INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE"

Transkript

1 Retningslinje ANLEGGSBIDRAG M.M. Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Davidsen Jon Eivind Johannessen Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ANLEGGSBIDRAG OVERSIKT OVER KOSTNADSGRUNNLAGET FOR ANLEGGSBIDRAG DEFINISJON HENSIKTEN MED ANLEGGSBIDRAG NÅR SKAL DET BEREGNES ANLEGGSBIDRAG HJEMMELSGRUNNLAG UTDRAG FRA NVES FORSKRIFT NR GENERELLE BESTEMMELSER BESTILLING OG OPPSTART AV ARBEIDER INFORMASJON OM ANLEGGSBIDRAG BEREGNINGSGRUNNLAG FOR ANLEGGSBIDRAG RETTIGHETER FOR ETABLERING AV LEDNINGSANLEGG/NETTSTASJON KOSTNADSGRUNNLAG FOR ANLEGGSBIDRAG LEVETID FOR NETTANLEGG BEREGNING AV KUNDENS ANLEGGSBIDRAG STANDARDHEVING KOSTNADER FOR TRANSFORMATOR Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) KOSTNADSDELING FOR TO-SIDIG FORSYNING AV NETTSTASJONER FØRINGSVEIER Grense for overlast FORDELING AV KOSTNADER BRUKT MATERIELL KAPASITETSAVHENGIGE KOSTNADER (MATERIELL) KAPASITETSUAVHENGIGE KOSTNADER (ARBEIDSKOSTNADER M.M.) FAKTURERING OG REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD UTBYGGINGSALTERNATIVER Feltutbygging inklusive nettilknytning av installasjonene Tilrettelegging for trinnvis utbygging over lang tid FAKTURERING AV ANLEGGSBIDRAG TILKNYTNING AV NYE INSTALLASJONER Fakturering av anleggsbidrag Del-innbetaling ved større utbyggingsprosjekter PRINSIPP FOR FASTSETTELSE AV KOSTNADSDELING MELLOM FLERE UTBYGGERE ETABLERING AV INFRASTRUKTUR FOR ØVRIG Når nye tilknytninger forventes innen 3-5 år Når nye tilknytninger eventuelt kan komme på lang sikt INNMATINGSKUNDER SPESIELLE TILFELLER ANLEGGSBIDRAG I REGIONALNETTET VIDEREFØRING AV ANLEGGSBIDRAG TIL KUNDER I ANDRE KONSESJONÆRERS NETT DEFINISJONER... 12

2 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 2 av 12 1 ANLEGGSBIDRAG 1.1 Oversikt over kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag R-nett Hsp D-nett Lsp D-nett 1 Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidrag Nr Del av nettet Fordeling av kostnader 1 Stikkledning inklusive måler Kundens andel er 100% 2 Lavspennings distribusjonsnett Forholdsmessig (relativ) andel 3 Transformator Forholdsmessig (relativ) andel 4 Nettstasjon Forholdsmessig (relativ) andel 5 Høyspennings distribusjonsnett Forholdsmessig (relativ) andel 6 Regionalnett Vurderes i hvert enkelt tilfelle Anleggsbidraget = I tillegg må kunden dekke kostnadene med nødvendige føringsveier og grunnerverv. Dersom et kundeinitiert tiltak i nettet gir en reell besparelse ved at en fremtidig reinvestering kan utsettes, dekker Nettselskapet nåverdien av den utsatte reinvesteringen (kap. 6.2, pkt. c). Beløpet går til fradrag i anleggsbidraget. 1.2 Definisjon Anleggsbidrag er et investeringstilskudd som Nettselskapet krever at kundene skal dekke ved nytilknytninger eller ved forsterkninger. Kostnadsgrunnlaget for anleggsbidraget er de totale utbyggingskostnader (i prinsippet på alle nettnivå) som utløses når en kunde eller kundegruppe skal tilknyttes nettet og omfatter blant annet kostnader for personell, maskiner, utstyr og materiell. Kostnader for andre tiltak i nettet - flytting/omlegging, provisoriske anlegg m.m - som er initiert av utbygger eller andre er serviceoppdrag. Betingelser for og utførelse av serviceoppdrag er ikke beskrevet i denne retningslinjen. 1.3 Hensikten med anleggsbidrag Gi et riktig prissignal for bygging av optimale strømforsyningsanlegg. Gi et riktig prissignal i vurderingen av alternative energikilder.

3 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 3 av 12 2 Når skal det beregnes anleggsbidrag Ved nytilknytninger som utløser utbyggingstiltak i nettet. Ved nettforsterkninger som følge av økt effektbehov i eksisterende installasjoner (økning i overbelastningsvern - OV). 3 Hjemmelsgrunnlag Denne retningslinjen er utarbeidet i overensstemmelse med NVEs forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Retten til å innkreve anleggsbidrag er også forankret i Nettselskapets standard tilknytningsvilkår for forbrukerkunder og standard tilknytningsvilkår for næringskunder. 3.1 Utdrag fra NVEs forskrift nr Anleggsbidrag Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget. Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller. Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr. Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet. Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget. 4 Generelle bestemmelser 4.1 Bestilling og oppstart av arbeider Nettselskapet skal ikke påbegynne nødvendige arbeider før anleggsbidraget er skriftlig bekreftet og innbetalt som avtalt. Dette gjelder i de tilfeller der tiltaket utløser nettutbyggingskostnader for utbygger (anleggsbidrag).

4 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 4 av 12 5 Informasjon om anleggsbidrag Når Nettselskapet har mottatt bestilling om nettilknytning av ny installasjon eller økning av effektuttaket til en eksisterende installasjon, sendes et pristilbud til bestiller som omfatter det aktuelle nettutbyggingstiltak. Pristilbudet er laveste pris på grunnlag av prisforespørsler i markedet. Dersom bestiller ønsker et pristilbud som er mer detaljert enn det som er standard, må dette avtales før pristilbud aksepteres. 5.1 Beregningsgrunnlag for anleggsbidrag De mest vanlige kostnadselementene som ligger til grunn for anleggsbidraget for kundeinitierte utbyggingstiltak i distribusjonsnettet er i hovedsak: Høyspenningskabel (lengde) Nettstasjon ekskl. transformator (antall) Transformator (antall) Kabelskap (antall) Lavspenningskabel (lengde) Måler (antall) Annet De enkelte kostnadspostene inkluderer arbeidslønn. Dersom et kundeinitiert utbyggingstiltak i nettet også inkluderer utskifting av komponenter, må kundens andel av kostnadene for utskiftingen spesifiseres for at kunden skal kunne vurdere hele kostnadsgrunnlaget. 5.2 Rettigheter for etablering av ledningsanlegg/nettstasjon Erverv av nødvendige rettigheter for etablering av ledningsanlegg/nettstasjon på kundens eiendom/bygg må være i orden (underskrift på overenskomst/avtale) før arbeidet med prosjektet påbegynnes. 6 Kostnadsgrunnlag for anleggsbidrag 6.1 Levetid for nettanlegg Ved kundeinitierte forsterkninger (utskifting) av nettanlegg (nytilknytning eller utvidelser av eksisterende installasjoner), må Nettselskapets eventuelle reinvesteringsandel samt kundens fremskyndingskostnad beregnes. Som grunnlag for beregningen brukes anleggsdelenes antatte gjenstående tekniske levetid. I forbindelse med nettforsterkninger og utskifting av eksisterende anlegg, må Nettselskapet gjøre en vurdering av hva som er gjenstående teknisk levetid for de anlegg som skiftes. Det gjelder også for tremaster. I de tilfeller alderen på den eller de komponenter som skal skiftes er kjent, benyttes normalt 50 år som teknisk levetid. Komponentens gjenstående levetid blir da 50 år minus komponentens alder. I de tilfeller alderen på komponentene som skal skiftes ikke er kjent, må det gjøres en vurdering av hva som er gjenstående teknisk levetid. Det kan være krevende - følgende føringer kan da brukes:

5 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 5 av 12 Blank line og EX luftkabel har veldig lang levetid, her kan gjenstående teknisk levetid settes til 50 år, det vil i praksis si at Nettselskapet ikke vil dekke noen andel for reinvesteringskostnaden. For annet materiell som antas å være fra 1970 og 1980-tallet settes gjenstående teknisk levetid til 20 år. For annet materiell som antas å være fra 1990-tallet settes gjenstående teknisk levetid til 35 år. For annet materiell som antas å være fra 2000-tallet, settes gjenstående teknisk levetid til 50 år minus komponentens alder. I noen tilfeller kan ovennevnte beregningsmåte gi betydelig kortere gjenstående teknisk levetid enn det som vurderes som den virkelige gjenstående tekniske levetiden. Dette kan gjelde materiell som blant annet koplingsanlegg, nettstasjoner, lavspenningstavler, stålmaster m.m. I slike tilfeller, der beregnet gjenstående teknisk levetid vurderes som urimelig, kan egen vurdering av gjenstående teknisk levetid gjøres. 6.2 Beregning av kundens anleggsbidrag I forbindelse med utbygging av fordelingsnettet som følge av nytilknytninger eller som følge av forsterkning av nettet på grunn av økt effektbehov hos eksisterende kunder, blir det innhentet pristilbud fra prekvalifiserte entreprenører. Dette pristilbudet vil være utbyggingskostnaden for det aktuelle utbyggingstiltak i nettet. For å beregne størrelsen på kundens anleggsbidrag, må utbyggingskostnaden reduseres med den andel Nettselskapet eventuelt skal betale. Dette beløp beregnes ut fra de ulike tiltak i nettet som vist i figuren og tabellen nedenfor.

6 Utskifting av anlegg Nyanlegg Hafslund Nett AS Retningslinje : Anleggsbidrag Side 6 av 12 Nettselskapets andel av nettutbyggingskostnaden Tiltak i nettet Nett som kunden er enebruker av Radielt fellesnett 1 Ny stikkledning 0 *** 2 Nytt fellesnett *** (a) Andel av utbyggingskostnaden i forhold til disponert overføringskapasitet (andel effektøkning) 3 Bytte stikkledning Reinvesteringsdelen *** 4 Bytte trafo brukt/brukt 0 5 Bytte trafo brukt/ny Reinvesteringsdelen 6 Bytte materiell brukt/nytt Reinvesteringsdelen 7 Forsterkning fellesnett *** (b) Eventuelt forskuttere utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (a) Andel effektøkning (c) Reinvesteringsdelen (a) Andel effektøkning (b) Eventuelt forskuttere utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (c) Reinvesteringsdelen (d) Andel fremskyndingskostnad (a) Andel effektøkning (b) Eventuelt forskuttere) utskiftingskostnaden for senere kunder Nettselskapet har info om (c) Reinvesteringsdelen (a) Andel i forhold til disponert overføringskapasitet Dersom kunden legger beslag på 30 % av overføringskapasiteten disponerer Nettselskapet 70 % og dekker 70 % av utbyggingskostnadene. Nettselskapets andel kan også inkludere forskutterte kostnader for eventuelle fremtidige kunder. (b) Forskuttering for senere kunder Nettselskapet dekker den relative andel av kostnadene i forhold til den del av overføringskapasiteten som Nettselskapet disponerer, inklusive den del som er reservert for fremtidige kunder. (c) Reinvesteringsdelen I forbindelse med nettforsterkninger blir eksisterende nettanlegg skiftet ut med nye nettanlegg med større kapasitet. Det betyr i praksis at det blir foretatt en reinvestering når gammelt nett skiftes med nytt. Nåverdien av en fremtidig reinvestering i nettanlegg med tilsvarende kapasitet som det som blir byttet ut, er en kostnad som Nettselskapet alltid må dekke. (d) Fremskyndingskostnaden I forbindelse med kundeinitierte nettforsterkninger der eksisterende nettanlegg blir skiftet ut med nye nettanlegg blir det foretatt en reinvestering. De nettanlegg som blir skiftet ut har oftest en restlevetid, dvs. de blir skiftet ut før det var nødvendig å skifte dem ut. Dette medfører en kostnad, den kalles her for fremskyndingskostnaden. Den må kundene dekke. Dersom nettforsterkningen kommer til nytte for flere nye kunder skal fremskyndingskostnaden fordeles på samme måte som kundens forholdsmessige andel i forhold til effektuttaket. Nettselskapet kan forskuttere andelene for fremskyndingskostnaden til eventuelle fremtidige kunder. Reinvesteringskostnaden beregnes ut fra følgende formel: K RI x 1/((1+k) t ) Fremskyndingskostnaden beregnes ut fra følgende formel:

7 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 7 av 12 K RI x [1-1/(1+0,01 x k) t ] Der K RI = reinvesteringskostnaden, k = kalkulasjonsrente og t = restlevetid på anlegget. Eksempel på utregning, K RI = 100, k = 4,5 %, t =15 år: 100 x [1-1/(1,045)^15 ] = /1,935 = ,67 = 48,33 Forklaring: Reinvesteringskostnaden er i dag: 100 Nåverdien av denne kostnaden om 15 år er: 0,517 (tabell) x 100 = 51,67 Kunden må dekke differansen som er merkostnaden med at reinvesteringen gjøres 15 år for tidlig: dvs. reinvestering i dag (100) nåverdi av reinvestering om 15 år (51,67), som er 48,33. Nåverdien av kr 1 for en del år med en kalkulasjonsrente på 4,5 % er vist i tabellen nedenfor. År Nåverdi År Nåverdi 1 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,244 Kundens andel for et anlegg med restlevetid på 15 år er: Reinvest.kostnad (100) nåverdi av reinvest.kostnad = 100 (100 x 0,517) = 48,3 For 2012 skal det brukes en kalkulasjonsrente på 4,5 % 6.3 Standardheving Dersom et økt effektbehov betinger utskifting av nettanlegg der Nettselskapet vil ha en høyere standard enn det som er nødvendig iht. forskriftskrav m.m., må Nettselskapet dekke merkostnadene med standardhevingen. 6.4 Kostnader for transformator Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Kostnadene for transformator som inngår i anleggsbidraget bestemmes av følgende forhold: Brukt transformator tas fra lager enten til nyanlegg eller for utskifting av transformator for økning av kapasiteten: Den brukte transformatoren er allerede aktivert, dvs. kostnaden dekkes av

8 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 8 av 12 nettkundene via nettariffen. Utskifting av transformator brukt mot brukt utløser dermed ingen kostnader for selve transformatoren for den som initierer tiltaket, og anses heller ikke som en reinvestering. Det samme gjelder for brukt transformator til nyanlegg Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) Brukt transformator fra (og til) lager: Kunden(e) betaler arbeids- og transportkostnadene med transformatorskiftet (ingen reinvestering, ingen besparelse for Nettselskapet). 6.5 Kostnadsdeling for to-sidig forsyning av nettstasjoner Kostnadene med tosidig forsyning fra høyspenningsnettet til en ny nettstasjon skal inngå i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget, når tosidig forsyning er et krav jf. Nettselskapets gjeldende retningslinje for nettstrukturen for høyspenningsnettet. Forsyning fra den side som er mest naturlig å bruke ut fra nettets kapasitet og leveringssikkerhet, betraktes som hovedforsyning, forsyningen fra den andre siden betraktes som ringforsyning. Hovedforsyning Kabel: Kabelgrøft: Kunden dekker sin relative andel av kabelkostnaden og eventuelt andre anleggsdeler i fellesnettet. Kunden dekker hele kostnaden ved kabelgrøfta bl.a. fordi det er denne kostnaden som utløses for å dekke kundens effektbehov. For kunden har det ingen betydning hvor stor kabel Nettselskapet velger å bruke. Ringforsyning Kabel og grøft: Kunden dekker sin relative andel av grøftekostnad og kabelkostnad inklusive eventuelle andre anleggsdeler i fellesnettet. Der nettilknytningen til høyspenningsnettet er slik at forsyningen til en ny nettstasjon skjer ved at man kapper en kabel og skjøter inn to kabellengder som går inn og ut av nettstasjonen, skal kunden betale 100 % av grøfte- og kabelkostnadene. 6.6 Føringsveier Nettselskapet velger i utgangspunktet rimeligste føringsvei. Dersom kunden/utbygger velger at strømnettet skal utføres som kabelnett, holdes kostnadene ved føringsveiene utenfor anleggsbidraget dersom kunden/utbygger selv står for utførelsen av og kostnadene ved føringsveiene. Dersom det etter kundens ønske likevel skulle være nødvendig at Nettselskapet må utføre og bekoste føringsveiene, vil kostnadene ved disse i sin helhet bli videreført til kunden/utbygger i form av anleggsbidrag Grense for overlast For transformatorer som er overbelastet med 20 % eller mer, dekker Nettselskapet kostnadene med utskifting til neste standard transformatorstørrelse, eventuelt inklusive nettstasjon. Dersom den størrelsen da dekker kundens behov uten overlast, betaler ikke kunden noe for denne oppgraderingen.

9 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 9 av 12 Samme prinsipp med overlast gjelder for alle deler av nettanleggene. 6.7 Fordeling av kostnader En stikkledning samt etablering av målepunktet vil alltid være en direkte kundespesifikk kostnad. Dersom et utbyggingsprosjekt eller en forsterkning i tillegg genererer tiltak i anleggsdeler som for eksempel: høyspenningskabler/-grøfter nettstasjon inkl. transformator og bryteranlegg eventuelle lavspennings stamnettskabler, grøfter og fordelingsskap vil det variere fra sak til sak hvorvidt kostnadene for disse nettdelene helt eller delvis er å betrakte som hhv.: en direkte kundespesifikk kostnad en kostnad som nå eller siden kan henføres til og fordeles på flere en felleskostnad som det ikke er mulig å fordele på et begrenset antall utbyggere. 7 Brukt materiell 7.1 Kapasitetsavhengige kostnader (materiell) Det benyttes samme beregningsmåte som for transformatorer. Kostnadene for materiell som inngår i anleggsbidraget bestemmes av følgende forhold: Når brukt materiell tas fra lager, enten til nyanlegg eller til utskifting av eksisterende anlegg ved forsterkning Materiellet er allerede aktivert, dvs. kostnaden dekkes av alle nettkundene via nettariffen. Utskifting av materiell brukt mot brukt utløser dermed ingen kostnader for selve materiellet for den som initierer tiltaket og anses heller ikke som en reinvestering. Det samme gjelder for brukt materiell til nyanlegg. Når brukt materiell erstattes med nytt Kostnadsdelingen blir som angitt i pkt. 6 i tabellen i kapittel Kapasitetsuavhengige kostnader (arbeidskostnader m.m.) Brukt materiell fra (og til) lager: Kunden betaler arbeids- og transportkostnadene med materiellet (ingen reinvestering, ingen besparelse for Nettselskapet). 8 Fakturering og regnskapsmessige forhold Nettselskapet fakturerer anleggsbidraget eksklusive MVA. Anleggsbidraget gjelder kundens andel av kostnadene ved nyanlegg og/eller ved reinvestering (utskifting av nettanlegg for etablering av større kapasitet). Kundens andel av kostnader med flytting/omlegging faktureres med MVA. 8.1 Utbyggingsalternativer Feltutbygging inklusive nettilknytning av installasjonene Anleggsbidraget beregnes og faktureres utbygger/tiltakshaver ut fra totalkostnaden.

10 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 10 av Tilrettelegging for trinnvis utbygging over lang tid Utbygger/tiltakshaver må dekke kostnadene for nettutbyggingen selv om deler av nettet ikke forventes å bli tatt i bruk de nærmeste årene. 8.2 Fakturering av anleggsbidrag tilknytning av nye installasjoner Når tilknytning av nye installasjoner eller kapasitetsøkning til eksisterende installasjoner forårsaker nettutbyggingstiltak, skal installasjonen ikke tilknyttes nettet før anleggsbidraget er registrert innbetalt Fakturering av anleggsbidrag Ved feltutbygging er hovedregelen at eieren av feltet (byggherre) dekker utbyggingskostnadene med strømnettet, dvs. er kostnadsansvarlig for anleggsbidraget. Byggherren kan innkalkulere kostnadene for strømnettet i tomte-/boligprisen Del-innbetaling ved større utbyggingsprosjekter Større utbyggingsprosjekter kan strekke seg over lang tid, og vil typisk kunne inkludere nettilknytning av de fremtidige nettkunders installasjoner. I slike tilfeller kan prognosert anleggsbidrag etter skriftlig avtale stykkes opp i forskuddsvise del-innbetalinger som løpende følger utviklingen i prosjektet. Ved større arbeider, skal anleggsbidraget først prognoseres. Det prognoserte anleggsbidraget skal faktureres a konto og registreres innbetalt på Nettselskapets konto før Nettselskapet iverksetter arbeidene. Det kan avtales del-innbetalinger av a konto-beløpet. Prognosen skal så langt mulig baseres på tilbud fra markedet, med tillegg av Nettselskapets egne kostnader i forbindelse med prosjektering og oppfølging. - Dersom forutsetningen er at faktiske kostnader skal legges til grunn, skal innbetalt a konto-beløp være større enn sannsynlig sluttsum, slik at det er utbygger som får penger tilbake ved sluttoppgjøret. I slike tilfeller skal utbygger så tidlig som mulig, og senest i forbindelse med prognosen, gis skriftlig informasjon om at det vil bli foretatt et sluttoppgjør med etterberegning av anleggsbidraget basert på faktisk anleggskostnad når arbeidene er avsluttet. - Når arbeidene er sluttført, skal det gjennomføres en ny kalkyle basert på faktiske kostnader. Differansen i forhold til tidligere innbetalt anleggsbidrag skal krediteres/etterfaktureres innen rimelig tid etter spenningssetting. Dersom anleggsbidraget er gitt som fastpris, skal hele anleggsbidraget faktureres før prosjektet avsluttes. Hvor stor del av anleggsbidraget som faktureres a konto avhenger av samlet størrelse på anleggsbidraget samt forventet anleggstid. Generelt gjelder at innbetalt beløp til en hver tid skal være større eller lik verdien av de arbeider som til en hver tid er utført. Nettselskapet iverksetter/fortsetter ikke nødvendige arbeider uten at de til en hver tid utfakturerte anleggsbidrag er betalt innenfor de gjeldende frister. Nettselskapets saksbehandler (nettplanlegger/byggherrerepresentant) er ansvarlig for å påse og følge opp at finansieringen (fakturering og innbetaling av anleggsbidrag) til en hver tid samsvarer med verdien av de arbeider som er utført. 8.3 Prinsipp for fastsettelse av kostnadsdeling mellom flere utbyggere Som hovedregel er det kun de anleggsdeler hvor man kan henføre kostnadene direkte til en eller flere utbyggere/installasjonseiere, som helt eller delvis skal inngå i anleggsbidraget. I tilfeller hvor

11 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 11 av 12 et begrenset antall utbyggere/installasjonseiere er ansvarlig for de tiltak som må gjennomføres i nettet, skal anleggsbidraget fordeles forholdsmessig på disse. 8.4 Etablering av infrastruktur for øvrig På områder uten felles utbygging, der første kunde utløser utbygging/forsterkning av nettet som også innebærer at andre kunder kan knytte seg til innen rimelig tid, må noen bære risikoen (forskuttere) for de fremtidige tilknytningene. Risikoen og kostnadene fordeles som følger: Når nye tilknytninger forventes innen 3-5 år I tilfeller hvor det finnes konkrete utbyggingsplaner (kommuneplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner) og Nettselskapet finner det overveiende sannsynlig at nye installasjoner vil knytte seg til og nyte godt av de aktuelle nettdeler innen 3-5 år, forskutterer Nettselskapet investeringskostnaden på vegne av de fremtidige tilknytninger som forventes innenfor dette tidsperspektiv. I slike tilfeller gjelder: Nettselskapet iverksetter ikke arbeider før første installasjonseier har innbetalt sin andel av det samlede anleggsbidraget. Nettselskapet bærer risikoen og forskutterer investeringen for kundene som kommer i ettertid, utarbeider og oppdaterer fortløpende en oversikt over utestående anleggsbidrag. Nye kunder som i ettertid ønsker å knytte sine installasjoner til det forsterkede og forskutterte nettet, skal før tilknytning faktureres for og innbetale sin relative andel av kostnadene ved de forskutterte anleggsdeler Når nye tilknytninger eventuelt kan komme på lang sikt I tilfeller hvor det ikke finnes konkrete utbyggingsplaner og/eller Nettselskapet finner det overveiende sannsynlig at nye installasjoner ikke vil knytte seg til og nyte godt av de aktuelle nettdeler innen 3-5 år, forskutterer ikke Nettselskapet nettinvesteringer for usikre fremtidige nettilknytninger. Alternativet er at distribusjonsnettet dimensjoneres og utbygges for det behov som er registrert og som kan finansieres med anleggsbidrag. 9 Innmatingskunder Anleggsbidrag for utbyggingstiltak i nettet som skyldes innmating til nettet beregnes på vanlig måte. 10 Spesielle tilfeller Dersom det oppstår en situasjon der kunden ønsker en løsning for tilknytning til nettet som totalt sett er billigst for kunden, men dyrest for Nettselskapet, velges den løsning som Nettselskapet ville valgt dersom det selv måtte dekke alle kostnader, inklusiv fremtidige nettap, drift- og vedlikeholdskostnader. 11 Anleggsbidrag i regionalnettet Reglene for anleggsbidrag er uavhengige av spenningsnivå og kan derfor brukes på alle nettnivå. Vedrørende anleggsbidrag i overliggende nett har NVE imidlertid presisert følgende (Vedtak nettleieklager sak nr ): "NVE har sett behov for å begrense bruken av anleggsbidrag i overliggende nett. Hovedprinsippet er at investeringskostnader for nettanlegg som en eller et fåtall kunder har nytte av, kan dekkes inn helt eller delvis gjennom anleggsbidrag. Investeringer i nettanlegg som

12 Retningslinje : Anleggsbidrag Side 12 av 12 er definert som maskede nett, dvs, nett hvor det ikke er mulig å entydig henføre nytten av investeringen i sin helhet til en enkelt eller en klart avgrenset og identifiserbar gruppe, er det ikke anledning til å ta anleggsbidrag." Generelt skal det beregnes anleggsbidrag for kundeinitierte utbyggingskostnader i regionalnettet, inkl. transformatorstasjon, der kostnaden kan henføres til en eller et fåtall nettkunder. Muligheten for bruk av anleggsbidrag må i hvert prosjekt vurderes opp mot de betingelser som NVE har beskrevet ovenfor Videreføring av anleggsbidrag til kunder i andre konsesjonærers nett Dersom en nettkunde, som er tilknyttet i en annen konsesjonærs nett, utløser utbyggingstiltak i regionalnettet til Nettselskapet, kan Nettselskapet bare videreføre utbyggingskostnadene som anleggsbidrag til konsesjonæren dersom konsesjonærene praktiserer ordningen med anleggsbidrag. Dette fordi konsesjonæren da kan videreføre anleggsbidraget til nettkunden som forårsaket utbyggingstiltaket. 12 Definisjoner Anleggsbidrag Et individuelt beregnet investeringstilskudd som innkreves ved tilknytning av nye eller forsterkning av nettet til eksisterende installasjoner. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet. Betegnelsen anleggsbidrag benyttes bare i forbindelse med tilskudd fra eksterne i forbindelse med behov for økt overføringskapasitet som medfører tiltak i nettet. For andre typer tilskudd, se Regningsarbeide nedenfor Regningsarbeide Kostnader for et kundegenerert tiltak som skal belastes bestiller. Gjelder blant annet flytting/omlegging av anlegg bestilt av eksterne. Grunnarbeider I denne retningslinje omfatter grunnarbeider utførelse av kabelgrøfter og veikryssinger, legging av kabel og rør samt utførelse av ulike fundamenter for nettstasjoner, kabelskap og veilysmaster (utført i henhold til Nettselskapets spesifikasjoner). Kundenært nett Den del av nettet som helt eller delvis er direkte dimensjonert etter den enkelte installasjons overbelastningsvern. Forsterkning Ombygging av eksisterende nett for å øke overføringskapasiteten pga generell lastøkning og/eller bestilling på økt effektuttak for nyanlegg/utvidelser. Kombineres ofte med reinvestering. Reinvestering Utskifting av komponenter i eksisterende nett pga tekniske forhold som gjør komponentene uegnet for videre bruk. Kombineres ofte med forsterkning.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG Utgave april 2014 Dette notat er laget for at utbyggere skal få informasjon om hvordan vi praktiserer reglene våre for anleggsbidrag, og at disse samsvarer

Detaljer

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt.

15ci 6/13 RNH. Vedlagt oversendes to eksemplarer av avtale om nettilknytning av Åsen Boligfelt. Nesna, 10.04.13 Vår ref: tbo Arkivnr. : 615 Anleggsbidrag Deres ref.: Herøy kommune Rådhuset v/ Roy Nilsen 8850 Herøy 15ci 6/13 RNH 2. 0 Vedr. nytilknytning L /10 EIAT )e: TE Vedlagt oversendes to eksemplarer

Detaljer

NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag

NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag NR 8110 VER. Dalane energi 11 / 2015 Håndbok anleggsbidrag Beskrivelse: Håndbok for behandling av anleggsbidrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling (ikke diskriminerende behandling)

Detaljer

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu

Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging av næringsbygg (K3) på Fornebu A' DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Hafslund Nett AS 0247 Oslo Deres ref Odd Harald Knudsen Vår ref 03/02036-3 EV HGB Dato 18.11.2005 Klage på NVEs vedtak om fastsettelse av anleggsbidrag - bygging

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 10.11.2014 Vår ref.: 201401985-7 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for strømtilknytning - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat. - Tor Enok Larsen Bjarne Aaslidsvei 14 D 8690 HATTFJELLDAL Vår dato: 2 1. 05. 2010 Vår ref.: NVE 200904304 ep/vem Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.06.2015 Vår ref.: 201501858-4 Arkiv: 623

Detaljer

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak

Klage på nettilknytning i Brenneveien, Bærum - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 04.11.2004 Vår ref.: emk/hnz Arkiv: 912-653.4 /Viken Nett Saksbehandler: Deres dato: Hilde Nyvoll Zanota Deres ref.: 22 95 98 80 Klage på nettilknytning i Brenneveien,

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Haugaland Kraft AS Norges vassdrags- og energidirektorat Haugaland Kraft AS Nett Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 0 3 JUL 2015 Vår ref.: NVE 201300831-10 etnitand Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår ref.: NVE 200803818-4 emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Unni Lian Årvollveien 54 K 0590 OSLO Vår dato: 0 8 SEPT 2008 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91

Detaljer

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 54935-v2/TLO 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND 15 07. 2011 Vår dato: Vår ref.: 201100866-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak vassd rags- og energidirektorat anorges N V E OTP-Fritid Pb 233 7601 LEVANGER Vår dato: 2 1 DES2011 Vår ref.: 201105255-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: Per

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft sin praksis for beregning av anleggsbidrag - vedtak Sognekraft AS Postboks 3 6891 VIK I SOGN Vår dato: 17.09.2014 Vår ref.: 201400295-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi NVEs vurdering i klage fra Nessakraft SUS på Sognekraft

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Tomterveien 18 i Ski vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Tomterveien 18 i Ski vedtak Norges vassdrags- og nergidirektorat N EX' Advokatfirmaet HellerØy & Co DA Postboks 3 1401 SKI Vår dato: 0 3.:10. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.4 /Energi 1 Follo/Røyken Deres dato: 16.06.2006 Deres

Detaljer

Deres ref.: 22 95 93 75

Deres ref.: 22 95 93 75 Norges vassdrags- og energidirektorat Jens Kristian Nilsen Vinkelveien 2 9009 Tromsø O4 06. 201 Vår dato: Vår ref.: NVE 201000156-4 ep/laek Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Lars Ekern Deres ref.:

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Advokatfirmaet Ole Christian Høie Pb. 578 Sentrum 0105 OSLO n 4 05. 2010 Vår datb? Vår ref.: NVE 201001609-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i uenighet om anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.08.2014 Vår ref.: 201400684-4 Arkiv: 623

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage om anleggsbidrag - vedtak Norges aassdrags- og energidirektorat Heljar Bygg & Eiendom AS v/helge Hantveit Sjødalsveien 24 5305 FLORVÅG ia. 2019 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004299-5 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag- vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag- vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Agder Energi Nett AS Postboks 634 4809 ARENDAL Vår dato: å MAI 2008 Vår ref.: emp/hgd Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 1 Saksbehandler: Hans George Dahl 22 95 92

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for hyttekunder i Solheimsdalen - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for hyttekunder i Solheimsdalen - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Pl V Agder Energi Nett AS Serviceboks 634 4809 ARENDAL Vår dato: 08. 2.012. Vår ref.: 201200906-6 ep/bfl Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 31069/10915 Saksbehandler:

Detaljer

Anleggsbidrag i masket nett

Anleggsbidrag i masket nett Anleggsbidrag i masket nett Tariffer i distribusjonsnettet Energibedriftenes landsforening 14. mai 2008 Linn Renée Naper Anleggsbidrag Produsentens dekning av kostnader = produsentens betaling til nettselskap

Detaljer

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Stokkelandsåna kraftverk -vedtak

Deres ref.: 22 95 91 03. NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag for Stokkelandsåna kraftverk -vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Småkraft AS Postboks 7050 5020 BERGEN Vår dato: 2 1. 03. 2011 Vår ref.: NVE 201005899-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.:

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra H&E Eiendom på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage fra H&E Eiendom på anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat Løvenskiold-Fossum Kraft AS Postboks 206 Sentrum 3701 SKIEN Vår dato: 23. 07. 2012 Vår ref.: 201104874-11 ep/vem Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Roger Johnsen Saksbehandler:

Detaljer

Anleggsbidrag og fellesmåling

Anleggsbidrag og fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Middelthunsgate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 Internett: www.nve.no Anleggsbidrag og fellesmåling Forslag til endringer

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 21.04.2015 Vår ref.: 201404970-9 Arkiv: 623

Detaljer

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD TILKNYTNINGSVILKÅR FOR FORBRUKERKUNDER 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet.

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår Standard Tilknytningsvilkår 1 GENERELT Standard tilknytningsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjon som tilknyttes distribusjonsnettet. Bruk av distribusjonsnettet

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Brukermøte spenningskvalitet Aktuelle vedtak og praksis hos NVE Quality Airport Hotel Gardermoen 20.-21. september 2012 Hege Sveaas Fadum senioringeniør NVE, Energiavdelingen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2

Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 Side1av15 Vedlegg 12 Denne instruks skal sikre at HE,s praksis vedr. tilknytninger er i samsvar med gjeldene lovverk. Innholdsregister Tema Side 1 GENERELT 2 2 BESTILLING OG GODKJENNING AV TILKNYTNING

Detaljer

Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag

Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag Hurum Energiverk AS Skoledalen 12 3482 Tofte Deres ref Vår ref Dato OED 2000/920 EV MM 11.12.2000 Klagesak tvist mellom Hurum Energiverk AS og Block Watne angående beregning av anleggsbidrag Saken gjelder

Detaljer

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett

Tariffering av NetComs basestasjon Vatne/ Ramnefloget - Nordvestnett Norges vassdrags- og - energidirektorat N V E Netcom AS Postboks 4444 Nydalen 0403 OSLO Vår dato: 3 0. 11. 2005 Vår ref.: NVE 200501316-6 emp/pgy Arkiv: 91.2-653.3 Deres dato: 06.04.2005 Deres ref.: Arnt

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1

231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav. Kap. Innhold Side 1 INNLEDNING... 1 Spesifikasjon 231-04 Gjennomføring av byggeoppdrag i distribusjonsnettet adm. krav Dok. ansvarlig: Tommy S. Skagseth Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-04-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8

Detaljer

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak

Klage på tariffering av uttak til eiendommen Harastølen - enkeltvedtak Luster Energiverk AS 6868 Gaupne Vår dato: 15.08.2005 Vår ref.: NVE 200500212-7 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 10.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på tariffering

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Aktuelle tarifftemaer Norges vassdrags- og energidirektorat Aktuelle tarifftemaer Aktuelle tarifftemaer hos NVE Fellesmåling Konsesjonsplikt lavspenningsanlegg Tariffer utkoblbart forbruk Plusskunder Tilknytningsplikt produksjon

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v.

Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske anlegg som er næringsdrivende, offentlige

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved endring av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 05.06.2015 Vår ref.: 201501347-9 Arkiv: 623

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008

Ringeriks. Kraft. Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår. Gjeldende fra 26.06.2008 Ringeriks \~ Ringeriks Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 26.06.2008 Rin g en ks j NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve.

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak. E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: wvtrw.nve. vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER 3 i JAN7713 Vår dato: Vår ref.: NVE 201107305-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Lyse

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak

NVEs vurdering av klage på anleggsbidrag BKK Nett - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Total E&P Norge AS P.O. Box 168 4001 STAVANGER 0 7 FEB2014 Vår dato: Vår ref.: NVE 201304163-4 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: 998533 Saksbehandler:

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Hva påvirker anleggsbidraget? Historikk Lovhjemmel Intensjon Inntektsrammevirkning Våre retningslinjer

Hva påvirker anleggsbidraget? Historikk Lovhjemmel Intensjon Inntektsrammevirkning Våre retningslinjer Hva påvirker anleggsbidraget? Historikk Lovhjemmel Intensjon Inntektsrammevirkning Våre retningslinjer Historikk BKK Nett har praktisert innkreving av anleggsbidrag i mange år. I 1993 kom det regler om

Detaljer

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012

Energiledd. Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Energiledd Christina Sepúlveda Oslo, 15. mars 2012 Hvorfor energiledd? Et grunnleggende prinsipp for optimal ressursanvendelse er at den marginale kostnaden ved å frembringe et gode, skal være lik kjøpers

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon

Deres ref.: 16624/1 22 95 92 62. Vedtak Lukking av avvik i forbindelse med revisjon Clei Norges vassdrags- og energidlrektorat N V E SKL Nett AS Postboks 24 5401 STORD 2 08. 2009 Vår dato: Vår ref.: NVE 200902366-7 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Hans GeorgeDahl Deres ref.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt

Gudbrandsdal Energi klager på tarifferingen i diverse utvekslingspunkt Opplandskraft DA Postboks 1098 Skurva 2605 Lillehammer Vår dato: 27.01.2003 Vår ref.: NVE 200107023-9 emk/ave Arkiv: 912-653.4/Opplandskraft Saksbehandler: Deres dato:: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 19.08.2014 Informasjon om: nytilknytning til strømnettet, endring av eksisterende tilknytning i nettet eller omlegging av bestående nettanlegg

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene

Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene LOGO Prosjektrapport Generelt om nettregulering og nett-tariffer og spesielt om netttariffene til NTE Nett AS TIL: NTE Nett AS ATT: Jan A. Foosnæs Dato: 16. februar 2010 Antall sider: 23 Prosjektansvarlig:

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT

TILKNYTNINGSVILKÅR FOR INNMATINGSKUNDER I DISTRIBUSJONSNETT OG REGIONALNETT POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn BESØKSADRESSE Storgt. 159 b 3915 Porsgrunn SENTRALBORD 815 33 933 TELEFAKS 35 55 65 02 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST kundeservice@skagerakenergi.no

Detaljer

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvalitet samt klage på anleggsbidrag - NVEs vedtak t E Norges vassdrags- og energidirektorat N V Haugaland Kraft AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 08. 05. 2009 Vår ref.: emp/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22

Detaljer

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013 Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2 Status september 2013 Ytre Vikna vindkraftverk Vikna kommune i Nord Trøndelag Konsesjon 16.03.2009 12,0 (reg.plan) - 2,3 (trinn I) = 9,7 km 2 Totalkostnad søknad 2004:

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak

NVEs vurdering i klage fra Marit Bernbardsen på plassering i feil kundegruppe - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat r4 V E Jæren Everk Postboks 55 4367 NÆRBØ Vårdato: 1 1. 09. 2006 Vår ref.: emp/vem Arkiv: 912-653.3 /Jæren Everk Deres dato: 08.06.2006 Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff

Klagesak Ballangen Energi AS klager på Nordkrafts regionalnettstariff Filnavn: \\fiks\home-avdem\ijs\oeds_vedtak\oedvedtak2001sak13_ballangenognordkraft2002.doc Ballangen Energi AS Postboks 53 8546 Ballangen Deres ref Vår ref Dato OED 2001/1672 EV MM 13.02.2002 Klagesak

Detaljer

LailaBerge(e.f.) i;. f? DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT :*_'í`

LailaBerge(e.f.) i;. f? DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT :*_'í` c DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT :*_'í` Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/300._-3 APR2011, Oversendelse av vedtak i klagesak om tariffering i Årdal Vedtak i klagesaken om tariffering i Årdal

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer