Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613. Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker"

Transkript

1 Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker

2 Illustrasjoner: colourbox.com Utgitt oktober 2014 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720 Sluppen 7468 Trondheim 2

3 Innhold Forord... 4 Krevende personalsaker, hva er det?... 5 Når personalsaker påvirker arbeidsmiljøet... 5 Roller i håndtering av personalsaker... 7 Lederrollen... 7 Arbeidstaker... 7 Andre aktører som kan bli involvert... 8 Nøytral prosesstyrer... 8 Arbeidstilsynet... 8 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Jobb forebyggende Ta tidlig grep Sakshåndtering ved krevende personalsaker Ti råd for god sakshåndtering i krevende personalsaker Avklar type problem eller utfordring Avklar hva som er rett ledernivå for håndtering Planlegg framgangsmåten Avklar hvem som må og bør involveres og i hva (roller) Lag tydelige mål og hensikt i møteinnkallinger Sørg for god gjennomføring av møter Avklar tiltak Lag møtereferater Ivareta personvern (konfidensialitet og dokumenthåndtering) Sørg for god oppfølging og tydelig avslutning Viktig å tenke på ved håndtering av personalsaker Sympati og antipati Kommunikasjon Reaksjon på tilbakemeldinger Kontradiksjon (få fremme sin versjon) Konfidensialitet og personvern Anonymitet Arbeidsgivers styringsrett og plikten til å ivareta arbeidstakerens helse og verdighet Aktuelle lover og avtaler

4 Forord I denne brosjyren finner du råd for en ryddig saksgang i personalsaker som kan være til hjelp for å få en forutsigbar og saklig prosess. Rådene som omtales i denne brosjyren er ikke ment å gi inntrykk av dette er den eneste måte å håndtere personalsaker på, men kan gi noen gode råd på veien. Rådene er basert på erfaringer om hva som kan forebygge personkonflikter. Her finner du tips som kan bidra til økt bevissthet om de valgene du som leder gjør underveis, og hvordan disse kan påvirke prosessen i personalsaker. Brosjyren setter ikke noen juridisk presedens for håndtering av krevende personalsaker. Der lovverk, eller avtaler mellom partene i arbeidslivet, stiller formelle krav til saksbehandling, for eksempel ved oppsigelse eller avskjed, skal disse følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med kravene som stilles til virksomheten i arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter. Det privatrettslige innbyrdes forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må partene håndheve selv. Arbeidstilsynet kan veilede om arbeidsmiljølovens bestemmelser, men har ikke myndighet til å føre tilsyn med de privatrettslige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Denne brosjyren bygger på erfaringer rundt god sakshåndtering og er ment å gi bistand for å sikre dette. Brosjyren er særlig rettet mot ledere, men kan også være nyttig for andre som kan bli involvert i ulike typer personalsaker som personal-/ HR-medarbeidere. Arbeidsmiljølovens bestemmelse om ivaretakelse av integritet og verdighet innebærer et generelt krav om respekt for arbeidstakerens egenverd. Det å ta vare på integritet og verdighet er et viktig prinsipp for all samhandling på arbeidsplassen. 4

5 Krevende personalsaker, hva er det? Personalsaker omhandler forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Med krevende personalsaker menes saker der arbeidsgiver må synliggjøre korrigeringsbehov eller misnøye knyttet til en arbeidstakers arbeidsutførelse eller adferd, og hvor dette er av en slik karakter at det ikke lar seg løse gjennom en uformell samtale. Personalsakene kan ha sin årsak i blant annet påstand om trakassering, mobbing eller andre lovbrudd, dårlig arbeidsutførelse, brudd på retningslinjer, uakseptabel atferd, anonyme meldinger eller personkonflikter. Mange av de mest krevende konfliktsakene i arbeidslivet har sin opprinnelse i en personalsak og håndteringen av denne. Gode rutiner for og god praktisk sakshåndtering i personalsaker kan derfor forebygge unødvendige og utmattende personkonflikter. Leders valg av dialogform i møte med arbeidstaker har stor betydning for hvor vellykket prosessen i en personalsak blir. Personkonflikter mellom ansatte skal i utgangspunktet håndteres som en personalsak, men det er også viktig å undersøke om årsakene kan ligge i organisatoriske forhold på arbeidsplassen. Det kan dreie seg om tilrettelegging, opplæring, medvirkning eller fordeling av arbeidsoppgaver, ansvar og myndighet. Når personalsaker påvirker arbeidsmiljøet Enkeltmenneskers adferd eller mangelfull arbeidsutførelse kan ofte få betydning for arbeidsmiljøet. Slike forhold skal i utgangspunktet håndteres som en personalsak med ivaretakelse av nødvendig konfidensialitet. Arbeidsmiljøtiltak kan i tillegg bli nødvendig for å skape trygghet eller rette opp andre negative konsekvenser i arbeidsfellesskapet. Arbeidsgiver og verneombudet skal samarbeide om eventuelle arbeidsmiljøtiltak. Enkeltpersoners adferd, problemer eller personlighet skal ikke være diskusjonstema i større møtefora. Som leder har du ansvar for å påse at tilløp til dette blir stanset. «Kollektiv refs» for handlinger utført av et fåtall personer er heller ikke egnet som virkemiddel, ta heller problemet opp med den eller de det gjelder. 5

6 6

7 Roller i håndtering av personalsaker Lederrollen Som leder har du ansvar for å håndtere personalsaker. Du har mange valgmuligheter i hvordan du vil håndtere slike saker, avhengig av type sak, alvorlighetsgrad og forhistorie: 1. Grad av formalitet knyttet til møter 2. Form på samtalen/dialogen 3. Hvordan du konkluderer 4. Hvordan du utformer referatet fra møtet 5. Valg av tiltak På nettsidene til Inkluderende arbeidsliv finner du en film som viser ulike valgmuligheter for dialogen i møte med ansatte: Det er du som leder som setter tonen for møtet med arbeidstakeren. Kommunikasjonsformen kan være avgjørende for å finne gode løsninger. Vær bevisst på hvordan du fremstår når du kommuniserer, for eksempel: Spørrende og lyttende Konfronterende Aggressiv Passiv/konfliktsky Arbeidstaker Det å være ansatt medfører noen plikter som må følges. Det gjelder blant annet å etterleve arbeidsavtale og virksomhetens retningslinjer, og medvirke i arbeidsmiljøarbeidet. Det gjelder også bruk av systemene som virksomheten har for blant annet avviksmeldinger, varsling og konflikthåndtering. Dersom en arbeidstaker er involvert i en personalsak plikter han å bidra til å finne løsninger på saken. I slike saker bør arbeidstaker søke støtte hos tillitsvalgt eller en annen støtteperson. 7

8 Andre aktører som kan bli involvert Tillitsvalgte eller annen støtteperson kan bistå arbeidstaker. Å bistå kan innebære veiledning, rådgivning og deltakelse i møter. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesse i saker som angår arbeidsmiljøet og har vanligvis ingen rolle i en personalsak. Dersom verneombudet opptrer som støtteperson for en ansatt i en personalsak så kan det innebære en rollekonflikt med det å være et verneombud for alle. Verneombudet kan være til stede i behandling av saken for å påse at retningslinjene blir fulgt for alle parter og vurdere om forholdet er en arbeidsmiljøsak. Uavhengig av dette bør verneombudet bli orientert om at forholdet er under behandling dersom det anses at det har betydning for arbeidsmiljøet. Det kan også bli aktuelt å gjøre tiltak i arbeidsmiljøet, for eksempel bedre samhandling mellom grupper, og da har verneombudet en naturlig rolle i dette arbeidet. Personal-/HR-avdeling kan veilede både leder og arbeidstaker om lover og retningslinjer. De kan også ved behov benyttes som prosessveiledere. Bedriftshelsetjenesten skal være en nøytral part i slike saker og kan være en nyttig rådgiver. Nøytral prosesstyrer I noen tilfeller kan det være aktuelt for arbeidsgiver å sette bort gjennomføring av deler av prosessen til en prosesstyrer som partene anser å være nøytral. Det kan være en representant fra bedriftshelsetjenesten, personal-/hr-avdeling eller annen profesjonell aktør. Oppgaven kan være å styre en konflikthåndteringsprosess (meglerrolle) eller det kan være å kartlegge eller undersøke påstander og komme med forslag til tiltak. Som leder må du likevel gjøre en selvstendig vurdering av hvilke tiltak som er best egnet. Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet fører tilsyn med om virksomheten ivaretar kravene til arbeidsmiljøet som er definert i arbeidsmiljøloven og underliggende forskrifter og hvordan de jobber med det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Det privatrettslige innbyrdes forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker må partene 8

9 håndheve selv. Arbeidstilsynet kan veilede om arbeidsmiljølovens bestemmelser, men har ikke myndighet til å føre tilsyn med de privatrettslige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og skal heller ikke forhandle frem løsninger eller kompromisser mellom partene. 9

10 Gode råd om sakshåndtering i krevende personalsaker Nedenfor finner du en enkel modell som synliggjør muligheter for å forebygge (grønt lys), muligheten til å gripe inn i en tidlig fase (gult lys) og muligheter for å få avsluttet en fastlåst eller krevende sak (rødt lys). Modellen tar utgangspunkt i tiltakstrappa som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet Jobbing uten mobbing som sprang ut av regjeringens satsing for å forebygge mobbing i arbeidslivet i Senere i denne veilederen er det beskrevet ti råd for håndtering av krevende personalsaker. Disse rådene gjelder saker som har beveget seg fra fasen «gult lys» til fasen «rødt lys» i figuren under. Jobb forebyggende Ta tidlig grep Sakshåndtering i krevende personalsaker God organisering, opplæring og tilrettelegging Gode rutiner og etterlevelse av dem Jevnlige tilbakemeldinger Reell medvirkning og ansvarliggjøring Kulturbygging Medarbeidersamtale Ta den korrigerende samtalen når problemet oppstår, unngå å «samle opp». Se også side 11 om håndtering på gult lys Skriftlighet møteinnkallinger og referater. Ivareta etiske og juridiske prinsipper. Tiltak skal være saklige, hensiktsmessige og forholdsmessige Se også de ti rådene på side 15 10

11 Jobb forebyggende Det anbefales at virksomheten har rutine for generell håndtering av personalsaker og en egen rutine for melding og håndtering av personkonflikter. Personkonflikter skiller seg fra andre typer personalsaker ved at det ofte er én ansatt som ber om bistand, det berører én eller flere ansatte, det er ofte sterke følelser involvert og årsaksforholdet er ofte sammensatt. En god rutine fungerer som en veiviser for både ledelse og ansatte, og bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Konflikthåndtering byr ofte på nye utfordringer og ny læring. Bruk erfaringene til å forbedre rutinen. Gode rutiner, god opplæring og medvirkning er eksempler på forebyggende tiltak for håndtering av personalsaker på «grønt lys-nivå». Ta tidlig grep I noen tilfeller er ikke de forebyggende tiltakene «på grønt lys» nok, for eksempel ved påstand om brudd på retningslinjer. Da er det viktig at tiltakene «på gult lys» blir satt i gang tidlig. Hvorfor er det viktig å ta tidlig grep? Lettere å finne løsninger Forebygger at konflikter eskalerer Blir et triveligere sted for alle Hensiktsmessig for driften Forebygger sykefravær Tidvis oppstår det likevel situasjoner der tiltak «på gult lys» ikke er tilstrekkelig og det blir nødvendig med mer formalisert oppfølging, en overgang mot det «røde lyset». Nedenfor finner du en trinnvis formell prosess som samtidig synliggjør noen viktige valg du må gjøre underveis, se ti råd på side 15. På den neste siden ser du eksempler på noen slike prosesser. 11

12 Årsak Gult lys Løsningstiltak eller forundersøkelser Dårlig arbeidsutførelse Brudd på retningslinjer Uakseptabel adferd Personkonflikter mellom ansatte Påstand om trakassering/mobbing eller andre lovbrudd Anonyme meldinger (se også side 21) Forsøk å få til en løsning eller avklaring gjennom samtale med arbeidstaker. Forventningsavklaringer Vurder behov for opplæring, fadder, coach etc. Forsøk løsning gjennom dialog med partene. Avklar årsaksforhold eller hendelser, forventninger, ansvarliggjøring, konfliktløsningstiltak eller eventuelle tilretteleggingsbehov. Vurder om konflikten har hatt konsekvenser for arbeidsmiljøet som også gir behov for arbeidsmiljøtiltak, samarbeid med verneombudet. Søk bistand fra bedriftshelsetjeneste eller andre ved behov. Gjennomfør en samtale med melder for å avklare fakta i størst mulig grad. Med fakta menes beskrivelser av hendelser/episoder. Vurder videre oppfølging ut fra sakens art og alvorlighetsgrad: Bør det på en diskret måte innhentes mer fakta før den det gjelder gjøres kjent med påstanden? Er påstanden åpenbart urimelig, hvordan avslutte saken? Dersom saken avsluttes er det viktig å gi melder beskjed om hvorfor saken er avsluttet. Gjør en diskret forundersøkelse Vurder oppfølgingsbehov ut fra sakens art og alvorlighetsgrad. Er påstanden åpenbart urimelig, hvordan avslutte saken? Er det mer et arbeidsmiljøproblem enn en personalsak (for eksempel interne samarbeidsproblemer)? Håndter i så fall dette som et arbeidsmiljøproblem og involver verneombudet. Bør det innhentes mer fakta før den det gjelder blir gjort kjent med meldingen? 12

13 «Rødt lys» Formell oppfølging Formaliser prosessen ved alvorlig brudd, f.eks. på sikkerhetsbestemmelser, eller gjentatte brudd etter løsningsforsøk på gult lys, se ti råd på side 15. Hvis dette ikke fører fram, vurder om én eller flere må følges opp på grunn av uakseptabel adferd eller brudd på arbeidsmiljøloven, annet lovverk eller interne retningslinjer. Formaliser prosessen, se ti råd på side 15. Den det gjelder gjøres kjent med påstanden og får gi sin versjon, se ti råd på side 15. Vurder om det trengs mer faktainnhenting og om eksterne ressurser bør kobles inn. Vurder deretter om én eller flere må følges opp på grunn av uakseptabel adferd eller brudd på arbeidsmiljøloven, annet lovverk eller interne retningslinjer. Gi tydelig tilbakemelding til partene i saken om konklusjonen og begrunn denne før tiltak iverksettes. Den det gjelder gjøres kjent med den anonyme meldingen og får gi sin versjon, se ti råd på side 15. Vurder om det trengs mer faktainnhenting og om eksterne ressurser bør kobles inn. Vurder deretter om én eller flere må følges opp på grunn av uakseptabel adferd eller brudd på arbeidsmiljøloven, annet lovverk eller interne retningslinjer. 13

14 Sakshåndtering ved krevende personalsaker I fastlåste og krevende personalsaker, der forebyggende tiltak («grønt lys») eller andre inngrep («gult lys») ikke lenger er hensiktsmessig, er det nødvendig med en mer formell oppfølging av saken («rødt lys»). Nedenfor finner du ti råd til hvordan ledere kan håndtere krevende personalsaker for få avsluttet saken slik at alle kan komme videre. Se modellen på side 10 for en nærmere beskrivelse av tiltak på gult, grønt og rødt lys. 14

15 Ti råd for god sakshåndtering i krevende personalsaker 1. Avklar type problem eller utfordring 2. Avklar hva som er rett ledernivå for håndtering 3. Planlegg framgangsmåten 4. Avklar hvem som må og bør involveres og i hva (roller) 5. Lag tydelige mål og hensikt i møteinnkallinger 6. Sørg for god gjennomføring av møter 7. Avklar tiltak 8. Lag møtereferater 9. Ivareta personvern (konfidensialitet og dokumenthåndtering) 10. Sørg for god oppfølging og tydelig avslutning 15

16 1. Avklar type problem eller utfordring Ulike typer saker kan kreve ulik håndtering: Er det en tilbakemelding på uakseptabel adferd, manglende etterlevelse av retningslinjer eller mangelfull jobbutførelse? Er det en konfliktsituasjon som involverer flere ansatte? Viktig å tenke på: Er dette primært en personalsak eller et arbeidsmiljøproblem? Kan det være organisatoriske forhold som ligger til grunn for forholdet? Hvordan kan håndteringen av forholdet bidra til læring og ønsket utvikling hos den det gjelder? 2. Avklar hva som er rett ledernivå for håndtering I utgangspunktet er det nærmeste leder som har ansvaret for å følge opp en personalsak. Om det under håndtering av saken oppstår en personkonflikt mellom arbeidstaker og leder, bør ansvaret for saksbehandlingen overlates til en annen leder. Enhver leder som får ansvar for å følge opp en personalsak eller en personkonflikt må selv løpende vurdere sin egen rolle (habilitet) og kompetanse, og ut fra det be om assistanse eller avløsning. 3. Planlegg framgangsmåten Mål og hensikt hva er det ønskelig å oppnå? Hvordan skal den eller de det gjelder informeres om saken? Valg av egnet møtested Hvordan sikre ivaretakelse av personvern og konfidensialitet? Hvem skal, må eller bør involveres og i hva? Tips: Unngå å avholde krevende møter rett før helg, ferie eller lignende 4. Avklar hvem som må og bør involveres og i hva (roller) Er det flere parter involvert i saken? Ønsker ansatte å ha med tillitsvalgt eller annen støtteperson? Har forholdet en slik betydning for arbeidsmiljøet at verneombudet bør informeres eller involveres, og i tilfelle i hva? 16

17 Bør det innhentes kompetanse fra personal-/hr-avdeling? Bør bedriftshelsetjenesten eller annen ekstern kompetanse involveres, og hvilken oppgave eller rolle skal de ha? Er det andre ansatte som kan ha viktige opplysninger i saken, og hvem skal i så fall ha ansvar for den kontakten? 5. Lag tydelige mål og hensikt i møteinnkallinger Møteinnkallinger skal være skriftlige og inneholde informasjon om: mål, hensikt og tema for møtet deltakerne i møtet retten til å ha med en støtteperson Dette gir arbeidstaker mulighet til å forberede seg også følelsesmessig. 6. Sørg for god gjennomføring av møter Leder innleder med bakgrunn for møtet og hva som ønskes oppnådd med møtet (for eksempel avklaringer, felles forståelse, endringer, tiltak). Under møtet er det viktig at begge parter er lyttende, spørrende og prøver å forstå hva den andre sier og mener. Dette kan virke konfliktdempende. Arbeidstaker bør: få fremme sin versjon (kontradiksjon) gis mulighet til å foreslå en løsning (ansvarliggjøring) Ta gjerne en pause før arbeidsgiver gir sin oppsummering og utkast til tiltak, løsning eller avtale. Skriv referat som helst underskrives av partene ved slutten av møtet (se også punkt 8 om møtereferat). 7. Avklar tiltak Tiltak kan være: organisatoriske i form av bedre opplæring, tilrettelegging eller bedre tydeliggjøring av ansvar, myndighet og oppgavefordeling omplassering eller endring av arbeidsoppgaver (kan være drøftings- eller forhandlingssak) avtale om adferdsendring og hvordan slik avtale skal følges opp 17

18 disiplinærreaksjoner i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed innenfor de retningslinjer som gjelder for dette Arbeidstaker bør gis mulighet til å foreslå tiltak (ansvarliggjøring), men det er arbeidsgiver som har styringsretten innenfor visse rammer. Tiltak skal være saklige, hensiktsmessige og forholdsmessige unngå overreaksjoner. Ikke trekk inn forhold som ikke angår denne saken. Opplevelse av uhensiktsmessige og tilfeldige reaksjoner kan skape mye uro i et arbeidsmiljø. Reaksjoner og tiltak må være passende ut fra «regelbruddets» art, omfang og alvorlighetsgrad. 8. Lag møtereferater Møtereferater skal være skriftlige og inneholde: 1. Tid og sted for møtet 2. Deltakere og deres rolle/funksjon 3. Hensikten med møtet 4. Hva det ble enighet om, hva som fortsatt er uavklart og hva det er uenighet om 5. Videre oppfølging i saken eller eventuelt avslutning av saken Anbefaling: Unngå lange saksutredninger med partenes synspunkter, det gir ofte grunnlag for nye personkonflikter. Deltakerne i møtet bør i utgangpunktet bli enige om innholdet i referatet. Ved uenighet om referatet bør arbeidstaker(ne) gis mulighet til å kommentere det skriftlig i eget brev som legges ved saken. 9. Ivareta personvern (konfidensialitet og dokumenthåndtering) En leder skal ivareta konfidensialitet i forhold som angår oppfølging av enkeltpersoner. Leder skal også påse at tilløp til kollektiv diskusjon om enkeltpersoner eller spredning av rykter blir stanset. Husk at: dokumenter i saken skal oppbevares forsvarlig og på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem e-poster kommer lett på avveie og bør ikke benyttes i personalsaker personopplysningsloven har bestemmelser om håndtering av persondata 18

19 I den grad det er nødvendig å informere andre, for eksempel ved omplassering, bør arbeidsgiver og arbeidstaker drøfte innholdet i informasjonen. Ivaretakelse av integritet og verdighet er viktige stikkord her. 10. Sørg for god oppfølging og tydelig avslutning Arbeidsgiver må påse at saken følges opp i tråd med møtereferatene (også om arbeidstaker får ny leder). Det bør også avklares hva som skal til for at saken kan anses som avsluttet. Hensikten er å unngå omkamper eller at gamle forhold til stadighet trekkes fram på en måte som er til hinder for en positiv utvikling. Dette gjelder både fra arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted. Viktig å tenke på ved håndtering av personalsaker Sympatier og antipatier Kommunikasjon Kontradiksjon (få fremme sin versjon) Konfidensialitet og personvern Anonymitet Arbeidsgivers styringsrett Sympati og antipati Vær oppmerksom sympatier og antipatier kan påvirke hvordan du som leder planlegger et møte med en arbeidstaker, og hvordan du kommuniserer. Dette kan påvirke resultatet av møtet. 19

20 Kommunikasjon Hva formidler du? Innhold (ordene) Formen: Høflig, arrogant, likegyldig m.m. Stemmeleie Kroppsspråk Hva oppfatter du at den andre formidler? Innhold (ordene) Formen: Høflig, arrogant, likegyldig m.m. Stemmeleie - Kroppsspråk Og hvordan tolker du dette? Reaksjon på tilbakemeldinger Det å få tilbakemeldinger som innebærer at noen ikke er fornøyd med arbeidsutførelse, adferd eller andre forhold er oftest ubehagelig. Vær oppmerksom på at det er ulike måter å reagere på slike tilbakemeldinger: Se på det som konstruktivt og vurdere forbedringer Bli såret og lei seg Bli aggressiv og uttrykke sin misnøye Gå i forsvar og legge skylden på andre Det er ikke alltid at den umiddelbare reaksjon er slik man til slutt velger å forholde seg til tilbakemeldingene. La derfor arbeidstaker få litt tid til å tenke seg om. 20

21 Kontradiksjon (få fremme sin versjon) Enhver ser en hendelse fra eget ståsted, tolker opplevelsen ut fra egne erfaringer og reagerer/handler ut fra dette. Det er ikke uvanlig at leder og arbeidstaker (eventuelt to arbeidstakere) har helt ulike oppfatninger av en hendelse og at begge parter er overbevist om at de kjenner den hele og fulle sannheten. Kontradiksjon handler om at alle involverte skal gjøres kjent med eventuelle påstander knyttet til deres adferd, arbeidsutførelse etc. og gis mulighet til å beskrive sin versjon av saken eller hendelsen. Konfidensialitet og personvern Konfidensialitet innebærer at personlige forhold knyttet til en arbeidstaker, som arbeidsgiver blir gjort kjent med, ikke skal formidles videre til andre. Personvern innebærer å sikre at konfidensiell informasjon ikke kommer på avveie. Det gjelder oppbevaring og formidling av dokumentasjon. E-post og SMS kan lett komme på avveie og er ikke egnet for formidling av konfidensiell informasjon. Anonymitet Tidvis kan arbeidsgiver motta anonyme meldinger og varslinger med påstander om kritikkverdig adferd eller aktivitet av ansatte. Hvis slike meldinger ikke omhandler konkrete forhold som leder har mulighet til å sjekke ut, så bør det utvises stor forsiktighet med oppfølging. Leder må vurdere eventuell oppfølging ut fra alvorlighetsgrad i meldingen, muligheten til å innhente opplysninger som kan bekrefte eller avkrefte påstanden 21

22 og mulige konsekvenser dersom en arbeidstaker konfronteres med urettmessig framsatte beskyldninger. Eksempel på anonym påstand som krever særlig forsiktighet: «Noen mener det er vanskelig å samarbeide med deg.» Uten konkrete hendelser å knytte påstanden til gir det arbeidstakeren: liten mulighet til å forklare eller forsvare seg ingen mulighet til læring og endring mye usikkerhet og utrygghet i sin relasjon med kolleger En alternativ oppfølging av en slik type melding kan være opplæring eller en bevisstgjøringsprosess for hele arbeidsgruppa knyttet til kommunikasjon, samarbeid og rolleforståelser. Arbeidsgivers styringsrett og plikten til å ivareta arbeidstakerens helse og verdighet Arbeidsgivers styringsrett innebærer en rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet. Styringsretten er begrenset av lover og avtaler og også av krav til saklighet. Arbeidsgiver skal også ivareta arbeidstakernes helse og verdighet. Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser knyttet til dette, som krav til organisering, tilrettelegging, medvirkning og utvikling, og ivaretakelse av en trygg, helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Hvordan styringsretten og disse bestemmelsene praktiseres har betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet og for konfliktnivået i en virksomhet. Hvordan styringsretten og disse bestemmelsene praktiseres har betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet og for konfliktnivået i en virksomhet. Aktuelle lover og avtaler Arbeidsmiljøloven Personopplysningsloven Tariffavtaler/hovedavtalen (kan inneholde bestemmelser om drøfting av tilretteleggingstiltak og personalpolitikk). Arbeidsavtalen Arbeidsreglement, bedriftens ordensregler og regler for arbeidsordningen, se arbeidsmiljøloven til For offentlig ansatte kan også forvaltningsloven, offentlighetsloven og tjenestemannsloven komme til anvendelse 22

23 Kontakt Arbeidstilsynets svartjeneste Fagfolk svarer på spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, om arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, oppsigelse, kjemisk helsefare, ergonomi, kraner, maskiner, verneombud, mobbing, røyking på arbeidsplassen og mye annet. Besøk våre nettsider Her kan du finne alle lover og forskrifter vi forvalter laste ned kommentarer, veiledninger og annet hjelpemateriell finne svar på vanlige spørsmål om arbeidsmiljø og HMS bestille publikasjoner og skjema lese om kampanjer og artikler om arbeidsmiljø se statistikk, pressemeldinger m.m. Du kan også abonnere på nyheter. Da får du informasjon om regelverk og annet aktuelt stoff om arbeidsmiljø rett til din egen e-postkasse. Abonner på vårt fagblad Arbeidervern Her finner du aktuelle artikler om arbeidsmiljøet, om psykososiale forhold, omstilling og HMS. Emnene er belyst gjennom intervjuer og reportasjer. De faste spaltene «Arbeid og helse», «Forskning» og «Jus» tar opp nyttig og populært stoff fra arbeidslivet. Troverdig, interessant og viktig, sier våre lesere om bladet i en leserunder søkelse utført av MMI. Bladet kommer ut 6 ganger i året. Telefon

24 Publikasjonene bestilles hos: Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Ordretelefon: Ordrefaks: Sentralbord: E-post: Publikasjonene kan også bestilles over Internett: eller Østfold Trykkeri AS Miljømerket Trykksak

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf.

Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. Høringsnotat felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren, jf. arbeidsmiljøloven 3-6, jf. 2-4 Innhold 1. Innledning 2. Noen utgangspunkt og presiseringer 2.1 Ikke

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner

VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner VARSLING Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner Forord KS har utarbeidet denne veilederen om varsling for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen reiser viktige problemstillinger

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer