1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer."

Transkript

1 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl Møtested: MH bygget, rom U7.220 Rådsrommet Til stede: Inger Njølstad, Elin Skog, Ingrid Os, Rune Thele, Andrea Mellberg, Stine Andersen, Torsten Risør, Oda Lockert, Even Kjellevold, Tore Romundstad, Hilde Grimstad, Ørjan Lehren, Arne Tjølsen og Elin Skog. Referat fra forrige møte er godkjent. Saksliste 1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Arbeidsgruppe med vitenskapelig ansatt og student fra alle fire fakulteter. Bakgrunn: Behov for felles læringsmål av flere grunner; Nylig endring i turnusendringen gir skjerpede krav til kliniske ferdigheter. Ønske om nasjonale prøver fordrer felles rammeplan eller felles læringsmål. Det har så langt ikke vært noen helhetlig koordinering mellom de norske medisinske fakultetene i forhold til læringsmål. Metode/arbeidsform: startet mars 2014, mest kommunikasjon på e-post/telefon Nokså ulikt utgangspunkt ved de ulike lærestedene. Overordnede føringer for listen: - Gjelde ved endt studium, altså er det opp til det enkelte lærested å bestemme når i studiet det enkelte læringsmålet skal være oppnådd. - Praktiske kliniske ferdigheter omfatter ikke alle kliniske ferdigheter - Ferdigheter som listes opp skal være mulig å teste - To nivå: 1) Studenten kan gjennomføre ferdigheten under veiledning 2) Studenten kan gjennomføre uten veiledning Gjennomgang av ferdighetene - kommentarer En foreløpig liste over kliniske medisinske prosedyrer legges frem Urinmikroskopi: studentene får ofte ikke gjort dette, vanskelig å få gjennomført på enkelte sykehus. Ultralyd abdomen. Ønsker at studentene skal lære dette ila studiet. Akuttmedisinske prosedyrer: Intraossøs infusjon. Ikke alle kjente til dette, men viktig prosedyre å kunne. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

2 Videre arbeid: - markering av prosedyrer mest relevant for allmennmedisin - høringsrunde på fakultetene - balanse mellom omfang og praktisk anvendelig liste Dersom de praktiske ferdighetene skal testes på eksamen, må ferdighetslabene rustes opp og det stilles større krav til kapasitet. Det er et mål at ferdighetene/prosedyrene skal testes på standardiserte pasienter eller dukker. Arne Tjølsen: Viktig å lage beskrivelser for de enkelte ferdighetene, hva som kreves og når i studiet studentene skal kunne dette. Intern høringsrunde på listen over prosedyrer frem til neste møte, tar dette opp på møtet i 11.mars 2015, tar så dette videre til dekanmøtet på Svalbard 1. og 2.juni Viktig å ha et likelydende høringsbrev slik at alle ber om det samme. UiO leder det videre arbeidet. Det opprettes en ny arbeidsgruppe for arbeidet med felles læringsmål innen undersøkelsesmetodikk, med representanter fra alle 4 læresteder. Ingrid Os lager utkast til mandat og tidsplan for gruppa Når listen er ferdig, bør det utarbeides felles e-læringsmateriell som instruksjon til undersøkelsesmetodikk. 2. Framdrift innen e-læringsprosjektet, v/anita Iversen Orientering om mandatet til e-læringsprosjektet 1) Organisering av en felles e-læringsportal, oversendt styringsgruppa januar Studentevaluering for UiB i oktober ) Mekanismer for kompetanseutvikling og deling Erfaringsdeling på alle møter 3) Formelle prosesser rundt utlysning og igangsetting av e-læringsprosess Forslag om tiltak sendt til styringsgruppen i mai 2014: såkornmidler til e- læringsprosjekt på tvers av alle de fire institusjonene. Arbeidsgruppe: Harald Wiker, UiB, Per Grøttum, UiO, Børge Lillebo, NTNU og Anita Iversen, UiT Mandat Organisering av én felles elæringsportal, herunder mekanismer for løpende kvalitetssikring av innholdet samt overslag over eventuelle utviklingskostnader Fremdrift oversendt styringsgruppen v/ Arne Tjølsen for videre tilføyninger gjennomgang studentevaluering fra UiB UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2

3 Mekanismer for kompetanseutvikling og deling, samt de første tverrfakultære kurs knyttet til elæring inkludert digital eksamen Erfaringsdeling på alle møter Åpen invitasjon fremlegg, problemstillinger, behov for hjelp? Formelle prosesser rundt utlysing og igangsetting av elæringsprosjekt som kan fasilitere samarbeid og felles løsninger, opprettelse av nettverk innen ulike disipliner, samt avdekking av eventuelle strategisk viktige områder det vil være av særlig interesse for fakultetene å samarbeide om. I utgangspunktet anses det ikke rasjonelt å utrede eller arbeide for en felles IT-teknisk utviklingsplattform forslag om tiltak sendt styringsgruppen: såkornmidler til elæringsprosjekt på tvers av alle de 4 institusjonene status mht videreføring elæringsprosjekt? Ingrid Os: UiO har midler, vil støtte de lærerne som ønsker å bruke det. UiO jobber med å oppdatere databasen for e-læring. ElinS: UiT har planer om e-læringsmodul i global helse. Det er satt av midler, men ikke funnet en fagperson enda. Arne Tjølsen: styringsgruppa og fakultetene er positiv til såkornmidler. UiT overtar ledelsen av arbeidsgruppa fra oktober Oppsummering, jevngodhetsvurdering, SAK og fagprøve v/ Arne Tjølsen SAK vurderer om utdanningen er jevngod kun ut fra dokumentasjon. Dersom den er jevngod: bør ha en prøve for å vurdere kompetansen. 2012: fakultetene ble bedt av SAK om et metode/verktøy for å vurdere om utdanninger er jevngode med den Norske. 2013: møte mellom fak og SAK. Sak fikk lister over fagenes omfang i norske utdanninger. SAK har behov for: oversikt over hvilke fag og omfanget av faget i de ulike medisinutdanningene (det er dette de får fra søkere med utenlands utdanning). Fakultetene: mener fagoversikt/omfang ikke er tilstrekkelig for å kunne vurdere jevngodhet (brev til SAK i nov 2013). KD samlet våren 2013 inn tall med oversikt over alle fagene/omfang fra de ulike fakultetene. Dette for at våre studenter skulle oppnå autorisasjon uten turnus i EU. Samme liste er også oversendt SAK og Helsedirektoratet høst Det er sendt en henvendelse til KD ang hvor saken med kompetansetesten står. Ingen respons på det i øyeblikket. Tjølsen sendte e-post til Helsedir 2. okt for statusoppdatering i saken med utfordring med jevngodhetsvurdering og kompetansetest. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3

4 (svar kom 20.oktober og sier; «Status vedrørende godkjenning av helsepersonell med utdanning fra land utenfor EU/EØS er følgende: Helsedirektoratet leverte forslag til ny ordning til HOD sommeren HOD vil legge ut høringsnotat i løpet av høsten der det vil bli mulighet for å gi innspill. Vedrørende jevngodhetsvurdering vil denne fortsatt bygge på vurdering av innsendte dokumenter og innhenting av sakkyndige råd. Deretter foreslås det krav til fagtest for 4 yrkesgrupper: leger, tannleger, sykepleiere, helsefagarbeidere. Det vil si en systematisk bruk av test for alle som er vurdert jevngod innen disse kategoriene. Det foreslås krav til språktest og kurs i nasjonale fag for alle yrkesgrupper. Det vil fortsatt være behov for assistanse fra fakultetene som kan lette vurderingene av utenlandske utdanninger Helsedirektoratet er med i referansegruppen i arbeidet med etablere tilbud om supplerende utdanning til de som ikke kvalifiserer seg direkte for autorisasjon.») Vi bør selge inn at det bør være med en form for kompetansetest, fakultetene kan bidra med dette, men det må settes av penger fra Helsedirektoratet for dette. Utfordring: det er ikke fakultetene som gir autorisasjon, men SAK der de ikke nødvendigvis har medisinsk kompetanse Konsulentbyrået Rambøll jobber på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet for å finne muligheter for supplerende utdanning for utenlands helsepersonell. Vi har om lag 40 slike yrker i Norge som kan trenge supplerende utdanning. - Har vi noe utdanningstilbud til de som ikke får autorisasjon fordi de mangler fag? Status på det: nytt opptak, søke om innpass av tidligere utdanning. Odontologi i UiB: har en prøve på dette, spesialtilpasset utdanningsløp slik at de får autorisasjon ila et år. Hilde Grimstad: det har ikke vært kurs i nasjonale fag på et par år, ingen kurs planlagt med det første. Torsten Risør: finnes det noen tall på dette? Antall søkere til SAK, er det mange som får avslag, klager osv. Arne Tjølsen lager en oppsummering av situasjonen, omfang, saker osv. og har det klart dersom det kommer utspill fra dep som vi må svare på. Saken diskuteres det videre i marsmøtet. 4.Nasjonal eksamen, UiT v/ Elin Skog innledet KD ønsker at NOKUT skal lage pilotprosjekt med nasjonale deleksamener. Dekanene ønsker at nasjonale eksamener skal utredes. UHR s Karakterpanelet nasjonal eksamen, men karakterpanelet har ikke sagt noe om at det bør være bokstavkarakterer ved alle utdanninger. Ingrid Os: Pilotprosjekt for eksamen er en god ide. I England har de testet dette ut, en felles eksamen i farmakologi, veldig store forskjeller! UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4

5 Ikke en del av den ordinære eksamenen, men en pilot for å teste ut konseptet. Burde være obligatorisk slik at man får med alle studentene (og ikke bare de flinke som er med på alt). Det må diskuteres om dette skal være med på vitnemålet, hvilken status en slik prøve skal ha og hva som skjer med studenter som stryker på denne, men har bestått alt annet. Forslag til innramming av pilot: - Nasjonal delprøve i klinisk resonnement - Obligatorisk for alle på et gitt kull. Prøveresultatet skal ikke på vitnemålet. - Fortrinnsvis digital delprøve. - Søkes finansiert eksternt. Kobles til NOKUTs mulighetsstudiet. De 4 seksjonslederne lager utkast til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe som kan utrede dette videre. Det må jobbes parallelt med prøvens formelle rammer og prøvens faglige innhold. Mandat og sammensetning sendes på høring før jul Første mulige semester for gjennomføring blir høsten Skikkethet det legges frem et forslag om beskrivelse av hva studentene må evne mens de er studenter, Elin Skog innledet Kommentarer: - Hva med studenter med funksjonsnedsettelser som ikke får til å gjøre alle aktivitetene/kravene? - Utdanningsinstiusjonens ansvar vs arbeidsgivers ansvar - Viktig å informere studiesøkere/studenter på de riktige tidspunktene (før opptak/ved opptak/ila studiet) - Så lenge begrensningen for tilrettelegging kan begrunnes i faglige krav, holder det mål - Felles krav for alle læresteder Konklusjon: Alle er enige om dokumentet, lager hvert sitt dokument, kan snakkes videre. 6. Nasjonal utveksling og permanent bytte mellom lærestedene, Rune Thele innledet Fritak/Innpass: Ønske fra UiO om individuell vurdering av innpassingssaker, det skal ikke gå automatisk at 1. året er regnet som likt. Permanent bytte av studiested: UiO ønsker å avvikle denne ordningen av flere grunner. Nasjonal utveksling: UiO ønsker å avvikle denne ordningen. Konklusjon: 1) Der vi til nå har praktisert at 1.studieår godkjennes ved bytte av studiested mellom alle 4 læresteder, går vi nå over til individuell vurdering. Sakene behandles som øvrig innpassing. 2) Ordningen med mulighet for bytte av studiested etter 1.studieår opphører. Studenter som ønsker å bytte studiested, henvises til å søke seg inn på nytt studiested gjennom samordna opptak. Dette gjøres gjeldene fra og med høsten ) Ordningen med mulighet for nasjonal utveksling beholdes inntil videre. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5

6 7.Professor opprykk og tilhørende krav om utdanningsmeritter? (fra Dekanmøte i Bergen i vår). Skal vi lage forslag til redigering? UiT tar saken videre, sjekker hvordan det jobbes med saken i Det nasjonale forsknings møte i medisin. UiT følger den opp og kommer tilbake til den ved neste møte. 8. Norske studenter i Polen; frykter de ikke får LIS stillinger, Hilde Grimstad innledet - Dersom universitet i utlandet er akkreditert av NOKUT, får studentene lån og stipend fra Lånekassen - Utfordring: vanskelig å få turnusstilling i Norge, får ikke jobb i Polen fordi de ikke kan polsk, kan derfor bli vanskelig å få turnus Konklusjon: Lage en orientering til KD om dette, kopi til HOD og Helsedirektoratet. Argumentere for at vi trenger så mange utdannede medisinere i Norge, nødvendig med nok turnusplasser. UiT gjør dette. 9.»Stud-med» undersøkelsen og holdninger til undersøkelser generelt. Inger Njølstad innledet - UiO: har fått tre henvendelser ang spørreskjema, sagt nei til de fordi de syntes den var for dårlig. Flere gjennomganger og revideringer. Ønsker ikke at undersøkelsen skal gå gjennom deres kanaler. Har sendt saken videre til Reidar Tyssen og sagt det er best saken går via NMF. - NTNU: Positiv til slike undersøkelser, men har ikke lov til å gi ut e-postadresser. Bør heller gå gjennom andre kanaler. - UiB: fikk undersøkelsen presentert som et vitenskapelig prosjekt, ikke som et studentinitiativ. I utgangspunktet positiv til undersøkelsen. Får ikke lov å gi ut e- postadresser. - UiT: ikke tatt godt nok hensyn til reaksjoner/henvendelser fra studenter og oppfølging av studenter. Er det god nok beredskap/tilrettelegging? Ikke lov å gi ut e- postadr. Studentene: mange negativt ladede spørsmål, kan fort få dårlige utfall. Studentene tar dette opp i sine kanaler. Ingen fak gir ut e-postadr Konklusjon: alle 4 læresteder gir tilbakemeldinger hver for seg. 10. Norske leger mot atomvåpen; henvendelse om undervisning i fredsarbeid, Arne Tjølsen innledet. Alle er positive til å ha temaet som et elektivt kurs. Konklusjon: Arne Tjølsen sender svar til NLA: alle er positive til å ha det som et elektivt tema. Alle tar det tilbake til relevante fagområder videresender vi henvendelsen, og oppfordrer til å ta det videre der det er aktuelt. 11.Resyme av Lederkurset i Kroatia august 2014 Studentevaluering: Generelt positive, men ulik score fra dag til dag. Ønsker å videreføre dette. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6

7 Lærere: også positive En del fagmiljøer som ikke har vært med har lurt på hvorfor de ikke har vært involvert. Noen mener det var «litt for fint», studentene kan godt dele rom, bo et annet sted. Mulig å få bedre priser om det planlegges tidligere. Læringsmålene ble ikke evaluert. Bra for nettverksbygging! UiB: har hatt egen evaluering med både lærere og studenter. Bra kurs! Positivt å være et annet sted, kunne møtes uformelt i pauser/fritid. Viktig å kunne begrunne hvorfor/hvordan bruke så mange penger på så få studenter for et elektivt kurs. UiO: Hva er formålet? Få studenter, ikke studiepoenggivende. Ønsker ikke å fortsette, for kostbart, målene blir dekt av et annet program ved UiO. 12.Nytt fra UiO, NTNU, UiB og UiT UiO: Oslo Jobber med ny studieplan, implementering og overgangsordning. Lærerutvekslingsprogram de siste to år, skal fortsette med det Ansatt ny utdanningsleder Jobber med nytt akuttmedisinkurs NTNU: Forslag til endringer i studieplanen er sendt ut på høring til de andre fak. Planer om å implementere endringer allerede fra neste år. Overtatt bachelor og masterprogram i bevegelse. Ønskelig å ha færre masterprogrammer, men flere studieretninger under samme paraply. Startet med 2-årig master i farmasi. Søkt om å etablere masterprogram i public health med fokus på global health. Sommerskoler i Nepal + sommerskolen i ledelse i Kroatia Prøver å omorganisere Ph.D. utdanningene sine, fra flere til kun et program. Nobelpris i medisin Fakultetsledelsen og sykehusledelsen ved St. Olavs skal flytte sammen i samme bygg over nyttår. Utlyser professorat i helsefaglig pedagogikk (lege med pedagogikk) til å lede nyoppstartet senter Planer om å utarbeide et tidsskrift for å synliggjøre det som skjer innenfor utdanning gjerne norsk eller nordisk samarbeid. Tettere samarbeid med Legeforeningen ift spesialistutdanningen UiB Går også gjennom masterprogramporteføljen sin, ser på emner og hva som eventuelt kan slås sammen. Samarbeidsorgan for undervisning oppe å gå (Med.fak UiB og Helse Bergen) Spesifiserer praksisperioder, hva skal kreves av praksisstedene og lærerne? Ny studieplan fra høst 2015, noen endringer allerede i gang (for eksempel mentorordning og pasientkontakt i første studieår) Jobber med 1. studieår som skal starte neste år Jobber med å endre vurderingsordningen, færre eksamener. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7

8 UiT: Ny studieplan godt i gang, første kullet på tredje studieår. Følgeforskning (MK11 og MK12), ser bra ut Ingen studieplasser til ernæring i statsbudsjettet 2015 Finnmarkspakken jobber med å få på plass endelige avtaler. Inntil 12 studenter tar 6. året i Finnmark. Endelig avklart september Har nyreviderte studieplaner i psykologi og sykepleie. Tverrprofesjonell undervisning; prøver ut simulering februar 2015 Helsefaglig pedagogikk utdanningsforskning Jobber med ansettelser av ledere av PROFKOM og VITKOM. Pilotprosjekt for 3. og 4. året: Dag legevakta. Konsultasjon med veiledning. Samskipnaden bygger et nytt bygg ønsker å legge inn legetjeneste der, fem fastlegehjemler med mulighet for å ha praksisstudenter. Eventuelt: - Tema for dekanmøte på Svalbard, dag 2: o Utvikling av nasjonale prøver/ ferdigheter o Promotering av samarbeid om e-læring o Professoropprykk og krav om utdanningsmeritter - Neste møte 11. mars 2015 i Tromsø Elin Skog leder Seksjon for utdanningstjenester UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Notat 5/2012 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Randi

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag. September 2013 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord Trøndelag September 2013 Institusjon: Høgskolen i Nord -Trøndelag Dato for vedtak: 05.09.2013 Sakkyndige: assisterende rektor

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer