Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12"

Transkript

1 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

2 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat Prosjektet resulterte blant annet i ett sett med anbefalte miljøindikatorer for måling av virksomheters miljøpåvirkning. Fra 2001 hadde etaten miljøledelsessystemet Grønt SFT basert på erfaringene fra demonstrasjonsprosjektet. I 2008 ble det igangsatt arbeid for et mer ambisiøst miljøledelsessystem basert på ISO standarden. Systemet omfatter fremdeles etatens interne drift og måler miljøpåvirkning ved energi og arealbruk, forbruk, avfallshåndtering og reisevirksomhet. Det er utarbeidet en miljøhandlingsplan for med mål og tiltak. Det nye miljøledelsessystemet ble sertifisert i november 2009 og denne rapporten gir resultater for andre driftsår. Årsrapportene publiseres på direktoratets nettsted 2. Sammendrag av resultater for 2011 og planer for 2012 Miljøindikatorene viser positiv utvikling for indikatorene: energi og arealbruk reisevirksomheten, både med fly og bil anskaffelser av rengjøringsmidler, papir, rekvisita og hotelltjenester andelen restavfall bruk av videomøter Utviklingen er uendret eller svakt negativ for disse indikatorer: avfallsmengde IKT-utstyr I 2012 skal vi vektlegge: å øke andelen overnattinger på miljømerkede hotell. Tendensen i 2011 var positiv, men vi ønsker større andel. Fordi tjenestereiser bestilles av den enkelte medarbeider vil det vesentlig dreie seg om informasjonstiltak. å kjøpe en større andel miljømerkede varer. Rekvisita-innkjøp skal ut på anbud i 2012 og det vil bli satt krav til godt utvalg av miljømerkede produkter å få til miljøvennlig kantinedrift med godt tilbud av økologisk mat. Et prosjekt for å miljøsertifisere kantinedriften i Klif er i gang, og kantinen vil bli svanemerket i 2012 å redusere total avfallsmengde og opprettholde det gode resultatet for restavfall. Denne rapporten er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets rapportering til Miljøverndepartementet. Oslo, februar 2012 Jan Kato Fremstad Direktør for organisasjonsavdelingen

3 3. Rapportering Forklaring til tabellen: Δ% start angir prosentvis endring fra startåret 2009 til Δ% 2010 viser utviklingen fra året før. * er nominell endring Miljøindikator Δ% Δ% start Antall årsverk Spesifikt energibruk i bygg, Oslo (kwh/kvm) Spesifikt areal i kontorbygg, Oslo (kvm/årsverk) Miljøsertifiserte leverandører Obs: indikator endret i 2011 fra % andel/total til antall Miljømerkede produkter IKT (% andel/totalt innkjøp) Energivennlige produkter IKT (% andel/totalt innkjøp) Miljømerkede produkter møbler (% andel/totalt innkjøp) * +7* Miljømerkede produkter rekvisita (% andel/totalt innkjøp) * +4* Miljømerkede hotell (% andel/totalt) * +4* Andel rengjøringsmidler som er miljømerket (%) (Fra og med 2009 måles i antall liter forbrukt) Innkjøpt kopipapir, (ark/årsverk) Innkjøpte konvolutter (konvolutt/årsverk) Årlig total avfallsmengde (kg/årsverk) Andel restavfall (%) * -4* CO 2 utslipp fra reisevirksomhet (tonn/årsverk) Antall km tjenestekjøring med privatbil (km/årsverk) Antall tjenestereiser (tjenestereiser/årsverk - ny indikator fra 2011) 1,71 1,37 1, ,6 - - Antall videokonferanser Trend Antall telefonmøter Kommentar til resultatene sammenholdt med mål i miljøhandlingsplanen: (NB: Handlingsplanen er revidert i februar 2012 og målene justert i mer ambisiøs retning) Energibruk: I bygg med energiklasse C er nåværende energibruk tilnærmet optimal. Målet endres derfor fra 10 % reduksjon til å opprettholde dagens nivå. Miljøsertifiserte leverandører: Indikatoren er fra og med rapporteringsåret 2011 endret fra prosentandel miljøsertifiserte leverandører til antallet miljøsertifiserte

4 leverandører. 1 Det er derfor ikke mulig å sammenligne resultatet i 2011 med de foregående år. Miljømerkede produkter: Målet på 20 % økning er allerede oppfylt for de fleste anskaffelser, med unntak av IKT-utstyr. Målet på 10% økning for IKT-utstyr beholdes uendret i håp om bedre utvikling mot slutten av perioden. Energivennlig IKT-utstyr er en ny indikator innført i Papir og konvolutter: Målet på 25% reduksjon for papir er oppnådd og vi vil jobbe for å opprettholde resultatet ut perioden. Målet på 50 % reduksjon i forbruk av konvolutter bør kunne nås innen 2014 siden reduksjonen så langt er på 37 %. Avfall: En reduksjon på 16% i total mengde avfall hittil i perioden gjør at vi ligger godt an i forhold til målet på 20 % reduksjon. En restavfallsandel på 22 % er bedre enn målet på 25%. Erfaringen viser at avfallsmengde og restavfallsandel kan variere mye fra ett år til et annet. Reisevirksomhet: Resultatet her er svært bra, justert mål på 25% reduksjon i CO 2 utslipp er allerede nådd. For overnatting på miljømerket hotell er det oppnådd en andel på 23%, noe som tyder på at vi bør nå målet på 30% innen Videokonferanser har økt med 20% og ligger også godt an. Her er målet en økning på 25%. Telefonmøter utgår som indikator fra og med Se forklaring i kapittel 5. 2 Se forklaring i kapittel 5. 3 Se forklaring i kapittel 7.

5 4. Bygg og energi Klima- og forurensningsdirektoratet skal ha en effektiv arealutnyttelse og skal opprettholde dagens lave energiforbruk Areal pr ansatt og energiforbruk pr m 2 Klima- og forurensningsdirektoratet i Oslo disponerer m 2. Antall årsverk har også i 2011 gått opp, noe som gir nedgang til 36 kvadratmeter per årsverk. Energiforbruket i 2011 var på 167 kwt per kvadratmeter, noe som er en forbedring i forhold til fjoråret. For et bygg i energiklasse C er dette et så bra resultat som det er mulig å oppnå ifølge ekstern revisor. Fra 2012 går indikatoren derfor over til overvåking. 5. Anskaffelser Klima- og forurensningsdirektoratet skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov og stille miljøkrav Etaten er medlem i Svanens innkjøperklubb og fikk i 2011 prisen som årets innkjøper for året Våre resultater for miljømerkede anskaffelser er derfor bra sammenlignet med andre virksomheter. Leverandører Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at leverandørene skal være miljøsertifiserte. Det er likevel mulig å påvirke leverandører i miljøvennlig retning og vektlegge miljøhensyn ved valg av varer og tjenester. Vi kartlegger våre leverandører med hensyn til miljømerking/sertifisering og prøver å bruke de leverandører som er miljømerket såfremt det er praktisk mulig. Vi hadde totalt i 21 miljøsertifiserte leverandører i fjor. Indikatoren ble endret fra prosentandel miljøsertifiserte leverandører til antallet miljøsertifiserte leverandører fra og med rapporteringsåret Det er derfor ikke mulig å sammenligne siste års resultat med de foregående år. Endringen ble gjort på bakgrunn av erfaring etter to års drift. Vi hadde ved oppstart av systemet ikke satt opp kriterier for inkludering på vår leverandørliste, men hentet ut data automatisk fra Agresso. Dette resulterte i en tjeneste-/leverandørliste som ikke hadde god nok kvalitet og som ga et skjevt bilde av andelen miljøsertifiserte leverandører. Kopipapir og konvolutter Direktoratet bruker kun papir og konvolutter som er svanemerket. Papirforbruket har vist synkende tendens i flere år og gikk i 2011 ned med hele 26 prosent i forhold til fjoråret. Forbruk av konvolutter ble halvert i 2011 sammenlignet med Nedgangen i papir og konvoluttbruk avspeiler at etaten nå i stor grad sender ut elektroniske brev.

6 ark/årsverk Papirforbruk År IKT-utstyr Det ble i 2011 i anskaffet 40 forskjellige produkter. Det er fortsatt svært få som er miljømerket, men en del produkter har produsentmerking eller energimerking. Det ble innkjøpt 8 energimerkede produkter, noe som gir en andel på 20 prosent. IKT-utstyr har rask omløpshastighet og produsentene tar seg ikke tid til miljømerking fordi prosessen er tidkrevende og produktenes levetid er kort. Det er derfor ikke uvanlig med en liten miljømerket andel for denne typen anskaffelser. Møbler og inventar Det ble i 2011 totalt anskaffet 14 forskjellige produkter med ca. 28 prosent miljømerkede, noe som er liten nedgang fra året før. Nedgangen kan være tilfeldig og skyldes muligens at det totalt ble innkjøpt færre produkter i 2011 enn tidligere år. Kontorrekvisita Klima- og forurensningsdirektoratet bruker i hovedsak èn leverandør for kontorrekvisita. Kontorrekvisita utgjør en stor mengde produkter som anskaffes løpende i forhold til forbruket. Det ble i 2011 innkjøpt totalt 190 forskjellige produkter med en miljøvennlig andel på 29 prosent. Dette er et betydelig bedre resultat enn i Rengjøringsmidler Alle rengjøringsmidler som brukes av renholdsbyrået var miljømerket, det vil si et resultat på 100 prosent. Målet er nådd og indikatoren går over til overvåking fra Overnattinger Direktoratets ansatte hadde i 2011 totalt 2550 overnattingsdøgn, derav 23 prosent på miljømerkede hotell. Fordelingen på seminarer og vanlige tjenestereiser avslører store forskjeller. 70 prosent av seminardøgnene var på miljømerkede hotell, uendret fra året før. Kun 13 prosent av overnattinger på tjenestereiser var på miljømerket hotell, noe som likevel er en økning fra bare 7 prosent i Økologisk/fair-trade mat i kantinen Det har heller ikke i 2011 vært registrert anskaffelser av økologisk/fair trade mat. Kantineleverandør og Klif igangsatte i 2011 et prosjekt for og svanemerke kantinen.

7 6. Avfall Klima- og forurensningsdirektoratet skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning Total avfallsmengde og andel restavfall Vi sortere og leverte i 2011 følgende fraksjoner: papir/papp, jern, glass, lysstoffrør, trevirke, jern og matavfall. Totalt 78 prosent av avfallet vårt ble sortert i Entra eiendom, som er vår gårdeier, har satt som mål for avfallshåndtering på sine bygg at sorteringsgraden skal være 70 prosent. Total avfallsmengde i etaten gikk opp fra 180 kg per årsverk i 2010 til 216 kg per årsverk i Økt avfallsmengde i 2011 skyldes blant annet en stor opprydding i lagrene våre. Ryddingen førte til kasting av gammelt utstyr, utrangerte møbler og eldre publikasjoner. Dette kan blant annet illustreres med at det i 2011 ble kastet 5 tonn mer papir enn i 2010, mens det ble kjøpt inn betydelig mindre papir enn tidligere. Omorganisering og forberedelse til omdisponering av kontorer sent i 2011 førte også til mye kassering, både av papir og utstyr. Et gledelig resultat er at til tross for økt total avfallsmengde, gikk andelen restavfall ned i Transport Klima- og forurensningsdirektoratet vil begrense antall tjenestereiser til de reiser som er nødvendige for å utføre oppgavene, og reise mest mulig miljøvennlig Indikatoren CO2-utslipp per årsverk inkluderer tjenestereiser med fly og bil. Indikatoren tjenestereiser med bil er tatt med for å vise utviklingen også fra det tidligere miljøledelsessystemet. Bruk av bil til tjenestereiser Bruk av egen bil til tjenestereising viser nedgang på 22 prosent i forhold til Bruk av leiebil kommer i tillegg, men representerer et helt ubetydelig tillegg.

8 Tonn CO2/årsverk km/årsverk 500 Tjenestekjøring med bil År Video- og telefonmøter Det ble holdt 200 videomøter i 2011, en nedgang på 38 prosent sammenlignet med 2010, men utviklingen er fremdeles positiv i forhold til startåret. Telefonmøter har holdt seg uendret fra tidligere år. Det kan være noe underregistrering for videomøter på møterom 630 etter at stabene sluttet å følge opp dette etter omorganiseringen forsommeren Telefonmøter har vært registrert på utlagt skjema på møterommene, noe som har vist seg å gi upålitelige resultater. Indikatoren telefonmøter går derfor ut av miljøledelsessystemet fra CO 2 - utslipp fra reisevirksomhet Direktoratets reisevirksomhet ga et CO 2 utslipp per årsverk på 1,22 tonn, en nedgang på 11 prosent fra året før. CO2 utslipp fra reising 2 1,5 1 0, ÅR

9 8. Handlingsplan for 2012 I 2009 ble det utarbeidet en miljøhandlingsplan for perioden Reduksjonsmålene i planen ble satt etter skjønn, da arbeidsgruppa på det tidspunkt ikke hadde datagrunnlag å basere seg på. Miljøhandlingsplanen vil bli revidert i 2012 på grunnlag av erfaringene etter to års drift. Det var gode resultater for reisevirksomheten i 2011 med nedgang i CO 2 utslipp, men det var mindre bruk av videomøter. Arbeidsgruppa vil jobbe for å finne tekniske løsninger for måling av videomøter slik at en får mer pålitelige tall. De interne seminarene i 2011 ble i hovedsak holdt på miljøsertifiserte hotell. For overnatting ved vanlige tjenestereiser var ikke resultatet like bra. En ny og bedre liste over miljøsertifiserte hotell i de mest besøkte byene vil forhåpentligvis øke bruken. Det vil også i 2012 bli informert regelmessig på intranettet om viktigheten av å velge miljøsertifiserte hotell. Det er potensial for forbedringer på anskaffelser. Avtalen på rekvisita skal ut på nytt anbud i 2012 og det vil bli stilt krav til at leverandørene kan tilby et godt utvalg av miljømerkede produkter. Det har dessverre ikke vært mulig å få til mer økologisk/fair trade mat i kantinen i Det ble igangsatt et prosjekt sent i 2011 for å få kantinen miljøsertifisert. Kantinen vil etter planen bli svanemerket i 2012, noe som vil gi bedre resultater for denne indikatoren. Det ble gjort en større ryddejobb i kjellerlokalene i 2011, noe som naturlig nok ga økt avfallsmengde. Men økningen i avfallsmengde var likevel relativ liten og restavfallsandelen var svært bra. Vi må i 2012 jobbe for å opprettholde det gode resultatet for restavfall og samtidig minske totalmengden avfall. Intern og ekstern revisor påpekte i 2011 eksempler på dårlig kildesortering i avfallsbeholderne. Det er derfor nødvendig å følge opp kildesorteringen med jevnlige påminninger på intranettet også i Direktoratet har deltatt i prøveprosjektet Klimanøytral stat. Det ble laget et klimaregnskap for etaten i 2011 og det skal lages en kost/nytte vurdering for noen reduksjonstiltak i Sluttrapport fra pilotprosjektet skal legges fram i mai Resulterer pilotprosjektet i ønske om drift av Klimanøytral Klif vil dette bli fulgt opp løpende i 2012.

10 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utførende institusjon Klima- og forurensningsdirektoratet TA-nummer 2885/2012 År 2012 Sidetall 10 Utgiver Klima- og forurensningsdirektoratet Forfatter(e) Anne Stefansen Tittel - norsk og engelsk Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Sammendrag summary Rapporten presenterer resultatene for 2011 av det interne miljøarbeid. Direktoratets miljøledelsessystem er sertifisert etter ISO Rapporten gir tall for interne driftsforhold som energibruk, avfallsbehandling, anskaffelser og CO 2- utslipp fra tjenestereiser. 4 emneord Miljøledelse, HMS, årsrapport

11 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forurensningsdirektoratet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er fra 2010 det nye navnet på Statens forurensningstilsyn. Vi er et direktorat under Miljøverndepartementet med 325 ansatte på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for en forurensningsfri framtid. Vi iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø. Våre hovedoppgaver er å: redusere klimagassutslippene redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy TA-2885/2012

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Vedlegg D. Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler Vedlegg D Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler TA 3026 2013 Analyse av årsakene til utviklingen i klimagassutslipp fra personbiler (vedlegg D) Følgende vedlegg er en presentasjon av

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer