ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00"

Transkript

1 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping Side Rapport prioriterte oppgaver 2007 Side Prioriterte oppgaver 2008

2 1. Åpning/Registrering. DAGSORDEN ÅRSMØTE 29. MARS 2007 KL FELLESFORBUNDET AVD Konstituering. (A) Godkjenning av dagsorden. (B) Godkjenning av forretningsorden. (C) Valg av møteleder. (D) Valg av møtesekretær. (E) Valg av medhjelper og vara. 3. Informasjon om tariffoppgjøret Målevirksomheten (A) Beretning 2007 (B) Regnskap 2007 (C) Budsjett Avdelingens beretning Innkomne forslag. (A) Forslag fra styret. Aksjekjøp i Hamar Media AS. (B) 7. Bevilgninger. (A) 8. Avdelingens regnskap/budsjett. (A) Driftsregnskap 2007 (B) Styrets økonomiske beretning. (C) Rapport kontrollkomiteen. (D) Revisjonsrapport. (E) Budsjett (i) Valgkomiteens innstilling -styrehonorar 9. Rapporter. (A) Avdelingens prioriterte oppgaver 2007 (B) Rapport prosjekt sosial dumping 10. Avdelingens prioriterte oppgaver Valg. 12. Avslutning 2

3 Forslag til forretningsorden 1. Det velges en dirigent til å lede årsmøtets forhandlinger. Dersom dirigenten ønsker å delta i debatten, overlater han dirigentplassen til medhjelper. 2. Det velges en sekretær til å føre protokoll over årsmøtets forhandlinger. I protokollen innføres navn på de som har ordet, forslag og navn på forslagstillere og vedtakene med opplysning om eventuelle stemmer for og imot. 3. Det velges en medhjelper og vara til å bistå dirigenten og sekretær ved behov. 4. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og underskrives med forslagstillers navn. 5. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er begrenset til 5 minutter første gang, og 3 minutter andre og tredje gang. Innledningsforedrag er unntatt fra begrensningen, men bør holdes innenfor en tidsramme på 30 minutter. Om dirigenten finner det påkrevet, har han rett til å foreslå ytterligere begrensning i taletiden og strek med de inntegnede talere. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og underskrives med forslagstillers navn. Det kan ikke opptas nye forslag etter at det er vedtatt å sette strek med de inntegnede talere. 6. Til forretningsordenen gis ingen ordet mer enn en gang i hver sak. 7. Alle vedtak fattes med vanlig flertall. Dersom det avgis like mange stemmer for og imot et forslag, forkastes forslaget. Alle avstemminger foregår med håndsopprekking Alle møtedeltakere registrerer seg på eget skjema, med navn og hvilken klubb/bedrift de representerer. 10. Valg av styret foregår etter forbundets vedtekter og avdelingens særvedtekter. 11. Protokollen fra møtet godkjennes av styret. 3

4 Beretning 2007 Fellesforbundet, avd. 650, Målekontoret Måleutvalget har bestått av. Peder Arne Farberg (leder) Geir Bråten Bjørn Andersen. Måleutvalget har på grunn av samarbeidsprosjektet fra med avd.103 og avd.670 også vært representert ved Geir Lund fra avd. 103 og Jonny Gundersen fra avd Roy Edvard Oppegård har møtt for de ansatte. Org.arbeider har møtt etter behov. Ansatte på Målekontoret: Roy Edvard Oppegård for tømrerfaget betongfagene taktekkerfaget. Tollef Lau ble i april 2007 ansatt som oppmåler for tømrer og taktekkerfagene. John Ingar Kristiansen på halv stilling for malerfaget og byggtapetsererfaget. Murerfaget og rørleggerfaget blir målt fra Oslo. Møter: Det er holdt 3 møter i måleutvalget valgåret Måleutvalget har med 1 representant, samt oppmåler deltatt på avd.650 s styremøter. Målegebyret: Målegebyret har i perioden vært 4,5 %. Konferanser: Måleutvalget og Målekontorets ansatte har vært representert ved landskonferansene for byggfagene. Roy og Tollef har også deltatt på målermøter for tømrer og betongfagene og diverse informasjonsmøter angående akkordtariffene. Kursvirksomheten: Målekontorets ansatte har forelest/kurset i akkordtariffene ute i bedriftene. Det er holdt et helgekurs i fellesoverenskomsten 4 og akkordtariffene for tømrer og betongfagene, samt innternkurs for entreprenørfirmaene M.M.Bakken AS og Skanska Norge AS Indre Østland. Det er gitt positive tilbakemeldinger fra disse kursene. 4

5 Målevirksomheten: Målekontoret har også i 2007 hatt et bra målevolum. Regnskapet viser til tross for dette et underskudd på kr ,- Faktureringa for samarbeidsprosjektet vil bli gjort i Gjennomsnitt på oppmålt arbeid for alle byggfagene har hatt en økning på 7,7% i forhold til Snittet for 2007 er kr.205,89. På landsbasis er snittet for 2007 kr.216,51. Målekontoret har videreført samarbeidet med avd.670 og avd.103 om måleretten for Oppland og Ringsaker. I forbindelse med samarbeidsprosjektet har det vært mange bedriftsbesøk med innformasjon om akkordlønnsystemet. Interessen er til stede hos de fleste som er besøkt. Så på sikt ser dette ut for å kunne gi resultater. Dette er viktig for alle innen byggfagene, slik at vi kan bevare lønnsnivået. 5

6 BERETNING 2007 FELLESFORBUNDET AVD 650 Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Studieleder: Ungdomsleder: Styremedlem: Vara Morten Solbakken Jarle Bekkevold Gulbrand Nøkleby Fred Kristian Nordstad Geir Atle Bekkevold Harald T Jensen Torvald Skjelseth Stig W Jørgensen Peder A Farberg Erland Eriksen Bjørn Markeng Erik Palerud Roy Oppegård, Pål Sundt Finstad og Lise Graff har møtt på de fleste styremøtene i avdelingen. I tilegg ble leder av pensjonistgruppa invitert til styremøtene. Utover årsmøtet 24. mars, ble det avholdt medlemsmøter 30. april, 3. september og 25. oktober i forbindelse med landsmøte og tariffoppgjøret Det er i løpet av året avholdt 7 styremøter, hvorav ett som telefonmøte. Det er behandlet 51 saker. Arbeidsutvalget (AU) har hatt 6 møter, behandlet 62 saker og 163 skriv. Studieutvalget og ungdomsutvalget har avholdt 3 møter i felleskap. Målerutvalget har avholdt 3 møter. I tilegg har det vært følgende møter eller samlinger i perioden: Faggruppemøter, samarbeidsmøter med andre avdelinger, områdemøter, møter med klubber og møter med bedrifter vi samarbeider om medlemsfordeler. Våren 2007 hadde ansatte og styret en samling fra torsdag til søndag i Bergen. Tema for samlingen var tariffoppgjøret 2008, kurs styret i arbeid og besøk hos Union fagforening. Med bakgrunn i samlingen ble det igangsatt arbeid med et prosjekt på temaet. MEDLEMSSTATISTIKK Statistikk pr viser at avdelingen har 1620 yrkesaktive medlemmer, 1034 fritatte, 21 elev/studentmedlemmer og 142 andre, totalt 2817 medlemmer. Tilsvarende tall fra forrige år var 1448 yrkesaktive, 950 fritatte, 43 elev/studentmedlemmer og 112 andre, totalt 2553 medlemmer. Snitte for betalende medlemmer i 2007 var 1511 mot 1452 i 2006, noe som er en økning på 59 yrkesaktive medlemmer. Det totale medlemsantallet er konstant, men vi har en økning på yrkesaktive medlemmer og færre fritatte/pensjonister MEDLEMSUTVIKLING Aktive medlemmer Grafen til venstre og på neste side viser medlemsutvikling de siste 10 år med tall fra 4 kvartal i respektive år Frimedlemmer/andre Elev/student medlemmer Medlemmer 6

7 Nye medlemmer Som i 2006 har vi hatt en vervekampanje blant medlemmer og 60 tillitsvalgte, med start 1. august til ut 50 året. Det ble avsatt kr til 40 vervepremier og materiell. I perioden vervet 30 personer 59 nye medlemmer til avdelingen. I 2007 har vi hatt en meget bra 10 medlemsutvikling. Det er vervet nye medlemmer, mot 211 i Vi klarte vårt mål om 190 nye med god margin. Hovedgrunnen for framgangen kan være mange. Noen av grunnene er nok at vi har klart å trimme hele organisasjonen, jobbe målrettet og å ha tilstrekkelig med ressurser. Antall Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Medlems utvikling/ kontingent inntekter Mill kr Yrkesaktive medl Korrigert for prisvekst Aktive medlemmer Medlemsutvikling sett i forhold til kontingentinntekter AVTALEFORHOLD Det er i perioden opprettet 6 trekkavtale, 6 tariffavtaler og 3 endringer av eksisterende avtaler. Ingen bedrifter er strøket i Det er tariffavtale ved 145 bedrifter og trekkavtale ved 28 berifter, totalt 173 bedrifter. KONTORET Lise Graff jobber i 100 % stilling som kontorsekretær. I tillegg til medlemshåndtering og ordinært kontorarbeid har hun regnskap og lønn for avdeling og målekontor i samarbeid med Hval regnskapskontor. Pål Sundt Finstad jobber i 100 % stilling som organisasjonsarbeider, og er daglig leder for kontoret og Målekontoret. 7

8 Morten Solbakken er frikjøpt som styreleder i 50 % stilling. Mye av frikjøpet er brukt som organsisasjonsarbeider i Nord-Østerdal. Fra april 2007 har også leder hatt prosjektansvar og jobbet med sosial dumping inntil en ½ stilling. I sammenheng med prosjektet sosial dumping har Dorota Nordli vært engasjert på timebasis som polsk tolk. Roy Oppegård jobber som oppmåler på Målekontoret i 100 % stilling og måler: Forskaling, Tømmer og Taktekking. John Ingar Kristiansen jobber som oppmåler i 50 % stiling på Målekontoret og måler: Maling og Byggtapetsering. Tollef Lau ble ansatt i april i 100 % stilling som oppmåler. Han måler i utgangspunktet tømmer, og jobber i prosjektet vi har i samarbeid med avd 103 og avd 670. Avdelingen er medeier i kontoret til LO i Trysil-Engerdal. Kontoret holder til i 2 etg. i Gammelskula, Trysil. Fane 2 (medlemshåndteringssystem) Fane 2 har etter vært blitt et godt verktøy med stadig nye og bedre funksjoner. Godt medlemshåndteringssystem og gode rutiner er en viktig faktor i verving og oppfølging av den enkelte medlem. Lise og Pål har i løpet av året deltatt på brukerseminar for Fane2. Avdelingens ansatte har arbeidet med: - Medlemsverving, bistand i tviste-saker og forhandlinger etter henvendelse fra medlemmer og klubber. - Møter med bedrifter i forbindelse med opprettelse av tariffavtaler og trekkavtaler. - Representert avdelingen i ulike møter/konferanser. - Medlemshåndtering. - Regnskap/lønn - Oppsøkende virksomhet ute blant klubber og medlemmer. - Organisering og gjennomføring av kursaktiviteter. - Besøk og aktiviteter i forbindelse med tariffoppgjøret Bedriftsbesøk og aktiviteter. AVDELINGSSTRUKTUR/SAMARBEID MED ANDRE AVDELINGER Avdelingen kjører Fane 2 for Fellesforbundet avd.071 Stange fagforening, Fellesforbundet avd. 429 Rena kartongarbeiderforening fram til sammenslåingen 1. oktober og Fellesforbundet avd 061 Elverum Jern og Metall. Det har vært en del møtevirksomhet med de samarbeidende avdelingene vi kjører Fane 2 for. 1. oktober ble Fellesforbundet avd. 429 Rena kartongarbeiderforening en del av avd 650. Ca. 20 yrkesaktive medlemmer og 110 fritatte medlemmer ble overført avdelingen. Avd 429 hadde 4 aksjer i Hamar Media AS og en egenkapital på kr som ble overført avdeling. Møter og diskusjoner i forkant og den endelige sammenslutningen 1. oktober foregikk ryddig og i henhold til inngåtte avtaler. 8

9 TARIFFOPPGJØRET 2008 Tross forbundets landsmøte like før forslagsfristen for tariffoppgjøret, fikk vi til en prosess ute i klubbene og bransjegruppene som vi må si oss fornøyd med. På medlemsmøte 25. oktober ble det sendt inn 69 forslag til behandling fra avdelingen. Det var forslag fra alle de største overenskomstområdene vi har i avdelingen, og spesielt mange på FOB. Utover rene endringer i overenskomstene var bevaring av dagens AFP ordning, økt kjøpekraft og tiltak mot sosial dumping, de viktigste generelle kravene, LANDSMØTE oktober hadde Fellesforbundet sitt 5 ordinære landsmøte. Fra avdelingen var vi representert med følgende delegater: Pål Sundt Finstad, Gulbrand Nøkleby, Jarle Bekkevold, Stig Jørgensen, Harald T Jensen, Peder A Farberg og i tilegg møtte Morten Solbakken som representant fra Forbundsstyret. På medlemsmøte 30. april hadde vi 17 forslag som skulle følges opp. Delegatene gjorde en kjempeflott innsats med å følge opp og å delta i forhandlingene under Landsmøtet. Harald T Jensen ble valgt inn i valgkomiteen og gjorde en flott jobb for Hedmark. Avdelingen arrangerte en middag for alle delegater og gjester som var medlem i avdelingen. USERIØSITET OG SOSIAL DUMPING Gjennom et prosjekt med avd 654 og avd 061 har avdelingen gjort en målrettet innsats mot useriøsitet og sosial dumping. Vi fikk tilsagn på kr ,- i støtte fra forbundet til prosjektet som startet opp i april. Vi klarte å bruke opp ca kr ,- av det avsatte beløpet og vi mener vi har fått gode resultater og erfaringer fra prosjektet. Avdelingen har vedtatt å bli medlem av Oslofjordkonferansen. Konferansen blir et møtested for avdelinger som vil samordne og utnytte de ressursene avdelingene har i arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. Det første møtet var i november der organisasjonsarbeider og leder var representert. INFORMASJON I juni/juli ga avdelingen ut en utgave av medlemsavisen. En del av kostnadene ved avisen ble dekket inn med annonser fra bl.a. Eidsiva Bredbånd og SpareBank 1. Avdelingens hjemmeside er jevnlig oppdatert med nyheter og informasjon til medlemmene. Bruk av elektronisk kommunikasjon som e-post, SMS og webløsninger øker, og stadig flere av våre medlemmer og tillitsvalgte har tilgang, og kan bruke IT verktøy. Det letter arbeidet for avdelingen og gir mulighet til mer informasjon og kommunikasjon til den enkelte medlem og tillitsvalgte. Avdelingen ønsker seg en bedre samordning av post sendt fra FF sentralt som skal videre til klubber. 9

10 PENSJONISTGRUPPA Gruppa har i perioden bestått av følgende: Jarle Johansen (leder) Ottar Granheim Harald Nerem Odd Ødegård Ivar Eriksen Thor Nilsson. Det har vært avholdt to møter på høsten 2007 for planlegging av julearrangement som ble avlyst. Videre har det vært diskusjoner om tur for pensjonistene, men det ble skrinlagt siden avdelingen har over 1000 medlemmer spredt over et stort område som vanskeliggjør like behandling. Gruppa vil ta opp igjen diskusjonen i 2008 for å komme med tilbud til pensjonistene. MERKE- OG DIPLOMUTDELING Torsdag 21. juni hadde avdelingen merke - og diplomutdeling på Klevfos Industrimuseum, Ådalsbruk.12 jubilanter møtte opp. Tor Karseth startet kvelden med utdrag fra forestillingen arbeidsdar. 2. nesteleder i Fellesforbundet Hans Christan Garbrielsen holdt tale for jubilantene. Etter talen ble de forskjellige utmerkelsene for et langt og trofast medlemskap utdelt. Så hadde Tor Karseth en omvisning i fabrikk- lokalene. Kvelden ble avsluttet med mat, kaffe og hyggelig samvær. Det ble udelt eller ettersendt i post til sammen 62 utmerkelser. 31 forbundsnåler i sølv for 25 års medlemskap, 14 LO nåler for 40 års medlemskap og 17 diplomer for 45 års medlemskap. Bilde av deltagende jubilantene. 10

11 FAGLIGPOLITISK ARBEID Uke 17 hadde avdelingen en markering av Fellesforbundets dag. Vi hadde en rekke bedriftsbesøk med deltagelse fra listekandidater, fylkespolitikere og stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet. I tilegg hadde vi et åpent møte i Trysil med tema sosial dumping i hytteutbyggingsområder. Uken ble avsluttet med stand i Hamar og Elverum på lørdag. Vi fikk god pressedekning for noen av tiltakene. I sammenheng med kommunevalget bisto avdelingen noen av våre kandidater med profilering. MEDLEMSFORDELER Avdelingen har jobbet aktivt med å få til lokale avtaler på medlemsfordeler utover medlemsfordelene vi har gjennom LO favør. I løpet av året har mange av våre medlemmer handlet varmepumper gjennom Relacom AS. Avtalen med Relacom har også avdeling 103 i Hedmark og avd. 670 i Oppland tatt del i. Det ble på våren 2006 inngått en avtale med Eidsiva bredbånd AS om levering av bredbåndstilknytning og bredbåndstelefoni. Så langt har ikke avtalen gitt den helt store responsen, noe som skyldes Eidsiva Bredbånd manglende oppfølging av avtalen Våre medlemsfordeler gjennom LO favør har blitt bedre etter at Sparebank Hedmark kom inn i Sparebank 1 gruppen. Banktilbudet har blitt bedre og våre medlemmer har fått bedre tilgjengelighet på bank og forsikring gjennom alle filialene i SB Hedmark. REPRESENTASJON Avdelingen har vært representert ved følgende tilslutninger: LO i Hamar og Omegn, LO i Elverum, LO i Trysil/Engerdal, LO i Nord-Østerdal, Folkets Hus Hamar, Avdelingslederforum, Norsk Folkehjelp Hamar, Hamar Media A/S, Arbeidernes økonomiske fellessammenslutning i Elverum (AØF) og Ilseng Samfunnshus. Vi har deltatt på følgende bransje og landskonferanser: Byggfagene (tømrer, stein og jord, mur, rør og malerfaget), byggindustri, skogbruk og jordbruk. Avdelingen har vært representert i seksjonsrådet Bygning med Stig W Jørgensen Avdelingen er representert i Fellesforbundets forbundsstyre med Morten Solbakken Avdelingen er representert i LOs representantskap med Morten Solbakken MALERNES KONTO Utvalget har bestått av: Morten Solbakken Pål S. Finstad Frank Sannes Det har ikke vært søknader til behandling i inneværende år. KURS OG OPPLYSNINGSUTVALGET Utvalget har bestått av: Gulbrand Nøkleby, leder Geir Atle Bekkevold Bjørn Sætre 11

12 Utvalget har i perioden hatt 3 møter alle sammen med Ungdomsutvalget. At vi har hatt møtene sammen med Ungdomsutvalget, har vært positivt for begge utvalg. Vi har arrangert 2 tariffkurs med til sammen 36 deltakere. Vi har hatt kurs på overenskomstene Bil, Byggfag, Verksted og Byggeindustri, med tilsammen 42 deltakere. Vi gikk gjennom overenskomstene og lagde da forslag for å forbedre dem. På sommeren startet vi et samarbeid med avd. 670 om kurs for høsten Vi la opp til 5 felles kurs. Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, ungdomskurs, baskurs for byggfag, videregående tillitsvalgtopplæring og norsk for fremmedspråklige medlemmer. Ungdomskurset er blitt utsatt, men de andre er blitt gjennomført med tilsammen 90 deltakere. dette samarbeidet som Lise Graff kvalitetssikret og stod for den praktiske gjennomføringen. Styret har i perioden gjennomført MOTO-kurset Fagforeningen i arbeid. UNGDOMSUTVALGET Ungdomsutvalget har bestått av: Fred Kristian Nordstad, leder Per Emil Bjerke Anders Sterud Det ble avholdt 3 møter i ungdomsutvalget, alle sammen med studieutvalget, noe vi i ungdomsutvalget satte stor pris på. Ungdomsutvalget var representert ved fellesforbundets ungdomskonferanse på Thorbjørnrud i januar med en delegat. Vi deltok både på LO`s vinterpatrulje i Trysilfjellet i februar, og på LO`s sommerpatrulje i juni. I mai arrangerte vi en happening på tjuvholmen kro, i samarbeid med avd.103 og 5 lokale avd. i fagforbundet pluss handel og kontor. Gratis for medlemmer og 100 kr for ikke medlemmer. Det ble innleid standup komiker (Gustav Nilsen) og et band (Torgeir og kjendisene) til å underholde. Antall besøkende ble i overkant av 200 personer. Ungdomsutvalget ser på dette som en suksess, og håper å gjøre det til en tradisjon. Ungdomskurset som vi skulle avholde på høsten i samarbeid med avd 670 ble dessverre utsatt. Ungdomsutvalget 12

13 Rapport fra prosjekt/tiltak useriøsitet i arbeidslivet innen Fellesforbundet avd 650 sitt organisasjonsområde. Prosjekt beskrivelse Prosjektet var i utgangspunktet ment for hele Hedmark, men responsen på et felles prosjekt mellom avdelingene medførte at det ble et prosjekt mellom avd 061, avd 654 og avd Organisere utenlandske arbeidstakere, i hovedsak polske - og baltiske arbeidstakere som jobber på våre overenskomstområder, spesielt mot grønn sektor og byggfagene i hytteutbyggingsområder. - Avdekke sosial dumping og useriøse aktører innen våre overenskomstområder. - Skape tillit til Fellesforbundet blant utenlandske arbeidstakere. - Opprette tilbud på kurs gjennom samarbeid med AOF Innlandet o Norskundervisning. o Faglige kurs på deres eget morsmål. - Skape sosiale møteplasser og aktiviteter for utenlandske medlemmer. Oppstart Avdelingen startet prosjektet i slutten av mai Leder av avdelingen ble frikjøpt inntil 50 % som prosjekt leder, i tilegg skulle det engasjeres kapasitet etter behov. Styret i avdelingen var opptatt av kvalitet framfor kvantitet og det viste seg raskt at vi ikke klarte å bruke opp de bevilgede midler på et halvt år. Samtidlig mistet vi noe av den påtenkte kapasiteten når Gulbrand Nøkleby ble engasjert for avd 103 i tilsvarende prosjekt. Vi kom i gang med oppsøkende virksomhet i mai, men vi hadde allerede gjort en jobb i forkant, og hadde noe oversikt over hvilke utfordringer vi hadde. Vi engasjerte Dorota Nordli som polsk tolk på timebasis. Senere i prosjektet fikk vi avtale med andre som bisto oss med tolking. Gjennomføring I starten ble bedrifter og arbeidsplasser vi hadde en mistanke om ikke å ha alt i orden, oppsøkt. Samtidlig hadde vi fokus på hytteutbyggingsområder og store byggplasser. Etter noen runder med oppsøking og utdeling av materiell, samt samtaler med norske og utenlandske arbeidere. Tok de senere kontakt direkte, eller gjennom tolken. Etter vært som prosjektet skred fram fikk vi saker og utfordringer uten å måtte lete de opp. Vi var noe tilbakeholdne med å gi lovnader og verve utenlandsk arbeidskraft ukritisk. Det ble brukt en del tid på å bevisstgjøre/skolere våre egne tillitsvalgte om hvilke muligheter de har gjennom avtaleverket for å hindre sosial dumping. Hva har oppnådd! Vi har fått god oversikt over hvilke utfordringer vi har med useriøsitet - og sosial dumping i Hedmark. En rekke saker har vi løst for østeuropeiske medlemmer og arbeidere. Vi har opparbeidet oss god tillit blant våre nye medlemmer og en del arbeidsgivere som er blitt tatt med buksa nede. En del saker har involvert andre avdelinger i andre fylker, noe som har vært positivt og nyttig i prosjektet. Vi hadde en sak der Glommen Skog BA hadde ett lønnsystem for polakker og ett litt bedre for nordmenn. Glommen skjønte fort de ville få lite fordelaktige oppslag i pressen, hvis de ikke 13

14 endret praksis. Etter noen møter ble det til en avtale som endret praksis, og de organiserte polakkene fikk etterbetalt for hele tiden de hadde jobbet for Glommen. Avtalen resulterte i bedre lønn for alle polakkene i Glommen, samt noen medlemmer som vil gi fagbevegelsen i Norge og spesielt Fellesforbundet positiv omtale. I 2007 har avdelingen vervet ca 340 nye medlemmer, mange av de er fra Øst-Europa. Vi får ikke registrert de med opprinnelse land, men ca 80 er fra Øst- Europa, med hovedvekt på polakker. Vi vervet ca 50 medlemmer i Adecco på Hamar. På høsten bidro vi til at det valgt egen klubb for Adecco bygg/anlegg på Hamar. Vi har fått til ett Norsk kurs i samarbeid med AOF som startet forjulsvinteren på Hamar, med deltagelse fra medlemmer som er ansatt i Ham Jern konsernet. På sen høsten ble det i samarbeid med AOF og Adecco og avdelingen planlagt 3 norsk kurs med start i januar for våre medlemmer i Adecco. Vi har ikke lyktes å skape sosiale møtesteder utover noen fellesmøter på Hamar. Det er mye østeuropeisk arbeidskraft i Hedmark, men de er spredt over hele fylket. Den største konsentrasjonen har vi rundt Mjøsa. Noen betraktinger! - Vi har fått tillit blant østeuropeisk arbeidskraft og et kontaktnett med informanter. - Flere bedrifter velger å ansette utenlandsk arbeidskraft framfor å leie, spesielt innen industrien. - Vi har utfordringer i å skolere og informere våre egne tillitsvalgte. - Fane 2 er ikke tilpasset godt nok utenlandsk arbeidskraft. Det bør bl.a. være mulig å registrere de på opprinnelse land slik at vi kan sende informasjon og henvendeleser på deres morsmål. Kontingent utfordringer. - Prisnivået på en tømrer/snekker i Trysil-fjellet er så lavt at Adecco ikke er konkurransedyktig! - Stadig flere hytter kommer komplett fra Litauen og Latvia med egne montører. Vanskelig og organisere samtidlig som de omgår Allmenngjøringsloven. - Aktiviteten og kreativiteten for å utnytte utenlandsk arbeidskraft er størst i områder der vi har liten organisasjonsgrad fra før (Nord Østerdal) - Fellesforbundet har stor respekt og tillit i befolkningen for måten det arbeides mot useriøsitet og sosial dumping. - Det synes å bli flere arbeidere fra Estland, Litauen og Latvia, og mange av de gjør seg forstått på engelsk. Vi takker for det økonomiske bidraget forbundet har gitt oss i 2007 for arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. De erfaringene og resultatene vi mener å ha oppnådd, vil vi bygge videre på i Hamar 8. januar

15 RAPPORT AV AVDELINGENS PRIORTERTE OPPGAVER 2007 FELLESFORBUNDET AVD 650 Rekruttering I 2007 hadde avdelingen som mål å rekruttere 190 nye medlemmer. Resultatet ble 349 nye medlemmer. Dette er en netto medlemsvekst på 349 i følge avdelingens statistikk for I den medlemsveksten ligger det inne 23 nye yrkesaktive medlemmer fra tidligere avd 429, som ble sammenslått med oss fra Som i 2006 har vi hatt en vervekampanje ute blant medlemmer og tillitsvalgte. Kampanjen startet 1. august og gikk ut året og ga oss 59 nye medlemmer. Prosjektet mot useriøsitet og sosial dumping var et godt bidrag til medlemsveksten. Innmeldinger 100 Antall Måned Vi har hatt et godt samarbeid og en god dialog med FF,s distriktskontor Hedmark. Trekkavtaler og tariffavtaler er raskt ordnet. I forståelse med FF s distriktskontor Hedmark har vi i stor grad selv drevet oppsøkende virksomhet mot bedrifter vi ikke har medlemmer. Vi har stadig forbedret rutinene med oppfølging av medlemmer som endrer sitt arbeidsforhold. Avdelingen har detaljert informasjon om årsaksforhold og hvor utmeldte medlemmer befinner seg. Alle utmeldte blir kontaktet pr. telefon og brev. Tiltak mot useriøsitet i arbeidslivet I samarbeid med avd 061 og avd 654 startet vi i mai 2007 et prosjekt mot useriøsitet og sosial dumping innen avdelingenes organisasjonsområde. Prosjektet hadde en ramme på kr med en støtte fra forbundet på kr Ved årets slutt viste det seg at vi hadde klart å bruke opp i underkant av halvparten. Vi har gjennom prosjektet fått bedre oversikt over utfordringene vi har med sosial dumping og svart arbeid. Innsatsen vi har hatt mot spesielt østeuropeisk arbeidstaker, har gitt nye medlemmer og en rekke 15

16 saker vi har måtte løst. Det har gitt oss tillit og god innpass blant østeuropeisk arbeidskraft. Vi har fått organisert ca. 80 nye østeuropeiske medlemmer i sammenheng med prosjektet. Det er etablert avtale med polsk tolk og gitt tilbud om norskkurs for østeuropeiske medlemmer. Arbeidet har også ført til gode kontakter med myndigheter lokalt som jobber med de samme utfordringene. Gjennom direkte kontakt med tillitsvalgte, og ved å arrangere kurs, har vi gitt opplæring og informasjon om hvilke holdninger og verktøy forbundet har mot useriøsitet og sosial dumping. Næringspolitikk I samarbeid med avdelinger og FF s distriktskontor i Hedmark og ADK Indre Øst ble det arrangert en bioenergi konferanse på Gjøvik før landsmøte. I april arrangerte vi en rekke bedriftsbesøk for synliggjøre å for og å sette fokus på utfordringer og muligheter noen av våre bedrifter har i Hedmark. Besøkene var representert med deltakere fra FF, LO, Stortingsrepresentanter fra Hedmark og fylkespolitikere og kommunale politikere. Avdelingen arrangerte et åpent møte i Trysil der temaet var useriøsitet og sosial dumping i hytteutbyggingsområder. I tilegg til avdelingen, innledet ordføreren i Trysil og Arbeidstilsynet. Landsmøtet 2007 forberedelser og gjennomføring Avdelingen sendte inn 17 forslag til behandling under landsmøte. Det ble arrangert konferanser i sammenheng med utarbeidelse av forslag. Samtidlig ble det gitt rikelige muligheter til å sende inn forslag fra medlemmer og klubber.. Debattheftet ble distribuert til tillitsvalgte. Styret hadde en samling for gjennomgang og diskusjon av alle forslagene og saker, vedrørende landsmøte. På noen forslag hadde vi et godt samarbeid med andre avdelinger i og utenfor Hedmark. Alle våre valgte representanter deltok på kurs vi hadde i felleskap med Hedmark og Oppland på Rica Hotell, Hamar. Hamar 29. mars

17 Avdelingens prioriterte oppgaver 2008 Avdelingens konkrete tiltak 2008 Rekruttering Avdelingen rekrutterte 326 nye medlemmer i 2007 i følge egen statistikk. Målet var 190. Det ble gjennomført en vellykket vervekonkurranse som ga 59 nye medlemmer. Avdelingens ansatte har jobbet aktivt med å forbedre rutiner for oppfølging og service for våre medlemmer. Prosjektet mot useriøsitet og sosial dumping har gitt en positiv medlemsvekst. Prosjektet videreføres i 2008, og bør fortsatt kunne gi medlemsvekst. Avdelingen har opprettet en stilling som oppsøker/organisasjonsarbeider. Stillingen vil være besatt i løpet i første halvdel av 2008 og bør etter hvert gi et positivt bidrag til medlemsvekst og service til allerede medlemmer. Tiltak: - Avdelingen har som mål å rekruttere 260 nye medlemmer i Gjennomføre en vervekampanje blant medlemmer og tillitsvalgte. - Videreutvikle og forbedre rutiner for oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte. - Følge opp mål forbundet har satt til avdelingene i forbindelse med rekruttering. 17

18 Kampen mot useriøsitet og sosial dumping Avdelingen har i 2007 hatt et felles prosjekt mot useriøsitet og sosial dumping. Prosjektet har vært i samarbeid med avdeling 061 og avdeling 654 med økonomisk støtte fra Fellesforbundet. Erfaringen fra prosjektet 2007, gjør at avdelingen kjører prosjektet uten støtte fra andre avdelinger, men utfører prosjektet i samme organisasjonsområde. Vi har fått kr fra Fellesforbundet til videreføring av prosjektet. Tiltak: - Skolere tillitsvalgte i arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping - Organisere og drive organisasjonsarbeid mot østeuropeisk arbeidskraft - Øke kunnskapen på området, og formidle den til avdelingens medlemmer og tillitsvalgte - Samarbeide med andre avdelinger i landet som jobber aktivt med tilsvarende tiltak Utover disse punktene vil styret prioritere å jobbe aktivt i årsmøteperioden med noen av de understående uttalelsene fra Landsmøte. Den politiske situasjonen Den faglige situasjonen 18

19 Bruk mulighetene i næringspolitikken Eit godt statsbudsjett med ein del manglar Gjenreis sosial boligbygging Kampen mot useriøsitet og sosial dumping må fortsette 19

20 Velferden angår oss alle Vi trenger både energi og miljø 20

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes

LO Midt-Troms. Saksliste til årsmøtet i Årsmøte LO senteret på Finnsnes LO Midt-Troms Saksliste til årsmøtet i 2017 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 4. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen 5. Årsberetning

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening

AVDELINGSHÅNDBOK. Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening AVDELINGSHÅNDBOK Fellesforbundet avd. 28 Steinkjer & Stjørdal Fagforening 22. OKTOBER 2016 Innhold 1 OM AVDELINGEN 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontingent 2 2 ORGANISASJONSOMRÅDE 2 3 AVDELINGENS ORGANER 3 3.1

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00.

INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. Halvårsmøte INNKALLING TIL HALVÅRSMØTE I DISTRIKT ROGALAND FOLKETS HUS I STAVANGER DEN 19. November 2015 KL 09.00. MØTET ER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER MEN KUN VALGTE REPRESENTANTER HAR STEMMERETT For Distrikt

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer

LANDSMØTE 2016 KONSTITUERING. Fullmakter Dagsorden Forretningsorden. Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer KONSTITUERING Fullmakter Dagsorden Forretningsorden Valg av dirigenter Valg av sekretærer Valg av redaksjonskomiteer LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER FULLMAKTER

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017

Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 Protokoll - Årsmøte Ungdomsutvalget 2017 U33årsmøte ble gjennomført 24.februar 2017 i Stavanger, badehusgaten 37. Oppstart kl. 10:00. Delegater: Bjarne Kleivane (OWS Verksted Mongstad) Alexander Nødland

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst

Hefte 2. Dagsorden pkt Godkjenning og konstituering. Seksjon kirke, kultur og oppvekst Hefte 2 Dagsorden pkt. 2 + 3 Godkjenning og konstituering Seksjon kirke, kultur og oppvekst 2. Godkjenning 2.1 Godkjenning av fullmakter 2.2 Godkjenning av innkalling 2.3 Godkjenning av dagsorden Seksjonsstyrets

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER

LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER LANDSMØTEHEFTE 1: ÅPNING, KONSTITUERING OG INNSTILLINGER TIL VEDTEKTSBESTEMTE RAPPORTER 2 Representantskapets innstillinger til: Dagsorden Forretningsorden Rapport om arbeidet i landsmøteperioden Økonomisk

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Opplysningsvirksomheten

Opplysningsvirksomheten Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.A Opplysningsvirksomheten NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

REGIONSTING 11. mai 2014

REGIONSTING 11. mai 2014 REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONSTING 11. mai 2014 IDRETTSSENTERET, MOLDE KL 13:00 Regionstyret Medlemsklubber NVBF Region Møre og Romsdal Valgkomité NVBF Region Møre og Romsdals administrativ ansatt NVBFs

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989

KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 KYSTLAGET SALTA Bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø - Stiftet 1989 ÅRSMØTET 2015 Styrets forslag til beslutninger, forslag til budsjett 2015, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling Folkets

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

JUNI/JULI 2006 Årgang 5. Streiken i Byggfagene 2. 3. mars 2006. Avdelingens årsmøte. Verve kampanje

JUNI/JULI 2006 Årgang 5. Streiken i Byggfagene 2. 3. mars 2006. Avdelingens årsmøte. Verve kampanje JUNI/JULI 2006 Årgang 5 Streiken i Byggfagene 2. 3. mars 2006 Det ble en kortvarig streik i Byggfagene. Avdelingen vil gi honnør til medlemmer og tillitsvalgte for måten streiken ble organisert og gjennomført

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017.

Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. ALT LANDSMØTE 2017 Til DELEGATENE, KONTROLLKOMITE, VALGKOMITE Fristen for å komme med forslag til vedtektsendringer og andre forslag utløp 06. mars 2017. På vegne av Forbundsstyret sender jeg ut den fastsatte

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015. SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 8/2015 8. oktober 2015 SEPTEMBER 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer