INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11

2 1 Generelt om oppdraget Invitasjon og orientering Kunngjøring Særlige forhold Kontraktsbestemmelser Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Orientering om prosjektet og oppdraget Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen Lov om offentlige anskaffelser Prinsipper for anbudskonkurransen Offentlighet Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbyggs evaluering av tilbudet Kvalifisering - Tildeling Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Skatteattester HMS-egenerklæring Tildelingskriterier i denne konkurransen Avvik fra konkurransegrunnlaget Generelt om forbehold og avvik Alternative tilbud Tilbud på deler av oppdraget Krav til tilbudet Elektronisk tilbudsavgivelse Vedståelsesfrist Tilbudets språk Hva skal leveres? Innleveringssted og tilbudsfrist Oppdragsgivers underskrift Vedlegg Side 2 av 11

3 1 Generelt om oppdraget 1.1 Invitasjon og orientering Statsbygg ber om tilbud på modernisering av Statsbyggs visuelle profil Dette innebærer å utvikle og modernisere dagens håndbok for visuell profil, lage en ny håndbok for visuell profil og tilrettelegge for bruk av håndboken i organisasjonen. Videre skal dagens håndbok for skiltdesign justeres i forhold til ny håndbok for visuell profil. Nærmere orientering om oppdraget finnes i punkt 2 nedenfor. Konkurransegrunnlaget består av: Denne invitasjonen Designhåndbok Skilt pdf. Visuell Profil zip. Tilbudsskjema Utkast til avtaledokument Kontraktsbestemmelser for oppdraget HMS-egenerklæring 1.2 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen og TED-basen. Konkurransegrunnlaget legges i sin helhet ut elektronisk for nedlasting fra Doffin-basen. 1.3 Særlige forhold Krav om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Tilbyder skal ved tilbudsregningen ta hensyn til de krav som etter norsk rett stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Poster som ikke er prissatt Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet Angivelse av enhetspriser Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen. 1.4 Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår. Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. Side 3 av 11

4 1.5 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han skriftlig ta kontakt med Statsbygg ved Hege Njaa Aschim med kopi til Forespørselen skal sendes til begge adresser og merkes «DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil». Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes. Innen tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Opplysninger og svar som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør, suppleringer eller rettelser til konkurransegrunnlaget vil kunngjøres på Doffin. Leverandører som ønsker i å delta i konkurransen oppfordres derfor til å registrere sin interesse på Doffin for å få varsler om tilleggsopplysninger, suppleringer og rettelser som Oppdragsgiver publiserer. 2 Orientering om prosjektet og oppdraget 2.1 Generelt om Statsbygg Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på 2,7 millioner kvadratmeter fordelt på 2300 bygninger til en verdi av ca 28 milliarder kroner. Statsbygg er også til stede i utlandet med rundt 120 eiendommer til bruk for utenrikstjenesten i 60 land. Årlig investerer Statsbygg for rundt tre milliarder i nybygg. Statsbyggs kunder er statlige virksomheter som departementer, direktorater, universiteter og høyskoler, med videre. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter og realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, universell utforming, kulturminnevern og miljø. Statsbygg gir også råd ved kjøp og leie av lokaler, er byggherre på vegen av staten og sørger for god forvaltning av statlige eiendommer. Statsbygg organiserer og gjennomfører ca. 160 byggeprosjekter til enhver tid, mellom 20 og 30 ferdigstilles hvert år. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 845 ansatte. Forvaltningsbedriften er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Oslo. I tillegg har Statsbygg 5 regionskontor. Disse er lokalisert i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. 2.2 Nærmere om oppdraget Oppdraget består i å utvikle en modernisert visuell profil for Statsbygg, utvikle ny håndbok for visuell profil slik at den er tilgjengelig for alle ansatte digitalt og i papirformat, og utvikle egnede maler eller formater slik at alle ansatte selv kan lage rapporter, omslag, invitasjoner, powerpointer og annet materiell med riktig visuelt uttrykk. Dagens håndbok for skiltdesignog program skal justeres i forhold til den oppdaterte visuelle profilen slik at denne også foreligger ferdig oppdatert og tilgjengelig digitalt og i papirformat. Oppdraget skal ta Side 4 av 11

5 utgangspunkt i dagens håndbok for visuell profil. Profilen ligger tilgjengelig for alle medarbeidere på Statsbyggs interne arbeidsportal (intranett). Det gjør også håndboken for skilt. Håndbøker i papirformat trykkes på Statsbyggs hustrykkeri. Innledningsvis sier håndboken dette om den visuelle profilen: Gjennom kommunikasjonsvirksomheten skal Statsbygg synliggjøre kompetanse, profesjonalitet og ansvarlighet på alle fagområder. Ved å bruke den visuelle profilen i all visuell kommunikasjon styrkes oppfattelsen av Statsbygg som en profesjonell, kompetent og ansvarlig forvaltningsbedrift. Statsbygg ønsker å bli oppfattet som engasjert, åpen og faglig dyktig en samarbeidspartner som tar utfordringer og setter standarder for bransjen. En enhetlig bruk av de grafiske elementene gir en gjenkjennelig visuell profil som uttrykker disse verdiene. Regler og variasjon Denne håndboken beskriver hvordan profilen er bygget opp og viser eksempler på hvordan elementer som logo og farger skal brukes i ulike sammenhenger. Der regler for utforming er gitt, skal disse følges. Alle har et ansvar for å følge opp de føringene som ligger i håndboken. Samtidig er det mange muligheter for variasjon i de tilfellene der noe unikt skal produseres. Produksjon av trykksaker krever både innsikt og kunnskap om bl.a. trykking, typografi og fargegjengivelse. Håndboken forteller om regler for bruk av profilelementer, men beskriver ikke ulike produksjonsprosesser og hva som kreves av originalmateriale. Gapet mellom forventning og resultat kan bli stort. Kommunikasjonsstaben kan bidra med råd eller bistand der det trengs. Universell utforming Det er lagt vekt på at det visuelle uttrykket skal ha en universell utforming. Det finnes pr. i dag ikke et offentlig regelverk for universell utforming når det gjelder visuell profil på trykk/papir. Det er derfor tatt hensyn til generelle prinsipper for god typografi og grafisk bransjes erfaringer når det gjelder valg av skrifttyper, punktstørrelser og kontraster. Dette for å sikre god tilgjengelighet for alle. Kommunikasjonsstaben forvalter Statsbyggs visuelle profil og skal alltid kontaktes dersom det er spørsmål. Statsbygg har også en håndbok for skiltdesign og oppføring av skilt på eiendommer og byggeplasser mv. Arbeidet med å modernisere visuell profil skal også innebære at skilthåndboken justeres i samsvar med ny håndbok for visuell profil. Side 5 av 11

6 Statsbyggs leverandør Reklame Consult er miljøsertifisert Håndbøkene er lagt ved i elektronisk format. Statsbyggs kommunikasjonsstrategi vil være førende for arbeidet. Her er det blant annet lagt vekt på at alle elektroniske om manuelle produksjoner og annet som representerer Statsbygg, inkludert Statsbyggs egne lokaler, skal være preget av vår visuelle profil. Oppdatering av visuell profil omfatter ikke endringer av logo. Statsbyggs logo slik den foreligger skal bestå, men vi ønsker at det skal sees på hvordan den kan brukes. Oppdraget oppsummert Oppdraget omfatter ideutvikling, utvikling og modernisering av visuell profil, lage ferdig ny håndbok slik at den kan gjøres tilgjengelig både digitalt og på papir og lage maler/formater slik at alle ansatte kan følge opp kravene i profilen på ulike produksjoner og justere og oppdatere håndboken for skiltdesign- og program i henhold til den nye visuelle profilen. Håndbøker i papirformat trykkes på Statsbyggs hustrykkeri. Det forutsettes at arbeidet ledes og drives frem av oppdragstager, i nært samarbeid med Statsbyggs kommunikasjonsstab. Statsbyggs kommunikasjonsdirektør er eier av oppdraget. Tilbyder skal gi en fastpris for hele produksjonen, herunder forarbeide, prosjektledelse, ideutvikling, skisser, produksjon og tilgjengeliggjøring av håndbok for visuell profil, produksjon og tilgjengeliggjøring av håndbok for skiltdesign- og program, produksjon og tilgjengelig av maler/formater til bruk for medarbeidere. Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av leveransen. Tilbud på deler av leveransen vil bli avvist. Følgende forutsetninger legges til grunn med hensyn til fremdrift: Etter at kontrakt er inngått skal partene umiddelbart sette opp en detaljert og omforent fremdriftsplan. Arbeidene skal være ferdigstilt og implementert i Statsbygg senest innen 1.desember Side 6 av 11

7 Tilbyder må i sitt tilbud oppgi navn på hvem som skal delta i prosjektet. Navnene skal fylles inn i tilbudsskjema. Statsbygg skal ha eiendomsrett til det produktet. All informasjon utad relatert til konkurransen skal gis av oppdragsgiver. 3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 3.1 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. 3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall. Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle. 3.3 Offentlighet Tilbudsåpningen vil finne sted Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltagere og tilbudssummer er offentlige. 3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist. 3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering for prosjektet eller manglende godkjenning fra politisk hold. Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Side 7 av 11

8 4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 4.1 Kvalifisering - Tildeling Evalueringen av tilbudene vil skje i to omganger. Først vil tilbyderne bli vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse tilbyderne vil dermed ikke få innholdet i tilbudet nærmere vurdert. De tilbyderne som anses kvalifisert, går videre til tildelingsfasen. I denne fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier. Evalueringen vil i begge faser ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Organisatorisk stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Økonomisk og finansiell kapasitet Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak Tilbyder skal være faglig kvalifisert til å gjennomføre alle deler av anskaffelsen Tilbyder skal ha økonomisk gjennomføringsevne Firmaattest. For utenlandske tilbydere kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert Kort beskrivelse, maks 1 til 2 sider. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om firmaets virksomhet, antall ansatt, utstyr og relevante referanseprosjekter. Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å innhente egen kredittvurdering. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan f eks vedlegges forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften 17-8 (2) og 17-9 (2). Side 8 av 11

9 4.3 Skatteattester Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester: Attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) Attest for merverdiavgift Åpen anbudskonkurranse Skatteattest for skatt og for merverdiavgift kan bestilles på ett sted. Tilbydere kan enten henvende seg til sitt lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften (3) og (3). 4.4 HMS-egenerklæring Alle tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring innen tilbudsfristens utløp. Egenerklæringen skal være i samsvar med vedlagte skjema, se vedlegg. 4.5 Tildelingskriterier i denne konkurransen Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Prioritet/vekt Tildelingskriterium Dokumentasjon 20 % Pris Komplett tilbudsskjema i utfylt stand. 40 % Relevant kompetanse og oppgaveforståelse CV for tilbudte prosjektmedarbeidere. CV skal inneholde eksempler på sammenlignbare arbeider hvor prosjektmedarbeider har medvirket i utførelsen. Kort beskrivelse av hvordan tilbyder ser for seg å organisere, gjennomføre og fullføre oppdraget. 40% Design og teknisk kvalitet Kort beskrivelse av ferdig tilbudt produkt. 5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 5.1 Generelt om forbehold og avvik Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes. Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten Side 9 av 11

10 kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises. Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning. Forbehold om forskudd vil medføre avvisning. 5.2 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor. 5.3 Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 6 Krav til tilbudet 6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel. Telefaks/e-post/elektronisk lagringsenhet godtas ikke som tilbud. Det samme gjelder for endring av tilbudene. 6.2 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende i tre [3] måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. 6.3 Tilbudets språk Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 6.4 Hva skal leveres? 1. Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet 2. Komplett tilbudsskjema i utfylt stand (vedlegg) 3. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt Attester for skatt og merverdiavgift, jf pkt HMS-egenerklæringsskjema, jf pkt 4.4 Tilbyderne oppfordres til å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud. Side 10 av 11

11 Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne bli avvist. 6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket «DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil». Statsbygg v/ resepsjonen i 7. etg. Biskop Gunnerus gt Oslo Tilbudet kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, Postboks 8106, Dep., 0032 Oslo. Tilbyderen har da risikoen for at tilbudet når frem til Statsbyggs lokaler i Biskop Gunnerus gt. 6 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen, vil ikke bli godtatt. Fristen for innlevering av tilbud er kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 7 Oppdragsgivers underskrift Sted:..., den... For Statsbygg... 8 Vedlegg Designhåndbok Skilt pdf. Visuell Profil zip. Tilbudsskjema Utkast til avtaledokument Kontraktsbestemmelser for oppdraget HMS-egenerklæring Side 11 av 11

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Konsulentoppdrag SESAM og SPIRIT Side 1 av 8 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING 1 AV 11 INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Avtaler om bedriftshelsetjeneste for Statsbyggs hovedkontor, Statsbygg region øst og Statsbygg region vest Innhold 1 Generelt om oppdraget...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 10 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale om regnskap- og økonomibistand Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Entreprise Side 1 av 12 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 4 1.4 Kontraktsbestemmelser... 4 1.5

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for Prosjektledelse og Byggeledelse Utlendingsdirektoratet (UDI) Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester til Statsbygg Side 1 av 12 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 4 1.1 Invitasjon og orientering... 4 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt nr 11850 (konkurranseområde Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo) Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Skolegt. 24 Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Særlige forhold... 4 1.3.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) OM RAMMEAVTALER FOR TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER VED REGION MIDT-NORGE SINE EIENDOMMER FOR FØLGENDE OMRÅDER: BODØ/SALTEN HELGELAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 2 AV 11 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG 1 Innholdsfortegnele 1. Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Byggeledelse H001 - Byggherreombud Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING 1 AV 9 KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING (BEGRENSET KONKURRANSE) Produkt og konsulentoppdrag Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) forslag for beskyttelse og vedlikehold av Side 1 av 16 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 12600 Entreprise K201 Totalentreprise Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Bistand til rekruttering av mellomledere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Bistand til rekruttering av mellomledere Saksnr. 2012/896 Tilbudsfrist : 07.01.2013 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester

Tilbudsinnbydelse. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Rammeavtale - Prosjektledertjenester 15/646-20.04.2016 Tilbudsinnbydelse med konkurranseregler for åpen anbudskonkurranse 1. Innbydelse Oslo

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Oslo kommune Gravferdsetaten KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV CALLUNA VULGARIS 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE)

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 1 AV 13 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Innhold 1 Invitasjon... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring og fremdriftsplan for anskaffelsen... 3 1.3 Særlige forhold... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Serviceavtale for brannalarm- og nødlysanlegg ved eiendommer i Bergen, Nordhordland, Sogn og Fjordane Side 1 av 14 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kulturteknikk AS. Halti II. Anbudskonkurranse for leveranse av. Sceneteknikk, tekniske broer, scenetekstiler

Kulturteknikk AS. Halti II. Anbudskonkurranse for leveranse av. Sceneteknikk, tekniske broer, scenetekstiler Anbudskonkurranse for leveranse av Sceneteknikk, tekniske broer, scenetekstiler Prosjekt/ Doknr: 2012-60 P2-G-960 Dato: 29.04.13 Kulturteknikk AS Rådgiving for etablering, bygging og drift av kulturarenaer

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale for IT-utstyr. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale for IT-utstyr Saksnr.1406126 Tilbudsfrist : 17.02.2015kl. 12.00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Hybelfellesskap/bofellesskap for ungdom m/bemanning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis

St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL B Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav for entreprise 62 Heis 1 Tilbudsdokument 14.1.2016 AM Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. BM 11/01. FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FORESPØRSEL NR. BM 11/01. FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG FORESPØRSEL NR. BM 11/01 FRA Bispemøtet RAMMEAVTALE FOR KURS, KONFERANSE- OG OVERNATTINGSTJENESTER Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Konkurransegrunnlag for rammeavtale om. Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Konkurransegrunnlag for rammeavtale om Designtjenester for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål... 4 1.3 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

"Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid

Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid KONKURRANSEGRUNNLAG "Kompetansetilskudd til regionalt boligsosialt utviklingsog kompetansehevende arbeid INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Verdivurdering av NSB AS. Saksnr. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Verdivurdering av NSB AS Saksnr. 12/43 Tilbudsfrist : 02.03.2012 Kl. 12.00 1 Innhold 1 Generell beskrivelse...

Detaljer

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo

Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo KONKURRANSEGRUNNLAG Konsulentbistand ifm prosess vedr leie av lokaler for Riksrevisjonen i Oslo Saksnummer: 2013/02237 Side 1 av 7 1. Generelle opplysninger 1.1 Oppdragsgiver og kontaktperson Riksrevisjonen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) FOA del I og III Side 1 av 12 1. Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Spesifisering av oppdraget... 3 1.4 Om Statsbygg... 4 1.5 Visjon, verdier

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Opplysningsvesenets fond

Opplysningsvesenets fond Saksnr: 09/813 Bedriftshelsetjeneste Opplysningsvesenets fond Konkurransegrunnlag 28. september 2009 1 1. Innledning Opplysningsvesenets fond inviterer med dette til åpen anbudskonkurranse for Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Designtjenester. Anskaffelse 12/2015 KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Designtjenester Anskaffelse 12/2015 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: Statens standardavtaler Bistandsavtalen,

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly

Konkurransegrunnlag. Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober Tokt nr: fly Konkurransegrunnlag Leie av ett fly til fotografering av havert i september - oktober 2007 Tokt nr: 2007 805 fly Tilbudsfrist 10. august 2007 kl. 1430 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering om oppdragsgiver:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag

Evaluering av statsborgerregelverket. Kvalifikasjonsgrunnlag Til søkere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato Evaluering av statsborgerregelverket Kvalifikasjonsgrunnlag Fase 1 Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring (FOA Del III) Sak

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123

KONKURRANSEGRUNNLAG SAKSNR. 16/6123 KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av norske og utenlandske flagg SAKSNR. 16/6123 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON 4 4.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746

KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET. Saksnummer 13/03746 KONKURRANSEGRUNNLAG KJØP AV PANSRET BIL TIL UTENRIKSDEPARTEMENTET Saksnummer 13/03746 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOA del I og III Side 1 av11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FRISTER 4 3. KOMMUNIKASJON

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MEGLERTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen...

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer