Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke"

Transkript

1 Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for Rapportstatus: Lagret

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,80 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr 102 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Antall ansatte er 109. Arbeidsmiljø År Sykefravær ,3 % ,8 % ,9 % ,5 % ,3 % Det har vært mer langtidsfravær enn tidligere og dette skyldes i hovedsak forhold utenfor arbeidsplassen. Virke er en Inkluderende Arbeidsliv virksomhet (IA-virksomhet). Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 2010-rapporten Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - Andel grønne År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører anskaffelser % % % % % Lyreco er leverandør av kontormateriell, papir m.v. til Virke. Øvrige hovedleverandører er HP, Ricoh og Telecomputing. Virke har ikke egen kantine, og har liten mulighet til å påvirke omfanget av økologiske varer. 2

3 Papirforbruk: Totale mengder innkjøpt papir: 2008 kg 2009 kg kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 28,94 kg Avfall År Sum Sortert Sum Usortert Total mengde Kildesort- Kilo papir pr Omsetning pr (kg) (kg) avfall (kg) eringsgrad årsverk kg restavfall % Kg kr/kg % Kg kr/kg % Kg kr/kg % 135,00 Kg kr/kg % 94,59 Kg kr/kg Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Mengden organisk avfall vil variere fra år til år grunnet varierende omfang av kurs og møtevirksomhet som arrangeres i våre lokaler. Ved hver kontorpult er det sortering av papir avfall og organisk avfall. 3

4 Energi År Totalt Energiforbruk Areal (m2) kwh kwh kwh kwh kwh Spesifikt energiforbruk kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m kwh/m2 Forbruk pr årsverk 1 961,2 kwh 1 946,2 kwh 8 929,9 kwh 7 957,3 kwh 8 053,0 kwh Energimerke på bygget: C Virke har også i 2012 arbeidet for å få etablert flere målere for å øke sikkerheten ved beregning av energiforbruket. Virke har ca. 45 %av bygningens totalareal. Litt teknisk utfordring å få dette til. 4

5 Transport År Antall Antall Totalforbruk Drivstoff-t Antall Totalt Antall video-/ flytimer flyreiser drivstoff ype kjøretøy antall km. webmøter Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Den økningen fremgår i klimaregnskapet siden 2011 skyldes bl.a. endret metode som Stiftelsen Miljøfyrtårn har etablert vedrørende rapportering av miljøbelastingen ved transport, f.eks. mht. flyreiser. Tallene er beregnet på grunnlag av oppgaver fra Berg Hansen Reisebyrå som leverer billetter etc. ifm. med tjenestereiser i Virke. NB! F.o.m rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 5

6 Klimaregnskap Elektrisitet 202 MWh x 196 kg CO2 / MWh 39,59 tonn 39,59 tonn 39,59 tonn Elektrisitet 200 MWh x 196 kg CO2 / MWh 39,29 tonn 39,29 tonn 39,29 tonn Elektrisitet 209 MWh x 196 kg CO2 / MWh 41,01 tonn Fjernvarme 711 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 125,06 tonn 166,07 tonn Scope 3 Flyreiser timer x 75,60 kg CO2 /time 135,00 tonn Sum scope 3 135,00 tonn 301,07 tonn Elektrisitet 201 MWh x 196 kg CO2 / MWh 39,45 tonn Fjernvarme 594 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 104,62 tonn 144,07 tonn Scope 3 Flyreiser timer x 75,60 kg CO2 /time 49,00 tonn Sum scope 3 49,00 tonn 193,07 tonn Elektrisitet 214 MWh x 196 kg CO2 / MWh 41,93 tonn Fjernvarme 607 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 106,92 tonn 148,85 tonn Scope 3 Flyreiser Norden 184 reiser x 158 kg CO2/reise 29,07 tonn Flyreiser Europa 40 reiser x 521,00 kg CO2/reise 20,85 tonn Flyreiser Verden 4 reiser x kg CO2/reise 8,45 tonn Sum scope 3 58,37 tonn 207,22 tonn 6

7 NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 7

8 Gjennomførte tiltak 2012 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport "Sykle til jobben aksjon" gjennomføres årlig. De ansatte har hatt tilgang til avlåst sykkelparkering og dusj i kjelleren. Turer arrangert av Bedriftsidrettslaget. Helgetur 1 gang pr år og bowling kveld er blant aktivitetene. Diverse andre sosiale arrangementer er arrangert. Årlig arrangeres "kikk-off", medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtaler. Ansatte i Virke har alle tilgang til heve-/senkepulter og lavstråleskjermer. Utstyr for forebygging av belastningsskader ved PC-bruk er også tilgjengelig. Massør kommer 2 gang pr mnd. Det legges vekt på at medarbeidere som har vært sykemeldt lenge skal kunne få tilrettelagte arbeidsoppgaver, slik at de skal kunne komme helt eller delvis tilbake i jobb. Virke er en inkluderende arbeidsgivervirksomhet og har gjennomført tiltak basert på egne retningslinjer for oppfølging av sykefraværet. Det legges til grunn at Virke skal gjøre miljøvennlige innkjøp, når det er mulig. Kartlegging av mulighetene for å utarbeide en intern innkjøpsveileder har startet. Forbruket av papir var lavere i 2012 enn året før. Virke skiftet navn fra HSH i 2011, som kan være noe av forklaringen. Sorteringsgraden har de siste årene har vært på omtrent samme nivå som tidligere år. Intern opplæring i avfallssortering har vært gjennomført. Total mengde avfall har gått vesentlig ned. Alle kopimaskinene står nå som standard på tosidig og dette er en viktig årsak nedgangen i avfallsmengden. En stor andel av energiforbruket i Virke går til oppvarming, men det har vist seg vanskelig å beregne hvor stor det totale forbruket av fjernvarme er - helt nøyaktig. Vi har i 2012 vært i dialog med huseier for å kunne beregne Virkes samlede energiforbruk bedre. Lyset i møtelokalene blir automatisk slått av når ingen er tilstede, for å spare elektrisitet. De ansatte har hatt mulighet til å benytte elektroniske reisekort for innenbys reiser i arbeidstiden. Videre er det tilgjengelig bysykkel-kort i resepsjonen. Virke er lokalisert sentralt i Oslo, og det er kort avstand til tog, trikk og buss. Det er lagt til rette for at de ansatte kan ha hjemmekontor på de dagene arbeidsoppgavene er av en slik karakter at dette er hensiktsmessig, etter avtale med sin leder. Utslipp Annet Handlingsplan 2013 Virke har ingen direkte utslipp til vann og luft. Virke har i 2012 miljøfyrtårnsertifisert Virkekonferansen for første gang. Dette er Virkes store eksterne konferanse - årskonferansen - med ca 800 deltagere. Det er utarbeidet en egen rapport i forbindelse med sertifieringen av Virkekonferansen, som er sertifisert etter kriteriene for grønne arrangementer. Arrangementet ble holdt på et svanemerket hotell. Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4,0% Virke har størst fokus på reduksjon av sykefravær. Ledelsen og HR følge dette tett opp for å finne gode tilretteleggingstiltak hvor dette er mulig. Retningslinjene for dette er publisert i en egen brosjyre med tittel "Retningslinjer for oppfølging av sykefraværet i Virke". Forøvrig vil en i 2013 fortsette med tilsvarende aktiviteter som omtales ovenfor under avsnittet " gjennomførte tiltak" i Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 50 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 5 En del adminstrative funksjoner legges til å være elektronisk og ikke papirbasert, eks ferieskjemaer for de ansatte. Det vil i løpet av 2013 utarbeides et forslag til en egnet miljø-innkjøpsveileder i Virke. Det vil innen 2014 være kjøpt innstallert secureprint kopimaskiner i hele Virke, målet er at halvparten av kopimaskinene vil bli skiftet ut i 2013 og resten i Dette vil redusere papirforbruket og vil også føre til at et mindre omfang av konfidensielle dokumenter blir liggende åpent ved kopimaskinene over for lang tid. Avfall Mål, kildesortering: 88,0% Mål, restavfall: kg 8

9 Energi Transport Virke vil arbeide for å øke sorteringsgraden til hver ansatt. Vi vil sørge for at hver avdeling har lett tilgang til felles beholdere for papiravfall. Secureprint vil være innført i alle etasjer innen 2014, ref. innkjøpsmål ovenfor. Mål, kwh pr kvadratmeter: 200 kwh Virke vil arbeide videre for å dele bygget inn i flere energiblokker, for mer nøyaktig og god oppfølgingsmulighet av energibruken. Muligheten for bedre sonebelysning vil bli utredet. Tidsstyring i utvalgte soner som et supplement, vil også bli utredet innen 2015 (eks. trappeoppgangen). Mål,total mengde drivstoff: liter Virke eier ingen biler. Det vil i 2013 bli gjennomført en intern informasjonskampanje for å bidra til at våre 109 ansatte tar mer miljøvennlige beslutninger daglig. Målet er at flere skal velge miljøvennlige transportformer ved kortere tjenestereiser. Dette kan f.eks gjøres gjennom å benytte Virkes innkjøpte bysykkelkort og ved å reise kollektivt med Virkes innkjøpte elektroniske reisekort for Oslo og Akershus. Begge kortene er tilgjengelig i resepsjonen. Det vil i 2013 bli kjøpt inn utstyr og gitt opplæring, slik at de ansatte i større grad velger å gjennomføre telefon, video og web-møter. Dette skal være et godt alternativ til å gjennomføre tjenstereiser, når dette er hensiktsmessig. Utslipp Mål, tonn CO2: 203 Vi har ingen direkte utslipp, men summen av tiltakene ovenfor og nye framtidige tiltak vil bidra til at vi i kan reduserer den samlede miljø-belastningen i miljøregnskapet med ca 10 prosent. Dette målet bør kunne gjennomføres innen Målet vil kunne utformes mer presist når kvaliteten på målingen av fjernvarmeforbruket i våre lokaler blir bedre. Annet Planlegger å miljøfyrtårnsertifisere Virkekonferansen også i Innen 2015 vil Virke vurdere å miljøsertifisere ytterligere ett stort arrangement. 9

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU

John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005. For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU John Amund Karlsen RESULTAT- UNDERSØKELSEN 2005 For Stiftelsen Miljøfyrtårn NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 3/2006 Reports and Working Papers from Norwegian University of Science and Technology

Detaljer

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 NOTAT Til: Fra: Arkivref: Universitetsdirektøren 2009/3879 ANP002/ RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn stat i 2006. Grønn stat

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2012

KORT OM SIO OG MILJØ 2012 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2012... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer