Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10"

Transkript

1 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Dordi Kjersti Mogstad, Per Arvid Åsen, Lisbeth Gederås, Stein Harald Hjeltnes, Regine Andersen, Anders Næss og Torgunn Marit Johnsen Observatører: Grethe Evjen, LMD, Gaute Voigt-Hansen, KLD (sakene 72-74/15) og Morten Rasmussen, NordGen Åsmund Asdal Innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling. Til sakslisten legges orientering fra NordGen og fra Standing Committee on PAFF, Section Seeds and Propagating Material for Agriculture and Horticulture. Sak 72/15 Orienteringssaker Fusjonert Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Det ble orientert om opprettelse av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og den forestående fusjonen mellom Skog & Landskap, Bioforsk og NILF fra 1. juli Det legges til grunn at Genressurssenterets status som en egen og synlig enhet fortsetter i det nye instituttet. Genressursutvalgenes framtid er ikke avklart, men det er ikke kommet signaler om at disse ikke skal videreføres. Genressursutvalget diskuterte erfaringer og argumenter for ev videreføring av utvalgsstrukturen. Det er stor enighet om at Genressursutvalgene bør videreføres. Argumenter for dette ble notert: Genressursutvalgene: - forankrer genressursarbeidet og sørger for faglige innspill fra et bredt fagmiljø - bidrar til å gi genressursverdiene og genressursarbeidet økt status - er en plattform for NordGens samarbeid og informasjonsutveksling med aktører i det norske nasjonale program for PGR - er viktige møtearenaer også for de som deltar, slik at disse blir orientert og involvert i genressurssaker - sørger for et betydningsfullt tverrdepartementalt møte- og samarbeidspunkt Det er viktig at utvalgene oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, noe som gir utvalgene og genressursarbeidet en høyere status enn ad hoc utvalg oppnevnt av Genressurssenteret eller andre vil gjøre. (1)

2 Utvalget påpekte at livet i jorda mangler sitt eget utvalg. Det er behov for økt oppmerksomhet, kunnskap og innsats for jordas mikroliv Skifte i bemanning på Genressurssenteret Åsmund Asdal slutter på Genressurssenteret 1. august. Stillingen som ansvarlig for Senterets virksomhet på plantesektoren er utlyst, og det er kommet 23 søknader på stillingen Miniseminar - utdeling av PLANTEARVEN-prisen Genressurssenteret arrangerte et miniseminar i forbindelse med utdeling av PLANTEARVENprisen til Knut Aastveit på Ås 12. mars. Foruten prisutdelingen som ble foretatt av Arne Bardalen, direktør for Skog & Landskap, inneholdt seminaret faglige innlegg fra Petter Marum, Ola M. Heide, Åsmund Bjørnstad og Even Bratberg, og i tillegg personlige hilsener og gratulasjoner fra deltagere på seminaret. Seminaret samlet ca 35 deltagere Seminar om deltagende planteforedling Seminaret Deltagende planteforedling: Er dette noe for biomangfoldbønder i Norge? ble arrangert i Oslo 20. november 2014 av Oikos - Økologisk Norge, i samarbeid med Bioforsk Økologisk og Norsk Genressurssenter. For Genressurssenteret var seminaret en oppfølging av rapporten Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk som ble utgitt av Norsk genressurssenter i Seminaret samlet over 30 deltagere fra et bredt spekter av aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor. Tidligere professor ved ICARDA, Salvatore Ceccarelli og Dr. Bernd Horneburg fra universitetet i Göttingen, Tyskland var spesielt inviterte foredragsholdere ECPGR Eva Thörn fra SLU, Sverige er ny leder av ECPGR s Executive Committee. De første prosjektene innenfor ECPGR s nye konsept for prosjektorganisering er godkjent for støtte. Tre av åtte prosjekter har norsk deltagelse; a) Identification of a representative set of Prunus domestica accessions of European origin, well documented and characterized, to be included in the AEGIS system, Njøs næringsutvikling/graminor v/stein Harald Hjeltnes (også koordinator for prosjektet) b) Building and promoting a European Pyrus collection - a case study, Njøs næringsutvikling/graminor v/dag Røen c) ECPGR Working Group for Forages towards 2020s, Graminor v/petter Marum (koordinator ved NordGen) NordGen er i tillegg involvert i tre prosjekter In situ prosjektet Det ble orientert om framdrift i in situ prosjektet, spesielt om samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold om å inkludere in situ bevaring av ville nytteplanter/crop Wild relatives i forvaltningsplanen for Færder nasjonalpark. Forslag til forvaltningsplan blir sendt på høring før sommeren Nordisk / baltisk møte Genressurssenteret vil være vertskap for et nordisk/baltisk møte/seminar i Vestfold siste uke i mai. In situ prosjektet er utgangspunkt for seminaret, og møtet vil bli kombinert med andre tema, (2)

3 bl.a. prosjektet Ecosystem services: Genetic resources and crop wild relatives som NordGen nylig har fått innvilget med midler fra Nordisk ministerråd Miniknoller fra potetgenbanken Genressurssenteret har i år tilbudt knoller av 17 gamle potetsorter fra genbanken. Etterspørselen har vært større en noen gang; ca 160 privatpersoner, institusjoner og dyrkere har bestilt miniknoller, som er produsert ved og sendes ut fra Overhalla klonavlsenter. Agder forsøksring vil gjennomføre et forsøk med en del de gamle sortene for å finne fram til sorter som kan ha kommersiell verdi, f.eks. i restaurantmarkedet De første tradisjonssortene godkjent Mattilsynet har godkjent 'Norderås Busk' tomat og 'Tidlig grønn sabel' sukkerert som de to første tradisjonssortene på Norsk offisiell sortsliste. Det er Solhatt økologisk hagebruk as som har søkt om godkjenning og som vil stå for oppformering og salg av frø. De to sortene er også registrert som PLANTEARVEN -sorter. Solhatt har også overtatt ansvaret som vedlikeholder av noen grønnsaksorter som Graminor as ikke ønsket å ha ansvar for lenger. Solhatt starter opp frøavl av disse grønnsaksortene: sukkerert; Aslaug, kepaløk; Lafort og Laskala, hodekål; Blåtopp Kvithammar, Kvislar, Ladi og Mikeli original og nepesorten Kvit mainepe Avslutnings og etterdriftsplan for Langøya Genressurssenteret har sendt uttale til Miljødirektoratet på høring av Avslutnings og etterdriftsplan for Nordbruddet på Langøya NOAH Langøya.i Sande kommune Vestfold. Et tidligere kalksteinsbrudd skal tilbakeføres, og i samråd med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold har Genressurssenteret foreslått at det etableres habitater som kan egne seg til in situ bevaring av planter med genressursverdi Old wheat warriors Italienske Old Wheat Warriors ønsker samarbeid om utveksling av gamle hvetesorter mellom Norge og fjellområder i Italia, og planlegger å gjennomføre en ekspedisjon med kano i Øst-Norge i sommer for å samle inn og dele frø av gamle sorter med norske bønder. Genressurssenteret bidrar med informasjon om tilgjengelige sorter. Forespørselen om konkret samarbeid med norske bønder som kan være interessert i utveksling av sorter sendes videre til Norsk landbruksrådgivning Østafjells og Oikos EØS-prosjekter Det ble orientert om prosjektsamarbeid med People and Nature Assosiation i Bulgaria om det EØS-finansierte prosjektet Heritage seeds - linking people and nature in the urbanizing environment. Nylig er et oppfølgingsprosjekt godkjent for finansiering; Farmers' Rights to Access Plant Genetic Resources (PGR) in Bulgaria. Preparation for Implementation of the International Treaty on PGR for Food and Agriculture (ITPGR), of Nagoya Protocol and advice on development of a National PGR Strategy. Prosjektet Conservation and breeding potential of native fruits in the Czech Republic and Norway er også innvilget, med Gene Bank, Crop Research Institute i Tsjekkia som prosjektleder og med Bioforsk, Njøs næringsutvikling og Genressurssenteret som prosjektpartnere i Norge. Genressurssenteret er ansvarlig for et delprosjekt som angår in situ bevaring av viltvoksende bærslag. (3)

4 Orientering fra Standing Committee on seeds Torgun M. Johnsen orienterte fra siste møte i EU-kommisjonens Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Seksjon planter. Kommisjonen har trukket forslaget til en ny, samlet forordning om Plant Reproductive Material (PRM) etter at dette ble avvist av EU-parlamentet. Hva som videre vil skje med regelverkutforming på dette området er uvisst. Videre er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på behovet for regler for omsetning av potetfrø, blant annet ut fra risiko for skadegjørere. Dette er et nytt såvareprodukt som det foreløpig mangler regler for. Hittil har det bare vært aktuelt å omsette settepoteter. Regler for bruk av merknadsfeltet i EUs felles sortsliste vil bli tatt opp til diskusjon i komitéen, blant annet om det skal være plikt til opplyse om det når det er en hydridsort. Utvalget diskuterte problemer som oppstår ved at det er de samme kvalitetsreglene som gjelder ved produksjon av såvare av bevaringsverdige sorter som for såvare av konvensjonelle sorter. Selv om det ikke er krav om offentlig sertifisering av såvare av bevaringsverdige sorter, er det samme kvalitetskrav til varen. Virksomheten er da selv ansvarlig for å dokumentere varens kvalitet. Erfaringen hittil viser at det kan være vanskelig å få renset såvaren tilstrekkelig i forhold til innblanding av andre kulturarter. Dette skyldes at frøene til bevaringsverdige sorter kan være mer uensartede og ha mer ujamn størrelse enn frø av konvensjonelle sorter. Det ble uttrykt bekymring for at kravene i såvareforskriften vil gjøre det vanskelig å kunne omsette såvare av enkelte bevaringsverdige sorter og dermed begrense tilgangen av sorter på markedet. Strenge regler kan bli møtt med at det ved småskalaproduksjon eller grupper av bønder etablerer lukkede organisasjonsformer som gjør det mulig å operere uten å forholde seg til reglene. Det mangler regler for populasjonsforedling utført av bønder. Det ble vist til Danmark der det er opprettet et dialogforum som diskuterer hvordan reglene fungerer i praksis. Det er aktuelt for Genressursutvalget å følge opp dette temaet ved senere anledninger Orientering fra NordGen Morten Rasmussen ga diverse orienteringer om NordGens virksomhet. a) Avtale mellom NordGen og Graminor om at nye sorter automatisk blir lagret hos NordGen er underskrevet. Graminor har nå også sendt de fleste av sortene som ikke allerede var lagret til NordGen. b) Etterspørsel og distribusjon av frø har økt kraftig siste år. Statistikk ble vist og vil bli videresendt til utvalget. Det samme gjelder oversikt over materiale fra Norge bevart hos NordGen. c) NordGens styre ble avviklet NordGen ligger nå direkte under Nordisk Ministerråd uten eget styre. Et rådgivende fagorgan er oppnevnt. d) Det nordiske PPP-samarbeidet fortsetter i en ny fase med alle nordiske land som deltagere. Prosjekter i eple, raigras og bygg fortsetter og et nytt prosjekt innen fenotyping er igangsatt Seminar om gamle kornsorter Anders Næss orienterte om seminar om gamle kornsorter som vil bli arrangert på Kulturgården Bjerkem i Trøndelag juli. (4)

5 a) Til orientering b) Genressursurvalget mener at genressursutvalgene er viktige for genressursarbeidet og at det bør oppnevnes utvalg for en ny periode. c) Genressursutvalget mener at genressursarbeidet for mat og landbruk bør utvides til å omfatte genetisk mangfold knyttet til mikroorganismer og spesielt da til mikroliv i matjord. Sak 73/15 Budsjett 2015 og behandling av prosjektsøknader I hovedsak er planlagte tiltak i regi av Genressurssenteret og prosjekter på plantesektoren med prosjektstøtte fra Genressurssenteret gjennomført som planlagt i Tildeling fra LMD til Genressurssenteret er stort sett den samme i 2015 som den var i Tildelingsbrevet påpeker at Senteret i 2015 skal «ferdigstille og iverksette sektorvise handlingsplaner for ny fireårsperiode Videre skal senteret fullføre prosjekter knyttet til revisjonsoppgaver innenfor bevaringsarbeidet og nasjonal statusrapport for biodiversitet for mat og landbruk. Konklusjoner fra dette arbeidet skal innarbeides i strategiplanen og aktivitetsplaner der dette er relevant.» Prosjekter knyttet til revisjonsoppgaver som det henvises til, omfatter arbeidet med plan for ex situ samlingene og oversikt over karakteriserings-/evalueringsbehov. Budsjett til tiltak og prosjekter på plantesektoren i 2015 er på kr ,-. Med overførte midler på kr ,- blir årets budsjett til sammen kr ,-. Genressurssenteret har mottatt 18 nye søknader om prosjektstøtte fra og med I tillegg har syv igangværende prosjekter flerårig avtale og tilsagn om støtte for Genressurssenterets administrative vurdering av prosjektsøknadene og forslag til bevilgning til igangværende og nye prosjekter evt. avslag ble presentert. Alle foreslåtte prosjektbevilgninger er forankret i Genressurssenterets handlingsplan for plantesektoren og i Genressurssenterets strategiplan. Følgende nye prosjekter ble anbefalt støtte: Kan genetisk variasjon i blomstringsbiologi redusere Fusarium-infeksjon i havre? v/ NMBU, Institutt for plantevitenskap DNA-analyser av gamle eplesorter i Norge v/ Bioforsk Ullensvang Identification, Prunus domestica. Norsk andel ECPGR-prosjekt v/njøs næringsutvikling Building and promoting a European Pyrus collection - A case study v/njøs næringsutvikling Sortsdatabase i frukt og bær v/njøs næringsutvikling Klonsamling gamle hageroser samlet på Østlandet v/nmbu, Institutt for plantevitenskap Fotografering - gamle hageroser samlet på Østlandet v/nmbu, Institutt for plantevitenskap Facilitating use of Nordic plant genetic resources: Evaluating the Nordic Red Clover Collection for Arctic Breeding v/ Bioforsk Løken Friskt og sortsriktig utgangsmateriale av gamle og spesielle potetsorter v/ Bioforsk Plantehelse Norske bevaringsverdige grønnsaksorter tilbake på åkeren og tallerkenen v/ Solhatt Økologisk hagebruk as Nettverk for plantemangfold v/ Oikos - økologisk Norge Ny start for utviklingen av norske grønnsaksorter. Basiskunnskap for frøavl og -seleksjon v/ Oikos - økologisk Norge Seminar Lystgårder og landskapshager - historie, bruk og skjøtsel v/ntnu, Ringve botaniske hage (delt finansiering med skogprogrammet) (5)

6 Frøspredning gjennom tradisjonell ferdsel som grunnlag for bevisst bruk av lokalt-regionalt frø fra seminaturlige enger v/ Bioforsk Kvithamar Ringebu prestegardshage fornyes v/ Stiftelsen Ringebu prestegard Nytteveksthage basert på nordisk materiale på Gartneriet på Bygdø Kongsgård v/ Norsk folkemuseum På grunn av økninger i antall planter over noen år ble det foreslått å øke de årlige tilskuddene til Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand og til Njøs næringsutvikling. Aktiviteter og tiltak i regi av Senteret Hovedposter til aktiviteter og tiltak i regi av Genressurssenteret omfatter Senterets andel av finansieringen av prosjektet Establishment of PGR in situ conservation in protected areas in Norway, DNA-analyser av flere potetsorter som er bevart eller vurderes bevart i den norske potetgenbanken og et samarbeid om å sikre friskt plantemateriale av bevarte sjalottløkkloner. Videre settes av midler til produksjon av miniknoller av potetsortene, og annen distribusjon av materiale fra genbanksamlingene, og midler til to arrangementer; seminar med utdeling av PLANTEARVEN-prisen og et nordisk/baltisk seminar om in situ bevaring i Vestfold. Det er også behov for mindre beløp til oppformering av trær til klonsamlinger og noen nødvendige heksekostanalyser. Prosjektet med PLANTEARVEN-planter i observasjons- og demonstrasjonsfelt ved de videregående skolene/gartnerskolene på Vea, i Ulvik og på Rå går også videre i Genressursutvalget anbefaler et samlet budsjett for tiltak og til prosjektstøtte for planteprogammet for 2015 på til sammen kr ,-. a) Som støtte til eksisterende klonarkiv / plantesamlinger bevilges kr ,-. b) Følgende prosjekter innvilges støtte på til sammen ,- - Bevaring og bruk av gamle kornsorter v/norsk landbruksrådgiving Østafjells Klonsamling gamle hageroser samlet på Østlandet v/ IPV/NMBU Fotografering gamle hageroser samlet på Østlandet v/ IPV/NMBU Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver v/bioforsk Øst Løken DNA-analyser av gamle eplesorter i Norge v/ Bioforsk Ullensvang Friskt og sortsriktig utgangsmateriale av gamle og spesielle potetsorter v/bioforsk Plantehelse Facilitating use of Nordic plant genetic resources: Evaluating the Nordic Red Clover Collection for Arctic Breeding v/ Bioforsk Øst Løken Karakterisering, evaluering og etablering av rotekte plommer v/ Njøs næringsutvikling Kartlegging og innsamling av flerårige grønnsaker og urter v/stephen Barstow Kan genetisk variasjon i blomstringsbiologi redusere Fusarium-infeksjon i havre? v/ NMBU, Institutt for plantevitenskap Identification, Prunus domestica. Norsk andel ECPGR-prosjekt v/njøs næringsutvikling Building and promoting a European Pyrus collection - A case study v/njøs næringsutvikling Sortsdatabase i frukt og bær v/njøs næringsutvikling (6)

7 - KRYOVIR - Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter v/bioforsk Plantehelse Norske bevaringsverdige grønnsaksorter tilbake på åkeren og tallerkenen v/ Solhatt Økologisk hagebruk as Nettverk for plantemangfold v/ Oikos - økologisk Norge Ny start for utviklingen av norske grønnsaksorter. Basiskunnskap for frøavl og -seleksjon v/ Oikos - økologisk Norge Seminar Lystgårder og landskapshager - historie, bruk og skjøtsel v/ntnu, Ringve botaniske hage Frøspredning gjennom tradisjonell ferdsel som grunnlag for bevisst bruk av lokalt-regionalt frø fra seminaturlige enger v/ Bioforsk Kvithamar Ringebu prestegardshage fornyes v/ Stiftelsen Ringebu prestegard - Nytteveksthage basert på nordisk materiale på Gartneriet på Bygdø Kongsgård v/ Norsk folkemuseum Malteigenskapar for gamle norske byggtyper v/bioforsk Øst Løken Rensing av mandatsortar i eple ved varmeterapi, v/njøs næringsutvikling Plant Quality adapted to a modern and sustainable Norwegian strawberry and apple industry, v/bioforsk Øst c) Budsjett til disposisjon for Genressurssenterets egne tiltak på plantesektoren settes til kr ,- 2. Søknaden om støtte til prosjektet Elvesnelle som fôr til rein - Forprosjekt fra Bioforsk Svanhovd tilrås avslått. Sak 74/15 Plan for ex situ samlinger Genressursutvalget har i tidligere møter diskutert Genressurssenterets utredningsarbeid for å følge opp LMD s forespørsel om en helhetlig plan for organisering av ex situ-samlinger av nasjonal betydning. Utvalget fikk seg forelagt en ny og omarbeidet versjon av bakgrunnsnotatet/ plandokumentet Ex situ bevaring av plantegenetiske ressurser i Norge. Diskusjonen i utvalget dreide seg mest om hvorvidt en bør gå inn for en sentral feltgenbank ved NIBIO Landvik eller om det bør være en delt løsning der Njøs næringsutvikling får hovedansvar for samlingene med sorter av frukt og bær. Viktige argumenter som angår kompetanse, kobling til foredling og bruk og nettverk taler for at Njøs får et hovedansvar for frukt og bær. Det er nødvendig å gjennomføre en grundig vurdering av de ulike alternativene. I tillegg til kriteriene som er nevnt i plandokumentet er det aktuelt å vurdere aktuelle vertsinstitusjoners robusthet og fytosanitær risiko, f.eks. smittepress for de aktuelle artene i området plantesamlingene vurderes lagt. Ulike metoder for å vurdere aktuelle vertsinstitusjoners egnethet for bevaring av ulike plantegrupper ble foreslått og diskutert. Plandokumentet er etter hvert blitt omfattende og begrunnelsen for hvorfor det er viktig å sentralisere samlingene er blitt mindre synlig. Det er aktuelt å utarbeide et sammendrag som spisser begrunnelsene, særlig med tanke på sikkerhet for plantematerialet og tilgjengelighet for bruk og næringsutvikling. Utredningen må munne ut i beskrivelse av en optimal praktisk og økonomisk løsning, noe som er neste trinn i planprosessen. a) Genressursutvalget mener at det er nødvendig med en sentralisering for å oppnå nødvendig sikkerhet for bevart plantemateriale og for å effektivisere dokumentasjon og bruk av dette. (7)

8 b) Utvalget anbefaler at det legges opp til to sentrale bevaringssteder for Genressurssenterets nasjonale genbanksamlinger, der Njøs får hovedansvar for frukt og bær mens Bioforsk Landvik får hovedansvar for øvrige planteslag. c) Utvalget anbefaler at det på bakgrunn av foreliggende utredning og utvalgets anbefalinger, blir utarbeidet en plan for nasjonale plantesamlinger som skisserer en optimal praktisk løsning med tilhørende budsjett og framdriftsplan. Sak 75/15 Behov for karakterisering og evaluering av nasjonale genressurser Genressurssenteret skal i henhold til tildelingsbrev fra LMD utarbeide en oversikt over behovet for karakterisering og evaluering av de nasjonale genressursene for mat og landbruk. Til møtet forelå notatet Behov for karakterisering og evaluering av nasjonale genressurser og en utredning utarbeidet av Svein Solberg ved NordGen Karakterisering og evaluering av norske genressurser i regi av NGB/NordGen - en oversikt over tidligere og pågående arbeid. Genressurssenterets forslag til videre behandling er at de to dokumentene samordnes og sendes på høring til aktuelle brukere, før oversikten anses som ferdigstilt og tilstrekkelig detaljert til å kunne fungere som bakgrunn for prioritering og planlegging av dokumentasjonsprosjekter. Følgende momenter ble notert fra diskusjonen: a) Utvalget uttrykker stor takk til Svein Solberg for grundig arbeid med å framskaffe informasjon om dokumentasjon av norske genressurser i regi av NordGen b) Det er sannsynlig at det finnes ubearbeidet informasjon fra tidligere karakteriserings- og evalueringsprosjekter. En bør ikke avslutte anstrengelsene for å få tak i disse. c) Karakterisering med molekylære metoder har den fordel at resultater ikke påvirkes av miljøfaktorer, og kan derfor prioriteres i en del tilfeller d) PPP-prosjektet (Public Private Partnership for Plant Breeding) ble trukket fram som eksempel på et godt prosjekt, også når det gjelder å framskaffe betydelige mengder karakteriserings-/evalueringsdata. Genressursutvalget støtter Genressurssenterets forslag om å sende et samordnet dokument på høring før oppgaven anses ferdig utført. Sak 76/15 Ny handlingsplan Plandokumentet Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter, Norsk genressurssenter er behandlet i tidligere møter. En ny versjon, blant annet basert på utvalgets innspill i tidligere møter, ble lagt fram for utvalget og kort diskutert. Planen vil også bli lagt fram for neste genressursutvalg og være åpent for eventuelle justeringer. Genressursutvalg for kulturplanter vedtar Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter, Norsk genressurssenter som sitt forslag til handlingsplan for Genressurssenterets arbeid med plantegenetiske ressurser de kommende fire år o O o Dette møtet var det siste for dette Genressursutvalget og for utvalgets sekretær. Flere møtedeltagere takket for godt samarbeid. (8)

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Onsdag 5. mars 2013 kl 0830 til 1500 / Kringler gård. Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Dordi Kjersti

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9 Mandag 8. september 2014 (1400-1600) hos Artsdatabanken og tirsdag 9. september 2014 (1300-1600) hos Miljødirektoratet

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tirsdag 16.10. 2012 kl 1030 til 1600 / Sagaplant, Sauherad Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Per Arvid

Detaljer

Formål med / innhold i Plantetraktaten:

Formål med / innhold i Plantetraktaten: Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5 Torsdag 29.11. 2012 kl 1015 til 1600 / Skog & Landskap, Raveien 9, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum,

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning Petter Marum og Kristin Daugstad Bevaringsformer Ex situ In situ Ex Situ bevaring Ex situ bevaring omfatter bevaring av genetisk materiale utenfor populasjonens

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6 Torsdag 7. mars 2013 kl 1000 til 1600 / Skog & Landskap, Høgskoleveien 8, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Innspill fra Norsk genressurssenter og Genressursutvalg for planter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo,

Detaljer

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bakgrunn for Genressurssenteret: Målsettinger om bevaring og bruk Sorter av frøformerte

Detaljer

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold FOTO: LIV LØNNE DILLE Plantearven en del av vårt biologiske mangfold "Norge har et stort biologisk og genetisk mangfold av nytteplanter, både i natur og kultur. Nytteplantenes genetiske variasjon er en

Detaljer

Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson

Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson Prosjektoversikt- tilskudd til genressurstiltak husdyr, planter og skogstrær 2017 Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson Nordiskt Kartlegging av den norske brunbias raserenhet Genresurscenter

Detaljer

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo, Mathallen 21. november 2013 www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter 2011 2014 Norsk genressurssenter, Ås 4. november 2011 1 1. Innledning Tilgang til plantegenetiske ressurser

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3 Tirsdag 6.3. 2012 kl 1000 til 1530 / Skog & Landskap, Raveien 9, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum,

Detaljer

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Kjersti Bakkebø Fjellstad Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Fagsamling vern Lista flypark, 29. august 2013 www.genressurser.no

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.05.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07.

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.04.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2010 nderskrevet kontrakt Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 27.07.2006

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012-10.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

Genressurser i moderne planteforedling og forskning

Genressurser i moderne planteforedling og forskning Genressurser i moderne planteforedling og forskning Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 03.09.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor

Detaljer

Status plantesamlingene ved NIBIO Landvik

Status plantesamlingene ved NIBIO Landvik Status plantesamlingene ved Landvik Seminar Norsk klonarkiver 2017 Erling Stubhaug Avd.leiar/forskar 1 Landvik Aktiviteter innen følgende områder: - Grønnsaker og tidligpotet - Grasfrøavl (nasjonalt forskningsansvar)

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Seminar om norsk genressurspolitikk og bønders rettigheter Mathallen, 7. november 2013 Regine Andersen daglig leder Oikos Økologisk Norge Plantemangfold

Detaljer

Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 08.09.2017 Vår referanse: 17/28983-4 Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr,

Detaljer

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale PLANTEDYRKERNE DRØMMER OM: Stor avling Topp kvalitet næringsinnhold, smak, farger og frodighet Få plantehelseproblemer

Detaljer

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006.

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. 1. Generelt Genressursutvalg for planter legger med dette fram sin rapport for virksomheten i perioden 2001 2006. Utvalget takker for oppdraget, og melder

Detaljer

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2013-14.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2013 Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Detaljer

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Tilstede: Kjersti Kinderås, Per Anker Pedersen, Øyvind M. Edvardsen, Olavi Junttila, Gunn Paulsen,

Detaljer

Norsk planteforedling i et endret klima

Norsk planteforedling i et endret klima Norsk planteforedling i et endret klima Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 25.03.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Biologisk

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent/Rådgiver Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Dok.

Svarbrev, søknad mottatt - Økonomikonsulent/Rådgiver Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04.2010-11.04.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 12.04.2010 Svarbrev, søknad mottatt - 2010/97-9 0/2010 05.04.2010 05.04.2010 Svarbrev, søknad mottatt -

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage Nr. 3 2015 Skolehage Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser Kirsty McKinnon, Bioforsk, Kompetansesenter Økologisk Landbruk. E-post kirsty.mckinnon@bioforsk.no Genetisk mangfold

Detaljer

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** *****

Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms - st. ref. (2484352251) - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 23.02.2015 Søknad og CV - PhD position - Enzymatic and non-enzymatic biomass deconstruction mechanisms

Detaljer

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Odd Arne Rognli Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Rapport. Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk

Rapport. Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Rapport Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk 2007 2010 Fra Genressursutvalg for planter v/norsk genressurssenter Norsk genressurssenter 24.01.2011

Detaljer

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene?

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Odd Arne Rognli 1 og Tore Skrøppa 2 1 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Universitetet for miljøog biovitenskap; 2 Norsk

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk 2007 2010 1. Innledning Norge er forpliktet gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold til å bevare genetiske ressurser

Detaljer

NordGens respons på sertifiseringsopplegg

NordGens respons på sertifiseringsopplegg NordGens respons på sertifiseringsopplegg Avslutningsseminar for Ny Nordisk Mat-prosjektet Kød, mælk og ost baseret på nordisk mangfoldighed husdyr i naturplejen Gl.Estrup, Mai 2009 Benedicte Lund, sektor

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge FNI Report 11/2011 Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen regine.andersen@fni.no November

Detaljer

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25.

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. mars 2015 Villeple (Malus sylvestris) Fra knapt meterhøy til 10-15 meter

Detaljer

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Planteforsk Landvik februar 2005 Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske

Detaljer

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE Rapport fra Genressurssenteret, Skog og landskap 20/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 - Kåre O. Larsen, Mattilsynet Seksjonssjef planter, økologi og GM, TEMA Mattilsynets

Detaljer

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Hvem er vi SLF: setter landbruks- og matpolitikken ut i livet er et støtte-

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER Mattilsynet har mottatt 12 høringssvar, av disse var det 6 som ikke hadde merknader

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 4. september 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Fredag 4. september 2015 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. 3/2014 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Fredag 4. september 2015 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2014 Møtet ble hevet kl. 14:00. Til stede: Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica

Detaljer

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Kulturlandskapet - møteplass for: Planter, dyr og mennesker

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 88 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 88 Møtetid/sted: 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg

Detaljer

Offentlig journal. Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter. Avtaler om plantesamlinger 2010/13-44 734/2010 14.01.2010 03.08.

Offentlig journal. Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter. Avtaler om plantesamlinger 2010/13-44 734/2010 14.01.2010 03.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.8.2010-8.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2010 Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter 2010/13-44 734/2010 03.08.2010 14.01.2010 Bioforsk

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr.

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2010 Kommentarer til rapport om brukerundersøkelse - Econ rapport, Skog og landskap Gjennomgang av LMDsine

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Bevaring av nasjonale hunderaser

Bevaring av nasjonale hunderaser Bevaring av nasjonale hunderaser Nina Sæther, PhD Leder for Norsk genressurssenter Etisk og bærekraftig hundeavl Seminar på IHA, NMBU 11. mai 2017 Dagens tema Norsk genressurssenter Hva er en nasjonal

Detaljer

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03.

Offentlig journal. Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt. Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1 876/2014 11.03.2014 19.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2014-23.3.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.03.2014 Rica Oslo Hotel dag møte 19. mars - signert kontrakt Kurs og konferanse - avtaler 2014 2014/125-1

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Timotei er en av de viktigste jordbruksvekstene i Norge, og det genetiske materiale som ligger til grunn for

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. tirsdag 26. oktober 2010 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA tirsdag 26. oktober 2010 kl. 10.00-13.30 i Statens landbruksforvaltning Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ole-Anton Teigen,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER

STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER Rapport 19/2013 fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER

Detaljer

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord Idun Christie Graminor AS Graminor AS, en rask presentasjon Etablert 2002 Ansvar for all planteforedling i Norge Sortsrepresentasjon og Prebasisavl

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Ski kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Ski kommune 2014/ /

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Ski kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Ski kommune 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.5.2014-1.6.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 02.06.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av R5 for Ski kommune Periodisk ajourhold av R5 for Ski kommune

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg Johnsen. Sektorsjef Terje Næss Tord Buer Olsen Lillehammer-regionen Regionrådet PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtedato: 02.12.2016 Tid: 08:30-13:00 Innkallingsmåte: e-post Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører/regionrådsleder Espen Granberg

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.04.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Fosnes

Detaljer

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Regine Andersen, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt Matmonopol? Åpent møte om patent på planter og dyr Miljøhuset G9, 25 November

Detaljer

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter.

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Av: Ellen Svalheim Frilansbiolog/ Bioforsk Landvik Ellen Svalheim 1 Arbeidet med bevaring av genressurser i gamle enger og beiter ble

Detaljer

Møtereferat. Ikke tilstede: Landbruks- og matdepartementet (observatør)

Møtereferat. Ikke tilstede: Landbruks- og matdepartementet (observatør) Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter 5. november 2013 Møtet ble avholdt hos Mattilsynet, Adamstua fra kl. 09.30 kl. 15.00 Deltagere: Jon Magne

Detaljer

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord?

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Magne Gullord, Graminor Nordområdekonferansen 2007, Bodø 8.-9. november Ansvalige institusjoner NLH-UMB Ås Vekstgrupper Finansiering Periode Korn, engvekster,

Detaljer

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011

Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 ( ) statusrapport per 31. august 2011 Prosjekt Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten fase 2 (2011 2014) statusrapport per 31. august 2011 Prosjektdirektiv Fase 2 Vedtatt RHF-AD møtet 21.03. 2011 Prosjektgruppe: Sammensetting av

Detaljer

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 18.06.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til befaring og møte i styringsgruppa

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy

Detaljer

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007

Offentlig journal. VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger i utmark 2007/119-2 293/2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2012-26.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2012 VS: Søknad på stilling som ressurskartlegger i utmark (1-07). Stilling 1-07 Ressurskartlegger

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER Deres ref: Vår ref: 2014/113969 Dato: 02.07.14 Org.nr : 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER Hovedinnhold i forskriftsutkastet Det innføres

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 91. 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 91. 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 91 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 91 Møtetid/sted: 12. oktober 2010, kl 10:00 14:30 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34 F, Oslo. Til stede: Medlemmer: Anders Heen

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013

Offentlig journal. Foreløpig tildeling av kontantmidler gjennom Geovekst for Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/ /2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.04.2013 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2013/159-3 1181/2013 Fylkesmannen i Østfold Tildeling Geovekst

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Tirsdag 26. mai 2015 kl. 10:00. Senter for husdyrforsøk, Ås Gård. Møte nr. 2/2014

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Tirsdag 26. mai 2015 kl. 10:00. Senter for husdyrforsøk, Ås Gård. Møte nr. 2/2014 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Tirsdag 26. mai 2015 kl. 10:00 på Senter for husdyrforsøk, Ås Gård Møte nr. 2/2014 Møtet ble hevet kl 16.00. Til stede: Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland

ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Adresseliste ROVVILTNEMNDA I REGION 7 Nordland Deres ref Vår ref Arkivnr Dato 2017/153 434.11 30.11.2017 Protokoll fra møte 5/2017 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland Dato: 30. november 2017 Sted:

Detaljer

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord

DEN GRØNNE DALEN kommunene langs Numedalslågen Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Lardal, Larvik og Sandefjord Det ble avholdt møte i styringsgruppa i Grønn dal tirsdag 24. januar, kl 10.00-13.00 på Kongsberg rådhus Fra kommunene: Rune Høiseth- ordfører Larvik kommune Eli Hovd Prestegården- ordfører Nore og Uvdal

Detaljer

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste

Utvalg: Sted: Forfall: kommune. n, Gran kommune. Saksliste Protokoll Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 17.09. 2011 Tid: 10.00 14.40 Sted: Forfall: Møtte ikke: Jevnaker Samfunnshus Anne Marte Skari, Gran kommune Harald Tyrdal, Lunner kommune Ove Søberg,

Detaljer

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter - 17.9.2008 Møtet gjennomført som telefonmøte Tilstede: Reidar Andestad Oikos Marianne Kulø Dyrevernalliansen

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift Skjetlein 03.02.15 Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter» Startet i 2007 Finansiert

Detaljer

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER - hva er det godt for? Dag-Ragnar Blystad, NIBIO Kryopreservering 19.01.2016 1 HVA ER SPESIELT MED DISSE VEKSTENE? Kryopreservering 19.01.2016 2 SPESIELLE UTFORDRINGER FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad, Ola Øie

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Eli Krogstad, Ola Øie MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 17.01.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Møteleder: Ola Torgeir Lånke, Knut Ingolf Dragset, Ragnhild Kulbrandstad Stene,

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015

Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Møtedato: 30.04.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Klonarkiv for humle, Apelsvoll 2016. Foto: Morten Rasmussen/ Nibio Handlingsplan for kulturplanter 2017-2019 November 2017 1 Forord Norsk genressurssenters

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015. Ekstrahjelp og tidsbegrenset arbeidsavtale - Jordsmonnkartlegging 2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.3.2015-29.3.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2015 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - jordsmonnkartlegging 2015 Ekstrahjelp og tidsbegrenset

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/2017 s. 1 av 10 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 24.04.2017 17/00112 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 4. april 2017 kl. 11.00 til onsdag 5. april 2017 kl. 15:00

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

NORSK GENRESSURSSENTER

NORSK GENRESSURSSENTER NORSK GENRESSURSSENTER FORNYELSE AF KLONARKIVAFTALER - STATUS GARDERMOEN 171114 Morten Rasmussen Seniorrådgiver, Norsk genressurssenter morten.rasmussen@nibio.no Genetisk mangfold - grundlaget for jordbrug,

Detaljer