Styrerapporter HR september 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrerapporter HR september 2008"

Transkript

1 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål: Kontroll med bemanningsutviklingen Utviklingen av brutto månedsverk har siden januar 2006 ligget stabilt under nivået for tilsvarende periode året før. I siste tertial har tallene stabilisert seg på et nivå tilsvarende nivået i 2007 (fig1.1.1). Innleie fra vikarbyrå (fig1.2.1) har økt noe sammenlignet med Basert på utviklingen i bemanningstall og tilbakemeldingene fra helseforetakene, synes ferien å ha blitt avviklet som planlagt. Stabilisering av bemanningstallene på fjorårets nivå, kan tyde på at det er krevende å effektivisere ytterligere med dagens aktivitetsnivå og innenfor dagens driftsopplegg. I videre arbeid er det viktig å holde fokus på det daglige forbedringsarbeidet samt større endringer som standardiserte pasientforløp, aktivitetsbasert arbeidsplanlegging og effektiv bruk av ny teknologi som talegjenkjenning. Bemanning fordelt på alder viser at aldersgruppene over 55 år øker, mens gruppene under 55 år reduseres. Økningen av aldersgruppene over 55 år understreker betydningen av en god seniorpolitikk. Fravær med sykefravær. Mål: Kontroll med totalfraværet Langsiktig mål sykefravær er 6 % Kortsiktig mål (2008) er 10 % reduksjon av sykefraværet Totalfravær Totalfraværet viser seg stabilt over de siste 2 år. Herunder også permisjonsfraværet, hvorav permisjon til kompetanseutvikling er en viktig del. Nivået på dette må opprettholdes. Utfordringene knyttet til permisjonsfraværet vil være i større grad å styre dette til lavaktivitetsperioder i pasientbehandlingen. Sykefravær Sykefraværet viser store svingninger siste tertial. Dette skyldes til dels nasjonal definisjon av sykefraværet som skaper en kunstig topp i ferien. Dette vises i alle helseforetakene, unntatt hos sykehusapotekene. Hvis vi sammenligner siste tertial med tilsvarende tertial 2007, viser dette en liten økning i sykefraværet i foretaksgruppen. Økningen er i hovedsak ved St. Olavs Hospital (fig.2.2.1).

2 Innenfor dette foretaket er det betydelige forskjeller mellom klinikkene. St. Olavs Hospital iverksetter nå tiltak for å styrke samarbeidet med NAV med mål om å redusere langtidsfraværet. Helse Sunnmøre har stabile tall, mens de andre foretakene viser en nedgang. Helse Nordmøre og Romsdals høye sykefravær ble kommentert i siste tertialrapport. Sykefraværet ligger fortsatt høyt, men viser en fallende tendens. Et annet trekk som ble kommentert i siste tertialrapport er økningen av sykefraværet for de eldre medarbeiderne (fig ). Denne tendensen fortsetter i siste kvartal og understreker betydningen av oppfølging og gjennomføring av seniorpolitikken i Helse Midt-Norge Heltid- og deltid Mål: Andel deltidsansatte skal reduseres Deltidsandelen er synkende i alle foretak unntatt ved St Olavs Hospital, som har en liten økning (fig. 4.1). I hovedsak er økningen knyttet til andelen med høy stillingsprosent. I Helse Nord Trøndelag som har den høyeste andelen deltid, har tallene godt noe ned sammenlignet med i fjor. Særlig er det en nedgang i andelen av de med liten stillingsprosent. (fig. 4.6)

3 1. Månedsverk Regnes ut fra utbetalte ordinære lønnstransaksjoner (etterreguleringer er ikke med). Grunnlønn regnes ut fra stillingsandel og periode for ansettelse. UTA-tid regnes fra timer pr. måned og perioden utbetalingen gjelder. Variabellønn (overtid, mertid, utrykning) regnes ut fra timer utbetalt. Variabellønn rapporteres på måneden den er arbeidet. 1.1 Brutto månedsverk utbetalt Helse Midt-Norge Brutto mnd-verk utbetalt Fig Månedsverk all lønn - Helse Midt-Norge Fig Månedsverk fast lønn - Helse Midt-Norge Fig Månedsverk variabel lønn - Helse Midt-Norge

4 1.2 Innleie fra vikarbyrå Helse Midt-Norge Hentes fra regnskapsførte tall for konto Leie av helsepersonell fra uleiefirma o l. Tall for hele Helse Midt-Norge Fig Inneleie fra vikarbyrå - Helse Midt-Norge (tall i hele 1000 kr) Regnskap (1000 kr) Brutto månedsverk utbetalt siste 13 måneder Vises her fordelt på fast lønn (grunnlønn og UTA-tid), variabel lønn (overtid, mertid, timelønn og uttrykning) og totalt. Variabel lønn er med rødt og har verdiakse til høyre. Tall for alle foretakene og helse Midt-Norge samlet. Fig Brutto månedsverk Helse Midt-Norge Fast / Total Fast Totalt Variabel Variabel

5 Fig Fast / Total Brutto månedsverk Helse Nordmøre og Romsdal Fast Totalt Variabel Fig Brutto månedsverk Helse Nord-Trøndelag Fast / Total Fast Totalt Variabel Variabel Variabel Fig Fast / Total Brutto månedsverk Helse Sunnmøre Variabel 2000 Fast Totalt Variabel

6 Fig Fast / Total Brutto månedsverk St. Olavs Hospital Variabel 5700 Fast Totalt Variabel Innleie fra vikarbyrå siste 13 måneder Hentes fra regnskapsførte tall for konto Leie av helsepersonell fra uleiefirma o l. Tall for sykehusforetakene. St. Olavs Hospital er i egen graf på grunn av størrelsen. Fig Innleie fra vikarbyrå 2500 Kroner (1000) HNR HSM HNT Fig Innleie fra vikarbyrå Kroner (1000) STO

7 1.5 Brutto månedsverk utbetalt psykiatri og rusbehandling Tall for psykiatrien og rusbehandling i Helse Midt-Norge siste 3 år. Fig Månedsverk rus og psykiatri - Helse Midt-Norge Tall for psykiatrien og rusbehandling sammenlignet med fellestjenester og somatikk (summert som "andre") siste 13 måneder. Psykiatri/rus er i rødt og har akse til høyre i grafen. Fig Månedsverk psykiatri og rus sammenlignet med somatikk/felles (andre) Andre/total Andre Totalt Psykiatri/rus Psykiatri og rus Fig Månedsverk psykiatri fast/variabel 2550 Fast/total Fast Totalt Variabel Variabel

8 Fig Månedsverk psykiatri HNR HSM HNT Fig Månedsverk psykiatri St. Olavs Hospital STO Brutto månedsverk utbetalt siste fire måneder 2007 og 2008

9 Første tertial 08 sammenlignet med første tertial 07 på dimensjonene foretak, stillingskategori, alder og kjønn. Fig Fordelt på foretak - snitt siste 4 mnd Fig Fordelt på stilling - snitt siste 4 mnd HNR HSM APO RHF HNT RUS STO 0 Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Leger Service- og driftspersonell Sykepleiere Fig Fordelt på alder - snitt siste 4 mnd Fig Fordelt på kjønn - snitt siste 4 mnd <= >= 60 Kvinne Mann 2. Sykefravær

10 2.1 Sykefravær - nasjonal definisjon Dette er en nettoberegning - dvs mulige dagsverk korrigeres for ferie, permisjoner og annet fravær. Sykefraværet snittberegnes over fraværsperioden ut fra stillingsandel, og beregningen hensyntar ikke at folk jobber helger og lange vakter. Sykefraværet vises pr måned for siste tre år. De vil ofte være litt mangelfull registrering siste måneden slik at sykefraværsprosenten kan forventes å være 0,1-0,4 prosentpoeng høyere. Inneholder både egenmeldinger og sykemeldinger. Fig ,5 Sykefraværsprosent - Helse Midt-Norge 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7, ,1 8,7 9,9 7,4 8,6 8,7 9,0 9,0 8,3 8,9 9,2 8, ,2 9,1 9,6 7,9 9,0 8,2 9,7 8,9 7,8 9,2 9,5 8, ,5 9,4 8,4 9,0 8,7 8,7 10,8 7,9 Fig ,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % Sykefraværsprosent egenmeldt - Helse Midt-Norge ,5 % 1,5 % 1,6 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % ,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,2 % ,8 % 1,6 % 1,2 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % Fig Sykefraværsprosent sykemeldt 1-16 dg - Helse Midt-Norge

11 Fig ,8 % Sykefraværsprosent sykemeldt 1-16 dg - Helse Midt-Norge 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % ,5 % 1,5 % 1,7 % 1,0 % 1,1 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % ,4 % 1,5 % 1,7 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,4 % 1,4 % 1,1 % ,3 % 1,4 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % Fig ,5 % Sykefraværsprosent sykemeldt dg - Helse Midt-Norge 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % ,5 % 2,3 % 2,6 % 2,0 % 2,6 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % ,4 % 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,8 % 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % ,4 % 2,6 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,8 % 3,2 % 2,8 % Fig ,0 % Sykefraværsprosent sykemeldt over 56 dg - Helse Midt-Norge 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % Her vises sykefraværet for siste fire måneder i år og tilsvarende periode i fjor. Sykefravær varierer 3,0 % ofte mye fra måned til måned og er påvirket av ferie, høytidsperioder, influensa og andre ting. Ved å regne 2,5 % snitt over fire måneder vil disse variasjonene ofte utgjevnes slik at dette gir en god sammenlingning 2,0 % for å se om det faktisk har vært en økning eller nedgang siste år ,5 % 3,5 % 4,1 % 3,5 % 4,0 % 3,7 % 4,5 % 4,3 % 3,4 % 3,8 % 4,0 % 3,9 % ,8 % 3,4 % 3,9 % 3,7 % 4,0 % 3,6 % 4,9 % 3,9 % 3,0 % 3,8 % 3,9 % 3,9 % ,9 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 3,8 % 5,4 % 3,1 %

12 2.2 Sykefravær fordelt på foretak Fig Hele Helse Midt-Norge (SOH) St Olavs Hospital HF Sykefravær siste fire måneder fordelt på foretak (RUS) Rusbehandling Midt-Norge HF (HNT) Helse Nord-Trøndelag HF (APOA) Sykehusapotekene i Midt-Norge HF (312) Helse Sunnmøre HF (3000M) Helse Nordmøre og Romsdal HF Her vises sykefraværet siste 13 måneder fordelt på egenmeldinger, sykemeldinger og totalt fravær. Fig Sykefravær Helse Nordmøre og Romsdal 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,4 % 1,0 % 1,7 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % Totalt 10,9 % 9,0 % 10,8 % 10,3 % 9,5 % 11,0 % 10,6 % 10,5 % 10,7 % 10,1 % 9,5 % 13,0 % 9,2 % Sykemelding 10,0 % 8,0 % 9,6 % 8,9 % 8,5 % 9,3 % 9,3 % 9,3 % 9,6 % 9,3 % 8,7 % 12,5 % 8,5 % Fig Sykefravær Helse Sunnmøre 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,9 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 1,0 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,2 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % Totalt 9,0 % 7,4 % 8,2 % 9,5 % 8,2 % 9,2 % 9,3 % 7,9 % 8,5 % 8,1 % 8,2 % 11,4 % 7,8 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 6,8 % 7,9 % 7,2 % 7,6 % 7,7 % 6,8 % 7,3 % 7,2 % 7,5 % 10,7 % 7,1 % Fig Sykefravær Sykehusapotekene i Midt-Norge

13 Fig Sykefravær Sykehusapotekene i Midt-Norge 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,1 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,1 % 1,6 % 1,6 % 2,0 % 1,2 % 1,4 % 1,0 % 2,1 % Totalt 9,2 % 7,9 % 9,8 % 9,7 % 9,7 % 8,6 % 8,1 % 6,1 % 7,1 % 6,8 % 4,9 % 3,1 % 5,7 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 8,2 % 8,2 % 8,7 % 7,5 % 6,5 % 4,5 % 5,1 % 5,6 % 3,5 % 2,1 % 3,5 % Fig ,0 % Sykefravær Helse Nord-Trøndelag 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,4 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % Totalt 8,9 % 7,2 % 8,5 % 8,4 % 8,2 % 7,8 % 7,8 % 6,8 % 7,8 % 7,9 % 7,7 % 9,4 % 7,0 % Sykemelding 8,0 % 6,2 % 7,5 % 7,1 % 7,2 % 6,5 % 6,5 % 5,9 % 6,6 % 7,0 % 7,0 % 8,8 % 6,3 % Fig Sykefravær Rusbehandling Midt-Norge 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,1 % 0,9 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 2,0 % 1,7 % 2,0 % 2,0 % 0,9 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % Totalt 12,5 % 8,0 % 8,7 % 10,1 % 10,6 % 9,3 % 9,5 % 7,5 % 9,2 % 7,7 % 8,5 % 12,4 % 5,9 % Sykemelding 11,5 % 7,1 % 7,0 % 8,7 % 9,0 % 7,3 % 7,7 % 5,5 % 7,2 % 6,8 % 7,2 % 11,4 % 5,0 % Fig Sykefravær St. Olavs Hospital

14 g Sykefravær St. Olavs Hospital 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Egenmelding 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,7 % 1,4 % 2,0 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % Totalt 8,6 % 8,0 % 9,7 % 9,9 % 8,9 % 10,0 % 9,9 % 8,8 % 9,4 % 9,1 % 9,4 % 11,2 % 8,2 % Sykemelding 7,4 % 6,5 % 8,2 % 8,2 % 7,5 % 8,0 % 8,1 % 7,5 % 8,0 % 7,9 % 8,4 % 10,4 % 7,4 % 2.3 Sykefravær siste fire måneder, diverse fordelinger Her vises sykefraværet for siste fire måneder i år og tilsvarende periode i fjor - fordelt på alder, kjønn, stillingsgruppe og varighet. Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på alder Totalt >= <= Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på kjønn Total Mann Kvinne Fig Sykefravær siste fire måneder fordelt på stilling Sykepleiere Service- og driftspersonell Leger Hjelpepleiere/ barnepleier Adm.- og kontorpersonell Fig % Sykefravær - varighet

15 g 4,00 % y g 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % Egenmelding Sykemelding(Korttid) Sykemelding(17-56 dager) Sykemelding(>56 dager) 3 Totalfravær Her presenteres alt fravær fordelt på fraværskategorier. Prosenter som vises er brutto-beregninger. Det vil si at mulige dagsverk ikke korrigeres, men er sum av ansattforholdene til alle ansatte (inkl de som er ute i svangerskapspermisjon). Derfor vil prosent fravær for sykdom her være lavere enn sykefraværsprosenten over. Permisjon med lønn inkluderer bla. svangerskapspermisjon, avtalefestet permisjon (overlegepermisjon), sykt barn, utdanningspermisjon og velferdspermisjon. Fig. 3.1 Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7, ,2 14,4 16,7 13,2 15,5 21,0 46,0 34,1 16,5 18,1 17,5 17, ,6 15,0 16,3 14,0 16,0 20,5 49,0 33,5 15,9 19,1 18,1 17, ,8 15,5 14,0 15,1 15,4 21,0 48,4 29,0 Under vises brutto fraværsprosent for de største fraværskategoriene Fig 3 2 Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge

16 Fig ,0 % Brutto fraværsprosent - Helse Midt-Norge 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Ferie 23,1 % 3,6 % 4,9 % 3,9 % 4,9 % 1,0 % 2,2 % 1,8 % 1,5 % 2,4 % 9,5 % 39,7 % 19,8 % Perm. med lønn 3,6 % 4,9 % 5,8 % 5,4 % 4,1 % 4,7 % 4,4 % 4,1 % 5,1 % 4,7 % 3,7 % 2,2 % 2,9 % Sykdom 6,5 % 7,1 % 8,2 % 8,6 % 7,8 % 8,9 % 8,7 % 7,9 % 8,4 % 8,1 % 7,5 % 6,3 % 6,1 % Fig. 3.3 Brutto fraværsprosent august 2008 Ferie Perm. med lønn Perm. uten lønn Sykdom 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Sykdom 5,4 % 10,0 % 2,5 % 8,0 % 6,8 % Perm. uten lønn 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % Perm. med lønn 1,4 % 0,7 % 3,5 % 1,3 % 3,7 % Ferie 19,6 % 21,0 % 20,4 % 17,9 % 21,3 % Leger Brutto fraværsprosent Service- og driftspersonell Sykepleiere Fig. 3.4 Perm. med lønn august 2008

17 Fig. 3.4 Perm. med lønn august 2008 Annen Foreldre Avtalefestet Sykt barn Terminalpleie Tillitsverv Utdanning Velferd 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Adm.- og kontorpersonell Hjelpepleiere/ barnepleier Velferd 0,3 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Utdanning 0,1 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,3 % Tillitsverv 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Terminalpleie 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykt barn 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % Avtalefestet 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % Foreldre 0,8 % 0,5 % 1,9 % 0,8 % 2,8 % Annen 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,1 % Leger Brutto fraværsprosent Service- og driftspersonell Sykepleiere 4. ANDEL DELTID Grafene under viser hvor stor andel (i prosent) av de ansatte som er deltidsansatte. Tallene vises som snitt siste fire måneder i år og i fjor. Fig. 4.1 Andel deltidsansatte Helse Midt-Norge Totalt STO RUS HNT RHF APO HSM HNR Prosentandel ansatte Under vises hvor stor prosent-andel av de ansatte som faller innen for en gruppering av stillingsandeler - dvs hvor mange prosent av de ansatte som har en stillingsprosent i kategorien som vises til venstre. Først vises tall for hele Helse Midt-Norge. Deretter er det tall pr foretak.

18 som vises til venstre. Først vises tall for hele Helse Midt-Norge. Deretter er det tall pr foretak. Fig. 4.2 Andel deltidsansatte hele Helse Midt-Norge Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.3 Andel deltidsansatte HNR Stillingsprose nt 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.4 Andel deltidsansatte HSM Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig ,9 Andel deltidsansatte Sykehusapotekene t

19 75-99,9 Stillingsprosent 50-74, ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.6 Andel deltidsansatte HNT Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.7 Andel deltidsansatte Rusbehandling Stillingsprosen t 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.8 Andel deltidsansatte St. Olavs Hospital Stillingsprosent 75-99, , ,9 0-24,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Prosentandel ansatte Fig. 4.9 Andel deltidsansatte Helse Midt-Norge april , , , ,9

20 0-24, , , ,9 Stillingsgruppe Sykepleiere Service- og driftspersonell Leger Hjelpepleiere/ barnepleier Adm.- og kontorpersonell Prosentandel ansatte

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer

Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer Hva koster sykefraværet hva henter vi på forbedringer Samfunnsperspektivet Organisasjonsperspektivet (Helse Midt-Norge perspektivet) Individ- og ledelsesperspektivet Sveinung Aune 13.06.2007 Samfunnsperspektivet

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte 5.2.2015 Forslag

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.11.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. 31.12.11 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte 09.02.12 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 310717 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 07.09.2017 Forslag til

Detaljer

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING

SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 24.10.14 SAK NR 084 2014 FORETAKETS ARBEID MED DELTID OG BRUK AV INNLEIE OG MIDLERTIDIGE STILLINGER - ORIENTERING Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om foretakets

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007. Styret tar redegjørelsen for status i utvikling av og arbeid med sykefravær innen Helse Sør- Øst til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21/11/2007 SAK NR 061-2007 Orienteringssak: Sykefravær i Helse Sør-Øst Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen for status i

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial SAKSFREMLEGG Sak 54/8 Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport. tertial Utvalg: Saksbehandler: Håkon Hammervik Arkivsak: 8/3799-5 Arkiv: 54 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital tar tertialrapporten

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06

Offentlig journal. Beredskap - Unntaksrutiner. Beredskap 2011 2011/66-20 4565/2011 17.08.2011 12.08.2011 ØBAK HNR 2011 06 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 17.08.2011 nnhold: Beredskap - Unntaksrutiner Beredskap 2011 U 2011/66-20 4565/2011 St. Olavs Hospital HF v/fagdirektør

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg til sak 035-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 25. april 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1

Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Ark.: 490 Lnr.: 3053/10 Arkivsaksnr.: 10/521-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Den kjønnsmessige sammensettingen

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Side 1 av 12. Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Side 1 av 12 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 06.02.14 kl 08.30 - kl 14.50 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Saksnr.: 01/14 16/14 Arkivsaksnr.: 2014/11 Møtende

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 019-2008 Aktivitets- og økonomirapport. Månedsrapport per januar 2008 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Institusjonsstuktur 2020

Institusjonsstuktur 2020 Institusjonsstuktur 2020 Innspill til temadiskusjon i styret for HMN 2. februar 2010 Ramme for tema Institusjonsstruktur Den diskusjonen det legges opp til bygger på de temamessige diskusjonene vi har

Detaljer

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune

Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Egenregistrering av fravær og ferie (web) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 01.05.2016 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hvilke fravær skal registreres... 3 2. Registrering

Detaljer

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest

Felles regionale prosjekt som er støttet og gitt finansiering via VOX-midler i Helse Vest /Prosjekt Etablering av Timebank for hjelpepleiere ved Bemanningssenteret. Helse Stavanger Økt stillingsstørrelse for hjelpepleiere/helsefagarbeidere på medisinsk avdeling. beskrivelse Prosjektet bygger

Detaljer

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster

Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 16.5.2014 Styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær kunnskapsgrunnlag og gevinster Formål Høyt sykefravær påvirker

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Nærvær pr. 4.kvartal 2015

Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Nærvær pr. 4.kvartal 2015 Byrådsavdeling for helse og omsorg Innholdsfortegnelse Nærvær pr kvartal (og pr.år) (k) (b)... 1 Nærvær pr. kvartal:... 2 Fravær - fordeling pr kvartal (NB! Tabellen leses nedenfra

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene og deltid

Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene og deltid Vedlegg til sak 66/15 Orienteringssaker Ansvarlig direktør: Anne Katarina Cartfjord Saksbehandler: Nina M. Pedersen for alle ansatte i HMN. Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene og deltid Orienteringssak

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland

Heltidskultur. Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Heltidskultur Fra deltid til heltid - Sikre fremtidig behov for helsepersonell- Organisasjonsdirektør Nina Føreland Styremøte 15.juni 2016 Utvikling SSHF og HSØ 2012-2016 Deltid Andel deltid 2012 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 10/15 Statusrapport februar 2015

SAKSFREMLEGG. Sak 10/15 Statusrapport februar 2015 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 10/15 Statusrapport februar 2015 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 09.04.2015 Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler: Arkivsak: 15/1664-3

Detaljer

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet.

På tiltakssiden er regionale arbeidsmiljøundersøkelser annethvert år ett av redskapene for realisere hovedmålet. AMUS 2011 Handlingsplan for strategisk HR Hovedmål Midt-Norge sitt arbeid med å utvikle et godt arbeidsmiljø, skal være basert på kunnskap som kontinuerlig erverves gjennom systematisk kartlegging og evaluering

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2.

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2. SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 9/11 Statusrapportering per januar 2011 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.2.2011 9/11 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne.

Mottakere i henhold til liste Dette brevet med vedlegg sendes både som brevpost og i elektronisk form til adressatene og kopimottakerne. Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Mottakere i henhold

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir

Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Notat Til: Helseforetakene i Helse Midt-Norge v/adm dir Fra: Helse Midt-Norge RHF v/adm dir Dato: 11.06.2009 Langtidsbudsjett 2010-2016 - drøftingspunkter Innledning I forbindelse med behandling av Sak

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer