Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7"

Transkript

1 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter Marum, Dordi Kjersti Mogstad, Regine Andersen, Per Arvid Åsen, Lisbeth Gederås, Bjørn Gimming, Anders Næss og Stein Harald Hjeltnes. Observatører: Morten Rasmussen, NordGen og Grethe Helene Evjen, LMD (Sakene 49/13 og 55/13a) Åsmund Asdal Sak 48/13 Innkalling og sakliste Ingen merknader til innkalling. Sak 49/13 Orienteringssaker Ny observatør i Genressursutvalget Gaute Voigt-Hanssen erstatter Casper Linnestad som observatør fra Miljøverndepartementet i Genressursutvalg for planter fra og med dette møtet Seminarer Sammen med Graminor og Oikos Økologisk Norge arrangerer Genressurssenteret seminaret Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge på Mathallen i Oslo 7. november. Seminaret er en oppfølging av S&L rapport 4/13 Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk fra Genressursutvalget og Genressurssenteret. Sammen med Matviken (matkontaktene i Østlandsfylkene) arrangerer Genressurssenteret seminaret Mangfold, mat og muligheter - om næringsutvikling og ubrukte genressurser hos planter og husdyr på Mathallen 21. november. Medarrangører er Laget for vestlandsk fjordfe, Landslaget for telemarksfe, Oikos Økologisk Norge, Slow Food Norge og Økologisk spesialkorn Heksekost På grunn av usikkerhet omkring Mattilsynets budsjett for 2013 er det usikkert om våre kvistbanktrær av eple vil bli prøvetatt og testet for heksekost denne høsten. Det er dermed foreløpig uklart om det vil være podekvist av de bevarte eplesortene tilgjengelig til kommende vår. (1)

2 49.4. DNA analyser av eplesorter I forbindelse med prosjektet Evaluation of fruit genetic resources in Bosnia-Herzegovina with the aim of sustainable, commercial utilization som gjennomføres av Bioforsk Ullensvang i samarbeid med et universitet i Sarajevo, blir det i høst gjort DNA analyser av bevarte eplesorter i klonarkivene ved UMB, Lier, Ulvik og Njøs Evaluering Program för odlad mångfald Genressurssenteret har fått i oppdrag å evaluere POM, det svenske programmet for plantegenetiske ressurser høsten 2013, halvveis i POMs inneværende programperiode ECPGR Det ble orientert om planene om å flytte ECPGRs sekretariat fra Bioversity i Roma til Global Crop Diversity Trust i Bonn fra En del forhold, spesielt økonomiske, vedrørende avtalen mellom ECPGR og GCDT har vært problematiske, og det er besluttet å utsette flyttingen i to år Møte i Plantetraktaten Det styrende organet i Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk hadde sitt femte partsmøte i Oman september. Grethe Evjen og Regine Andersen orienterte fra møtet: a) Det arbeides med å få mer penger inn til Traktatens Benefit Sharing fond. Norge har betalt inn 5 mill Euro som en engangsbetaling og EU har satt inn et tilsvarende beløp. Det er økende aksept for at det må komme mer og fast brukerbasert innbetaling (fra industrien) til fondet. Det er også økende interesse for den norske modellen med innbetaling av et fast årlig beløp, tilsvarende en prosentandel av frøomsetningen. b) En arbeidsgruppe er i gang med å fornye/videreutvikle Traktatens multilaterale systemet for tilgang til genressurser og utbyttefordeling. Å utvide Annex 1 til å omfatte alle arter er et av temaene. c) Sekretariatet har fått i oppgave å utarbeide erfaringsbaserte retningslinjer for nasjonal implementering av bønders rettigheter under Traktaten, samt å vurdere hvordan regler for immaterielle rettigheter påvirker bønders rettigheter. d) En komité er etablert for å utrede retningslinjer for bærekraftig bruk av PGR, inkl. bønders rettigheter. e) Forslag om at bønder skal få direkte tilgang til materiale fra genbanker f) Sterkere fokus på in situ bevaring Flere utvalgsmedlemmer kommenterte situasjonen i Norge når det gjelder utbud av frø av ulike sorter, både til konvensjonell og til økologisk dyrking. Mange sorter som burde vært på markedet selges ikke på grunn av frøfirmaenes økonomiske prioriteringer. Det økologiske landbruket har få sorter å velge mellom, og det er lite økologisk dyrket frø tilgjengelig. Det ble orientert om det nylig igangsatte COBRA-prosjektet som skal utvikle sortsmateriale og frøproduksjon spesielt for økologisk landbruk i Europa og arbeide med regelverkspørsmål i tilknytning til dette Nordens grønne kulturarv Prosjektet Nordens grønne kulturarv ble initiert i det norske formannskapsprogrammet for Nordisk ministerråd i I prosjektet sammenlignes genbankaksesjoner av rødkløver samlet inn fra to regioner, en i Norge og en i Sverige, med nyinnsamlet materiale fra de samme stedene. Formålet med prosjektet er å se om materialet har endret seg genetisk på de drøyt 30 årene som er gått siden de første innsamlingene ble gjort. NordGen er prosjektleder og Petter Marum bistår i innsamling i Norge. (2)

3 49.9. PLANTEARVEN syriner I samarbeid med Knut Langeland er det samlet inn fire gamle typer av syriner i Oslo-området med antatt potensiale for oppformering og salg som PLANTEARVEN -syriner. Syrinene har stor prydverdi og en interessant historie. Hybridene er spesielt aktuelle fordi de ikke setter rotskudd og sprer seg. Vevsformerte planter er sendt fra Sagaplant til Melbyes planteskole for produksjon av salgsklare planter til våren Genressurssenteret vil bidra til markedsføring av plantene Jordbærsorten Deutsch Evern til Norge I samarbeid med Lier historielag blir jordbærsorten Deutsch Evern, gjeninnført til Norge. Planter tas inn fra Pometet i København, testet og renset hos Sagaplant og deretter plassert for bevaring ved Lier Bygdetun. Deutsch Evern er en av Genressurssenterets mandatsorter av jordbær og gjennom prosjektet blir sorten også bevart sammen med andre jordbærsorter i kryotank hos Sagaplant. a) Til orientering b) Genressursutvalget ønsker å bli holdt orientert om videre utvikling i saker som vedrører Den internasjonale plantetraktaten og støtter de norske posisjonene i traktatsarbeidet. Sak 50/13 Aktuelle saker ved NordGen Morten Rasmussen orienterte om aktuelle saker fra NordGen, blant annet statistikk over sorter og annet materiale fra Norge som er lagret i genbanken og hvordan dette er distribuert til ulike brukergrupper det siste året. Det såkalte PPP-prosjektet (Public Private Partnership for pre-breeding) går inn i en ny fireårsperiode og det ser lovende ut når det gjelder videre finansiering. NordGen står foran en stor utskifting av personalet. På grunn av regelen om maksimal tjenestetid på 8 år skal nesten alt fagpersonell skiftes ut de nærmeste 1,5 år. Sak 51/13 Gjennomføring av gjeldende aktivitetsplan Gjeldende handlingsplan for Genressurssenterets arbeid på plantesektoren Aktivitetsplan kulturplanter, Norsk genressurssenter går ut i 2014 og det er behov for en ny plan som skal gjelde fra Som en forberedelse til dette ble det gitt en administrativ vurdering av hvordan gjeldende aktivitetsplan er fulgt opp og gjennomført. Genressurssenterets vurdering er at de fleste av tiltakene er / blir gjennomført som planlagt, men at særlig to områder er spesielt utfordrende, i hovedsak fordi oppgavene er omfattende hvis de skal bli gjennomført på ønsket nivå og med ønsket kvalitet. a) Det ene gjelder målsettingen om at alt bevart materiale skal være undersøkt og beskrevet på en slik måte at det bidrar til økt bruk. Verdien av bevart materiale for potensielle brukere henger sammen med kunnskap om materialets egenskaper, inkl historie og tradisjonell kunnskap. Den kunnskapen som finnes må også være lett tilgjengelig på internett. Selv om tilfanget av informasjon om det norske materialet øker er vurderingen at dette går langsommere enn en kunne ønske. b) Det andre forholdet er at strukturen på bevaringssamlinger i Norge med mange spredte samlinger med ulike institusjoner og personer som ansvarlige gjør distribusjon og rapportering komplisert. Plantesamlingene og bevaringsstedene sørger for at genmaterialet som sortene og aksesjonene representerer blir tilfredsstillende tatt vare på i den forstand at genmaterialet (3)

4 er sikret. Strukturen sørger også for at samlingene vises fram for et stort publikum, noe som er svært verdifullt. Det problematiske med denne strukturen er imidlertid å få til et effektivt bestillings- og distribusjonssystem, som også kan inkludere bruk av materialoverføringsavtaler (jfr. Plantetraktatens bestemmelser) og rapportering. Å holde plantehygienisk kontroll på plantematerialet som sendes ut er også vanskelig. Følgende innspill og synspunkter ble notert fra Genressursutvalgets diskusjon: Det er behov for å standardisere data som genereres om det plantegenetiske materialet, slik at det kan deles med flere på felles plattformer og for at det skal kunne bli lagret på en langsiktig og effektiv måte. Flere samarbeidspartnere er aktuelle for å oppnå dette. Det settes spørsmålstegn ved om SESTO i sin nåværende form er et velegnet system for å lagre data om plantesamlingene. Det er behov for aktive tiltak for å øke sortsmangfold i norsk landbruk, jfr. forslagene i rapporten Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Innspill til norsk genressurspolitikk. Det gjelder både større mangfold og bedre sorter til det store markedet for norsk matproduksjon og det gjelder mangfold i et variert nisjemarked. Undersøkelser av egenskaper i det bevarte materialet er viktig og en forutsetning for at materialet skal bli tatt i bruk. Målsettingen er langsiktig og oppgaven er omfattende, men dette er en oppgave som bør ha høy prioritet. Når det gjelder de nasjonale klonarkivene/plantesamlingene må det være stort fokus på at alle verdifulle planter er sikkerhetskopiert. Praktisk håndtering og distribusjon av materialet i samlingene, inkludert bestillingsrutiner og rapportering, må innrettes slik at elektronisk kommunikasjon benyttes for de aller fleste formål. Fordeler med en utvikling mot færre klonarkiv framheves. Muligheter med kryobevaring bør utvikles og utnyttes. Det ble orientert om et initiativ fra Tyskland der sorter som er gått ut av det kommersielle markedet stilles til disposisjon internasjonalt som et bidrag til «non monetary benefit sharing». a) Genressursutvalget ber om at innspill og synspunkter blir tatt hensyn til når handlingsplan/ aktivitetsplan for neste periode skal utarbeides. b) Genressursutvalget anbefaler at det startes på en prosess med formål å konsentrere bevaringen av levende planter i norske klonarkiv på færre steder og med en mer rasjonell forvaltning av plantematerialet. Sak 52/13 PLANTEARVEN-prisen 2013 Til møtet forelå seks nominasjoner på kandidater til PLANTEARVEN prisen for a) PLANTEARVEN-prisen for 2013 tildeles Arild Larsen og Mari Marstein b) Prisen deles ut på Genressurssenterets seminar om genressurspolitikk i Oslo 7. november Sak 53/13 Prosjekt In situ bevaring Det ble orientert om arbeid og framdrift i det treårige prosjektet In situ bevaring av plantegenetiske ressurser i verneområder i Norge. Landbruks- og matdepartementet har bevilget kr ,- til (4)

5 prosjektet som gjennomføres fra høsten 2013 med tilleggsfinansiering fra Genressurssenteret og Universitetet i Birmingham. Det ble gjennomført feltarbeid og et prosjektmøte i Kragerø i uke 38, i områder som skal inngå i den nye Jomfruland nasjonalpark. Analysen som ble gjennomført høsten 2012 viste at området er et «hotspot» for forekomst av arter som er med på listen over 174 prioriterte nytteplanter og deres slektninger i vill flora. Genressurssenteret har sendt inn en høringsuttale om verdi av genressurser og behov for bevaring av slike til oppstartsmelding for opprettelsen av Jomfruland nasjonalpark til høringsfristen 15. september, og tilsvarende til en prosess for å opprette Raet nasjonalpark i Aust- Agder. Som et ledd i å etablere samarbeid med miljømyndighetene ble det orientert om genressursarbeidet, behovet for in situ bevaring og om prosjektet på en fagsamling for personer som arbeider med forvaltning av verneområder på Lista 29. august. Flere fylker har signalisert interesse for å samarbeide om in situ bevaring av genressurser i verneområder. Prosjektet har hittil forholdt seg til en foreløpig liste over 174 prioriterte arter av nytteplanter som ble tatt fram i forprosjektet i fjor, blant annet etter diskusjoner i Genressursutvalget. Listen kan fortsatt bli justert, f.eks. gjennom innspill fra Genressursutvalget. Noen få arter vil bli plukket ut til nærmere studier. Fra Genressursutvalgets diskusjon ble følgende synspunkter notert: Det er svært viktig at registreringsmetodikk og system for datahåndtering som benyttes i prosjektet er standardisert og kompatibelt med andre metoder og systemer som benyttes, slik at data kan benyttes av andre, f.eks. i miljøforvaltningen. Artsdatabanken tilbyr samarbeid for å finne velfungerende registreringsopplegg og rutiner til prosjektet, samt å legge inn informasjon om aktuelle genressursarter i sine databaser når listen over prioriterte arter er endelig. Nærmere undersøkelser av et fåtall arter bør ikke omfatte bare DNA-analyser. Også andre egenskaper er viktige og bør undersøkes. Enkelte arter som er inkludert i prosjektet er rødlistet og det er for noen utarbeidet egne planer og virkemidler for å bevare dem. Prosjektet må ta hensyn til dette. Samtidig er slike planer et viktig bidrag til å ta vare på dem in situ. Utvalget diskuterte konkret aktuelle arter som det er aktuelt å velge for nærmere undersøkelser i prosjektet. Genressursutvalget ber om at det blir tatt hensyn til synspunktene i videre arbeid i prosjektet. Sak 54/13 Høring NOU 2013:10 om økosystemtjenester Regjeringen ekspertutvalg om verdier av økosystemtjenester leverte sin innstilling NOU 2013:10 Naturens goder om verdier av økosystemer til Miljøvernministeren 29. august Utredningen er sendt på høring med frist for uttale (5)

6 På bestilling leverte Genressurssenteret et notat om tilgjengelig informasjon om verdi-vurderinger av genressurser i vill flora til utvalget, publisert som S&L rapport 20/12 Verdi av plantegenetiske ressurser i vill flora som økosystemtjeneste. Utredningen inneholder et avsnitt om genressurser (Kap ) og egne avsnitt om verdivurderinger av genressurser. Mye av innholdet i notatet fra Genressurssenteret er gjengitt i utredningen og temaet genressurser hos planter er godt dekket. Saksframlegg til utvalgsmøtet inneholdt en vurdering av hvilke anbefalinger og tema som det kan være aktuelt for Genressurssenteret å kommentere i en felles høringsuttale. Tiden i møtet ble knapp, og Genressursutvalget fikk ikke anledning til å drøfte spørsmål eller anbefalinger grundig. Utvalget støtter synspunktet om at genressurser er en viktig økosystemtjeneste og mener det er viktig at Genressurssenteret gir relevante synspunkter som underbygger dette i en høringsuttale. Sak 55/13 Eventuelt a) Utvidet fokus for internasjonalt genressursarbeid innen mat og landbruk Grethe Evjen orienterte om Kommisjonens (CGRFA) arbeid mot å utvide det internasjonale genressursarbeidet til også å omfatte mikroorganismer, invertebrater, o.a. typer av levende organismer av betydning for mat og landbruk. Utvidelsen har fokus på å utvikle ABS (Access and Benefit Sharing) systemer for nye typer av genetisk materiale av verdi for matproduksjon. Landbruks- og matdepartementet ønsker Genressursutvalgets og Senterets hjelp til å finne fram til institusjoner o.l. som arbeider med/har samlinger av slikt materiale og hvilke rutiner og avtaler som benytter ved eventuell utveksling av slikt materiale. Kommisjonen har bedt om slik informasjon fra medlemslandene innen 30. november. Noen aktuelle institusjoner ble nevnt. Genressurssenteret vil gjennomføre en enkel rundspørring hos noen av sine samarbeidspartnere som kan tenkes å ha slikt materiale og rapportere om dette til LMD innen fristen. Til orientering b) Neste utvalgsmøte Aktuell tid for neste utvalgsmøte er begynnelsen av mars 2014 og aktuelt sted er Trondheim der det kan være nyttig å møte Artsdatabanken og Miljødirektoratet. Utvalget er velkommen til å besøke begge stedene. Tid og sted for neste utvalgsmøte bestemmes så snart som mulig o O o Møtet ble kombinert med besøk i Svalbard globale frøhvelv (formiddag 9/10) og fellesmøter for alle tre genressursutvalgene på ettermiddagene 8/11 og 9/11. Fellesmøtet 8/11 inneholdt informasjon om UNIS v/eva Therese Jensen, omvisning på Svalbard museum ved Herdis Lien og orientering om Svalbard Global Seed Vault fra NordGens Roland von Bothmer. Guider ved omvisning i frøhvelvet var Roland von Bothmer og Morten Rasmussen. På ettermiddagen 9/11 holdt Elżbieta Martyniuk fra Warsaw University of Life Sciences foredraget FAO and its Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture - its role and activities in sectoral and cross-sectoral matters. (6)

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks

Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for villaks Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø En samarbeidsarena for forskning, næringsliv, forvaltning og allmennhet KLV-notat 1-2011 Kartlegging av samarbeidsvilje og muligheter for opprettelse av biobank for

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold?

Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Kan tilgang til og godefordeling ved bruk av genetiske ressurser bidra til biologisk mangfold? Morten Walløe Tvedt* 1 Innledning og valg av tema I den siste halvdelen av 1990-tallet var Hans Chr. Bugge

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse

Framtidas matproduksjon, det biologiske mangfoldet og bøndenes deltakelse Framtidas mat et felles prosjekt er et diskusjonsnotat utgitt av Utviklingsfondet med mål om å bidra til kunnskap og skape debatt omkring framtidas matproduksjon og hvordan denne bør organiseres. Utviklingsfondet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Økt tilgang til norske forskningsresultater

Økt tilgang til norske forskningsresultater Økt tilgang til norske forskningsresultater Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs forskningsutvalg 30. januar 2009 1 Innhold: 0. Hovedpunkter...3 1. Innledning...5 1.2 UHRs innfallsvinkel...7

Detaljer