Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS"

Transkript

1 Ketil Fløgstad Totalmiljø AS

2 Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter

3 Veien til Miljøfyrtårn FASER Oppstart AKTIVITETER Virksomheten starter arbeidet TIDSROM Miljøanalysen Kartlegge, lage handlingsplan, iverksette tiltak 3 12 mnd Rapport Sertifisering Oppfølging Et beskrivende dokument Sertifisør sjekker Miljøfyrtårnsertifikat utdeles Evt. sende søknad om tilskudd Daglige rutiner, instrukser Årlig miljørapport Resertifisering etter 3 år Tilpasses Tilpasses Løpende

4 Miljøgruppen Medlemmene representerer virksomheten (Ca. 3-7 medlemmer) Konsulent/internkonsulent Representant(er) fra ledelsen Miljøansvarlig Representant(er) fra AMU/tillitsvalgte/HMS-avd. Teknisk ansvarlig (hvis det finnes i virksomheten) Generelt miljøinteresserte Miljøgruppen gjennomfører ca. 4-6 arbeidsmøter.

5 Oppstartsmøte Gjennomgang av vesentlige punkter ved Miljøfyrtårn Finne bransjekrav Valg av miljøansvarlig Grovanalyse av bedriften Lage fremdriftsplan

6 Bransjekravene Et generelt bransjekrav for alle bransjer Valg av spesialkrav for bransjen Bransjekravene er delt inn i ulike miljøtema

7 Miljøtemaene HMS-Internkontroll Arbeidsmiljø Avfall - reduksjon og sortering Innkjøp og materialbruk Energi Vann Transport Utslipp til luft/vann/støy Estetikk

8 Innkjøp Miljøfyrtårn og HMS Miljøstyringssystem som er tilpasset små og mellomstore virksomheter og offentlig virksomhet. Miljøfyrtårn Avfall Energi HMS-systemet Kilde A.G Helbostad, TI

9 HMS-Internkontroll HMS- Krav til dokumentasjon Internkontrollforskriften 5 - Utarbeide miljømål (indre og ytre miljø) - Organisere HMS-arbeidet (ansvar og myndighet) - Kartlegge risiko og planer for oppfølging - Utarbeide prosedyrer og instrukser - Rutiner for avviksbehandling og rapportering - Oversikt over aktuelle lover/ forskrifter - Gjennomføre en årlig HMS-revisjon

10 INTERNKONTROLL-MAT Virksomheter som; kantinedrift, institusjoner, restauranter, barnehager, SFOer m.m. som lager og serverer mat til andre har i henhold til næringsmiddellovgivningen: Meldeplikt Barnehager, SFO og lignende med et permanent tilbud om matservering, skal normalt sende inn melding til Mattilsynet. Meldeplikten vil alltid være nødvendig dersom aktiviteten omfatter tilberedning og frambud av lett bedervelige næringsmidler. Skolekjøkken har normalt ingen meldeplikt så lenge det ikke produseres eller håndteres matvarer for frambud til andre enn dem som har laget maten (kilde: Mattilsynet) Mer info: og

11 Avfallsmengder Husholdningsavfall i Norge (kilde SSB): 1950: Ca. 25 kg 1995: 269 kg 2007: 429 kg Kg Avfallsmengder per innbygger (kg) År År Kg

12 Avfallshåndtering Kartlegging av avfallet hva slags type avfall hvor oppstår avfallet hvor mye avfall hvor mye utgjør de årlige avfallskostnadene

13 Avfallshåndtering Hvordan finne forventet årlige avfallsmengder og kildesorteringsgrad? Avfallet veies minimum i en uke. Da kan vi si noe om forventet årlig avfallsmengder og kildesorteringsgrad i prosent. Kildesorteringsgrad = hvor stor andel av det totale avfallet som er kildesortert

14 Avfallshåndtering Resultat Avfallsplan hvilke avfallstyper som skal kildesorteres hvordan avfallet skal håndteres valg av utstyr og merkesymboler hvem henter og når tømmes avfallet (internt og eksternt) lage avfallsinstruks oversikt over avfallsmengder og kostnader

15 Hjelpemiddelspesialisten AS Foto: Svein Johansen

16 Avfallsreduksjon Avfallsreduksjon minst mulig avfall Nei takk til uadressert reklame Minst mulig engangsartikler Bruk av e-post og dobbeltsidig utskrift/ kopiering = mindre papir Gjenbruk av emballasje Returordninger (for eksempel toner)

17 Energi Kartlegge Kartlegge det årlige energibruket Etablere systemer for energiregistrering Energibruket skal registreres og følges...(se bransjekravene) Redusere forbruket gjennom: bruk av sentralt driftsanlegg (SD) som styrer lys varme og ventilasjon ENØK - lønnsomme investeringer bruk av energivennlige lyskilder (sparepærer/led) bruk av energigjerrig utstyr gode interne rutiner som sikrer lavt forbruk

18 ENØK (over kwh) Årlig forbruk over kwh: Energirådgiver skal vurdere behovet for en ENØKanalyse. ENØK-sjekklisten skal fylles ut av energirådgiveren. ENØK-sjekklisten og definisjon på en energirådgiver finner dere på

19 ENØK (under kwh Årlig forbruk under kwh: ENØK-sjekklisten skal fylles ut og tas i bruk (Det stilles ingen spesielle krav/kompetanse i gjennomgangen/utfylling av sjekklisten)

20 Innkjøp og materialbruk Innkjøp i offentlig sektor: ca. 300 milliarder i året Offentlig sektor har stor påvirkningskraft på det private næringsliv ved å stille konkrete miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester.

21 Miljømerker? Innkjøp og materialbruk

22 Innkjøp og materialbruk Kartlegge leverandører og produkter mht. miljøprofil og miljømerking Etterspørre positiv miljømerking (Svanen, Blomsten, Debio m.fl.) Stille krav til leverandører om miljøvennlig drift og deres miljøpolitikk Krav: Veileder for miljøvennlig innkjøp skal benyttes.

23 Transport (utslipp til luft) Miljøvennlig transportmidler - Velge mer miljøvennlig transportmidler (tjenestereiser/ansattes reisevaner til og fra jobb) Bedriften skal blant annet: - ha oversikt over drivstofforbruket (gjelder egen bilpark og ved utbetaling av kjørgodtgjørelse) - ha oversikt over kjøretøyenes kjørelengde (gjelder egen bilpark) - ha oversikt over antall flyreiser/flytimer i tjenestereiser - etterspørre mer miljøvennlige kjøretøy (ved nyinnkjøp)

24 Vann (Utslipp og forbruk) Utslipp Prosessavløp måles Renseutstyr sjekkes (funksjon/vedlikehold) Unngå farlig avfall i avløp Forbruk Årlig forbruk og kostnad Vannreduserende tiltak Resirkulering av vann

25 Arbeidsmiljø Kartlegging av arbeidsmiljøet - Bedriftshelsetjenesten, verneombud, AMU -Ergonomi -Trivsel - Inneklima - Lysforhold - Støy og støv - Helsefarlige stoffer - Verneutstyr -Renhold

26 Estetikk Ryddighet og orden = trivsel Nedre Bekkelaget skole. Foto: Arne Tengs Hafsø

27 HMS - kartlegging/revisjon Område Dette betyr i praksis: Ja/Nei Kommentarer 9.5. Avfallshåndtering Bedriften har system for avfallshåndtering: Bedriften har en avfallsinstruks som er kjent og lett tilgjengelig for alle ansatte Bedriften har rutiner for at farlig avfall blir tatt forsvarlig hånd om og levert til godkjent mottak Bedriften har rutiner for å sikre at det oppstår minst mulig avfall på arbeidsplassen 9.6. Energibruk Bedriften har system for ENØK - arbeid Bedriften gjennomfører ukentlig måleravlesning og registrering av energibruk Bedriften jobber aktiv med ulike ENØK - tiltak Bedriften har rutiner for styring av ventilasjon og oppvarming Bedriften har rutiner for å slå av lyskilder, PC utstyr og andre elektriske artikler

28 Miljøindikatorer (eksempler) Avfall Transport Innkjøp Energi Sorteringsgrad i % Gjennomsnittlig forbruk av drivstoff /pr. mil Innkjøp og forbruk av papir /pr. årsverk kwh / pr. kvm oppvarmet areal Avfall i kg /pr. mill. omsatt i kr Antall kjørte km /pr. mill. omsatt i kr Andel miljømerkede produkter i %, og/eller antall ulike produkter med miljømerke kjøpt inn siste år. Forbruk av liter olje /pr. kvm Avfall i kg /pr. årsverk Andel flyreiser i forhold til totale antall reiser i % Andel miljøsertifiserte leverandører i % Forbruk av antall kwh / pr. årsverk

29 Konsulentrapporten Rapporten skal gi relevant informasjon: Om virksomheten Om arbeidet og prosessen Om hvordan kravene er tilfredstilt/håndtert (generelt bransjekrav og spesialkrav) NB! Rapporten kan skrives av virksomheten selv, men må godkjennes av Miljøfyrtårnkonsulenten.

30 Suksesskriterier for virksomheten Miljøfyrtårn må være godt forankret i ledelsen, HMS- avdelingen, AMU.. Bedriftens eiendomsforhold til Miljøfyrtårn Ansatte deltar aktivt i miljøarbeidet Det ytre miljø skal likestilles med andre saker innenfor HMS- arbeidet (gjennom vernerunder, HMS- revisjon, miljørapporter etc.)

31 Lover og forskrifter Noen aktuelle lover: Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Produktkontrolloven

32 Lover og forskrifter Noen aktuelle forskrifter tilknyttet Miljøfyrtårnarbeidet: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler Forskrift om arbeid ved dataskjerm. Produktforskriften Stoffkartotekforskriften Forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). Forskrift om verne- og helsepersonale

33 Linker Noen nyttige websider:

34 Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets svartjeneste: Tlf: Epost på:

35 Spørsmål?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS

INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE. Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS INTEGRERT INTERNKONTROLL OG MILJØLEDELSE Ketil Fløgstad, miljørådgiver Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp.

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp. Dette er en populærversjon av Difis kriteriesett for innkjøp av entreprenørtjenester til offentlige anlegg. Her finner du forslag til miljøkriterier som kan benyttes ved innkjøp av disse tjenestene. Kriteriene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Ringer i vannet Det gjøres mye spennende utviklingsarbeid i mange kommuner. Vi har mye å hente på å lære og å la oss inspirere

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer