INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE"

Transkript

1 INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11

2 1 Generelt om oppdraget Invitasjon og orientering Kunngjøring Særlige forhold Kontraktsbestemmelser Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Orientering om prosjektet og oppdraget Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen Lov om offentlige anskaffelser Prinsipper for anbudskonkurransen Offentlighet Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbyggs evaluering av tilbudet Kvalifisering - Tildeling Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Skatteattester HMS-egenerklæring Tildelingskriterier i denne konkurransen Avvik fra konkurransegrunnlaget Generelt om forbehold og avvik Alternative tilbud Tilbud på deler av oppdraget Krav til tilbudet Elektronisk tilbudsavgivelse Vedståelsesfrist Tilbudets språk Hva skal leveres? Innleveringssted og tilbudsfrist Oppdragsgivers underskrift Vedlegg Side 2 av 11

3 1 Generelt om oppdraget 1.1 Invitasjon og orientering Statsbygg ber om tilbud på modernisering av Statsbyggs visuelle profil Dette innebærer å utvikle og modernisere dagens håndbok for visuell profil, lage en ny håndbok for visuell profil og tilrettelegge for bruk av håndboken i organisasjonen. Videre skal dagens håndbok for skiltdesign justeres i forhold til ny håndbok for visuell profil. Nærmere orientering om oppdraget finnes i punkt 2 nedenfor. Konkurransegrunnlaget består av: Denne invitasjonen Designhåndbok Skilt pdf. Visuell Profil zip. Tilbudsskjema Utkast til avtaledokument Kontraktsbestemmelser for oppdraget HMS-egenerklæring 1.2 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen og TED-basen. Konkurransegrunnlaget legges i sin helhet ut elektronisk for nedlasting fra Doffin-basen. 1.3 Særlige forhold Krav om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Tilbyder skal ved tilbudsregningen ta hensyn til de krav som etter norsk rett stilles til arbeidsmiljø og arbeidsvilkår Poster som ikke er prissatt Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet Angivelse av enhetspriser Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen. 1.4 Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår. Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI. Side 3 av 11

4 1.5 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han skriftlig ta kontakt med Statsbygg ved Hege Njaa Aschim med kopi til Forespørselen skal sendes til begge adresser og merkes «DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil». Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes. Innen tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige. Opplysninger og svar som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en leverandør, suppleringer eller rettelser til konkurransegrunnlaget vil kunngjøres på Doffin. Leverandører som ønsker i å delta i konkurransen oppfordres derfor til å registrere sin interesse på Doffin for å få varsler om tilleggsopplysninger, suppleringer og rettelser som Oppdragsgiver publiserer. 2 Orientering om prosjektet og oppdraget 2.1 Generelt om Statsbygg Statsbygg er Norges største statlige eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på 2,7 millioner kvadratmeter fordelt på 2300 bygninger til en verdi av ca 28 milliarder kroner. Statsbygg er også til stede i utlandet med rundt 120 eiendommer til bruk for utenrikstjenesten i 60 land. Årlig investerer Statsbygg for rundt tre milliarder i nybygg. Statsbyggs kunder er statlige virksomheter som departementer, direktorater, universiteter og høyskoler, med videre. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter og realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, universell utforming, kulturminnevern og miljø. Statsbygg gir også råd ved kjøp og leie av lokaler, er byggherre på vegen av staten og sørger for god forvaltning av statlige eiendommer. Statsbygg organiserer og gjennomfører ca. 160 byggeprosjekter til enhver tid, mellom 20 og 30 ferdigstilles hvert år. Statsbygg er en forvaltningsbedrift med 845 ansatte. Forvaltningsbedriften er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Oslo. I tillegg har Statsbygg 5 regionskontor. Disse er lokalisert i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. 2.2 Nærmere om oppdraget Oppdraget består i å utvikle en modernisert visuell profil for Statsbygg, utvikle ny håndbok for visuell profil slik at den er tilgjengelig for alle ansatte digitalt og i papirformat, og utvikle egnede maler eller formater slik at alle ansatte selv kan lage rapporter, omslag, invitasjoner, powerpointer og annet materiell med riktig visuelt uttrykk. Dagens håndbok for skiltdesignog program skal justeres i forhold til den oppdaterte visuelle profilen slik at denne også foreligger ferdig oppdatert og tilgjengelig digitalt og i papirformat. Oppdraget skal ta Side 4 av 11

5 utgangspunkt i dagens håndbok for visuell profil. Profilen ligger tilgjengelig for alle medarbeidere på Statsbyggs interne arbeidsportal (intranett). Det gjør også håndboken for skilt. Håndbøker i papirformat trykkes på Statsbyggs hustrykkeri. Innledningsvis sier håndboken dette om den visuelle profilen: Gjennom kommunikasjonsvirksomheten skal Statsbygg synliggjøre kompetanse, profesjonalitet og ansvarlighet på alle fagområder. Ved å bruke den visuelle profilen i all visuell kommunikasjon styrkes oppfattelsen av Statsbygg som en profesjonell, kompetent og ansvarlig forvaltningsbedrift. Statsbygg ønsker å bli oppfattet som engasjert, åpen og faglig dyktig en samarbeidspartner som tar utfordringer og setter standarder for bransjen. En enhetlig bruk av de grafiske elementene gir en gjenkjennelig visuell profil som uttrykker disse verdiene. Regler og variasjon Denne håndboken beskriver hvordan profilen er bygget opp og viser eksempler på hvordan elementer som logo og farger skal brukes i ulike sammenhenger. Der regler for utforming er gitt, skal disse følges. Alle har et ansvar for å følge opp de føringene som ligger i håndboken. Samtidig er det mange muligheter for variasjon i de tilfellene der noe unikt skal produseres. Produksjon av trykksaker krever både innsikt og kunnskap om bl.a. trykking, typografi og fargegjengivelse. Håndboken forteller om regler for bruk av profilelementer, men beskriver ikke ulike produksjonsprosesser og hva som kreves av originalmateriale. Gapet mellom forventning og resultat kan bli stort. Kommunikasjonsstaben kan bidra med råd eller bistand der det trengs. Universell utforming Det er lagt vekt på at det visuelle uttrykket skal ha en universell utforming. Det finnes pr. i dag ikke et offentlig regelverk for universell utforming når det gjelder visuell profil på trykk/papir. Det er derfor tatt hensyn til generelle prinsipper for god typografi og grafisk bransjes erfaringer når det gjelder valg av skrifttyper, punktstørrelser og kontraster. Dette for å sikre god tilgjengelighet for alle. Kommunikasjonsstaben forvalter Statsbyggs visuelle profil og skal alltid kontaktes dersom det er spørsmål. Statsbygg har også en håndbok for skiltdesign og oppføring av skilt på eiendommer og byggeplasser mv. Arbeidet med å modernisere visuell profil skal også innebære at skilthåndboken justeres i samsvar med ny håndbok for visuell profil. Side 5 av 11

6 Statsbyggs leverandør Reklame Consult er miljøsertifisert Håndbøkene er lagt ved i elektronisk format. Statsbyggs kommunikasjonsstrategi vil være førende for arbeidet. Her er det blant annet lagt vekt på at alle elektroniske om manuelle produksjoner og annet som representerer Statsbygg, inkludert Statsbyggs egne lokaler, skal være preget av vår visuelle profil. Oppdatering av visuell profil omfatter ikke endringer av logo. Statsbyggs logo slik den foreligger skal bestå, men vi ønsker at det skal sees på hvordan den kan brukes. Oppdraget oppsummert Oppdraget omfatter ideutvikling, utvikling og modernisering av visuell profil, lage ferdig ny håndbok slik at den kan gjøres tilgjengelig både digitalt og på papir og lage maler/formater slik at alle ansatte kan følge opp kravene i profilen på ulike produksjoner og justere og oppdatere håndboken for skiltdesign- og program i henhold til den nye visuelle profilen. Håndbøker i papirformat trykkes på Statsbyggs hustrykkeri. Det forutsettes at arbeidet ledes og drives frem av oppdragstager, i nært samarbeid med Statsbyggs kommunikasjonsstab. Statsbyggs kommunikasjonsdirektør er eier av oppdraget. Tilbyder skal gi en fastpris for hele produksjonen, herunder forarbeide, prosjektledelse, ideutvikling, skisser, produksjon og tilgjengeliggjøring av håndbok for visuell profil, produksjon og tilgjengeliggjøring av håndbok for skiltdesign- og program, produksjon og tilgjengelig av maler/formater til bruk for medarbeidere. Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av leveransen. Tilbud på deler av leveransen vil bli avvist. Følgende forutsetninger legges til grunn med hensyn til fremdrift: Etter at kontrakt er inngått skal partene umiddelbart sette opp en detaljert og omforent fremdriftsplan. Arbeidene skal være ferdigstilt og implementert i Statsbygg senest innen 1.desember Side 6 av 11

7 Tilbyder må i sitt tilbud oppgi navn på hvem som skal delta i prosjektet. Navnene skal fylles inn i tilbudsskjema. Statsbygg skal ha eiendomsrett til det produktet. All informasjon utad relatert til konkurransen skal gis av oppdragsgiver. 3 Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen 3.1 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. 3.2 Prinsipper for anbudskonkurransen Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall. Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle. 3.3 Offentlighet Tilbudsåpningen vil finne sted Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltagere og tilbudssummer er offentlige. 3.4 Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjoner Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist. 3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse avviste tilbud Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering for prosjektet eller manglende godkjenning fra politisk hold. Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Side 7 av 11

8 4 Statsbyggs evaluering av tilbudet 4.1 Kvalifisering - Tildeling Evalueringen av tilbudene vil skje i to omganger. Først vil tilbyderne bli vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist. Disse tilbyderne vil dermed ikke få innholdet i tilbudet nærmere vurdert. De tilbyderne som anses kvalifisert, går videre til tildelingsfasen. I denne fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier. Evalueringen vil i begge faser ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjon. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist. 4.2 Kvalifikasjonskrav i denne konkurransen Følgende kvalifikasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Kvalifikasjonskriterium Kvalifikasjonskrav Dokumentasjon Organisatorisk stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Økonomisk og finansiell kapasitet Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak Tilbyder skal være faglig kvalifisert til å gjennomføre alle deler av anskaffelsen Tilbyder skal ha økonomisk gjennomføringsevne Firmaattest. For utenlandske tilbydere kreves tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i det landet hvor foretaket er registrert Kort beskrivelse, maks 1 til 2 sider. Beskrivelsen skal inneholde opplysninger om firmaets virksomhet, antall ansatt, utstyr og relevante referanseprosjekter. Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 1 år og som baserer seg på siste kjente regnskapstall. En rating skal være utført av offentlig godkjent kredittvurderingsinstitusjon. Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å innhente egen kredittvurdering. Tilbydere som vil støtte seg på andre foretaks kapasitet/kompetanse for å bli kvalifisert, må godtgjøre at de reelt disponerer over de aktuelle ressurser. Som dokumentasjon kan f eks vedlegges forside på signert avtale mellom partene eller egenerklæring fra underleverandør om at samarbeid er inngått, jf. anskaffelsesforskriften 17-8 (2) og 17-9 (2). Side 8 av 11

9 4.3 Skatteattester Det skal leveres to skatte- og avgiftsattester: Attest for skatt (skatt, forskuddstrekk, påleggstrekk, arbeidsgiveravgift) Attest for merverdiavgift Åpen anbudskonkurranse Skatteattest for skatt og for merverdiavgift kan bestilles på ett sted. Tilbydere kan enten henvende seg til sitt lokale skatteoppkreverkontor eller til skattekontoret. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. Tilbydere med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge skal fremlegge tilsvarende attester iht anskaffelsesforskriften (3) og (3). 4.4 HMS-egenerklæring Alle tilbydere skal fremlegge HMS-egenerklæring innen tilbudsfristens utløp. Egenerklæringen skal være i samsvar med vedlagte skjema, se vedlegg. 4.5 Tildelingskriterier i denne konkurransen Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier: Prioritet/vekt Tildelingskriterium Dokumentasjon 20 % Pris Komplett tilbudsskjema i utfylt stand. 40 % Relevant kompetanse og oppgaveforståelse CV for tilbudte prosjektmedarbeidere. CV skal inneholde eksempler på sammenlignbare arbeider hvor prosjektmedarbeider har medvirket i utførelsen. Kort beskrivelse av hvordan tilbyder ser for seg å organisere, gjennomføre og fullføre oppdraget. 40% Design og teknisk kvalitet Kort beskrivelse av ferdig tilbudt produkt. 5 Avvik fra konkurransegrunnlaget 5.1 Generelt om forbehold og avvik Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes. Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten Side 9 av 11

10 kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet. Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist. Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises. Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for konsulentoppdrag (K-boka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning. Forbehold om forskudd vil medføre avvisning. 5.2 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor. 5.3 Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget. 6 Krav til tilbudet 6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk middel. Telefaks/e-post/elektronisk lagringsenhet godtas ikke som tilbud. Det samme gjelder for endring av tilbudene. 6.2 Vedståelsesfrist Tilbudet er bindende i tre [3] måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. 6.3 Tilbudets språk Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk. 6.4 Hva skal leveres? 1. Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet 2. Komplett tilbudsskjema i utfylt stand (vedlegg) 3. Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for kvalifikasjonskrav, jf pkt Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt Attester for skatt og merverdiavgift, jf pkt HMS-egenerklæringsskjema, jf pkt 4.4 Tilbyderne oppfordres til å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud. Side 10 av 11

11 Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, vil kunne bli avvist. 6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt merket «DL Modernisering av Statsbyggs visuelle profil». Statsbygg v/ resepsjonen i 7. etg. Biskop Gunnerus gt Oslo Tilbudet kan eventuelt sendes som vanlig post til Statsbygg, Postboks 8106, Dep., 0032 Oslo. Tilbyderen har da risikoen for at tilbudet når frem til Statsbyggs lokaler i Biskop Gunnerus gt. 6 innen fristen. Postkvittering o.a. som er egnet til å vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen, vil ikke bli godtatt. Fristen for innlevering av tilbud er kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 7 Oppdragsgivers underskrift Sted:..., den... For Statsbygg... 8 Vedlegg Designhåndbok Skilt pdf. Visuell Profil zip. Tilbudsskjema Utkast til avtaledokument Kontraktsbestemmelser for oppdraget HMS-egenerklæring Side 11 av 11

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Entreprise Side 1 av 10 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Produktbeskrivelse

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.3.1 Mengdeangivelse... 3 1.3.2 Lokale forhold... 4 1.3.3 Tilbudets

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Konsulentoppdrag SESAM og SPIRIT Side 1 av 8 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt

Detaljer

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE

KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE KVALIFISERING FOR ANBUDSKONKURRANSE (BEGRENSET KONKURRANSE) Side 1 av 8 1 Oppdraget og konkurransen... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil bli stilt i anbudskonkurransen...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Konsulentoppdrag: Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.4 Kontraktsbestemmelser...

Detaljer

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING

INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING 1 AV 11 INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (ÅPEN KONKURRANSE) Avtaler om bedriftshelsetjeneste for Statsbyggs hovedkontor, Statsbygg region øst og Statsbygg region vest Innhold 1 Generelt om oppdraget...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) RAMMEAVTALE FOR KJØP AV HÅNDVERKSARBEIDER FAG: MALING, TAPETSERING OG GULVLEGGING STATSBYGG, REGION NORD EIENDOMMER I TROMSØ Side 1 av 10 1 GENERELT

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 10 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale om regnskap- og økonomibistand Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Pr.nr. 67456 12ST1 Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Entreprise Side 1 av 12 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 4 1.4 Kontraktsbestemmelser... 4 1.5

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 2571 Oslo fengsel Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 4 1.3.1 Krav

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 4 1.1 Invitasjon og orientering... 4 1.2 Kunngjøring... 5 1.3 Særlige forhold... 5 1.3.1 Mengdeangivelse... 5

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE)

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Sykehuset i Vestfold HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Avdeling for rusbehandling Prosjekt Enhet 1 Totalentreprise K 201 1 Oppdraget... 2 1.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for Prosjektledelse og Byggeledelse Utlendingsdirektoratet (UDI) Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE I HENHOLD TIL FOA DEL I OG DEL III) Rammeavtale for prosjekthotell/samhandlingsverktøy i Statsbygg Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for kjøp av reisebyråtjenester til Statsbygg Side 1 av 12 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 4 1.1 Invitasjon og orientering... 4 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt eling Entreprise K200 Bygg 15 Ombygging Loddeverksted Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 11566 Konsulentoppdrag H001 Samlokalisering av NVH og VI med UMB på Ås Teoretisk funksjons- og romprogram for UMB Side 1 av 11 1 Generelt om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (Åpen anbudskonkurranse i henhold til FOA del I og del III) Kjøp av konsulenttjenester innen prosjektøkonomi oppfølging i byggeprosjekt Side 1 av 13 Innhold 1 Generelt

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL Åpen anbudskonkurranse ANBUDSKONKURRANSE (Åpen anbudskonkurranse) Avtale for vintervedlikehold - UiA Gimlemoen og Statsarkivet i Kristiansand Side 1 av 11 1. Generelt om oppdraget...3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Levering og montering av Møbler Eget design Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Krav

Detaljer

Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Statsbygg

Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Statsbygg 1 AV 10 INVITASJON TIL KONKURRANSE MED FORHANDLING (BEGRENSET KONKURRANSE) Anskaffelse av Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt nr 11850 (konkurranseområde Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo) Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Skolegt. 24 Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Særlige forhold... 4 1.3.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) for snekker og tømrertjenester i Ålesundregionen Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring og fremdriftsplan

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 1123502 Washington totalrehabilitering kanselli Konsulentoppdrag Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt 1108401 Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling Teknisk infrastruktur og brannvarsling Entreprise K101 - Generalentreprise 2 AV 12 Innhold

Detaljer

CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD

CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) CITRIX OG/ELLER TREND KJØP AV TILLEGGSLISENSER OG VEDLIKEHOLD Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale med èn leverandør for Maler- og beleggarbeider i Ålesundregionen 2 AV 12 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 2536 Nordre Vestfold fengsel Entreprise K 201 Bygningsmessige arbeider Side 1 av 13 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE. 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) 125 Stavanger tinghus Prosjekt Kantinedrift Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) OM RAMMEAVTALER FOR TØMMER- OG SNEKKERARBEIDER VED REGION MIDT-NORGE SINE EIENDOMMER FOR FØLGENDE OMRÅDER: BODØ/SALTEN HELGELAND NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) samarbeid med private eiendomsselskaper Askim kommune v/ Service, teknikk og eiendom Generelle opplysninger om Askim Beliggenhet: Sentralt i Østfold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE I HENHOLD TIL FOA DEL I OG DEL III) Rammeavtale for konsulent bistand til APEX programmering Side 1 av 14 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Om Invitasjon

Detaljer

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN

Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale med èn leverandør for ELEKTROARBEIDER I LONGYEARBYEN 2 AV 11 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG

Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG Anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II Prosjektstøtte Flyplassrelatert næringsutvikling Rygge KONKURRANSEGRUNNLAG 1 Innholdsfortegnele 1. Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.3 Konkurransen gjelder... 3 1.4 Omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL TILBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Totalentreprise K101 Prosjekt 12116 Ny kantine i 3. og 4. etasje bygg 2, Politihøgskolen i Oslo Side 1 av 10 1 Generelt om oppdraget 3 1.1 Invitasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Følgeevaluering av forsøksordning

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE 1 AV 12 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Prosjekt Byggeledelse H001 - Byggherreombud Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) BOK 1 Prosjekt 11783 Regimentsbygningen brukerutstyr Varer K901 Kontor og platemøbler med reoler og møbler til lager og arkiv Sittemøbler og Kontorstoler

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE «RAMMEAVTALE FOR KJØP AV KUMSTIGER» Anskaffelse 127/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann og avløpsetaten, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING

KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING 1 AV 9 KVALIFISERING FOR KONKURRANSE MED FORHANDLING (BEGRENSET KONKURRANSE) Produkt og konsulentoppdrag Innhold 1 Oppdraget... 3 1.1 Orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særskilt om krav som vil

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV AVLASTNINGSTJENESTER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftplan

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 2435038 Bergenhus Festning Entreprise 5,

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Avtale 2016/33 Rammeavtale for reisebyråtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale 2016/33 Innhold 1 Om Kunden... 3 2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 3 Avtaleperiode og avtaledokumenter... 3 4 Regler for konkurransen... 3 4.1 Prosedyre... 3 4.2 Taushetsplikt...

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse

Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse Konkurransegrunnlagets del I - innbydelse 1 Orientering Forsvarsdepartementet har pålagt Forsvarsbygg å gjennomføre en evaluering av virksomhetens avhendingsfunksjon for å få informasjon om effektivitet,

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Rammeavtale for service- og vedlikeholdsarbeider på reservekraft- og nødstrømsanlegg i Oslo

Rammeavtale for service- og vedlikeholdsarbeider på reservekraft- og nødstrømsanlegg i Oslo 1 AV 11 INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) Rammeavtale for service- og vedlikeholdsarbeider på reservekraft- og nødstrømsanlegg i Oslo 2 AV 11 Innhold 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av Funksjonskrav for dimensjonering av ledningsnett for overvann og åpne overvannsanlegg Saksnr. 5013077 Tilbudsfrist:

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) forslag for beskyttelse og vedlikehold av Side 1 av 16 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker

KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker KONKURRANSEBESTEMMELSER Entreprise E 2301 Tømmer snekker NTNU Samfunnsforskning AS Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER... 3 1.1 ORIENTERING OM OPPDRAGET... 3 1.2 TILBUDSREGLER...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Lederutvikling, rammeavtale

Lederutvikling, rammeavtale KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Lederutvikling, rammeavtale Anskaffelse 12/2014 Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet og følgende vedlegg: Vedlegg 1: HMS-egenerklæring

Detaljer

Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL. Konkurransegrunnlag. Hjelset gamle skole - rivingsarbeider

Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL. Konkurransegrunnlag. Hjelset gamle skole - rivingsarbeider Molde 21. mars 2013 INVITASJON TIL Hjelset gamle skole - rivingsarbeider 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige forhold... 3 1.3.1 Krav om arbeidsmiljø

Detaljer

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12.

Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter. Saksnummer: Tilbudsfrist: kl. 12. Konkurransegrunnlag - samfunnsøkonomisk analyse av effekten av frekvensavgifter Saksnummer: 1502505 Tilbudsfrist: 11.05.2015 kl. 12.00 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell

Odda kommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av. Lyskilder og småelektrisk materiell Eidfjord kommune Odda kommune Ullensvang herad KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Lyskilder og småelektrisk materiell Saksnr. 2013000174 Tilbudsfrist

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer