Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr."

Transkript

1 Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Handlingsplan for 2010 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk Millioner kr 131,80 Millioner kr 236 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Kommentarer: Arbeidsmiljø År Sykefravær 3,7 % 5,7 % 50 Sykefravær 40 Prosent Kommentarer: 2

3 Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 2010-rapporten Antall miljøvennlige: År Produkter Produkter for videresalg Egen drift - miljømerket Egen drift - økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser % % Kommentarer: Da Møre og ROmsdal fylkeskommune ikke har noe godt styringsverktøy for å få oversikt over alle anskaffelser som er gjort i alle virksomheter (skoler, tannklinikker) og avdelinger i fylket, er det vanskelig å få oversikt over antallanskaffelser og hvilke anskaffelser som er gjennomført hvor miljøhensyn/miljøkriterium er brukt. De tallene som er lagt inn i tabellen overfor er antall brukt kopipapir fra fellestjeneste.større anskaffelser over nasjonale og EØS terskelverdier blir gjort av juridisk avdeling/innkjøpsseksjonen, men mindre anskaffelser og bestillinger på rammeavtaler blir gjort i den enkelte virksomhet/avdeling. På bakgrunn av miljøpolicy i fylket/miljøsertifisering og krav om hensyn til miljø i offentlige ansaffelser i den nye "Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser" ( ), er miljø et tildelingskriterium som alltid blir brukt ved anskaffelser som er gjort av den sentrale innkjøpstjenesten etter Fylket sin miljøpolicy og krav i regelverket til miljøhensyn ved anskaffelser er også gjort kjent for den innkjøpsansvar ute i de enkelte virksomhetene. Tallene fra totale mengder årlig forbruk papir er fellestjeneste avdelingen. 3

4 Papirforbruk: Totale mengder innkjøpt papir: 2008 kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk ,92 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning pr kg restavfall % 116,25 Kg kr/kg % 465,63 Kg 529 kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Kommentarer: Prosent kildesortering: 75 % Papp løst i kontainer/stativ= Brunnpapir Årsaken i store avfallsmengder i Avvikling av enhetsfylket og opprydding kan være en forklaring. Statens Vegvesen hadde også en storaksjon i sine arkiver. Det påvirker også oss siden vi fordeler total avfallsmengde på årsverk. 4

5 Energi År Totalt Energiforbruk Areal (m2) Spesifikt energiforbruk Forbruk pr årsverk kwh kwh/m ,7 kwh kwh kwh/m ,5 kwh 180 Spesifikt energiforbruk records Energimerke på bygget: Ingen Kommentarer: Transport År Antall flytimer Totalforbruk drivstoff Drivstofftype Antall kjøretøy Totalt antall kilometer Bensin Bensin Bensin Kommentarer: Area Segments Km DOMESTIC NORDIC EUROPE Reiseregningsmodulen i 2009 var ikke reiseutleggene delt opp. Antall video-/ webmøter 70K Totalforbruk drivstoff 60K 50K 40K 30K 20K 10K 0K 5

6 Klimaregnskap Elektrisitet 3976 MWh x 108,00 kg CO2 / MWh 429,42 tonn Totalt CO2 utslipp 429,42 tonn Elektrisitet 4336 MWh x 108,00 kg CO2 / MWh 468,25 tonn Gass 0 Nm3 x 2,32 kg CO2 / Nm3 tonn Olje 0 liter x 2,76 kg CO2/ liter tonn Fjernvarme 0 MWh x 0,000 kg CO2/ kwh 0,00 tonn Flyreiser antall timer x 75,60 kg CO2 /time ,00 tonn Bensin antall liter x 2,32 kg CO2 /liter 152,67 tonn Bensin 0 antall liter x 2,32 kg CO2 /liter 0,00 tonn Totalt CO2 utslipp ,92 tonn 100K Totalt CO2 utslipp per år 80K Tonn CO2 60K 40K 20K 0K År NB: Dette klimaregnskapet er basert på Klimaløftets kalkulator for virksomheter. Regnskapet omfatter kun direkte utslipp fra energiforbruk og transport. Andre utslippskilder (direkte og indirekte) vil komme i tillegg 6

7 Gjennomførte tiltak 2009 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport I 2008 og 2009 har det vore gjennomført relativt omfattande prosessar for å utvikle ein ny og framtidsretta arbeidsgivarpolitikk for Møre og Romsdal fylke. I Møre og Romsdal fylke er forbetringsarbeidet innan Helse Miljø Sikkerheit eit klart definert leiaransvar som skal inngå i alle aktivitetar, frå langtidsplanlegginga til den daglege drifta. Alle verksemder skal på grunnlag av ei årleg kartlegging sette i verk minimum eitt tiltak for å betre det mellommenneskelege arbeidsmiljøet. Dette er prosessar som no er igang også i sentraladministrasjonen. "Ved alle anskaffelser som blir gjort i Møre og Romsdal fylkeskommune skal det ved planlegging av den enkelte anskaffelse vurderes om anskaffelsen har miljøkonsekvenser. Bruken av miljøkrav må likevel stå i forhold til anskaffelsens størrelse/omfang. Ved bruk av miljø som minimumskrav eller tildelingskriterier er det viktig at kravene/kriteriene er relevante og dokumenterbare for levrandørene. Ytelsen skal også spesifiseres så åpent som mulig slik at det kan åpnes for størst mulig konkurranse og på en slik måte at det ikke begrenser konkurransen unødvendig. Dersom miljø blir brukt som tildelingskriterier må de være utformet slik at i tilbudsevalueringen kan måles og sammenstilles mot de andre tilbudene. For anskaffelse over nasjonale terkselverdier (NOK ) skal det stilles miljøkrav til leverandørene og det skal stilles miljøkrav til det etterspurte produkt/tjeneste. Om miljøkravene skal stilles i form av minimumskrav eller som tildelings kriterium må vurderes i forhold til leveransens art. Det er en målsetting at alle produkter i kjernesortimentet til fylkeskommunens rammeavtaler, skal oppfylle konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Det skal så langt som mulig etterspørres produkt som er miljømerkede, for eksempel svanen. Avfallsmengden vert framleis målt i forhold til volumet på levringsutstyret. Avfallsselskapet har tatti bruk utstyret og veier inn avfallet på bilen. Det de bruker dette til er å få registrert mengdene slik at de skaffer seg et mest mulig korrekt bilde for å kunne prise seg riktig. Så fakturering på vekt ligger et stykke fram i tid - fortsatt. det har vore eit uttalt mål å få ned papirforbruket, og det har lukkast. Tiltak for strømsparing. Tiltak for strømsparing. Bruk av sentralt styre- og overvåkningssystem som regulerer energiforbruk i løpet av døgnet, i helger, andre helgedager. Sentraladministrasjonen har ikkje eigne kjørety, men registrerar antall kjøyrde kilometer for politikarar og tilsette i sentraladministrasjonen. Utslipp Annet Handlingsplan 2010 Arbeidsmiljø Målsetnaden er at alle tilsette innan utgangen av 2010 skal vere knytta opp til bedriftshelsetenesten. Alle driftseiningane i fylkeskommunen ønskjer og å inngå avtale som gjev verksemda IA-status. Det vert også jobba med ei HMS-handbok for å gjere informasjon om HMSarbeidet i fylkeskommunen lettare tilgjengeleg. Denne skal vere ferdig i løpet av våren Det er også ønskje om å få på plass ein samarbeidsavtale med eit treningssenter. 7

8 Innkjøp Ved alle anskaffelser som blir gjort i Møre og Romsdal fylkeskommune skal det ved planlegging av den enkelte anskaffelse vurderes om anskaffelsen har miljøkonsekvenser. Bruken av miljøkrav må likevel stå i forhold til anskaffelsens størrelse/omfang. Ved bruk av miljø som minimumskrav eller tildelingskriterier er det viktig at kravene/kriteriene er relevante og dokumenterbare for levrandørene. Ytelsen skal også spesifiseres så åpent som mulig slik at det kan åpnes for størst mulig konkurranse og på en slik måte at det ikke begrenser konkurransen unødvendig. Dersom miljø blir brukt som tildelingskriterier må de være utformet slik at i tilbudsevalueringen kan måles og sammenstilles mot de andre tilbudene. For anskaffelse over nasjonale terkselverdier (NOK ) skal det stilles miljøkrav til leverandørene og det skal stilles miljøkrav til det etterspurte produkt/tjeneste. Om miljøkravene skal stilles i form av minimumskrav eller som tildelingskriterium må vurderes i forhold til leveransens art. Det er en målsetning at alle produkter i kjernesortimentet til fylkeskommunens rammeavtaler, skal oppfylle konkrete miljøkrav til produktets ytelse eller funksjon. Det skal så langt som mulig etterspørres produkt som er miljømerkede, for eksempel svanen. Avfall Mål, kildesortering: 79,0% Energi Transport Utslipp Å få på plass innveging av avfall frå avfallsteneste-leverandøren, samt auke sorteringsgraden ved dei avdelingane i sentraladministrasjonen der dette ikkje er på plass. Ein reduksjon i papirfobruket er også fortsatt eit satsingsområde. Overgang til e-dokument der det passar vil være ei naturleg forlenging av dette arbeidet. Behalde det gode fokuset på lysslukking, redusert lysbruk på dagtid og andre ENØK-tiltak. Slå av EE-utstyr. Auke bruken av kollektivtransport der dette let seg gjere. Vel el-bil ved leige, og redusere bruken av bilar med høge utslepp. Annet 8