Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?"

Transkript

1 Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Regine Andersen, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt Matmonopol? Åpent møte om patent på planter og dyr Miljøhuset G9, 25 November 2011

2 Oversikt Genetiske mangfold: Kort status De store spørsmålene Oversikt over avtaler Historien om hvordan de ble til Avtalenes innhold og status Utfordringer framover Kanskje en røverhistorie fra Etiopia

3 Hva er plantegenetisk mangfold? Mangfold av plantearter Biodiversity & Biotechnology Network

4 Hva er plantegenetisk mangfold? Mangfold av plantesorter Fulvio Eccardi

5 Hva er plantegenetisk mangfold? Mangfold innen plantesorter Fulvio Eccardi

6 Hva er dyregenetisk mangfold? Mangfold av dyrearter

7 Hva er dyregenetisk mangfold? Mangfold av dyreraser innen arten

8 Hva er dyregenetisk mangfold? Genetisk mangfold innen rasene

9 Mangfoldets betydning Vi er alle avhengige av landbruksmangfoldet FAO

10 Landbruksmangfold som livsforsikring 75 % av jordas fattigste 1,2 milliarder bor på landet

11 Trussel nr. 1: Mangfoldet forsvinner Plantemangfoldets utvikling 2000 e. Kr f. Kr.

12 Trussel nr. 2: Tilgangen reduseres Regler reduserer tilgang til, og bruk av, genressursene

13 Trussel nr. 2: Tilgangen reduseres Regler som reduserer tilgang og bruk: Planteforedlerrettigheter Patenter Plantesorts- og såvareregler Regulering av tilgang til genetiske ressurser

14 De store spørsmålene Hvordan stoppe tapet av landbrukets genetiske mangfold og samtidig fremme innovasjon i landbruket? Hvordan sikre genressursenes tilgjengelighet og samtidig sørge for immatriell eiendomsbeskyttelse? Hvordan få til mekanismer som sikrer en rettferdig godefordeling ved bruken av genressursene og samtidig tilgjengelighet?

15 Internasjonale/regionale avtaler: Bevaring, tilgang og godefordeling Immatrialrett og handelsregulering Biologisk mangfold generelt Biomangfoldkonvensjonen (CBD) Nagoyaprotokollen TRIPs Artikkel 27.3b m/relaterte artikler Handelsavtaler Plantegenetisk Plantetraktaten (IT) Konvensjonen for mangfold i beskyttelse av nye landbruket plantesorter (UPOV) Dyregenetisk mangfold i landbruket Den globale handlingsplanen for plantegenetiske ressurser Den globale handlingsplanen for dyregenetiske ressurser EUs såvareregelverk EUs regelverk for dyreavl og handel (mange sett av regelverk)

16 Historien om hvordan de ble til UPOV: Unionen for beskyttelse av nye plantesorter IUPGR: Den int. overenskomsten om plantegenetiske ressurser (forløper til Plantetraktaten) CBD: Konvensjonen om biologisk mangfold TRIPS: WTOs Avtale om handelsrelaterte aspekter ved immatrielle eiendomsrettigheter ITPGRFA: Den int. traktaten om plantegenetiske ressurser for mat & landbruk (Plantetraktaten) 1961: UPOV 1972: UPOV 1978: UPOV 1991: UPOV 1994: TRIPs 1983 ( ): IUPGR 1992: CBD 1996: Global Plan of Action 2001: ITPGRFA

17 Historien om hvordan de ble til UPOV: Unionen for beskyttelse av nye plantesorter IUPGR: Den int. overenskomsten om plantegenetiske ressurser (forløper til Plantetraktaten) CBD: Konvensjonen om biologisk mangfold TRIPS: WTOs Avtale om handelsrelaterte aspekter ved immatrielle eiendomsrettigheter ITPGRFA: Den int. traktaten om plantegenetiske ressurser for mat & landbruk (Plantetraktaten) EPO: Den europeiske patentorganisasjonen 2001: Doha Round (WTO) 2004: EUs såvareregelverk i kraft i Norge 2008: Norge fullt medlem av EPO 2002: Bonn Guidelines 2006: Det multilaterale system (IT) i kraft 2007: Global plan of action on AGR 2010: Nagoya protokollen, ABS

18 Biomangfold konvensjonen (CBD) Mål: Bevaring av biologisk mangfold Bærekraftig bruk av dets komponenter Rimelig og likeverdig fordeling av godene som følger av utnyttelsen av genressurser: Tilgang til genetiske ressurser Teknologioverføring Hensiktsmessig finansiering

19 Biomangfold konvensjonen (CBD) Antall stater som er med: 193 Handler bl.a. om: In og ex situ bevaring av biologisk mangfold Tradisjonskunnskap knyttet til biomangfold Tilgang til genressurser og godefordeling Teknologiutveksling, info og samarbeid

20 CBD: Tradisjonskunnskap Partene skal så langt mulig: Respektere, bevare og opprettholde tradisjonskunnskap, innovasjoner og praksis i urbefolkninger og lokalsamfunn, som er relevant for biomangfold Fremme bredere anvendelse av disse, med samtykke og medvirking fra innehaverne av kunnskapen Oppfordre til rimelig fordeling av godene som følger av utnyttelsen av kunnskapen.

21 CBD: Tilgang og godefordeling Myndigheten til å bestemme over tilgang til genressurser er hos nasjonale regjeringer Partene skal bestrebe seg på å legge forholdene til rette for andre parters tilgang til genetiske ressurser Dette skal skje på gjensidig avtalte vilkår, avhengig av forutgående informert samtykke. Brukerland skal treffe nødvendige tiltak for å sikre godefordeling med leverandørland

22 CBD: Hva skjedde? En del tiltak for å styrke bevaring av det ville biologiske mangfoldet, men ikke på langt nær nok til å stoppe tapet Land i sør etablerte omfattende systemer for å sikre godefordeling ved tilgang Land i nord etablerte ikke tilsvarende systemer og deres brukere kunne gå fri Kun få eksempler på godefordeling En ond sirkel med hensyn til bevaring

23 CBD: Nagoya-protokollen Mål: Rimelig og likeverdig fordeling av godene ved bruk av genetiske ressurser (det 3. målet i CBD) Gjelder genetiske ressurser dekket av CBD og relatert tradisjonskunnskap og gjelder ikke Annex1-planter for land som er med i Plantetraktaten. Status: 68 land har signert. Åpent til februar Trer i kraft når 50 land har ratifisert.

24 CBD: Nagoya-protokollen Hva er nytt? Landene skal etablere mer forutsigbare betingelser for tilgang til genressurser Bestemmelser skal bidra til at godefordeling faktisk skjer etter at genressursene har forlatt landet. Noen sentrale bestemmelser: Konkretisering av tilgangsbestemmelser og goder som kan fordeles (art. 6 + annex) Vurdere multilateral godefordelingsmekanisme, for genressurser som forekommer på tvers av landegrenser eller utenfor (art. 10)

25 CBD: Nagoya-protokollen Noen sentrale bestemmelser: Hvert land skal etablere check-point(s) (art. 17) Landene skal utstede sertifikater som viser at genressursene er innhentet på lovlig vis (art. 17) Hvert land skal sikre at genressursene som blir brukt innenfor dets grenser er blitt innhentet i tråd med lover/regler i landene de kom fra (art.15) Landene skal samarbeide om regler brytes (art.15) Landene skal sikre at kontraktsparter har tilgang til rettsvesenet i hverandres land (art. 18)

26 Plantetraktaten Mål: Bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser for ernæring og landbruk. Rimelig og likeverdig fordeling av godene, i samsvar med CBD (tilgang står sentralt) Hensikten er å oppnå bærekraftig jordbruk og matsikkerhet

27 Plantetraktaten Antall deltakerland: 127 Sentrale bestemmelser: Bevaring av plantegenetiske ressurser (art.5) Bærekraftig bruk av disse ressursene (art. 6) Bønders rettigheter: Beskyttelse av tradisjonskunnskap Rett til godefordeling Rett til å delta i beslutningsprosesser Rettigheter til såvare

28 Plantetraktaten Det multilaterale systemet for tilgang og godefordeling: Gjelder 35 matplanter og 29 fôrplanter, som er kontrollert av partene og i the public domain. Alle parter forplikter seg til å sørge for at deres andel av disse plantene kommer inn under systemet.

29 Plantetraktaten Det multilaterale systemet (forts.) Tilgang skal tilrettelegges Mottakere har ikke lov til å søke patent eller annen IPR på materialet, i den formen de har mottatt det fra systemet. Godefordeling pålegges ved patent og skal komme bønder tilgode som bevarer PGR. En Standard Material Transfer Agreement (MTA) skal regulere dette, og Third Party Beneficiary blir et slags tilsynsorgan.

30 Plantetraktaten Status for implementering: Stor grad av utveksling av genressurser på tvers av grenser Noe godefordeling har funnet sted men ikke tilstrekkelig En del er oppnådd for genbanker Lite støtte til on-farm bevaring Bønders rettigheter under utvikling, men sterke motkrefter

31 TRIPs-avtalen WTOs Avtale om handelsrelaterte aspekter ved immatrielle eiendomsrettigheter Mål: Å bidra til innovasjon og spredning av teknologi gjennom beskyttelse av immatrielle eiendomsrettigheter skal sikre at WTOs medlemsland innfører minimumsstandarder for slike rettigheter. Omfatter mange ulike typer immatrialrett, blant annet patent.

32 TRIPs-avtalen Alle oppfinnelser skal være patenterbare, også om de gjelder livsformer. Medlemslandene kan velge å unnta planter og dyr fra reglene om patenterbarhet, men de må sørge for patenter eller og/eller et effektivt sui generis system for plantesorter. Uklart hva som menes med et effektivt sui generis system. USA m. fl. svarer UPOV 91. Forhandlinger i stampe, bla. om revisjon, og i mellomtiden inngås TRIPS-PLUSS-avtaler

33 Union for plantesortsbeskyttelse Målet er å stimulere til planteforedling ved å gi immatrielle eiendomsrettigheter til plantesorter som oppfyller DUS-kriteriene. UPOV 78 tillot bønder å bruke/bytte frø fra beskyttede planter av egen avling. UPOV 91 begrenser dette. UPOV 78 tillot planteforedlere fritt å benytte beskyttede sorter til videre foredling. UPOV 91 begrenser dette. UPOV prøver å hindre at det tas inn bestemmelser om tilgang/godefordling i lover

34 EUs såvareregelverk Mål om plantehelse/kvalitet Tillater kun omsetning av frø fra såvareforretninger Forbudt for bønder å omsette/bytte såvare Tillater kun salg av såvare av offisielt godkjente plantesorter strenge krav Direktiv om bevaringssorter tillater omsetning av slike sorter med strenge begrensninger. Ytterligere direktiver. En evaluering er avsluttet virkning uvisst

35 Noen utfordringer At brukerland etablerer regler og tiltak som sikrer godefordeling At brukerland sikrer samsvar mellom immatriallover og regler for godefordeling At det legale handlingsrommet for bruk av genressurser tilbakeføres og styrkes At incentivstrukturer og tilskuddsordninger utformes for å støtte genressursarbeidet At de multilaterale godefordelingsmekanismene og samarbeidet styrkes

36 En røverhistorie fra Etiopia

37 Takk for oppmerksomheten!

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold?

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Morten Walløe Tvedt* 1 Innledning og valg av tema I den siste halvdelen av 1990-tallet var Hans Chr. Bugge

Detaljer

Til Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Oslo 31.august. 2012

Til Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Oslo 31.august. 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Oslo 31.august. 2012 Vedr. Høring om endring i patentloven Utviklingsfondet takker for oversendt høringsnotat vedr. Justis- og beredskapsdepartementets

Detaljer

ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater

ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater Ratifisert av Norge den 20. juni 1990. Konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater, 1989 Den internasjonale

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser)

Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett (direktiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser) Justisdepartementet Lovavdelingen Boks 8005 Dep. 0030 Oslo Også sendt til: jd-arkiv-lovavd@jd.dep.no Deres ref.: 03/1791 EO ESI/JO/an Vår ref.: 36 03/15-001 Dato: 11.04.03 Høring Gjennomføring av EUs patentdirektiv

Detaljer

Biopatenter. Fiskeskjell som historieskrivere. Samtykke og medisinsk bioteknologi. GMO-hjelp til Zambia. Genmodifi sert bomull i Kina

Biopatenter. Fiskeskjell som historieskrivere. Samtykke og medisinsk bioteknologi. GMO-hjelp til Zambia. Genmodifi sert bomull i Kina 11. årgang NR. 4/2002 BIOTEKNOLOGINEMNDA TIDSSKRIFT FRA BIOTEKNOLOGINEMNDA Biopatenter Fiskeskjell som historieskrivere Samtykke og medisinsk bioteknologi GMO-hjelp til Zambia Genmodifi sert bomull i Kina

Detaljer

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN)

SVAR VEDRØRENDE HØRING FORSKRIFT OM UTTAK OG UTNYTTING AV GENETISK MATERIALE (BIOPROSPEKTERINGSFORSKRIFTEN) Fiskeri og kystdepartementet Saksbehandler: Maja Kirkegaard Brix Boks 8118 Dep Telefon: 41691457 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 13/93 Deres referanse: 11/847 Vår dato: 26.04.2013

Detaljer

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i

Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i Konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen Norge ratifiserte denne UNESCO/Europarådskonvensjonen i april 1999 og den trer i kraft for Norge 1. juni. Konvensjonen

Detaljer

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN

GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN GLOBAL HANDLINGSPLAN FOR HUSDYRGENETISKE RESSURSER og INTERLAKEN-ERKLÆRINGEN COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE Forord til den norske utgaven Norsk genressurssenter har gleden av

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlingen, 14.04.2013 Innhold 1) Innledning s. 2 2) Gjeld s. 2 2.1) Illegitim gjeld 2.2) Gjeldssletteordninger 2.3) Ansvarlig långiving 2.4) Gribbefond

Detaljer

OECD RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERVERN VED ELEKTRONISK HANDEL. (vedtatt av Rådet under dets 96. møte den 9. desember 1999)

OECD RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERVERN VED ELEKTRONISK HANDEL. (vedtatt av Rådet under dets 96. møte den 9. desember 1999) OECD RETNINGSLINJER FOR FORBRUKERVERN VED ELEKTRONISK HANDEL (vedtatt av Rådet under dets 96. møte den 9. desember 1999) Lovgivning, politikk og praksis på forbrukerrettens område setter grenser for uhederlig,

Detaljer

Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk?

Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk? Vil genteknologien fremme et bærekraftig landbruk og havbruk? Rapport fra Bioteknologinemndas åpne møte 15. september 1995 VIL GENTEKNOLOGIEN FREMME ET BÆREKRAFTIG LANDBRUK OG HAVBRUK? FORORD 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Sjømat og handelsrestriksjoner

Sjømat og handelsrestriksjoner nilf-rapport 2011 1 Sjømat og handelsrestriksjoner Metoder for å forenkle handelen frode ellen h enri kke veggeland aalerud U t g i t t av : n o r s k i n s t i t u t t f o r l a n d b r u k s ø ko n o

Detaljer

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall)

Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) Høringsnotat av forslag til endring av avfallsforskriften kapittel 1 om elektrisk og elektronisk avfall (EEavfall) 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 7 2.1 Høringsinnspill... 7 3 Bransjeavtalen... 8 4 Virkeområde...

Detaljer

ER GENETISKE RESSURSER TRUET?

ER GENETISKE RESSURSER TRUET? ER GENETISKE RESSURSER TRUET? VARIASJON VERN Åpningsseminar VERDISKAPING NORSK GENRESSURSSENTER Hedmarksmuseet, Hamar 28.-29. november 2006 1 prof. Odd Vangen Department of Animal and Aquacultural Sciences

Detaljer

Transatlantisk frihandel og Norge

Transatlantisk frihandel og Norge Transatlantisk frihandel og Norge Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og NorStella, 11. august 2014. Bidragsytere NUPI (Del I): Stian Øby Johansen, Per Botolf Maurseth, Hege Medin, Arne Melchior, Ulf

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning

Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning Temanotat 2002/2: GATS Utarbeidet av Åshild Olaussen, avdeling for utredning GATS - General Agreement for Trade in Services /Generalavtalen for handel med tjenester - er en multilateral avtale innenfor

Detaljer

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet

Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Rapport # 9 Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

(NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET 1.9.2008 Korrigert 22.12.2008 (art. 19, b og art. 24,2, e) (NORSK UOFFISIELL OVERSETTELSE) KONVENSJON OM RETTIGHETENE TIL MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Fortale

Detaljer

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser

Retningslinjer OECD - 2013. OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger over landegrenser Retningslinjer OECD - 2013 OECDs retningslinjer for personvern og utveksling av personopplysninger

Detaljer

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2011 2012) Melding til Stortinget Velkommen til bords 2 Meld. St. 9 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden.. 11 1.1 Landbruk og matsektor i utvikling... 13 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks-

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer