HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 10/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr desember Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/495 Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per til etterretning. 2 Styret vedtar en omfordeling av basisrammen for 2014 med en økning i inntektsrammen til Ambulanse Midt-Norge HF tilsvarende resultatmessig underskudd i 2013 og 2014, mot en tilsvarende reduksjon i inntektsrammen til Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Konstituert Administrerende direktør Daniel Haga 1

2 SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr desember INNLEDNING Administrerende direktør legger frem en statusrapport som omfatter både helsefag, økonomi og bemanning for Helse Midt-Norge. I tillegg rapporteres samhandling pr tertial og andre rapporteringskrav gitt i styringsdokument eller foretaksprotokoll når det er aktuelt. Rapportering pr desember er basert på en foreløpig rapportering av desember-tall fra foretakene. 1 Status og utvikling KPI Tabell 2.1 under viser status og utviklingen i noen av foretaksgruppens kjerneindikatorer, som også er gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. For beskrivelse av matrisen og de enkelte indikatorene vises det til statusrapport pr april. Tabell 2.1: KPI-matrise pr desember KPI Mål Resultat hittil Avvik Utvikling * Sørge-for DRG Sørge-for DRG prognose Tiltak Ventetid avviklede Se kap Ventetid ventende 80-4 Se kap Fristbrudd avviklet - andel 0 % 2,2 % -2,2 % 0 Se kap Helsefag Fristbrudd avviklet - antall Se kap Aktivitet PH - samlemål #### Aktivitet PH - polk. v-konsultasjoner #### Aktivitet TSB - samlemål Aktivitet TSB - polk. v-konsultasjoner #### Økonomi Resultat ** #### Resultat prognose ** #### Bemanning (brutto mnd.verk) Andel deltid 31,2 % - HR Gjennomsnittlig stillingsandel 89,8 % - Sykefravær 7,3 % - Avvik fra arbeidstidsbestemmelsen * Utvikling i forhold til forrige periode. ** Korrigert for resultateffekt av reduserte pensjonskostnader Fra november til desember er det en positiv utvikling både innenfor ventetid og fristbrudd når man ser på tallene for pasienter som har mottatt behandling. Ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste samlet for Helse Midt-Norge er redusert fra 70 til 63 dager. Samtidig har ventetiden for ventende pasienter (som ennå ikke har mottatt behandling) økt fra 76 til 80 dager. Andel 2

3 fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste er redusert fra 2,8 % i november til 2,2 % i desember. Når man ser på statistikken for ventende pasienter øker imidlertid fristbruddene. Dette betyr at både ventetider og fristbrudd for avviklede pasienter sannsynligvis vil øke til neste måling (januar). DRG-aktiviteten ligger ved utgangen av 2014 fortsatt noe under planlagt nivå samlet for foretaksgruppen. Totalt var aktiviteten DRG-poeng under bestillingen. Den samlede aktiviteten innenfor psykisk helsevern ligger fortsatt godt over planlagt nivå, og det har vært en betydelig vekst nlignet med 2013, spesielt innenfor poliklinikk. Helse Midt-Norges samlede aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er per desember omtrent på planlagt nivå. Som ved de forrige rapporteringene, er det en høy vekst i den polikliniske aktiviteten innen TSB. Det økonomiske resultatet er pr desember er foreløpig om lag 8 mill kr under budsjett, og er på grunn av en uforutsett resultatutvikling i desember lavere enn det prognosen ved forrige rapportering tilsa. For HR-indikatorene er bemanningen fortsatt noe over planlagt nivå. Andel deltid og sykefravær holder seg fortsatt stabil og er på om lag nivå som ved forrige rapportering. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på arbeidet med pasientsikkerhet, aktivitet, ventetider/fristbrudd, et utvalg kvalitetsindikatorer og bruken av bevilgning til Raskere tilbake. I tillegg gis det en oversikt over et utvalg kvalitetsindikatorer og status på samhandling ved tertialrapporteringer. 2.1 Pasientsikkerhet I regi av regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet er det etablert et pasientsikkerhetsnettverk(au) med representanter fra alle sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Den 27. november arrangerte programmet en heldags Erfaringskonferanse innen pasientsikkerhet på Stjørdal med 102 deltagere. Pasientsikkerhetskultur, pasientsikkerhetsvisitter, hendelsesanalyser og implementering av det nasjonale programmets tiltakspakker var hovedtema konferansen. Tilbakemeldingene på arrangementet har vært gode. For øvrig vises til omtale i statusrapport pr august/ 2.tertial. 2.2 Kvalitetsindikatorer I dette avsnittet presenteres tall som viser utvikling i ventetider og fristbrudd i Helse Midt-Norge, for perioden januar 2013 frem til i dag. Etterhvert som data blir offentliggjort, vil det i denne rapporten presenteres også et utvalg av andre kvalitetsindikatorer. Helseforetakene rapporterer disse indikatorene i tre tertialrapporter Ventetider Utviklingen i ventetider har en tydelig sesongvariasjon. I periodene med ferier går ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste ned (desember og juli), og øker i etterkant av disse. De høyeste ventetidene finner man derfor oftest i januar og september. Årsaken til dette er at sykehusene i feriene hovedsakelig behandler pasienter som har høy hastegrad. Disse har derfor ikke ventet lenge, og dermed blir gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter kortere. For regionen samlet er ventetiden i desember 2014, 63 dager. Dette er tre dager kortere ventetid enn for 3

4 . Den gjennomsnittlige ventetiden for Helse Midt-Norge 2014 sett under ett var 72 dager. HF enes utvikling: I figur 2.1 ser man at alle helseforetakene fortsetter sin kraftige reduksjon av ventetider for behandlede pasienter også i desember måned. Fra september har ventetiden sunket betydelig ved alle tre HF. Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se figur 2.2) gir viktig informasjon om hvordan den videre utviklingen blir. Disse tallene er svært positive for St. Olavs Hospital HF, som per desember måned har en stabil gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter på 66 dager. For Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF er imidlertid ikke utviklingen like positiv. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter er pr. desember dager ved begge helseforetak og utviklingstendensen er en økning i ventetiden. Figur 2.1: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge. Per HF og RHF samlet (Kilde: NPR) 4

5 Figur 2.2: Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge. Per HF og RHF samlet. (Kilde: NPR) Fristbrudd Figur 2.3 og 2.4 viser henholdsvis andel og antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste. Andel fristbrudd i Helse Midt-Norge er per desember 2014 på 2,2 prosent. Helse Nord-Trøndelag HF ligger lavest med 0,4 prosent (fem fristbrudd). St. Olavs Hospital HF har 1,5 prosent (40 fristbrudd), mens Helse Møre og Romsdal har en andel på 3,9 prosent fristbrudd (100 pasienter). Utviklingen gjennom 2014 viser en mindre variasjon fra måned til måned, samtidig som trenden går i retning mot null. 5

6 Figur 2.3: Andel fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Org.nr Figur 2.4: Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Status og arbeid med tiltak HF ventetider og fristbrudd Helseforetakene har ulike tiltak for å redusere ventetider og fristbrudd. Disse tiltakene er uforandret, og det vises til statusrapport for mai for detaljer. 6

7 2.3 Aktivitet Somatikk Sørge for og egen produksjon I dette avsnittet presenteres en oversikt over sørge-for-aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert av helseforetakene. Tabell 2.2, som viser sørge-for DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for midtnorske pasienter samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HF ets opptaksområde har mottatt behandling ved HF i andre regioner. Aktiviteten per desember 2014 viser fortsatt at Helse Møre og Romsdal HF har en noe lavere aktivitet enn bestillingen. St. Olavs Hospital HF ligger også noe under budsjett ved utgangen av året. Helse Nord- Trøndelag HF har, på den andre siden, en høyere aktivitet enn budsjettert. De private sykehusene som har avtale med HMN, har en aktivitet som er i tråd med avtalene. Dette utgjør 3900 DRG-poeng for I tillegg til dette er det satt av en «buffer» på 820 DRG poeng som er holdt igjen på regionalt nivå til målrettede tiltak. Av DRG-poengene på RHF er det gitt en økt bestilling til avtalesykehusene som tilsvarer 345 DRG-poeng, som tiltak mot reduserte ventelister. 200 DRG-poeng er satt av til ablasjonsbehandlinger ved St. Olavs Hospital. I tillegg til dette har HF-ene anledning til å viderehenvise pasienter som et tiltak for å ta unna fristbruddene. Det er noe usikkerhet knyttet til volum av dette siste tiltaket, samtidig som det er en usikkerhet knyttet til volum av pasienter fra Midt-Norge som får behandling av private som andre RHF har avtale med. I sum ble ikke alle DRG-poengene til kjøp fra private benyttet i Tabell 2.2: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN Aktivitet "Sørge for" HMN Totalt for året DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % St Olavs Hospital (105) 0 % (105) 0 % Helse Møre og Romsdal (665) -1 % (665) -1 % Helse Nord-Trøndelag % % Kjøp fra private (1 131) -22 % (1 131) -22 % Sum aktivitet "Sørge for" (1 085) -1 % (1 086) -1 % Tabell 2.3, viser HF enes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF ene har produsert for pasienter med bosted i Midt-Norge og øvrige pasienter (med bosted utenfor Helse Midt-Norge). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG - poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnen hittil i år ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2014 og om det er avvik relativt til plan. I kolonnen totalt for året nholdes prognosen for 2014 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Tabell 2.3: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF Samlet aktivitet HMN DRG-poeng Egne pasienter Andre pasienter behandlet i HMN Totalt Realisert Realisert Realisert Budsjett Avvik Avvik % St Olavs Hospital HF % Helse Møre og Romsdal HF (974) -2 % Helse Nord-Trøndelag HF % Kjøpt fra private (1 056) -18 % Totalt HMN (545) 0 % 7

8 2.3.2 Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.4, 2.5 og 2.6 gir en foreløpig oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet pr desember Det vises til statusrapport fra april for forklaring av aktivitetsmålene. Tabell 2.4 viser at aktiviteten pr desember, samlet sett for voksne samt barn og unge (PHaktivitet), ligger foran plan. Samtlige helseforetak har en høyere aktivitet enn planlagt. Trenden hittil ser ut til å fortsette med en aktivitet godt over plan ved St. Olavs Hospital HF, spesielt innenfor poliklinisk aktivitet. Også antallet oppholdsdøgn noe over planlagt nivå, men lavere enn i I Helse Møre- og Romsdal HF er det også høy aktivitet innenfor poliklinikk, samtidig som antall utskrivinger ligger lavere enn planlagt nivå for BUP, men noe over for VOP. For oppholdsdøgnene er bildet motsatt: HFet er litt flere døgn enn planlagt innen BUP og færre enn planlagt innen VOP. Sammenlignet med 2013, ligger Helse Nord-Trøndelag HF spesielt høyt for aktiviteten innenfor poliklinikk BUP. For oppholdsdøgn og utskrivinger BUP er aktiviteten omtrent på nivå med i Sammenlignet med planlagt aktivitet for 2014 har HFet imidlertid noe færre utskrivinger på BUP enn forventet. Det gjelder for oppholdsdøgn innen VOP, mens antallet utskrivinger innen VOP er noe høyere enn planlagt. Utviklingen i aktivitet nlignet med viser betydelig vekst. Det er særlig stor økning i den polikliniske aktiviteten (v-konsultasjoner) innenfor BUP. Dette er i tråd med styringssignalene som ble gitt i Tabell 2.4: Aktivitet PH: Samlemål pr desember Samlemål: PH-aktivitet () Utført Planlagt Avvik St. Olavs Hospital HF ,3 % Helse Møre og Romsdal ,7 % Helse Nord-Trøndelag ,4 % Sum Helse Midt-Norge ,7 % Tabell 2.5: Aktivitet i PHV VOP pr desember Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Utvikling ift Utskrivninger * Utvik ling ift Oppholds- døgn* Utvikling ift St. Olavs Hospital HF ,9 % ,8 % ,3 % Helse Møre og Romsdal ,3 % ,1 % ,5 % Helse Nord-Trøndelag ,2 % ,9 % ,3 % Sum Helse Midt-Norge ,4 % ,5 % ,3 % * Sum sykehus og DPS Tabell 2.6: Aktivitet i PHV BUP pr desember Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Utvikling ift Utvik ling ift Utvikling ift St. Olavs Hospital HF ,8 % 223 1,4 % ,1 % Helse Møre og Romsdal ,6 % ,2 % ,2 % Helse Nord-Trøndelag ,4 % 139-1,4 % ,3 % Sum Helse Midt-Norge ,7 % 541-5,4 % ,7 % 8

9 2.3.3 TSB Tabell 2.7 og 2.8 gir en oversikt over aktiviteten i TSB for hvert foretak og samlet for Helse Midt- Norge. Det vises til statusrapport pr april for forklaring av aktivitetsmålene. TSB-aktiviteten samlet ligger ved utgangen av 2014 på planlagt nivå. Samtidig er det store variasjoner mellom foretakene. Aktiviteten i Helse Møre og Romsdal HF er lavere enn planlagt, mens aktiviteten ved St. Olavs Hospital HF er høyere enn planen tilsier. Helse Nord-Trøndelag har en aktivitet som ligger noe under planlagt nivå. Den polikliniske aktiviteten er høy i samtlige foretak. Aktiviteten målt i utskrivinger er lavere enn planlagt i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF, mens St. Olavs Hospital HF har omtrent 2,5 % flere utskrivinger enn planen tilsier. For oppholdsdøgn ligger Helse Nord- Trøndelag HF noe lavere enn planlagt (4 %), men de to øvrige HF-enes aktivitet er omtrent i henhold til plan. Tabell 2.7: Aktivitet i TSB: Samlemål pr desember Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB forventet Avvik ift forventet nivå St. Olavs Hospital HF ,1 % Helse Møre og Romsdal (2 608) -7,0 % Helse Nord-Trøndelag (113) -1,4 % Sum Helse Midt-Norge (20) 0,0 % Tabell 2.8: Aktivitet i TSB pr desember Aktivitet TSB Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift St. Olavs Hospital HF Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sum Helse Midt-Norge ,1 % ,6 % ,5 % 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer og produktivitet hvert tertial. Fremlagte resultat nholdes med vedtatt resultatkrav, jf sak 05/14 Resultat og investeringsbudsjett De rapporterte resultatene pr desember er basert på en foreløpig rapportering fra foretakene, og det må tas forbehold om at det kan bli endringer da regnskapet for 2014 ikke er avsluttet. Kjente poster skal være innarbeidet i regnskapene. Som følge av at pensjonskostnaden i 2014 er betydelig redusert har Helse og Omsorgsdepartementet redusert Helse Midt-Norge sin basisramme med 723,3 mill kr, jf. Prop. 23 S ( ). Pensjonskostnadene er redusert med mill kr. Endring i basisramme og pensjonskostnad er innarbeidet i regnskapene. Pensjonskostnaden er redusert for samtlige foretak med unntak av Ambulanse Midt-Norge HF. Det vises for øvrig til sak 02/15 Revidert resultatkrav og endring i basisramme for 2014 som følge av reduserte pensjonskostnader. 9

10 3.1 Foreløpig resultat Tabell 3.1 under nligner det regnskapsmessige og det budsjetterte resultatet pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. Resultatene for hvert foretak er korrigert for resultateffekten av reduserte pensjonskostnader, men er synliggjort på egen linje samlet for Helse Midt-Norge nederst i tabellen. har Helse Midt-Norge et foreløpig resultat korrigert for pensjon på 527 mill kr, og som gir et negativt avvik fra budsjett pr desember på om lag 8 mill kr. Reduksjon i pensjonskostnader og tilhørende endring i basisrammen, jf omtale innledningsvis under kap 3., gir samlet en bedring av resultatet pr november på mill kr, og vil i henhold til krav fra Helse- og omsorgsdepartementet gå til styring av regionenes egenkapital. Utviklingen i noen av foretakene er omtalt under, og med utgangspunkt i resultat korrigert for pensjon. Tabell 3.1: Resultat mot budsjett denne periode og hittil desember 2014 Denne periode Resultat 2014 HMN Tall i tusen Resultat * Budsjett Avvik Resultat * Budsjett Avvik St.Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag Sykehusapotekene i Midt-Norge Ambulanse Midt-Norge Hemit RHF, avd. Stjørdal Sum resultat eks pensjon Resultateffekt av reduserte pensjonskostnader Sum resultat * Resultat pr foretak korrigert for effekten av reduserte pensjonskostnader St. Olavs Hospital HF har foreløpig et resultat i desember ligger om lag på budsjett, og får dermed et akkumulert resultat som er 27 mill kr bedre enn planlagt. Foreløpig resultat er om lag 7 mill kr bedre enn prognosen ved forrige rapportering. Helse Nord-Trøndelag HF har et foreløpig resultat pr desember et resultat som er om lag 2 mill kr bedre enn budsjett. Som ved forrige rapportering har en høy aktivitet gitt merforbruk på varekostnader og lønn, kombinert med høyere aktivitetsbaserte inntekter. Foreløpig resultat er om lag 2 mill kr bedre enn prognosen ved forrige rapportering. Helse Møre og Romsdal HF har i desember foreløpig et resultat som er om lag 29 mill kr lavere enn budsjett. Det negative resultatet skyldes i hovedsak poster som er fremkommet i forbindelse med årsoppgjøret og er spesielt knyttet fylkesandeler, pasientskadeerstatning og varekostnader. I tillegg har foretaket hatt høyere kostnader til vedlikehold i desember enn budsjettert. Akkumulert har Helse Møre og Romsdal et resultat pr desember som ligger 102 mill kr lavere enn vedtatt styringsmål. Store deler av det negativet avviket er knyttet til den uløste utfordringen som foretaket hadde i sitt budsjett for I tillegg har foretaket hatt et merforbruk av varekostnader. Samtidig har arbeidet med tiltak blant annet resultert i et lavere nivå på lønnskostnadene enn budsjettert. Foreløpig resultat pr desember er på grunn av resultatutviklingen i desember om lag 25 mill kr lavere enn prognosen ved forrige rapportering. 10

11 Ambulanse Midt-Norge HF har i desember et foreløpig resultat som er 13 mill kr lavere enn budsjett. Det negative resultatet skyldes i hovedsak høyere lønnskostnader i desember, blant annet knyttet til helligdagstillegg, utbetaling av faste lørdags- og søndagstillegg for 2014 samt avsetning for ikke uttatt feriedager og avspasering. I tillegg har foretaket noe lavere inntekter enn tidligere forutsatt, noe høyere IKT-kostnader samt høyere kostnader til ambulansebiler. Akkumulert har foretaket nå et negativt resultat på om lag 34 mill kr, hvorav 3,7 mill kr er knyttet til økte pensjonskostnader for Avviket for øvrig kan i hovedsak forklares av resultatutviklingen i desember, den uløste utfordringen i foretakets budsjett samt at overtidskostnadene ikke reduseres i ønsket takt. Foreløpig resultat pr desember er på grunn av resultatutviklingen i desember om lag 15 mill kr lavere enn prognosen ved forrige rapportering. 3.2 Prognose resultat Samtlige foretak rapporterer en prognose som er lik foreløpig resultat pr desember, med unntak av Helse Møre og Romsdal HF. Pr desember har Helse Midt-Norge en prognose korrigert for effekten av pensjon som er om lag 6 mill kr lavere enn budsjett. Prognosen pr desember tilsier en nedjustering på 63 mill kr i forhold til forrige rapportering. Endringen ligger i hovedsak hos Helse Møre og Romsdal HF, Ambulanse Midt-Norge HF og det regionale helseforetaket. Helse Møre og Romsdal HF rapporterer en prognose pr desember som er 2 mill kr bedre enn foreløpig resultat pr desember, og skyldes poster på inntektssiden. I tillegg er det noe usikkerhet til varelageret da varetelling ikke er ferdigstilt. I forhold til forrige rapportering er prognosen endret med -25 mill kr. Viser i den forbindelse til omtale under kap 3.1 foreløpig resultat. Helse Midt-Norge RHF har en prognose pr desember i henhold til foreløpig resultat. I forhold til prognose ved forrige rapportering er foreløpig resultat om lag 48 mill kr lavere. Dette skyldes i hovedsak omfordelinger av inntekter fra det regionale foretaket til sykehusforetakene som ikke er innarbeidet i regnskapet eller i prognosen tidligere. 3.3 Endring i inntektsrammer 2014 Administrasjonen foreslår å omfordele basisramme for 2014 fra Helse Midt-Norge RHF til Ambulanse Midt-Norge HF for å dekke opp underskudd i 2014 og negativ egenkapital i balansen knyttet til underskudd fra Dette gjør at sykehusforetakene ikke arver en negativ egenkapital knyttet til tidligere års underskudd ved overføring av ambulansetjenesten Underskudd i 2013 var på 80,1 mill kr, og foreløpig resultat pr desember tilsier at Ambulanse Midt-Norge HF vil få et underskudd i 2014 på om lag 34 mill kr. Inntektsramme 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF vil da, med forbehold om at det kan bli endringer i resultat for 2014, økes med om lag 114 mill kr, og inntektene til Helse Midt-Norge RHF reduseres tilsvarende. Endringen innarbeides i årsoppgjøret for Endringen er en intern disposisjon i Helse Midt-Norge og påvirker ikke det samlede resultatet til regionen for

12 4 HR 4.1 Bemanning Figur 4.1 Brutto månedsverk pr desember Forbruk av brutto månedsverk i desember viser fortsatt et negativt avvik på 258 brutto månedsverk. Det er St. Olav, Helse Nord-Trøndelag og Ambulanse Midt-Norge som har mest overforbruk. Overforbruket på St. Olav er på 139 bruttomånedsverk, Helse Nord-Trøndelag har et overforbruk på 57 bruttomånedsverk mens Ambulanse Midt-Norge har et overforbruk på 72 bruttomånedsverk. Overforbruket i Ambulanse Midt-Norge skyldes at flere av de ansatte tok ut ferie og avspasering før de skulle overdras til sykehusforetakene. Dette medførte økt innleie og overtid. For Helse Nord-Trøndelag skyldes overforbruket overtid og innleie av ekstravakter. For St. Olav skyldes overforbruket i tillegg prosjektfinansierte stillinger, utbetaling av lønn til sykepleiere i videreutdanning og økt aktivitet. 4.2 Deltid Som grafen viser, har det siden 2012 kun vært små variasjoner i andel deltid, den største variasjonen i løpet av denne perioden er mellom desember 2012 hvor det var 31,6 og juli og august i år hvor andel deltid var på 30,8. Det vil si en variasjon på 0,8 % som utgjør en forskjell på ca.117 personer. I forhold til gjennomsnittlig stillingsandel ser vi at det i løpet av året er en variasjon på kun 0,1 %, siden har gjennomsnittlig stillingsandel gått ned 0,1 %. Som beskrevet i forrige statusrapport vil vi i løpet av våren 2015 komme med rapporter på andel ufrivillig deltid og andel deltidsansatte som ønsker høyere stillingsandel. Denne rapporten vil bla kunne gi en sanntidsinformasjon om andel deltid og gjennomsnittlig stillingsandel og om dette er i samsvar med ansatte sine ønsker. 12

13 Figur 4.2: Andel deltid per desember Figur 4.3: Gjennomsnittlig stillingsstørrelse pr desember 13

14 4.3 Sykefravær Sykefraværet for desember er 7,9 % det er 0,3 % høyere enn på periode i Ambulanse Midt-Norge har 0,9 % lavere sykefravær, mens Helse Møre og Romsdal har 1 % høyere sykefravær. Når en ser nærmere på sykefraværet i HMR ser en økning i nesten alle klinikkene, kun to klinikker har lavere sykefravær denne perioden enn forrige. I sykehusapotekene er det en økning på 0,5 % fra periode også her har nesten alle enhetene en økning, kun to har lavere sykefravær enn. Figur 4.4: Sykefraværsprosent pr desember 4.4 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Det er i desember 6362 avvik fra AML, det er 38 færre avvik enn i oktober. På antall avvik de siste 3 mnd. i 2014 ser vi en utflating av kurven, men med en liten reduksjon. På bestemmelsen nhengende arbeidstid er det 2409 avvik, i forhold til hviletid er det 1682 avvik og ukentlig fritid 1630 avvik. Helseforetakene vil i løpet av våren 2015 bli invitert til workshop for å utveksle erfaring, sørge for læring mellom foretakene og foreslå tiltak som foretakene skal jobbe med for å redusere antall avvik fra AML. Figur 4.4: avvik fra arbeidstidsbestemmelsene pr desember 14

15 5 Administrerende direktørs vurdering Det er fortsatt en positiv utvikling for ventetidene for pasienter som har mottatt behandling. For pasientene som p.t. står på venteliste har St. Olavs Hospital HF en tilfredsstillende situasjon, mens Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har for lang ventetid. Andel og antall fristbrudd fortsetter å gå ned og antall fristbrudd er, når en ser bort fra feriemånedene, det laveste på 4 år. Det arbeides aktivt med spesifikke tiltak i alle helseforetak for å oppnå målsettingen om null fristbrudd og under 65 dagers ventetid. DRG-aktiviteten ligger som ved forrige rapportering noe under planlagt nivå samlet for foretaksgruppen. Det er noen variasjoner mellom foretakene; Helse Møre og Romsdal HF og St. Olavs Hospital HF hadde noe lavere aktivitet enn plan i 2014, mens Helse Nord-Trøndelag HF hadde noe høyere aktivitet enn planlagt. For DRG-poeng avsatt til kjøp fra private ble det i sum benyttet mindre enn planlagt. For psykisk helsevern var aktiviteten ved samtlige foretak høyere enn planlagt i 2014, spesielt den polikliniske aktiviteten. Innen TSB har aktiviteten forrige år totalt sett vært i henhold til plan. Også for TSB har forventningen om høy vekst innen poliklinisk aktivitet blitt innfridd. Helse Midt-Norge har pr desember et resultat korrigert for pensjon som er om lag 8 mill kr lavere enn budsjett. Prognosen korrigert for pensjon ligger på om lag nivå. 15

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.16 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 105/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/502 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 17.12.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 01/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november Saksbehandler Marianne Støre Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/533 Dato for styremøte 7.1.2015 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/501 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.11.2015 Forslag

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/4 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.03.2017 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/12 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 06.03.2014 Forslag

Detaljer

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 79/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.11.2016 Forslag

Detaljer

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 310717 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 07.09.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET Sak 25/2017 Driftsrapport februar 2017 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Nord-Trøndelag HF 3. april 2017 25/2017 Saksbeh: Arkivkode: 012 Tormod

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/16 Temasaker KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/497 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.02.2016

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 44/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 30. september 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 18. november 2013 Forslag

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 29/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/13 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.04.2014 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 37/14 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Marianne Støre Saksmappe 2014/14 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 22.05.2014 Forslag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 03/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.12.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/3 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 9.02.2017 Forslag til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 62/13 Statusrapport Helse Midt-Norge pr juli 2013 Saksbehandler Rigmor Mollan Ansvarlig direktør Reidun Martine Rømo Saksmappe 12/562 Dato for styremøte 29.08.13 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik Status pr april KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 36 673 36 999-326 -615 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars SAK NR 013- AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar til etterretning.

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010

Budsjett Inntektsrammer og aktivitet. Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Budsjett 2011 Inntektsrammer og aktivitet Styremøte Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 9. november 2010 Utgangspunkt inntektsfordeling 2011 Overordnet behov for omstilling i henhold til LTB 2011 2016 Alle HF-ene

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 10/15 Statusrapport februar 2015

SAKSFREMLEGG. Sak 10/15 Statusrapport februar 2015 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 10/15 Statusrapport februar 2015 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 09.04.2015 Saksansvarlig: Morten Morken Saksbehandler: Arkivsak: 15/1664-3

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 42/16 Statusrapport september 2016

SAKSFREMLEGG. Sak 42/16 Statusrapport september 2016 Sentral stab Økonomiavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 42/16 Statusrapport september 2016 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.2016 Saksansvarlig: Jan Morten Søraker Saksbehandler: Kari Brit Eriksen

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars Styret tar aktivitets- og økonomirapport per januar 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 008-2011 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer