Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. Stjørdal Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1

2 SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr september 2016 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken Ingen 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet for regionen er aktivitet somatikk 1,2 % lavere enn planlagt men 2,4 % høyere enn tilsvarende periode i Samlet aktivitet for psykisk helsevern er 0,5 % lavere enn planlagt hittil men 1,3 % høyere enn i TSB har hatt 3,1 % høyere aktivitet enn planlagt. Den gode trenden på ventetider fortsetter. I forbindelse med ferieavvikling har det vært en mindre økning i ventetider enn tidligere år. Ventetidene er lavere i september enn august, og det er fortsatt måloppnåelse for gjennomsnittlig ventetid for avviklede. Variasjonen mellom helseforetakene er redusert betraktelig de siste månedene, både samlet og innenfor fagområdene. Samlet er antall fristbrudd også på vei ned etter en økning i august, med unntak av for psykisk helsevern. Her observeres en liten økning. For TSB har ingen av helseforetakene fristbrudd. Helse Midt-Norge samlet har et resultat hittil som er 78,6 mill kr bedre enn revidert resultatmål. I september er resultatprognosen redusert med 6 mill i forhold til rapportering august. For Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag er kostnadsnivået inn i 2017 for høyt. Dette følges tett opp i dialogen med helseforetaket og de er bedt om å lage en plan for hvordan dette håndteres videre inn mot Samlet resultatprognose for regionen er likevel 37,5 mill kr bedre enn revidert resultatmål. Det er også denne måneden et avvik på på brutto utbetalte månedsverk på 2,07 prosent. Dette utgjør et overforbruk på 347 brutto månedsverk. Det har vært fokus på avvik fra bemanningsbudsjettet i ledelsesdialogene i foretaksgruppen denne perioden. Admnistrerende direktør ser at kvaliteten på bemanningsplanleggingen og oppfølgingnen av bemanningsbudsjettet varierer. I HFenes redegjørelser er det ikke tydelig nok hva merforbruket i forhold til bemanningsbudsjett består i. Modenheten i tiltakene for å minske avviket,varierer også. Administrerende direktør vil arbeide for å få mer standardisert og tydelig styringsinformasjon. Dette vil danne grunnlag for å heve kompetansen innenfor området. Oppfølgingen av HFenes bemanningsbudsjett og avvik fra dette vil prioriteres framover. For å sikre et godt grunnlag for styring av bemanningsutvikling gjennom året både i den enkelte enhet og i foretaksgruppen, er dette et område det bør sees nærmere på. Den positive tendensen i forhold til deltid, avvik fra arbeidstidsbestemmelsene og sykefravær holder seg. Tabell 1.1: KPI-matrise pr 30.september: Status for et utvalg indikatorer, jf sak 15/16 KPIer 2016 for HMN 2

3 KPI matrise september 2016 Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning Prioritet psykisk helsevern og TSB Somatikk - DRG-poeng Kap Psykiatri - vektet samlemål Kap TSB - vektet samlemål Kap Reduksjon venting og variasjon Ventetid pasienter behandlet Kap Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,06 % 0,0 % 1,06 % 1,06 % - Kap Finans Økonomisk resultat Kap 3.1, 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) Kap 4.1 HR Sykefravær 7,7 % 6,5 % 1,2 % 0,6 % - Kap 4.3 Avvik arbeidstidsbestemmelsen Kap 4.4 * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på kvalitetsindikatorene ventetider og fristbrudd, samt aktivitetstall. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Kvalitetsindikatorer Ventetider Ventetider vises per fagområde; samlet, somatikk, psykisk helsevern og TSB. Dette gjelder gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste og ventende pasienter, samt antall fristbrudd. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 62 dager i september, se Figur 2.1. Alle HF ligger under kravet på 65 dager. Ventetiden har gått ned, samtidig som variasjonen mellom HFene har blitt redusert. I Figur Figur 2.4 vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se Figur Figur 2.8) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Samlet har alle HF hatt en relativt kraftig reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende siden høsten 2015, men vi registrerer en økning i juli og august Dette er rimelig, ettersom avvikling av planlagt behandling er lav i ferietiden, og således vil ventetiden øke. Den er imidlertid under 60 dager for alle HF, og 15 dager lavere enn tilsvarende periode i Variasjonen mellom HFene har minsket gradvis, og siden juli 2015 har HFene hatt tilnærmet like ventetider for alle fagområdene samlet. For psykisk helsevern og særlig TSB er det fortsatt en del variasjon, og få ventende gjør at utslagene kan bli store. 3

4 Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.2: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 4

5 Figur 2.3: Psykisk helsevern; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 5

6 Figur 2.5: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.6: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 6

7 Figur 2.7: Psykisk helsevern; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.8: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 7

8 2.1.2 Fristbrudd Org.nr Figur Figur 2.12 viser antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste, samlet og etter fagområde. Totalt mottok 116 pasienter behandling/utredning etter frist i september. Andelen fristbrudd har ligget rundt 1 prosent i hele Andelen var høyest i august (1,6 prosent), før den igjen gikk ned 1 prosent i september. For rus var det kun ett fristbrudd i september for hele regionen (Lade behandlingssenter), og ingen blant helseforetakene. Figur 2.9: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 8

9 Figur 2.10: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.11: Psykisk helsevern; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 9

10 Figur 2.12: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.2 Aktivitet Somatikk «Sørge for» og egen produksjon (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert HF. Tabell 2.1, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for pasienter i HMN, samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HFets opptaksområde har mottatt behandling ved HF i andre regioner. Tabell 2.2 viser HFenes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF-ene har utført for pasienter i HMN og øvrige pasienter (med bosted utenfor HMN). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnene «Hittil i år» ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2016, og om det er avvik relativt til planen. I kolonnen «Totalt for året» sammenholdes prognosen for 2016 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Per september 2016 ligger DRG-aktiviteten («sørge for») for Helse Midt-Norge over nivået for 2015 i samme periode, men 1,2 prosent under planlagt nivå. Det er variasjoner mellom foretakene. Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs Hospital HF ligger noe lavere aktivitetsmessig, mens Helse Nord-Trøndelag HF har hatt en aktivitet som er litt høyere enn planlagt. Kjøp fra private ligger en god del lavere enn budsjettert. 10

11 Tabell 2.1: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN. Hittil i år Totalt for året DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % 2015 Hittil realisert St Olavs Hospital (853) -1,1 % % Helse Møre og Romsdal (624) -1,2 % ,5 % Helse Nord-Trøndelag ,7 % % Kjøp fra private (665) -15 % % Sum aktivitet "Sørge for" (1 964) -1,2 % ,4 % Tabell 2.2: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF. Hittil i år Andre pasienter Egne pasienter behandlet i HMN Totalt Samlet aktivitet HMN DRG-poeng Realisert Realisert Realisert Budsjett Avvik Avvik % St Olavs Hospital HF (561) -0,7 % Helse Møre og Romsdal HF (675) -1,3 % Helse Nord-Trøndelag HF ,5 % Kjøpt fra private (702) -14,2 % Totalt HMN (1 813) -1,1 % Psykisk helsevern (PH) Tabell Tabell 2.5 gir en oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet for Det sees på tre aktivitetsmål spesielt: V-konsultasjoner, voksne: Med dette menes antall refusjonsberettigede konsultasjoner, hvor takstene er benyttet som vekter for å veie sammen f.eks. telefonkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner. Vi gjør oppmerksom på at v-konsultasjoner som er aktivitetsmålet i dette avsnittet (og for TSB), ikke er det samme som det tertialvise aktivitetsmålet i den gylne regel. V-konsultasjoner, barn og unge (samme metodikk som over) PH-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn, for VOP og BUP samlet (Tabell 2.3) I tillegg viser Tabell 2.4 og Tabell 2.5 tall for utskrivninger totalt og oppholdsdøgn. For psykisk helsevern (PH) brukes samlemålet PH-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til HFene og er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet for Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst variere i de ulike HFene. Det er derfor rimelig at veksttakten innenfor PH vil variere. Tabell 2.3 viser at aktiviteten per september 2016 for hele regionen, for voksne samt barn og unge, var noe lavere enn planlagt (-0,5 prosent). Helse Møre og Romsdal har en lavere aktivitet enn planlagt (-5,5 prosent) mens St. Olavs Hospital og særlig Helse Nord-Trøndelag har en høyere aktivitet enn forventet (henholdsvis 1,2 og 4,9 prosent). 11

12 Tabell 2.3: Aktivitet i PH. Samlemål per september. Samlemål: PH-aktivitet Utført Planlagt (Hittil i år) Utført hittil 2015 St. Olavs Hospital HF ,2 % Helse Møre og Romsdal (14 547) -5,5 % Helse Nord-Trøndelag ,9 % Sum Helse Midt-Norge (3 859) -0,5 % Sammenliknet med aktiviteten i samme periode i 2015 har St. Olavs Hospital høyere poliklinisk aktivitet for både vokse samt barn og unge. Helse Møre og Romsdal har lavere aktivitet for vokse og høyere for barn og unge. For Helse Nord-Trøndelag er det motsatt; aktiviteten er høyere for vokse og lavere for barn og unge sammenliknet med Totalt har hele regionen rundt 3,5 prosent økning i poliklinisk aktivitet, både for voksne samt barn og unge. Tabell 2.4: Aktivitet i PH. Voksne per september. Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utskrivninger * Avvik Utvikling ift samme periode i fjor Oppholds- døgn* Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,8 % ,1 % ,6 % Helse Møre og Romsdal ,5 % ,1 % ,3 % Helse Nord-Trøndelag ,3 % ,6 % ,7 % Sum Helse Midt-Norge ,4 % ,3 % ,6 % * Sum sykehus og DPS Tabell 2.5: Aktivitet i PH. Barn og unge per september. Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF ,9 % ,0 % ,0 % Helse Møre og Romsdal ,4 % 156-6,0 % ,8 % Helse Nord-Trøndelag ,2 % 88-17,9 % ,8 % Sum Helse Midt-Norge ,8 % 385-3,8 % ,3 % * Sum sykehus og DPS Rusbehandling (TSB) Tabell 2.6 og Tabell 2.7 gir en oversikt over aktiviteten i TSB for hvert foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Det fokuseres særskilt på følgende aktivitetsmål: V-konsultasjoner (samme metodikk som for PH, beskrevet over) TSB-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn I tillegg gis også en oversikt over antall utskrivinger og oppholdsdøgn. For TSB brukes samlemålet TSB-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til HFene og er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet for Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst variere i de ulike HFene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor TSB vil variere. 12

13 TSB-aktiviteten samlet er 3,1 prosent høyere enn planlagt nivå per september Aktiviteten ved St. Olavs Hospital og Helse Møre og Romsdal er henholdsvis 2,3 og 6,4 prosent høyere enn planlagt, mens Helse Nord-Trøndelag er 3,5 prosent etter plan. Samlet aktivitet for poliklinikk er 4,1 % høyere enn samme periode i Det skyldes en stor vekst i Helse Møre og Romsdal. St Olavs Hospitals aktivitet har gått noe ned, mens Helse Nord- Trøndelag ligger på samme nivå som i fjor. Selv om den polikliniske aktiviteten ved St. Olavs Hospital er høyere enn forventet i nesten hele 2016, ble det gjort en feil i bestillingen av aktiviteten. Ettersom de private aktørene rapporterer aktivitet gjennom St. Olav, ble det ved en inkurie også beregnet vekst i poliklinisk aktivitet hos disse. Dette har vi ikke avtaler om, og vekst kan da heller ikke forventes. Dette betyr at vekstkravet for 2016 målt i TSB-aktivitet er noe for høyt på St. Olavs Hospital. Tabell 2.6: Aktivitet i TSB, Samlemål TSB per september. Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB Hittil i år Hittil i år Avvik utført forventet ift forventet nivå Hittill 2015 St. Olavs Hospital HF ,3 % Helse Møre og Romsdal *) ,4 % Helse Nord-Trøndelag (200) -3,5 % Sum Helse Midt-Norge ,1 % Tabell 2.7: Aktivitet i TSB per september. Aktivitet TSB Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor Hittil i år utført Utvikling ift samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF % % ,9 % Helse Møre og Romsdal % % ,6 % Helse Nord-Trøndelag % 35 9 % ,8 % Sum Helse Midt-Norge ,1 % ,2 % ,3 % 3 Økonomi Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer, likviditet og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med revidert resultatmål, jf sak 50/16 Revidert resultat, endring i basisramme og driftskreditt for 2016 som følge av endring pensjonskostnader og pensjonspremie. 3.1 Resultat Fra 1. juni er 2 av 6 foretak i regionen over i nytt økonomi- og logistikksystem. En god løsning for konsolidering av konserninterne regnskapsposter i nytt system er ennå ikke på plass. Det er derfor usikkerhet knyttet til konsolidert regnskapsresultat for regionen. Tabell 3.4 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med revidert resultatmål pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Samlet for foretaksgruppen er resultat 78,6 mill kr bedre enn revidert resultatmål pr september. Utviklingen i foretakene er omtalt under. 13

14 Tabell 3.1: Resultat mot revidert resultatmål denne periode og hittil september 2016 Denne periode Hittil i år 2015 Resultat 2016 HMN Tall i tusen Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat Nytt resultatkrav Avvik Resultat hittil St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat St. Olavs Hospital HF har et resultat som er 6,7 mill kr dårligere enn revidert resultatmål. Lavere aktivitet enn planlagt har gitt lavere inntekter og lavere bemanningskostnader enn budsjettert. Resultatavviket så langt er knyttet til høyere kostnader til medikamenter og innleie av helsepersonell enn planlagt. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat som er 52,6 mill kr dårligere enn nytt styringsmål. Avviket skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat som er 33 mill kr dårligere enn nytt styringsmål. Foretaket har høyere kostnader til bemanning og medikamenter enn planlagt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 10,8 mill kr bedre enn nytt styringsmål. Det skyldes lavere vareforbruk og andre driftskostnader enn planlagt. Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat som er 102,5 mill kr bedre enn nytt styringsmål. Om lag 86 mill kr skyldes lavere kostnader i rammefinansierte utviklingsprosjekter. Hittil i år er det mindreforbruk i forhold til plan på 20 mill for Helseplattformen og 22 mill for HMN-LØ. I tillegg er det overskudd på drift som skyldes lavere kostnader til administrasjon og avskrivninger enn budsjettert Helse Midt-Norge RHF har et resultatet 58 mill kr bedre enn revidert resultatmål. Det skyldes bedre finansresultat og lavere kostnader til bemanning, kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. 3.2 Prognose Tabell 3.5 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med revidert resultatmål pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Prognosen er samlet sett redusert med 5,9 mill i forhold til rapportering august. Helse Midt-Norge RHF har forbedret sin prognose med 10 mill kr med bakgrunn i forventet lavere kostnader til eksterne tjenester. Helse Midt-Norge IT har økt sitt forventede resultat med 4 mill som følge av lavere aktivitet enn planlagt. Helse Nord-Trøndelag HF har forverret sin prognose med 20 mill i forhold til rapportering august. Det skyldes forventet ytterligere økning i lønnskostnader med 10 mill og et forventet avvik på innleie helsepersonell og medikamentkostnader på til sammen 10 mill kr. 14

15 Det er ingen endringer i prognosen for de øvrige foretakene i september. Tabell 3.2: Prognose resultat mot revidert resultatmål 2016 Prognose 2016 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Nytt resultatkrav Avvik - styringskrav og prognose St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum Arbeid med tiltak I Helse Møre og Romsdal er det planlagt og satt i verk en rekke tiltak i Tiltakene er nærmere omtalt i deres styresak 4/2016 Oppfølging av budsjett Av totalt planlagte tiltak pr september på 66 mill kr er måloppnåelse hittil på 73 %. Om lag halvparten av tiltakene gjelder lønnskostnader. 4 HR 4.1 Bemanning Figur 4.1: Brutto månedsverk per september I september hadde foretaksgruppen et avvik på 347 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. Overforbruket i sykehusforetakene fordeler seg i august slik: St. Olav 103, HMR 167 og HNT 66 og APO 14. Prosentvis avvik på brutto utbetalte månedsverk er denne måned 2,07 %, 15

16 Avvik fra bemanningsbudsjettet har blitt fokusert i ledelsesdialogen i foretaksgruppen, både for å forstå avviket og for å identifisere tiltak. Forrige statusrapportering indikerte følgende områder som følges opp: o Hvor er merforbruket? o Hvilke type merforbruk er det? o Er merforbruket knyttet til klinisk aktivitet? o Hvilke konkrete tiltak er iverksatt for å sikre bedre styring? Hvor er merforbruket? På St Olav er merforbruket på 119 brutto månedsverk i forhold til budsjett, og det er i hovedsak knyttet til leger(+25) og sykepleiere (+80). Veksten i HNT (+66) er blant annet knyttet til administrasjon og ledelse. En av forklaringene er at ISO-sertifisering krever noe mer administrativt personell. Antall leger har gått ned (-7) og antall hjelpepeleiere er redusert (-10), mens annet behandlende personell har økt (+28) Veksten i HMR (+167) inneværende år er i hovedsak knyttet til klinisk personell (leger +29,2 og sykepleiere + 17,6 netto månedsverk), men også ledelse og merkntilt personell (+15,9 netto månedsverk). Hvilke type merforbruk? På St Olav er merforbruket i hovedsak knyttet til faste ansatte, mens mertid er redusert. I HNT er merforbruket noe høyere på fast lønn enn på variable lønn. I HMR er veksten i faste tilsetteinger og engasjementer, mens vikarer og overtid har gått ned. Er merforbruket knyttet til klinisk aktivitet? På St Olavs er merforbruket ved bemanningssenteret, laboratoriemedisinsk klinikk, klinikk for bildediagnostikk, medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk og økningen i antall stillinger fra 2015 er hovedsakelig i stillingsgruppene leger og sykepleiere. Økningen i HNT er i hovedsak knyttet til medisin og kirurgi, samt BFK (Barne og familieklinikken) og SEK (Servicklinikken) Økningen i HMR er ved psykisk helsevern og rus, medisin, kirurgi og i stab. Tiltak for å sikre bedre styring På St Olav er det innført en sentral bemanningskontroll, der all tilsetting er underlagt sentral godkjennig. Videre har bemanningssenteret blitt utvidet slik at fast ansatte på denne enheten dekker større del av behovet, dette medfører redusert bruk av overtid og innleie ved HF et. Det er iverksatt flere prosjekter for å bedre utnyttelse av utrednings- og behandlingskapaisteten og styring av pleieressursen. I tilegg er det tett oppfølging av klinikkene også knyttet til planleggingen av I HNT følges planleggingen av 2017 tett, både ift budsjett og bemanninsplan. I tillegg er det iverksatt en del tiltak på klinikknivå. Tiltak som er iverksatt Ingen ekstraordinær aktivitet på fritid ( pol.kl., opr. ) fra Evt. økt antall fristbrudd vil måtte aksepteres (men forsøke å øke antallet pasienter som sendes fra oss) 16

17 Vakante stillinger holdes vakant, alle tilsetninger må avklares med klinikkleder (uansett stillingsstørrelse/vikariatets lengde) «Sentralisere» og innskjerpe når det tillates innleie ved fravær kun nødvendige vakter for å opprettholde vakt og slik at medisinsk forsvarlig drift opprettholdes HMR iverksetter tiltak for å få mer og bedre innsikt og forståelse av virksomheten i forhold til riktig fordeling av ressurser og belyse områder det er fornuftig å sette fokus på. Følgende områder vil følges opp i forhold til bemanningsutvikling: Utvikle gode styringsdata på området Produktivitet vs bemanningsendringer Fokus på bemanningsforbruk o Budsjett o Forbruk o Spesielle forhold Oppsummering: Kvaliteten på bemanningsplanleggingen varierer. For å sikre et godt grunnlag for styring av bemanningsutvikling gjennom året, både i den enkelte enhet og i foretaksgruppen, er det et område det bør sees nærmere på. I HFenes redegjørelser er det ikke tydelig hva merforbruket ( i forhold til bemanningsbudsjett) består i. Foretaksgruppen har gode muligheter til å hente ut styringsdata på hvor veksten og merforbruket er (enhet og profesjon) og hvilken type merforbruk som finnes (fast og variabel lønn). Foretaksgruppen har også god oversikt over den totale forpliktelsen knyttet til våre medarbeidere (brutto månedsverk utbetalt som rapporteres i denne statusrapporten), det totale fraværet (permisjon, ferie og sykefravær) og de medarbeiderne som til en hver tid er på jobb og utfører aktiviteten (netto månedsverk utbetalt). Mer standarisert rapportering på dette vil lette oppfølgingen og det bør bygges kompetanse både hos ledere og stab. Vi har gode data på aktivitet, økonomi og bemanning. Det er et potensial for utvikling i forhold til å koble disse sammen. I det videre arbeidet vil HMN vektlegge å standardisere og tydeliggjøre styringsinformasjonen og bygge kompetanse hos ledere og staber. 4.2 Deltid Andel deltid gikk opp 0,1 % fra forrige måned, men ligger 1,9 % lavere enn forrige periode i fjor. 17

18 Figur 4.2: Andel deltid pr september 4.3 Sykefravær Figur 4.3: Sykefraværsprosent per september 18

19 4.4 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.4: Antall avvik per september med ambulanse Figur 4.5: Antall avvik per september uten ambulanse 19

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/13 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.04.2014 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/14 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 22.05.2014 Forslag

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/10 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 30.09.2010 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 09.11.10 86/10 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor Mollan

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styrerapporter HR september 2008

Styrerapporter HR september 2008 Styrerapporter HR september 2008 Teritalsrapport mai-august Tertialrapporten er bygd opp med fokus på følgende tema 1. Månedsverk 2. Fravær inklusive sykefravær 3. Andel deltidsansatte Månedsverk. Mål:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/116-2563/2015 Sigrid Aas, 15.04.2015

Vår ref. Deres ref. Saksbehandler Dato 2015/116-2563/2015 Sigrid Aas, 15.04.2015 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010

Dialogmøte. Helse Nord-Trøndelag. 9. mars 2010 Dialogmøte Helse Nord-Trøndelag 9. mars 2010 Agenda 1. Resultat og prognose pr. januar 2010 2. Analyse budsjett 2010 Periodisering Prinsipper 3. Aktivitet Resultat hittil i år Periodisert budsjett Prognose

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. 31.12.11 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Anne Marie Barane Saksmappe 2011/600 Dato for styremøte 09.02.12 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 23/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30.april 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 03.juni 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 31/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr juli 2013 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe: Økonomidirektør Bente Sollie ADM. DIREKTØRS FORSLAG TIL VEDTAK: 1 Styret ser svært

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Rapportvedlegg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: Sak 64/2009 RAPPORTERING MARS 2009 Forslag til vedtak: V E D T A K 1. Styret

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/6963-24821/2012 012 11.10.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/6963-24821/2012 012 11.10.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 18. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen.

Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 22.12.14. Samme dag ble saksdokumentene lagt ut i styreadministrasjonen. Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 07.01.15 kl 15.00 - kl 17.35 Møtested: Royal Christiania Hotell, Oslo Saksnr.: 01/15 08/15 Arkivsaksnr.: 2014/533 Møtende

Detaljer