Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet"

Transkript

1 M RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

2 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet Nina Neby Hansen M-nummer År Sidetall Miljødirektoratets kontraktnummer M [Kontraktsnummer] Utgiver Miljødirektoratet Prosjektet er finansiert av [Prosjektet er finansiert av] Forfatter(e) Nina Neby Hansen Tittel norsk og engelsk Årsrapport 2015 Miljøledelse Sammendrag summary Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på måloppnåelse for de enkelte miljøindikatorene. Ut fra de tall man hadde etter årsrapport for 2013, var det særlig på områdene IKT-utstyr og CO2- utslipp man ikke hadde oppnådd målene som gjaldt i miljøhandlingsplanen. Det er lagt ned mye arbeid for å kartlegge de utvalgte miljøaspektene i Miljødirektoratet for å etablere handlingsplan for perioden Dette er en del av veien mot resertifisering hvor Trondheims-kontoret skal bli del av eksisterende sertifikat. 4 emneord 4 subject words Miljøledelse, Grønt direktorat, miljøindikatorer, Svanens innkjøpsklubb [4 subject words] Forsidefoto Lyncmøte Oslo Trondheim mellom EKON og OHU-seksjonene. Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet 1

3 Innhold 1. Sammendrag av resultater for 2014 og planer for Resultater fra Bygg og energi Anskaffelser Leverandører Kopipapir IKT-utstyr Møbler og inventar Kontorrekvisita Renhold Overnattinger Økologisk/fair Trade Avfall Total avfallsmengde Transport CO 2 utslipp Lync-møter Handlingsplan Videre utvikling av felles miljøledelsessystem Resertifisering av Miljødirektoratet Avslutning av miljøledelsen ved Oslo-kontoret

4 1. Sammendrag av resultater for 2014 og planer for 2015 Eksisterende miljøhandlingsplan for Oslo-kontoret ble gjennomgått i januar 2014, hvor man så på måloppnåelse for de enkelte miljøindikatorene. Ut fra de tall man hadde etter årsrapport for 2013, var det særlig på områdene IKT-utstyr og CO2 utslipp man ikke hadde oppnådd målene som gjaldt i miljøhandlingsplanen. Videre er det lagt ned mye arbeid for å kartlegge de utvalgte miljøaspektene i Miljødirektoratet for å etablere handlingsplan for perioden Dette er en del av veien mot resertifisering hvor også Trondheims-kontoret skal bli del av eksisterende sertifikat. Ved etableringen av nytt intranett for direktoratet er det utarbeidet en egen side for miljøledelsen, kalt Grønt direktorat. Målet har vært å lage en bedre informasjonskanal til alle ansatte om arbeidet som gjøres innen miljøledelsessystemet, samt informere om hva den enkelt ansatte selv kan gjøre. Informasjonsarbeidet har også omfattet utarbeidelse av nyhets- og informasjonsartikler som er publisert på intranettets forside. Aktuelle temaer har vært for eksempel gjennomførte revisjoner inkludert resultater og tildeling av pris for Beste innkjøper fra Svanens innkjøperklubb. Intern og ekstern revisjon av miljøledelsessystemet er gjennomført i 2014 med gode resultater. Vi har også rapportert til DIFI på enkelte miljøindikatorer og til Svanens Innkjøperklubb i har vært et år med mange ytre påvirkninger (fortsatt arbeid med sammenslåing, forberedelse og gjennomføring av flytting i Oslo etc.) som gjør det vanskelig å si noe entydig om positiv eller negativ utvikling for de enkelte miljøindikatorene. På enkelte områder har ikke tallmaterialet vært sammenlignbart med tidligere år. Det vi likevel ser er at det er en positiv utvikling innen: Kontorrekvisita for Oslo-kontoret Lync-møter Avfallssortering Energiforbruk Antall miljøsertifiserte leverandører 3

5 I 2015 skal det arbeides særskilt med: Resertifisering etter ISO for driften av Miljødirektoratet Fullføre ett felles miljøledelsessystem Utarbeide rapporteringsmåter for miljøindikatoren Forbedring av resultatene for miljøvennlige anskaffelser Øke bruk og registrering av videomøter og Lync Bevisstgjøring av den enkelte ansatte på miljøarbeidet i Miljødirektoratet Oslo, februar 2015 Jan Kato Fremstad avdelingsdirektør, Organisasjonsavdelingen 4

6 1.1 Resultater fra 2014 Energi,- og arealbruk Miljøindikator Trend Spesifikt energibruk Oslo (kwh/m 2 ) Spesifikt energibruk Trondheim (kwh/m 2 ) Spesifikt areal i kontorbygg, Oslo (areal/årsverk) 36 35,5 Spesifikt areal i kontorbygg, Trondheim (areal/årsverk) Avfall Miljøindikator Trend Årlig total avfallsmengde Oslo (kg) Årlig total avfallsmengde Trondheim (kg) Andel restavfall Oslo (%) Andel restavfall Trondheim (%) Anskaffelser Miljøindikator Trend Antall miljøsertifiserte leverandører 41* 43 Miljømerkede møbler/inventar (%/total) Miljømerket rekvisita (%/total) 31* 27 Miljømerket renholdsprodukter (%/total) 49,2* 100* Innkjøpt kopipapir (ark/årsverk)) Innkjøpte konvolutter (stk/årsverk) Miljømerket IKT-utstyr (%/total) 0* 0* - Energimerket IKT-utstyr (%/total) 46* 48,7 Miljømerkede overnattinger (%/total) 44* 24 5

7 Transport Miljøindikator Trend Antall Lync-møter 923* 4800 Antall km tjenestekjøring (km/årsverk) 184* 748,4 Antall tjenestereiser (antall/årsverk) 6,8* 5 CO2 utslipp fra reisevirksomhet (tonn/årsverk) 1,41* 1,4 *Tallgrunnlag fra Oslo 2. Bygg og energi Miljødirektoratet skal ha en effektiv arealutnytting og skal opprettholde dagens lave energiforbruk. Som eneste leietager i Strømsveien 96 i Oslo i et hus av energiklasse C, var energibruken også i 2014 lavere enn tidligere år. Samtidig ser vi at arealutnyttelsen i det siste året av leieperioden har vært god og holdt seg på et stabilt nivå sett mot antall årsverk i bygget. Arealutnyttelsen i Trondheim er også stabil, men lavere enn i Oslo da deler av 4 etasje i blokk B står tom. Det arbeides for å få leid ut disse lokalene. Ved Trondheims-kontoret er energibruken naturligvis langt lavere enn i Oslo, da bygningen er av passivhusstandard. 3. Anskaffelser Miljødirektoratet skal bidra til å redusere miljøbelastningen fra varer og tjenester som anskaffes ved å avklare reelle innkjøpsbehov og stille tydelige miljøkrav. 3.1 Leverandører Offentlige virksomheter har ikke anledning til å sette krav til at leverandører skal være miljøsertifiserte. Ved å etterspørre miljøvennlige produkter og å vektlegge miljøhensyn i valg av leverandører har vi likevel mulighet til å påvirke våre leverandører. Vi fører oversikt på leverandører som er miljømerket og forsøker å øke denne andelen på de områder hvor det er praktisk mulig. 6

8 3.2 Kopipapir Forbruket av kopipapir har i 2014 økt noe. Noe av det anskaffede kopipapiret støvet for mye for printerene og måtte byttes ut. Denne anskaffelsen har bidratt til å øke mengden anskaffet kopipapir. Eksakt forbruk er ikke mulig å få frem per i dag. Neste års rapportering vil kunne ta utgangspunkt i tall hentet fra printerne i Oslo og Trondheim og vil dermed gi et mer presist antall. Forbruket av kopipapir er forventet å synke da anskaffelsen av printere med print-on-demand også i Oslo. I 2014 ble det anskaffet 28 konvolutter per årsverk. Til sammenligning var antallet for 2013 på 71 per årsverk. Nedgangen kan skyldes økt bruk av elektronisk ekspedering av post og at korrespondanse mellom kontoret går via egen transport i gjenbrukbare internkonvolutter. 3.3 IKT-utstyr På området IKT-utstyr gjøres det en god innsats på miljø selv om det i 2014 ikke er anskaffet miljømerket IKT-utstyr. 91 prosent av leverandørene på området er ISO sertifisert. For området er det utfordrende å finne gode nok produkter som er miljømerket. Andelen energimerket IKT-utstyr har økt svakt fra 2013 til 48,7 % i Det er ikke rapportert på området for Trondheim tidligere. Alt utrangert IKT utstyr avhendes enten til passende mottakere der de kan gjenbrukes, eller leveres inn som EE-avfall ved begge kontorene. 3.4 Møbler og inventar Ved utflytting fra Strømsveien 96, var det mange ansatte som benyttet seg av muligheten til å hente møbler som ikke skulle flyttes til nytt bygg. På denne måten ble mye møbler gjenbrukt i forbindelse med flyttingen. En stor andel av møblene fra bygget i Oslo er flyttet over til de nye lokalene og har sørget for god ombruk av møbler. Fokuset på miljømerkede møbler har vært tydelig i anskaffelsen av nye møbler til Oslo-kontorets nye lokaler. I og med at det ikke har vært mulig å få tak i oversikter på leverte møbler med miljømerking fra leverandørene innen rapporten leveres, kan vi ikke anslå andel miljømerket anskaffelser på indikatoren. Når det skal rapporteres til Svanens Innkjøper klubb skal denne oversikten være på plass. 3.5 Kontorrekvisita Både i Oslo og i Trondheim benyttes i hovedsak én leverandør av kontorrekvisita i. Anskaffelsene utgjør en stor mengde produkter som bestilles løpende etter behov. 7

9 Andelen miljømerkede leverte produkter i Oslo er for 2014 på 34 prosent, noe som er en økning på 3 prosent fra i fjor. Det har ikke tidligere vært rapportert på rekvisita for Trondheims-kontoret. Når det i år rapporteres fra to forskjellige leverandører, blir den totale andelen miljømerket rekvisita på 27 prosent. I løpet av 2015 skal det inngås ny rammeavtale for rekvisita, hvor levering av miljømerkede produkter vektlegges i stor grad. Vi regner med at dette vil føre til en relativt stor økning på miljømerkede varer innenfor området. 3.6 Renhold Bruk av miljømerkede rengjøringsmidler er på 100 prosent ved Oslo-kontoret. Renhold av lokalene i Trondheim utføres av egne ansatte. Ved utstrakt bruk av Svanemerkede microfiberkluter og lignende utstyr, benyttes det lite rengjøringsmidler ved renhold. Det er ikke tidligere blitt rapportert for renholdsprodukter for Trondheimskontoret. Ved begge kontor ble det benyttet Svanemerket tørke- og toalettpapir. 3.7 Overnattinger Ansatte oppfordres til å benytte seg av miljømerkede hotell på tjenestereise og ved gjennomføring av seminar og samlinger. Tilgangen på miljøsertifiserte hotell er god i siden mange hotell og hotellkjeder er miljøsertifiserte. I 2014 var anslagsvis 24% av overnattingene miljøvennlige. At resultatet er lavt kan skyldes at informasjon om mulighet for å registrere miljøvennlige overnattinger på reiseregninger ikke har vært god nok. Trondheimskontoret har ikke tidligere rapportert på miljøvennlige overnattinger. 3.8 Økologisk/fair Trade Kantinen i ved Oslo-kontoret er i sluttfasen for å bli Svanemerket etter innflytting til nytt bygg. Av de varene som regelmessig brukes kantinen, er 10 prosent økologiske. Andelen har vært jevn siden Ordningen med kjøttfri mandag i kantinen i Oslo har fortsatt, og det serveres fisk og vegetarmat i stedet for kjøtt mandager. Det er hver dag alternativ matservering uten kjøtt og fisk. Kantinen i Trondheim er sertifisert etter ISO og har en andel på 2 prosent økologiske varer. Ordningen med kjøttfri mandag er ikke innført ved Trondheims-kontorets kantine. 8

10 4. Avfall Miljødirektoratet skal redusere avfallsmengden og avfallet som oppstår skal i størst mulig grad gå til ombruk eller gjenvinning. 4.1 Total avfallsmengde Vi sorterte og leverte følgende fraksjoner i 2014: papir/papp, glass, lysstoffrør, plast, restavfall, farlig avfall og matavfall. Totalt ble 89 prosent av avfallet kildesortert i Restavfallet utgjør 14 prosent i Oslo og er en økning på 3 prosent fra i fjor. Årsaken til økningen ligger i den rydde og flyttejobben som ble gjennomført før flytting til Grensesvingen 7. Selve hovedflyttingen med avhending av resterende møbler er ikke hensyntatt i denne oversikten. Ved Trondheims-kontoret utgjør restavfallet 58 prosent, en tydelig nedgang fra 80 prosent i En av årsakene til at restavfallsandelen er betydelig høyere i Trondheim, ligger i at matavfallet ikke skilles ut som i Oslo er første året hvor vi rapporterer på sorteringsgrad av avfall i Trondheim. Tallene for begge kontorene viser at det må gjøres mer for å bevisstgjøre den enkelte ansatte om mulighetene for sortering i våre kontorlokaler. 5. Transport Miljødirektoratet skal begrense antall tjenestereiser til de reiser som er nødvendige for å utføre sine oppgaver, og reiser mest mulig miljøvennlig. 5.1 CO2 utslipp Ved gjennomgang av tilgjengelig materiale ser vi at CO 2 utslippet for 2014 holder seg på likt nivå som i Utslippet per årsverk er nok reelt noe høyere enn, da datagrunnlaget er noe usikkert etter felles agressoløsning i mars Resultatene for 2015 vil gi bakgrunnstall for å sette reduksjonsmål på området. 5.2 Lync-møter På grunn av utskifting av kommunikasjonsutstyr i Oslo på alle møterom og manglende tilgang på oversikter over bruk av videoutstyr, har vi ikke hatt gode nok bakgrunnsdata for å rapportere på dette området. Likevel ser vi en utstrakt bruk av Lync-møter, både med eksterne og interne aktører. I og med at det nå er likt utstyr ved begge kontor, vil det være mulig å få bedre oversikter på antall oppringninger 9

11 fra møterommene våre i På bakgrunn av de tall som er tilgjengelig, anslås det at det har vært gjennomført rundt 4800 Lync-møter. 6. Handlingsplan Videre utvikling av felles miljøledelsessystem Det skal i 2015 jobbes videre mot en felles sertifisering etter ISO Det er skrevet en handlingsplan som tar for seg de miljøindikatorer prosjektgruppen mener vi skal jobbe videre med. Prosjektgruppen har basert noe av sitt arbeid på det eksisterende miljøledelsessystemet ved Oslo-kontoret, men gjort en grundig jobb for å tilpasse systemet for to lokasjoner og allerede eksisterende miljøarbeid i Trondheim. De nye endringene i ISO som kommer i løpet av 2015 vil bli tatt hensyn i det videre arbeidet med miljøledelsessystemet. Denne årsrapporten er den første som sammenstiller resultater for miljøindikatorer i Miljødirektoratet, og som gir grunnlag for å arbeide videre for en positiv utvikling av Miljødirektoratets miljøbelastning. Rapporten viser at det er grunnlag for forbedringer spesielt innen innkjøp, noe som vil være i fokus det kommende året. For å bedre utviklingen av miljøbevisste innkjøp vil det være et fokus på å bruke intern kunnskap i direktoratet. Reduksjon av CO 2 utslipp og antall flyreiser er ønskelig, men i og med at direktoratet er engasjert i mye internasjonalt arbeid og at vi har kontorer i to byer, vil ikke hovedfokuset ligge på dette området i Prosjektgruppen for miljøstyringsledelsen vil likevel arbeide med å øke bevisstheten om ulike reisemåter hos alle ansatte. Videre vil vi arbeide for et fokus på videreutvikling og opplæring i bruk av vårt kommunikasjonsutstyr slik at f.eks. Lync-møter blir et godt alternativ til reising. 6.2 Resertifisering av Miljødirektoratet Våren 2014 etablerte vi et prosjekt for å sertifisere driften av hele Miljødirektoratet under samme lisens. Prosjektgruppen består av deltagere fra begge kontor. Prosjektarbeidet er i rute og man ser for seg at det i løpet av perioden fra oktober til desember 2015 blir gjennomført en sertifisering for begge kontorene. Ny miljøpolitikk og handlingsplan for direktoratet er utarbeidet og skal forankres i Miljødirektoratets ledelse. Frem mot sertifiseringsrevisjon skal nødvendige prosedyrer og oppfølgingsskjema for miljøledelsen bli utarbeidet. SNO er imidlertid organisert på en slik måte at det er utfordrende å tilpasse miljøledelsen til SNOpå samme måte som de avdelinger som er fysisk plassert ved kontorlokalene i Oslo og 10

12 Trondheim. SNO omfattes likevel av miljøaspektet innkjøp. Videre arbeid med miljøledelsen vil ha fokus på hvordan systemet også kan tilpasses SNO. 7. Avslutning av miljøledelsen ved Oslo-kontoret Ved levering av denne årsrapporten, anses handlingsplanen for perioden for Oslo-kontoret som avsluttet. En nærmere gjennomgang av handlingsplanen og analyse av resultatene viser en positiv trend på de fleste indikatorene. Det er kun på enkelte områder man ikke har full oppnåelse av målene som ble satt i denne handlingsplanen. Området for CO 2 utslipp og antall flyreiser er ett eksempel. Ved etableringen av handlingsplanen for perioden , lå CO 2 utslippet på 1,71 tonn per årsverk. I 2014 er utslippet på 1,4 tonn per årsverk. Dette viser at selv om direktoratet nå er betydelig større og har kontor i to byer, er utslippet redusert. Reduksjonen i utslippet viser at vi ved å legge til rette for alternativer til reiser, informasjonsarbeid og jevnlig rapportering kan bidra til å redusere Miljødirektoratets miljøbelastning på det ytre miljø. 11

13 Miljødirektoratet Telefon: 03400/ Faks: E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Miljødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor. Våre viktigste funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012

GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 GRØNNE KONFERANSER Kunnskapsnotat nr 7 - August 2012 Erik Riis Jacobsen Thon hotel Arendal, Arne Ranneberg Nilsen Stiftelsen miljøfyrtårn, Monica Lunøe Rand turistsjef Arendal Kommune, Elise Hannestad

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013

Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Plan for Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Revidert etter kommunestyrevedtak 13.10.2010 med unntak av FairTrade 1 SAK: Miljøstrategi for innkjøp i Ski kommune 2010-2013 Mål: Vedtak i kommunestyret

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter

Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Miljøeffektivitet og miljøstyring i norske virksomheter Miljøanalyse av produksjon og administrasjon i to virksomheter Metodeutvikling Elin Økstad Anne Rønning Stiftelsen Østfoldforskning OR 24.02 0 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Miljøvedtaksregisteret

Miljøvedtaksregisteret M152-2014 VEILEDER Miljøvedtaksregisteret En veileder i registrering av vedtak Miljøvedtaksregisteret En veileder i registrering av vedtak Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M152-2014 År:

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret M198-2014 VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M198-2014 År: 2014 Sidetall: 26 Utgiver: Miljødirektoratet

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX

Miljørapport FOTO: NTB SCANPIX Miljørapport 2012 FOTO: NTB SCANPIX Innhold 2 Om miljørapporten 3 Vi drar lasset sammen 4 Energi 7 Avfall 10 Vann 13 Innkjøp og miljøkrav 16 Nytt østfoldsykehus 18 Innføring av miljøledelse etter ISO 14001-standard

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer