Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for Grønn Stat. Jernbaneverket"

Transkript

1 Handlingsplan for Grønn Stat Jernbaneverket

2 Innledning... 3 Forholdet mellom Grønn Stat og Miljøplan for Jernbaneverket.. 3 Jernbaneverkets miljømål og miljøpolitikk... 5 Utarbeidelse av handlingsplanen... 5 Aktiviteter i forbindelse med Grønn Stat i Jernbaneverket Miljøarbeidet i Jernbaneverket Miljøriktige innkjøp i Jernbaneverket Bygg, energi og avfallshåndtering Transport Rutiner for oppfølging og forbedring Sentrale lover og retningslinjer Side 2

3 Innledning Grønn Stat er et statlig prosjekt som Jernbaneverket har valgt å delta i sammen med 9 andre etater. Hensikten med prosjektet er å innarbeide miljøhensyn i den daglige driften av den offentlige sektor. Gjennom kartlegging av miljøbelastende aktiviteter og utprøving av tiltak skal etatene redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten. Erfaringene som høstes i de 10 pilotetatene skal overføres til resten av den offentlige sektor. Alle etater skal utarbeide en handlingsplan for gjennomføring av aktivitetene som skal bidra til å oppfylle fastsatte mål. Arbeidet med handlingsplanen vil bestå av å gjennomføre en kartlegging av miljøaspekter og bedømme miljøpåvirkning. Lovbestemte krav skal identifiseres og de ulike miljøaspektene skal prioriteres. Prosjektet har innsatsområdene bygg, transport, avfall, innkjøp, energibruk samt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Disse områdene skal helt eller delvis dekkes gjennom etatenes handlingsplaner. Prosjektene skal identifisere miljøbelastninger, utrede avbøtende tiltak og prøve ut disse. Den ønskede effekten av Jernbaneverkets deltakelse i Grønn Stat er å skape en holdningsendring blant de ansatte gjennom å oppfordre til økt egeninnsats for å redusere belastningene som påføres miljøet gjennom de daglige rutiner på jobb og i fritid. Dette krever at forholdene er lagt til rette for at de ansatte skal kunne handle miljøriktig. Prosjektet vil gjennomføres i alle hovedenheter i Jernbaneverket. Denne handlingsplanen er en felles plan med et minimum for hva som skal gjennomføres i Jernbaneverket. Hovedenhetene skal utarbeide egne handlingsplaner for Grønn Stat med konkrete mål for gjennomføringen av aktiviteter og tiltak som er tilpasset enhetens situasjon. Enhetene har full anledning til å utvide sine planer til å inkludere andre aktiviteter. Forholdet mellom Grønn Stat og Miljøplan for Jernbaneverket Miljøplan for Jernbaneverket ble vedtatt i desember 1997 og beskriver konkrete mål og aktiviteter for å oppnå et bedre vern av miljøet. Planen gir føringer for miljørapportering, og danner grunnlag for utarbeidelse av miljøregnskaper og miljørapporter. I Miljøplanen identifiseres tiltak for å redusere belastningene fra aktiviteter som Jernbaneverket utfører gjennom ansvaret for å drive, vedlikeholde og utvikle det offentlige jernbanenettet. Handlingsplanen for Grønn Stat i Jernbaneverket fokuserer kun på belastninger fra den daglige kontordriften av etaten. Side 3

4 Til tross for at dette utgjør to separate planer, forekommer det overlapp av aktiviteter. Miljøplanen inkluderer tiltak forbundet med kontordriften. Disse er: Innføre Grønt kontor i alle enheter (pkt 2.2), Redusere energibruk (pkt 2.6), Redusere avfallsproduksjonen og behandle avfall som en ressurs (pkt 2.7) samt Innarbeide miljøhensyn ved innkjøp (pkt 2.8). Det er forventet at arbeidet med Grønn Stat vil ha en positiv effekt på det pågående miljøarbeidet i Jernbaneverket ved at en deling av fokus på intern og ekstern drift konkretiserer problemstillingene. Side 4

5 Jernbaneverkets miljømål og miljøpolitikk Jernbaneverkets overordnete miljømål er å sikre at miljøhensyn inngår som en naturlig del av driften, fornyelsen og utviklingen av jernbanenettet. Miljøvennlighet er identifisert som ett av Jernbaneverkets suksesskriterier. Den overordnete miljøpolitikken er å sikre at lovpålagte og egne krav inngår som en del av driften, fornyelsen og utviklingen av jernbanenettet. Jernbaneverket skal oppleves som en positiv bidragsyter på miljøområdet og våre miljøpåvirkninger skal forebygges og reduseres gjennom et systematisk arbeid i forhold til fastsatte målsetninger. Jernbanens troverdighet som et miljøvennlig og attraktivt transportmiddel skal styrkes, og Jernbaneverket skal stille krav til operatører og leverandører slik at disse må miljøtilpasse sin produksjon og produkter. Videre skal Jernbaneverkets årlige miljørapport synliggjøre miljøarbeidet og miljøeffektene av egen virksomhet i tillegg til å presentere hele sektorens miljøpåvirkning. Utarbeidelse av handlingsplanen Aktivitetene i handlingsplanen ble definert ved en workshop som ble gjennomført med deltakelse fra hovedenhetenes representanter i Miljøforum. Det var viktig å få med representanter som kjenner de lokale utfordringene. Workshopen besto av en innledende idédugnad hvor alle bidro med forslag til aktuelle aktiviteter. Dugnaden resulterte i over 120 ulike forslag til aktiviteter. Deretter ble det gjennomført en utvelgelse av de mest aktuelle aktivitetene. De beste av de forkastede aktivitetene vil inngå i fortsettelsen av Grønn Stat. I tillegg til den årlige kartleggingen av miljøstatus i Jernbaneverket som danner grunnlaget for utarbeidelse av miljørapporten vil det kreves ytterligere kartlegging mot Grønn Stat-prosjektet. De fleste aktivitetene krever en innledende kartleggingsfase. Kartleggingen gjør det mulig å gi delprosjektene tallfestede miljømål samt i tillegg gi et sammenlikningsgrunnlag når tiltakene er iverksatt. Side 5

6 Aktiviteter i forbindelse med Grønn Stat i Jernbaneverket Nedenfor er aktivitetene som skal gjennomføres i Jernbaneverket i forbindelse med Grønn Stat. Overordnet vil det bli søkt å legge et grunnlag for virksomhetens miljøarbeid ved å implementere et miljøstyringssystem i Jernbaneverket, samt legge grunnlag for et lokalt Grønn Stat-arbeid og informere de ansatte om ulike miljøtema og tiltak for å redusere miljøbelastningene fra vår virksomhet. Videre følger aktiviteter i hht Grønn Stats seks innsatsområder. 1. Miljøarbeidet i Jernbaneverket Mål Forbedre styring, organisering og oppfølging av miljøarbeidet i Jernbaneverket Øke kunnskapen blant de ansatte om aktuelle miljøtema Tiltak og indikatorer 1.1 Etablere miljøstyringssystem i alle enheter i Jernbaneverket For en vellykket gjennomføring av miljøaktivitetene i virksomheten er det viktig at gode føringer og rammer ligger til grunn. Et miljøstyringssystem krever en miljøpolitikk som er forankret i ledelsen, at virksomhetens miljøbelastninger er identifisert, at målsettinger med tilhørende aktiviteter for miljøarbeidet er utarbeidet i et program og at lovbestemte krav og forskrifter er fastsatt. Andel enheter med miljøstyringssystem 1.2 Tilrettelegge for lokalt Grønn Stat-arbeid For å lykkes bedre med Grønn Stat-arbeidet samt spre et eierforhold til Grønn Stat i Jernbaneverket vil gjennomføringen av aktivitetene skje på lokalt plan. Dette innebærer at alle enheter utarbeider egne planer for sitt lokale Grønn Stat-arbeid. I planen skal mål, samt ansvar for gjennomføring og rapportering konkretiseres. - Nedsette en lokal arbeidsgruppe for Grønn Stat - Utarbeide lokal plan for Grønn Stat Side 6

7 - Rapportere i henhold til plan for Grønn Stat Antall lokale arbeidsgrupper Antall lokale planer for Grønn Stat utarbeidet Side 7

8 1.3 Informasjon til ansatte om aktuelle miljøtema En vesentlig bakgrunn for Jernbaneverkets deltakelse i Grønn Stat er å skape en holdningsendring til miljø blant de ansatte i Jernbaneverket. For å lykkes med dette er det viktig å spre informasjon om aktuelle emner og relevante tiltak. Lokale kilder eller Jernbaneverkets internblad i tillegg til enhetenes informasjonsansatte skal benyttes. Videre vil det være aktuelt å ha miljø som tema på interne møter samt gjennomføre lokale kurs. Et sentralt punkt vil være å la de ansatte få komme med forslag til tiltak for å oppnå eierforhold til det som skal gjennomføres. - Publisere artikler om aktuelle miljøtema i Kjøreveien - Utarbeide egen Grønn Stat-side på intranett - Gjennomføre andre informasjonstiltak - Gjennomføre informasjonstiltak ved iverksettelse av Grønn Stataktiviteter Antall artikler eller andre informasjonstiltak om miljø Side 8

9 2. Miljøriktige innkjøp i Jernbaneverket Mål Legge miljøkriterier til grunn ved Jernbaneverkets innkjøp Effektivisere innkjøp gjennom en grundig analyse av hvilke produktbehov som må dekkes; hvilke innsatsfaktorer er strengt nødvendig for å understøtte Jernbaneverkets hensikt Tiltak og indikatorer 2.1 Øke kompetansen hos Jernbaneverkets innkjøpsansvarlige Det er viktig at Jernbaneverkets sentrale innkjøpsavdeling (JDIØ) har kompetanse til å fungere som en pådriver for miljøriktig innkjøp samt gi råd til hovedenhetene om hvordan miljøriktig innkjøp kan foretas. JDØI har ansvaret for å gi råd til linjen i driftsfasen om hvordan miljøriktig innkjøp kan foretas. Linjen står fri til å følge rådene, men har ansvaret dersom rådene ikke tas til følge. - Utpeke innkjøpsansvarlig i alle hovedenheter - Gjennomføre kursing av sentral innkjøpsenhet - Gjennomføre kursing av lokale innkjøpsansvarlige Andel enheter med utnevnt innkjøpsansvarlig Andel sentrale innkjøpsansvarlige som har deltatt på kurs Andel lokale innkjøpsansvarlige som har deltatt på kurs 2.2 Utarbeide prosedyrer for behovsverifisering Miljøriktig innkjøp vil være å skaffe et produkt som i minst mulig grad belaster miljøet, men også at det i forkant gjøres en vurdering av behovet for produktet og hvorvidt det kan dekkes på andre måter. Dersom det blir funnet nødvendig å foreta et innkjøp skal det kjøpes inn riktige produkter med riktig kvalitet i riktige mengder av riktig leverandør. Etter at en rammeavtale er inngått på valgt løsning, kan det utarbeides rutiner for å optimalisere forbruket. - Utarbeide generelle prosedyrer for verifisering av behov for innkjøp - Innføre prosedyrene Side 9

10 Prosedyrer utarbeidet Andel behovsanalyser gjennomført Side 10

11 2.3 Utarbeide miljøkrav til leverandører og produkter Det skal utarbeides miljøkrav til leverandører og produkter som Jernbaneverket benytter. I 1998 kjøpte Jernbaneverket varer og tjenester for 2,3 mrd kroner. Det vil i første omgang fokuseres på å utarbeide miljøkrav til Jernbaneverkets viktigste leverandører og produktgrupper. - Utarbeide krav til et utvalg av Jernbaneverkets største leverandører - Utarbeide krav til et utvalg av Jernbaneverkets viktigste produkter - Utarbeide prosedyrer for å kontrollere at miljøkravene følges opp Andel av totalkjøp som det er stilt miljøkrav til Andel innkjøp/produkter der miljøkrav er lagt til grunn Side 11

12 3. Bygg, energi og avfallshåndtering Mål Redusere forbruk av kjemikalier i renholdet av Jernbaneverkets kontorbygg og arbeidslokaler Redusere energiforbruk i Jernbaneverkets kontorbygg og arbeidslokaler Redusere avfallsproduksjonen og behandle avfall som en ressurs Redusere forbruk av papir Tiltak og indikator 3.1 Gjennomgå dagens renholdsrutiner Jernbaneverkets avtaler for renhold vil gjennomgås for å redusere miljøbelastningene fra denne funksjonen. - Kartlegge dagens rutiner for rengjøring, antall typer og forbruk av rengjøringsmidler - Iverksette eventuelle forbedrende tiltak Antall typer rengjøringsmidler som brukes Andel rengjøringsmidler som er Svanemerket 3.2 Redusere energibruk i Jernbaneverkets kontorbygg og arbeidslokaler En reduksjon i forbruk av energi i Jernbaneverkets bygninger kan oppnås ved å gjennomføre enklere tiltak og små investeringer uavhengig av huseier. Dette kan innebære å senke temperaturen og slå av lys om natten og i helgene, samt redusere grunnvarmen i kontorer og møterom. Andre tiltak er mer omfattende og kan innebære å isolere bygninger, vurdere oppvarmingssystemer, tenke arealeffektivitet og lignende. Dette må gjøres i samarbeid med huseier. Videre bør leieavtalene gjennomgås. Tilsvarende bør energieffektivitet være et krav ved inngåelse av leieavtaler. - Kartlegge energibruk - Avklare hvilke bygg som er aktuelle for ENØK-analyse - Gjennomføre analyse i disse byggene - Innarbeide eventuelle ENØK-tiltak Side 12

13 - Gjennomgå aktuelle enkle tiltak - Iverksette aktuelle enklere tiltak Side 13

14 Energiforbruk per ansatt Energibruk per m Gjennomføre kildesortering, gjenbruk og gjenvinning I dag gjennomføres papirsortering i alle Jernbaneverkets kontorer. Mulighetene for ytterligere innsamlinger i de ulike regioner skal vurderes og hvorvidt det er hensiktsmessig å utvide kildesorteringen til å omfatte mer enn papirinnsamling. Dette vil kunne være matavfall, glass og lignende. En del materiell kan gjenbrukes av andre i Jernbaneverket eller utenfor bedriften. Dette gjelder elektronisk utstyr som pc-er, kopimaskiner og skrivere, men også kontormateriell. Omfanget av produkter som kan gjenbrukes skal kartlegges og det utarbeides rutiner for intern og ekstern levering av materiellet. Spesialavfall (oppladbare batterier, sparepærer, lysstoffrør mm) skal samles inn og leveres til godkjent mottak. - Kartlegge mengde avfall - Kartlegge mulighet for sortering av avfall utover papir - Tilrettelegge for slik sortering - Tilrettelegge for gjenbruk av kontormateriell - Tilrettelegge for innsamling av materiell til gjenvinning - Tilrettelegge for innsamling av spesialavfall Mengde avfall totalt per ansatt Andel av totalt avfall levert til gjenbruk Andel av totalt avfall levert til gjenvinning Mengde spesialavfall innlevert 3.4 Redusere papirforbruk Jernbaneverkets forbruk av papir er høyt, og kan reduseres vesentlig ved at kopimaskiner og skrivere har tosidig trykk som standardinnstilling. Videre kan dagens rutiner for utsendelse av brev, vedlegg og intern informasjon endres til å hovedsakelig overføres og lagres elektronisk (intranett, internett og e-post). Dette vil kunne bedre tilgjengeligheten av informasjon, effektivisere saksbehandlingen og redusere forbruk av papir. - Kartlegge papirforbruket - Innstille aktuelle kopimaskiner og skrivere med tosidig utskrift som standard Side 14

15 - Stille krav ved nyanskaffelser av kopimaskiner og skrivere - Legge til rette for informasjonsflyt via nettet i stedet for på papir Side 15

16 Mengde papir forbrukt per ansatt Andel skrivere med tosidig utskrift Andel skrivere med tosidig utskrift som standard Andel kopimaskiner med mulighet for tosidig som standard Andel kopimaskiner med tosidig som standard Side 16

17 4. Transport Mål Redusere bruk av bil og fly ved tjenestereise Redusere antallet tjenestereiser Effektivisere Jernbaneverkets bilpark Tiltak og indikatorer 4.1 Øke kollektivtransportandelen ved tjenestereiser Jernbaneverket har sine kontorbygg sentralt plassert i bysentrum med få tilgjengelige parkeringsplasser for de ansatte. Videre har alle faste ansatte fribillett på NSB BAs tog. Dette medfører at det ikke er en prioritert oppgave for Jernbaneverket å redusere bilbaserte arbeidsreiser. Planen fokuserer derfor på tjenestereiser. Geografisk spredte kontorer og stor møtevirksomhet medfører høy reiseaktivitet i Jernbaneverket. Disse reisene kan gjennomføres på mer eller mindre miljøvennlig måte. Fordeling av tog-, buss-, fly- og bilbruk blant de ansatte skal kartlegges. Det vil være sentralt å kartlegge reisemål samt formålet med reisen. Deretter skal det, hvis det blir funnet hensiktsmessig, utarbeides rutiner for å dirigere reiseaktiviteten over på de mest miljøvennlige transporttilbudene. - Kartlegge forbruk av bil, tog og fly ved tjenestereise, samt hvorfor de ulike framkomstmidlene benyttes - Vurdere eventuelle tiltak for å redusere miljøbelastende transport Antall km reist med bil Antall flyturer per ansatt 4.2 Gjennomgå Jernbaneverkets bilpark Jernbaneverkets bilpark benyttes i den daglige interne driften av virksomheten. Det skal vurderes tiltak for å redusere antallet biler (leasing, leie, sambruk), i tillegg til å overveie muligheten for å erstatte noen kjøretøy med mer miljøvennlige alternativer (el-bil, gass-bil osv). Side 17

18 - Kartlegge antallet biler og forbruket av hvert enkelt kjøretøy - Vurdere mulighet for redusert bilpark (leie, sambruk, erstatt med mer miljøvennlige kjøretøy) Antall biler (bensin/diesel) per ansatt Antall biler (el/gass) per ansatt 4.3 Legge til rette for video- og telefonmøter Mange av dagens møter kan gjennomføres som telefonmøter eller via bildeoverføringer, og Jernbaneverket ønsker å se på mulighetene for å benytte slike verktøy for å redusere transportbehovet mellom regionene. Det vil i første omgang legges til rette for telefonmøter i alle hovedenheter. En utvidelse av prosjektet vil være å investere i utstyr for videokonferanser. Maksimalt utbytte av investeringene avhenger av tilsvarende investeringer i de andre hovedenhetene (spesielt regionene Vest og Nord). Arbeidet krever opplæring av de ansatte i bruk av utstyret. - Etablere telefonmøterom - Vurdere oppføring av videomøterom - Eventuelt etablere videomøterom - Kartlegge forbruk av telefon- og videomøterom Antall enheter med tilgang til telefonmøterom Antall møter gjennomført Side 18

19 Rutiner for oppfølging og forbedring Arbeidet som gjennomføres i de ti pilotetatene skal videreføres til andre statlige etater og det er derfor viktig å rapportere framdrift og erfaringer. Rapportering på arbeidet vil også fungere som en drivkraft for å utføre de ulike aktivitetene. Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet krever at etatene rapporterer status på sine aktiviteter til SFT som prosjektkoordinator. Dette vil skje kvartalsvis, og første frist for rapportering er Vår første rapportering er forsinket i henhold til SFTs plan, og vil foretas Foreløpig siste er Tilbakemelding til SFT gjennomføres av prosjektleder for Grønn Stat i Jernbaneverket og basere seg på innmeldt status fra de interne delprosjektlederne. Rapportering internt vil foretas i forkant av SFTs frister, og første interne rapporteringsfrist vil være Side 19

20 Sentrale lover og retningslinjer Forurensningsloven fastsetter et generelt forbud mot å forurense uten tillatelse (konsesjon). Loven er nå også gjort gjeldende for samferdselstiltak, og det er utarbeidet egne forskrifter som fastsetter grenseverdier for lokal luftforurensning og støy. Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende. Loven har videre til formål å forebygge at forbrukertjenester medfører helseskade. Forskriften om spesialavfall har til formål å sikre at spesialavfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette, og å bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av spesialavfall. Forskriften gjelder oppbevaring, levering og håndtering av spesialavfall. Forskriften om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir gjelder for virksomheter som årlig frambringer mer enn 250 kg kassert brunt papir. Den har som formål å redusere miljøproblemene ved å sikre gjenvinning av kassert brunt papir der dette ut i fra en avveining mellom miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske forhold er berettiget. Gjennom Forskrift om internkontroll stiller myndighetene en rekke krav til ansvarlig for virksomheten. Vedkommende skal arbeide systematisk for forbedring med hensyn til miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester. Vedkommende må også iverksette systematiske tiltak for å ivareta vern av det ytre miljø mot forurensning samt en bedre behandling av avfall. I tillegg kommer Forskrift om innkjøpsregler for forsyningssektorene, som er en gjennomføring av EØS-avtalen, og Regelverk for Statens anskaffelsesvirksomhet, som regulerer Jernbaneverkets atferd i leverandørmarkedet. Som forvaltningsorgan forholder Jernbaneverket seg dessuten til regjeringens planer og intensjoner slik de blant annet kommer til uttrykk i stortingsmeldinger, herunder meldinger om overordnet miljøpolitikk samt spesifikke samferdselsmeldinger. I sin melding om miljøvernpolitikken Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling (St meld nr 58 ( )), sier Regjeringen at den vil sikre at miljøhensyn skal innarbeides i beslutningsprosesser på alle områder og nivåer. Den offentlige sektor skal være en drivende kraft og gå foran i Side 20

21 arbeidet for et økologisk bærekraftig samfunn. Det vil være viktig å integrere miljøhensyn i virksomheten til det offentlige, både knyttet til rollen som forbruker, produsent, byggherre og eiendomsforvalter. På grunnlag av dette vil Regjeringen bl a gjennomføre prøveprosjektet Grønn Stat. Videre vil Regjeringen tydeliggjøre sektorenes ansvar ved at det utarbeides sektorvise miljøhandlingsplaner bygd på prinsippet om målstyring og kostnadseffektivitet på tvers av sektorene. Det er på bakgrunn av dette utarbeidet Miljøhandlingsplan for samferdselssektoren Side 21

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2005 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2292/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 26 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF

Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 908 47 910 Bodø, 15.9.2017 Styresak 97-2017 Miljøledelse og miljømål i Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Styret i Helse

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2006 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA- 2293/27 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 27 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

I en miljøbevisst virksomhet

I en miljøbevisst virksomhet I en miljøbevisst virksomhet Fokus: hvilken atferd ønskes (ikke hvordan endring) Tenk synergi: miljø, IK og langsiktig økonomi Husk virkning på: Virksomhetens effektivitet understøtter hovedmål? De ansatte

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004

Miljørapport for SFT med handlingsplan 2004 Miljørapport for SFT med handlingsplan TA-219/25 ISBN 82-7655-27-6 Sammendrag og miljøprioriteringer 25 SFT deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn Stat 1998-21. I den forbindelse kartla vi vår miljøpåvirkning

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt)

KOMMUNALTEKNIKK. Miljøplan for (prosjekt) KOMMUNALTEKNIKK Miljøplan for (prosjekt) Versjon Versjon: Dato: Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon 0.9 dd.mm.åååå Versjon 1.0 Versjon 1.1 Versjon 1.2 Versjon 1.X INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende.

MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. MAL - RAPPORTERING STATUS TILTAK MILJØHANDLINGSPLAN 2016 Tiltak som er planlagt gjennomført i 2016, årlig eller løpende. Tiltak Tidsløp Virksomhetsområde Rapportering Miljøledelse Utpeke ledelsens representant

Detaljer

Tiltaksplan for det ytre miljø

Tiltaksplan for det ytre miljø Tiltaksplan for det ytre miljø - Universitetet i Bergen 1. Generell del Flere av tiltakene er av generell karakter og effekt vil gripe inn i flere områder. Følgende er valgt fra satsingsområdene nedenfor

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015

Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 Ledelsens gjennomgåelse av miljøstyring etter ISO 14001 juni 2015 ISO 14001 Krav til ledelsens gjennomgåelse 4.6 Ledelsens gjennomgåelse Organisasjonens øverste ledelse skal gjennomgå miljøstyringssystemet

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2003 Rapportering av miljøindikatorer i SFT 23 TA-248/24 ISBN 82-7655-231-5 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for 23 viser mange positive trekk. Overføringen av SFTs beredskap mot akutt forurensning i Horten

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2002 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-1977/2003 ISBN 82-7655-221-8 Sammendrag SFTs miljøindikatorer for viser samlet sett mer variasjon enn tidligere år. Vi har registrert økt energiforbruk, flere

Detaljer

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879

Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark. Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Kartlegging av miljørettet arbeid ved tidligere Høgskolen i Finnmark Avdeling for personal og organisasjon ephorte 2009/3879 Innhold Innledning Gjennomgang av UiTs satsningsområder for miljøledelse, opp

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljøledelsessystemet

Miljøledelsessystemet RAPPORT M 127-2014 Miljøledelsessystemet Årsrapport Forord Miljødirektoratet ble opprettet 1. juli etter sammenslåing av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08

Felles miljødokument DATO: 28.10.02 ARKIV: MR.4.03 UTGAVE: 1:11 UTARBEIDET AV: HF ENDRET AV: HF SIST ENDRET: 02.06.08 UTARBEIDET AV: ENDRET AV: SIST ENDRET: 02.06.08 Sentrale miljømål og handlingsplan for 2010 Dette er en sentral handlingsplan for UMBs prioriterte miljøområder ved UMB som konkretiserer noen av UMBs miljømål.

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

ISO 14001 Miljøstyring

ISO 14001 Miljøstyring ISO 14001 Miljøstyring Hvordan bidrar ISO 14001 til et bedre miljø? Miljøpolitikk, vesentlige miljøaspekter og miljømål Miljøledelse 09 3. november 2009 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no

Detaljer

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016

Utskriftsvennlig statistikk - Taxi Hedmark AS - Miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport for 2016 https://rapportering.miljofyrtarn.no/environmentalreport/printstatistics/1145 Side 1 av 8 9.3.17 Taxi Hedmark AS Årlig klima- og miljørapport for 16 Beskrivelse av virksomheten: Taxisentral med tilknyttede

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET. Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF DET NASJONALE MILJØ- OG KLIMAPROSJEKTET Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Spesialisthelsetjenesten Inndelt i fire helseregioner: Helse Nord Helse Midt Helse Vest Helse

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004

VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 VEILEDER IDENTIFISERING OG VURDERING AV MILJØASPEKTER NS-EN ISO 14001:2004 Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Hensikt... 2 1.2 Definisjoner... 2 1.3 Omfang... 3 1.4 Ansvar... 3 2 VEILEDNING TIL IDENTIFISERING

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien Drammen Nei 1 Rapport nr.: 05.165 Virksomhet: Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Nei Nei Bedriftsnummer: 979618840 SFTs arkivkode:

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE

HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE ADMINISTRASJONEN avdeling for personal og organisasjon HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE 2010-2011 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Ambisjoner for miljøledelse... 2 3 Mål, indikatorer

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 Millioner kr 2 1

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

Miljøanalyse - konsulentens rolle

Miljøanalyse - konsulentens rolle Miljøanalyse - konsulentens rolle Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Innhold Sertifiseringsprosessen Miljøgruppa og organisering av arbeidet Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Miljømål og miljøindikatorer

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner.

Områdene som er sertifisert, er regelmessig renhold, temporært renhold, drift av vaskeri, og betjening av kantiner. Miljørapport 016 Generelt ALLIANCE+ har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring.

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

2315 STRATEGI MOT

2315 STRATEGI MOT STRATEGI MOT 2012 2315 2007 Sammen for miljøets beste Siden opprettelsen av SFT i 1974 er de fleste utslippene til luft og vann i Norge redusert med 60 90 prosent. Mye av dette er resultat av SFTs kravstilling

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen

Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen 22.3.217, 15.16 Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministrasjonen Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Hovedkontor-for konsern

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1 Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 127,00 Millioner kr. 2009 139,00

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012

Fremtidens byer. Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Fremtidens byer Ingrid Bjerke Kolderup Teamleder MSA 12. januar 2012 Grønne anskaffelser og miljø Presentasjonsrunde Overordnet om Difi Hvorfor er offentlige anskaffelser viktig? Jobber Fremtidens byer

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 942, Millioner kr. 12 213 84, Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule

Miljørapport - Ørsta vidaregåande skule - Ørsta vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten:

Visit Geilo. Arbeidsmiljø. Årlig klima og miljørapport for Sykefravær i prosent. Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Visit Geilo er et salgs og markedsføringsselskap for alle reiselivsbedrifter i Hol kommune. Selskapet har rundt 18 medlemmer.

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet 2011 2015 Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier

Detaljer

/6157/MAMI/542.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

/6157/MAMI/542.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Vår dato 18.11.2016 2016/6157/MAMI/542.1 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21 Vår ref. AquaGen AS, avd. Tingvoll 6630 TINGVOLL Rapport etter

Detaljer