INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12

2 1 Generelt om oppdraget Invitasjon og orientering Kunngjøring Poster som ikke er prissatt Kontraktsbestemmelser Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Orientering om prosjektet og oppdraget Generelt Oppdraget De prosjekterende SHA-koordinator for utførelse Entreprise- og kontraheringsform Entreprisekostnader Fremdrift Byggeplasskontor Ytre miljø Annen informasjon Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen Lov om offentlige anskaffelser Prinsipper for anbudskonkurransen Offentlighet Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbyggs evaluering av tilbudet Kvalifisering - Tildeling Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Skatteattester HMS-egenerklæring Tildelingskriterier i denne konkurransen Avvik fra konkurransegrunnlaget Generelt om forbehold og avvik Alternative tilbud Tilbud på deler av oppdraget Krav til tilbudet Elektronisk tilbudsavgivelse Vedståelsesfrist Tilbudets språk Hva skal leveres? Innleveringssted og tilbudsfrist Oppdragsgivers underskrift Vedlegg Side 2 av 12

3 1 Generelt om oppdraget 1.1 Invitasjon og orientering Statsbygg ber i forbindelse med prosjektene: og om tilbud på felles H002 Byggeledelse. Orientering om prosjekt nr HiT Notodden Oppdraget gjelder ombygging til nytt servicetorg og nytt lokale for bokhandelen Akademika ved hovedinngangen til Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden (ombygget i 1995). Arealet utgjør ca 470 m2 pluss teknisk rom i underetasjen. Bygget vil være i drift (undervisning) under byggefasen. Orientering om prosjekt nr HiT Bø Byggearbeidene ved Høgskolen i Telemark, avdeling Bø (oppført i 1994) består av to ombyggingsområder. Planene gjelder i hovedsak innvendig ombygging til flere kontorer og grupperom. Arealene utgjør hhv ca 310 m2 i 3. etasje i fløy 5 og ca 210 m2 i 2. etasje i fløy 4. I tillegg skal det etableres to nye vinduer i fasaden mot syd vest. Konkurransegrunnlaget består av: Denne innbydelse og tilbudsskjema Ytelsesbeskrivelse for byggeleder, datert Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggeledelse (Byggelederboka basert på NS 8403), utgave Utkast til avtaledokument Forprosjekt for HiT Notodden, datert mars 2013 (beskrivelse og plantegning) Forprosjekt for HiT Bø, datert Statsbyggs SHA-plane for HiT Notodden Statsbyggs SHA-plane for HiT Bø HMS-egenerklæringsskjema Konkurransegrunnlaget legges kun ut elektronisk på Doffin. Side 3 av 12

4 1.2 Kunngjøring Anskaffelsen er sendt til kunngjøring i Doffin-basen den Poster som ikke er prissatt Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet. 1.4 Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag (Byggelederboka basert på NS 8403), jf. vedlegg. Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av nr 112. Merk også at faktura, kreditnota og purring skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte eller befaring for denne kontrakten. 1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Tore Andersen, e-postadresse: Kopi av spørsmålene og Statsbyggs svar vil bli sendt samtlige tilbydere. Rettelser av konkurransegrunnlaget sendes uten ugrunnet opphold til samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget. 2 Orientering om prosjektet og oppdraget 2.1 Generelt Statsbyggs prosjektorganisasjon i prosjektet fremgår av punkt 2.10 Annen informasjon. 2.2 Oppdraget Krav til hvilke ytelser som skal leveres av byggeleder fremgår av vedlagte ytelsesbeskrivelse for byggeledelse. Side 4 av 12

5 Oppdraget skal utføres til fastpris. Forventet tilstedeværelse på byggeplass antas å utgjøre i gjennomsnitt ca. 15 timer i uken. Det vil sannsynligvis være drift på byggeplassene under hele byggeperioden inklusive sommerferien. 2.3 De prosjekterende Statsbygg har engasjert en prosjekteringsgruppe til å forestå prosjekteringen. Følgende firma inngår i prosjekteringsgruppen, jf. punkt 2.10 Annen informasjon Statsbygg vil selv fylle rollen som prosjekteringsleder. 2.4 SHA-koordinator for utførelse Byggeleder skal være SHA-koordinator for utførelse, jf. byggherreforskriften og Statsbyggs SHA-plan for prosjektet. Se under punkt 4.2 nedenfor hvilke krav Statsbygg stiller til SHA-koordinator. 2.5 Entreprise- og kontraheringsform Prosjektene gjennomføres som Generalentreprise. Ved HiT Notodden skal rivearbeidene utføres som tidlig entreprise. Kontrahering av entreprisekontraktene skal gjennomføres iht. de kontraheringsformer samt øvrige prosedyrer som følger av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, se henvisning i pkt 3.1 nedenfor. Dette innebærer bl.a. at kontrahering som hovedregel vil skje ved anbudskonkurranser. 2.6 Entreprisekostnader Estimat for entreprisekostnad er NOK ,- eks mva med følgende antatte fordeling: HiT Notodden NR NAVN BELØP I NOK 2 Bygningsmessige arbeider ,- 3 VVS Inkl. i 2 4 Elkraft Inkl. i 2 Huskostnader ,- 7 Utomhusarbeider Inkl. i 2 Entreprisekostnader ,- Side 5 av 12

6 HiT Bø NR NAVN BELØP I NOK 2 Bygningsmessige arbeider ,- 3 VVS Inkl. i 2 4 Elkraft Inkl. i 2 Huskostnader ,- 7 Utomhusarbeider 0,- Entreprisekostnader ,- 2.7 Fremdrift Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet: HiT Notodden MILEPÆLER DATO DAGMULKT Utarbeidelse fremdriftsplan JA Igangsetting på byggeplass K201 Riveentreprise K202 Generalentreprise Overtagelse K201 Riveentreprise K202 Generalentreprise JA JA HiT Bø MILEPÆLER DATO DAGMULKT Utarbeidelse fremdriftsplan JA Igangsetting på byggeplass JA Overlevering av FDVdokumentasjon JA Overtagelse, fløy 5, 3. etasje JA Overtagelse, fløy 4, 2. etasje JA Side 6 av 12

7 2.8 Byggeplasskontor Det er ikke medtatt fasiliteter for byggeleder. 2.9 Ytre miljø Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det skal settes miljøkrav og miljøkrav for prosjektet. Se nærmere om dette i ytelsesbeskrivelsen Annen informasjon Prosjekt nr HiT Notodden Prosjektorganisasjon Driftsleder John Roe, HiT Notodden Prosjektleder (PL) Tore Andersen, Statsbygg, region sør Driftsleder Runar Waale, Statsbygg, region sør Prosjekteringsgruppen (PG) bestående av: ARK, PGK Søndergaard Rickfelt AS RIB Sweco Norge AS RIV Sweco Norge AS RIE Sweco Norge AS Byggeleder (BL) K201 Rive- og sikringsarbeider K202 General entreprenør Ikke kontrahert Ikke kontrahert Ikke kontrahert Prosjekt nr HiT Bø Prosjektorganisasjon Driftsleder Steffen Eikemo Opheim, Høgskolen i Bø Prosjektleder (PL) Tore Andersen, Statsbygg, region sør Driftsleder Runar Waale, Statsbygg, region sør Driftsleder Svein Gunnar Kåsa, Statsbygg, region sør Prosjekteringsgruppen (PG) bestående av: ARK, PGK Børve og Borchsenius AS RIB AL Høyer Skien AS RIV Sweco Norge AS RIE Malnes og Endresen AS Byggeleder (BL) K201 General entreprenør Ikke kontrahert Ikke kontrahert Side 7 av 12

8 3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 3.1 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder forskriften, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. 3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall. Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle. 3.3 Offentlighet Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere og tilbudssummer er offentlige. Tilbudsåpningen er offentlig, og vil finne sted 14. mai 2013, kl hos Statsbygg, region sør, Storgata 162, 3915 PORSGRUNN 3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist. 3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Side 8 av 12

9 4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 4.1 Kvalifisering - Tildeling Evalueringen av tilbudene vil skje i to omganger. Først vil tilbyderne bli vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse tilbyderne vil dermed ikke få innholdet i tilbudet nærmere vurdert. De tilbyderne som anses kvalifisert, går videre til tildelingsfasen. I denne fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier. Evalueringen vil i begge faser ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak og sikker gjennomføringsevne Dokumentasjon Firmaattest, eventuelt Startbank ID. For utenlandske firmaer kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert Økonomisk og finansiell kapasitet Tekniske og faglige kvalifikasjoner Kurs i gjeldende byggherreforskrift Kurs i risikoanalyse og SJA Det kreves god soliditet og finansiell gjennomføringsevne Det kreves erfaring fra oppdrag av tilsvarende størrelse og kompleksitet Erfaring som SHAkoordinator i utførelsesfasen i prosjekt av tilsvarende størrelse og kompleksitet Årsregnskap og revisjonsberetning siste år, eventuelt Startbank ID Referanseprosjekter utført de siste fem år. Med opplysning om prosjektets størrelse, oppdragets verdi/art, tidspunktet for utførelse Kursbevis, attester og CV som gir utfyllende opplysninger om utdanning og erfaring for tilbudt person Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan Side 9 av 12

10 f eks vedlegges forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør på at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften 17-8 (2) og 17-9 (2). 4.3 Skatteattester Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester: Attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) Attest for merverdiavgift Skatteattest for skatt og for merverdiavgift kan bestilles på ett sted. Tilbydere kan enten henvende seg til sitt lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften (3) og (3). 4.4 HMS-egenerklæring Alle tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring innen tilbudsfristens utløp. Egenerklæringen skal være i samsvar med vedlagte skjema, se vedlegg. 4.5 Tildelingskriterier i denne konkurransen Tildelingen skjer utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Tilbydere må fylle inn vedlagte tilbudsskjema. 5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 5.1 Generelt om forbehold og avvik Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter kan medføre avvisning. Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist. Side 10 av 12

11 Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises. Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag (Bygelederboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning. Forbehold om forskudd vil medføre avvisning. 5.2 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 5.3 Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 6 Krav til tilbudet 6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel. Telefaks/e-post/elektronisk lagringsenhet godtas ikke som tilbud. Det samme gjelder for endring av tilbudene. 6.2 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. 6.3 Tilbudets språk Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 6.4 Hva skal leveres? 1. Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet. 2. Komplett tilbudsskjema i utfylt stand (vedlegg) 3. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt Attester for skatt og merverdiavgift, jf pkt HMS-egenerklæringsskjema, jf pkt 4.4 Tilbyderne oppfordres til å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud. Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne bli avvist. Side 11 av 12

12 6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket: HiT Notodden og HiT Bø H002 Byggeledelse Tilbud til anbudskonkurranse til: Statsbygg, region sør Storgata PORSGRUNN Tilbudet kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, region sør Postboks 254, 3901 PORRGRUNN. Tilbyderen har da risikoen for at tilbudet når frem til Statsbyggs lokaler i Storgata 162 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen, vil ikke bli godtatt. Fristen for innlevering av tilbud er 14. mai 2013, kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 7 Oppdragsgivers underskrift Sted: Porsgrunn, den 19. april 2013 For Statsbygg: Gro Bratsberg (sign.) PE - prosjekteier 8 Vedlegg Tilbudsskjema Ytelsesbeskrivelse for byggeleder, datert Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for byggeledelse Utkast til avtaledokument Forprosjekt for HiT Notodden, datert mars 2013 (beskrivelse og plantegning) Forprosjekt for HiT Bø, datert Statsbyggs SHA-plane for HiT Notodden Statsbyggs SHA-plane for HiT Bø HMS-egenerklæringsskjema Side 12 av 12

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Entreprise Side 1 av 10 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Produktbeskrivelse

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Entreprise Side 1 av 12 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 4 1.4 Kontraktsbestemmelser... 4 1.5

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Konsulentoppdrag SESAM og SPIRIT Side 1 av 8 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Side 1 av 8 1 Oppdraget og konkurransen... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Pr.nr. 67456 12ST1 Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 4 1.1 Invitasjon og orientering... 4 1.2 Kunngjøring... 5 1.3 Særlige forhold... 5 1.3.1 Mengdeangivelse... 5

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING 1 AV 11 INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Avtaler om bedriftshelsetjeneste for Statsbyggs hovedkontor, Statsbygg region øst og Statsbygg region vest Innhold 1 Generelt om oppdraget...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 2571 Oslo fengsel Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 4 1.3.1 Krav

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt eling Entreprise K200 Bygg 15 Ombygging Loddeverksted Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSARBEIDER FAG: MALING, TAPETSERING OG GULVLEGGING STATSBYGG, REGION NORD EIENDOMMER I TROMSØ Side 1 av 10 1 GENERELT

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for Prosjektledelse og Byggeledelse Utlendingsdirektoratet (UDI) Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 2536 Nordre Vestfold fengsel Entreprise K 201 Bygningsmessige arbeider Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Konsulentoppdrag: Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.4 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE)

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Avdeling for rusbehandling Prosjekt Enhet 1 Totalentreprise K 201 1 Oppdraget... 2 1.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.3.1 Mengdeangivelse... 3 1.3.2 Lokale forhold... 4 1.3.3 Tilbudets

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Skolegt. 24 Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Særlige forhold... 4 1.3.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester til Statsbygg Side 1 av 12 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 4 1.1 Invitasjon og orientering... 4 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 10 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale om regnskap- og økonomibistand Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Byggeledelse H001 - Byggherreombud Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Totalentreprise K101 Prosjekt 12116 Ny kantine i 3. og 4. etasje bygg 2, Politihøgskolen i Oslo Side 1 av 10 1 Generelt om oppdraget 3 1.1 Invitasjon

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 12600 Entreprise K201 Totalentreprise Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) OM RAMMEAVTALER FOR TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER VED REGION MIDT-NORGE SINE EIENDOMMER FOR FØLGENDE OMRÅDER: BODØ/SALTEN HELGELAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Levering og montering av Møbler Eget design Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Krav

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 1108401 Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Teknisk infrastruktur og brannvarsling Entreprise K101 - Generalentreprise 2 AV 12 Innhold

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL Åpen anbudskonkurranse ANBUDSKONKURRANSE (Åpen anbudskonkurranse) Avtale for vintervedlikehold - UiA Gimlemoen og Statsarkivet i Kristiansand Side 1 av 11 1. Generelt om oppdraget...3 1.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt nr 11850 (konkurranseområde Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo) Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE I HENHOLD TIL FOA DEL I OG DEL III) Rammeavtale for prosjekthotell/samhandlingsverktøy i Statsbygg Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Kalvskinnet, Trondheim Prosjekt H001 Ekstern prosjekteringsledelse / Ass PL Side 1 av 16 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 11566 Konsulentoppdrag H001 Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås Teoretisk funksjons- og romprogram for UMB Side 1 av 11 1 Generelt om

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) for snekker og tømrertjenester i Ålesundregionen Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring og fremdriftsplan

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 1123502 Washington totalrehabilitering kanselli Konsulentoppdrag Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (Åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA del I og del III) Kjøp av konsulenttjenester innen prosjektøkonomi oppfølging i byggeprosjekt Side 1 av 13 Innhold 1 Generelt

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL. Konkurransegrunnlag. Hjelset gamle skole - rivingsarbeider

Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL. Konkurransegrunnlag. Hjelset gamle skole - rivingsarbeider Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL Hjelset gamle skole - rivingsarbeider 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.3.1 Krav om arbeidsmiljø

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 12501 Høyskolen i Molde Ombygging Kantine Entreprise K 201 - Totalentreprise Bygg, VVS og Elektro Side 1 av 14 1 Generelt om oppdraget... 3

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Statsbygg

Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Statsbygg 1 AV 10 INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (BEGRENSET KONKURRANSE) Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 2 AV 11 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale med èn leverandør for Maler- og beleggarbeider i Ålesundregionen 2 AV 12 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Konkurransen gjelder... 3 1.4 Omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG 1 Innholdsfortegnele 1. Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD

CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav

B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Ringsaker kommune, Teknisk drift 01.02.2016 B1 Konkurranseregler... 1 1 Alminnelige konkurranseregler... 1 2 Endringer og administrative bestemmelser... 1 2.1 Endelig frist for mottak av tilbud, 8-1 (1)c

Detaljer

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE 1 AV 11 INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 3572 Kystverket Troms og Finnmark Takrehabilitering Totalentreprise K201 2 AV 11 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Pr. nr Bekkestua skole

Pr. nr Bekkestua skole Prosjektnr 501561 Bekkestua skole Begrenset anbudskonkurranse for prosjekteringsgrupper Konkurransegrunnlag Del 1 utvelgelse av prosjekteringsgrupper Side 1 av 8 01.10.08 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) forslag for beskyttelse og vedlikehold av Side 1 av 16 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE I HENHOLD TIL FOA DEL I OG DEL III) Rammeavtale for konsulent bistand til APEX programmering Side 1 av 14 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Om Invitasjon

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064

Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård KONKURRANSEGRUNNLAG: P 75064 P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE SAMTYKKE! P 75064 UNN Åsgård Side 2

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 201200905 112 Håkonshallen Entreprise K 201 Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV

TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV TILBUDSINNBYDELSE KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR IDEELLE ORGANISASJONER ETTER FOA KAP. 2. 2-1 (3) FOR ANSKAFFELSE AV LEIEKONTRAKTER OG KONTRAKTER FOR BASISTJENESTER I OMSORG+ INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG (S&L) OG MILJØPROSJEKTET BYGGELEDELSE K

HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG (S&L) OG MILJØPROSJEKTET BYGGELEDELSE K 119dddV HAUGESUND LUFTHAVN, KARMØY SIKKERHETSOMRÅDER OG LYSANLEGG (S&L) OG MILJØPROSJEKTET BYGGELEDELSE K-181790 KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ENHD S&L - konkurransegrunnlag BL K-181790

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer