INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE"

Transkript

1 Retningslinje ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG OVERSIKT OVER KOSTNADSGRUNNLAGET FOR ANLEGGSBIDRAG DEFINISJON HENSIKTEN MED ANLEGGSBIDRAG NÅR SKAL DET BEREGNES ANLEGGSBIDRAG HJEMMELSGRUNNLAG UTDRAG FRA NVES FORSKRIFT NR GENERELLE BESTEMMELSER BESTILLING OG OPPSTART AV ARBEIDER INFORMASJON OM ANLEGGSBIDRAG BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLEGGSBIDRAG RETTIGHETER FOR ETABLERING AV LEDNINGSANLEGG/NETTSTASJON KOSTNADSGRUNNLAG FOR ANLEGGSBIDRAG LEVETID FOR NETTANLEGG BEREGNING AV KUNDENS ANLEGGSBIDRAG STANDARDHEVING KOSTNADER FOR TRANSFORMATOR Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) KOSTNADSDELING FOR TO-SIDIG FORSYNING AV NETTSTASJONER FØRINGSVEIER Grense for overlast FORDELING AV KOSTNADER BRUKT MATERIELL KAPASITETSAVHENGIGE KOSTNADER (MATERIELL) KAPASITETSUAVHENGIGE KOSTNADER (ARBEIDSKOSTNADER M.M.) FAKTURERING OG REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD UTBYGGINGSALTERNATIVER Feltutbygging inklusive nettilknytning av installasjonene Tilrettelegging for trinnvis utbygging over lang tid FAKTURERING AV ANLEGGSBIDRAG TILKNYTNING AV NYE INSTALLASJONER Fakturering av anleggsbidrag Del-innbetaling ved større utbyggingsprosjekter PRINSIPP FOR FASTSETTELSE AV KOSTNADSDELING MELLOM FLERE UTBYGGERE ETABLERING AV INFRASTRUKTUR FOR ØVRIG Når nye tilknytninger forventes innen 3-5 år Når nye tilknytninger eventuelt kan komme på lang sikt INNMATINGSKUNDER SPESIELLE TILFELLER ANLEGGSBIDRAG I REGIONALNETTET VIDEREFØRING AV ANLEGGSBIDRAG TIL KUNDER I ANDRE KONSESJONÆRERS NETT DEFINISJONER... 12

2 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 2 av 12 1 ANLEGGSBIDRAG 1.1 Oversikt over kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag R-nett Hsp D-nett Lsp D-nett 1 Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag Nr Del av nettet Fordeling av kostnader 1 Stikkledning inklusive måler Kundens andel er 100% 2 Lavspennings distribusjonsnett Forholdsmessig (relativ) andel 3 Transformator Forholdsmessig (relativ) andel 4 Nettstasjon Forholdsmessig (relativ) andel 5 Høyspennings distribusjonsnett Forholdsmessig (relativ) andel 6 Regionalnett Vurderes i hvert enkelt tilfelle Anleggsbidraget = I tillegg må kunden dekke kostnadene med nødvendige føringsveier og grunnerverv. Dersom et kundeinitiert tiltak i nettet gir en reell besparelse ved at en fremtidig reinvestering kan utsettes, dekker Nettselskapet nåverdien av den utsatte reinvesteringen (kap. 6.2, pkt. c). Beløpet går til fradrag i anleggsbidraget. 1.2 Definisjon Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som Nettselskapet krever at kundene skal dekke ved nytilknytninger eller ved forsterkninger. Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget er de totale utbyggingskostnader (i prinsippet på alle nettnivå) som utløses når en kunde eller kundegruppe skal tilknyttes nettet og omfatter blant annet kostnader for personell, maskiner, utstyr og materiell. Kostnader for andre tiltak i nettet - flytting/omlegging, provisoriske anlegg m.m - som er initiert av utbygger eller andre er serviceoppdrag. Betingelser for og utførelse av serviceoppdrag er ikke beskrevet i denne retningslinjen. 1.3 Hensikten med anleggsbidrag Gi et riktig prissignal for bygging av optimale strømforsyningsanlegg. Gi et riktig prissignal i vurderingen av alternative energikilder.

3 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 3 av 12 2 Når skal det beregnes anleggsbidrag Ved nytilknytninger som utløser utbyggingstiltak i nettet. Ved nettforsterkninger som følge av økt effektbehov i eksisterende installasjoner (økning i overbelastningsvern - OV). 3 Hjemmelsgrunnlag Denne retningslinjen er utarbeidet i overensstemmelse med NVEs forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Retten til å innkreve anleggsbidrag er også forankret i Nettselskapets standard tilknytningsvilkår for forbrukerkunder og standard tilknytningsvilkår for næringskunder. 3.1 Utdrag fra NVEs forskrift nr Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. 4 Generelle bestemmelser 4.1 Bestilling og oppstart av arbeider Nettselskapet skal ikke påbegynne nødvendige arbeider før anleggsbidraget er skriftlig bekreftet og innbetalt som avtalt. Dette gjelder i de tilfeller der tiltaket utløser nettutbyggingskostnader for utbygger (anleggsbidrag).

4 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 4 av 12 5 Informasjon om anleggsbidrag Når Nettselskapet har mottatt bestilling om nettilknytning av ny installasjon eller økning av effektuttaket til en eksisterende installasjon, sendes et pristilbud til bestiller som omfatter det aktuelle nettutbyggingstiltak. Pristilbudet er laveste pris på grunnlag av prisforespørsler i markedet. Dersom bestiller ønsker et pristilbud som er mer detaljert enn det som er standard, må dette avtales før pristilbud aksepteres. 5.1 Beregningsgrunnlag for anleggsbidrag De mest vanlige kostnadselementene som ligger til grunn for anleggsbidraget for kundeinitierte utbyggingstiltak i distribusjonsnettet er i hovedsak: Høyspenningskabel (lengde) Nettstasjon ekskl. transformator (antall) Transformator (antall) Kabelskap (antall) Lavspenningskabel (lengde) Måler (antall) Annet De enkelte kostnadspostene inkluderer arbeidslønn. Dersom et kundeinitiert utbyggingstiltak i nettet også inkluderer utskifting av komponenter, må kundens andel av kostnadene for utskiftingen spesifiseres for at kunden skal kunne vurdere hele kostnadsgrunnlaget. 5.2 Rettigheter for etablering av ledningsanlegg/nettstasjon Erverv av nødvendige rettigheter for etablering av ledningsanlegg/nettstasjon på kundens eiendom/bygg må være i orden (underskrift på overenskomst/avtale) før arbeidet med prosjektet påbegynnes. 6 Kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag 6.1 Levetid for nettanlegg Ved kundeinitierte forsterkninger (utskifting) av nettanlegg (nytilknytning eller utvidelser av eksisterende installasjoner), må Nettselskapets eventuelle reinvesteringsandel samt kundens fremskyndingskostnad beregnes. Som grunnlag for beregningen brukes anleggsdelenes antatte gjenstående tekniske levetid. I forbindelse med nettforsterkninger og utskifting av eksisterende anlegg, må Nettselskapet gjøre en vurdering av hva som er gjenstående teknisk levetid for de anlegg som skiftes. Det gjelder også for tremaster. I de tilfeller alderen på den eller de komponenter som skal skiftes er kjent, benyttes normalt 50 år som teknisk levetid. Komponentens gjenstående levetid blir da 50 år minus komponentens alder. I de tilfeller alderen på komponentene som skal skiftes ikke er kjent, må det gjøres en vurdering av hva som er gjenstående teknisk levetid. Det kan være krevende - følgende føringer kan da brukes:

5 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 5 av 12 Blank line og EX luftkabel har veldig lang levetid, her kan gjenstående teknisk levetid settes til 50 år, det vil i praksis si at Nettselskapet ikke vil dekke noen andel for reinvesteringskostnaden. For annet materiell som antas å være fra 1970 og 1980-tallet settes gjenstående teknisk levetid til 20 år. For annet materiell som antas å være fra 1990-tallet settes gjenstående teknisk levetid til 35 år. For annet materiell som antas å være fra 2000-tallet, settes gjenstående teknisk levetid til 50 år minus komponentens alder. I noen tilfeller kan ovennevnte beregningsmåte gi betydelig kortere gjenstående teknisk levetid enn det som vurderes som den virkelige gjenstående tekniske levetiden. Dette kan gjelde materiell som blant annet koplingsanlegg, nettstasjoner, lavspenningstavler, stålmaster m.m. I slike tilfeller, der beregnet gjenstående teknisk levetid vurderes som urimelig, kan egen vurdering av gjenstående teknisk levetid gjøres. 6.2 Beregning av kundens anleggsbidrag I forbindelse med utbygging av fordelingsnettet som følge av nytilknytninger eller som følge av forsterkning av nettet på grunn av økt effektbehov hos eksisterende kunder, blir det innhentet pristilbud fra prekvalifiserte entreprenører. Dette pristilbudet vil være utbyggingskostnaden for det aktuelle utbyggingstiltak i nettet. For å beregne størrelsen på kundens anleggsbidrag, må utbyggingskostnaden reduseres med den andel Nettselskapet eventuelt skal betale. Dette beløp beregnes ut fra de ulike tiltak i nettet som vist i figuren og tabellen nedenfor.

6 Utskifting av anlegg Nyanlegg Hafslund Nett AS Retningslinje : Anleggsbidrag Side 6 av 12 Nettselskapets andel av nettutbyggingskostnaden Tiltak i nettet Nett som kunden er enebruker av Radielt fellesnett 1 Ny stikkledning 0 *** 2 Nytt fellesnett *** (a) Andel av utbyggingskostnaden i forhold til disponert overføringskapasitet (andel effektøkning) 3 Bytte stikkledning Reinvesteringsdelen *** 4 Bytte trafo brukt/brukt 0 5 Bytte trafo brukt/ny Reinvesteringsdelen 6 Bytte materiell brukt/nytt Reinvesteringsdelen 7 Forsterkning fellesnett *** (b) Eventuelt forskuttere utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (a) Andel effektøkning (c) Reinvesteringsdelen (a) Andel effektøkning (b) Eventuelt forskuttere utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (c) Reinvesteringsdelen (d) Andel fremskyndingskostnad (a) Andel effektøkning (b) Eventuelt forskuttere) utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (c) Reinvesteringsdelen (a) Andel i forhold til disponert overføringskapasitet Dersom kunden legger beslag på 30 % av overføringskapasiteten disponerer Nettselskapet 70 % og dekker 70 % av utbyggingskostnadene. Nettselskapets andel kan også inkludere forskutterte kostnader for eventuelle fremtidige kunder. (b) Forskuttering for senere kunder Nettselskapet dekker den relative andel av kostnadene i forhold til den del av overføringskapasiteten som Nettselskapet disponerer, inklusive den del som er reservert for fremtidige kunder. (c) Reinvesteringsdelen I forbindelse med nettforsterkninger blir eksisterende nettanlegg skiftet ut med nye nettanlegg med større kapasitet. Det betyr i praksis at det blir foretatt en reinvestering når gammelt nett skiftes med nytt. Nåverdien av en fremtidig reinvestering i nettanlegg med tilsvarende kapasitet som det som blir byttet ut, er en kostnad som Nettselskapet alltid må dekke. (d) Fremskyndingskostnaden I forbindelse med kundeinitierte nettforsterkninger der eksisterende nettanlegg blir skiftet ut med nye nettanlegg blir det foretatt en reinvestering. De nettanlegg som blir skiftet ut har oftest en restlevetid, dvs. de blir skiftet ut før det var nødvendig å skifte dem ut. Dette medfører en kostnad, den kalles her for fremskyndingskostnaden. Den må kundene dekke. Dersom nettforsterkningen kommer til nytte for flere nye kunder skal fremskyndingskostnaden fordeles på samme måte som kundens forholdsmessige andel i forhold til effektuttaket. Nettselskapet kan forskuttere andelene for fremskyndingskostnaden til eventuelle fremtidige kunder. Reinvesteringskostnaden beregnes ut fra følgende formel: K RI x 1/((1+k) t ) Fremskyndingskostnaden beregnes ut fra følgende formel:

7 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 7 av 12 K RI x [1-1/(1+0,01 x k) t ] Der K RI = reinvesteringskostnaden, k = kalkulasjonsrente og t = restlevetid på anlegget. Eksempel på utregning, K RI = 100, k = 4,5 %, t =15 år: 100 x [1-1/(1,045)^15 ] = /1,935 = ,67 = 48,33 Forklaring: Reinvesteringskostnaden er i dag: 100 Nåverdien av denne kostnaden om 15 år er: 0,517 (tabell) x 100 = 51,67 Kunden må dekke differansen som er merkostnaden med at reinvesteringen gjøres 15 år for tidlig: dvs. reinvestering i dag (100) nåverdi av reinvestering om 15 år (51,67), som er 48,33. Nåverdien av kr 1 for en del år med en kalkulasjonsrente på 4,5 % er vist i tabellen nedenfor. År Nåverdi År Nåverdi 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,244 Kundens andel for et anlegg med restlevetid på 15 år er: Reinvest.kostnad (100) nåverdi av reinvest.kostnad = 100 (100 x 0,517) = 48,3 For 2012 skal det brukes en kalkulasjonsrente på 4,5 % 6.3 Standardheving Dersom et økt effektbehov betinger utskifting av nettanlegg der Nettselskapet vil ha en høyere standard enn det som er nødvendig iht. forskriftskrav m.m., må Nettselskapet dekke merkostnadene med standardhevingen. 6.4 Kostnader for transformator Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Kostnadene for transformator som inngår i anleggsbidraget bestemmes av følgende forhold: Brukt transformator tas fra lager enten til nyanlegg eller for utskifting av transformator for økning av kapasiteten: Den brukte transformatoren er allerede aktivert, dvs. kostnaden dekkes av

8 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 8 av 12 nettkundene via nettariffen. Utskifting av transformator brukt mot brukt utløser dermed ingen kostnader for selve transformatoren for den som initierer tiltaket, og anses heller ikke som en reinvestering. Det samme gjelder for brukt transformator til nyanlegg Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) Brukt transformator fra (og til) lager: Kunden(e) betaler arbeids- og transportkostnadene med transformatorskiftet (ingen reinvestering, ingen besparelse for Nettselskapet). 6.5 Kostnadsdeling for to-sidig forsyning av nettstasjoner Kostnadene med tosidig forsyning fra høyspenningsnettet til en ny nettstasjon skal inngå i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget, når tosidig forsyning er et krav jf. Nettselskapets gjeldende retningslinje for nettstrukturen for høyspenningsnettet. Forsyning fra den side som er mest naturlig å bruke ut fra nettets kapasitet og leveringssikkerhet, betraktes som hovedforsyning, forsyningen fra den andre siden betraktes som ringforsyning. Hovedforsyning Kabel: Kabelgrøft: Kunden dekker sin relative andel av kabelkostnaden og eventuelt andre anleggsdeler i fellesnettet. Kunden dekker hele kostnaden ved kabelgrøfta bl.a. fordi det er denne kostnaden som utløses for å dekke kundens effektbehov. For kunden har det ingen betydning hvor stor kabel Nettselskapet velger å bruke. Ringforsyning Kabel og grøft: Kunden dekker sin relative andel av grøftekostnad og kabelkostnad inklusive eventuelle andre anleggsdeler i fellesnettet. Der nettilknytningen til høyspenningsnettet er slik at forsyningen til en ny nettstasjon skjer ved at man kapper en kabel og skjøter inn to kabellengder som går inn og ut av nettstasjonen, skal kunden betale 100 % av grøfte- og kabelkostnadene. 6.6 Føringsveier Nettselskapet velger i utgangspunktet rimeligste føringsvei. Dersom kunden/utbygger velger at strømnettet skal utføres som kabelnett, holdes kostnadene ved føringsveiene utenfor anleggsbidraget dersom kunden/utbygger selv står for utførelsen av og kostnadene ved føringsveiene. Dersom det etter kundens ønske likevel skulle være nødvendig at Nettselskapet må utføre og bekoste føringsveiene, vil kostnadene ved disse i sin helhet bli videreført til kunden/utbygger i form av anleggsbidrag Grense for overlast For transformatorer som er overbelastet med 20 % eller mer, dekker Nettselskapet kostnadene med utskifting til neste standard transformatorstørrelse, eventuelt inklusive nettstasjon. Dersom den størrelsen da dekker kundens behov uten overlast, betaler ikke kunden noe for denne oppgraderingen.

9 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 9 av 12 Samme prinsipp med overlast gjelder for alle deler av nettanleggene. 6.7 Fordeling av kostnader En stikkledning samt etablering av målepunktet vil alltid være en direkte kundespesifikk kostnad. Dersom et utbyggingsprosjekt eller en forsterkning i tillegg genererer tiltak i anleggsdeler som for eksempel: høyspenningskabler/-grøfter nettstasjon inkl. transformator og bryteranlegg eventuelle lavspennings stamnettskabler, grøfter og fordelingsskap vil det variere fra sak til sak hvorvidt kostnadene for disse nettdelene helt eller delvis er å betrakte som hhv.: en direkte kundespesifikk kostnad en kostnad som nå eller siden kan henføres til og fordeles på flere en felleskostnad som det ikke er mulig å fordele på et begrenset antall utbyggere. 7 Brukt materiell 7.1 Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Det benyttes samme beregningsmåte som for transformatorer. Kostnadene for materiell som inngår i anleggsbidraget bestemmes av følgende forhold: Når brukt materiell tas fra lager, enten til nyanlegg eller til utskifting av eksisterende anlegg ved forsterkning Materiellet er allerede aktivert, dvs. kostnaden dekkes av alle nettkundene via nettariffen. Utskifting av materiell brukt mot brukt utløser dermed ingen kostnader for selve materiellet for den som initierer tiltaket og anses heller ikke som en reinvestering. Det samme gjelder for brukt materiell til nyanlegg. Når brukt materiell erstattes med nytt Kostnadsdelingen blir som angitt i pkt. 6 i tabellen i kapittel Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) Brukt materiell fra (og til) lager: Kunden betaler arbeids- og transportkostnadene med materiellet (ingen reinvestering, ingen besparelse for Nettselskapet). 8 Fakturering og regnskapsmessige forhold Nettselskapet fakturerer anleggsbidraget eksklusive MVA. Anleggsbidraget gjelder kundens andel av kostnadene ved nyanlegg og/eller ved reinvestering (utskifting av nettanlegg for etablering av større kapasitet). Kundens andel av kostnader med flytting/omlegging faktureres med MVA. 8.1 Utbyggingsalternativer Feltutbygging inklusive nettilknytning av installasjonene Anleggsbidraget beregnes og faktureres utbygger/tiltakshaver ut fra totalkostnaden.

10 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 10 av Tilrettelegging for trinnvis utbygging over lang tid Utbygger/tiltakshaver må dekke kostnadene for nettutbyggingen selv om deler av nettet ikke forventes å bli tatt i bruk de nærmeste årene. 8.2 Fakturering av anleggsbidrag tilknytning av nye installasjoner Når tilknytning av nye installasjoner eller kapasitetsøkning til eksisterende installasjoner forårsaker nettutbyggingstiltak, skal installasjonen ikke tilknyttes nettet før anleggsbidraget er registrert innbetalt Fakturering av anleggsbidrag Ved feltutbygging er hovedregelen at eieren av feltet (byggherre) dekker utbyggingskostnadene med strømnettet, dvs. er kostnadsansvarlig for anleggsbidraget. Byggherren kan innkalkulere kostnadene for strømnettet i tomte-/boligprisen Del-innbetaling ved større utbyggingsprosjekter Større utbyggingsprosjekter kan strekke seg over lang tid, og vil typisk kunne inkludere nettilknytning av de fremtidige nettkunders installasjoner. I slike tilfeller kan prognosert anleggsbidrag etter skriftlig avtale stykkes opp i forskuddsvise del-innbetalinger som løpende følger utviklingen i prosjektet. Ved større arbeider, skal anleggsbidraget først prognoseres. Det prognoserte anleggsbidraget skal faktureres a konto og registreres innbetalt på Nettselskapets konto før Nettselskapet iverksetter arbeidene. Det kan avtales del-innbetalinger av a konto-beløpet. Prognosen skal så langt mulig baseres på tilbud fra markedet, med tillegg av Nettselskapets egne kostnader i forbindelse med prosjektering og oppfølging. - Dersom forutsetningen er at faktiske kostnader skal legges til grunn, skal innbetalt a konto-beløp være større enn sannsynlig sluttsum, slik at det er utbygger som får penger tilbake ved sluttoppgjøret. I slike tilfeller skal utbygger så tidlig som mulig, og senest i forbindelse med prognosen, gis skriftlig informasjon om at det vil bli foretatt et sluttoppgjør med etterberegning av anleggsbidraget basert på faktisk anleggskostnad når arbeidene er avsluttet. - Når arbeidene er sluttført, skal det gjennomføres en ny kalkyle basert på faktiske kostnader. Differansen i forhold til tidligere innbetalt anleggsbidrag skal krediteres/etterfaktureres innen rimelig tid etter spenningssetting. Dersom anleggsbidraget er gitt som fastpris, skal hele anleggsbidraget faktureres før prosjektet avsluttes. Hvor stor del av anleggsbidraget som faktureres a konto avhenger av samlet størrelse på anleggsbidraget samt forventet anleggstid. Generelt gjelder at innbetalt beløp til en hver tid skal være større eller lik verdien av de arbeider som til en hver tid er utført. Nettselskapet iverksetter/fortsetter ikke nødvendige arbeider uten at de til en hver tid utfakturerte anleggsbidrag er betalt innenfor de gjeldende frister. Nettselskapets saksbehandler (nettplanlegger/byggherrerepresentant) er ansvarlig for å påse og følge opp at finansieringen (fakturering og innbetaling av anleggsbidrag) til en hver tid samsvarer med verdien av de arbeider som er utført. 8.3 Prinsipp for fastsettelse av kostnadsdeling mellom flere utbyggere Som hovedregel er det kun de anleggsdeler hvor man kan henføre kostnadene direkte til en eller flere utbyggere/installasjonseiere, som helt eller delvis skal inngå i anleggsbidraget. I tilfeller hvor

11 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 11 av 12 et begrenset antall utbyggere/installasjonseiere er ansvarlig for de tiltak som må gjennomføres i nettet, skal anleggsbidraget fordeles forholdsmessig på disse. 8.4 Etablering av infrastruktur for øvrig På områder uten felles utbygging, der første kunde utløser utbygging/forsterkning av nettet som også innebærer at andre kunder kan knytte seg til innen rimelig tid, må noen bære risikoen (forskuttere) for de fremtidige tilknytningene. Risikoen og kostnadene fordeles som følger: Når nye tilknytninger forventes innen 3-5 år I tilfeller hvor det finnes konkrete utbyggingsplaner (kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og Nettselskapet finner det overveiende sannsynlig at nye installasjoner vil knytte seg til og nyte godt av de aktuelle nettdeler innen 3-5 år, forskutterer Nettselskapet investeringskostnaden på vegne av de fremtidige tilknytninger som forventes innenfor dette tidsperspektiv. I slike tilfeller gjelder: Nettselskapet iverksetter ikke arbeider før første installasjonseier har innbetalt sin andel av det samlede anleggsbidraget. Nettselskapet bærer risikoen og forskutterer investeringen for kundene som kommer i ettertid, utarbeider og oppdaterer fortløpende en oversikt over utestående anleggsbidrag. Nye kunder som i ettertid ønsker å knytte sine installasjoner til det forsterkede og forskutterte nettet, skal før tilknytning faktureres for og innbetale sin relative andel av kostnadene ved de forskutterte anleggsdeler Når nye tilknytninger eventuelt kan komme på lang sikt I tilfeller hvor det ikke finnes konkrete utbyggingsplaner og/eller Nettselskapet finner det overveiende sannsynlig at nye installasjoner ikke vil knytte seg til og nyte godt av de aktuelle nettdeler innen 3-5 år, forskutterer ikke Nettselskapet nettinvesteringer for usikre fremtidige nettilknytninger. Alternativet er at distribusjonsnettet dimensjoneres og utbygges for det behov som er registrert og som kan finansieres med anleggsbidrag. 9 Innmatingskunder Anleggsbidrag for utbyggingstiltak i nettet som skyldes innmating til nettet beregnes på vanlig måte. 10 Spesielle tilfeller Dersom det oppstår en situasjon der kunden ønsker en løsning for tilknytning til nettet som totalt sett er billigst for kunden, men dyrest for Nettselskapet, velges den løsning som Nettselskapet ville valgt dersom det selv måtte dekke alle kostnader, inklusiv fremtidige nettap, drift- og vedlikeholdskostnader. 11 Anleggsbidrag i regionalnettet Reglene for anleggsbidrag er uavhengige av spenningsnivå og kan derfor brukes på alle nettnivå. Vedrørende anleggsbidrag i overliggende nett har NVE imidlertid presisert følgende (Vedtak nettleieklager sak nr ): "NVE har sett behov for å begrense bruken av anleggsbidrag i overliggende nett. Hovedprinsippet er at investeringskostnader for nettanlegg som en eller et fåtall kunder har nytte av, kan dekkes inn helt eller delvis gjennom anleggsbidrag. Investeringer i nettanlegg som

12 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 12 av 12 er definert som maskede nett, dvs, nett hvor det ikke er mulig å entydig henføre nytten av investeringen i sin helhet til en enkelt eller en klart avgrenset og identifiserbar gruppe, er det ikke anledning til å ta anleggsbidrag." Generelt skal det beregnes anleggsbidrag for kundeinitierte utbyggingskostnader i regionalnettet, inkl. transformatorstasjon, der kostnaden kan henføres til en eller et fåtall nettkunder. Muligheten for bruk av anleggsbidrag må i hvert prosjekt vurderes opp mot de betingelser som NVE har beskrevet ovenfor Videreføring av anleggsbidrag til kunder i andre konsesjonærers nett Dersom en nettkunde, som er tilknyttet i en annen konsesjonærs nett, utløser utbyggingstiltak i regionalnettet til Nettselskapet, kan Nettselskapet bare videreføre utbyggingskostnadene som anleggsbidrag til konsesjonæren dersom konsesjonærene praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Dette fordi konsesjonæren da kan videreføre anleggsbidraget til nettkunden som forårsaket utbyggingstiltaket. 12 Definisjoner Anleggsbidrag Et individuelt beregnet investeringstilskudd som innkreves ved tilknytning av nye eller forsterkning av nettet til eksisterende installasjoner. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Betegnelsen anleggsbidrag benyttes bare i forbindelse med tilskudd fra eksterne i forbindelse med behov for økt overføringskapasitet som medfører tiltak i nettet. For andre typer tilskudd, se Regningsarbeide nedenfor Regningsarbeide Kostnader for et kundegenerert tiltak som skal belastes bestiller. Gjelder blant annet flytting/omlegging av anlegg bestilt av eksterne. Grunnarbeider I denne retningslinje omfatter grunnarbeider utførelse av kabelgrøfter og veikryssinger, legging av kabel og rør samt utførelse av ulike fundamenter for nettstasjoner, kabelskap og veilysmaster (utført i henhold til Nettselskapets spesifikasjoner). Kundenært nett Den del av nettet som helt eller delvis er direkte dimensjonert etter den enkelte installasjons overbelastningsvern. Forsterkning Ombygging av eksisterende nett for å øke overføringskapasiteten pga generell lastøkning og/eller bestilling på økt effektuttak for nyanlegg/utvidelser. Kombineres ofte med reinvestering. Reinvestering Utskifting av komponenter i eksisterende nett pga tekniske forhold som gjør komponentene uegnet for videre bruk. Kombineres ofte med forsterkning.

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport

Oslo Akershus og Østfold. Kraftsystemutredning 2014 2034. Hovedrapport Oslo Akershus og Østfold Kraftsystemutredning 2014 2034 Hovedrapport Forord Kraftsystemutredningen dekker det regionale kraftnettet i fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Nettet mates fra det riksdekkende

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS.

Nett AS har behov for å avklare den skattemessige behandlingen av kostnadene knyttet til overgangen til og implementeringen av AMS. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/12. Avgitt 8.5.12. Aktivering av investering i nye strømmålere Skatteloven 14-40 flg. Et nettselskap skulle investere i nye strømmålere med utvidede

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester Endringer vedrørende gjennomfakturering 1 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard 17 FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard 17 Veiledningsnotat for regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning / formål... 2 Virkeområde... 2 Bakgrunn og avgrensninger...2

Detaljer

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune

Lokal energiutredning. Alstahaug kommune Lokal energiutredning 2009 Alstahaug kommune Alstahaug kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer