Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over / 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011"

Transkript

1 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011

2 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat Prosjektet resulterte blant annet i ett sett med anbefalte indikatorer som offentlige etater kunne bruke for å måle sine miljøpåvirkninger. Fra 2001 hadde virksomheten miljøledelsessystemet Grønt SFT basert på erfaringene fra Grønn stat. Miljøpåvirkningen ble målt på ni forskjellige indikatorer og resultatene ble publisert årlig på vårt nettsted. I 2008 ble det igangsatt arbeid for et mer ambisiøst miljøledelsessystem basert på ISO standarden. Systemet omfatter Direktoratets interne drift og inneholder flere indikatorer enn tidligere. Det er utarbeidet en miljøhandlingsplan for perioden med reduksjonsmål og tiltak. Det nye miljøledelsessystemet ble sertifisert i november Denne rapporten presenterer resultatene for det første driftsåret i nytt system. 2. Sammendrag for 2010 og handlingsplan for 2011 Miljøindikatorene viser positiv utvikling på disse områder: arealbruk reisevirksomheten både med fly og bil anskaffelser av rengjøringsmidler, kopipapir, møbler og hotelltjenester total avfallsmengde Utviklingen viser negativ tendens for energiforbruk restavfall kontorrekvisita, inkludert konvolutter I 2011 må det arbeides for å forbedre resultatene for: miljøvennlig overnatting ved tjenestereiser. Fordi tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider vil det bli satset på informasjonstiltak. oppnå lavere andel restavfall. Nye søppelbøtter og ny løsning for plastavfall er anskaffet og vil gi effekt i anskaffelser av IKT-utstyr og rekvisita. Vi innfører nye indikatorer som energieffektivitet og ombruk for å gi et bedre totalbilde av IKT-anskaffelser. Rekvisita innkjøp skal ut på nytt anbud i økologisk mat i kantinen. Vår kantineleverandør vil i 2011 sette i gang et prosjekt for å miljøsertifisere kantinedriften i KLIF: Denne rapporten er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets rapportering til Miljøverndepartementet. Oslo, januar 2011 Ulf Andersen Direktør for organisasjons- og miljøinformasjonsavdelingen.

3 3. Rapportering Miljøindikator Δ% Δ% 2009 start Trend Antall årsverk Spesifikt energibruk i bygg, Oslo (kwh/kvm) Spesifikt areal i kontorbygg, Oslo (kvm/årsverk) ,8-21 Miljøsertifiserte leverandører (% andel/total) * +8* Miljømerkede produkter IKT (% andel/totalt innkjøp) Miljømerkede produkter møbler (%andel/totalt innkjøp) * +11* Miljømerkede produkter rekvisita (% andel/totalt innkjøp) * -13* Miljømerkede hotell (% andel/totalt) Andel rengjøringsmidler som er miljømerket (%) (Fra og med 2009 måles i antall liter * +78* forbrukt) Innkjøpt kopipapir, (ark/årsverk) ,5-26 Innkjøpte konvolutter (konvolutt/årsverk) Årlig total avfallsmengde (kg/årsverk) Andel restavfall (%) 24,5 20,5 34, , * +12* CO 2 utslipp fra reisevirksomhet (tonn/årsverk) Antall km tjenestekjøring med privatbil (km/årsverk) 1,71 1, Antall videokonferanser (tallene for er korrigert fordi indikator er endret fra timer til møter) Antall telefonmøter * Nominell endring

4 4. Bygg og energi Klima- og forurensningsdirektoratet skal ha en effektiv arealutnyttelse og skal opprettholde dagens lave energiforbruk. Areal pr ansatt og energiforbruk pr m 2 Klima- og forurensningsdirektoratet i Oslo disponerer m 2. Antall årsverk har i 2010 gått opp med 15, noe som gir nedgang i kvadratmeter per årsverk. Energiforbruket i 2010 var på 188 kwh/m 2, noe som er en økning i forhold til fjoråret. Økningen skyldes en kald vinter tidlig i året og svært lave temperaturer i november og desember Energiforbruket er fremdeles under gjennomsnittet for Entra Eiendoms bygg. Vi ligger fremdeles godt under snittet for statlige kontorbygg på 207 kwh/m2*. (*Kilde: SSB, tall for 2008) 5. Anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov og stille miljøkrav. Leverandører Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at leverandørene skal være miljøsertifiserte. Det er likevel mulig å påvirke leverandører i miljøvennlig retning og vektlegge miljøhensyn ved valg av varer og tjenester. Vi kartlegger derfor våre leverandører med hensyn til miljømerking/sertifisering og prøver å bruke de leverandører som er miljømerket. Direktoratet er også medlem i Svanens innkjøperklubb. Direktoratet bruker mange typer leverandører for tjenester og varer. Av tjenester er det særlig overvåking, utredning og konsulentbistand som brukes, men etaten har også kontraktfestede avtaler for renhold og kantinedrift. Vareinnkjøp i 2010 spente fra større innkjøp på IKT området som nye PC er og ny lagringsløsning (SAN) og til jevn påfylling av blyanter i rekvisitarommet. Av våre 91 tjenesteleverandører var 13 miljøsertifiserte. Av de 32 produktleverandørene var andelen miljøsertifiserte på 19 prosent. Totalt var 15 prosent av våre leverandører miljøsertifisert, noe som var enn fordobling i forhold til Kopipapir og konvolutter Klima- og forurensningsdirektoratet bruker kun papirprodukter og konvolutter som er Svanemerket. Papirforbruket har vist synkende tendens i flere år og har også i 2010 gått ned med drøyt 6 prosent i forhold til Forbruk av konvolutter var en ny indikator i I 2010 brukte hver ansatt 144 konvolutter, dette er økning fra året før. Økningen kan skyldes flere faktorer. Etaten skiftet navn i februar Restopplaget av konvolutter med gammelt navn ble kastet og det ble innkjøpt en stor forsyning med nye. Vareopptellingen av konvolutter ved årsskiftet ble gjort relativt enkelt, slik at det kan være noe feilmargin her. Det har også vært flere store utsendelser i 2010 enn tidligere. Det ble sendt ut informasjon i forbindelse med navneskiftet og brosjyre om nettstedet

5 ark/årsverk Papirforbruk År IKT-utstyr Det ble i 2010 i anskaffet 47 forskjellige produkter. Det er fortsatt svært få som er miljømerket, mens en del produkter har produsentmerking eller merking for god energieffektivitet. IKT-utstyr har rask omløpshastighet og det utvikles stadig nye produkter. Produsentene tar seg ikke tid til miljømerking fordi prosessen er tidkrevende og produktenes levetid er relativ kort. Det er derfor ikke uvanlig at en såpass liten del er miljømerket. Innkjøperne av IKT-utstyr jobber aktivt for at anskaffelsene skal være så miljøvennlige som mulig. En del av innkjøpene har derfor produsentmerking og energimerking, men dette er ikke synlig i målt indikator. Dette skyldes at det kun er tredjepart-godkjente merker som Svanen og lignende som telles som miljømerking. Kassert IKT-utstyr blir levert til gjenbruk der det er mulig. I 2010 kasserte etaten 114 PCer, av disse kunne 104 gjenbrukes, noe som utgjør en andel på over 90 prosent. Totalbildet for IKT-anskaffelser ser derfor generelt noe lysere ut enn indikatoren viser når en tar hensyn til ombruk og produsentmerking. Møbler og inventar Det ble i 2010 totalt anskaffet 47 forskjellige produkter med ca en tredjedel miljømerkede, noe som er en bra økning fra året før. Kontorrekvisita Klima- og forurensningsdirektoratet bruker i hovedsak èn leverandør for kontorrekvisita. Kontorrekvisita utgjør en stor mengde produkter som anskaffes løpende i forhold til forbruket. Det ble i 2010 innkjøpt totalt 115 forskjellige produkter, med en miljøvennlig andel på 12 prosent. Dette er dessverre nedgang i forhold til fjorårets resultat. Forklaringen er at vi har anskaffet langt flere forskjellig produkter, mens det svanemerkede tilbudet ikke har vist tilsvarende økning. Rekvisita-anskaffelser skal ut på nytt anbud i 2011 og vi vil etterspørre et større sortiment av miljømerkede varer. Rengjøringsmidler Alle rengjøringsmidler som brukes av renholdsfirmaet var miljømerket, noe som gir et resultat på 100 prosent. Overnattinger Direktoratets ansatte hadde i 2010 totalt 2755 overnattingsdøgn, derav 19 prosent på miljømerkede hotell. Indikatoren var ny i 2009, og registreringen i fjor var relativ mangelfull

6 slik at resultatene ble ikke tatt med i rapporten for Det er derfor ikke mulig å vise utviklingen. Når vi ser på fordelingen av miljøvennlige hotell på henholdsvis tjenestereiser med reiseregning og seminarer så blir resultatet svært interessant. Nesten 70 prosent av seminarene våre foregikk på miljømerkede hotell, mot kun 6 prosent av vanlige tjenestereiser. Dette kan forklares ut fra hvordan kjøp av hotelltjenester er organisert i etaten. Organisering av seksjons- og avdelingsseminarer er sentralisert og gjøres av staber og ledere. Vanlige tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider ved bruk av VIA reiseportal. Staber og ledere gjorde en god jobb i 2010 for å finne miljøvennlige hotell for seksjons- og avdelingsseminarer. For vanlige tjenestereiser har vi forbedringspotensial. Det relativt svake resultatet for 2010 kan skyldes at bevisstheten om valg av miljøvennlige hotell ikke har vært høy nok. Det kan selvsagt også ha vært vanskelig å finne miljøvennlige alternativer på noen reisemål, og registrering på reiseregningen kan ha vært mangelfull. For å øke andelen miljøvennlige overnattinger må det settes inn informasjonstiltak overfor dem som reiser mye. Økologisk/fair-trade mat i kantinen Indikatoren var ny i 2009, og det ble ikke gjort registreringer dette året. Det har dessverre heller ikke i 2010 vært registrert anskaffelser av økologisk/fair trade mat. 6. Avfall Klima- og forurensningsdirektoratet skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning. Total avfallsmengde og andel restavfall Total avfallsmengde i etaten i 2010 vise en gledelig nedgang på 30 prosent i Andelen restavfall derimot har økt i forhold til i fjor. Det skyldes at total avfallsmengde gikk ned, mens mengden restavfall var uendret. Restavfallet utgjorde derfor en større andel av totalen. Vi sortere og leverte i 2009 følgende fraksjoner: papir/papp, jern, glass og lysstoffrør. Totalt 63 prosent av avfallet vårt ble sortert, noe som gir oss et greit resultat sammenlignet med andre kontorbedrifter. Målet for avfallshåndteringen i Entras bygg er 70 prosent sortering. Det ble kassert 114 PC er i etaten i 2010 og totalt 104 kunne gjenbrukes, noe som gir en gjenbrukt andel på over 90 prosent. Kasserte PC er er ikke medregnet i total avfallsmengde. Nye søppelbøtter med bedre sorteringsmuligheter ble utplassert i etaten høsten 2010 og søppelbøttene på kontorer/landskap ble fjernet. Dette vil sannsynligvis gi positiv effekt på mengden restavfall i 2011.

7 kg/årsverk Total avfallsmengde % restavfall Andel restavfall År År 7. Transport Klima- og forurensningsdirektoratet vil begrense antall tjenestereiser til de reiser som er nødvendige for å utføre oppgavene og reise mest mulig miljøvennlig. Klima- og forurensningsdirektoratets påvirkning på miljøet ved reisevirksomheten ble tidligere målt ved to indikatorer: bruk av egen bil til tjenestereiser og bruk av videomøter. I det nye miljøledelsessystemet brukes nye indikatorer hvor vi primært måler CO 2 - utslipp per årsverk. Under gis det derfor tall for nåværende og de tidligere målte indikatorer. Bruk av bil til tjenestereiser Bruk av egen bil til tjenestereising viser en liten nedgang i forhold til Bruk av leiebil kommer i tillegg, men representerer et helt ubetydelig tillegg i 2010 kun 51 km per årsverk. Tjenestekjøring med bil km/årsverk År Video- og telefonmøter Indikatoren videomøter ble i 2009 endret fra antall timer til antall møter. For sammenligningens skyld ble resultatene for korrigert med utgangspunkt i et snitt på to timer per møte. Det ble holdt 323 videomøter i 2010, noe som nesten er en fordobling i forhold til fjorårets 167. Det er også registrert en liten økning på antall telefonmøter fra 91 til 103.

8 CO 2 - utslipp fra reisevirksomhet Indikatoren er ny og omfatter tjenestereiser med fly, bruk av egen bil og av leiebil. Direktoratets reisevirksomhet ga et CO 2 utslipp per årsverk på 1, 37 tonn, en nedgang på hele 20 prosent fra året før. 8. Handlingsplan for 2010 I forbindelse med sertifiseringsarbeidet ble det i 2009 utarbeidet en miljøhandlingsplan for perioden Planen finnes i Kvalitetssystemet i mappen Helse-, miljø- og sikkerhetsstyring og inneholder mål, indikatorer og forslag til tiltak. Reduksjonsmålene ble satt etter skjønn, da arbeidsgruppa på det tidspunkt ikke hadde datagrunnlag å basere seg på. Handlingsplanen ble gjennomgått høsten 2010 og revidert på grunnlag av driftserfaringene. Direktoratet har oppnådd gode resultater for reisevirksomheten i Det var nedgang i CO 2 utslipp og samtidig økning i bruk av video- og telefonmøter. Overnatting i forbindelse med seminarer skjedde i stor grad på miljøsertifiserte hotell. Framover må det jobbes mer for å få til miljøvennlig overnatting også ved normale tjenestereiser. Siden tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider må det settes inn mer informasjonstiltak for å øke bevisstheten. Total avfallsmengde viste gledelig nedgang, men vi må arbeide videre for å oppnå lavere andel restavfall. Selv om restavfallsdelen vår ikke var høy sammenlignet med tilsvarende kontorbedrifter så burde det være mulig med ytterligere forbedring. Nye søppelbøtter for bedre kildesortering vil bidra, det samme vil ny kildesortering for plastavfall. Det er potensial for forbedringer på anskaffelser, særlig av IKT-utstyr og rekvisita. Rekvisitaavtalen skal ut på nytt anbud i 2011 og det vil bli stilt strengere krav til miljøvennlig produktsortiment. For IKT-utstyr setter markedet begrensninger på hva vi kan oppnå. Men vi vil presentere et riktigere totalbilde av statusen for disse anskaffelser ved å inkludere nye indikatorer som energieffektivitet og ombruk i Det har dessverre ikke vært mulig å få til mer økologisk/fair trade mat i kantinen i Dette har vist seg vanskelig ut fra prishensyn, krav til merking av økologiske matvarer som presenteres i kantinen og tilbudet hos leverandørene. Etter oppfordring fra Direktoratet, vil det bli satt i gang et prosjekt i 2011 for å få kantinen miljøsertifisert. Dette vil på sikt kunne gi bedre resultater for andel økologisk/fair trade mat i kantinen.

9 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utførende institusjon Klima- og forurensningsdirektoratet TA-nummer 2754/2011 År 2010 Sidetall 10 Utgiver Klima- og forurensningsdirektoratet Forfatter(e) Anne Stefansen Tittel - norsk og engelsk Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Sammendrag summary Rapporten presenterer resultatene for 2010 av det interne miljøarbeid. Direktoratets miljøledelsessystem er sertifisert etter ISO Rapporten gir tall for interne driftsforhold slik som energibruk, avfallsbehandling, anskaffelser og CO 2 utslipp fra tjenestereiser. 4 emneord Miljøledelse, HMS, årsrapport

10 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-2754/2011

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012

UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 UTKAST TIL TEMADISKUSJON I HOVEDUTVALG FOR MILJØ-, PLAN- OG BYGGESAKER 3.9.2012 INNHOLD FORORD... 2 KAP. 1 INNLEDNING... 3 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 3 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 4

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer