Årsrapport Miljøleiingssystemet i Klif

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif"

Transkript

1 srapport 2012 Miljøleiingssystemet i Klif TA

2 1. Historikk Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grøn stat Frå 2001 hadde etaten miljøleiingssystemet Grønt SFT basert på røynslene frå demonstrasjonsprosjektet. I 2008 vart det sett i gang arbeid for eit meir ambisiøst miljøleiingssystem basert på ISO standarden. Systemet omfattar framleis den interne drifta i etaten og måler miljøpåverknad ved energi- og arealbruk, forbruk, avfallshandtering og reiseverksemd. Det vart utarbeidd ein miljøhandlingsplan for med mål og tiltak. Det nye miljøleiingssystemet vart sertifisert i november 2009 og resertifisert i desember srapportane blir publiserte på nettstaden til direktoratet: 2. Samandrag av resultat for 2012 og planar for 2013 Miljøhandlingsplanen vart revidert i mars Svanemerking av kantina, som stod på årsplanen, vart sluttført hausten 2012 med vellykka resultat. Det vart gjennomført ein prosess for resertifisering hausten 2012 som resulterte i fornying av ISO sertifikatet for nye tre år. Intranettet har vore brukt til regelmessige påminningar om å velje miljøsertifiserte hotell ved tenestereiser og om riktig kjeldesortering. Dette har gitt ei merkbar forbetring av resultata for desse to indikatorane. Miljøindikatorane viser uendra eller positiv utvikling for: energi- og arealbruk CO 2 -utslepp frå tenestereiser anskaffingar, særleg hotelltenester restavfallsdel, dvs. god kjeldesortering Utviklinga er svakt negativ eller uendra for: total avfallsmengd forbruk av papir miljøvennleg IKT-utstyr I 2013 skal det arbeidast særskilt med å tilpasse rutinane til ny organisasjon vurdere om det er mogleg å inkludere heile Miljødirektoratet i miljøleiingssystemet få oversikt over kva krav som må oppfyllast for å få til EMAS-registrering arbeide med forbetring av resultata for anskaffingar Denne rapporten er ein del av Klima- og forureiningsdirektoratet si rapportering til Miljøverndepartementet. Oslo, februar 2013 Jan Kato Fremstad direktør for organisasjonsavdelinga

3 3. Rapportering Forklaring/kommentar til tabellen: Δ% start viser prosentvis endring frå startåret 2009 til Δ% 2011 viser utviklinga frå året før. * er nominell endring. "Fjes" uttrykkjer visuelt negativ/nøytral eller positiv utvikling. Utviklinga frå året før har vege tyngst når type "fjes" skulle veljast. Indikatorane Vaskemiddel og Energibruk blir berre overvakte fordi mål er oppnådde eller ytterlegare reduksjon ikkje er mogleg. For indikatoren Leverandørar er berekningsmåten endra frå Talet på tenestereiser er teke med for å vise eit heilskapsbilete. Det er ikkje sett mål i handlingsplanen for denne indikatoren, og utvikling blir derfor ikkje vist. Miljøindikator Δ% Δ% 2011 start Talet på årsverk ,5 +14 Spesifikk energibruk i bygg, Oslo (kwh/kvm) ,5-1 Spesifikt areal i kontorbygg, Oslo (kvm/årsverk) Talet på miljøsertifiserte leverandørar Obs: indikator endra i 2011 frå %-del/total til Talet på ** Miljømerkte produkt IKT (%-del/totalt innkjøp) * -1* Energivennlege produkt IKT (%-del/totalt innkjøp) * +27* Miljømerkte produkt møblar/utstyr (%-del/totalt innkjøp) * Miljømerkte produkt rekvisita (%-del/totalt innkjøp) * Miljømerkte hotell (%-del/totalt) * +29* Prosentdel reingjeringsmiddel som er miljømerkt (%) Innkjøpt kopipapir (ark/årsverk) ,5-25,5 Innkjøpte konvoluttar (konvoluttar/årsverk) leg total avfallsmengd (kg/årsverk) Prosentdel restavfall (%) * -8* Restavfall fordelt på årsverk (kg/årsverk) (ny indikator frå 2011) CO 2 -utslepp frå reiseverksemd (tonn/årsverk) Tenestekøyring i kilometer med privatbil (km/årsverk) Talet på tenestereiser (tenestereiser/årsverk ny indikator frå 2011) 46, ,71 1,37 1,22 1, ,6 5,8 - - Talet på videokonferansar Trend ** På grunn av endring i berekningsmåten i 2011 kan resultata ikkje samanliknast.

4 % miljømerkt ark/årsverk 4. Bygg og energi Klima- og forureiningsdirektoratet skal ha ei effektiv arealutnytting og skal halde seg på dagens låge energiforbruk Areal pr. tilsett og energiforbruk pr. kvadratmeter Klima- og forureiningsdirektoratet i Oslo disponerer m 2. Talet på årsverk har halde seg uendra det siste året, slik at kvart årsverk framleis disponerer ca. 36 kvadratmeter. Energiforbruket i 2012 var på 170 kwh pr. kvadratmeter, noko som er ein ubetydeleg auke i høve til fjoråret. Bygget er i energiklasse C, og vi kan ikkje få til ytterlegare forbetringar. 5. Anskaffingar Klima- og forureiningsdirektoratet skal medverke til å redusere miljøbelastninga frå varer og tenester som blir skaffa, ved å avklare reelle innkjøpsbehov og stille miljøkrav Etaten er medlem i Svanas innkjøparklubb og fekk også i 2012 prisen som årets innkjøpar. Det indikerer at resultata våre for miljømerkte anskaffingar er bra samanlikna med andre verksemder. Leverandørar Offentlege verksemder har ikkje høve til å stille krav om at leverandørane skal vere miljøsertifiserte. Det er likevel mogleg å påverke leverandørar i miljøvennleg retning og leggje vekt på miljøomsyn ved val av varer og tenester. Vi kartlegg leverandørane våre med omsyn til miljømerking/sertifisering og freistar å bruke dei leverandørane som er miljømerkte, så langt det er praktisk mogleg. Vi hadde 33 miljøsertifiserte leverandørar i fjor, noko som gav ein prosentdel på 42. Kopipapir og konvoluttar Direktoratet bruker berre papir og konvoluttar som er svanemerkte. Papirforbruket har vist ein fallande tendens i fleire år, men viste ein liten auke i 2012 i høve til fjoråret. Auken er så ubetydeleg at det kan kome av forskjellar i lagerbehaldninga på kopiromma. Forbruket av konvoluttar gjekk ned med nesten ein tredjedel i 2012 samanlikna med Nedgangen i papir- og konvoluttbruk avspeglar at etaten no i stor grad sender ut elektroniske brev Hotell på tenestereise Papirforbruk

5 IKT-utstyr Det vart i 2012 i kjøpt inn 30 forskjellige produkt. Det er framleis svært få som er miljømerkte, men ein del produkt har produsentmerking eller energimerking. Det vart kjøpt inn 14 energimerkte produkt, noko som gir ein prosentdel på 47. IKT-utstyr har rask omløpsfart, og produsentane tek seg ikkje tid til miljømerking fordi prosessen er tidkrevjande og levetida for produkta er kort. Det er derfor ikkje uvanleg med ein liten miljømerkt prosentdel for denne typen innkjøp. Møbler og inventar Det vart i 2012 totalt kjøpt inn 16 ulike produkt med ein prosentdel miljømerkte på 28, noko som er uendra frå året før. Kontorrekvisita Direktoratet bruker i hovudsak éin leverandør for kontorrekvisita. Innkjøpa utgjer ei stor mengd produkt som blir skaffa etter kvart som det trengst. Omfanget av rekvisita-innkjøp er uendra frå fjoråret med ein miljøvennleg prosentdel på 29. Ein ny rekvisita-avtale med strengare krav til utvalet av miljømerkte produkt var ute på anbod i På grunn av organisasjonsendringa i 2013 vart anskaffingsprosessen stoppa. Ein god, felles rekvisitaavtale for det nye Miljødirektoratet vil kunne gi ytterlegare forbetringar på indikatoren. Reingjeringsmiddel Alle reingjeringsmiddel som blir brukte, er miljømerkte, og målet på 100 prosent er oppfylt. Indikatoren blir derfor berre overvakt for å sjekke at det ikkje skjer ei negativ utvikling. Overnattingar Tilsette i direktoratet hadde i 2012 totalt 2478 overnattingsdøgn, av dette 48 prosent på miljømerkte hotell. Dette er eit gledeleg resultat og ein auke på nesten 30 prosent frå første måling i Fordelinga på seminar og tenestereiser viser framleis forskjellar, men prosentdelen miljøsertifiserte overnattingar på tenestereiser har auka monaleg det siste året. I 2012 var heile 38 prosent av tenestereisedøgna på miljømerkte hotell, mot berre 13 prosent året før. For seminarovernattingane var det ein auke på 10 prosent det siste året. Økologisk mat og fair-trade-mat i kantina Svanemerking av kantina vart sluttført hausten 2012 med vellykka resultat. Klifs kantine er den andre kantina i landet som fekk svanelisensen. Vi fekk skryt frå Stiftelsen svanemerking for god avfallsbehandling og ryddig dokumentasjon. 10 prosent av dei matvarene som blir nytta regelmessig i kantina, var økologiske i Avfall Klima- og forureiningsdirektoratet skal redusere avfallsmengda, og avfallet som oppstår, skal i størst mogleg grad gå til ombruk eller gjenvinning Total avfallsmengd og prosentdel restavfall Vi sorterte og leverte følgjande fraksjonar: papir/papp, jern, glas, lysstoffrøyr, trevirke, farleg avfall og matavfall. Totalt 82 prosent av avfallet vårt vart kjeldesortert i Ein restavfallsdel på berre 18 prosent er svært bra og det beste resultatet vi har oppnådd sidan målinga byrja.

6 Tonn CO2/årsverk kg/årsverk % restavfall Total avfallsmengd i etaten auka med 5 prosent samanlikna med 2011, men viser framleis ein solid nedgang samanlikna med oppstartåret. Omorganisering og omdisponering av kontor seint i 2011 resulterte i auka kassering også i Det vart kasta ekstra mykje papir, og også trevirke og jern, dei første månadene av året. I 2012 gjekk totalt 257 pc-ar ut av bruk i direktoratet. Alle pc-ane var i bra stand og kunne gjenbrukast. Dei vart selde til dei tilsette eller avleverte for gjenbruk til Alternativ data Total avfallsmengd Prosentandel restavfall Transport Klima- og forureiningsdirektoratet vil minske talet på tenestereiser til slike reiser som er nødvendige for å utføre oppgåvene, og vi skal reise mest mogleg miljøvennleg Indikatoren CO 2 -utslepp pr. årsverk inkluderer tenestereiser med fly og bil, og det er flyreisene som står for hovuddelen av utsleppet. Reiseverksemda til direktoratet gav eit CO 2 - utslepp pr. årsverk på 1,19 tonn. Dette er det lågaste talet sidan målingane tok til, og eit svært godt resultat. Indikatoren Tenestereiser med eigen bil medverkar svært lite til det totale utsleppet, men er teken med vidare frå tidlegare "Grønt SFT". Indikatoren viser 2 prosent auke samanlikna med 2011 og enda på 162 km pr. årsverk. I tillegg kjem litt bruk av leigebil. Videomøte Det vart halde 210 videomøte i 2012, ein auke på 5 prosent samanlikna med Det kan vere noko underregistrering på møterom 630B etter at stabane slutta å følgje opp dette. 2 1,5 CO2 utslepp frå tenestereiser 1 0,

7 8. Handlingsplan for 2013 Utvikling Skaffe oversikt over kva krav vi må oppfylle, og kva slags endringar/tilpassingar som må gjerast i det eksisterande miljøleiingssystemet for å få ei EMAS-registrering. Redigere miljøleiingssystemet for å tilpasse det til ny organisasjon i Miljødirektoratet. Skaffe oversikt over kva som skal til for å inkludere kontorlokalitetane i Trondheim i det eksisterande miljøleiingssystemet. Drift Det er potensial for forbetringar på anskaffingar. Rekvisitakjøp må følgjast opp i det nye Miljødirektoratet for å få til framleis auke i miljømerkt prosentdel. Kantina vart svanemerkt i 2012 med akseptabel prosentdel økologiske produkt. Dette må følgjast opp i 2013 slik at vi kan auke prosentdelen ytterlegare. Vi må jobbe for å halde på det gode resultatet for restavfall og samtidig minske totalmengda avfall. God kjeldesortering vil krevje jamlege påminningar på intranettet også i Auke medvitet om miljøvennlege hotellovernattingar også i 2013.

8 Klima- og forureiningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Utførande institusjon Klima- og forureiningsdirektoratet TA-nummer 3011/ Sidetal 10 Utgivar Klima- og forureiningsdirektoratet Forfattar(ar) Anne Stefansen Tittel norsk og engelsk Miljøleiingssystemet årsrapport 2012 Samandrag summary Rapporten presenterer resultata for 2012 av det interne miljøarbeidet. Direktoratets miljøleiingssystem er sertifisert etter ISO Rapporten gir tal for interne driftsforhold som energibruk, avfallsbehandling, anskaffingar og CO 2 -utslepp frå tenestereiser. 4 emneord Miljøleiing, HMS, årsrapport

9 Klima- og forureiningsdirektoratet Postboks 8100 Dep 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Om Klima- og forureiningsdirektoratet Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) er frå 2010 det nye namnet på Statens forureiningstilsyn. Vi er eit direktorat under Miljøverndepartementet med 350 tilsette på Helsfyr i Oslo. Direktoratet arbeider for ei forureiningsfri framtid. Vi set i verk forureiningspolitikken og er rettleiar, vaktar og forvaltar for eit betre miljø. Hovudoppgåvene våre er å redusere klimagassutsleppa redusere spreiing av helse- og miljøfarlege stoff få til ei heilskapleg og økosystembasert hav- og vassforvaltning auke gjenvinninga og redusere utsleppa frå avfall redusere skadeverknadene av luftforureining og støy TA-3011/2013

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF Miljørapport 2013 Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF 1 2 Innhaldsliste 1 Innleiing... 4 2 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag... 4 3 Miljøpolitikk og overordna miljømålsetting...

Detaljer

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014

Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 17.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322, 5578 og 5621 Forord St.prp. nr. 1 (2008-2009) frå består av 4 delar: Del I presenterer

Detaljer

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk?

Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Korleis vurdere effekten av ein regional klimapolitikk? Presentasjon av sluttrapport frå prosjektet Eit indikatorbasert system for retningsanalyse av regionale klimagassutslepp i Sogn og Fjordane Carlo

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2013/14 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2013/14 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 3 Lesarrettleiing... 3 Samandrag... 4 Mål og strategi... 7 Nøkkeltal... 10 Auka læringsutbytte og fullføring... 12 Auka

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1

ÅRSMELDING 2014. La oss gjenvinne meir 1 ÅRSMELDING 2014 La oss gjenvinne meir 1 Miljøgifter finst i meir enn du trur. I 2014 jobba ÅRIM for å få inn enda meir farleg avfall. Ein lys idè Alle innsamla batteri blir gjenvunne Årleg havnar meir

Detaljer

Kommunedelplan for energi og klima

Kommunedelplan for energi og klima Kommunedelplan for energi og klima Masfjorden kommune 2011-2015 Vedteken i Masfjorden kommunestyre den 07.06.2011 som sak 035/11 SAMANDRAG Dette dokumentet er Masfjorden kommune sin kommunedelplan for

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.

1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4. 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4. Årsmelding 1998 Innhald 1 Året som gjekk 2 2 SIM fram til i dag 3 3 Føremålet med selskapet 4 4 Organisering 4 4.1 Representantskap 4 4.2 Styre 5 4.3 Tilsette 5 5 Rekneskapen for 1998 6 5.1 Kor kjem inntektene

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane

Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Vestlandsforskingsrapport nr. 6/2008 Klimasårbarheit og klimagassutslepp for Sogn og Fjordane Kyrre Groven, Erling Holden, Carlo Aall, Hanna Nyborg Storm, Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851

Detaljer

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015

Energi og klimaplan for Hemsedal kommune. Kommunedelplan 2012 2015 Energi og klimaplan for Hemsedal kommune Kommunedelplan 2012 2015 Vedteken av Kommunestyret 19.01.2012 1. Samandrag... 4 2. Innleiing... 4 2.1 Bakgrunn for arbeidet og nosituasjon... 4 2.2.1 Organisering

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5%

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5% JBM/UiS/FReS/071209 Universitetsdirektøren BOfU i FReS. Balansert omstilling har som hensikt å fastsetja aktivitetsnivå og oppgåver, og i tillegg vurdera nivå på kvalitet på tenester. FReS har omstilt

Detaljer