Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3"

Transkript

1 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3 Tirsdag kl 1000 til 1530 / Skog & Landskap, Raveien 9, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Per Arvid Åsen, Regine Andersen, Torgunn Marit Johnsen, Anders Næss, Bjørn Gimming og Stein Harald Hjeltnes. Observatører Morten Rasmussen, NordGen, Grethe Evjen, LMD og Nina H. Sæther, Genressurssenteret. Åsmund Asdal Sak 16/11 Innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 17/12 Orienteringssaker Ny GPA publisert Rådsforsamlingen i FAO godkjente på slutten av 2011 den nye globale aksjonsplanen for plantegenetiske ressurser Tildelingsbrev Genressurssenteret for 2012 I tildelingsbrevet til Skog & Landskap for 2012 er Genressurssenteret gitt oppgaven med å utarbeide en helhetlig handlingsplan for norsk genressursarbeid, inkl. informasjonsstrategi og utvikling av resultatindikatorer. Senteret er også bedt om å utarbeide en plan for å styrke og utvikle bønders rettigheter til genetiske ressurser. Øvrige oppgaver som angår arbeid på plantesektoren følger av vedtatt aktivitetsplan for plantesektoren Forskrifter vedr. avlingsskade I henhold til vedtak i sak 13/11 sendte Genressurssenteret/Genressursutvalget en høringsuttale til SLF og LMD til arbeidet med å revidere forskrifter som angår avlingsskade. Ny Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon trådte i kraft 1. februar Ny Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon, som spesifikt omhandler det som var Genressursutvalgets anliggende, (1)

2 nemlig å bedre mulighetene for å dekke økonomisk tap ved avlingsskade hos biomangfoldbønder er ikke gjort ferdig Norsk formannskap for Nordisk ministerråd i 2012 Det er Norge som har formannskapet for Nordisk ministerråd i Det er planlagt å markere dette med et seminar og et prosjekt der gamle engvekstaksesjoner ved Vavilov Instituttet i St. Petersburg sammenlignes med tilsvarende ved NordGen Utdeling av PLANTEARVEN-prisen 2011 Johan Swärd ble tildelt PLANTEARVEN-prisen for 2011 på seminaret Mennesket og naturarven som Statens naturoppsyn (SNO) arrangerte på Tjøme 15. og 16. november. Det ble også holdt et foredrag med orientering om Genressurssenterets arbeid på konferansen. Frist for å nominere kandidater til årets pris er 15. mai. Genressursutvalgets medlemmer oppfordres til å foreslå kandidater og til å foreslå egnede arrangementer for utdeling av prisen Nominasjon til Nordisk råds natur- og miljøpris Genressurssenteret har nominert Johan Swärd til Nordisk råds natur- og miljøpris for Til sammen er 52 kandidater nominert og av dem er 6 fra Norge. Vinneren offentliggjøres i Oslo 22. mai, og prisen overrekkes under Nordisk råds årlige toppmøte i Helsingfors i slutten av oktober Tiltak vedr. bevaringssorter Landbruks- og matdepartementet har gitt en ekstrabevilgning på kr ,- til økt bruk av gamle potetsorter, som en oppfølging av arbeidet med å informere om og få tatt eldre norske sorter av potet i bruk. Bevilgningen skal brukes til å samle informasjon om gamle potetsorter og presentere dette på Genressurssenteret nettsider og til å støtte oppformering av ni nyrensede potetsorter ved Overhalla klonavlsenter. Genressurssenteret vil søke godkjenning for noen flere potetsorter som bevaringssorter i Plantenes fascinerende dag Genressurssenteret vil delta i et felles arrangement på Plantenes fascinerende dag på Ås 18. mai i samarbeid med andre avdelinger av Skog & Landskap og andre institusjoner på Ås. Genressurssenteret vil fokusere på PLANTEARVEN, lage en ny brosjyre om betydning av å ta vare på plantemangfold og frø og planter av gamle Brassica-sorter Status for planteklubbene Det ble kort redegjort for utvikling i planteklubbene. Medlemstallet stiger stadig. Klubben for grønnsaker, poteter og urter er den største med over 170 medlemmer, noe som skyldes en svært aktiv klubbkoordinator. En ny person er kommet inn som ko-koordinator for klubbens potetaktivitet. Det er gjort endringer i klubbstrukturen ved at en klubb for georginer er skilt ut fra staudeklubben med egen koordinator, og at klubben for stueplanter er lagt ned på grunn av liten aktivitet. De siste par årene er det sendt ut en god del frø og planter fra NordGen og fra bevaringssamlingene til klubbmedlemmene. Utfordringen nå er å få medlemmene til å oppformere og distribuere frø og planter seg i mellom, og til å kommunisere effektivt via e-post. Til orientering (2)

3 Sak 18/12 Aktuelle saker angående samarbeidet med NordGen Det ble orientert om aktuelle saker fra samarbeid og kontakt mellom NordGen og Genressurssenteret. Siste kontaktmøte var i Helsingfors i november 2011 der det bl.a. ble oppnådd enighet om ordlyden i dokumentet Responsibilities and tasks of NordGen and the Nordic national programs - a clarification som har vært til behandling en tid. Andre diskusjonstema var NordGens koordinerende rolle for nordisk deltagelse i ECPGR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) og NordGens tilslutning til AEGIS gjennom Associated Member Agreements (AMA) med alle de fem nasjonale programmene. Neste kontaktmøte skal være på Svalbard i uke 13. Samarbeidet om å sende søknader om godkjenning av bevaringssorter til nasjonal sortsliste ble diskutert. NordGen sender søknader for frøformerte sorter, mens Genressurssenteret sender søknader for potetsorter. I 2011 dyrket NordGen 37 sorter av ulike planteslag fra Norge for å skaffe data til dokumentasjon av søknader. Etter prioritering fra brukere søker NordGen nå om å få godkjent sortene Dala landhvete, Ølandshvete og Østby landhvete. To av disse har i hovedsak en dokumentert dyrkingshistorie fra Sverige. Genressurssenteret vil parallelt velge ut noen prioriterte potetsorter og sende søknad for disse. Det ble opplyst at Mattilsynet har en del prøvedyrkingsdata o.l. om potetsorter som tidligere har vært til vurdering for godkjenning. NordGen gjennomfører et prosjekt med å tilpasse sin frødatabase SESTO til å håndtere data om de nasjonale klonarkivene/feltgenbankene/bevaringssamlingene. Utviklingsarbeidet foregår parallelt for materiale i norske, svenske og danske samlinger. Håndtering av MTA (Material Transfer Agreements) og tilhørende rapportering er en oppgave som søkes løst via SESTO. Genressurssenteret dekket i 2011 utgiftene til første års arbeid med oppformering av en del innsamlet materiale av grasartene fra Nord-Norge ved Bioforsk Løken. Videre arbeid med å høste frø til lagring i genbank i 2012 vil bli dekket av NordGen. Petter Marum informerte om arbeidet i et delprosjekt til AEGIS der MOA (Most Appropriate Accessions) for engvekstene blir identifisert og der duplikater foreslås fjernet. Det ligger an til at et totalt antall på ca aksesjoner i europeiske genbanker kan reduseres ned mot ca Andre slike delprosjekter, som NordGen er involvert i, gjennomføres for løk (Allium-arter), rug og for vekster i skjermplantefamilien. Anders Næss opplyste at Svedjerug Tvengsberg er godkjent som bevaringssort på norsk sortsliste etter privat innsendt søknad. Det ble opplyst at EU s bevaringssortsdirektiv skal evalueres og revideres i Morten Rasmussen orienterte om statistikk for utsending av frø fra genbanken. Av frøporsjoner til Norge går 2/3 til private brukere. Det ble også orientert om det nordiske prosjektet Public Private Partnership for planteforedling der 12 foredlingsinstitusjoner i Norden er involvert i et samarbeid om pre-breeding i bygg, eple og engelsk raigras. Til orientering (3)

4 Sak 19/12 Budsjett 2012 og behandling av prosjektsøknader Genressurssenteret har fått en todelt bevilgning med en del til drift av Senteret og en del til tiltak og prosjekter. De siste årene har årlig tildeling til tiltak og prosjekter på plantesektoren ligget på ca 1,7 mill. I 2011 var beløpet en god del større på grunn av ledighet og bytter i stillinger på Senteret. Bevilgningen for 2012 er på nivå med tidligere år, men på grunn av underskudd i bevilgningen til drift må budsjett til prosjekter og tiltak på plantesektoren reduseres med kr ,-. Disponibelt beløp til blir dermed kr ,- i På slutten av fjoråret fikk Genressurssenteret en ekstrabevilgning på kr ,- fra LMD til videre arbeid med bevaringssorter. Midlene vil bli benyttet til å samle informasjon om gamle potetsorter, en database for bevarte potetsorter og til å støtte oppformering av et utvalg av disse. Samlet budsjett for Senterets egne tiltak på plantesektoren, årlig tilskudd til klonarkivene og støtte til eksterne prosjekter blir dermed på til sammen kr ,- i I møtet ble det opplyst at plantesektorens budsjett kunne styrkes med kr ,- med en overføring av midler fra husdyrsektoren på Genressurssenteret. Det ble presentert et forslag til hvordan en slik styrking av budsjettet kunne benyttes på egne aktiviteter og på prosjektstøtte. Et par dager etter møtet ble det imidlertid klart at disse pengene likevel ikke var ledige for en slik omdisponering. Referatet fra møtet forholder seg derfor til budsjettsaken slik den ble sendt ut til utvalgsmedlemmene før møtet med vurderinger og forslag til fordeling av midler. Som bakgrunn for disponering av budsjettet ble det redegjort for endel oppgaver på arbeidsplanen for 2011 og for mer-/mindreforbruk knyttet til disse. Genressurssenteret har mottatt 24 søknader om prosjektstøtte, hvorav 12 gjelder videreføring av igangværende prosjekter og 12 er nye. Samlet søknadsbeløp for 2012 er ca kr 1.9 mill., noe som er over det dobbelte av det som er til disposisjon. Genressursutvalget ble orientert om sekretariatets vurdering av de enkelte søknadene. I en situasjon med et knapt budsjett vil det være riktig å prioritere igangværende prosjekter. Følgende nye prosjekter ble anbefalt støtte: Istandsetting og skjøtsel av frukthagen på Havrå-tunet (Museumssenteret i Hordaland) Karakterisering og evaluering av rotekte plommer (Njøs næringsutvikling) Kartlegging og bevaring av gamle stauder. Delprosjekt om høstasters (NTNU Vitenskapsmuseet) Revisjon og utgivelse av Hageselskapets sortsliste (Det norske hageselskap) Øvrige aktiviteter og tiltak i regi av Senteret omfatter Etablering av referansesamlinger av peoner og Utvikling av PLANTEARVEN-produksjon av stauder. Utover det ulike informasjonstiltak, tiltak i plantesamlingene og håndtering av plantemateriale. Det ble foreslått å sette av midler til å gjennomføre en workshop i forbindelse med planen for å styrke bønders rettigheter til genressurser. Den avtalefestede årlige støtten til 22 klonarkiv / bevaringssamlinger utgjør kr ,-. Genressursutvalget anbefaler følgende budsjett for 2012: 1. Som støtte til eksisterende klonarkiv / plantesamlinger bevilges i henhold til inngåtte avtaler kr ,- (4)

5 2. Følgende prosjekter innvilges støtte på til sammen ,- - Bevaring og bruk av gamle kornsorter v/norsk landbruksrådgiving Østafjells Bevaring av klonmateriale/frømateriale innen krydderplanter, kvann, ramsløk og bergmynte v/bioforsk Øst Apelsvoll Klonsamling gamle hageroser samlet på Østlandet v/ IPM/UMB Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver v/bioforsk Øst Løken Norsk Roseforening - Registrering av gamle hageroser v/norsk roseforening Friskt og sortsriktig utgangsmateriale av gamle og spesielle potetsorter v/bioforsk Plantehelse Kartlegging og bevaring av gamle stauder. Delprosjekt om Asters v/ntnu Vitenskapsmuseet Karakterisering av fruktkarakterer hos eplesortar på mandatsortsliste v/njøs Næringsutvikling Bevaring ved bruk - gamle rosesorter/-arter som er motstandsdyktige mot sykdom v/det norske Hageselskap Kartlegging og innsamling av flerårige grønnsaker og urter i norske hager: matløk, asparges, artiskokk, svartrot og urter v/stephen Barstow "Kryofrisk" - Kryometoder for rensing av planter for plantepatogener og oppbevaring av friskt plantemateriale Norske klosterplanter v/agder naturmuseum og botaniske hage Utviding av mangfaldet i havre v/ IPM/UMB Istandsetting og skjøtsel av frukthagen på Havrå, v/museumssenteret i Hordaland Karakterisering og evaluering av rotekte plommer v/njøs næringsutvikling Revisjon og utgivelse av Hageselskapets sortsliste v/hageselskapet Budsjett til disposisjon for Genressurssenterets egne tiltak på plantesektoren settes til kr ,- Sak 20/12 Plan for å styrke bønders rettigheter I tildelingsbrevet fra LMD til Skog & Landskap for 2012 er Genressurssenteret bedt om å utarbeide en plan for å styrke og utvikle bønders rettigheter i Norge. Oppdraget ses på som en oppfølging av Rapport om plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge som Fridtjof Nansens Institutt publiserte i Det ble orientert om aktuelle tiltak og problemstillinger som det er aktuelt å drøfte i arbeidet med en slik plan, relatert til de fire elementene som omfattes av begrepet bønders rettigheter i Plantetraktaten: Bønders rettigheter knyttet til oppbevaring, bruk, utveksling og salg av såvarer Beskyttelse av tradisjonell kunnskap knyttet til sortsmangfold Rett til å delta i fordeling av goder fra bruk av sortsmangfold Retten til å delta i beslutningsprosesser knyttet til sortsmangfold Rapporten fra FNI inneholder konklusjoner og forslag til tiltak som kan forenkle, stimulere og øke engasjement og bruk av genetisk mangfold hos bønder og andre brukere av plantegenetiske ressurser i Norge. Planen planlegges lagt opp i henhold til FNI-rapportens gruppering av tiltak i (5)

6 fire hovedgrupper relatert til Plantetraktatens definisjon av bønders rettigheter. a) Rett til å bruke eget såfrø og til å utvikle eget sortsmateriale, samt utveksle og selge dette Dette er i hovedsak spørsmål som er knyttet til regelverk og forskrifter. Her er det i første rekke aktuelt å følge med på hvordan nytt regelverk for bevaringssorter og tradisjonssorter fungerer i praksis, f.eks. i forhold til bestemmelser om opprinnelsesområde og mengdebegrensninger, og evt. foreslå endringer. I tillegg er det uavklarte spørsmål knyttet til import av utenlandske sorter som ikke er oppført på noen europeisk sortsliste og til anerkjennelse og godkjenning av videreutviklede landsorter, spesielt av korn. Genressursutvalget drøftet avveininger mellom å arbeide for en friest mulig tilgang til alle aktuelle plantesorter og behovet for å støtte opp om organisert planteforedling og om bruk av materiale som kan defineres som nasjonalt for Norge. Import av sorter kan tilføre vårt jord- og hagebruk gener og sortsmateriale som vi kan ha behov for og det kan generelt være positivt for plantegenetisk mangfold i Norge. Det kan også være positivt for bedrifter og produsenter som satser og bidrar til sortsmangfold. Det er viktig å stimulere initiativer som bidrar til økt mangfold, uten at det må bety at kvalitetskontroll utelates. På den annen side kan det være riktigere å satse på og tilrettelegge for bruk og utvikling av det nasjonale materialet, som Norge først og fremst har ansvaret for. Det er dette materialet som er best tilpasset til og blir foredlet for våre dyrkingsforhold. Det bør vurderes nærmere i hvilke arter man mangler sortsmangfold. Hvis det er spesielle sorter eller typer av sortsmangfold som mangler i Norge vil det sannsynligvis være mulig å sette inn tiltak for å gjøre dette tilgjengelig, uten at regelverket nødvendigvis behøver å bli mer liberalt. Det overordnede målet er at bønder og andre dyrkere skal få de beste sortene. Økt sortsmangfold er likevel en selvstendig målsetting, og da er antageligvis tiltak rettet direkte mot såvarebransjens utvalg og markedsføring av sorter og muligheter for å holde lager av såfrø mest virksomt. Hvis man ønsker å rekonstruere tidligere sortsmangfold vil sorter lagret hos NordGen være det beste utgangspunktet. b) Tiltak for å ta vare på og utvikle kunnskap knyttet til sortsmangfoldet Oppgaven med å dokumentere opprinnelsesdata, karakterer og egenskaper til bevart materiale er en oppgave som både NordGen og Genressurssenteret arbeider med kontinuerlig. Igangværende prosjekter hos NordGen og prosjekter med tilskudd fra Genressurssenteret bidrar til dette. Genressurssenteret har i tillegg lagt arbeid i å dokumentere og publisere informasjon om plantenes historie fordi dette bidrar til økt interesse for å bruke gamle planteslag. Andre institusjoner arbeider også med å dokumentere den kulturpåvirkede delen av biomangfoldet. Genressursutvalget diskuterte behovet for en samlet plan for å utvikle kunnskap om sortsmaterialet og å utnytte denne, samt hvilke typer av kunnskap som bør være med i en slik plan. c) Økonomisk støtte for å dekke merkostnader ved å bruke og utvikle sortsmangfoldet FNI-rapporten konkluderer med at det er stor grad av enighet om at bønders rettigheter i Norge også omfatter retten til å bli kompensert for merkostnadene ved å ta vare på plantemangfoldet for fellesskapet og kommende generasjoner. Oppfølging av rapportens anbefalinger på dette punkt vil i hovedsak gjelde økonomiske virkemidler i landbrukspolitikken. (6)

7 Ulike typer av økonomiske virkemidler og støtteordninger har vært diskutert med SLF og ble diskutert av utvalget. Det er enighet om at innføring av nye støtteordninger for dyrking av f.eks. bevaringsverdige sorter vil være vanskelig å få til, selv om dette i prinsippet ikke vil være annerledes enn støtteordninger til f.eks. økologisk dyrking. Deler av virkemiddelbruken i Jordbruksavtalen er til vurdering og det er mer sannsynlig at antall ordninger reduseres enn at nye ordninger kan komme inn. Det vil være relevant å komme med innspill til den pågående gjennomgangen dersom praktiske tillempninger av eksisterende ordninger kan være hensiktsmessige i genressurssammenheng. Et eksempel kan være å anbefale at RMP-ordningen utvides til, på bestemte vilkår, å omfatte permanente enger som gjødsles. Økonomisk støtte som fjerner fordyrende oppformering av sorter som selges i små volum og målrettet støtte i henhold til definerte målsettinger som kanaliseres via regionale ordninger eller via Genressurssenteret vurderes å være enklere å få til og derfor mer relevant å arbeide for. Starthjelp for å komme i gang med produksjon av marginale sorter ble nevnt som et aktuelt tiltak. Genressursutvalgets initiativ for å bedre mulighetene for å erstatte økonomiske tap knyttet til bruk av sortsmangfold er også en type virkemiddel som kan omfattes av planen som skal lages. Det vil være verdifullt å samle informasjon om støtteordninger som er innført i andre land og vurdere i hvilken grad slike kan egne seg for norske forhold. d) Deltagelse i beslutningsprosesser knyttet til genressurser og sortsmangfold Bønder i Norge er generelt godt representert i organ der beslutninger som er relevante for genressurser og sortsmangfold tas. Om det er sammenhenger og organ der mangfoldbønder bør være bedre representert bør vurderes. Ellers hadde det vært en fordel om mangfoldbønder var en bedre organisert gruppe. Et forslag om å arrangere et seminar/en workshop om temaet for å samle relevante aktører og innhente synspunkter til en plan fikk tilslutning fra Genressursutvalget. a) Genressursutvalget ber om at synspunkter fra diskusjonen følges opp videre i arbeidet med en plan for å styrke og utvikle bønders rettigheter til genressurser i Norge. b) Utvalget anbefaler at det arrangeres et seminar/workshop som en støtte for planarbeidet. Sak 21/12 Status for klonarkivene i frukt Det ble orientert om status for de norske klonarkivene for frukt og spesielt for endringer som er skjedd siden rapporten Norske klonarkiv i frukt fra Norsk Fruktmuseum ble lagt til grunn for bevaringsarbeidet fra og med Siden 2007 er 12 ettersøkte mandatsorter av eple funnet og en del eplesorter er duplisert som en sikkerhet til flere klonarkiv. Opplysninger om sortenes bevaringsstatus finnes på Genressurssenterets webside. Det er lite håp om å finne flere av de manglende mandatsortene, som i hovedsak er lokalsorter kjent fra noen få fruktbygder. Det er aktuelt å innskrenke mandatsortslisten til de sorter som man i dag har bevart. Det er også nødvendig å gjøre noen avklaringer angående synonyme sortsnavn og vurdere hvor mange mutanter av primærsortene som skal bevares. (7)

8 Det ble også orientert om situasjonen angående funn av plantesykdommen heksekost og restriksjoner som følger av det. Heksekost er oppdaget på enkelttrær i tre av klonarkivene (Njøs, Hvaler og Lier) og i nærheten av plantesamlingen i Ulvik på et areal som gartnerskolen benytter. Oppgaver som Genressurssenteret vil arbeide med framover er: a) Samarbeid med Mattilsynet og bevaringsinstitusjonene om å rydde opp i problemene med heksekost slik at alle samlingene kan bli friskmeldt b) Oppformering av mandatsorter slik at alle sorter finnes minst to steder c) Strømlinjeforme tilbudet om podekvist og oppformering av trær av sorter som er bevart i klonarkivene d) Utfylling av informasjon om mandatsortene i databasen Finn fruktsorter inkl. bevaringsdata om pære, plomme og kirsebær e) Gjennomføre endringer i sortsinventaret på Domkirkeodden (fjerne frøepletrær og erstatte med mandatsorter) f) Etablere avtale med Sagaplant som sikrer at bevaringsverdige sorter derfra ikke forsvinner uten at de tas vare på andre steder g) Gjenta Den store Eplejakten høsten 2012 med tilbud om undervisningsopplegg til skolen og innsending av epler til identifisering h) Finne fram til en informasjonsløsning for gamle sorter som ikke er mandatsorter, men som har lokalhistorisk verdi og som illustrerer PLANTEARVEN a) Gitt informasjon tas til orientering b) Genressursutvalget støtter at gjennomføres en oppdatering av mandatsortslistene i henhold til råd fra sortseksperter som Genressurssenteret samarbeider med. c) Utvalget støtter Senterets plan for videre utvikling av klonarkiv for frukt Sak 22/12 Om samarbeidet med Sagaplant Det ble orientert om igangværende og mulige samarbeidsoppgaver med Sagaplant as, tidligere Gartnerhallens Eliteplantestasjon i Sauherad. Sagaplant har store samlinger av mormateriale/ formeringsmateriale av sorter og genotyper av planteslag som er viktige for genressursarbeidet, deriblant en betydelig andel av våre mandatsorter av frukt- og bærslagene. Sagaplant har også kompetanse og kapasiteter som genressursarbeidet kan dra nytte av. Viktige momenter i vurdering av samarbeidet er: a) Sagaplants nye organisering som legger vekt på stram økonomistyring, noe som gradvis vil føre til at sortsmateriale som ikke gir inntjening for Sagaplant fjernes fra samlingene. b) Plantehygienekrav som Sagaplant må oppfylle skjerpes, bl.a. slik at usertifisert materiale ikke kan oppbevares sammen med sertifisert materiale. Materiale som ikke forsvarer kostnadene til testing og sertifisering vil bli fjernet. c) Nytt prekjernehus som gir muligheter til å motta imot urenset og ukontrollert plantemateriale, og rense og teste dette før det tas inn som prekjerne-mormateriale med samme status som annet plantemateriale som er tilgjengelig for sertifisert oppal av planter. d) Utvikling av metoder for kryo-bevaring som gir muligheter for rimelig bevaring av plantemateriale ved Sagaplant der også faren for smitte av plantesykdommer er eliminert. (8)

9 e) Utbrudd av plantesykdommene heksekost og pærebrann som kan føre til at opplegg for sikrere bevaring av fruktsorter blir nødvendig. Det ble orientert om et pilotprosjekt som innebærer at Sagaplant tar imot og renser 3-5 sorter/genotyper av syriner og asal som kan ha potensiale for bruk og omsetning, og tar dem inn i sitt sortiment av mormateriale. Genressurssenteret ønsker at disse bevares og gjøres tilgjengelig for planteskoler o.l., og vil samarbeide om markedsføring, evt. som PLANTEARVEN -planter til park- og hageanlegg. a) Til orientering. b) Genressursutvalget ønsker å legge et av sine møter til Sagaplant for å bli orientert om virksomheten og for å diskutere samarbeid. Sak 23/12 Om bruk av MTA ved distribusjon av materiale fra klonarkiv Nasjonal oppfølging av Den internasjonale plantetraktaten (IT) og oppfølging av bestemmelser i Naturmangfoldloven gjør det nødvendig å ha avklarte rutiner for distribusjon av materiale fra nasjonale klonarkiv/bevaringssamlinger for plantegenetiske ressurser. Genressurssenterets oppgaver i oppfølging av plantetraktaten omfatter bl.a. å sørge for korrekt og hensiktsmessig bruk av Material Transfer Agreements, deriblant ITs Standard MTA, og tilhørende rapportering. Det kompliserte systemet for bevaring i feltgenbanker i Norge med mange plantesamlinger med ulike typer av institusjoner og personer som ansvarlige gir en del utfordringer. Blant annet har det vært uklart hvilket materiale som skal omfattes av rutinene for MTA, hvilke samlinger / institusjoner som skal pålegges å bruke MTA, og om hvilke avtaler som skal brukes i ulike tilfeller. NordGen har en etablert rutine med tre ulike MTA som dekker all utsending av materiale fra NordGens genbanksamlinger. A. SMTA fra IT benyttes når materialet skal brukes til foredling, forskning og utdanning (eng. training) innen mat og landbruk. B. En egen NordGen MTA brukes når materialet sendes til andre kommersielle formål C. En hobby-mta legges ved når frø sendes til hobbybrukere Diskusjonen endte opp med følgende avklaringer og anbefalinger: 1) Bare planter som defineres under begrepet mat og landbruk omfattes. Det betyr at det ikke innføres rutiner for bruk av MTA for prydplanter. Behov for rapportering av uttak ordnes på annen måte. 2) Bruk av MTA innføres for distribusjon av planter som tas ut av samlinger ved offentlige institusjoner og fra samlinger ved institusjoner som Genressurssenteret har avtale med. Andre institusjoner med samlinger kan oppfordres til å bruke MTA i tilfeller det er relevant. 3) Bruk av MTA gjelder bare primæruttaket av frø eller mormateriale fra klonarkivet/ bevarings-samlingen. Det betyr bl.a. at MTA ikke skal følge med når ferdige planter utleveres fra samme institusjon som har klonarkivet. Uttaket av f.eks. podekvist skal imidlertid rapporteres som på samme måte som uttak ved bruk av MTA. 4) Norsk praksis etableres så langt det mulig i samsvar med NordGens praksis, d.v.s. med tre ulike MTA relatert til hvilke formål materialet skal brukes. Dette inkluderer også bruk av SESTO så langt det er mulig. (9)

10 5) Det informeres om rutiner og norske utgaver av de tre MTA på Genressurssenterets nettsider. Det kan lages sammendrag av SMTA og NordGen-MTA for å gjøre innholdet lettere tilgjengelig for mottakerne. Genressursutvalget anbefaler at rutiner for bruk av materialoverføringsavtaler ved uttak av plantemateriale fra klonarkivene utarbeides i henhold til NordGens rutiner og avklaringene 1) til 5) overfor. Sak 15/11 Eventuelt a) Neste utvalgsmøte Genressursutvalget diskuterte mulighetene for å gjennomføre et møte på Svalbard og kombinere dette med et besøk i frøhvelvet. Det antas at det vil være mulig å gjennomføre et møte innen rimelig kostnadsrammer. Aktuell tid kan være i februar-mars Neste møte ønskes holdt hos Sagaplant i september-oktober. Neste utvalgsmøte legges til september oktober (10)

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tirsdag 16.10. 2012 kl 1030 til 1600 / Sagaplant, Sauherad Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Per Arvid

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Onsdag 5. mars 2013 kl 0830 til 1500 / Kringler gård. Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Dordi Kjersti

Detaljer

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bakgrunn for Genressurssenteret: Målsettinger om bevaring og bruk Sorter av frøformerte

Detaljer

Formål med / innhold i Plantetraktaten:

Formål med / innhold i Plantetraktaten: Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold FOTO: LIV LØNNE DILLE Plantearven en del av vårt biologiske mangfold "Norge har et stort biologisk og genetisk mangfold av nytteplanter, både i natur og kultur. Nytteplantenes genetiske variasjon er en

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Seminar om norsk genressurspolitikk og bønders rettigheter Mathallen, 7. november 2013 Regine Andersen daglig leder Oikos Økologisk Norge Plantemangfold

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning Petter Marum og Kristin Daugstad Bevaringsformer Ex situ In situ Ex Situ bevaring Ex situ bevaring omfatter bevaring av genetisk materiale utenfor populasjonens

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012-10.6.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2012 AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart

Detaljer

BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG TIL BEVARING OG UTVIKLING AV PLANTEGENETISKE RESSURSER I NORGE

BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG TIL BEVARING OG UTVIKLING AV PLANTEGENETISKE RESSURSER I NORGE Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 04/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG

Detaljer

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale PLANTEDYRKERNE DRØMMER OM: Stor avling Topp kvalitet næringsinnhold, smak, farger og frodighet Få plantehelseproblemer

Detaljer

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07.

Offentlig journal. Underskrevet kontrakt. Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 16.04.2010 UTMARK/YNR 27.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.04.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2010 nderskrevet kontrakt Vegetasjonskartlegging i Lyngen - Prosjektnr. 520202 2006/13-3 60/2006 27.07.2006

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune. Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune i Buskerud 2013/251-1 1421/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 06.05.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold for Nes kommune Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Nes kommune

Detaljer

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Hvem er vi SLF: setter landbruks- og matpolitikken ut i livet er et støtte-

Detaljer

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Regine Andersen, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt Matmonopol? Åpent møte om patent på planter og dyr Miljøhuset G9, 25 November

Detaljer

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage Nr. 3 2015 Skolehage Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser Kirsty McKinnon, Bioforsk, Kompetansesenter Økologisk Landbruk. E-post kirsty.mckinnon@bioforsk.no Genetisk mangfold

Detaljer

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 - Kåre O. Larsen, Mattilsynet Seksjonssjef planter, økologi og GM, TEMA Mattilsynets

Detaljer

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord?

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Magne Gullord, Graminor Nordområdekonferansen 2007, Bodø 8.-9. november Ansvalige institusjoner NLH-UMB Ås Vekstgrupper Finansiering Periode Korn, engvekster,

Detaljer

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006.

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. 1. Generelt Genressursutvalg for planter legger med dette fram sin rapport for virksomheten i perioden 2001 2006. Utvalget takker for oppdraget, og melder

Detaljer

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Planteforsk Landvik februar 2005 Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske

Detaljer

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Tilstede: Kjersti Kinderås, Per Anker Pedersen, Øyvind M. Edvardsen, Olavi Junttila, Gunn Paulsen,

Detaljer

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE Rapport fra Genressurssenteret, Skog og landskap 20/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge FNI Report 11/2011 Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen regine.andersen@fni.no November

Detaljer

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord Idun Christie Graminor AS Graminor AS, en rask presentasjon Etablert 2002 Ansvar for all planteforedling i Norge Sortsrepresentasjon og Prebasisavl

Detaljer

Jakten på PLANTEARVEN

Jakten på PLANTEARVEN www.norsok.no Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser NORSØK FAGINFO NR 3 2016 Norsk senter for økologisk landbruk Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no

Detaljer

NordGens respons på sertifiseringsopplegg

NordGens respons på sertifiseringsopplegg NordGens respons på sertifiseringsopplegg Avslutningsseminar for Ny Nordisk Mat-prosjektet Kød, mælk og ost baseret på nordisk mangfoldighed husdyr i naturplejen Gl.Estrup, Mai 2009 Benedicte Lund, sektor

Detaljer

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift Skjetlein 03.02.15 Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter» Startet i 2007 Finansiert

Detaljer

Innsamling og prøvedyrking av gamle hageroser på Østlandet et utvalg sjeldne og ukjente roser. Eva Vike & Unni Dahl Grue Foto: J. Brun, E.

Innsamling og prøvedyrking av gamle hageroser på Østlandet et utvalg sjeldne og ukjente roser. Eva Vike & Unni Dahl Grue Foto: J. Brun, E. Innsamling og prøvedyrking av gamle hageroser på Østlandet et utvalg sjeldne og ukjente roser Eva Vike & Unni Dahl Grue Foto: J. Brun, E. Vike 2 Rosematerialet samlet ved UMB GAMLE HAGEROSER FRA ØSTLANDET

Detaljer

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2013-14.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2013 Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Detaljer

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Kjersti Bakkebø Fjellstad Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Fagsamling vern Lista flypark, 29. august 2013 www.genressurser.no

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Timotei er en av de viktigste jordbruksvekstene i Norge, og det genetiske materiale som ligger til grunn for

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser Norsk genressurssenters Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2016-2019 Klonarkiv for humle, Apelsvoll 2016. Foto: Morten Rasmussen/ Nibio November 2016 Forord Norsk

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Gjesdal kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2013-20.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.01.2013 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og

Detaljer

Heksekost og sugervektor

Heksekost og sugervektor Norske Fruktdager, Ulvik 1. februar 2014 Heksekost og sugervektor (Baric et al. 2010 Ostbau weinbau) Bjørn Arild Hatteland Bioforsk Ullensvang Institutt for biologi, Universitetet i Bergen Phytoplasma

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT

ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT ERSTATNING ved AVLINGSSVIKT VEILEDNING FOR SØKER Søknadsfrist: 31. oktober. Ordningen har som FORMÅL å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske

Detaljer

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg?

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Med hovedfokus på frukt og grøntbransjen Nina Heiberg FoU sjef Gartnerhallen Større sortiment av plantesorter Flere sorter innen

Detaljer

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25.

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. mars 2015 Villeple (Malus sylvestris) Fra knapt meterhøy til 10-15 meter

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging

SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Saksnr. 18/11 SAK-midler. Ledelsesutvikling og økonomisamarbeid. Oppfølging Rapportering på SAK-midler for 2010 fra UHR til KD av 4.03.11. 1,5 millioner til SAK ledelse for 2011, se: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/22-millioner-til-samarbeidmellom-hoysko.html?id=633810

Detaljer

Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk

Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk Utbredelse og kommersielt potensial Rapport fra en spørreundersøkelse av Regine Andersen og Jon Magne Holten Oikos Økologisk Norge Oikos Økologisk Norge er en

Detaljer

Norsk planteforedling i et endret klima

Norsk planteforedling i et endret klima Norsk planteforedling i et endret klima Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 25.03.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Biologisk

Detaljer

Offentlig journal. Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter. Avtaler om plantesamlinger 2010/13-44 734/2010 14.01.2010 03.08.

Offentlig journal. Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter. Avtaler om plantesamlinger 2010/13-44 734/2010 14.01.2010 03.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.8.2010-8.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.08.2010 Avtale mellom klonarkivet og Norsk genressurssenter 2010/13-44 734/2010 03.08.2010 14.01.2010 Bioforsk

Detaljer

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet

Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet 396 G. J. Aasgård / Grønn kunnskap 9 (2) Produksjon av økologiske settepoteter med god kvalitet Grim Jardar Aasgård / grim.jardar.aasgaard@lfr.no Øko-Gudbrand Forsøksring Innledning Økologisk avlet frø

Detaljer

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge

Status for Økologisk produksjon og omsetning i Norge Status for 2009 Økologisk produksjon og omsetning i Norge Program Introduksjon ved adm. direktør Ola Chr. Rygh Offentlige tiltak for å stimulere økologisk produksjon og omsetning. Seniorrådgiver Emil Mohr

Detaljer

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt

Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Utvikling av regelverk for bruk av aske som gjødselprodukt Gardermoen, 15. oktober 2013 Mattilsynet, Hovedkontoret Torhild T Compaore Seniorrådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Oversikt over innhold

Detaljer

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave?

Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave? Kontrollutvalget for frøforsyningen i skogbruket - hvem er vi og hva er vår oppgave? Mari Mette Tollefsrud, leder og sekretær i Kontrollutvalget for frøforsyningen til skogbruket, forsker på Skog og landskap

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2010

Årsberetning og årsregnskap 2010 Årsberetning og årsregnskap 2010 Innledning Graminors eiere Felleskjøpet Agri BA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk og UMB 34,0 % Lantmännen SW Seed 15,1 % Strand Unikorn AS 9,4 % A.L. Gartnerhallen 4,8 %

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA

P R O T O K O L L. fra. møte i Forskningsstyrene FFL/JA P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene FFL/JA torsdag 01. desember 2011 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Grete

Detaljer

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren

FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren FAGUS Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 Erfaringer fra grøntanleggssektoren 9. juni 2011 Hege Abrahamsen, daglig leder, FAGUS - Faglig utviklingssenter

Detaljer

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper

Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Overordnet strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper 1. UMB kan ta eierskap i selskaper som har potensial til å gi faglig og økonomisk gevinst for universitetet og på sikt næringsliv og samfunn.

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring

Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Forsøkslæreplan for Vg3/opplæring i bedrift - gartnernæring Denne midlertidige forsøkslæreplanen er utviklet som en del av forsøket med å organisere utdanningen innen landbruk og gartnernæring med to år

Detaljer

Dok.dato: 05.03.2013. Dok.dato: 26.02.2013

Dok.dato: 05.03.2013. Dok.dato: 26.02.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2013-28.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.04.2013 nnkalling til styremøte nr 1-2013 Styret for Skog og landskap 2013 2013/75-2 983/2013 05.03.2013

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Genressurser i kulturlandskapet

Genressurser i kulturlandskapet Genressurser i kulturlandskapet Prioriterte plantegrupper: Engvekster i jordbrukslandskapet Stauder og roser i hagelandskapet Endringer fører til behov for bevaringstiltak: Nye sorter erstatter gamle Endringer

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr.

Dok.dato: 27.10.2010. Indicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio - 189048/100 Eu-refnr. FP7 227161 - Prosjektnr. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 28.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 14.12.2010 Kommentarer til rapport om brukerundersøkelse - Econ rapport, Skog og landskap Gjennomgang av LMDsine

Detaljer

Bevaring og utnytting av genressurser i grønnsaker

Bevaring og utnytting av genressurser i grønnsaker Å. Asdal / Grønn kunnskap 8 (2) 295 Bevaring og utnytting av genressurser i grønnsaker Åsmund Asdal / aasmund.asdal@planteforsk.no Planteforsk Apelsvoll forskingssenter avd. Landvik Innledning Historien

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 88 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 88 Møtetid/sted: 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg

Detaljer

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen.

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås): Hilde Paulsen. Protokoll Fra møte i Faggruppen for plantehelse Dato: 23.09.13, kl. 11:30 14:00 Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås Møteleder: Leif Sundheim Deltakere: Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9): Leif Sundheim

Detaljer

Utfordringer i eplemarkedet

Utfordringer i eplemarkedet Utfordringer i eplemarkedet Nina Heiberg, Gartnerhallen Utfordringer i eplemarkedet Strategisk plan Gartnerhallen 2008 Importen tar stadig større andel av markedet (13% norsk) Importen øker også i norsk

Detaljer

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Kulturlandskapet - møteplass for: Planter, dyr og mennesker

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Framtidas behov for forskning og utvikling av klimatilpasset plantemateriale for Nord-Norge

Framtidas behov for forskning og utvikling av klimatilpasset plantemateriale for Nord-Norge Framtidas behov for forskning og utvikling av klimatilpasset plantemateriale for Nord-Norge Strategier, satsinger, roller, ansvar, lokalisering Idun Christie Graminor AS Graminor Graminor AS AS - - 2002

Detaljer

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter

Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter Møtereferat Møte i regelverksutvalget for økologisk produksjon og omsetning av økologiske produkter - 17.9.2008 Møtet gjennomført som telefonmøte Tilstede: Reidar Andestad Oikos Marianne Kulø Dyrevernalliansen

Detaljer

jf. liste Høringsinstansene

jf. liste Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene Vår dato: 02.09.2015 Vår referanse: 14/4403-8 Deres dato: Deres referanse: Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad

P R O T O K O L L. fra. onsdag 22.mai 2013. i SLFs lokaler. Hilde Haug Simonhjell, Reidar Olsen, Camilla Kielland, Kari Kolstad P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA onsdag 22.mai 2013 i SLFs lokaler Møtet ble satt kl. 09.00 Til stede: Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL AU MØTE I FNF HORDALAND 24. APRIL 2013 Sted: Friluftslivets Hus, møterom 3. etasje Tid: Onsdag 24. april kl 13:00 Agenda: 1. Søknad om midler til Friluftslivets Uke 2. Grøntmiljøplanen

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Plantenettverket Årsmelding 2011

Plantenettverket Årsmelding 2011 Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning Årsmelding 2011 1. Bakgrunn... 2 2. Plantenettverkets medlemmer... 2 3. Organisering... 2 4. Aktiviteter i 2011... 3 4.1 Reformulering av nettverkets mål...

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe

Årsrapport til IEH 2004. Generelt om bedriften Kaffe Årsrapport til IEH 2004 Bedriftens navn Årsrapport til IEH 2004 Kaffehuset Friele AS Kontaktperson i bedriften om spørsmål vedrørende rapporten Kontaktinformasjon e-post telefon postadresse Jan Gustav

Detaljer

Muligheter for vekst i potetsektoren

Muligheter for vekst i potetsektoren Muligheter for vekst i potetsektoren Administrerende direktør, Statens landbruksforvaltning Jørn Rolfsen Bransjemøte i potet, 25. oktober 2012 Tema Kort om SLF hva gjør vi og mål for potetsektoren Verktøykassen

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli.

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Erfaringer med fremmede arter i Oslo og Akershus Foto: Bård Bredesen Foto: Fetsund Lenser Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Kort fortalt om fylkene 2 fylker 1,6 prosent av landets

Detaljer

Etiopias teff: En røverhistorie om bioprospektering

Etiopias teff: En røverhistorie om bioprospektering Etiopias teff: En røverhistorie om bioprospektering og patenter Regine Andersen Seniorforsker, Fridtjof Nansen Institutt Presentasjon av en rapport skrevet sammen med Tone Winge på Polhøgdaseminaret 15.

Detaljer

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater

Plan. Kommunikasjonsplan. Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Plan Kommunikasjonsplan Området kosthold, ernæring og helse for involverte departementer og underliggende etater Innhold Forord... 5 Bakgrunn... 6 Hensikt... 6 Mål... 7 Målgruppe... 7 Målsettinger for

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Kristiansand og Farsund 15. 17. august 2010 Frå Agder naturmuseum og botaniske hage Vertsmuseum for årets samling er Agder naturmuseum

Detaljer

Verdiprøving i potet gjennomføring, sortsoversikter og parametere som registres

Verdiprøving i potet gjennomføring, sortsoversikter og parametere som registres Verdiprøving i potet gjennomføring, sortsoversikter og parametere som registres Sortsforsøk på Bioforsk Øst Apelsvoll Oppformering av sorter til verdiprøvingsfeltene på Bioforsk Øst Apelsvoll Gangen i

Detaljer

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014

Offentlig journal. Kartanalyse for eiendom 0619-92/4. Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014 31.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.04.2014 Kartanalyse for eiendom 0619-92/4 Kartanalyse for eiendom 0619-94/4 2014/113-1 781/2014 28.02.2014

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer