Miljøsertifisering av SIFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøsertifisering av SIFO"

Transkript

1 Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar Vittersø

2 2

3 Innhold Innhold Innledning Oppfølging av Grønn stat rapporten og behov for nye miljøvennlige tiltak... 7 Mål 1: Bedre avfallshåndtering i SIFO... 7 Mål 2: Mer miljøvennlig transport i SIFO... 8 Mål 3: Redusert energiforbruk i SIFO Mål 4: Flere miljøbevisste innkjøp i SIFO Lunsjtilbudet ved SIFO Miljøsertifisering Arbeidsgruppens anbefalinger Vedlegg Vedlegg 1 Tilbud fra Farmers Catering Vedlegg 2 Tilbud fra Løvetann Vedlegg 3 Bransjekrav Vedlegg 4 Rapporteringsskjema Miljøfyrtårn Vedlegg 5 Tilbud fra Grønn Hverdag

4 4

5 1 Innledning Bakgrunn og mandat Vinteren 2008 nedsatte ledergruppa ved SIFO et utvalg for å utarbeide nye målsettinger for instituttets arbeid med Grønn Stat. Utvalget har bestått av Grethe Strand-Pedersen, Engebret Rødningen og Gunnar Vittersø. Gruppen ble gitt følgende mandat: Utvalget skal innen 1. april 2008 utarbeide en ambisiøs plan for Grønn Statsatsingen ved SIFO. Målsetningen er at SIFO skal bli en ledende institusjon på dette området og utredningen må derfor berøre de sentrale spørsmålene knyttet til kontordrift, kantine og transport i sin fulle bredde. Det forventes at planene for Grønn Stat skal ha en lærings- og nytteeffekt for SIFO for dermed å kunne benyttes i igangværende og senere prosjekter knyttet til miljø og bærekraftig forbruk. Arbeidet skal bygge på utredningen fra 2006, men samtidig ta hensyn til de erfaringene som er gjort andre steder og de politiske dokumentene som er utviklet de siste årene. Sentralt i arbeidet står spørsmålet om sertifisering, nye kantineløsninger og parkering. Ellers bør en plukke the low hanging fruits innen de fire områdene fra utredningen i 2006, samtidig som en trekker frem hvor de største belastningene og utfordringene ligger for SIFO. De økonomiske sidene ved de ulike tiltakene bør også belyses. Miljøledelse og miljøprofil i SIFO I utredningen fra 2006 ble det valgt ut 4 miljøområder man spesielt ønsket å satse på. Det gjaldt områdene avfallshåndtering, transport, energiforbruk og innkjøp. Disse områdene ble bevisst valgt ut fordi de hadde et relativt høyt forbruk og av den grunn ville kunne gi størst gevinst gjennom innsparinger. Det ble laget egne målsettinger med konkrete forslag til tiltak innenfor hvert av miljøområdene som enkelt kunne la seg etterprøve. I tillegg ble det gjort forsøk på å skaffe tilveie miljøprofiler hos de største leverandørene av SIFOs varer og tjenester. Det ble imidlertid ikke satt opp en tidsplan for gjennomføring av tiltakene. I de kommende avsnittene har vi vurdert den nåværende statusen for de fire miljøområdene som ble utpekt i Arbeidsgruppen har vurdert videre oppfølging av tiltak og behovet for nye miljøvennlige tiltak ved SIFO. Som en del av dette arbeidet la vi inn enkelte miljøspørsmål i arbeidsmiljøundersøkelsen 2008 for bl.a. å kartlegge medarbeidernes forhold til og behov for bil- og sykkelparkering, innetemperatur samt ønsker om lunsjtilbud. Videre har vi hatt kontakt med Myren eiendom (utleier) for vurdering av forbedringer med hensyn til temperatur- og lysstyring i lokalene og fremskaffet oversikt over kostnader knyttet til parkeringsplassene som disponeres av SIFO. Gruppen har kartlagt alternative lunsjtilbud og innhentet to konkrete tilbud, spesielt med sikte på et mer økologisk mattilbud. Sist, men ikke minst har vi vurdert en potensiell miljøsertifisering av SIFO. Vi vil i rapporten gi en kort oppsummering av arbeidsgruppens arbeid på disse områdene. Overskridelsen i forhold til tidsfristen som var satt i mandatet skyldes delvis at konsulentfirmaet, Grip, som vi hadde kontakt med angående bistand til miljøsertifisering opphørte våren

6 Det tok følgelig noe tid å opprette kontakt med en ny virksomhet, Grønn Hverdag, som har kommet med et tilbud om bistand til sertifisering.

7 2 Oppfølging av Grønn stat rapporten og behov for nye miljøvennlige tiltak I den forrige rapporten ble det konkretisert mål og tiltak for hver av de fire miljøområdene. Arbeidsgruppa har foretatt en gjennomgang av tiltakene som ble foreslått der for bl.a. å kartlegge om målene som var satt er blitt fulgt opp i praksis. Arbeidsgruppa har gått igjennom alle miljøområdene og vil kort beskrive status for tiltak som ble foreslått i Grønn Stat 2006 samt forslag til videre oppfølging og nye tiltak. Mål 1: Bedre avfallshåndtering i SIFO SIFO skal redusere avfallsmengden totalt sett og sørge for en mer bevisst kildesortering og returpapir for gjenvinning. Forslag til tiltak: 1. Redusere utskriftsmengden totalt sett gjennom færre utskrifter fra printere/kopimaskiner. 2. Lagre dokumenter lokalt på eget område på PC (og i Ephorte) i stedet for i permer i bokhyllene. 3. Innføre nye rutiner slik at alle kopi/printere settes opp med dobbeltsidig (to-sidig) utskrift som standardvalg. Ved behov for utskrift på én side må den enkelte selv aktivt velge dette fra sin PC. 4. Redusere antall fargeutskrifter gjennom forhåndsstyrte valg i grå-toner som førstevalg. Ved behov for utskrift på bare én side må den enkelte selv aktivt velge dette fra sin PC. 5. Fortsette arbeidet med papirsortering og oppfordre alle til å ta i bruk Miljøeskene. 6. Bruke e-post og publisere på inter- og intranett i stedet for informasjon på papir. 7. Påvirke renholdsbyrået til å tenke mer miljøvennlig og fortrinnsvis alltid bruke miljøvennlige produkter i renholdet på SIFO. 8. Gjennomgå rutinene for avhending av alle kjemikalier som brukes på laboratoriene og finne fram til godkjente mottaksstasjoner og anlegg for sortering og avhending av kjemikaliene. 9. Utpeke én person på laboratoriet som tar hånd om alt problemavfall og sørger for at rutinene følges. 10. Gjennomføre minst én Rusken-aksjon i året for å rydde rusk og rask. Dette som et ledd i en renere hverdag for alle og som inspirasjon til å holde bevisstheten om innkjøp, avfallshåndtering og utskriftsmengder oppe.

8 8 Status: Her er det foreslått 10 ulike tiltak. 6 av tiltakene skal bidra til å redusere papiravfallet gjennom endrede utskriftsrutiner, lagringsrutiner osv. Disse er generelt ikke fulgt opp på en systematisk måte. Det gjelder bl.a. sentralstyring av dobbeltsidig utskrift på alle kopi/printere og forhåndsstyrte valg i grå-toner på alle utskrifter, samt øke bruken av informasjon på intranett og e-post i stedet for informasjon på papir. Ett av tiltakene gjelder oppfølging av renholdsbyrået. Det er i den senere tid innført nye rutiner, som følge av at renholdsbyrået er kjøpt opp av et større byrå (ISS). To av tiltakene er knyttet til rutiner på lab for bedre avfallshåndtering av problemavfall. Det finnes en egen labinstruks for avfallshåndtering og avhending av prøver. I tillegg har laboratoriet et kjemikaliekartotek/liste med HMS datablad. Laboratorieansvarlig har ansvaret for at rutinene for avfallshåndtering på lab følges. Tiltak nr 10 er fulgt opp i praksis gjennom en årlig Rusken-aksjon. Videre oppfølging og forslag til tiltak: Det må etableres nye og bedre rutiner og tiltak for å redusere papirmengden. SIFO bruker en betydelig mengde papir i året. Hele 6 paller papir kjøpes inn, noe som tilsvarer ark i året, eller ca 60 ark pr.person daglig (230 arbeidsdager)! Det er derfor av betydning å redusere papirmengden. Dette kan enkelt la seg gjøre gjennom: - Å styre utskriftsrutinene på printere og kopimaskiner sentralt slik at dobbeltsidig skrift og grå-toner blir satt opp som førstevalg. - Det må også oppfordres og motiveres til at ansatte leser dokumenter på PC i stedet for å ta utskrift. Mål 2: Mer miljøvennlig transport i SIFO SIFO skal redusere bruk av fly og bil på tjenestereiser og øke bruken av andre alternative reisemåter. Forslag til tiltak: 1. Vurdere reiser med tog i stedet for fly og bil der dette er mulig og hensiktsmessig. 2. Vurdere muligheten av telefon- og videokonferanser i stedet for fysiske reiser der dette kan være et godt alternativ. 3. Fortrinnsvis velge hoteller og overnattingssteder som er miljøsertifisert framfor andre hoteller der dette er et godt alternativ. 4. Vurdere bruk av kollektivt transportmiddel framfor taxi til møter og lignende i Osloområdet og kjøpe inn fleksikort til dette bruk. 5. Vurdere bruk av sykkelbud i stedet for taxi ved budtjenester i Oslo-området. 6. Kjøpe inn 1-2 abonnementer på by-sykkel til bruk for ansatte som gjerne vil sykle til og fra møter i byen i stedet for taxi. 7. Motivere ansatte til å benytte sykkel eller gå til og fra jobb og sørge for premiering, for eksempel i form av utlodning av en sykkel hvert år! Status: Her er det foreslått 7 tiltak. Tiltak nr. 3 Velge miljømerkede hoteller følges opp jevnlig gjennom forespørsler ved bestilling. Tiltak 1 Reise med tog i stedet for fly/bil, tiltak 4 Bruk av kollektivt framfor taxi i Oslo-området samt tiltak 7 Motivere til å benytte sykkel er bare delvis fulgt opp. Tiltak 2 Telefon/videokonferanser, 5 Sykkelbud og 6 Abonnement på bysykler er i liten eller ingen grad fulgt opp.

9 9 Videre oppfølging og forslag til tiltak: Det bør innføres en reise- og transportpolicy med tiltak som i enda større grad stimulerer til mer miljøvennlig transport. Reisepolicyen skal legge til rette for: - Mer miljøvennlig transport på tjenestereiser (eks. tog framfor fly ) - Fleksikort for transport i Oslo-området må kjøpes inn og ligge i resepsjonen til bruk ved møter og lignende - Fast avtale om kjøp av klimakvoter på reiser (fast avtale ved bestilling av flyreiser hos Via Travel). - Mer aktiv bruk av telefon- og videokonferanser enn hittil. Det bør lages en investeringsplan for nytt IT-utstyr (flere bærbare PC er og utstyr for videokonferanser). Parkeringsplasser Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen viste bl.a. at 48 prosent av de ansatte bruker bilparkeringen jevnlig og 56 prosent bruker sykkelparkeringen. Undersøkelsen viser at brukerne er fornøyd med parkeringsforholdene. Men sett fra et grønt ståsted er det en skjevhet ved at parkeringsplasser blir subsidiert, mens kollektivbrukere ikke har noen goder. SIFO disponerer i dag 20 parkeringsplasser som inngår i leiekontrakten. Da vi flyttet inn i bygget på Myrens i 2002 kostet hver parkeringsplass kr pr. år. Dette beløpet indeksreguleres hvert år. Utleier opplyser at plassene i dag leies ut for kr pr. år. Det vil derfor være en reell besparelse ved for eksempel å kutte antall parkeringsplasser. Arbeidsgruppen foreslår at det bør lages en undersøkelse med mål å avdekke hvor mange ansatte på SIFO som har et reelt behov for en parkeringsplass, for bl.a. å få en oversikt over hvor mange plasser SIFO strengt tatt trenger. En eventuell besparelse bør brukes som et tilskudd til å premiere ansattes bruk av kollektive transportmidler eller andre miljøtiltak som for eksempel: - Subsidiering av månedskort/fleksikort - Sponsing av bysykler - Kjøp av klimakvoter på reiser (fast avtale ved bestilling av flyreiser hos Viatravel). Et annet alternativ er å la ansatte betale for bruk av p-plasser, som også vil gi innsparinger for SIFO som igjen kan brukes til andre miljøtiltak. Slike tiltak er sjeldent populært, og arbeidsgruppen mener det kan være problematisk å ta bort et slikt gode for mange som er avhengig av bil til/fra jobb for å få hverdagen til å gå opp. (bringe/hente i barnehage, skole, lang reisevei, dårlig offentlig kommunikasjon, innkjøp etc). Andre forslag: - Noen kollektivbrukere med lang reisevei har allerede deler av reisetida inkludert i arbeidstida forutsatt at man jobber under reisen. Det bør vurderes om denne ordningen kan tilbys alle som reiser kollektivt (forutsatt at man jobber under reisen).

10 10 Mål 3: Redusert energiforbruk i SIFO SIFO skal tilstrebe redusert energiforbruk totalt sett. Forslag til tiltak: 1. Slå av lyset i lokalene 2 timer tidligere, dvs. kl hver dag samtidig som tidsintervallet på overtidsbryter økes fra 1 til 2 timer. 2. Oppfordre alle til å slå av PC en når de forlater kontoret etter endt arbeidsdag. 3. Oppfordre alle til å regulere temperaturen på kontorene vinterstid til ca. 20 o C. 4. Installere termometre på samtlige fellesrom og påse at temperaturen holdes på 20 o C. 5. Innstille kopimaskiner og printere på grå-valg (i stedet for farger) som standardvalg, dvs. at man aktivt må velge farger hvis det er nødvendig. 6. Innstille kopimaskiner og printere til dobbeltsidig (to-sidig) utskrift av alle dokumenter som standardvalg, dvs. at man aktivt må velge utskrift på enkeltark hvis det er nødvendig. 7. Bestrebe bedre rutiner for utlufting av møterom: All luften i et rom vil være skiftet ut etter 3 minutter om flere vinduer åpnes samtidig uten at inventar og vegger blir nedkjølt. Status: Her er det foreslått 7 tiltak hvorav bare ett er fulgt opp på en systematisk måte. Tiltak 1. Slå av lyset tidligere i lokalene. Lyset slukkes i dag kl i stedet for tidligere kl Tiltak 2, 3 og 7 Oppfordre til å slå av PC, redusere innetemperaturen og utlufting av fellesrom er bare delvis fulgt opp. Flere termometre og endrede innstillinger på printere og kopimaskiner er ikke fulgt opp. Videre oppfølging og nye tiltak: Det bør innføres bedre rutiner for oppfølging av de foreslåtte tiltakene. Innetemperatur og lysregulering Flere tiltak som gjelder temperatur- og lysregulering bør undersøkes og gjennomføres i fellesskap med gårdeier: - Arbeidsmiljøundersøkelsen viste at mange ansatte er misfornøyd med innetemperaturen om sommeren. I alt 41 prosent mener det er for kaldt om sommeren. Fra et miljøsynspunkt er det trolig her mye å spare ved å heve temperaturen om sommeren. I samarbeid med gårdeier er innetemperaturen hevet sommeren Et annet ENØK-tiltak er å montere en manuell lysbryter på hvert kontor for å kunne slå av takbelysningen individuelt for å unngå at lyset står på når man ikke er på kontoret.

11 11 Mål 4: Flere miljøbevisste innkjøp i SIFO SIFO skal ha et klart fokus på miljø ved innkjøp av varer og tjenester. Det tas sikte på å øke andelen av leverandører som er miljøsertifisert samt øke andelen miljømerkede produkter. Forslag til tiltak: 1. Generelt skal det stilles miljøkrav til alle produkter og tjenester som SIFO kjøper inn. 2. Øke andelen av miljøsertifiserte leverandører. 3. Ved større nyanskaffelser (over kr ) skal det utarbeides behovsspesifikasjon for å vurdere om anskaffelsen er nødvendig eller om andre alternativer enn nyinnkjøp kan være aktuelt. For eksempel bruktkjøp, låneordning, fellesinnkjøp med andre osv. 4. SIFO vil vurdere innkjøp av mer miljøvennlig kopipapir ved neste gangs bestilling (februar-mars 2006). 5. Det bør oppfordres til gjenbruk av bl.a. permer, utnytte skriveblokker og materiell. 6. Det skal stilles spesielle miljøkrav til leverandører av kontorrekvisita og kontorutstyr. 7. Vi vil følge opp kontakten med Euro-Miljø for å få levert flere økologiske råvarer der det er mulig både økonomisk og organisasjonsmessig. Status: Her er alle de 7 tiltakene fulgt opp i vesentlig grad, og det er etablert rutiner for miljøvennlige innkjøp i administrasjonen. Det tilstrebes også gjenbruk både av egne rekvisitter i tillegg til at vi har sørget for gjenbruk av møbler og utstyr vi kasserer, sist ved å overlate til en kolonihage i Oslo SIFOs gamle kantinemøbler. Når det gjelder tiltak 7 om levering av økologiske råvarer i dagens kantinetilbud har dette vist seg vanskelig da leverandøren Euro Miljø Natur ikke har så mange økologiske produkter å tilby i dag.

12 12

13 3 Lunsjtilbudet ved SIFO Arbeidsgruppen har spesielt vurdert muligheten for et mer miljøriktig lunsjtilbud. Gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen har vi kartlagt de ansattes tilfredshet med lunsjtilbudet og ønske om og betalingsvillighet for et eventuelt annet lunsjtilbud. Videre har arbeidsgruppen innhentet tilbud på alternative lunsjordninger. Færre sier de er fornøyde med lunsjtilbudet i 2008 enn i Noe av forklaringen kan være at i 2005 var dette tilbudet helt nytt. 59 % kan tenke seg et økologisk lunsjtilbud. 21 prosent ønsker ikke å betale mer for et annet lunsjtilbud, og av de som ikke ønsker et økologisk tilbud svarer 43 % at de ikke vil betale mer for lunsjen. 28 prosent av samtlige som svarte på undersøkelsen er innstilt på å betale maks. 50 kroner mer. 26 prosent kan tenke seg å betale inntil 100 kroner mer og 26 prosent er villige til å betale 100 kroner eller mer for å få et annet lunsjtilbud enn i dag. Vi tolker undersøkelsen slik at det er en relativt stor interesse blant de ansatte for et annet lunsjtilbud enn dagens, men det er store variasjoner i hvor villig man er til å betale mer for å få et bedre tilbud. For at lunsjordningen skal fungere er vi avhengige av at så mange som mulig slutter opp om den. Dersom en ny ordning innebærer å øke egenandelen blant de ansatte, er det viktig at det nye tilbudet oppfattes som kvalitativt mye bedre enn det eksisterende. Noen vil trolig falle fra dersom egenandelen økes vesentlig. SIFO bruker i dag Euro Miljø Natur som leverandør av vårt kantinetilbud. Innholdet består av et formiddagsmåltid basert på brød, påleggsvarianter av kjøtt & fiskeprodukter, ost, syltetøy m.m. I tillegg lages det salater og det er god tilgang på frukt. Drikke som melk, juice, kaffe/te er også inkludert. SIFO har ikke tillatelse fra utleier til å lage varm mat i spiserommet. Det er ikke lagt til rette for slik bruk. Tilbudet fra Euro Miljø Natur koster kr ,- pr. dag, dvs. ca kr. 34,- pr. person pr. dag. Vi får 5% rabatt. I tillegg betales kr. 560,- pr. dag for en kantinemedarbeider ( 2 timer) som tilbereder og rydder av etter lunsjen. Tilbudet er basert på innmelding av 37 personer som spiser 22 dager pr. måned. Dette tilsvarer kr pr. måned i varekostnader og kr pr. måned til lønn kantinemedarbeider, til sammen kr pr. mnd. (+ 14% merverdiavgift for matvarer og 25 % merverdiavgift for personell). Hver ansatt som er med i ordningen trekkes kr. 330,- pr. måned. Tilbudet er betydelig sponset av SIFO. Arbeidsgruppen har vært i kontakt med flere leverandører av lunsjmat, med særlig vekt på et mer økologisk mattilbud. Et fullverdig økologisk tilbud er det vanskelig å få, i alle fall som tilsvarer tilbudet vi i dag har med et variert og bredt sammensatt lunsjtilbud. Flere leverandører har svart at vi er for store for dem, og at de ikke kan bistå med kantinehjelp. Tilbudet vil derfor være avhengig av at vi selv stiller med arbeidskraft til å tilberede/rydde bort etter lunsjen. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det ikke vil være praktisk gjennomførbart.

14 14 Økologiske varer er i tillegg noe dyrere, det antydes ca % høyere enn for andre varer. SIFO som i dag har ca 50 ansatte er ingen liten bedrift. Det har derfor vært svært praktisk å ha en kantineleverandør som Euro Miljø Natur som også stiller med en person som tilbereder lunsjen og rydder/vasker av etter oss. I tillegg er vi alltid sikret gjennom at de stiller med vikar ved eventuelt fravær. Arbeidsgruppen har forspurt Euro Miljø Natur om levering av et økologisk tilbud, men pr. i dag kan ikke de gi oss et fullverdig økologisk tilbud. De har kun enkelte få vareslag som er merket økologisk. Det er i dag flere grossister og aktører innen storhusholdning (kantinedrift) som tilbyr økologiske varer, og et økologisk tilbud hadde følgelig vært enklere å få til dersom SIFO hadde hatt en egen kantine. Vi bør imidlertid fortsette å stille krav til våre leverandører om bærekraftige alternativer (økologisk, fair trade, lokal) og kanskje tilby et samarbeid med leverandørene om en omlegging av tilbudet. KjøkkenØkologi er et nytt prosjekt finansiert av Statens Landbruksforvaltning med mål om å veilede tilbydere av kantinetjenester som ønsker å legge om til økologisk. En ide på sikt er om SIFO kan bidra til å koble vår tilbyder av mat til veiledningsprosjektet KjøkkenØkologi (se kjokkenokologi.no). Gjennom et tett samarbeid med Euro Miljø Natur har vi etter hvert fått til et betydelig grønnere og sunnere lunsjtilbud som er mer i tråd med våre ønsker og behov. Vi får i dag bl.a. tilberedt salater, flere grønnsaksorter enn før og flere fiskeprodukter. I tillegg har vi tatt inn magrere pålegg og ost. Det er også rikelig tilgang på frukt hver dag. Tilbudet er i dag noe utvidet i forhold til tidspunktet for gjennomføringen av Arbeidsmiljøundersøkelsen. Hvorvidt dette har betydning for tilfredsheten blant SIFOs ansatte må i tilfelle undersøkes på nytt. Tilbud fra nye kantineleverandører Arbeidsgruppen har fått inn to tilbud fra leverandører av lunsjtilbud: Farmers Catering og Løvetann (se vedlegg 1 og 2). Prisene som er oppgitt er eks. mva. Farmers Catering (Vedlegg 1) Dette er et tilnærmet heløkologisk tilbud som inneholder både varmmat, salater og brødmat. Til forskjell fra de to andre tilbudene tilberedes all maten på et mindre cateringkjøkken. Kjøttråvarer og en rekke andre produkter kjøpes inn lokalt direkte fra produsent samt at de lager kjøttpålegget (roastbiff) selv. Alle varmretter tilberedes ved kjøkkenet samme morgenen og vil bli transportert til SIFO. Lunsjmaten legges på brett, og leveres fersk hver dag før lunsj. Det kan gjøres en avtale på hvor mange ferdigpakkede salater som ønskes istedenfor brødmat for de som måtte ønske det. I pristilbudet vi har fått inngår blant annet suppe/varmrett to dager i uka. Farmers Catering har signalisert at de er fleksible mht. sammensetting av ukemenyen. Hvis vi kutter ut varmretten vil stk. prisen reduseres fra 68 til 62 kroner pr dag. Fremdeles er dette langt over det vi betaler til Euro Miljø i dag. Farmers Catering kan stille med en person til å sette fram mat og rydde etterpå som vil bli et tillegg i pris på 780 kroner per dag. Det er spesielt to faktorer som skiller dette tilbudet fra dagens tilbud. For det første er det et økologisk tilbud, basert på ferske og til dels lokale råvarer. For det andre kan det varieres med varmmat (supper, men også andre varme retter). Faktorer som taler mot dette tilbudet er først og fremst vareprisen (se tabell). Løvetann (Vedlegg 2) Tilbudet fra Løvetann går ut på et vanlig formiddagsmåltid med brød og pålegg og salater, tilsvarende det vi i dag får fra Euro Miljø Natur. Erfaringstall vi får oppgitt fra Løvetann er at de i varekostnader beregner ca. kr. 25,- pr. ansatt pr. dag (avhengig av vareutvalg). Imid-

15 Lunsjtilbudet ved SIFO 15 lertid påtar de seg ikke oppdrag under 5 timer pr. dag til en timepris av kr. 330,-. Det vil si kr pr. dag for personell i motsetning til Euro Miljø Natur kr. 560,- pr. dag. Totalt vil tilbudet fra Løvetann koste SIFO kr pr. måned (basert på 22 dager pr. måned). Dette er betydelig mer enn det vi i dag betaler til Euro Miljø Natur. Tabell: Lunsjtilbud. Kostnader i kroner Euromiljø Farmers Catering Løvetann Mat/dag/ansatt 34 62* 25 Lønn/dag Kostnad/ansatt/dag Total Kostnad/mnd *Har kuttet ut den varme retten en dag i uken som vist i tilbudet fra Farmers Catering. Varmretten er erstattet med suppe i vårt eksempel. Arbeidsgruppen foreslår at ledelsen tar stilling til om et nytt lunsjtilbud ved SIFO bør innføres. I tilfelle bør innholdet i et nytt tilbud presenteres for de ansatte i sin fulle bredde både hva innhold og pris vil være før vi eventuelt skifter leverandør.

16 16

17 4 Miljøsertifisering Som et første skritt på veien til en sertifisering av SIFO foretok gruppen en gjennomgang av bransjekravene til de ulike sertifiseringsordningene ISO og Miljøfyrtårn. Begge er ordninger som potensielt vil kunne egne seg for SIFO. ISO Denne sertifiseringsordningen er relativt omfattende og krever ganske store resurser å følge opp. Arbeidsgruppen har vurdert at vi ikke har behov for sertifisering etter denne standard. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er et enkelt miljøledelsessystem der man foretar en miljøanalyse og lager en handlingsplan med spesifiserte krav til mål og tiltak for miljøarbeidet (se: Kravene må tilfredsstilles før man tildeles en sertifisering som må fornyes hvert 3. år. Etter en nærmere gjennomgang av bransjekravene til Miljøfyrtårn vurderte gruppen denne ordningen som den mest hensiktsmessige sertifiseringsordningen for SIFO. Møte med Stiftelsen GRIP (Grønt i praksis) Arbeidsgruppen tok kontakt med Stiftelsen GRIP som er et rådgivningsselskap i forbindelse med bl.a. miljøsertifisering. GRIP ble invitert til et møte med SIFOs ledelse 12. mars 2008 for å avklare sentrale spørsmål rundt miljøledelse og ISO-sertifisering samt utrede mulighetene for en Miljøfyrtårnsertifisering ved SIFO. Fra GRIP møtte Sigrid Ricanek og Anne Kathrine Sjøholt. Fra SIFO møtte direktør Arne Dulsrud og administrasjonssjef Berit Nyborg Fjeldheim i tillegg til arbeidsgruppen. Representantene fra GRIP presenterte stiftelsen GRIP og ga en oversikt over bistand de eventuelt kunne yte i forbindelse med en miljøsertifisering. De ulike sertifiseringsordningene ble også presentert, og Miljøfyrtårn ble anbefalt som den mest relevante sertifiseringsordningen for SIFO. På forespørsel mottok Arbeidsgruppen et tilbud fra GRIP om bistand til sertifisering. Kort tid senere opphørte GRIP som virksomhet og Arbeidsgruppen tok deretter kontakt med Grønn Hverdag. Tilbudet fra Grønn Hverdag er omtalt senere i denne rapporten. Laboratoriets kvalitetssystem Laboratoriet er akkreditert på enkelte testmetoder iht. ISO og har således et kvalitetssystem /styringssystem med rutiner og prosedyrer som må følges. Følgende kapitler i kvalitetshåndboken og tilhørende dokumenter kan berøre miljøsertifiseringen, men vil ikke komme i konflikt med denne sertifiseringen.

18 18 kap 5 Underleverandører kap 6 Innkjøp og leveranser kap 14 Lokaler og miljø Det finnes en egen labinstruks for avfallshåndtering og avhending av prøver. Laboratoriet har et kjemikaliekartotek/liste med HMS datablad.

19 5 Arbeidsgruppens anbefalinger Ledelsen ved SIFO har uttrykt ønske om å gå et skritt lenger enn målsetningene i Grønn stat rapporten fra Målene i den forrige rapporten var både konkrete og omfattet store deler av SIFOs virksomhet, men evalueringen som arbeidsgruppen har foretatt viser at de foreslåtte miljøtiltakene i liten grad er fulgt opp på en systematisk måte. For eksempel er det ikke fulgt opp med noen klare planer eller tidsfrister for gjennomføring - ikke minst på områdene avfall, energiforbruk og transport. Den manglende oppfølgingen av forslagene i Grønn Stat utredningen i viser at det er behov for en mer systematisk oppfølging av miljøarbeidet ved SIFO. Med bakgrunn i denne kartleggingen anbefaler arbeidsgruppen følgende: 1. SIFO bør miljøsertifiseres. Dette vil bidra til et mer systematisk miljøarbeid i organisasjonen 2. Miljøfyrtårn virker som den mest egnede sertifiseringsordningen 3. Et ansvarlig organ (AMU) eller en person (inngå som del av stilling) bør få hovedansvaret for å følge opp sertifiseringsarbeidet. 4. Alle ansatte skal være informert om arbeidet, i tillegg til at de ansatte som er direkte berørt blir involvert i sertifiseringsarbeidet 5. SIFO bør engasjere konsulentbistand (Grønn Hverdag) til forberedende arbeid før endelig sertifisering 6. Det bør lages en investeringsplan for nytt IT-utstyr (vurdere behov for bærbare PCer, utstyr for videokonferanser o.l.) 7. Det bør innføres en reise- og transportpolicy med tiltak som i enda større grad stimulerer til mer miljøvennlig transport. 8. Det bør gjennomføres en undersøkelse av behovet for p-plasser 9. Ledelsen bør bestemme om det skal skiftes til et nytt lunsjtilbud 10. Et evt. nytt lunsjtilbud bør diskuteres med de ansatte før endringer settes i verk Mange av disse tiltakene (3-10) vil følge naturlig som del av en Miljøfyrtårnsertifisering. I mandatet fra ledelsen heter det at arbeidsgruppen skal trekke frem hvor de største belastningene og utfordringene ligger for SIFO. De økonomiske sidene ved de ulike tiltakene bør også belyses. Som nevnt over ligger de største utfordringene i å få på plass en miljøledelse som er integrert i organisasjonen og den daglige driften ved SIFO. Dette mener vi langt på vei kan løses gjennom å bli en Miljøfyrtårnbedrift. Vi mener at områdene for miljøbelastninger ble tilfredsstillende kartlagt i Grønn Stat utredningen i der det ble pekt på at Innkjøp, Energi, Avfall, Transport er viktigst. Konkrete målinger og tall for ressursbruk og miljøbelastninger fra disse områdene vil vi få bedre oversikt over når vi starter arbeidet med sertifisering. Da vil slike forhold bli kartlagt og rapportert mer systematisk. Når det gjelder de økonomiske sidene har vi ikke gått inn på dette i detalj for hvert enkelt tiltak som foreslås i rapporten. Vi har imidlertid innhentet kostnadsoverslag for alternative lunsjtilbud samt oversikter over hva en miljøsertifisering vil koste (se nedenfor). En del tiltak innebærer besparelser slik som færre p-plasser, dobbeltsidig kopiering og heving av innetemperatur om sommeren.

20 20 Noen tiltak innebærer økte løpende utgifter som for eksempel sponsing av kollektivtransport og kjøp av klimakvoter, mens andre tiltak igjen innebærer engangsinvesteringer som på sikt kan vise seg besparende slik som lysbrytere på hvert kontor og nytt it-utsyr. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det er mest hensiktsmessig at kostnader og besparelser knyttet til disse tiltakene utredes mer i detalj som en del av det kommende sertifiseringsarbeidet. Vi vil nedenfor redegjøre for hva en sertifisering vil innebære for SIFO; organisatorisk, arbeidsmessig og økonomisk. Hva kreves det av SIFO for å bli sertifisert? Den mest aktuelle sertifiseringsordningen ser ut til å være Miljøfyrtårn som er en nasjonal ordning. Fordelene ved en Miljøfyrtårnsertifisering er at det formelt forankrer miljøarbeidet i organisasjonen. Selve sertifiseringsprosessen kan deles inn i tre faser: Fase 1.: For det første en forberedende fase hvor SIFO ved hjelp av en konsulent kartlegger miljøtilstanden ved SIFO i forhold til en rekke bransjekrav (se Vedlegg 3). Bl.a. skal vi kartlegge driften vår, dvs. hva går inn av ressurser i bedriften og hva går ut! Det gjelder på områdene Innkjøp, Energi, Avfall og Transport. Arbeidsgruppen har gjennomgått disse kravene og en stor del av punktene er allerede kartlagt. Det skal i tillegg utarbeides en miljøpolicy og en miljøhandlingsplan. På møtet 12. mars 2008 uttalte GRIP at SIFO med sin Grønn stat utredning fra har kommet langt i arbeidet mot en Miljøfyrtårnsertifisering og de mente instituttet allerede har foretatt selve miljøkartleggingen. Det som gjenstår er skriving av en rapport og en søknad for endelig sertifisering. Miljøfyrtårn anbefaler at det brukes godkjente konsulenter til selve miljøsertifiseringsarbeidet:http://www.miljofyrtarn.no/konsulentinfo/konsulentens_rolle.doc I og med at Grip opphørte våren 2008 måtte vi kontakte en ny konsulent. Vi kontaktet da Grønn hverdag, avdeling Østlandet (www.gronnhverdag.no), og innhentet følgende tilbud for konsulentbistand i forbindelse med sertifisering: 1. 3 møter med arbeidsgruppe miljø, inkl forberedelse og referat: 15 timer* 2. Foredrag / idèdugnad for alle ansatte inkl forberedelse: 2,5 timer* 3. Spørsmål/ veiledning underveis: 3,5 timer 4. Formidling sertifisør/ evt. Enøk-konsulent: 1 time 5. Rapportveiledning: 5 timer 6. Totalt: 27 timer Konsulentoppdrag: 3,5 dagsverk a kr. 4100,- = kr,-. Se tilbud fra Grønn hverdag (Vedlegg 4). Grønn Hverdag anbefaler for det første at ledelsen setter fokus på dette arbeidet i hele organisasjonen, og ønsker at så mange som mulig deltar i det forberedende arbeidet med sertifiseringen. For å få den nødvendige oppmerksomheten i organisasjonen tilbyr Grønn Hverdag å holde et foredrag eller en idédugnad for alle ansatte som en innledende aktivitet (punkt 2 i tilbudet fra Grønn Hverdag). Dernest bør det settes av tid til minimum 3 møter for gjennomgang av de relevante sjekkpunktene for den rapporten som senere skal leveres til Miljøfyrtårn (punkt 1). På møtene må personer med ulike ansvarsområder (innkjøp, it, organisasjon o.l) i SIFO delta. SIFO må selv skrive den endelige rapporten (se mal for denne i Vedlegg 5). Grønn Hverdag bistår med utfyllende referater fra møtene og veiledning for rapportskriving (punkt 3-5 over). Det er naturlig at de tiltak og forslag som er nevnt under de ulike områdene i kapittel 2 tas opp til vurdering i forbindelse med denne rapportskrivingen.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Avdeling IT-/kvalitet Saksmappe: 2009/620-1 Saksbehandler: Venche Myrvik Saksframlegg Miljøfyrtårn i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling Namsos

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA- 2293/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 27 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole Tingvoll vidaregåande skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 3 269 Antall elever og ansatte 25 2 15 1 5 15 24 23 234 21 149 142 12 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Kommentar 31 ansatte,

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Tiltaksplan for det ytre miljø

Tiltaksplan for det ytre miljø Tiltaksplan for det ytre miljø - Universitetet i Bergen 1. Generell del Flere av tiltakene er av generell karakter og effekt vil gripe inn i flere områder. Følgende er valgt fra satsingsområdene nedenfor

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en

Detaljer

Miljøundersøkelse i sentraladministrasjonen

Miljøundersøkelse i sentraladministrasjonen 2014 Miljøundersøkelse i sentraladministrasjonen Stephen Oommen Miljørådgiver 28.04.2014 Innhold INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 Miljøfyrtårn... 2 Datagrunnlaget for rapporten... 3 HOVEDRESULTATER... 3 Avstand

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut:

Barnehage. Systemkrav. Krav-Id. Arbeidsmiljø. Krav-Id 11.09.2015. Skrevet ut: 36 Barnehage Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer. Krav merket med er pålagt i henhold til lov/forskrift. Se veileder for utfyllende informasjon. Skrevet ut: Systemkrav 754 Barnehagen

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket

Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket Handlingsplan for Grønn Stat Jernbaneverket Innledning... 3 Forholdet mellom Grønn Stat og Miljøplan for Jernbaneverket.. 3 Jernbaneverkets miljømål og miljøpolitikk... 5 Utarbeidelse av handlingsplanen...

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen 22.3.217, 15.16 Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-1977/2003 ISBN 82-7655-221-8 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for viser samlet sett mer variasjon enn tidligere år. Vi har registrert økt energiforbruk, flere

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning.

Styret Pasientreiser HF 07/06/2017. Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser HF til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 17-2017 Miljøarbeid i Pasientreiser HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar fremlagt sak om miljøarbeid i Pasientreiser

Detaljer

Tingvoll vidaregåande skole

Tingvoll vidaregåande skole 1.3.217, 12.35 Tingvoll vidaregåande skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Møteinnkalling for Agenda 21

Møteinnkalling for Agenda 21 LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 24.01.2008 kl 19:30 Sted: Rånåsfoss kraftstasjon Møteinnkalling for Agenda 21 Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 61 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage.

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarns og storbarns baser fra begge husene er representert. Møter avholdes

Detaljer

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen

Miljøledelse. Stig Bang-Andersen Miljøledelse Stig Bang-Andersen Er det så viktig med miljøet da? Gjennomsnittlig overflatetemperatur på den nordlige halvkule Befolkning CO2-konsentrasjon Samlet BNP Tap av tropisk regnskog og skoglandskap

Detaljer

Kantine på jobben pers. Fra ca kr 45 per person/dag!

Kantine på jobben pers. Fra ca kr 45 per person/dag! Kantine på jobben 20-150 pers. Fra ca kr 45 per person/dag! Kantine fra Helt Opplagt gjør arbeidsdagen hyggeligere! Prøv det ut i 4 uker! RING 0 23 46 Sunnere Renere Enklere Helt Opplagt Om oss Helt Opplagt

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg. ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr. Saksframlegg ØKT ENERGIBEVISSTHET PÅ SYKEHJEM OG KONTROBYGG OG STATUS MILJØSERTIFISERING I KOMMUNALE KF, IKS OG AS Arkivsaksnr.: 10/12892 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling:

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 %

Naturviterne. Arbeidsmiljø. Miljørapport for Sykefravær i prosent 4,18 % 3,69 % 3,6 % 2,72 % 2,29 % 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % Naturviterne Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,18 % 4 3,69 % 3,6 % Prosent 3 2 2,28 % 2,3 % 2,22 % 1,45 % 2,72 % 2,29 % 1 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Innkjøp Antall miljømerkede

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter

Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Komite for kultur og miljø Sak 41/11 Høring - NOU 2010:9 Et Norge uten miljøgifter Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget i Nordland vedtar følgende høringsuttalelse til NOU 2010:9 Et Norge

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013

Beskrivelse av. Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013. Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 Beskrivelse av Prosjekt Miljøfyrtårnsertifisering 2013 2013 Vedtatt i prosjektstyringsgruppen (PSG) 15. februar 2013 1 Denne prosjektbeskrivelse er utarbeidet på grunnlag av behandlinger og vedtak i kommunestyret

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole Kristiansund videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Dette er ein yrkesfagleg vidaregåande skole og skal sertifiserast etter bransjekrav til skole og vgs i

Detaljer

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Notat Til NMBUs miljøråd Vår ref. 15/02094-1 Dato 01.06.2015 Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Saknr Tittel 8/2015

Detaljer

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN 2008 Miljø og samfunnsansvar identifisert som strategisk forbedringsområde Forventninger fra kunder, eiere og egne ansatte Beslutning om økt

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Kravspesifikasjonen Vedlegg 1

Kravspesifikasjonen Vedlegg 1 spesifikasjonen Vedlegg 1 instekrav For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen med tilbudet. I

Detaljer