europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D /01 (06.01) B21C 37/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet , DE, U (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver EISENBAU KRÄMER mbh, Karl-Krämer-Strasse 12, 7223 Kreuztal, DE-Tyskland (72) Oppfinner Beissel, Joachim, Dr.-Ing., Hörbachstrasse 2, 7271 Hilchenbach, DE-Tyskland Reichel, Thilo, Dr.-Ing., Unterm Rotscheid 2, 7234 Wilnsdorf, DE-Tyskland (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse LENGDEKANTBEARBEIDELSESINNRETNING FOR METALLPLATER (6) Anførte publikasjoner DE-A DE-A DE-A EP-B

2 1 Beskrivelse [0001] Oppfinnelsen vedrører en lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater, særlig for fremstilling av rør, med en spenninnretning og en bøyeinnretning med en nedre og øvre formverktøyanordning som begge er utformet for bøyning av lengdekanten, hvorved den nedre og øvre formverktøyanordningen strekker seg over hele lengden av metallplaten, og av hvilke i det minste den øvre eller nedre formverktøyanordningen for utføringen av bøyeprosessen i forhold til metallplaten er innstillbar i vertikal retning, og som i justeringsretningen kan forsynes med innstillbar bøyekraft. [0002] En lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater av denne typen, spesielt for fremstilling av rør, vises i DE A1. Ved denne kjente lengdekantbearbeidelsesinnretning i form av en hydraulisk metallplatebøyepresse strekker det seg et underverktøy og et oververktøy over hele lengden av en lengdekant med eller uten avbrudd. [0003] En ytterligere lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater, særlig for fremstilling av rør, er angitt i DE A1. Med denne kjente lengdekantbearbeidelsesinnretningen kan det gjennomføres både rette og skrå snitt, for eksempel en V- eller X-utforming av en sveisesøm på langs av det ferdigbøyde røret, samt at det kan foretas bøyeprosesser på et felles bord. For bearbeidelsen av lengdekanten føres bordet med en påspent metallplate forbi en høvelinnretning. Deretter kommer metallplatens lengdekanter til området for et forbøyeaggregat og deretter til et ferdigbøyeaggregat. Ved dette gjennomføres den ønskede forbøyning ved hjelp av rullepar. Ved hjelp av rullenes tilsettingstrykk kan det i kantområdet oppstå hhv. utvalsing og klemming, noe som likeledes er beskrevet i denne publikasjonen (på side 3). Fordi forbøyeinnretningen med en øvre og en nedre rull føres forbi lengdekanten, oppnås heller ikke en utretting av bølger som finnes i metallplaten. Videre er det vanskelig å bøye tykkveggede stålplater med slike ruller. [0004] En lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater for fremstilling av rør med en forbøyningsinnretning med ruller og en kantbearbeidelsesinnretning vises også i EP B. [000] En ytterligere bøyeinnretning for kanter av metallplater er vist i EP B1, hvorved det ikke er tilveiebrakt en kantbearbeidelsesinnretning som ville være egnet for fremstillingen av rør. [0006] Også ved bøyeinnretningene for metallplater vist i US 4,4,872 A og EP A2 er det ikke tilveiebrakt en kantbearbeidelse. [0007] Ved en platebøyemaskin vist i DE A1der det likeledes ikke er tilveiebrakt en kantbearbeidelse, er det over oversiden og undersiden av en metallplate tilført via en bæreinnretning flatemessig anordnet flere rader av stempler som er rettet mot metallplatens nedre eller øvre ytterflate, og som er innstillbare i forskjellige

3 avstander fra metallplatens ytterflate. Stemplene på metallplatens overside og underside er derved respektive anordnet i minst tre rader, hvorved hver rad på oversiden ligger motsatt en rad på undersiden, og hvorved avstandene mellom radene er innstillbare. Spesielt tykke metallplater lar seg på denne måten bare bøyes med betydelig innsats. [0008] En ytterligere rørbøyemaskin er vist i DE A1 samt i EP A2. EP A2 og DE A1 viser eksempler for hydrauliske platebøyemaskiner. [0009] Oppgaven som ligger til grunn for foreliggende oppfinnelse er å stille til disposisjon en lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater av den innledningsvis nevnte art som forenkler bearbeidelsen av lengdekanter til metallplater, for eksempel for fremstillingen av rør. [00] Denne oppgaven løses med trekkene i krav 1. Herved er det ved en typisk lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater tilveiebrakt at det for bearbeidelsen av metallplatens lengdekant finnes en kantbearbeidelsesinnretning, og at den øvre og/eller nedre formverktøyanordningen i forhold til lengdekanten oppviser flere parallelle rader av segmenter som er separat styrbare. [0011] Fordelen med den på denne måten utformede innretningen for bearbeidelse av lengdekanter av metallplater er at forbøyningen og bearbeidelsen av kantene pålitelig kan gjennomføres med relativt liten innsats i samme anlegg selv om det foreligger tykke metallplater som brukes for rør med store diametere (f.eks. større enn 0 cm). [0012] En oppbygging som er fordelaktig for styringen av bøyeprosessen består i at den nedre og/eller øvre formverktøyanordningen for forskyvning er tilkoblet en hydraulisk justeringsinnretning. [0013] For oppbygging og funksjon er i tillegg de trekkene fordelaktige at den nedre og/eller øvre formverktøyanordningen er bygget opp av flere segmenter i parallell retning med metallplatens lengdekant. [0014] En god tilpasning til forskjellige metallplater og bøyeradier får man ved at segmentene til den nedre formverktøyanordningen oppviser hver en justeringssylinder og et formverktøystempel med pressko, og segmentene til den øvre formverktøyanordningen oppviser hver en ytterligere justeringssylinder og et ytterligere formstempel med en ytterligere pressko. Derved kan utformingen være slik at presskoene er utskiftbare. [001] En oppbygging som er fordelaktig for bearbeidelsesprosessene består i at det finnes et underlag for opptak av metallplaten, og at det er tilveiebrakt en tilførselsinnretning som fører metallplaten via underlaget i retning på tvers av platelengdekanten til bøyeinnretningen som er anbrakt ved siden av underlaget. [0016] Metallplatebeiarbeidelsen er i tillegg begunstiget ved at kantbearbeidelsesinnretningen i forhold til lengdekanten av metallplaten som skal bearbeides er anbrakt

4 utenfor bøyeinnretningen hvorved et bearbeidelsesverktøy er forskyvbart langs lengdekanten. Derved kan anleggets geometriske dimensjon utføres relativt plassbesparende. [0017] En fordelaktig utforming for kantbearbeidelsen består i at bearbeidelsesverktøyet er et freseverktøy. [0018] Er det tilveiebrakt at det i tillegg finnes en retteinnretning for utretting av bølgeformede metallplater, kan også bølgeformede metallplater i det samme anlegget forberedes for den videre bearbeidelsen. For eksempel kan utrettingen bevirkes ved hjelp av bøyeinnretningen som strekker seg i lengderetningen av metallplaten, eller det kan være tilveiebrakt en ytterligere anordning av rettemidler. [0019] En automatisk gjennomføring av bøyeprosessen oppnås pålitelig ved at spenninnretningen og bøyeinnretningen er tilkoblet en felles styreinnretning som er utformet for innspenning og bøyestyring som er avstemt til hverandre. [00] I tillegg bidrar også tiltakene at tilførselsinnretningen og kantbearbeidelsesinnretningen er tilkoblet styreinnretningen til en forenklet automatisk bearbeidelse. [0021] En fordelaktig videre utforming for bearbeidelsen består i at bøyeinnretningen er utformet for forbøyning, og at spenninnretningen oppviser en motlagerinnretning som er utformet til å bevirke motkreftene som må genereres for forbøyningen, hvorved metallplatespenninnretningen med pressylindre og pressko er dimensjonert slik at fikseringen av metallplaten både når den freses, høvles eller skjæres og ved forbøyningen og/eller utrettingen er sikret. [0022] Istedenfor et freseverktøy for kantbearbeidelsen kan det også være tilveiebrakt et høvelverktøy eller et annet skjæreverktøy (f.eks. en sag). [0023] Oppfinnelsen forklares i det etterfølgende ved hjelp av utførelseseksempler med henvisning til tegningene. Der viser: Fig. 1 innretningen for bearbeidelse av lengdekanter vist skjematisk i tverretning til en metallplate-lengdekant med et første utførelseseksempel for en forbøyningsinnretning. Fig. 2 et ytterligere utførelseseksempel av innretningen for bearbeidelse av lengdekanter vist på tvers av en metallplate-lengdekant med en annen utforming av bøyeinnretningen, og Fig. 3 et ytterligere utførelseseksempel av innretningen for bearbeidelse av lengdekanter vist på tvers av en metallplate-lengdekant med en bøyeinnretning endret i forhold til Fig. 2. [0024] Fig. 1 viser en lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater B, en slik som spesielt ved rørfremstillingen anvendes for bearbeidelse av lengdekanter før en endelig bøyeprosess. En plan metallplate B tilføres et bearbeidelsessted over et underlag 14 ved hjelp av en tilførselsinnretning i tverretning til dens ene lengdekant. I bearbeidelsesposisjonen befinner seg lengdekantavsnittet i området av en

5 forbøyningsinnretning med en nedre formverktøyenhet 7 og en øvre formverktøyenhet 8 hvorved den nedre formverktøyenheten 7 på sin øvre side som er vendt mot den angjeldende flate metallplatesiden bærer en formfordypning 7.1, og den øvre formverktøyenheten 8 i sitt endeområde som er vendt mot den angjeldende flate metallplatesiden bærer en konveks formdel 8.1 opptatt på en formdelbærer 8.2. Formverktøyenhetene 7 og 8 som i lengderetningen kan være gjennomgående eller segmenterte, strekker seg parallelt med metallplatens lengdekant og er forskyvbart lagret på en respektive justeringsenhet 9, 9 der de hver vinkelrett til metallplateplanet kan forskyves for å foreta en forbøyning av metallplatekanten. [002] Utenfor mtallplate-lengdekanten er det i tillegg anbrakt en kantbearbeidelsesinnretning som kan forskyves mot metallplatekanten eller som metallplaten B ved hjelp av en tilføreselsinnretning kan føres til. For bearbeidelse av den øvre og nedre metallplatekanten er kantbearbeidelsesinnretningens bearbeidelsesverktøy formet tilsvarende for eksempelvis å fremstille en sveisesømforberedelse i V-, Y- eller X- form. Bearbeidelsesverktøyet er fortrinnsvis et freseverktøy, men det kan også være et høvelverktøy eller et annet skjæreverktøy. For bearbeidelsen kan oppbyggingen være utført slik at bearbeidelsesverktøyet langs metallplate-lengdekanten beveges mens metallplaten er i ro, eller metallplaten B beveges langs bearbeidelsesverktøyet som er i ro. [0026] Videre er det tilveiebrakt en spenninnretning som metallplaten B kan spennes fast med mot underlaget 14 eller en annen understøttelse 11 (sml. fig. 2 og 3) for å kunne gjennomføre lengdekantbearbeidelsen stabilt og nøyaktig. Spenninnretningen er for eksempel utstyrt med pneumatisk eller hydraulisk arbeidende pressylindre og pressko og er slik dimensjonert at metallplaten B er sikkert fiksert både ved bearbeidelsen med frese-, høvel- eller skjæreverktøyet og ved forbøyningen. [0027] Styringen av tilførselinnretningen, spenninnretningen og forbøyningsinnretningen foregår ved hjelp av en felles styreinnretning avstemt til hverandre hvorved også styringen av kantbearbeidelsesinnretningen kan være inkludert i styringen ved hjelp av styreinnretningen. Først føres metallplaten B for bearbeidelsen ved hjelp av tilførselsinnretningen til kantbearbeidelsesinnretningens bearbeidelsessted, og deretter settes spenninnretningen i gang. Deretter skjer styringen av forbøyningsinnretningen. Etterpå kan metallplaten, som på denne måten er bearbeidet på sin kant, dreies og langs sin andre lengdekant bearbeides tilsvarende med den samme bøyeinnretningen og kantbearbeidelsesinnretningen. Alternativt kan det langs den andre metallplate-lengdekanten være tilveiebrakt en tilsvarende kantbearbeidelsesinnretning slik at også en tilsvarende parallell bearbeidelse av begge lengdekanter kan gjennomføres samtidig eller forskjøvet i tid. Etter lengdekantbearbeidelsen kan metallplaten B så tilføres den videre bøyeprosessen, for eksempel i et adskilt anlegg.

6 1 2 3 [0028] I fig. 2 vises det et ytterligere utførelseseksempel for en lengdekantbearbeidelsesinnretning. Også her finnes det en kantbearbeidelsesinnretning for eksempel med et freseverktøy, et høvelverktøy eller et annet skjæreverktøy tilsvarende det forestående utførelseseksemplet. Også en tilførselsinnretning kan være tilsvarende utformet og tilkoblet en styreinnretning. Spenninnretningen og en bøyeinnretning som også en forbøyning kan utføres med, er endret i forhold til det første utførelseseksemplet. [0029] Fig. 2 viser metallplate B anbrakt i en metallplatebøyemaskin, hvilken metallplate over sin overside har anordnet flere rader med formverktøystempler 1 og under sin underside har anordnet en rad med formstempler 3. Metallplaten B som tilføres over et underlag 14, er i spenninnretningen med en understøttelse 11 på undersiden og en spennanordning 12 på oversiden stabilt fastholdt hvorved spennanordningen 12 presses ved hjelp av en fortrinnsvis hydraulisk eller pneumatisk betjeningsinnretning 13 motliggende understøttelsen 11 mot oversiden av metallplaten B. [00] Formverktøystemplenes 1 endeavsnitt vendt mot metallplatens B overside er utstyrt med pressko 1.1 hvis ender er avrundet konisk skrådd eller konveks mot utsiden slik at de begunstiger bøyeforløpet tilsvarende den innstilte krumningen. Likeledes er endeavsnittet til det angjeldende formstemplet 3 som er rettet mot undersiden av metallplaten B, forsynt med en ytterligere pressko 4 hvis frontflate rettet mot metallplatens B nedre overflate likeledes er avrundet konsik skrådd eller konveks utover, slik at fra oppstart av bøyebearbeidelsen ligger den flate metallflaten B utelukkende punktaktig eller linjeaktig an på presskoen 4, og ved bøyeforløpet kan en skråningsendring av den nedre metallplateoverflaten i forhold til presskoens 4 frontflate bevege seg uhindret fremover hvorved bøyeforløpet begunstiges ytterligere. Formverktøystemplene 1 og formstemplene 3 aktiveres fortrinnsvis ved hjelp av hydraulisk drevne justeringselementer, særlig justeringssylindre 2 eller 6 for innstilling av den forhåndssatte krumningen på den ene siden og for bøyeforløpet på den annen side, idet styringen eller reguleringen av aktiveringen skjer ved hjelp av styreinnretningen. Istedenfor en hydraulisk drift kan det særlig for formstemplene 3 være tilveiebrakt en pneumatisk drift. Er presskoene 1.1 og/eller ytterligere pressko 4 ved en utførelsesvariant plassert utskiftbare ved formverktøystemplenes 1 eller formstemplenes 3 endeavsnitt, så kan presskoene 1.1, 4 med ulikt tilformede frontflater lett skiftes ut mot hverandre, eller de kan enkelt erstattes ved slitasje. Likeledes muliggjøres ved utskiftningen av presskoene 1.1 eller 4 en tilpasning til forskjellige materialer i metallplater B som bøyes. Ved avstemningen av materialparingen for pressko/metallplate er det fordelaktig at friskjonskoeffisienten velges slik at en glidehemning oppnås eller også en god glideevne alt etter bøyekontur eller metallplatematerial, metallplatetykkelse eller lignende.

7 [0031] Ved en alternativ utforming er det tilveiebrakt at raden av formstempler 3 for bøyeforløpet er anbrakt med den tilhørende drivinnretning over oversiden av metallplaten B, mens raden av formverktøystempler 1 for innstillingen av krumningen er anbrakt under undersiden av metallplaten B. [0032] Ved hjelp av styreinnretningen kan innstillingen av formverktøystemplene 1 på den forhåndsatte krumningen og styringen av formstemplene 3 for bøyeforløpet skje i avstemning etter hverandre, hvortil styringen oppviser en computerenhet som egner seg til programmering. Fordelaktig oppviser metallplatebøyemaskinen et målesystem med en målesensorikk hvilket registrerer konturen av metallplaten ved forbøyningen og eventuelt ytterligere innbøyningen, og dets data tilføres styreinnretningen og bearbeides i denne for å tilpasse bøyedataene. Videre omfatter styreinnretningen fordelaktig en minneinnretning i hvilken forhåndsverdier for bearbeidelse av bestemte produkttyper er lagret og lett uthentbare for operatøren. Til styreinnretningen kan også spenninnretningen være koplet for å frigi kleminnretningen 12 ved tilføring eller uttak av metallplaten B og for å spenne den inn ved bearbeidelsen under bøyeforløpet og kantbearbeidelsen. For en automatisert avvikling er det videre fordelaktig tilveiebrakt at også en mateinnretning for metallplaten B tilkobles styreinnretningen og styres av denne. Derved kan tilførselen av metallplaten B til bearbeidelsesstedet for bøyningen og/eller for bearbeidelsen av kantene ved hjelp av styreinnretningen skje avstemt etter bøyeforløpet eller kantbearbeidelsen og innspenningen. Spenninnretningen gir en entydig fastholdelse av metallplaten B slik at bøyningen over radene til formverktøystemplene 1 som er utstyrt med presskoene l.1, kan gjennomføres med stabil innretting og stor nøyaktighet. Derved oppviser understøttelsen 11 med sin frontflate en entydig referanseposisjon for innstillingen av formverktøystemplene 1 og krumningen til metallplaten B som er forhåndsatt for denne, hvorved den respektive tykkelsen til metallplaten B hensyntas i styreinnretningen for den nødvendige kraftforsyningen. [0033] Med bøyemaskinen kan forbøyningen og ved tilsvarende utforming den ønskede formen av metallplaten, eksempelvis en sylindrisk rørform, enkelt og nøyaktig oppnås ved hjelp av en segmentbøyebearbeidelse og endeposisjon av formverktøystemplene 1 via innstillingen forhåndssatt ved hjelp av styringen eller reguleringen av de hydrauliske eller pneumatiske justeringssylindrene, hvorved forskjellige innstillinger muliggjøres enkelt og nøyaktig. Radene av formverktøystemplene 1 er derved med deres frontsider innstilt på like høydeposisjoner eller like avstander fra den angjeldende overflaten til metallplaten B, mens avstanden fra rad til rad til kanten av det bearbeidede metallplateavsnittet kan tilta økende langs en rett linje eller konveks utover krummet kurve. Ved bøyningen av metallplaten ved hjelp av formstemplene 3 kommer følgelig de enkelte radene av formverktøystemplene 1 med deres frontsider eller pressko 1.1 til metallplatekanten etter hverandre i berøring med den angjeldende

8 7 1 2 overflaten til metallplaten, hvorved kraftarmen mellom den angjeldende raden av formverktøystemplene 1 og raden av formstemplene 3 forkortes tiltagende og derved økes bøyekraften som skal genereres. Fortrinnsvis er formstemplene 3 beregnet for større kraftbelastninger enn formverktøystemplene 1 fordi de også dynamisk belastes sterkere. En pressko 4 kan være tilordnet flere formstempler 3 med hydrauliske eller pneumatiske drivverk slik at antallet av ytterligere pressko 4 i dette tilfellet er mindre enn antallet formstempler 3. Likeledes kan antallet formstempler 3 totalt i en rad være mindre enn antallet formverktøystempler 1 i en rad, hvorved den dynamiske styringen av formstemplene 3 begunstiges og også slitasjedeler reduseres. For å gjennomføre en pålitelig forbøyning eller bøyning inntil raden av formverktøystempler 1 som ligger nærmest den angjeldende metallplatekanten, er formstemplenes 3 rad på det meste så langt fra metallplatekanten som raden av formverktøystempler 1 som ligger nærmest denne. [0034] Ved hjelp av styreinnretningen kan styringen eller reguleringen ved forbøyningen eller bøyningen passende avstemmes på egenskapene til ulike materialer i verktøyet for metallplaten. [003] En lignende utførelse av en lengdekantbearbeidelsesinnretning som i fig. 2 er vist i fig. 3. Her er bøyeinnretningen utstyrt bare med to rader av øvre justeringssylindre 2 og formverktøystempler 1 med pressko 1.1, mens den nedre formverktøyanordningen er utført tilsvarende fig. 2. Den nedre formverktøyanordningen med sine pressko 4 er i forhold til kanten til den nærmeste øvre formverktøyanordningen i forhold til metallplatens B lengdekant forskjøvet for å gjennomføre forbøyningen og eventuelt en ytterligere bøyning av metallplaten B. Styreinnretningen og tilførselsinnretningen samt underlaget 14 som ikke er vist i fig. 3, kan være utført tilsvarende fig. 2. [0036] Med de viste bøyeinnretninger unngås en ugunstig klemming av metallplatekanten hvorved metallplatekantbearbeidelsen kan gjennomføres rasjonelt, og også tykke metallplater med for eksempel mer enn mm eller 0 mm for rør med store diametre (for eksempel større enn 0 mm eller 00 mm) kan bøyes nøyaktig.

9 8 Patentkrav Lengdekantbearbeidelsesinnretning for metallplater (B), særlig ved fremstilling av rør, med en spenninnretning () og en bøyeinnretning med en nedre og øvre formverktøyanordning som er utformet for forbøyning av lengdekanten, hvorved den nedre og øvre formverktøyanordningen strekker seg over hele lengden til metallplatens (B) lengdekant og av hvilke i det minste den øvre eller nedre formverktøyanordningen for utførelse av forbøyningsprosessen er forskyvbar i vertikal retning i forhold til metallplaten (B) og med innstillbar bøyekraft kan forsynes i forskyvningsretningen, karakterisert ved at lengdekantbearbeidelsesinnretningen oppviser en kantbearbeidelsesinnretning () for metallplatens (B) lengdekant, og at den øvre og/eller den nedre formverktøyanordningen i forhold til lengdekanten oppviser flere parallelle rader av segmenter som kan styres adskilt. 2. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge krav 1, karakterisert ved at den nedre og/eller øvre formverktøyanordningen for forskyvning er tilkoplet en hydraulisk justeringsinnretning. 3. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at den nedre og/eller øvre formverktøyanordningen i parallell retning til metallplatens (B) lengdekant er bygget opp av flere segmenter. 4. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge krav 3, karakterisert ved at segmentene til den nedre formverktøyanordningen hver oppviser en justeringssylinder (2) og et formverktøystempel (1) med pressko (1.1), og segmentene til den øvre formverktøyanordningen hver oppviser en ytterligere justeringssylinder (6) og et ytterligere formstempel (3) med en ytterligere pressko (4).. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at det for opptak av metallplaten (B) finnes et underlag (14) og at det er tilveiebrakt en tilførselsinnretning () som metallplaten (B) over underlaget (14) på tvers av metallplate-lengdekanten kan tilføres bøyeinnretningen anordnet ved siden av underlaget (14). 6. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at kantbearbeidelsesinnretningen i forhold til lengdekanten av metallplaten (B) som skal bearbeides er anordnet utenfor bøyeinnretningen hvorved et bearbeidelsesverktøy kan forskyves langs lengdekanten.

10 9 7. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge krav 6, karakterisert ved at bearbeidelsesverktøyet er et freseverktøy Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at det i tillegg finnes en retteinnretning for utretting av bølgeformede metallplater (B). 9. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at spenninnretningen () og bøyeinnretningen er tilkoplet en felles styreinnretning () som er utformet for innspenning og bøyestyring som er avstemt til hverandre.. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge krav 9, karakterisert ved at også tilførselsinnretningen () og kantbearbeideleseinnretningen () er tilkoplet styreinnretningen (). 11. Lengdekantbearbeidelsesinnretning ifølge ett av de foregående krav, karakterisert ved at bøyeinnretningen er utformet for forbøyning, og at spenninnretningen () oppviser en motlagerinnretning som er utformet for å bevirke motkreftene som må genereres for forbøyningen hvorved metallplatespenninnretningen med pressylindre og pressko er dimensjonert slik at fikseringen av metallplaten (B) både ved fresing, høvling eller skjæring og ved forbøyning og/eller utretting er sikret.

11 1/3

12 2/3

13 3/3

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2371 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 37/1 (06.01) B21D 39/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133645 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F41A 3/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2233844 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24D 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23196 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01M 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2130 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 2/14 (2006.01) E21B 19/07 (2006.01) E21B 19/10 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2101014 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04G /08 (2006.01) E04G 1/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2403381 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47C 3/ (06.01) A47C 7/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20922 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61B 17/80 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.08.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2281116 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F03D 1/00 (06.01) E04H 12/08 (06.01) F03D 11/00 (06.01) F03D 11/04 (06.01) H02G /00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24462 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0D 1/24 (06.01) E0D 13/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.31 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer