Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen"

Transkript

1 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet Miljørapport. Miljøanalyse og miljøhandlingsplan for Nansenskolen. Den ble utarbeidet i en arbeidsgruppe med to representanter for skolens ansatte, leder av Personalrådet og skolens vaktmester. I tillegg deltok representanter for studentutvalget. Arbeidsgruppa hadde møte hver uke under kyndig veiledning fra en representant fra miljøkonsulentfirmaet Lillehammer Miljø. Dette er godkjent som ekspert og veileder ved sertifisering av miljøfyrtårnvirksomheter.. Arbeidet tok utgangspunkt i en mal for utforming av en miljørapport. Denne ble fulgt kontinuerlig og skolens miljøvirksomhet ble føyet inn i den. Arbeidet endte opp i en miljørapport som bygger på og er tilpasset skolens virksomhet. Som et utgangspunkt gjengis hovedinnholdet rapporten. 1 Bakgrunn Hva er miljøsertifisering? Hvorfor miljøsertifisering 2 Presentasjon av Nansenskolen 3 Arbeidet med ytre miljø og arbeidsmiljø ved Nansenskolen Mål for ytre miljø og arbeidsmiljø Indikatorer og suksesskriterier for ytre miljø og arbeidsmiljø Miljøanalysen Miljøfyrtårnkrav innen arbeidsmiljø HMS Miljøfyrtårnkrav innen ytre miljø 4 Handlingsplan for ytre miljø og arbeidsmiljø ved Nansenskolen 2. Viktige forutsetninger for skoler som vil sette i verk miljøtiltak Det er viktig at skolen allerede har iverksatt og erfaring med miljøtiltak. Dette bør ha skjedd over minst ett til to år og gi grunnlag for å evaluere og forbedre tiltakene. Skolen bør være miljøsertifisert eller ha til hensikt å gjøre det. Sertifiseringen er et signal overfor omverdenen om at en vil underkaste seg autoriserte miljøkrav. For skolen selv viser det at en vil pålegges slike krav og de forpliktelser disse stiller. Skolen må ha en miljøansvarlig som samordner, holder miljøarbeidet i hevd og stimulerer til nye tiltak. Den miljøansvarlige må hvert år utarbeide en rapport om arbeidet året før.

2 2 Det utarbeides for eksempel en instruks for avfallsortering og energibruk Eksempler på konkrete tiltak: Reduksjon av energiforbruk og valg av energiform, riktig energi til riktig formål. På Nansenskolen er undervisningsbyggene varmet opp med vannbåren varme, bla. hentet fra jordvarme. Dette har siden 2002 gitt reduserte oppvarmingskostnader.. Internatet og gamlebygningen har elektrisk oppvarming. Innen en ennå uavklart framtid vil det også bli installert vannbåren varme i internatet. Tilrettelegging for avfallssortering i lett tilgjengelige avfallsbokser som tømmes på en avfallsstasjon med alle beholdere for sortering. Avfallet hentes jevnlig av renovasjonsselskapet. Bred informasjon om miljøtiltakene og innføring av interne rutiner for sortering og energireduksjon. Motivering for deltakelse i tiltakene. Disse knyttes til undervisningen og settes inn i en generell miljøpolitisk sammenheng 3 Holdning og motivering Miljøtiltak på en skole involver mange personer. Dette gjelder både elever/studenter og ansatte. Derfor er det viktig med positive holdninger og motivering for å følge opp og gjennomføre de mange tiltakene. Dette er dels en praktisk, men ikke minst en pedagogisk oppgave med bl.a. følgende konkrete punkter. Det formuleres et mål for miljøarbeidet, både når det gjelder tiltak, det ytre miljø og arbeidsmiljøet. Studentene gis ved skoleårets begynnelse en bred informasjon om skolens miljøtiltak. Dette skjer gjennom orienteringer, omvisninger og pedagogisk arbeid ( gruppearbeid). Stedets renovasjonsselskap besøkes eller orienterer på skolen. Skolens miljøvirksomhet tas jevnlig opp i studentutvalget/ elevrådet og skolens styringsorganer. For skoler med kortkurs/sommerkurs utarbeides det en kort orientering om skolens miljøvirksomhet. Denne inngår i en instruks for kursledere, som orienterer om skolens miljøoppgaver i begynnelsen av hvert kurs. Andre folkehøgskoler oppfordres til å sette i verk ulike miljøtiltak og eventuelt bli miljøsertifisert. Skoler kan dessuten utveksle erfaringer. Nansenskolen har orientert om sin virksomhet i Norsk Folkehøgskole og på rektormøtet i 2008.

3 3 4 Praktiske tiltak på ulike områder På grunnlag av erfaringer med miljøvirksomhet og -fokus gjennom flere år, nedfelt i handlingsplanen, iverksettes ulike tiltak. Nansenskolen har nå ett års erfaring med en konkret miljøstrategi. Den vil bli fulgt jevnlig opp og om nødvendig revidert. Viktige områder og krav: a. Generelle krav Skolen må oppfylle Forskrift om miljørettedet barnehager og skoler. Skoler som tilbereder mat skal ha innført internkontroll Mat i henhold Forskrift om næringsmiddelhygiene. Skolen bør være tilknyttet verne- og helsepersonale eller bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift 1994 nr. 333 Skolen har et vernombud som følger opp krav innen HMS ( helse-, miljø- og sikkerhet) b. Integrering i pedagogikken Skolens nærmiljø trekkes inn for belyse og gjennomføre miljøtiltak. Alle linjer tar opp miljøspørsmål gjennom undervisning, praktiske oppgaver og prosjektarbeid. c. Innkjøp Skolen må etterspørre varer med lav miljøbelastning. GRIP har utarbeidet en veileder på dette området. Be sentrale matvareleverandører dokumentere deres miljøprofil. Det sendes brev om dette til for eksempel Tine, Bama, Asko og Norgesgruppen. Skolen må tilstrede å bruke miljømerkede produkter. Så langt det er mulig brukes lokalproduserte (kortreiste) og økologiske matråvarer. d. Ytre miljø På uteområder legges det vekt på god skjøtsel og estetiske hensyn med en grønn profil Ytre vedlikehold av bygninger er en viktig del av dette. Forbud mot tomgangskjøring på veier, inngangsområder og parkeringplasser

4 4 Forbud mot røyking nær bygninger og inngangsområder e. Indre miljø Fellesrom og arealer må ha mye grønne planter, god ventilasjon og gode (naturlige) lysforhold. Undervisningsrommene skal være i slik stand at de oppleves som gode arbeiderplasser for studenter/elever og lærere. Yttertøy tas av utenfor undervisningsrommene. I skolebygningene tas vinterfottøy av og erstattes med innesko. Likeledes erstattes fottøy for bruk i internat i undervisningsrommene med innesko. f. Førstehjelp og hygiene Felleslokaler og undervisningsrom er ryddige og rengjøres på en mest mulig miljøvennlig måte. Opplæring og vaskekurs for alle skolekull. HMS-datablad for kjemikalier og vaskemidler gjøres kjent for alle brukere Førstehjelpkurs gjennomføres for ansatte og studenter/elever. For ansatte gjentas dette hvert tredje år. g. Energibruk Interne rutiner skal sikre lavt energiforbruk til oppvarming, ventilasjon, lys og produksjon Energibruk registreres periodisk for kontroll og oppfølging av denne h. Avfallsreduksjon Lillehammer, Øyer og Gausdal Renovasjonsselskap (GLØR) har satt som målsetting at 70 % av avfallet blir kildesortert og levert til gjenvinning. Pr. 30/ kildesorterte Nansenskolen 72.5 % av avfallet. Det må gjennomføres minst tre avfallsreduserende tiltak. Ved sertifisering skal minst to nye tiltak dokumenteres. Miljøsertifiseringen for Nansenskolen omfatter: 1. Sortering av matavfall, papir, plast på avfallsposter i bygningene. Dette samles opp på en egen avfallsstasjon 2. I egen virksomhet utnyttes papiret best mulig og grad av emballering reduseres 3. Leverandører oppfordres til å ta tilbake brukt emballasje

5 5 4. Det oppfordres generelt til gjenbruk Avfallsbøtter merkes med symboler/tegninger. Dette vil lette sorteringen for ikke norsk-språklige 5 Rullering og revisjon Handlingsplanen er både resultatet av en sertifiseringsprosess og flere års forutgående erfaring med miljøtiltak. Tiltak og gjennomføring kan stadig forbedres. Derfor er dette en kontinuerlig prosess. Ved starten på hvert år uarbeides en miljørapport for det foregående året. Til det brukes en mal utarbeidet for miljøfyrtårnvirksomheter. 6 Opplæringsprogram Når en skal lage et opplæringsprogram må dette både inneholde en beskrivelse av forutsetninger for miljøsertifiseringen og konkretisering av ulike tiltak. Det danner bakgrunnen for dette dokumentet og gir et indirekte grunnlag for et opplæringsprogram med allmenn gyldighet, dvs. for alle folkehøgskoler i Norge. Oppsummert innholder programmet følgende tema: 1. Generell innledning 2. Viktige forutsetninger for skoler som vil sett i verk miljøtiltak 3. Holdning og motivering 4. Praktiske tiltak på ulike områder 5. Rullering og revisjon 6. Opplæringsprogram I form er dette ikke et skjematisk program for opplæring i miljøtiltak på norske folkehøgskoler. Men de forskjellige temaene burde gi kunnskap om forutsetninger og bakgrunn for opplæring i miljøholdninger og tiltak. Den enkelte skole må gå videre på dette, gi det en konkret form og knyttet det til egen virksomhet. Lillehammer 15.januar 2009 Arne Chr. Stryken Ansvarlig for miljøsertifisering og oppfølging av denne på Nansenskolen.

6 6

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Regionalplan for energi og klima 2010-2020

Regionalplan for energi og klima 2010-2020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Handlingsprogam for ns egne virksomheter 20152020 Regionalplan for energi og klima 20102020 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Bygg og anlegg energibruk og

Detaljer

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015

SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 GREEN KEY EN MILJØSERTIFISERINGSORDNING FOR HOTELLER, CAMPING OG ANDRE OVERNATTINGSVIRKSOMHETER SØKERVEILEDNING KRITERIER FOR CAMPING 2012-2015 Adresse: Stiftelsen FEE Norway, Postboks 4502, 4673 Kristiansand

Detaljer

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005

Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Miljøstatus for The Tall Ships Races Fredrikstad 2005 Versjon: 19.05.05 Kapitler: 0 Innledning / organisering 1 Generelt 2 Arbeidsmiljø 3 Innkjøp 4 Avfall 5 Energi 6 Transport 7 Utslipp 8 Selvpålagte miljøkrav

Detaljer

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC)

Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Søknad om miljøsertifisering for VM i orientering, Trondheim 2010 World Orienteering Championships (WOC) Kriterier for Miljøgodkjent arrangement Kriteriene for å søke er delt opp i 8 områder, internt miljøarbeid,

Detaljer

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03

Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Miljørapport for Rådhuset - 07.02.03 Medlemmer i prosjektgruppen: Miljøansvarlig: Rådgiver: Rapportens målsetting: Arne Andreassen (vaktmester) Tore Ahmad (info) Johnnie Brok (Bygnings- og reguleringsavd.)

Detaljer

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009

Avfall Norge. Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Avfall Norge Miljørapport - Avfallskonferansen i Bergen 9. 11. Juni 2009 Mai 2009 Om Avfallskonferansen 2009 Avfallskonferansen 2009 arrangeres 9.-11. juni i Grieghallen i Bergen. Arrangører er det lokale

Detaljer

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen.

Bedriftene har utviklet egne miljøledelsessystem med hjelp av KPMG Consulting AS og har i prosessen gitt nyttige innspill til veilederen. FORORD Miljø får større og større plass i samfunnsdebatten og media og opinionen setter sterkere søkelys på miljøvirkninger av næringsaktivitet. Havbruksnæringen er intet unntak i så måte. Det vil i framtiden

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE

KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE KLIMAGUIDE FOR NTLs TILLITSVALGTE innhold 1. Innledning... 3 2. Miljø og klima i styringssystemene... 4 3. Miljøsertifisering... 6 4. Ideer til lokale tiltak... 9 6. Kilder og inspirasjon... 11 2 1. Innledning

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

inspirerende, troverdig og resultatorientert!

inspirerende, troverdig og resultatorientert! inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006 GRIPs miijøarbeid 2006. 2007... 3 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP...

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3

Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Innføring av miljøledelse i Helgelandssykehuset HF - revisjon 3.3 Prosjektbeskrivelse Side 1 av 15 Sist oppdatert 23.09.2013 Prosjekteier: Per Martin Knutsen Prosjektleder: Lars-Inge Ingebrigtsen Dato

Detaljer

Miljørapport for Stallen

Miljørapport for Stallen Miljørapport for Stallen (HMS-avdeling og de tillitsvalgte) Oppstart: September 2002 Medlemmer i prosjektgruppen: Knut Alnæs (HMS-sjef) Lena Myhrberg (HMS-rådgiver) Signar Karlsen (vaktmester) William

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer