere 190 nye medlemmer. Resultatet ble 349 nye medlemmer. Dette er en netto medlemsvekst på 349 i følge avdelingens statistikk for I den medlemsveksten ligger det inne 23 nye yrkesaktive medlemmer fra tidligere avd 429, som ble sammenslått med oss fra Som i 2006 har vi hatt en vervekampanje ute blant medlemmer og tillitsvalgte. Kampanjen startet 1. august og gikk ut året og ga oss 59 nye medlemmer. Prosjektet mot useriøsitet og sosial dumping var et godt bidrag til medlemsveksten. Innmeldinger 100 Antall Måned Vi har hatt et godt samarbeid og en god dialog med FF,s distriktskontor Hedmark. Trekkavtaler og tariffavtaler er raskt ordnet. I forståelse med FF s distriktskontor Hedmark har vi i stor grad selv drevet oppsøkende virksomhet mot bedrifter vi ikke har medlemmer. Vi har stadig forbedret rutinene med oppfølging av medlemmer som endrer sitt arbeidsforhold. Avdelingen har detaljert informasjon om årsaksforhold og hvor utmeldte medlemmer befinner seg. Alle utmeldte blir kontaktet pr. telefon og brev. Tiltak mot useriøsitet i arbeidslivet I samarbeid med avd 061 og avd 654 startet vi i mai 2007 et prosjekt mot useriøsitet og sosial dumping innen avdelingenes organisasjonsområde. Prosjektet hadde en ramme på kr med en støtte fra forbundet på kr Ved årets slutt viste det seg at vi hadde klart å bruke opp i underkant av halvparten. Vi har gjennom prosjektet fått bedre oversikt over utfordringene vi har med sosial dumping og svart arbeid. Innsatsen vi har hatt mot spesielt østeuropeisk arbeidstaker, har gitt nye medlemmer og en rekke 15

16 saker vi har måtte løst. Det har gitt oss tillit og god innpass blant østeuropeisk arbeidskraft. Vi har fått organisert ca. 80 nye østeuropeiske medlemmer i sammenheng med prosjektet. Det er etablert avtale med polsk tolk og gitt tilbud om norskkurs for østeuropeiske medlemmer. Arbeidet har også ført til gode kontakter med myndigheter lokalt som jobber med de samme utfordringene. Gjennom direkte kontakt med tillitsvalgte, og ved å arrangere kurs, har vi gitt opplæring og informasjon om hvilke holdninger og verktøy forbundet har mot useriøsitet og sosial dumping. Næringspolitikk I samarbeid med avdelinger og FF s distriktskontor i Hedmark og ADK Indre Øst ble det arrangert en bioenergi konferanse på Gjøvik før landsmøte. I april arrangerte vi en rekke bedriftsbesøk for synliggjøre å for og å sette fokus på utfordringer og muligheter noen av våre bedrifter har i Hedmark. Besøkene var representert med deltakere fra FF, LO, Stortingsrepresentanter fra Hedmark og fylkespolitikere og kommunale politikere. Avdelingen arrangerte et åpent møte i Trysil der temaet var useriøsitet og sosial dumping i hytteutbyggingsområder. I tilegg til avdelingen, innledet ordføreren i Trysil og Arbeidstilsynet. Landsmøtet 2007 forberedelser og gjennomføring Avdelingen sendte inn 17 forslag til behandling under landsmøte. Det ble arrangert konferanser i sammenheng med utarbeidelse av forslag. Samtidlig ble det gitt rikelige muligheter til å sende inn forslag fra medlemmer og klubber.. Debattheftet ble distribuert til tillitsvalgte. Styret hadde en samling for gjennomgang og diskusjon av alle forslagene og saker, vedrørende landsmøte. På noen forslag hadde vi et godt samarbeid med andre avdelinger i og utenfor Hedmark. Alle våre valgte representanter deltok på kurs vi hadde i felleskap med Hedmark og Oppland på Rica Hotell, Hamar. Hamar 29. mars

17 Avdelingens prioriterte oppgaver 2008 Avdelingens konkrete tiltak 2008 Rekruttering Avdelingen rekrutterte 326 nye medlemmer i 2007 i følge egen statistikk. Målet var 190. Det ble gjennomført en vellykket vervekonkurranse som ga 59 nye medlemmer. Avdelingens ansatte har jobbet aktivt med å forbedre rutiner for oppfølging og service for våre medlemmer. Prosjektet mot useriøsitet og sosial dumping har gitt en positiv medlemsvekst. Prosjektet videreføres i 2008, og bør fortsatt kunne gi medlemsvekst. Avdelingen har opprettet en stilling som oppsøker/organisasjonsarbeider. Stillingen vil være besatt i løpet i første halvdel av 2008 og bør etter hvert gi et positivt bidrag til medlemsvekst og service til allerede medlemmer. Tiltak: - Avdelingen har som mål å rekruttere 260 nye medlemmer i Gjennomføre en vervekampanje blant medlemmer og tillitsvalgte. - Videreutvikle og forbedre rutiner for oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. - Følge opp mål forbundet har satt til avdelingene i forbindelse med rekruttering. 17

18 Kampen mot useriøsitet og sosial dumping Avdelingen har i 2007 hatt et felles prosjekt mot useriøsitet og sosial dumping. Prosjektet har vært i samarbeid med avdeling 061 og avdeling 654 med økonomisk støtte fra Fellesforbundet. Erfaringen fra prosjektet 2007, gjør at avdelingen kjører prosjektet uten støtte fra andre avdelinger, men utfører prosjektet i samme organisasjonsområde. Vi har fått kr fra Fellesforbundet til videreføring av prosjektet. Tiltak: - Skolere tillitsvalgte i arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping - Organisere og drive organisasjonsarbeid mot østeuropeisk arbeidskraft - Øke kunnskapen på området, og formidle den til avdelingens medlemmer og tillitsvalgte - Samarbeide med andre avdelinger i landet som jobber aktivt med tilsvarende tiltak Utover disse punktene vil styret prioritere å jobbe aktivt i årsmøteperioden med noen av de understående uttalelsene fra Landsmøte. Den politiske situasjonen Den faglige situasjonen 18

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900

Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 År 2013 Velkommen til ordinært årsmøte i Fellesforbundet avd.250 Clarion Hotell og Congress 24.3.2014 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2013 3. Regnskap 2013 4. Budsjett 2014 5.

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2007 og regnskap 2007 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2007 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo

Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Beretning 2012 Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo Foto: Erlend Angelo 2 Foto:Erlend Angelo Forord og sammendrag På vegne av LO-fellesskapet dro Fellesforbundet i gang de forbundsvise

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Faglig politisk beretning og regnskap

Faglig politisk beretning og regnskap Faglig politisk beretning og regnskap 2011 Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer råd og utvalg 9 Forbunds- og landsstyremøter 11

Detaljer

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900

Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Fellesforbundet avd.250 ønsker velkommen til Ordinært årsmøte 2013 Radisson Blu Royal GardenHotell 19.3.2013 klokka 1900 Til dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 2012 3. Regnskap 2012 4. Budsjett 2013

Detaljer

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Billedtekst billedtekst billedtekst. Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Billedtekst billedtekst billedtekst Fra lærlingemøtene som ble avholdt i september. Dette er noe av det du kan lese om i

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND Faglig - politisk beretning og regnskap INNHOLD SIDE Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer råd og

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening

Fellesforbundet. Årsberetning 2014. for. avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Fellesforbundet Årsberetning 2014 for avdeling 850 Oslo Grafiske Fagforening Beretning for Ogf 2014 Styret i avdelingen Terje

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer