System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune"

Transkript

1 System for miljøansvar ved anskaffingar i Hordaland fylkeskommune Miljøledelse 2014 og Faglig nettverkssamling, Oslo Kjersti Døssland, rådgjevar innkjøp Per Hj. Svae, seniorrådgjevar, miljø

2 Heimel og system for miljøansvar Lov om offentlige anskaffelser, 6 Skal ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser Retningsliner for innkjøp i Hordaland fylkeskommune Miljøomsyn skal takast med i konkurransegrunnlaget ved alle anskaffingar. Eventuelle unntak skal grunngjevast. System for miljøansvar ved anskaffingar: Rutine for miljøansvar ved anskaffingar Sjekkliste for oppfylling av Miljøfyrtårnkrav Malar som inneheld framlegg til miljøføresegner: Konkurransegrunnlag Vedlegg D Administrative føresegner Kontrakt

3

4 Rutine for miljøansvar ved anskaffingar Inneheld praktisk rettleiing steg for steg i innkjøpsprosessen: 1. Innleiande vurdering 2. Miljøkrav i konkurransegrunnlaget kvalifikasjonskrav 3. Miljøkrav i konkurransegrunnlaget minimumskrav og tildelingskriterium 4. Miljøkrav i kontrakt 5. Avtaleoppfølging

5 1. Innleiande vurdering: a) Skal vi gjennomføre ei anskaffing? b) Korleis kan vi best førebu ei meir miljøvenleg anskaffing? Marknadsundersøkingar Leverandørdialog Sjå meir her Lenkje til DIFI

6 2. Miljøkrav i konkurransegrunnlaget kvalifikasjonskrav a) Kvifor stille krav? b) Kva miljørelevante kvalifikasjonskrav kan ein stille? Kan stille krav til miljøkompetanse og miljøstyringssystem ved tenestekontraktar og bygge- og anleggskontraktar, ikkje reine varekjøp. c) Forslag som allereie er innarbeidd i malane Standard tekst om miljøkompetanse/ miljøstyringssystem i konkurransegrunnlaget, som må grunngjevast i kvar anskaffing. d) Nyttige lenkjer: Lenkje til DIFI

7 3. Miljøkrav i konkurransegrunnlaget minimumskrav og tildelingskriterium Minimumskrav Eit minimumskrav inneber at tilbydar er forplikta til å oppfylle kravet. Tildelingskriterium b) Kva miljørelevante krav kan ein stille? DIFI har kravspesifikasjoner for mange typar anskaffingar Det er ikkje er lov å be om eit konkret miljømerke. Men kan nytte kravspesifikasjonen til miljømerket. Ta med relevante krav frå «Sjekkliste for oppfylling av Miljøfyrtårn-krav» c) Forslag som er innarbeidd i malane: Tildelingskriteriet miljø ligg inne som standard i HFK sine malar. Innhald og korleis ein skal dokumentere det avheng av typen kjøp. d) Nyttige lenkjer: Difi om minimumskrav. Difi om tildelingskriterium Miljøfyrtårn sine bransjekrav. Grønn hverdag om sertifiseringsordningar

8 DIFI har laga kravspek for: Transport IKT Bygg, anlegg og eiendom Mat og serveringstjenester Klede og tekstilar Kontormøblar Kontorrekvisita Hotelltjenester Vask og rengjøring Helse og omsorg Andre produktområde Mer om miljø i offentlige anskaffelser Miljøledelse Hvordan stille egne miljøkrav Livssykluskostnader (LCC) Miljømerker og sertifiseringer

9 Sjekkliste for oppfylling av miljøfyrtårnkrav Generelle miljøfyrtårnkrav som gjeld ved alle anskaffingar: Miljø-tema Kravid Kravtekst Innkjøp 17 Virksomheten skal kreve at deres mest sentrale leverandører dokumenterer miljøprestasjon (sertifikat) eller beskrive rutiner innenfor temaene innkjøp, energi, avfall, transport og/eller utslipp. Årlig skal antall miljøsertifiserte leverandører dokumenteres i miljørapporten. Innkjøp 16 Virksomheten skal i størst mulig grad velge produkter for henholdsvis egen drift og videresalg som tilfredsstiller kravene til en tredjeparts miljømerking. Kommentar Kravet er lagt inn i kontraktsmalen. Vi oppmodar brukarane til å registrere type miljøsertifikat og utløpsdato i KSV etter signering av kontrakt. Ved å stille krav om miljøvenlege produkt i kravspesifikasjonen, vil det i større grad vere mogleg for brukarane å velje miljøvenlege/miljømerkte produkt når kontrakt er inngått. Særskilde miljøfyrtårnkrav ved nokre anskaffingar: Sjå miljørutina om krav i konkurransegrunnlag, kontrakt og oppfølging av kontrakt. Miljø-tema Kravid Kravtekst Systemkrav Hovedkontoret skal dokumentere forbedringer på minst tre av temaområdene (arbeidsmiljø, innkjøp, energi, vare og tjenestetransport, avfall, estetikk og etikk / samfunnsansvar) ved resertifiseringer for hele virksomheten. Miljørapporten fra de to siste årene legges til grunn. Transport 34 Virksomheten skal vurdere overgang til alternativt drivstoff eller el-bil. Kommentar Særskilte krav til nokre leverandørar er lagt inn i Vedlegg D Administrative føresegner. Det kan vurderast i einskilde saker om det er aktuelt å krevje rapportering på tilsvarande områder. Anskaffing av køyretøy Køyretøy bør heretter vere null- eller lågutsleppskøyretøy, dvs. primært elektrisitet eller hydrogen (null utslepp), sekundært biodrivstoff eller hybridbil med lågast mogleg utslepp. Heimel: Fylkestingsvedtak : «Hordaland fylkeskommune vil leggje til grunn at alle køyretøy som vert eigd av eller som utfører tenester for Hordaland fylkeskommune bør bruke låg- og nullutsleppsteknologi når teknologien tilseier det.» Sjå tiltak 5.22 i handlingsprogrammet 2014 for klimaplan for Hordaland.

10 4. Miljøkrav i kontrakt a) Kvifor stille krav? b) Kva miljørelaterte kontraktskrav kan ein stille? c) Forslag som er innarbeidd i malane: Medlemsskap i Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarande returordning Kvar om miljøsertifisering innan ei viss tid etter inngåing av kontrakt Krav til at leverandøren har rutinar for ivaretaking av ytre miljø (knytt opp mot farlege kjemikaliar og forbodne stoff). d) Eksterne kjelder: Difi om kontraktskrav

11 Kontraktskrav Døme miljøstatistikk Leverandøren skal årleg rapportere: Kategori Nemning Talet: Miljømerka produkt (Godkjente miljømerke) Tal Miljømerka produkt (andre miljømerke) Tal på økologiske varar Miljøsertifisert leverandør Del av innkjøpsvolum i kr som er miljømerka % For nokre område er det krav om ytterlegare miljøstatistikk: For leverandør av kontorrekvisita det ytterlegare krav om statistikk i kg og kr for ulike kategoriar av papir, reingjøringsmiddel og rekvisita For leverandør av transport- og reisetenester (reisebyrå, bilutleigefirma o.l.) er det i tillegg krav om statistikk i km, liter og CO2-utslepp. For leverandør av energi (elektrisitet, olje, fjernvarme o.l.) er det i tillegg krav om statistikk i kwh og/eller liter. For leverandør av renovasjonstenester er det i tillegg krav om statistikk i kg for alle fraksjonar i samsvar med Miljøfyrtårn si inndeling. For dei nemnde vare- og tenesteområda vil det i anbodet verte spesifisert i kva format og form miljøstatistikken skal vere tilgjengeleg eller levert. Tal Tal Tal

12 5. Avtaleoppfølging Innkjøpsseksjonen - Registrere om leverandør er miljøsertifisert og har miljømerka produkt og kva for årlege miljørapporteringskrav det er. - Etter eitt år; sjekke om leverandør er miljøsertifisert, viss det var kontraktskrav om dette. Årleg miljørapportering og statistikk frå leverandøren i samsvar med konkurransegrunnlaget Avtaleeigar Oppfølging av om krava til leverandøren er oppfylt, avklare kvifor krav eventuelt ikkje er oppfylt. Inspirere brukarar til miljøvenlege avrop på rammeavtaler

13 5. Avtaleoppfølging Brukarar Velje miljømerka produkt ved avrop på avtalar Unngå unødvendig køyring ved å samle opp til større leveransar/transportar Rapportere om over- og feilemballering Bidra til å minimere avfall Velje videokonferanse o.l. framfor å reise på møter Melde frå om erfaringar som kan gjøre at vi kan få til meir miljøvenleg anskaffing i neste omgang

14 Oppsummering: System for miljøansvar ved anskaffingar Rutine for miljøansvar ved anskaffingar (Gjennomgått og forklart) Sjekkliste for oppfylling av Miljøfyrtårnkrav (Vist og forklart) Malar som inneheld framlegg til miljøføresegner: Konkurransegrunnlag Vedlegg D Administrative føresegner Kontrakt + Miljøansvarleg og kurs/møte

15 Takk for merksemda Kjersti Døssland Rådgjevar, innkjøp E-post: Tlf.: Tilsendt: Per Hjalmar Svae Seniorrådgjevar, miljø E-post: Tlf: På førespurnad: