Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter"

Transkript

1 Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Aktivitetsplan kulturplanter Norsk genressurssenter Norsk genressurssenter, Ås 4. november

2 1. Innledning Tilgang til plantegenetiske ressurser (PGR) har vært og er en forutsetning for moderne jordbruk. Genetisk variasjon i planter er grunnlaget for utvikling av jordbruket, for planteforedling og for dyrking av planter som gir avlinger utover det som kan høstes direkte fra naturen. For nåværende og framtidig planteforedling og annen utvikling av plantematerialet som benyttes i jord- og hagebruk er det avgjørende at planter med gener for ulike egenskaper er bevart og tilgjengelig. Gamle sorter, landraser og genotyper av planter fra kulturpåvirket eller vill flora har også i mange tilfelle direkte bruksverdi ved at de har egenskaper og potensiale for produktutvikling som er etterspurt hos produsenter, industri eller forbrukere. Framtidas behov for tilpassede plantesorter er stort. Det vil være behov for sorter med større produksjonspotensiale, resistens mot plantesykdommer, bedre ernæringsmessig sammensetning og ikke minst evne til å vokse og produsere mat i et endret klima. Økende befolkning og endrede vekstbetingelser vil sette store krav til plantematerialet, og tilgjengelighet til et stort mangfold av arter og genetisk mangfold innen dyrkede arter og potensielle mat- og fôrplanter er en av de mest avgjørende forutsetningene for å møte utfordringene. For å følge opp nasjonale målsettinger om bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser har Norge i to planperioder siden 2001 samlet genressursarbeidet innen planter i Nasjonalt program for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Norsk genressurssenter ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2006 som en utøvende institusjon med overordnet ansvar for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser i Norge. Genressurssenteret er en avdeling ved Norsk institutt for skog og landskap Planens internasjonale forankring Gjennom tilslutning til Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) fra 1992 har Norge forpliktet seg til å ta vare på sitt biologiske og genetiske mangfold og til å ha en bærekraftig forvaltning av nasjonale genressurser. Norge har også sluttet seg til Den globale handlingsplanen for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / GPA) som foreligger i ny versjon fra FAOs kommisjon for genressurser (CGRFA) i Nasjonal innsats innen plantegenetiske ressurser er gjennomført for å oppfylle forpliktelser i CBD og for å følge opp satsingsområder slik de er anbefalt i GPA. Norge har ratifisert Den internasjonale plantetraktaten (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture / ITPGRFA). Den nasjonale handlingsplanen for plantegenetiske ressurser følger opp bestemmelser og retningslinjer i ITPGRFA. Forpliktelser i henhold til disse søkes fulgt opp gjennom dette plandokumentet Plantegenetiske ressurser i Norge En planteart som har en aktuell eller potensiell sosial eller økonomisk bruksverdi (eng.: socio economic value) defineres i vår sammenheng som en ressurs, og den genetiske variasjonen innen denne arten defineres som en plantegenetisk ressurs. Denne definisjonen bestemmer 2

3 hvilke plantearter som inngår i planens mandat. Hovedvekt i denne planen ligger på kulturplantene. Av dette følger at følgende typer av plantemateriale defineres inn under planens virkeområde: a) Sorter fra planteforedling for norske forhold, både gamle landsorter oppstått ved enkle utvalg hos bønder og sorter fra profesjonell planteforedling. b) Varianter av nytteplantene som har oppstått etter at enkeltpersoner har oppdaget, oppformert og tatt vare på tilfeldige krysninger eller mutasjoner. c) Innførte planter som uten aktive foredlingstiltak har tilpasset seg norske vekstbetingelser slik at de er unike og verdifulle for Norge. d) Nyttevekster med opprinnelsesområde i Norge, f.eks. viltvoksende gras, bær, krydder- og medisinplanter. e) Ville slektninger til kulturplantene (Crop Wild Relatives) som kan ha genmateriale av verdi for foredling av nye plantesorter. Dette omfatter et stort antall arter. NordGens mandatartslister har vært lagt til grunn for hvilke arter det arbeides med. Dette omfatter jordbruksvekster (292 arter), hagebruksvekster (178 arter av frukt, bær og grønnsaker) og viltvoksende krydder- og medisinplanter (110 arter i norsk flora). Til listen over mandatartene hører også prydplanter som roser, stauder og grøntanleggsplanter. Det er ikke utarbeidet mandatartslister for disse plantegruppene. For noen av de vegetativt formerte planteslagene som bevares i nasjonale samlinger er det i tillegg utarbeidet lister over mandatsorter, dvs. sorter innen en art som er vurdert å være bevaringsverdige og som det er et nasjonalt ansvar å bevare. Bevaringsverdig materiale av nasjonale genressurser hos planter er gitt betegnelsen PLANTEARVEN. Dette navnet er valgt for å gi plantene, og indirekte arbeidet med å bevare og bruke dem, en folkelig og lett forståelig og gjenkjennbar overskrift som kan brukes i informasjonsvirksomhet og markedsføring. PLANTEARVEN er også et varemerke for markedsføring og salg av plantemateriale som tilhører PLANTEARVEN Aktører innen arbeidet med plantegenetiske ressurser Genressurssenteret inviterer alle relevante aktører til engasjement og samarbeid i genressursarbeidet. Et stort antall offentlige og private aktører, kommersielle bedrifter eller ideelle organisasjoner er aktive innen bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser. Noen aktører samarbeider nært med Norsk genressurssenter, mens andre aktører har virksomhet som påvirker genressursarbeidet uten at dette er koordinert. Planteforedling står i en særstilling som bruker av plantegenetisk materiale og som samarbeidspartner for bevaring og bærekraftig bruk. I Norge er planteforedlingen samlet i foredlingsselskapet Graminor AS. I dag foregår aktiv foredling av kornartene hvete, havre og bygg, av viktige gras- og kløverarter til eng, og av potet, jordbær, bringebær, epler og plommer. Norsk planteforedling er privatisert. Foredling i noen arter skjer på rent kommersiell basis, men foregår i andre arter ved at det offentlige kjøper foredlingstjenester. Å sikre sorter tilpasset norsk klima og norske vokseforhold er begrunnelsen for å opprettholde offentlige bidrag til planteforedlingen. Ventede klimaendringer, nye plantesykdommer og fokus på global matsikkerhet fører til økt behov for planteforedling og genetisk mangfold. Økt og effektiv utnytting av plantegenetisk mangfold krever økt satsing på forskning. Å sikre genetiske materiale til norsk, nordisk og internasjonal planteforedling og forskning er en viktig oppgave. 3

4 Øvrige brukere av genetisk variasjon og mangfold som inngår i nettet av samarbeidspartnere er bønder, bedrifter og ulike typer produsenter som ønsker et større mangfold av sorter til sin produksjon enn det som er tilgjengelig via vanlige kanaler. Plantegenetisk mangfold er viktig for næringsutvikling, forskning og utdanning. Bruk av plantemateriale med lang historie og tilknytning til tradisjonell kunnskap er et bruksområde av økende viktighet, blant annet hos kulturhistoriske institusjoner som vil ha levende kulturhistorie i form av planter i sine samlinger, utstillinger og dokumentasjonsbaser på lik linje med andre historiske gjenstander. Mange av de samme aktørene er aktive innen kartlegging, innsamling, undersøkelser og dokumentasjon. Slik aktivitet kan være begrunnet med forskning, næringsutvikling, bevaring av kulturhistorie etc. Til sist nevnes aktører og samarbeidspartnere med roller innen lovverk og forvaltning som påvirker rammene for hvordan plantegenetisk materiale kan bevares, distribueres og brukes. Institusjoner, nasjonalt eller regionalt, som arbeider med forvaltning og bevaring av natur og biologisk mangfold generelt er også viktige samarbeidspartnere. I tillegg nevnes et stort antall ulike aktører på hobby- og ikke kommersiell basis. Bevaring og bruk av genressurser inneholder aspekter som matkultur, helse, miljøvern og kulturhistorie, noe som appellerer til privatpersoner og ideelle organisasjoner, og som inspirerer til betydelig og verdifull innsats hos ideelt motiverte samarbeidspartnere. Noen av de mest sentrale aktører og samarbeidspartnere i det nasjonale genressursarbeidet er listet opp nedenfor. Listen over aktuelle samarbeidsområder med aktører/partnere er ikke utfyllende, og nye partnere vil inngå i nettverket i forbindelse med nye prosjekter og samarbeidskonstellasjoner. Offentlige myndigheter: Policyutforming, virkemiddelbruk og gjennomføring av bestemmelser vedrørende genressurser i norsk rett (forskrifter) Landbruks- og matdepartementet Miljøverndepartementet Nordisk ministerråd Forvaltning av genressurser: Offentlig forvaltning, dokumentasjon og databaser for data fra karakterisering og evaluering av materiale, risikovurderinger, virkemiddelbruk, deltagelse i internasjonale nettverk, organisasjoner og prosjekter innen genressurser NordGen Norsk Institutt for Skog og Landskap Artsdatabanken Direktoratet for naturforvaltning Mattilsynet Statens landbruksforvaltning Fylkesmennenes landbruks- og miljøvernavdelinger Norges forskningsråd FoU: Forskning, utdanning, utvikling, kartlegging, innsamling, bevaring, karakterisering og evaluering av sorter, deltagelse i internasjonale nettverk og prosjekter innen genressurser UMB / universitetene 4

5 Bioforsk Regionale høyskoler Fridtjof Nansens Institutt Norsk landbruksrådgiving Andre FoU-institusjoner Offentlige institusjoner med plantesamlinger. Bevaring og bruk av genressurser Botaniske hager Muséer og bygdetun Skoler Kommersielle virksomheter: Planteforedling inkludert foredlingsforskning og pre-breeding, karakterisering og evaluering av plantemateriale. Næringsmessig utnytting av plantemateriale og genetisk mangfold. Bevaring av sorter, deltagelse i internasjonale nettverk og prosjekter innen genressurser. Graminor Sagaplant Enkeltbedrifter, for eksempel planteskoler og gartnerier Såvarevirksomheter Organisasjoner og privatpersoner: Bevaring og bruk av genressurser inkludert bevaring onfarm, bevaring av sorter i klonarkiv, kartlegging og innsamling, demonstrasjonshager, utstillinger m.v. Privatpersoner (bønder og andre) Næringsorganisasjoner Det norske hageselskap Planteklubber Ideelle organisasjoner 2. Aktivitetsplan Overordnet mål for genressursarbeidet i planter er at det skal bidra til nasjonal utvikling, matvaresikkerhet, bærekraftig jordbruk og til at det biologiske mangfoldet opprettholdes gjennom bevaring og utnytting av plantegenetiske ressurser. Norsk genressurssenter har til oppgave å koordinere, initiere og følge opp arbeid og tiltak som bidrar i henhold til målsettingene og det mandat som er gitt fra Landbruks- og matdepartementet. Genressursutvalg for planter er rådgivende organ for gjennomføring av Genressurssenterets aktivitetsplan, bl.a. ved utarbeidelse og oppfølging av årlige arbeidsplaner og budsjetter Den globale aksjonsplanen for plantegenetiske ressurser (GPA) har fire satsingsområder: A. In situ bevaring B. Ex situ bevaring C. Bruk av plantegenetiske ressurser D. Institusjons- og kapasitetsoppbygging Disse er igjen delt inn i mer spesifiserte aktivitetsområder som er reflektert i målsettinger under hvert enkelt av de fire satsingsområdene. Aktivitetsplanen følger samme disposisjon 5

6 og har de samme målsettingene som GPA. Aktuelle målsettinger fra GPA er tilpasset norske forhold, og planen inneholder tiltak som Genressurssenteret vil gjennomføre for å nå målene In situ bevaring Øke kunnskap om forekomst og verdi av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk i vill flora og sørge for bevaring av prioriterte arter in situ Utarbeide en strategi for in situ bevaring i Norge, inkl. en prioritert liste over arter som har verdifulle genressurser i norsk flora og som det er aktuelt å bevare in situ Etablere samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og fylkesvis miljøforvaltning om bevaring av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk i verneområder Bidra til at genressursbevaring inngår som et kriterium for vern og skjøtsel når miljømyndighetene utarbeider forvaltningsplaner for enkeltarter og for habitater med genressursverdi Delta i nordisk og europeisk samarbeid og aktuelle prosjekter om in situ og on farm bevaring av genressurser Øke omfanget av plantegenetiske ressurser som er bevart i kulturlandskapet gjennom fortsatt drift og praktisk skjøtsel av verdifulle engarealer Vurdere spesielle tiltak for å oppnå in situ bevaring av engarealer fra et bredere spekter av vekst- og dyrkingsbetingelser Definere klarere hvilke arter med genressursverdi som bevares i kulturlandskap og etablere et opplegg for å registrere slike arter på den enkelte bevaringslokalitet Støtte prosjekter for å kartlegge og registrere genressurser for nyttevekster som ennå ikke er ferdig undersøkt og kartlagt Øke antall av plantesorter og genotyper som er i praktisk bruk og derigjennom sørge for on-farm bruk og bevaring av genressurser Legge til rette for at nytt forbedret sortsmateriale som oppstår ved at materialet er i aktiv bruk blir bevart, utnyttet og til disposisjon i dyrking og produksjon Flere tiltak som er relevante for bevaring ved bruk (on farm) er ført opp under avsnitt Ex situ bevaring Vedlikeholde planter i ex situ plantesamlinger med høy kvalitet og høy grad av sikkerhet og i henhold til internasjonale standarder 6

7 Følge opp avtaler og rapporteringsrutiner med institusjoner som er vertskap for bevaringssamlinger Arbeide mot at alle planter med definert bevaringsverdi finnes bevart på minst to ulike steder Sørge for at plantesamlingene har tilfredsstillende, og der det er påkrevet, kontrollert plantehygienisk status Etablere en beredskap for å ta vare på planter som står i fare for å gå ut av bevaringssamlingene Sørge for faglig oppdatering og vedlikeholde faglige nettverk av personer og institusjoner som er ansvarlige for plantesamlingene Undersøke muligheter for å bruke Cryo-bevaring som metode for bevaring av vegetativt plantemateriale Komplettere ex situ samlingene med arter, sorter og genotyper som utvider omfanget av bevart genetisk variasjon, både gjennom målrettede kartlegginger og via tips fra publikum Supplere eksisterende plantesamlinger med manglende mandatsorter og med arter, sorter og genotyper som har brukspotensiale Ferdigsstille og gjøre operativ den norske genbanken for potetsorter Sørge for at plantesorter som går ut av bruk blir bevart i genbank, helst ved at alle nye norske sorter automatisk lagres i genbank allerede ved lansering/godkjenning Etablere en beredskap for å ta imot og vurdere tips fra publikum om sorter og genotyper som meldes inn til Genressurssenteret. Støtte prosjekter for kartlegging og innsamling av sorter, genotyper og genmateriale i arter som ikke er ferdig kartlagt og bevart, etter nærmere prioriteringer og i samarbeid med aktuelle institusjoner og nordiske prosjekter I samarbeid med NordGen samle frø til genbank av aktuelle arter i floraen på truede arealtyper i kulturlandskap og av truede arter av nytteplanter fra vill flora Øke kvalitet og omfang på tilgjengelig informasjon om plantene i ex situ samlingene Sørge for at data om materiale i bevaringssamlingene er lagret og tilgjengelig fra NordGens database SESTO og fra Genressurssenterets websider. Benytte bevaringssamlingene aktivt til visning av planter og til informasjon om PLANTEARVEN og genressursarbeid Øke tilgjengelighet til plantene i bevaringssamlingene, gjennom effektive rutiner og distribusjonsordninger Sørge for at bevart materiale i sortssamlinger er tilgjengelig for brukere, både for kommersiell bruk og for hobbydyrkere Sørge for effektive rutiner for bestilling og distribusjon av plantemateriale i Norge, både frø fra NordGen og vegetativt formert materiale fra nasjonale bevaringssamlinger, bl.a. i henhold til Den internasjonale plantetraktaten 7

8 Flere tiltak som omhandler tilrettelegging for bruk av materiale fra ex situ samlingene er ført opp under avsnitt Bruk av plantegenetiske ressurser Styrke arbeidet med å forbedre sortsmaterialet til dyrking og produksjon i Norge, både gjennom tradisjonell planteforedling og gjennom tilpasning av plantematerialet gjennom bruk (landsortsutvikling). Holde kontakt med Graminor for å kunne bidra til at deres foredlingsprogrammer er bærekraftige og at ikke verdifulle genressurser tapes underveis i foredlingen Bidra til at bønders innsats for forbedring av plantemateriale blir verdsatt, videreutviklet, tatt vare på og gjort tilgjengelig for bruk Støtte tiltak for å forbedre plantemateriale for foredling og annen bruk, f.eks. pre-breeding i samarbeid med nasjonale og nordiske planteforedlere og forskere Videreføre prosjekt med målsetting om å utvikle landsorter av timotei, engsvingel og rødkløver Utvide tilfanget av bruksrelatert informasjon om bevart sortsmateriale, bl.a. gjennom karakterisering og evaluering av materialet Samarbeide med aktuelle brukere, f.eks. innen planteforedling i Norge og i Norden, om karakterisering og evaluering av bevart plantemateriale for å gjøre materialet mer verdifullt og anvendelig for bruk Sørge for at data om tilgjengelig materiale er lagret og tilgjengelig for ulike brukergrupper Informere om bruksegenskaper ved et stort mangfold av planteslag og plantesorter og om deres verdier knyttet til miljø, matkultur, bærekraft og / eller kulturhistorie Samarbeide med NordGen om automatisert webløsning for bestilling av plantemateriale fra nasjonale plantesamlinger i henhold til ITPGRFA med bruk av traktatens smta og med automatiserte rapporteringsrutiner Kartlegge, registrere og formalisere On farm bevaring og bruk av plantesorter som ikke er registrert på den offisielle sortslista og/eller som det ikke omsettes formeringsmateriale av gjennom vanlige kanaler Arbeide for å øke mangfoldet av arter og sorter som dyrkes for å bidra til et mer bærekraftig og diversity rich landbruk Komme med innspill til utforming av nasjonal landbrukspolitikk for å bevege landbruket i retning av økt bruk av sortsmangfold og genetisk variasjon Arbeide for at regelverk som regulerer bruk og omsetning av plantemateriale er tilpasset og legger til rette for genetisk mangfold innen jord- og hagebruk Ta initiativ til en dialog med SLF og LMD om å utvikle virkemidler som kan støtte dyrking og bruk av bevaringsverdige plantesorter I samarbeid med NordGen og Mattilsynet sørge for at aktuelle bevaringssorter er godkjent og registrert på nasjonal sortsliste 8

9 Initiere og bidra til å utvikle prosjekter som støtter næringsutvikling basert på genetisk mangfold og plantegenetiske ressurser Støtte produksjon av frisk og kontrollert settepotet av bevaringsverdige sorter Støtte produksjon og distribusjon av frø av bevaringsverdige sorter av korn og grønnsaker Støtte organisert bruk av bevaringsverdige sorter og planteslag hos hobbydyrkere og deres sammenslutninger Tilby lokale produsenter å benytte varemerket PLANTEARVEN ved markedsføring og omsetning av sine produkter Styrke nettverk av produsenter av PLANTEARVEN -planter for fellestiltak og utveksling av informasjon og erfaringer for økt omsetning av PLANTEARVEN-planter Bistå med råd til planlegging ved restaurering og bruk av autentisk plantemateriale i historiske hageanlegg Utnytte aktuelle merkevareordninger for å markedsføre produkter basert på sortsmangfold og samarbeide med Slow Food om å utvide Smakens Ark med flere plantesorter med nasjonal eller lokal tilknytning 2.4. Institusjons- og kapasitetsbygging Styrke Nasjonalt program for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Sørge for at Norsk genressurssenter framstår som et handlekraftig senter med høy kompetanse, og som en attraktiv samarbeidspartner for tiltak og prosjekter innen plantegenetiske ressurser Sørge for at Genressurssenterets store nettverk av dedikerte institusjoner og personer oppdateres med relevant informasjon og konsulteres når relevante saker kommer opp. Arbeide med en nasjonal plan for plantegenetiske ressurser som dekker alle aktører med aktiviteter og innflytelse på genressursområdet Styrke samarbeid og sikre klargjøring av roller og ansvar for aktører som deltar i genressursarbeidet aktører nasjonalt, nordisk og internasjonalt Samarbeide om genressursoppgaver med relevante organisasjoner, institusjoner og nettverk i Norge innen landbruk og miljø Styrke samarbeidet med miljøsektoren både for å bevare genressurser og for å legge til rette for bruk Samarbeide med NordGen og genressursprogram i andre nordiske land Samarbeide med institusjoner, nasjonale program og faglige nettverk i Europa Sørge for samordning med og bidrag til gjennomføring og utvikling av internasjonalt genressursarbeid i regi av CGRFA og ITPGRFA Utvide og forbedre infomasjonsarbeid knyttet til plantegenetiske ressurser, rettet mot spesielle målgrupper og mot allmenheten (public awareness) Bidra til allmenn opplysning og informasjon om plantegenetiske ressurser via nettsider og oppslag i ulike media 9

10 Informere om aktuelle saker fra genressursarbeidet via Genressurssenterets nettsider og via nyhetsbrev til abonnenter Benytte bevaringssamlingene som arenaer for informasjon om og demonstrasjon av genressurssarbeid og PLANTEARVEN. Videreutvikle nettstedene og slik at de inneholder all relevant informasjon om plantemateriale, bevaringssteder og rutiner for bestilling og distribusjon av materialet Gjennomføre årlige tildelinger av PLANTEARVEN-prisen Tilby friluftsmuseer o.l. bistand til å etablere demonstrasjonsfelt med PLANTEARVENplanter med informasjon og merking, relatert til museets øvrige profil og muligheter Styrke forskning, undervisning og utdanning på område plantegenetiske ressurser Følge opp dialogen med Norges forskningsråd for å øke innsatsen innen forskning på genressursspørsmål Utvide mengden av stoff beregnet på undervisning og skoleverk på Genressurssenterets nettsider og via kanaler hos aktuelle samarbeidspartnere på undervisningssektoren 3. Organisering og arbeidsform Organisering og gjennomføring av tiltak og aktiviteter og disponering av budsjett vil skje etter initiativ fra Genressurssenteret og i henhold til anbefalinger fra Genressursutvalg for planter. Oppgaver løses enten med styring og gjennomføring av Genressurssenterets personale eller ved at oppgaver settes bort til samarbeidspartnere. Når det er hensiktsmessig vil Genressurssenteret annonsere muligheter til å søke om prosjektstøtte til prioriterte oppgaver innenfor plan og målsettinger. Gjennomføring av tiltak rapporteres i henhold til årsplaner, prosjektbeskrivelser og rutiner for rapportering. For å holde god kontakt med samarbeidspartnere og nettverk gjennomføres fagmøter, prosjektmøter og workshops etter behov. Ved oppstart av nye oppgaver er det aktuelt å sette ned spesielle ad hoc arbeidsgrupper. 10

11 Vedlegg 1 - Genressursutvalget for kulturplanter, mandat og medlemmer Utvalget er et rådgivende organ for Norsk genressurssenter for gjennomføring av Nasjonalt program for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Utvalget består i perioden av: - Ragnar Eltun, Bioforsk Øst Løken (leder) - Bjørn Gimming, Norges bondelag - Torgun M. Johnsen, Mattilsynet, Ås - Petter Marum, Graminor as - Regine Andersen, Fridtjof Nansens institutt - Akse Østebrøt, Direktoratet for naturforvaltning - Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken - Stein Harald Hjeltnes, Graminor/Njøs næringsutvikling - Anders Næss, Økologisk spesialkorn - Per Arvid Åsen, Agder naturmuseum og botaniske hage Genressursutvalget for kulturplanters mandat fra Landbruks- og matdepartementet: Innledning: Norge er forpliktet gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold, den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk og andre internasjonale avtaler til å bevare genetiske ressurser og utvikle nasjonale strategier for bevaring og bærekraftig bruk. Målet er å skape gode betingelser for å sikre verdifulle gener og genetisk variasjon for framtidig evolusjon og utnyttelse. Strategiene skal sikre verdiene som genetiske ressurser representerer som del av naturmiljøet og det biologiske mangfoldet og for vitenskapelige, økonomiske, kulturelle og andre samfunnsmessige behov i dag og i framtiden. Den genetiske variasjonen innen husdyr, matplanter og andre nyttevekster er utviklet gjennom menneskenes bruk av genetiske ressurser gjennom årtusener og utgjør en del av vår kulturarv så vel som potensialet for framtidig matsikkerhet. Mandat: Utvalget er et rådgivende organ for Norsk genressurssenter for gjennomføring av Nasjonalt program for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser. Utvalget har et særlig ansvar for å: - Utarbeide og følge opp Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Koordinere arbeidet med bevaring av plantegenetiske ressurser - Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser - Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til plantegenetiske ressurser - Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging blant annet gjennom målrettet og effektiv formidling av informasjon om plantegenetiske ressurser. - Utvalgets arbeid skal sees i sammenheng med aktivitet under Nordisk ministerråd og det internasjonale arbeidet. Utvalget gir råd til Norsk genressurssenter om aktuelle høringssaker og andre faglige spørsmål. Utvalget skal uttale seg til Norsk genressurssenter om forslag til budsjett og årlige arbeidsplaner med vekt på prioritering mellom aktiviteter/prosjekter og mellom oppdragstakere. Sekretær for utvalget er Åsmund Asdal, Norsk Genressurssenter, Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, 1431 Ås. 11

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold

Plantearven. en del av vårt biologiske mangfold FOTO: LIV LØNNE DILLE Plantearven en del av vårt biologiske mangfold "Norge har et stort biologisk og genetisk mangfold av nytteplanter, både i natur og kultur. Nytteplantenes genetiske variasjon er en

Detaljer

Formål med / innhold i Plantetraktaten:

Formål med / innhold i Plantetraktaten: Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Innspill fra Norsk genressurssenter og Genressursutvalg for planter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo,

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter

Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter. Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bevaringssorter / Tradisjonssorter - aktuelle tiltak i regi av Norsk genressurssenter Åsmund Asdal, Norsk genressurssenter Bakgrunn for Genressurssenteret: Målsettinger om bevaring og bruk Sorter av frøformerte

Detaljer

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv

Fra Stockholm til Svalbard. Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Fra Stockholm til Svalbard Norsk genressursarbeid i nordisk og internasjonalt perspektiv Åpningsseminar Norsk Genressurssenter Hamar 28.11.2006 Per Harald Grue Opptakten 1960-70årene Økende bekymring for

Detaljer

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE

VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER FRA VILL FLORA SOM ØKOSYSTEMTJENESTE Rapport fra Genressurssenteret, Skog og landskap 20/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERDI AV PLANTEGENETISKE RESSURSER

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 4 Tirsdag 16.10. 2012 kl 1030 til 1600 / Sagaplant, Sauherad Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Per Arvid

Detaljer

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage

TEMA. Jakten på PLANTEARVEN. Nr. 3 2015. - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser. Skolehage Nr. 3 2015 Skolehage Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser Kirsty McKinnon, Bioforsk, Kompetansesenter Økologisk Landbruk. E-post kirsty.mckinnon@bioforsk.no Genetisk mangfold

Detaljer

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker

Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Bevart materiale av eldre sorter av korn, potet og grønnsaker Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo, Mathallen 21. november 2013 www.genressurser.no www.plantearven.no

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 5 Torsdag 29.11. 2012 kl 1015 til 1600 / Skog & Landskap, Raveien 9, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum,

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk 2007 2010 1. Innledning Norge er forpliktet gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold til å bevare genetiske ressurser

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 8 Onsdag 5. mars 2013 kl 0830 til 1500 / Kringler gård. Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Dordi Kjersti

Detaljer

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter

Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Samarbeid med miljøvernsektoren om bevaring av genressurser hos skogtrær og nytteplanter Kjersti Bakkebø Fjellstad Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Fagsamling vern Lista flypark, 29. august 2013 www.genressurser.no

Detaljer

Rapport. Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk

Rapport. Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk Rapport Gjennomføring av Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk 2007 2010 Fra Genressursutvalg for planter v/norsk genressurssenter Norsk genressurssenter 24.01.2011

Detaljer

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv

Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Genressursutvalg for kulturplanter: Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske ressurser i klonarkiv Planteforsk Landvik februar 2005 Plan og strategi for langsiktig bevaring av plantegenetiske

Detaljer

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad

Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning. Petter Marum og Kristin Daugstad Alternative bevaringsformer og bønders medvirkning Petter Marum og Kristin Daugstad Bevaringsformer Ex situ In situ Ex Situ bevaring Ex situ bevaring omfatter bevaring av genetisk materiale utenfor populasjonens

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 9 Mandag 8. september 2014 (1400-1600) hos Artsdatabanken og tirsdag 9. september 2014 (1300-1600) hos Miljødirektoratet

Detaljer

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser

Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser Klonarkiv for humle, Apelsvoll 2016. Foto: Morten Rasmussen/ Nibio Handlingsplan for kulturplanter 2017-2019 November 2017 1 Forord Norsk genressurssenters

Detaljer

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Regine Andersen, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt Matmonopol? Åpent møte om patent på planter og dyr Miljøhuset G9, 25 November

Detaljer

Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær

Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 08.09.2017 Vår referanse: 17/28983-4 Deres dato: Deres referanse: Høringsnotat -Forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr,

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser

Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser Norsk genressurssenters Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av plantegenetiske ressurser 2016-2019 Klonarkiv for humle, Apelsvoll 2016. Foto: Morten Rasmussen/ Nibio November 2016 Forord Norsk

Detaljer

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006.

Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. Rapport fra Genressursutvalg for planter 2001-2006. 1. Generelt Genressursutvalg for planter legger med dette fram sin rapport for virksomheten i perioden 2001 2006. Utvalget takker for oppdraget, og melder

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Seminar om norsk genressurspolitikk og bønders rettigheter Mathallen, 7. november 2013 Regine Andersen daglig leder Oikos Økologisk Norge Plantemangfold

Detaljer

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13

Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold. Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Eksisterende støtteordninger og muligheter for støtte til bevaring og bruk av plantegenetisk mangfold Jon Magnar Haugen, 07.11.13 Hvem er vi SLF: setter landbruks- og matpolitikken ut i livet er et støtte-

Detaljer

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale

DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale DAG RAGNAR BLYSTAD: IN VITRO OG KRYOBEVARING; sikring av sjukdomsfritt plantegenetisk materiale PLANTEDYRKERNE DRØMMER OM: Stor avling Topp kvalitet næringsinnhold, smak, farger og frodighet Få plantehelseproblemer

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 3 Tirsdag 6.3. 2012 kl 1000 til 1530 / Skog & Landskap, Raveien 9, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum,

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 6 Torsdag 7. mars 2013 kl 1000 til 1600 / Skog & Landskap, Høgskoleveien 8, Ås Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER

STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER Rapport 19/2013 fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STRATEGIPLAN FOR NORSK GENRESSURSSENTER

Detaljer

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010

Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Nytteplanter og viktige genetiske ressurser i enga Seminar om Handlingsplan for slåttemark Mandag 8. februar 2010 Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Kulturlandskapet - møteplass for: Planter, dyr og mennesker

Detaljer

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon

Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Handlingsplan for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser for landbruk og matproduksjon Timotei er en av de viktigste jordbruksvekstene i Norge, og det genetiske materiale som ligger til grunn for

Detaljer

Jakten på PLANTEARVEN

Jakten på PLANTEARVEN www.norsok.no Jakten på PLANTEARVEN - om å finne og bevare plantegenetiske ressurser NORSØK FAGINFO NR 3 2016 Norsk senter for økologisk landbruk Kirsty McKinnon, Norsk senter for økologisk landbruk kirsty.mckinnon@norsok.no

Detaljer

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25.

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. mars 2015 Villeple (Malus sylvestris) Fra knapt meterhøy til 10-15 meter

Detaljer

NordGens respons på sertifiseringsopplegg

NordGens respons på sertifiseringsopplegg NordGens respons på sertifiseringsopplegg Avslutningsseminar for Ny Nordisk Mat-prosjektet Kød, mælk og ost baseret på nordisk mangfoldighed husdyr i naturplejen Gl.Estrup, Mai 2009 Benedicte Lund, sektor

Detaljer

Norsk genressurssenters engasjement for nasjonale husdyrgenetiske ressurser

Norsk genressurssenters engasjement for nasjonale husdyrgenetiske ressurser Norsk genressurssenters engasjement for nasjonale husdyrgenetiske ressurser Smårasemøte 14. mars 2007 Randsvangen hotell Nina Sæther, Norsk genressurssenter Side 1 Hva er husdyrgenetiske ressurser? Husdyr

Detaljer

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord?

Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Hvorfor er det behov for planteforedling i nord? Magne Gullord, Graminor Nordområdekonferansen 2007, Bodø 8.-9. november Ansvalige institusjoner NLH-UMB Ås Vekstgrupper Finansiering Periode Korn, engvekster,

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge FNI Report 11/2011 Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheter i Norge Regine Andersen regine.andersen@fni.no November

Detaljer

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS

Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord. Idun Christie Graminor AS Vekster tilpasset nordnorske forhold. Graminors satsing i nord Idun Christie Graminor AS Graminor AS, en rask presentasjon Etablert 2002 Ansvar for all planteforedling i Norge Sortsrepresentasjon og Prebasisavl

Detaljer

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene?

Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Arktisk landbruk 2009 Plantesorter i endret klima Hva klarer plantene? Odd Arne Rognli 1 og Tore Skrøppa 2 1 Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), Universitetet for miljøog biovitenskap; 2 Norsk

Detaljer

BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG TIL BEVARING OG UTVIKLING AV PLANTEGENETISKE RESSURSER I NORGE

BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG TIL BEVARING OG UTVIKLING AV PLANTEGENETISKE RESSURSER I NORGE Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 04/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BØNDERS RETTIGHETER OG BIDRAG

Detaljer

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser

Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Endret klima - nye muligheter i planteproduksjonen Behov for nye sorter, utnytting av genetiske ressurser Odd Arne Rognli Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Detaljer

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter.

Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Fra kartlegging til aktiv bevaring av genressurser i enger og beiter. Av: Ellen Svalheim Frilansbiolog/ Bioforsk Landvik Ellen Svalheim 1 Arbeidet med bevaring av genressurser i gamle enger og beiter ble

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 - Kåre O. Larsen, Mattilsynet Seksjonssjef planter, økologi og GM, TEMA Mattilsynets

Detaljer

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk

Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge. Ellen Svalheim, Bioforsk Beitenæringens betydning for kulturlandskap og biologisk mangfold i Norge Ellen Svalheim, Bioforsk Valle, Setesdal Norske rødlister Rødlistearter- i kulturlandskapet Om lag 44 % av de trua rødlisteartene

Detaljer

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk

Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud. Ellen Svalheim, Bioforsk Utvalgt naturtype slåttemark i Buskerud Ellen Svalheim, Bioforsk Naturmangfoldloven og Norske rødlister Handlingsplaner for utvalgte naturtyper (UN) og prioriterte arter (PA) Veldig artsrike Hvordan kan

Detaljer

Norsk planteforedling i et endret klima

Norsk planteforedling i et endret klima Norsk planteforedling i et endret klima Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 25.03.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Biologisk

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Aichimålene og Artsdatabankens bidrag Aichimålene er de internasjonale målene for biologisk mangfold

Aichimålene og Artsdatabankens bidrag Aichimålene er de internasjonale målene for biologisk mangfold Aichimålene og Artsdatabankens bidrag Aichimålene er de internasjonale målene for biologisk mangfold 2011 2020 Visjon for 2050 I 2050 er det biologiske mangfoldet verdisatt, bevart, restaurert og bærekraftig

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Vedtatt på NOFs årsmøte 26. april 2014 Innledning Denne strategien

Detaljer

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012

Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Referat fra møte i Genressursutvalget for skogtrær (GUS) Sted: Kringler Gjestegård Tidspunkt: 8.-9. mars 2012 Tilstede: Kjersti Kinderås, Per Anker Pedersen, Øyvind M. Edvardsen, Olavi Junttila, Gunn Paulsen,

Detaljer

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014

Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019. Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26. april 2014 Strategi for Norsk Ornitologisk Forening 2014-2019 Sentralstyrets forslag til NOFs årsmøte 26.

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Genressurser i moderne planteforedling og forskning

Genressurser i moderne planteforedling og forskning Genressurser i moderne planteforedling og forskning Odd Arne Rognli, Institutt for plantevitenskap, NMBU 03.09.2015 Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor Kilde: Petter Marum, Graminor

Detaljer

Genressurser i kulturlandskapet

Genressurser i kulturlandskapet Genressurser i kulturlandskapet Prioriterte plantegrupper: Engvekster i jordbrukslandskapet Stauder og roser i hagelandskapet Endringer fører til behov for bevaringstiltak: Nye sorter erstatter gamle Endringer

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver

Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift. Skjetlein Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Gamle arter og sorter / kultursorter i økologisk drift Skjetlein 03.02.15 Johan Swärd - bonde Silja Valand - landbruksrådgiver Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter» Startet i 2007 Finansiert

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER Mattilsynet har mottatt 12 høringssvar, av disse var det 6 som ikke hadde merknader

Detaljer

Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter»

Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter» Prosjekt: «Bevaring og bruk av gamle kornarter og sorter» Startet i 2007 Finansiert av Norsk Genressurssenter og med egenandel av Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 3 hovedmål: 1. Bringe fram 10 15 godt

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk?

Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Økologisk produksjon og forbruk Aina Bartmann - Oppdal 14.01.09 Regjeringens mål Status Hvorfor økologisk landbruk? Hovedtrekk i handlingsplanen Veien videre; Nisje eller spydspiss? Mål for matproduksjonen

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Foregangsfylke: Jordkultur og jordstruktur «levende Matjord» Buskerud Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 05.12.13 Vedlegg

Detaljer

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune

11/22/2011. Tema: biomangfold i kulturlandskapet. 1. Hvordan få status som verdifullt areal? Slåttemark: Uppistog, Bykle kommune Tema: biomangfold i kulturlandskapet 1. Verdisetting 2. Eksempler fra Agder 3. Støtteordninger (fra landbruk- og miljø) 4. Hvordan opprettholde verdien «Støtteverdig» biomangfold i kulturlandskapet. -Hvordan

Detaljer

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016))

Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Stortingsmelding Natur for livet Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld.St.14 (2015-2016)) Sammendrag Hvorfor en stortingsmelding om naturmangfold? Naturen er selve livsgrunnlaget vårt. Mangfoldet

Detaljer

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving

Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon. Einar Strand Fagforum Korn Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Momenter fra ekspertgruppa for økt norsk kornproduksjon Einar Strand Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving Mandatet Det nedsettes en ekspertgruppe som skal gi Statsråden anbefalinger om hvilke tiltak som

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

Internasjonale mål for biologisk mangfold

Internasjonale mål for biologisk mangfold Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020 FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger: Aichimålene Bevaring av biologisk mangfold Bærekraftig bruk av biologiske ressurser Rettferdig

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg?

Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Hva må til for at et større sortiment av plantesorter skal komme i salg? Med hovedfokus på frukt og grøntbransjen Nina Heiberg FoU sjef Gartnerhallen Større sortiment av plantesorter Flere sorter innen

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER

KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER KRYOPRESERVERING AV POTETSORTER - hva er det godt for? Dag-Ragnar Blystad, NIBIO Kryopreservering 19.01.2016 1 HVA ER SPESIELT MED DISSE VEKSTENE? Kryopreservering 19.01.2016 2 SPESIELLE UTFORDRINGER FOR

Detaljer

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009

Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform. Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Programmet landbruksbygg og kulturlandskap bakgrunn, målsetting og arbeidsform Ragnar Mjelde Stjørdal, 27.01.2009 Bakgrunn Husdyrkonsesjonsloven 2004 Hold av husdyr 2003 Arealkrav, krav til innredninger

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB

Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB Skolehagen: et svar på vår tids utfordringer? Skolehageseminar i Oslo 2012 Linda Jolly, Seksjon for læring og lærerutdanning ved UMB Skolehageseminar i Oslo, 2012 Barn-i-hagen 3 Skolehageseminar i Oslo,

Detaljer

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2013-14.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.04.2013 Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Detaljer

Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson

Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson Prosjektoversikt- tilskudd til genressurstiltak husdyr, planter og skogstrær 2017 Prosjektnavn Prosjekteier Tilsagn i 2017 Kontaktperson Nordiskt Kartlegging av den norske brunbias raserenhet Genresurscenter

Detaljer

Innspill til melding om jordbrukspolitikken

Innspill til melding om jordbrukspolitikken Landbruks- og matdepartementet 1.februar 2016 Innspill til melding om jordbrukspolitikken Norges Bygdekvinnelag viser til Landbruks- og matdepartementet sin invitasjon til å komme med innspill til Regjeringens

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk

Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk Det nye plantemangfoldet i norsk jordbruk Utbredelse og kommersielt potensial Rapport fra en spørreundersøkelse av Regine Andersen og Jon Magne Holten Oikos Økologisk Norge Oikos Økologisk Norge er en

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Planteforedling, planteproduksjon og skogkultur. Hva sier skogmeldinga?

Planteforedling, planteproduksjon og skogkultur. Hva sier skogmeldinga? Landbruks- og matdepartementet Planteforedling, planteproduksjon og skogkultur. Hva sier skogmeldinga? Seniorrådgiver Terje Hoel, Vegårshei, 14. juni 2017 Foto: Biri Biri planteskole Meld. St. 6 (2016-2017)

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer