Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet"

Transkript

1 M RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

2 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet Nina Neby Hansen M-nummer År Sidetall Miljødirektoratets kontraktnummer M [Kontraktsnummer] Utgiver Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av [Prosjektet er finansiert av] Forfatter(e) Nina Neby Hansen Tittel norsk og engelsk Årsrapport 2015 Miljøledelse Sammendrag summary Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på måloppnåelse for de enkelte miljøindikatorene. Ut fra de tall man hadde etter årsrapport for 2013, var det særlig på områdene IKT-utstyr og CO2- utslipp man ikke hadde oppnådd målene som gjaldt i miljøhandlingsplanen. Det er lagt ned mye arbeid for å kartlegge de utvalgte miljøaspektene i Miljødirektoratet for å etablere handlingsplan for perioden Dette er en del av veien mot resertifisering hvor Trondheims-kontoret skal bli del av eksisterende sertifikat. 4 emneord 4 subject words Miljøledelse, Grønt direktorat, miljøindikatorer, Svanens innkjøpsklubb [4 subject words] Forsidefoto Lyncmøte Oslo Trondheim mellom EKON og OHU-seksjonene. Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet 1

3 Innhold 1. Sammendrag av resultater for 2014 og planer for Resultater fra Bygg og energi Anskaffelser Leverandører Kopipapir IKT-utstyr Møbler og inventar Kontorrekvisita Renhold Overnattinger Økologisk/fair Trade Avfall Total avfallsmengde Transport CO 2 utslipp Lync-møter Handlingsplan Videre utvikling av felles miljøledelsessystem Resertifisering av Miljødirektoratet Avslutning av miljøledelsen ved Oslo-kontoret

4 1. Sammendrag av resultater for 2014 og planer for 2015 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på måloppnåelse for de enkelte miljøindikatorene. Ut fra de tall man hadde etter årsrapport for 2013, var det særlig på områdene IKT-utstyr og CO2 utslipp man ikke hadde oppnådd målene som gjaldt i miljøhandlingsplanen. Videre er det lagt ned mye arbeid for å kartlegge de utvalgte miljøaspektene i Miljødirektoratet for å etablere handlingsplan for perioden Dette er en del av veien mot resertifisering hvor også Trondheims-kontoret skal bli del av eksisterende sertifikat. Ved etableringen av nytt intranett for direktoratet er det utarbeidet en egen side for miljøledelsen, kalt Grønt direktorat. Målet har vært å lage en bedre informasjonskanal til alle ansatte om arbeidet som gjøres innen miljøledelsessystemet, samt informere om hva den enkelt ansatte selv kan gjøre. Informasjonsarbeidet har også omfattet utarbeidelse av nyhets- og informasjonsartikler som er publisert på intranettets forside. Aktuelle temaer har vært for eksempel gjennomførte revisjoner inkludert resultater og tildeling av pris for Beste innkjøper fra Svanens innkjøperklubb. Intern og ekstern revisjon av miljøledelsessystemet er gjennomført i 2014 med gode resultater. Vi har også rapportert til DIFI på enkelte miljøindikatorer og til Svanens Innkjøperklubb i har vært et år med mange ytre påvirkninger (fortsatt arbeid med sammenslåing, forberedelse og gjennomføring av flytting i Oslo etc.) som gjør det vanskelig å si noe entydig om positiv eller negativ utvikling for de enkelte miljøindikatorene. På enkelte områder har ikke tallmaterialet vært sammenlignbart med tidligere år. Det vi likevel ser er at det er en positiv utvikling innen: Kontorrekvisita for Oslo-kontoret Lync-møter Avfallssortering Energiforbruk Antall miljøsertifiserte leverandører 3

5 I 2015 skal det arbeides særskilt med: Resertifisering etter ISO for driften av Miljødirektoratet Fullføre ett felles miljøledelsessystem Utarbeide rapporteringsmåter for miljøindikatoren Forbedring av resultatene for miljøvennlige anskaffelser Øke bruk og registrering av videomøter og Lync Bevisstgjøring av den enkelte ansatte på miljøarbeidet i Miljødirektoratet Oslo, februar 2015 Jan Kato Fremstad avdelingsdirektør, Organisasjonsavdelingen 4

6 1.1 Resultater fra 2014 Energi,- og arealbruk Miljøindikator Trend Spesifikt energibruk Oslo (kwh/m 2 ) Spesifikt energibruk Trondheim (kwh/m 2 ) Spesifikt areal i kontorbygg, Oslo (areal/årsverk) 36 35,5 Spesifikt areal i kontorbygg, Trondheim (areal/årsverk) Avfall Miljøindikator Trend Årlig total avfallsmengde Oslo (kg) Årlig total avfallsmengde Trondheim (kg) Andel restavfall Oslo (%) Andel restavfall Trondheim (%) Anskaffelser Miljøindikator Trend Antall miljøsertifiserte leverandører 41* 43 Miljømerkede møbler/inventar (%/total) Miljømerket rekvisita (%/total) 31* 27 Miljømerket renholdsprodukter (%/total) 49,2* 100* Innkjøpt kopipapir (ark/årsverk)) Innkjøpte konvolutter (stk/årsverk) Miljømerket IKT-utstyr (%/total) 0* 0* - Energimerket IKT-utstyr (%/total) 46* 48,7 Miljømerkede overnattinger (%/total) 44* 24 5

7 Transport Miljøindikator Trend Antall Lync-møter 923* 4800 Antall km tjenestekjøring (km/årsverk) 184* 748,4 Antall tjenestereiser (antall/årsverk) 6,8* 5 CO2 utslipp fra reisevirksomhet (tonn/årsverk) 1,41* 1,4 *Tallgrunnlag fra Oslo 2. Bygg og energi Miljødirektoratet skal ha en effektiv arealutnytting og skal opprettholde dagens lave energiforbruk. Som eneste leietager i Strømsveien 96 i Oslo i et hus av energiklasse C, var energibruken også i 2014 lavere enn tidligere år. Samtidig ser vi at arealutnyttelsen i det siste året av leieperioden har vært god og holdt seg på et stabilt nivå sett mot antall årsverk i bygget. Arealutnyttelsen i Trondheim er også stabil, men lavere enn i Oslo da deler av 4 etasje i blokk B står tom. Det arbeides for å få leid ut disse lokalene. Ved Trondheims-kontoret er energibruken naturligvis langt lavere enn i Oslo, da bygningen er av passivhusstandard. 3. Anskaffelser Miljødirektoratet skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov og stille tydelige miljøkrav. 3.1 Leverandører Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at leverandører skal være miljøsertifiserte. Ved å etterspørre miljøvennlige produkter og å vektlegge miljøhensyn i valg av leverandører har vi likevel mulighet til å påvirke våre leverandører. Vi fører oversikt på leverandører som er miljømerket og forsøker å øke denne andelen på de områder hvor det er praktisk mulig. 6

8 3.2 Kopipapir Forbruket av kopipapir har i 2014 økt noe. Noe av det anskaffede kopipapiret støvet for mye for printerene og måtte byttes ut. Denne anskaffelsen har bidratt til å øke mengden anskaffet kopipapir. Eksakt forbruk er ikke mulig å få frem per i dag. Neste års rapportering vil kunne ta utgangspunkt i tall hentet fra printerne i Oslo og Trondheim og vil dermed gi et mer presist antall. Forbruket av kopipapir er forventet å synke da anskaffelsen av printere med print-on-demand også i Oslo. I 2014 ble det anskaffet 28 konvolutter per årsverk. Til sammenligning var antallet for 2013 på 71 per årsverk. Nedgangen kan skyldes økt bruk av elektronisk ekspedering av post og at korrespondanse mellom kontoret går via egen transport i gjenbrukbare internkonvolutter. 3.3 IKT-utstyr På området IKT-utstyr gjøres det en god innsats på miljø selv om det i 2014 ikke er anskaffet miljømerket IKT-utstyr. 91 prosent av leverandørene på området er ISO sertifisert. For området er det utfordrende å finne gode nok produkter som er miljømerket. Andelen energimerket IKT-utstyr har økt svakt fra 2013 til 48,7 % i Det er ikke rapportert på området for Trondheim tidligere. Alt utrangert IKT utstyr avhendes enten til passende mottakere der de kan gjenbrukes, eller leveres inn som EE-avfall ved begge kontorene. 3.4 Møbler og inventar Ved utflytting fra Strømsveien 96, var det mange ansatte som benyttet seg av muligheten til å hente møbler som ikke skulle flyttes til nytt bygg. På denne måten ble mye møbler gjenbrukt i forbindelse med flyttingen. En stor andel av møblene fra bygget i Oslo er flyttet over til de nye lokalene og har sørget for god ombruk av møbler. Fokuset på miljømerkede møbler har vært tydelig i anskaffelsen av nye møbler til Oslo-kontorets nye lokaler. I og med at det ikke har vært mulig å få tak i oversikter på leverte møbler med miljømerking fra leverandørene innen rapporten leveres, kan vi ikke anslå andel miljømerket anskaffelser på indikatoren. Når det skal rapporteres til Svanens Innkjøper klubb skal denne oversikten være på plass. 3.5 Kontorrekvisita Både i Oslo og i Trondheim benyttes i hovedsak én leverandør av kontorrekvisita i. Anskaffelsene utgjør en stor mengde produkter som bestilles løpende etter behov. 7

9 Andelen miljømerkede leverte produkter i Oslo er for 2014 på 34 prosent, noe som er en økning på 3 prosent fra i fjor. Det har ikke tidligere vært rapportert på rekvisita for Trondheims-kontoret. Når det i år rapporteres fra to forskjellige leverandører, blir den totale andelen miljømerket rekvisita på 27 prosent. I løpet av 2015 skal det inngås ny rammeavtale for rekvisita, hvor levering av miljømerkede produkter vektlegges i stor grad. Vi regner med at dette vil føre til en relativt stor økning på miljømerkede varer innenfor området. 3.6 Renhold Bruk av miljømerkede rengjøringsmidler er på 100 prosent ved Oslo-kontoret. Renhold av lokalene i Trondheim utføres av egne ansatte. Ved utstrakt bruk av Svanemerkede microfiberkluter og lignende utstyr, benyttes det lite rengjøringsmidler ved renhold. Det er ikke tidligere blitt rapportert for renholdsprodukter for Trondheimskontoret. Ved begge kontor ble det benyttet Svanemerket tørke- og toalettpapir. 3.7 Overnattinger Ansatte oppfordres til å benytte seg av miljømerkede hotell på tjenestereise og ved gjennomføring av seminar og samlinger. Tilgangen på miljøsertifiserte hotell er god i siden mange hotell og hotellkjeder er miljøsertifiserte. I 2014 var anslagsvis 24% av overnattingene miljøvennlige. At resultatet er lavt kan skyldes at informasjon om mulighet for å registrere miljøvennlige overnattinger på reiseregninger ikke har vært god nok. Trondheimskontoret har ikke tidligere rapportert på miljøvennlige overnattinger. 3.8 Økologisk/fair Trade Kantinen i ved Oslo-kontoret er i sluttfasen for å bli Svanemerket etter innflytting til nytt bygg. Av de varene som regelmessig brukes kantinen, er 10 prosent økologiske. Andelen har vært jevn siden Ordningen med kjøttfri mandag i kantinen i Oslo har fortsatt, og det serveres fisk og vegetarmat i stedet for kjøtt mandager. Det er hver dag alternativ matservering uten kjøtt og fisk. Kantinen i Trondheim er sertifisert etter ISO og har en andel på 2 prosent økologiske varer. Ordningen med kjøttfri mandag er ikke innført ved Trondheims-kontorets kantine. 8

10 4. Avfall Miljødirektoratet skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning. 4.1 Total avfallsmengde Vi sorterte og leverte følgende fraksjoner i 2014: papir/papp, glass, lysstoffrør, plast, restavfall, farlig avfall og matavfall. Totalt ble 89 prosent av avfallet kildesortert i Restavfallet utgjør 14 prosent i Oslo og er en økning på 3 prosent fra i fjor. Årsaken til økningen ligger i den rydde og flyttejobben som ble gjennomført før flytting til Grensesvingen 7. Selve hovedflyttingen med avhending av resterende møbler er ikke hensyntatt i denne oversikten. Ved Trondheims-kontoret utgjør restavfallet 58 prosent, en tydelig nedgang fra 80 prosent i En av årsakene til at restavfallsandelen er betydelig høyere i Trondheim, ligger i at matavfallet ikke skilles ut som i Oslo er første året hvor vi rapporterer på sorteringsgrad av avfall i Trondheim. Tallene for begge kontorene viser at det må gjøres mer for å bevisstgjøre den enkelte ansatte om mulighetene for sortering i våre kontorlokaler. 5. Transport Miljødirektoratet skal begrense antall tjenestereiser til de reiser som er nødvendige for å utføre sine oppgaver, og reiser mest mulig miljøvennlig. 5.1 CO2 utslipp Ved gjennomgang av tilgjengelig materiale ser vi at CO 2 utslippet for 2014 holder seg på likt nivå som i Utslippet per årsverk er nok reelt noe høyere enn, da datagrunnlaget er noe usikkert etter felles agressoløsning i mars Resultatene for 2015 vil gi bakgrunnstall for å sette reduksjonsmål på området. 5.2 Lync-møter På grunn av utskifting av kommunikasjonsutstyr i Oslo på alle møterom og manglende tilgang på oversikter over bruk av videoutstyr, har vi ikke hatt gode nok bakgrunnsdata for å rapportere på dette området. Likevel ser vi en utstrakt bruk av Lync-møter, både med eksterne og interne aktører. I og med at det nå er likt utstyr ved begge kontor, vil det være mulig å få bedre oversikter på antall oppringninger 9

11 fra møterommene våre i På bakgrunn av de tall som er tilgjengelig, anslås det at det har vært gjennomført rundt 4800 Lync-møter. 6. Handlingsplan Videre utvikling av felles miljøledelsessystem Det skal i 2015 jobbes videre mot en felles sertifisering etter ISO Det er skrevet en handlingsplan som tar for seg de miljøindikatorer prosjektgruppen mener vi skal jobbe videre med. Prosjektgruppen har basert noe av sitt arbeid på det eksisterende miljøledelsessystemet ved Oslo-kontoret, men gjort en grundig jobb for å tilpasse systemet for to lokasjoner og allerede eksisterende miljøarbeid i Trondheim. De nye endringene i ISO som kommer i løpet av 2015 vil bli tatt hensyn i det videre arbeidet med miljøledelsessystemet. Denne årsrapporten er den første som sammenstiller resultater for miljøindikatorer i Miljødirektoratet, og som gir grunnlag for å arbeide videre for en positiv utvikling av Miljødirektoratets miljøbelastning. Rapporten viser at det er grunnlag for forbedringer spesielt innen innkjøp, noe som vil være i fokus det kommende året. For å bedre utviklingen av miljøbevisste innkjøp vil det være et fokus på å bruke intern kunnskap i direktoratet. Reduksjon av CO 2 utslipp og antall flyreiser er ønskelig, men i og med at direktoratet er engasjert i mye internasjonalt arbeid og at vi har kontorer i to byer, vil ikke hovedfokuset ligge på dette området i Prosjektgruppen for miljøstyringsledelsen vil likevel arbeide med å øke bevisstheten om ulike reisemåter hos alle ansatte. Videre vil vi arbeide for et fokus på videreutvikling og opplæring i bruk av vårt kommunikasjonsutstyr slik at f.eks. Lync-møter blir et godt alternativ til reising. 6.2 Resertifisering av Miljødirektoratet Våren 2014 etablerte vi et prosjekt for å sertifisere driften av hele Miljødirektoratet under samme lisens. Prosjektgruppen består av deltagere fra begge kontor. Prosjektarbeidet er i rute og man ser for seg at det i løpet av perioden fra oktober til desember 2015 blir gjennomført en sertifisering for begge kontorene. Ny miljøpolitikk og handlingsplan for direktoratet er utarbeidet og skal forankres i Miljødirektoratets ledelse. Frem mot sertifiseringsrevisjon skal nødvendige prosedyrer og oppfølgingsskjema for miljøledelsen bli utarbeidet. SNO er imidlertid organisert på en slik måte at det er utfordrende å tilpasse miljøledelsen til SNOpå samme måte som de avdelinger som er fysisk plassert ved kontorlokalene i Oslo og 10

12 Trondheim. SNO omfattes likevel av miljøaspektet innkjøp. Videre arbeid med miljøledelsen vil ha fokus på hvordan systemet også kan tilpasses SNO. 7. Avslutning av miljøledelsen ved Oslo-kontoret Ved levering av denne årsrapporten, anses handlingsplanen for perioden for Oslo-kontoret som avsluttet. En nærmere gjennomgang av handlingsplanen og analyse av resultatene viser en positiv trend på de fleste indikatorene. Det er kun på enkelte områder man ikke har full oppnåelse av målene som ble satt i denne handlingsplanen. Området for CO 2 utslipp og antall flyreiser er ett eksempel. Ved etableringen av handlingsplanen for perioden , lå CO 2 utslippet på 1,71 tonn per årsverk. I 2014 er utslippet på 1,4 tonn per årsverk. Dette viser at selv om direktoratet nå er betydelig større og har kontor i to byer, er utslippet redusert. Reduksjonen i utslippet viser at vi ved å legge til rette for alternativer til reiser, informasjonsarbeid og jevnlig rapportering kan bidra til å redusere Miljødirektoratets miljøbelastning på det ytre miljø. 11

13 Miljødirektoratet Telefon: 03400/ Faks: E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA- 2293/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 27 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif

Årsrapport 2012. Miljøleiingssystemet i Klif srapport 2012 Miljøleiingssystemet i Klif TA 3011 2013 1. Historikk Klima- og forureiningsdirektoratet (tidlegare SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grøn stat 1998 2001. Frå 2001 hadde etaten miljøleiingssystemet

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2292/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 26 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004 Miljørapport for SFT med handlingsplan TA-219/25 ISBN 82-7655-27-6 Sammendrag og miljøprioriteringer 25 SFT deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn Stat 1998-21. I den forbindelse kartla vi vår miljøpåvirkning

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Styresak 146-2015/5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS

Styresak 146-2015/5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-90/012 Bodø, 4.12.2015 Styresak 146-2015/5 Miljørapport 2014 - Helse Nord RHF, Helse Nord IKT, SKDE og FIKS Se vedlagt kopi. side

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering M-372 2015 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Cecilie Kristiansen Kontaktperson

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-1977/2003 ISBN 82-7655-221-8 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for viser samlet sett mer variasjon enn tidligere år. Vi har registrert økt energiforbruk, flere

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering M-498 2016 RAPPORT Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Ragnhild Orvik Kontaktperson i miljødirektoratet Britt Endre

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 M-495 2016 RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

KLP - Hovedkontor i Oslo

KLP - Hovedkontor i Oslo 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 5 4,7 % 4,6 % 4,7 % 4 4,1 % 4,9 % 4,2 % 3,87 % 4,21

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 29 357,16 Millioner kr. 21 461,8

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27,32 Millioner

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 4.1.217 Utskriftsvennlig statistikk - Duett AS - Miljøfyrtårn Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 215 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester,

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

M TILSYNS- STRATEGI FOR

M TILSYNS- STRATEGI FOR M-508 2016 TILSYNS- STRATEGI FOR 2016-2020 Denne tilsynsstrategien gjelder for fylkesmannens miljøvernavdelinger og for tilsynsseksjonene i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har to enheter som gjennomfører

Detaljer

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret M-372 2016 VEILEDER Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Elektronisk deklarering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Håkon E. Larsen Kontaktperson i

Detaljer

Miljørapport - Brumlebarnehage 60

Miljørapport - Brumlebarnehage 60 Miljørapport - Brumlebarnehage 6 Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Lagret. Brumlebarnehage 6 Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2014

Årlig klima- og miljørapport for 2014 Duett AS Årlig klima- og miljørapport for 214 Beskrivelse av virksomheten: Duett sin hovedaktivitet er salg av økonomisystem og skytjenester, levering av datatjenester, konsulenttjenester og salg av IKT-utstyr.

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Rauma videregående skole

Rauma videregående skole Rauma videregående skole Miljørapport for 215 Systemkrav Antall elever og ansatte 25 233 236 238 224 225 Antall elever og ansatte 2 15 1 5 211 212 213 214 215 1 av 1 25.2.216, 11.45 Arbeidsmiljø Sykefravær

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014

PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 Miljødirektoratet, Oslo 18.-20.mars PROGRAM Miljøfagkonferanse 2014 18. mars 2014 (med forbehold om endringer) [12.00] LUNSJ [13.00] Velkommen [13.05] Direktørens time,

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY?

M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? M56-2013 DISTRIBUTØR HVA ER DITT ANSVAR FOR SIKKERHET VED LEKETØY? Distributørens ansvar Du som kjøper leketøy fra et firma i Norge eller et EU/EØS-land, og selger til forbruker eller bedrift, regnes som

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Surnadal vidaregåande skole Miljørapport 29 Generelt År Omsetning

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Nortekk AS

Miljørapport - Nortekk AS Miljørapport - Nortekk AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 114, Millioner kr. 47 212 136,5 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning årsverk 2009 648,00 Millioner kr. 2010 680,00

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret M198-2014 VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M198-2014 År: 2014 Sidetall: 26 Utgiver: Miljødirektoratet

Detaljer

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 %

5 4,31 % 4,18 % 4 3,65 % 6.4.216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Banken AS Miljøfyrtårn KLP Banken AS Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,76 % 6 5 4,31 % 4,18 % Prosent 4 3 3,21 % 3,65 % 2 1 211 212 213

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole

Miljørapport - Stranda vidaregåande skole - Stranda vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 22, Millioner

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

PROGRAM. Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann

PROGRAM. Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann PROGRAM Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann PROGRAM Kurs i klassifisering av miljøtilstand i vann jf vannforskriften elver, innsjøer og kystvann

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer