SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER"

Transkript

1 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER I FORSKRIFT OM SÅVARER Mattilsynet har mottatt 12 høringssvar, av disse var det 6 som ikke hadde merknader til høringsutkastet. En sammenstilling av kommentarene blir gjengitt og vurdert i teksten under. Følgende høringsinstanser har uttalt seg: Saksnr: 2014/ Høringsinstans Merknad Ingen merknad 1 Agrokonsult x 2 Bioforsk Øst Landvik x 3 Fylkesmannen i Møre og Romsdal x 4 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag x 5 Fylkesmannen i Telemark x 6 Miljødirektoratet x 7 Norsk Gartnerforbund x 8 Norsk Genressurssenter (Skog og landskap) x 9 Norsk Nærings- og x Nytelsesmiddelarbeiderforbund 10 Norges vassdrags- og energidirektorat x 11 Oikos x 12 Statens vegvesen x 1. Generelle kommentarer Høringsinstansenes syn I høringsbrevet har Mattilsynet nevnt Miljødirektoratet, Norsk genressurssenter og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som aktuelle etater med kompetanse på plantegenetiske ressurser, som Mattilsynet kan innhente råd fra i forbindelse med fastsettelse av blandingenes opprinnelsesområde. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at også Bioforsk innehar relevant kompetanse på plantegenetiske ressurser og bør være aktuell å søke råd hos. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at Miljødirektoratets høring av forskriften om fremmede organismer burde vært sett i sammenheng med høringen av forskrift om naturfrøblandinger. Miljødirektoratet viser til EØS-notatet om direktiv 2010/60/EU av 22.juni 2010, og mener at de burde vært mer involvert i utarbeidelsen av endringsforskriften. Endringene i såvareforskriften har store overlapp med forskriften om fremmede organismer. Fastsettelsene av kildeområde og opprinnelsesområde vil få betydning for hvor frøene spres. Dette bør henge sammen med stedegenhet, samt hva som anses som bevaringsverdige områder. Vurderinger av stedegenhet er relevant i mange sammenhenger innenfor miljøforvaltningen, og bør være konsistente og basert på miljøfaglige vurderinger. Miljødirektoratet og Mattilsynet må samarbeide om å etablere en hensiktsmessig godkjenningsordning for frøblandingene.

2 Miljødirektoratet peker på at EU-direktivet har en bestemmelse om at dersom opprinnelsesområdet ligger i flere land, skal dette fastsettes av landene i fellesskap. Miljødirektoratet savner en synliggjøring av vurdering av hvilke konsekvenser forslaget får for biologisk mangfold. Miljødirektoratet påpeker også at innsamlingen av frø til frøblandingene og kjøpere av såvare som skal bruke blandingene, må forholde seg til naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer hjemlet i naturmangfoldloven. Norsk genressurssenter ved Skog og Landskap påpeker behovet for retningslinjer for hvordan innsamling og produksjon av frø til naturfrøblandinger skal dokumenteres. Ved fastsettelse av opprinnelsesområde eller kildeområde, er det flere høringsinstanser som viser til ECONADA-prosjektet som avsluttes i løpet av høsten I henhold til EØS-avtalen har Norge frister for gjennomføring av rettsaktene. Tidlig i prosessen etter at rettsakten ble fastsatt i EU, hadde Mattilsynet mye kontakt med Direktoratet for naturforvaltning (Nå Miljødirektoratet) om utarbeidelse av EØS-notat for rettsakten og om behovet for en eventuell tilpasningstekst. Først på slutten av 2013 ble det endelig klart hvilken tilpasningstekst som skulle brukes ved definisjon av kildeområdet. Utarbeidelsen av forskriftsteksten var mer krevende enn antatt, og vi ble forsinket i forhold til tidspunktet rettsakten kom opp i EØS-komiteen. Direktiv 2010/60/EU er en rettsakt hjemlet i rådsdirektiv 66/401/EØF om fôrvekster, som faller inn under Matloven. Det er derfor Mattilsynets ansvar å følge opp EØS-avtalen på dette området, og vi involverte ikke Miljødirektoratet i arbeidet med utarbeidelse av selve forskriften utover å informere dem om at vi jobbet med saken. Vi er enige i at Miljødirektoratet og Mattilsynet bør samarbeide om å etablere en hensiktsmessig godkjenningsordning eller rutiner for saksbehandling av frøblandingene. Direktivets bestemmelse om opprinnelsesområder som går over landegrensene, om at myndighetene i de ulike landene skal samarbeide om fastsettelsen av området, er tilsvarende bestemmelse som i direktivene for bevaringsverdige sorter av jordbruksvekster og tradisjonssorter av grønnsaker. Vi har valgt ikke å ta med denne forpliktelsen om samarbeid mellom myndighetene i selve forskriften. Dette er bestemmelser som retter seg mot myndighetene, og ikke de som ønsker å produsere og omsette såvaren. 2. Kommentarer til de særskilte bestemmelsene Høringsinstansenes syn Til 2 Anvendelsesområde og 3 Definisjoner ø) Naturfrøblanding Miljødirektoratet mener naturfrøblandinger bør kunne omfatte også andre arter enn de som står oppført i vedlegg A1. Agrokonsult er uenig i definisjonen av naturfrøblandinger i det at blandingene må inneholde minst en av artene som står oppført som fôrvekst eller gras til grøntanlegg i vedlegg A1. Bioforsk Øst Landvik og Norsk genressurssenter ser heller ikke behovet for denne begrensningen.

3 Som før nevnt er direktiv 2010/60/EU om naturfrøblandinger hjemlet i direktiv 66/401/EØF om fôrvekster. Direktiv 66/401/EØF regulerer produksjon og omsetning av en rekke nærmere spesifiserte arter som produseres og som det handles med over landegrensene. Dette skjer i så stor grad at EU har funnet det hensiktsmessig å lage felles bestemmelser om slik produksjon og handel. Hvis en naturfrøblanding inneholder en eller flere av artene spesifisert i direktiv 66/401/EØF, kommer direktiv 2010/60/EU til anvendelse. Hvis det i EU lages blandinger som ikke inneholder noen av artene oppført i direktivet, faller disse blandingene utenfor de felles EU-kravene. EUs direktiv er minimumsbestemmelser. Det enkelte land kan derfor i tillegg til å implementere kravene i EUs direktiv, ha nasjonale bestemmelser dersom det er hensiktsmessig. I Norge gjelder ikke forskrift om såvarer for andre fôrvekster enn de oppført i vedlegg A1. Vi har i utkastet til endringsforskrift foreslått å ta inn «Andre arter som inngår i naturfrøblandinger» med i lista over arter. Dette for å ha hjemmel til å stille kvalitetskrav til komponentene som inngår i en naturfrøblanding, selv om arten ikke er spesifisert i vedlegget. I forhold til EØS-avtalen er det ingenting i veien for at Norge kan fastsette krav til naturfrøblandinger uavhengig av hvilke arter som inngår i blandingene. I tråd med tidligere norsk intensjon om å regulere all omsetning av såvare, imøtekommer Mattilsynet de høringsinstansene som anser det som ønskelig at en naturfrøblanding ikke begrenses til bare å være blandinger som inneholder minst en art spesifisert i vedlegget, men at de nye reglene skal gjelde alle frøblandinger med formål å bevare naturmiljøet. 3 Definisjoner å) Kildeområde I tilknytning til definisjonen av kildeområdet, savner Agrokonsult definisjoner av innsamlingssted og opprinnelsesområde som er begreper som brukes i vedlegg C4 og vedlegg E. Bioforsk Øst Landvik foreslår å ta med definisjoner av opprinnelsesområde og innsamlingssted, og ta ut foreslåtte definisjon av kildeområde. Dette ut ifra at de mener det er unødvendig. De fremmer konkrete forslag til definisjoner. Bioforsk Øst Landvik viser til ECONADA-prosjektet som de har vær sterkt involvert i. I prosjektet er det gjennomført genetiske analyser av et visst antall arter. Disse analysene tilsier at Norge kan deles inn i fire «opprinnelsesområder» Finnmark, Troms og Nordland, Sør-Norge Nord og Sør-Norge Sør. De mener at det er mulig å bruke denne inndelingen inntil videre, og at grensene for områder eventuelt kan justeres etter hvert som vi får mer kunnskap. Miljødirektoratet mener definisjonen av kildeområde er uklar i forhold til hva som menes med «i henhold til nasjonale bestemmelser», men legger til grunn at det siktes i naturmangfoldloven. Videre henviser de til hva som står i habitatdirektivet. Direktoratet er skeptiske til det Mattilsynet skriver i høringsbrevet om at kildeområder utpekes i forbindelser med søknader om tillatelse til omsetning siden kildeområder skal være «utpekt» i henhold til nasjonale bestemmelser. Direktivet inneholder en definisjon av innsamlingssted som sier at det er det stedet i et kildeområde hvor frøet ble innsamlet. I utkastet til endringsforskrift valgte vi ikke å ta med en egen definisjon under 3, men bake den inn i vilkårene for omsetning av naturfrøblandinger i

4 vedlegg C4. Videre har vi ikke tatt med definisjon av opprinnelsesområde for naturfrøblandingene. I henhold til direktivet er opprinnelsesområdet det området blandingen naturlig forbindes med. Myndigheten som tillater omsetning av blandingen, skal på dette punktet ta hensyn til opplysninger fra myndigheter for plantegenetiske ressurser. Vi synes det ikke er hensiktsmessig å ha en eksakt definisjon av et opprinnelsesområde så lenge det er flere instanser inne i bildet. Vi må også til en hver tid forholde oss til foreliggende kunnskap på området, noe som kan gjøre at et opprinnelsesområde vil kunne endre seg i framtida når vi får enda mer kunnskap om artene. Vi setter stor pris på hva som har kommet fram i ECONADA prosjektet og ser at det kan bli et viktig grunnlag framover. Mattilsynet er enig med Miljødirektoratet om at definisjonen av kildeområde er uklar. Vi er også enige i at ordlyden «er utpekt» tilsier at det ideelt sett burde foreligget en liste over utpekte kildeområder. Det er imidlertid et problem dersom det i dag ikke finnes noen områder som er utpekt i henhold til norske bestemmelser til akkurat dette formålet som denne forskriften retter seg mot. En mulig måte er å vurdere om områder og vegetasjonstyper som allerede er utpekt i andre sammenhenger, også kan sies å ha en vegetasjon av særlig interesse for bevaring av plantegenetiske ressurser. Eksempel på utpekte områder i norsk lovgivning som muligens kan sammenfalle med denne forskriftens formål, er utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven 52, og da spesielt 3 i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Disse omhandler blant annet slåttemark inkludert lauveng og slåttemyr. Det kan også være at det er andre områder utpekt etter naturmangfoldloven, f.eks. landskapsvernområder, hvor bevaring av plantegenetiske ressurser er ett av formålene. Alternativt kan områder utpekt for å ivareta helt andre aspekter enn plantegenetiske ressurser, vise seg også å inneholde plantegenetiske ressurser som er viktige å bevare. Selv om det ikke foreligger noen liste over utpekte kildeområder, mener Mattilsynet at vi likevel er pliktige til å motta og behandle søknader om tillatelse til omsetning av naturfrøblandinger. Mattilsynet ønsker da i samarbeid med blant annet Miljødirektoratet og med støtte fra Norsk genressurssenter, å komme fram til faglige kriterier for egenskapene ved et område som gjør at det kan aksepteres som et kildeområde. 4 Såvareforretninger mv. Miljødirektoratet foreslår å ta inn bestemmelser i forskriften som gjør det mulig for andre enn såvarevirksomheter å produsere og omsette naturfrøblandinger. Videre mener de at bestemmelsene om naturfrøblandinger må gjelde også for genbanker o.l. Etter vårt syn er virksomheter som produserer og omsetter såvare, uavhengig av hvilken kategori såvare virksomheten håndterer, en såvarevirksomhet og bør være registrert som en slik virksomhet hos Mattilsynet. Dette er helt nødvendig for å vite hvem det er som utfører aktiviteten, for å få melding om avl, for å få rapporter fra virksomhetene og for å føre tilsyn med virksomhetene. De fleste av bestemmelsene i endringsforskriften retter seg nettopp mot de som skal produsere og omsette. Vi har foreslått som krav til slike virksomheter, i vedlegg A3, at de må være registrert i Norge og ha en faglig leder. Når det gjelder genbanker o.l. som i forskrift om såvarer 2 er unntatt fra en del av forskriftens bestemmelser, driver disse ikke noen kommersiell produksjon og omsetning av såvarer. Dersom de setter i gang en produksjon og omsetning av f.eks. naturfrøblandinger, vil deres status endre seg, De vil da måtte registrere seg som en såvarevirksomhet og følge forskriften i sin helhet.

5 Til 9 Melding om avl Agrokonsult forslår å stryke Mattilsynets mulighet for å tildele kvoter for frøproduksjon av naturfrøblandinger. De mener det neppe er aktuelt verken å produsere eller omsette mer enn behovet tilsier. Bioforsk Øst Landvik mener også at kvantumsbegrensning ikke er nødvendig. Miljødirektoratet ønsker at begrensningen skal inn i forskriften da den sikrer at høsting skjer på et rimelig lavt nivå. Norsk genressurssenter og Oikos foreslår at bestemmelsen om kvantumsbegrensning og muligheten for å tildele kvoter, fjernes. Naturfrøblandinger er en kategori frøblanding som blir ny på markedet. Det er ikke krav om godkjent sort og det er ikke sertifisert såvare. Selv om såvaren er tiltenkt revegeteringsformål, er det ingen ting i såvareforskriften som begrenser eller styrer bruken av såvaren. Det er imidlertid lite trolig at det blir misbruk av denne varen på den måten at den vil bli brukt til andre formål enn den tiltenkte. Når Mattilsynet mottar melding om avl og vi også i henhold til 4 får oversikt over omsatt mengde foregående år, har vi mulighet til å holde oversikt over andelen naturfrøblandinger som blir omsatt i forhold til totalomsetningen av fôrvekster. Slik vi har ordlagt oss i forskriften sikrer at vi kan tildele kvoter dersom det skulle bli nødvendig. Vi tror imidlertid ikke det vil bli aktuelt. 5 % av totalomsetningen av såvare av fôrvekster er betraktelig mer enn det vi forventer vil komme i omsetning av naturfrøblandinger i Norge. Til 10 Vekstkontroll Agrokonsult og Bioforsk Øst Landvik stiller spørsmål ved om det er rett ressursbruk for Mattilsynet «å utføre kontroll på innsamlingsstedet med passende mellomrom i løpet av vekstsesongen» og om det bør nevnes i forskriften. Bioforsk Øst Landvik foreslår at en godkjenning av et innsamlingssted bør gjelde en bestemt produksjonsperiode f.eks. tre år. Ordlyden som Agrokonsult og Bioforsk Øst Landvik peker på, er tatt direkte fra direktivteksten. Dette er en bestemmelse om hvordan myndighetene skal utføre kontroll. Mattilsynet er enig i at det er unødvendig at det står så detaljert om Mattilsynets forpliktelse i forskriften, og vi vil endre høringsutkastet på dette punktet. Til 13 Kvalitetskrav og nytt vedlegg C4 Bioforsk Øst Landvik foreslår at spireevnen til de enkelte komponentene i alle frøblandingene skal dokumenteres selv om det ikke er spesielle minimumskrav. Bioforsk Øst Landvik mener derfor kravet bør gjelde også for innsamlede frøblandinger. Videre mener de at det i nytt vedlegg C4, 2d bør vises til tabellene i vedlegg C1, tabell 1a og 1b framfor vedlegg A 1. Miljødirektoratet påpeker avvik mellom direktivteksten og utkastet til endringsforskrift i det at det i direktivet står at det maksimale innholdet av Rumex Spp. andre enn Rumex acetosella og Rumex aritimus, i frøblandingenes skal være 0,05 i vektprosent og ikke 0,5 % som det står i endringsforskriften.

6 Når det gjelder innsamlede frøblandinger, kan disse inneholde en rekke arter av større eller mindre betydning for å gjenskape en naturtype. Siden frøene er høstet samlet og skal brukes samlet, ser vi for oss at det kan bli vanskelig å dokumentere spireevnen til alle de ulike komponentene. Det som ligger implisitt i forskriftsutkastet vedlegg C4, 1d er at spireevnen skal dokumenteres for de artene som er typiske for naturtypen på innsamlingsstedet og av betydning for bevaring av plantegenetiske ressurser. Vi ser at dette kravet kan komme klarere fram ved å ta med kravet til dokumentasjon for spireevnen for disse artene i forskriftsteksten. Vi mener det blir feil å kreve dokumentasjon av spireevne for de øvrige artene dersom det ikke er nødvendig for å kunne vurdere om vilkårene for omsetning er oppfylt. Til 17 Merking Agrokonsult stiller spørsmål ved at vi skriver i høringsbrevet og forskriften at blandingene er unntatt fra offisiell merking og samtidig har krav om merking i 21 og i vedlegg E. Bioforsk Øst Landvik stiller også spørsmål ved forskjellen på «offisiell merking» og «merking». Sertifisert såvare krever offisiell merking. I mange land er det påføringen av merkelappen som er selve sertifiseringen. I Norge skriver vi ut et sertifikat som viser at såvaren er sertifisert og godkjent for omsetning i en viss klasse. Vi har gitt de virksomhetene det gjelder ansvar for selv å påføre merkelappen med opplysninger om det som står på sertifikatet. For såvare av bevaringsverdige sorter, tradisjonssorter av grønnsaker, klasse handelsfrø av fôrvekster og klasse standard av grønnsaksfrø, er det krav om merking eller varedeklarasjon, men her bruker vi ikke betegnelsen offisiell merking. Til 18 Varedeklarasjon og Vedlegg E nytt avsnitt b) om varedeklarasjon på naturfrøblandinger Agrokonsult og Bioforsk Øst Landvik foreslår å stryke «av fôrvekster» i punkt 9 som lyder «naturfrøblanding av fôrvekster beregnet til bruk i et område med samme naturgitte forhold som på innsamlingsstedet». Dette for ikke å skape forvirring hos kjøper av såvaren. Miljødirektoratet er ikke enige i Mattilsynets ordlyd i varedeklarasjonen pkt 9 «naturfrøblanding av fôrvekster beregnet til bruk i et område med samme naturgitte forhold som på innsamlingsstedet». I direktivet står det i den danske utgaven «bevarelsesblanding av foderplantefrø beregnet til anvendelse i et område med samme naturtype som på indsamlingsstedet uden hensyn til de biotiske forhold». Miljødirektoratet påpeker at det er en realitetsforskjell mellom «naturgitte forhold» og «naturtype» som er brukt i den danske oversettelsen eller på engelsk «habitate type». Videre mener direktoratet at det bør tas hensyn til biotiske forhold. Siden Mattilsynet imøtekommer høringsinstansenes ønske om å regulere alle naturfrøblandinger uavhengig av om de inneholder en fôrvekst eller ikke slik de er definert i rådsdirektiv 66/401/EØF, støtter vi forslaget om å stryke «av fôrvekster» i varedeklarasjonen. Naturtype eller habitattype er ikke synonymt med «naturgitte forhold». Av forbrukerhensyn ville vi likevel i utkastet til endringsforskrift høre om «naturgitte forhold som på

7 innsamlingsstedet» var en bedre formulering og like dekkende som ordlyden «naturtype som på innsamlingsstedet uten hensyn til de biotiske forhold» i direktivet. På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Miljødirektoratet og at EFTA-landene har en tilpasningstekst for definisjon av kildeområde, endrer vi teksten til «samme naturtype som på innsamlingsstedet». Vi mener det kan forsvares i forhold til EØS-avtalen fordi kildeområdet inkluderer innsamlingsstedet. Til 21 Vilkår for omsetning Bioforsk Øst Landvik foreslår en forenkling av begrepsbruk og definisjoner av «opprinnelsesområde» og «innsamlingssted». De foreslår videre at forvaltningen bør legges opp slik at det gis tillatelse til omsetning av spesielle komponenter eller arter som inngår i frøblandinger, framfor spesifikke, fastlåste frøblandinger. Dette fordi behovet for en enkelt art i en blanding, vil være ulik avhengig av hvilke område innenfor et opprinnelsesområde som skal revegeteres. Mattilsynet merker seg innspillet fra Bioforsk Øst Landvik. Det er imidlertid for tidlig å si hva Mattilsynet vil kunne tillate av blandinger og hvordan forvaltningen på området vil bli. Til Vedlegg A3 Krav til såvareforretninger Bioforsk Øst Landvik mener at faglig leder for såvareforretninger som skal drive innsamling, produksjon og omsetning av naturfrøblandinger, ikke bare skal måtte dokumentere generell frøkunnskap, men også botanisk/økologisk kunnskap om ulike naturtyper i Norge, herunder kjennskap til naturmangfoldloven. Mattilsynet er enig i at faglig leder i såvarevirksomheter som produserer og omsetter naturfrøblandinger, bør ha kunnskap om naturtyper i Norge og kjennskap til naturmangfoldloven. Matloven 8 sier at virksomheten skal sørge for at enhver som deltar i aktivitet omfattet av denne loven, har nødvendig kompetanse. Vi anser den setningen som tilstrekkelig i forhold til krav om kompetanse. Dersom Mattilsynet under tilsyn ser at virksomheter ikke har den nødvendige kompetansen til å oppfylle forskriftens krav, vil Mattilsynet i henhold til forskriften kunne reagere på dette uten at vi spesifiserer nærmere krav i vedlegg A3.

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER

HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER Deres ref: Vår ref: 2014/113969 Dato: 02.07.14 Org.nr : 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM NATURFRØBLANDINGER - ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER Hovedinnhold i forskriftsutkastet Det innføres

Detaljer

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 TEMA Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter Polhøgdaseminar 28. januar 2009 - Kåre O. Larsen, Mattilsynet Seksjonssjef planter, økologi og GM, TEMA Mattilsynets

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2011/129293 Dato: 5.12.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SÅVARER På vegne av Landbruks- og Matdepartementet fremmer Mattilsynet

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xxx. 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF. av 18. juni 2003 8.6.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/447 RÅDSDIREKTIV 2003/61/EF 2006/EØS/30/27 av 18. juni 2003 om endring av direktiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, 66/402/EØF

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2014/6231 Dato: 21.03.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I GEBYRBESTEMMELSER FOR PLANTEVERNMIDDELOMRÅDET Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 2014/286719 Dato: 18.02.2015 Org.nr: 985 399 077 SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER - UTKAST TIL ENDRINGER I

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003. av 14. august 2003 Nr. 23/47 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1452/2003 2008/EØS/23/02 av 14. august 2003 om videreføring av unntaket i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til visse arter

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003

Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF. av 28. mai. 2003 Nr. 30/442 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/45/EF 2006/EØS/30/26 av 28. mai. 2003 om endring av rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra olje- og fibervekster(*)

Detaljer

jf. liste Høringsinstansene

jf. liste Høringsinstansene jf. liste Høringsinstansene Vår dato: 02.09.2015 Vår referanse: 14/4403-8 Deres dato: Deres referanse: Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland

Notat. Til Dato Saksnr. Nærings- og fiskeridepartementet / Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Til Dato Saksnr Nærings- og fiskeridepartementet 03.03.2016 15/188-5 Fra Saksbehandler Ansvarlig Direktorat for e-helse Mona Holsve Ofigsbø Christine Bergland Notat Høringssvar om forslag til lov for gjennomføring

Detaljer

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 1. Bakgrunn Vedlagt følger utkast til forskrift om

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften)

Høringssvar - Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale (bioprospekteringsforskriften) Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Att. Gaute Voigt-Hanssen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2013/112 ART-BI-HAH 05.04.2013 Arkivkode: 365.0 Høringssvar - Forskrift om

Detaljer

Vedlegg Høringsoppsummering

Vedlegg Høringsoppsummering Statens vegvesen Vedlegg Høringsoppsummering Forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 25. oktober

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSDIREKTIV 98/96/EF. av 14. desember 1998 Nr. 29/59 RÅDSDIREKTIV 98/96/EF 2004/EØS/29/04 av 14. desember 1998 om endring blant annet med hensyn til feltinspeksjoner som ikke er offentlige, i henhold til direktiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF,

Detaljer

Forskrift om fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer Forskrift om fremmede organismer ECONADA-sluttseminar 26.10.14 v/seksjonssjef Gunn M Paulsen Bakgrunn og hovedtrekk nml. kap. IV. Fremmede organismer Naturmangfoldloven vedtatt i 2009 Kap IV : Oppfølging

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2

Høringsoppsummering om forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) 1-2 Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-16 20.02.2017 22073691 Høringsoppsummering om forskrift

Detaljer

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 (forordning (EF) nr. 878/2004) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse Nord RHF viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev og -notat av 30.10.2015, om forslag til forskrift om styringssystem

Detaljer

Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket

Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket Siste nytt fra Mattilsynet om økologiregelverket Kontaktmøte for region Nord- og Midt-Norge 27.10.10 Mattilsynet Monica Stubberud Rådgiver, Seksjon planter, økologi og GM Status for nytt økologiregelverk

Detaljer

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN

SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN SAMMENSTILLING OG VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER OM UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING AV OMSETNINGS- OG SYKDOMSFORSKRIFTEN Mattilsynet har mottatt 4 høringsuttalelser. En sammenstilling av kommentarene blir

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg:

2015/144. Følgende innspill til høringene har fremkommet ved NMBU etter møte i NMBUs Forskningsutvalg: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Saksbeh.: Solveig Fossum-Raunehaug Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) Vår ref. 15/02038 Deres

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER

HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREMMEDE ORGANISMER Miljødirektoratet Saksbehandler: Henrik Hareide Postboks 5672 Sluppen Telefon: 97147978 7485 Trondheim Seksjon: Kyst- og havbruksavdelingen Vår referanse: 14/9788 Deres referanse: Vår dato: 20.10.2014

Detaljer

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70

POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERFORSKRIFTEN KAP 70 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: 16/6645-NNO Vår referanse: 201604312-15 008 Sted, Dato Oslo, 02.02.2017 POLITIDIREKTORATETS HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo.

PLANTESORTSNEMNDA. Møtebok nr. 88. 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. PLANTESORTSNEMNDA 1 Møtebok nr. 88 PLANTESORTSNEMNDA Møtebok nr. 88 Møtetid/sted: 25. november 2009, kl 1000 1600 hos Norsk Gartnerforbund, Schweigaardsgt 34, Oslo. Til stede: Medlemmer: Arne O. Skjelvåg

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

TSE - HØRING 3b FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE)

TSE - HØRING 3b FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE) Deres ref: Vår ref: 2016/178283 Dato: 05.12.2016 Org.nr: 985 399 077 TSE - HØRING 3b-2016 - FORSLAG TIL ENDREDE REGLER OM OVERFØRBARE SPONGIFORME ENCEFALOPATIER (TSE) Hovedinnhold i forskriftsutkastet

Detaljer

Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter

Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Oppsummeringsrapport: Forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter Endringer knyttet til økodesignkrav og energimerking for krafttransformatorer, komfyrer og energimerking

Detaljer

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene:

Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene: Saksnr: 201500317-76 Saksbehandler: BYK Delarkiv: ESARK-03 Høringsuttalelse fra Bergen kommune: Forslag om nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser og ny forskrift om innkjøpsregler i

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften)

Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Statens vegvesen Vedlegg 1 - Høringsoppsummering Høring av forslag til endringsforskrift til forskrift om krav til førerprøvesensorer m.m. (sensorforskriften) Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO,

Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, Vil den nye naturmangfoldloven redde det biologiske mangfoldet? Rasmus Hansson Generalsekretær, WWF Seminar, UiO, 24.11.05 Bakgrunn Jordas biologiske mangfold trues, også i Norge Stortinget har vedtatt

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve)

AVGJERD I EØS-KOMITEEN. nr. 80/2002 av 25. juni om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) AVGJERD I EØS-KOMITEEN nr. 80/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg I til EØS-avtala (Veterinære og plantesanitære tilhøve) EØS-KOMITEEN HAR med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske

Detaljer

Velkommen til ECONADA seminar & ekskursjon Flåm, sept. 2011

Velkommen til ECONADA seminar & ekskursjon Flåm, sept. 2011 Velkommen til seminar & ekskursjon Flåm, 14-15.sept. 2011 ECOlogically sustainable implementation of the NAture Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway Økologisk

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Kunnskapsparken Alta, møterom Origo Store, 3. etasje Dato: Mandag 17. august 2015 Tidspunkt: 12.00 (lunsj for styret kl. 11.30) Eventuelt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1514-1 15/2073-03.07.2015 Høring - forslag til endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser Vi viser

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 101/1999 av 24. september om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 101/1999 av 24. september 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

Detaljer

Ny personopplysningslov norsk implementering av EUs personvernforordning

Ny personopplysningslov norsk implementering av EUs personvernforordning Ny personopplysningslov norsk implementering av EUs personvernforordning Geir Magnus Walderhaug NA Region øst Frokostmøte 26. september 2017 2017 Norsk Arkivråd 2 Høring på norsk lov frist 16. oktober

Detaljer

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 16 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 16 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene

Detaljer

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig!

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig! Leketøyseminar 2013 Nytt og viktig! Berit Jaritz, DSB 1 Leketøyforskriften = fellesforskrift To myndigheter å forholde seg til: DSB: Fysiske, mekaniske, brann- og eksplosjon, elektriske og radioaktive

Detaljer

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark

Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel. Fagsamling om naturmangfoldloven, Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Utvalgte naturtyper (UN), med slåttemark som eksempel Fagsamling om naturmangfoldloven, 15.10.2013 Ståle Sørensen, Fylkesmannen i Hedmark Om utvalgte naturtyper Hva ønsker man å oppnå: - Å ivareta biologisk

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Nasjonale forventninger til planleggingen. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger til planleggingen Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Nasjonale forventninger Utarbeides av regjeringen hvert fjerde år, jf pbl. 6-1 Legges til grunn for

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL.

UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. UTKAST TIL ENDRING I LOV 15. JUNI 2001 NR. 75 OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL. 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet foreslår endringer i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet

Detaljer

UNIVERSITETET 7 % I OSLO

UNIVERSITETET 7 % I OSLO 7 % Helse- og omsorgsdepartementet Helserettsavdelingen Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO Oslo, 4. mai 2009 Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse: Administrasjonsbygningen, 9. et. Deres ref: 200900781-/LTH

Detaljer

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov

Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring NOU 2016:4 - Ny kommunelov Vi viser til høringsbrev datert 04.04.16, om NOU 2016:4 Ny kommunelov. Dette er en felles høringsuttalelse fra - Kontrollutvalgssekretariatet

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer i rovviltforskriften:

Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer i rovviltforskriften: Saknr. 12/187-4 Ark.nr. K40 &13 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir følgende uttalelse til høringen av endringer

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny forskrift om klinisk utprøving av legemidler på mennesker

Høringsuttalelse: Ny forskrift om klinisk utprøving av legemidler på mennesker Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 6 0950 OSLO Vår ref: Deres ref: 200703887- / NHT Dato: 19. november 2007 Høringsuttalelse: Ny forskrift om klinisk utprøving av legemidler på mennesker Bioteknologinemnda

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder -

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-18.08.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder - 1. INNLEDNING Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven Biomangfoldlovutvalget la fram NOU 2004: 28 Forslag

Detaljer

HØRING - FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER FOR PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

HØRING - FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER FOR PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Fra: Frank Jacobsen [mailto:frank.jacobsen@fiskeridir.no] Sendt: 9. oktober 2014 14:51 Til: Postmottak KMD Emne: Høring - Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Kommunal-

Detaljer

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Slåttemark. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Slåttemark Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/slattemark/ Side 1 / 6 Slåttemark Publisert 20.11.2015 av Miljødirektoratet Slåttemarkene er ugjødsla enger

Detaljer

fra Fylkesmannen i Vest-Agder

fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Pål Alfred Larsen Deres ref.: 02.07.2014 Vår dato: 15.10.2014 Tlf.: 38 17 62 16 Vår ref.: 2014/3892 Arkivkode: 433.0 Miljødirektoratet Postboks

Detaljer

Høring av endringer i REACH-forskriften

Høring av endringer i REACH-forskriften Høring av endringer i REACH-forskriften Forslaget gjelder endring av REACH-forskriften. Endringen av REACH-forskriften skyldes at ni stoffer blir inkludert i det europeiske kjemikalieregelverket REACH

Detaljer

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften)

Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon

Detaljer

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de?

Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Fremmede organismer truer stedegne arter hvordan kan vi bruke naturmangfoldloven til å bekjempe de? Av Beate Sundgård, Rådgiver i naturforvaltning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Antall fremmede arter øker

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004. av 26. april 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 59/2004 av 26. april 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen

Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Høringsinstansene iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref. Dato 2012/11462 ILGU 22.06.2012 Høring - forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen Riksarkivaren sender

Detaljer

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999

17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. desember 1999 17.1.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 3/255 KOMMISJONSVEDTAK 2002/EØS/03/79 av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse

Detaljer

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon

Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon Høringsinstansene, jf liste Vår dato: 30.09.2011 Vår referanse: 201008253-14/384 Deres dato: Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Landbruks- og matdepartementet Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

R2007.hza

R2007.hza Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 41 (forordning (EF) nr. 2007/2006) slik Mattilsynet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt?

Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Hvordan reguleres landbrukets genetiske ressurser internasjonalt? Regine Andersen, seniorforsker Fridtjof Nansens Institutt Matmonopol? Åpent møte om patent på planter og dyr Miljøhuset G9, 25 November

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 167/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)

Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. februar 2016 med hjemmel i instruksjonsmyndigheten. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 2. februar 2000 Nr. 57/175 KOMMISJONSVEDTAK 2001/EØS/57/24 av 2. februar 2000 om framgangsmåten for av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein(*)

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Avfall Norge 08.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 9-8. Avfallssortering. Kravet om at minimum 60 vektprosent av avfallet som oppstår skal sorteres i ulike avfallstyper

Detaljer

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015.

Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen. Helsedirektoratet viser til departementets høringsbrev av 30. januar 2015. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/1080-3 Saksbehandler: Vårin Hellevik Dato: 04.05.2015 Høringssvar - lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Detaljer

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune

Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt, Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. K46 Saksnr. 2011/2220-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kai Børge Amdal Høringsuttalelse på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt,

Detaljer

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER

HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Til høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2015/128238 Dato: 29.06.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ERNÆRINGS- OG HELSEPÅSTANDER OM NÆRINGSMIDLER Mattilsynet

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II

Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger. Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Nye sikkerhetsdatablad - overgangsordninger Forordning (EU) nr. 453/2010 som endrer REACH vedlegg II Sikkerhetsdatablad Kravene til sikkerhetsdatablad i REACH artikkel 31 og vedlegg II REACH vedlegg II

Detaljer

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009

Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF. av 13. juli 2009 Nr. 29/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.5.2015 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/62/EF 2015/EØS/29/12 av 13. juli 2009 om plasseringssted for bakre kjennemerke på motorvogner

Detaljer

Planter på Rømmen Naturmangfoldloven

Planter på Rømmen Naturmangfoldloven Lysbilde 1 Planter på Rømmen Naturmangfoldloven Rune Aanderaa SABIMA www.sabima.no Lysbilde 2 Artsdannelse - spredning Isolasjon fører til artsdannelse I stor geografisk skala overtar artsdannelse som

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket

IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket IPM som virkemiddel i Europeisk plantevernmiddeldirektiv, IPM og plantevernmiddelregelverket Workshop Thon Hotel, Ski 1. november 2011 Kåre Oskar Larsen Plantevernmidler arbeide med å implementere nytt

Detaljer